Thông tư số 84/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư số 84/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 84/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 84/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 84/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 84/1999/TT-BTC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2000 Th c hi n Ch th s 17/1999/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2000; B Tài chính hư ng d n công tác ánh giá tình hình th c hi n ngân sách nhà nư c năm 1999 và xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2000 như sau: A- T CH C I U HÀNH VÀ ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 1999 I- T CH C I U HÀNH NGÂN SÁCH 6 THÁNG CU I NĂM 1999: K t qu th c hi n nhi m v kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c 6 tháng u năm cho th y: M t s ch tiêu phát tri n kinh t quan tr ng ang có chi u hư ng ch ng l i ho c th c hi n th p so v i cùng kỳ các năm trư c như giá tr t ng s n lư ng công nghi p, kim ng ch xu t khNu, nh p khNu,... Nhi u m t hàng s n xu t trong nư c tăng nhưng tiêu th khó khăn t n kho l n. Thu ngân sách 6 tháng u năm t th p so v i d toán và th p hơn c cùng kỳ năm 1998. Công tác tri n khai d toán chi ngân sách m t s B và a phương còn ch m, các công trình xây d ng cơ b n thu c k ho ch năm 1999 kh i lư ng t th p, ti n gi i ngân các d án vay ưu ãi nư c ngoài ch m; m t s chương trình m c tiêu tri n khai r t ch m... kh c ph c s m nh ng t n t i trên, yêu c u các B và các a phương căn c vào m c tiêu nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán thu, chi ngân sách ã ư c Nhà nư c giao c năm, t p trung th c hi n các bi n pháp i u hành ã ra u năm; Nh ng gi i pháp Chính ph ã quy t nh t i Ngh quy t s 08/1999/NQ-CP ngày 09/07/1999 c a Chính ph v gi i pháp i u hành th c hi n nhi m v 6 tháng cu i năm 1999; chú tr ng m t s bi n pháp sau: 1. V thu: - T ch c th c hi n d t i m công tác quy t toán thu và ki m tra quy t toán năm 1998, x lý thu d t i m các kho n t n ng các năm trư c chuy n sang theo quy t toán thu . - Th c hi n hoàn t t công tác c p mã s cho i tư ng n p thu ; thông qua công tác này, ph n u qu n lý 100% s i tư ng s n xu t kinh doanh trên a bàn, ch m d t tình tr ng th t thu v i tư ng n p thu .
 2. - Hư ng d n doanh nghi p trong công tác k toán ghi chép hoá ơn, s d ng hoá ơn, qu n lý hoá ơn tránh sai sót, ch ng hoá ơn gi . Nâng d n t l kê khai thu , m s sách k toán các i tư ng n p theo phương pháp tr c ti p. G n ph n ki m tra v i hư ng d n doanh nghi p làm t t công tác k toán, vi c kê khai l p t khai thu . Giúp , ôn c doanh nghi p kê khai thu úng qui nh c a Lu t. - Công khai các quy trình, th t c kê khai, thông báo, n p thu , mi n gi m thu , hoàn thu m i i tư ng n p thu bi t, t o thu n l i cho công tác và ch ng l i d ng trong công tác qu n lý. Th c hi n công tác hoàn thu k p th i theo úng Lu t, m b o nhanh g n và không gây phi n hà cho i tư ng n p thu . - T p trung khai thác h t ngu n thu, không b sót không th t thu. T p trung vào nh ng ngu n thu có th khai thác tăng thu, như: thu s d ng t nông nghi p, thu nhà t, phí và l phí, thu thu nh p, khu v c thu công thương nghi p và d ch v ngoài qu c doanh, thu khác ngân sách,v.v... 2. V chi: ch ng trong i u hành ngân sách t p trung ngu n l c cho nh ng nhi m v ã ư c b trí trong d toán u năm và nhi m v chi quan tr ng t xu t phát sinh và ch ng i phó v i tình hình thiên tai bão l t có th x y ra, công tác i u hành ngân sách 6 tháng cu i năm 1999 t p trung th c hi n các bi n pháp: - Hoàn thành s m các th t c có căn c thanh toán và c p phát t m ng cho kh i lư ng ã th c hi n theo qui nh; th c hi n ng trư c t 40-50% giá tr kh i lư ng còn l i c a k ho ch năm 1999 Ny nhanh ti n xây d ng cơ b n. Hoàn ch nh h sơ thanh toán d t i m trong quý III/1999 kh i lư ng n xây d ng cơ b n năm 1996-1997 theo ch trương c a Chính ph . Tháo g k p th i khó khăn vư ng m c (gi i phóng m t b ng, th t c hành chính, v n i ng...) Ny nhanh ti n gi i ngân ngu n v n ODA. - KhNn trương tri n khai th c hi n ngu n v n b sung cho các công trình giao thông, thu l i, y t , giáo d c; cho chương trình cung c p nư c s ch mi n núi, vùng sâu, vùng xa; cho chương trình gi i quy t vi c làm, di dân t do và phát tri n kinh t xã h i các xã biên gi i chưa ư c b trí trong di n 1000 xã c bi t khó khăn. - Ny nhanh ti n th c hi n và c p phát kinh phí y k p th i cho các chương trình m c tiêu ã có k ho ch và ã ư c b trí trong d toán u năm, c bi t là chương trình xoá ói gi m nghèo và chương trình phát tri n kinh t xã h i 1000 xã c bi t khó khăn. - Các B và a phương ch ng i u hành theo d toán chi ngân sách ã ư c Chính ph giao; không b sung ngoài d toán cho các ơn v c Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Th c hi n nghiêm túc vi c gi l i 10% d toán chi thư ng xuyên (không k chi lương) c a ngân sách nhà nư c theo ch trương c a Qu c h i và Chính ph ch ng các nhi m v chi quan tr ng t xu t phát sinh như: kh c ph c h u qu thiên tai, c u ói và nh ng nhi m v quan tr ng m i phát sinh u năm chưa b trí kinh phí...
 3. - m b o i u hành ngân sách nhà nư c theo úng d toán và gi ư c m c b i chi ngân sách ã ư c Qu c h i quy t nh, ngân sách Trung ương s không b sung ngoài d toán cho các B và các a phương; các a phương ph i căn c vào kh năng thu ngân sách i u hành chi ngân sách: + i v i các a phương có kh năng thu ngân sách vư t d toán c n ưu tiên b sung v n cho các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i a phương, các công trình hoàn thành trong năm 1999 h tr s n xu t - kinh doanh phát tri n, tăng qu d tr tài chính; không ư c b sung chi qu n lý hành chính, mua s m s a ch a nh ng trang thi t b chưa c p thi t. + i v i các a phương, m t s kho n thu có kh năng h t so v i d toán, c n ph i khai thác ph n u tăng thu các ngu n có kh năng tăng m b o t d toán thu u năm ư c giao; ng th i c n ch ng s p x p l i các kho n chi cho phù h p v i ngu n thu ngân sách a phương trên cơ s m b o kinh phí cho các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i quan tr ng như nhi m v chi u tư phát tri n nông nghi p nông thôn, giáo d c - ào t o và khoa h c,... II- ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 1999 LÀM CƠ S XÂY D NG D TOÁN THU, CHI NĂM 2000: 1. V thu ngân sách nhà nư c: Căn c vào tình hình th c hi n 6 tháng u năm, ánh giá k t qu thu năm 1999 trên cơ s tích c c th c hi n các bi n pháp ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c d toán ư c giao t i Quy t nh s 70/1998/Q -BTC ngày 26/12/1998 c a B trư ng B Tài chính; trong ó t p t p trung phân tích m t s v n sau: - Xác nh rõ s ti n thu năm 1998 chuy n sang (trong ó tách riêng thu doanh thu và thu l i t c); s ã thu ư c trong năm 1999; s t n ng - nêu rõ nguyên nhân và bi n pháp x lý. Trên cơ s ó, xác nh s phát sinh trong năm 1999; s ã thu ư c trong năm và d ki n s phát sinh năm 1999 chuy n sang năm 2000. - S thu giá tr gia tăng ph i hoàn phát sinh trong năm 1999; s ã hoàn cho các doanh nghi p trong năm 1999; d ki n s ph i hoàn c a năm 1999 chuy n sang năm 2000. - Phân tích các nguyên nhân tác ng n k t qu th c hi n thu 1999; tình hình th c hi n so v i k ho ch các ch tiêu v s n lư ng s n phNm ch y u s n xu t và tiêu th , giá thành, giá bán... - Phân tích nh hư ng c a ch , chính sách b sung, s a i i v i ngu n thu trên a bàn. 1.1. i v i doanh nghi p Nhà nư c: ánh giá tình hình và hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a t ng doanh nghi p, tình hình thu n p ngân sách Nhà nư c. Phân tích các y u t tăng gi m thu như: Th trư ng, giá c và các y u t ch quan trong công tác qu n lý doanh nghi p bao g m: qu n lý u tư, qu n lý lao ng, ti n lương, doanh thu, chi phí, qu n lý v n và tài
 4. s n. ng th i nghiên c u ki n ngh các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng s n su t kinh doanh, tăng thu cho ngân sách Nhà nư c trong năm 2000 và các năm t i. 1.2. Thu i v i khu v c công thương nghi p, d ch v ngoài qu c doanh (NQD): - i v i các i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr : Công tác hư ng d n, ki m tra, ôn c thu n p i v i vi c tính thu và kê khai n p thu c a các i tư ng n p thu ; Phân tích hi u qu c a vi c qu n lý các i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr khi chuy n các i tư ng này t chi c c lên c c qu n lý. - Qu n lý thu i v i các i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p: Phân theo hai lo i h là h thu theo phương pháp kê khai và h thu theo phương pháp n nh ánh giá; Qua công tác ăng ký c p mã s thu ánh giá m c qu n lý thu v h : s h ã th c hi n kê khai ăng ký thu và ư c c p mã s thu so v i s h th c hi n kinh doanh; s h ã ư c c p ăng ký kinh doanh. Có k ho ch chuy n d n các h thu theo phương pháp tr c ti p sang thu theo phương pháp kh u tr , s d ng hoá ơn giá tr gia tăng, trư c tiên là các h kinh doanh có a i m c nh, kinh doanh các m t hàng thu c tư li u s n xu t, có doanh thu l n. ánh giá m c qu n lý v doanh s so v i doanh s th c t kinh doanh; tình hình kê khai, i u ch nh doanh s , giá tr gia tăng, thu nh p ch u thu và thu c a các i tư ng; m c i u ch nh doanh s , thu GTGT và thu i v i t ng nhóm m t hàng. 1.3. i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: - T ng h p ánh giá v : S lư ng doanh nghi p u tư nư c ngoài, s ã ư c c p gi y phép, s ã i vào s n xu t kinh doanh, s doanh nghi p ang xây d ng, s doanh nghi p chưa tri n khai; lo i hình s n xu t kinh doanh; di n tích t, m t nư c ư c c p gi y phép s d ng; di n tích, ti n cho thuê t; di n tích, giá tr góp v n b ng quy n s d ng t; v n; lao ng; qui mô và hi u qu s n xu t kinh doanh; vi c ch p hành nghĩa v thu i v i Nhà nư c; nh ng khó khăn, thu n l i trong quá trình th c hi n các Lu t thu m i,... c a t ng ơn v . - Phân tích các nguyên nhân d n n các ơn v b rút gi y phép ho c không ho t ng như d ki n u năm. - ánh giá, phân tích v thu i v i các nhà th u, nhà th u ph . 1.4. i v i khu v c s n xu t nông nghi p: - Trên cơ s hoàn thi n s b thu s d ng t nông nghi p t ng h p s i tư ng, di n tích t nông nghi p ã qu n lý thu thu so v i di n tích canh tác, cơ c u h ng t theo Lu t s d ng t nông nghi p, c a ơn v . i chi u v i k t qu thu n p năm 1999, ánh giá k t qu v ch o thu thu s d ng t nông nghi p trên a bàn. - i v i doanh nghi p Nhà nư c ph i tách riêng các ch tiêu trên thành m t ph n và có chi ti t các doanh nghi p i m có s thu l n. 1.5. Thu nhà t, ti n cho thuê t:
 5. - T ch c t ng h p di n tích t ãl pb qu n lý thu so v i quĩ t trên a bàn qu n lý. - S doanh nghi p, di n tích t và ti n thuê t không có kh năng thu; yêu c u phân tích rõ nguyên nhân (do chưa ký h p ng thuê t, do ơn v không s d ng h t di n tích và các nguyên nhân khác). 1.6. Các ngu n thu t t và bán nhà: ánh giá nh hư ng c a vi c ban hành m t s chính sách nh m Ny nhanh ti n c p gi y quy n s h u nhà , quy n s d ng t như: Ngh nh s 25/1999/N -CP c a Chính ph ban hành ngày 19/4/1999 v th t c chuy n quy n s h u mua bán nhà ; Ngh nh 17/1999/N c a Chính ph qui nh c th t ng trư ng h p chuy n i quy n s d ng t, chuy n như ng s d ng t, cho thuê, cho thuê l i t, góp v n b ng quy n s d ng t. 1.7. Các ngu n thu phí - l phí trên a bàn: - ánh giá k t qu tri n khai th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/01/1999 c a Chính ph và Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính v phí - l phí thu c ngân sách Nhà nư c. - Tình hình thu n p phí - l phí c a các ơn v , t ch c thu c Trung ương, t nh, huy n, xã phư ng có thu phí - l phí: s thu, s ư c phép l i, s n p ngân sách. 2. V chi ngân sách Nhà nư c: 2.1. V chi xây d ng cơ b n: T p trung ti n hành soát xét, phân lo i toàn b các d án, công trình c a k ho ch u tư năm 1999 c a các B , ngành và các a phương x lý v n theo nguyên t c: - B trí v n trư c h t cho nh ng d án, công trình u tư ph c v cho phát tri n nông nghi p và kinh t nông thôn (thu l i, ê i u). - B trí v n cho d án nhóm A, v n i ng s d ng ODA, các d án hoàn thành năm 1999. - Các d án, công trình ã có quy t nh u tư, nhưng xét th y không có hi u qu ho c chưa th c s c n thi t thì kiên quy t ình hoãn và c t gi m. Căn c vào các nguyên t c trên ánh giá t ng h p kh i lư ng th c hi n 6 tháng u năm và d ki n th c hi n c năm, s v n ã thanh toán 6 tháng u năm và c p phát, thanh toán c năm xác nh kh i lư ng ph i b trí v n thanh toán trong d toán năm 2000 i v i t ng d án, công trình. 2.2. i v i các kho n chi xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, các công trình phúc l i xã h i, phát tri n qu nhà, u tư phát tri n nông nghi p và nông thôn, chi tái t o qu r ng c a ngân sách a phương t các ngu n thu giao quy n s d ng t, ti n thuê t, ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu t ho t ng x s ki n thi t, thu s d ng t nông nghi p tr ng lúa, thu tài nguyên r ng; các a
 6. phương c n ánh giá c th kh năng th c hi n t ng kho n thu i u hành chi cho phù h p; trư ng h p thu không t d toán thì c n i u ch nh gi m chi tương ng, ch th c hi n chi khi th c t có thu tránh n kh i lư ng không có ngu n thanh toán. 2.3. i v i các chương trình, m c tiêu: Trên cơ s d toán kinh phí ã ư c giao và ti n th c hi n, cơ quan ch qu n chương trình qu c gia c n ánh giá kh i lư ng công vi c th c hi n c năm 1999, kh i lư ng công vi c và kinh phí th c hi n ư c t khi có chương trình m c tiêu n h t năm 1999 t ó có ki n ngh c th v cơ ch cho phù h p và có căn c l p d toán chi th c hi n chương trình năm 2000. i v i nh ng chương trình m c tiêu k t thúc vào năm 2000 c n căn c vào nhi m v còn ph i th c hi n c a chương trình b trí v n cho phù h p m b o th c hi n ư c các m c tiêu ch y u c a chương trình vào năm 2000; sau năm 2000 các nhi m v c a chương trình chuy n vào chi thư ng xuyên c a các B , a phương. 2.4. i v i các kho n chi thư ng xuyên: Căn c vào d toán ngân sách ư c giao u năm và các ngu n thu ư c l i chi, ti n th c hi n các nhi m v ánh giá kh năng th c hi n c năm cho sát v i tình hình th c t c a B , a phương, ơn v . ánh giá chi c năm c n phân tích rõ chi t ngu n ngân sách c p phát và chi t các ngu n thu ư c l i theo ch quy nh, trong ó phân tích rõ cơ c u chi v ti n lương, các kho n có tính ch t lương và các kho n chi b t bu c trích theo lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn,...), các kho n chi nghi p v thư ng xuyên và các kho n chi t xu t ho c không có tính ch t thư ng xuyên (mua s m, s a ch a,...) làm căn c tính toán b trí năm 2000. B- XÂY D NG D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2000: I- M C TIÊU, YÊU C U I V I CÔNG TÁC XÂY D NG D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2000: 1. Yêu c u: - Xây d ng d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2000 c n quán tri t y các m c tiêu, nhi m v các Ngh quy t 4, 6 (l n 1) c a Ban ch p hành Trung ương ng (Khoá VIII); m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i k ho ch 5 năm 1996 - 2000. - Xây d ng d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000 ph i tác ng tích c c góp ph n thúc Ny s n xu t kinh doanh phát tri n, tăng tích lu , t o ngu n thu n nh. ng th i ph i căn c trên cơ s các ch tiêu s n xu t kinh doanh, tri t ch ng th t thu, m b o tính kh thi và ch ng cho c ngân sách tư và ngân sách các c p chính quy n a phương. 2. M c tiêu: a. D toán thu ngân sách Nhà nư c ph i ư c xây d ng theo úng các lu t thu và ch thu hi n hành; ng th i tính n y u t th c hi n nh ng chính sách khuy n khích tích t v n m r ng s n xu t - kinh doanh, nh m b i dư ng ngu n thu lâu dài. D toán thu thu xu t khNu, nh p khNu ph i tính n các y u t ti p t c th c hi n ti n trình tham gia AFTA, xu th tham gia các t ch c kinh t - tài chính qu c t và khu v c.
 7. Xây d ng d toán thu NSNN năm 2000 ph i m b o phù h p v i t c tăng trư ng kinh t , ch s giá, trên cơ s tích c c khai thác m i ngu n thu và ch ng th t thu. b. D toán chi thư ng xuyên c n ư c xây d ng m c c n thi t, h p lý, ti t ki m; th c hi n khoán chi hành chính s nghi p. Trư c m t năm 2000 th c hi n khoán chi i v i các ơn v hành chính và m t s ơn v s nghi p có i u ki n. B Tài chính th ng nh t v i các B liên quan trình Th tư ng quy t nh nh ng B , cơ quan, ơn v Trung ương th c hi n cơ ch khoán chi t năm 2000; cơ quan tài chính a phương th ng nh t v i các cơ quan liên quan trình Ch t ch U ban nhân dân cùng cáap quy t nh nh ng ơn v do a phương qu n lý th c hi n cơ ch khoán chi t năm 2000 làm căn c l p, phân b và i u hành d toán ngân sách c a các ơn v này ngay t u năm. Ti p t c th c hi n ưu tiên i v i s nghi p giáo d c ào t o, khoa h c công ngh môi trư ng theo Ngh quy t Trung ương II (khoá VIII); th c hi n xoá bao c p t ngân sách Nhà nư c i v i các doanh nghi p, các ho t ng nghiên c u khoa h c, y t , ào t o g n v i ho t ng s n xu t kinh doanh c a các T ng công ty, các ơn v này ph i t trang tr i kinh phí ho t ng cho các ho t ng s nghi p (tr trư ng h p c bi t theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ). D toán chi u tư xây d ng cơ b n thu c v n ngân sách Nhà nư c năm 2000 ph i xây d ng theo hư ng: ưu tiên v n cho các công trình tr ng i m c a Nhà nư c, v n i ng cho các d án s d ng v n ODA theo ti n ã ký k t, t p trung v n cho các công trình chuy n ti p s hoàn thành ưa vào s d ng trong năm, b trí tr n v n ã ư c t m ng nh ng năm trư c, các công trình chuy n ti p có hi u qu t năm 1999 chuy n qua, s v n còn l i m i b trí cho các công trình m i có i u ki n theo quy nh. B trí d phòng theo úng m c qui nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph . B trí d tr tài chính m c c n thi t h p lý. c. Cân i ngân sách Nhà nư c: - Thu thu và phí ph i m b o chi thư ng xuyên m c h p lý, ti t ki m và m b o tr n các kho n n h n, ti p t c dành t l thích áng cho u tư phát tri n và i u ch nh m t bư c ch ti n lương. - B i chi ngân sách Nhà nư c ph i tương ng v i kh năng vay ch c ch n trong nư c và vay ưu ãi ngoài nư c. Không vay thương m i ngoài nư c, không phát hành và vay ng n h n trong nư c v i lãi su t cao bù p b i chi ngân sách nhà nư c. M c b i chi dư i 5% GDP. d. i v i ngân sách c a chính quy n a phương các c p: + Căn c s d ki n ngân sách năm 2000 B Tài chính thông báo; căn c ch phân c p qu n lý ngân sách hi n hành và s b sung năm 1999 t ngân sách Trung ương cho ngân sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, xác nh ngu n thu ngân sách a phương ư c hư ng xây d ng d toán chi ngân sách a phương năm 2000.
 8. L p d toán ngân sách a phương ph i m b o nguyên t c: T ng s chi không ư c vư t quá t ng s thu ngân sách a phương ư c hư ng; ưu tiên các nhi m v chi u tư phát tri n, chi giáo d c ào t o, khoa h c công ngh môi trư ng; b trí d phòng ngân sách a phương m b o theo úng m c quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph . + Ti p t c th c hi n cơ ch b trí chi cho m t s m c tiêu tương ng v i toàn b ho c m t ph n m t s kho n thu (s d ng 100% thu s d ng t nông nghi p u tư phát tri n nông nghi p - kinh t nông thôn, ti n cho thuê t, s d ng t u tư h t ng,...) như cơ ch b trí ngân sách năm 1999. + Căn c d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000 Chính ph giao, th c hi n n nh t l phân chia các ngu n thu gi a ngân sách Trung ương và ngân sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; n nh m c b sung t ngân sách Trung ương cho ngân sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có i u ch nh m t ph n theo kh năng ngân sách Nhà nư c hàng năm: khuy n khích các a phương tăng cư ng qu n lý thu, t năm 2000 i v i các t nh, thành ph n p ngân sách Trung ương năm sau cao hơn năm trư c i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách các c p chính quy n a phương, ngân sách Trung ương s c p l i 50% s cao hơn nói trên cho a phương. i v i vư t d toán thu thu xu t nh p khNu, thu tiêu th c bi t hàng n i a và hàng nh p khNu (không k thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu) th c hi n thư ng c th hàng năm theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c. Các kho n thư ng vư t thu trên ư c u tư xây d ng c h t ng kinh t xã h i c a a phương. Trên cơ s các kho n b sung có m c tiêu t ngân sách Trung ương cho ngân sách các t nh, thành ph th c hi n các ch , chính sách m i c a Nhà nư c trong 3 năm 1997 - 1999, tính vào nhi m v chi ngân sách a phương năm 2000, xác nh t l phân chia các ngu n thu và s b sung cho ngân sách các t nh, thành ph năm 2000. Căn c vào kh năng chung c a NSNN và ngu n chi c a ngân sách a phương như ã nêu trên xem xét, tính toán i u ch nh m t s nh m c chi, ch chi nh m hư ng d n các B , các a phương có căn c b trí cho các lĩnh v c và phân b d toán cho các ơn v tr c thu c phù h p v i nhi m v thu, chi ngân sách ư c giao (B Tài chính có văn b n qui nh riêng cho v n này). II- NH NG N I DUNG CH Y U C A CÔNG TÁC L P D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2000: 1. V thu ngân sách Nhà nư c: 1.1. Khu v c doanh nghi p Nhà nư c: Yêu c u ph i tính toán c th i v i t ng ơn v trên a bàn qu n lý; khi t ng h p ph i tách riêng ph n hoàn thu ; thu giá tr gia tăng khâu nh p khNu, tách riêng c a ơn v s n xu t và ơn v kinh doanh. Riêng thành ph Hà n i, thành ph H Chí Minh và m t s a phương có tr s các Công ty ho c T ng công ty có các ơn v tr c thu c h ch toán ph thu c ph i l p và t ng h p d toán thu bao g m các ơn v h ch toán ph thu c này.
 9. a. V thu giá tr gia tăng: Tính theo qui nh t i Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998, Thông tư s 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng và các Thông tư s a i, b sung Thông tư 175/1998/TT-BTC, các Thông tư hư ng d n thu GTGT i v i các ngành c thù. b. V thu tiêu th c bi t: Tính theo Thông tư s 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 84/1998/N -CP ngày 12/12/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th c bi t. c. Thu tài nguyên: Tính thu theo Thông tư s 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/9/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh thu tài nguyên (s a i). - Giá tính thu tài nguyên: là giá bán ơn v c a tài nguyên (chưa bao g m thu GTGT) t i nơi khai thác tài nguyên. Trư ng h p tài nguyên khai thác chưa có giá bán thì Chính ph quy nh giá tính thu tài nguyên. Lưu ý: - Giá tính thu tài nguyên i v i nư c thiên nhiên dùng s n xu t thu i n là giá bán i n thương phNm, i v i g là giá bán t i bãi 2 (giá chưa có thu GTGT). - Riêng i v i d u m , khí t, giá tính thu tài nguyên th c hi n theo qui nh t i Lu t d u khí và i u 47, Ngh nh s 84/CP ngày 17/12/1996 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t d u khí: + Giá tính thu tài nguyên i v i d u thô là giá FOB t i th i i m giao nh n theo công b giá c a cơ quan ư c Chính ph Vi t Nam u quy n trên cơ s tham kh o giá qu c t . + Giá tính thu tài nguyên i v i khí thiên nhiên là giá t i th i i m giao nh n theo công b giá c a cơ quan ư c Chính ph Vi t Nam u quy n trên cơ s tham kh o giá qu c t . d. Thu thu nh p doanh nghi p: Tính theo Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p. - Yêu c u m b o qu n lý ch t ch và tính d toán thu thu nh p doanh nghi p i v i các doanh nghi p s n xu t - kinh doanh có lãi, c bi t i v i các doanh nghi p trong năm 1999 chưa có lãi nhưng kh năng năm 2000 phát sinh lãi do làm ăn có hi u qu . Trên cơ s xác nh các y u t chi phí t ng h p c a doanh nghi p năm 1999, d ki n các y u t tăng, gi m chi phí năm 2000 tính thu thu nh p doanh nghi p. i v i các doanh nghi p ho t ng s n su t - kinh doanh hàng hoá, d ch v : x s , i n, xi măng, bưu chính vi n thông và m t s hàng hoá khác có thu nh p cao do n p thu GTGT th p hơn so v i thu doanh thu trư c ây thì ngoài vi c tính n p thu thu nh p doanh nghi p và thu thu nh p b sung, n u s thu nh p do thu GTGT n p th p hơn so v i thu doanh thu v n còn l n thì ph i tính n p ti p vào ngân sách Nhà nư c
 10. theo t l (%) tính trên ph n thu nh p còn l i quy nh t i Thông tư 175/1998/TT- BTC ngày 24/12/1998 c a B Tài chính. 1.2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: a. N m ch c s ơn v ã ư c c p gi y phép trên a bàn, nh ng ơn v ã i vào s n xu t kinh doanh t ch c thu và tính toán ghi vào d toán thu, bao g m: - Doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài; - Các bên nư c ngoài c a ho t ng h p tác kinh doanh; - Các doanh nghi p t i khu ch xu t, khu công nghi p; - Các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài; - Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài (nhà th u). b. Phương pháp tính thu giá tr gia tăng tương t như i v i doanh nghi p Nhà nư c. i v i nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài th c hi n ch k toán Vi t Nam thì th c hi n n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr quy nh c a Lu t thu giá tr gia tăng; i v i nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài không th c hi n ch k toán Vi t Nam thì th c hi n n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p quy nh t i Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính. c. Thu thu nh p doanh nghi p: v thu su t tính theo qui nh t i i u 38, i u 43 t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và kho n 3 i u 10 Lu t thu TNDN. i v i nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài th c hi n ch k toán Vi t Nam thì tính theo Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính; i v i nhà th u nư c ngoài không có căn c xác nh thu nh p ch u thu và không th c hi n ch k toán Vi t Nam thì thu thu nh p doanh nghi p ư c xác nh theo t l ph n trăm (%) theo doanh thu tính thu c a t ng ngành ngh kinh doanh theo quy nh t i Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính. d. i v i ti n thuê m t t, m t nư c, m t bi n căn c Quy t nh s 179/1998/Q - BTC ngày 24/02/1998 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành b n quy nh v ti n thuê t, m t nư c, m t bi n áp d ng i v i các hình th c u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. e. Thu i v i nhà th u: Rà soát l i các công trình, d án, d ch v ph i thuê nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài ang tri n khai và các công trình, d án d ch v s tri n khai; các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c theo quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. g. Thu chuy n thu nh p c a các t ch c kinh t , cá nhân ra nư c ngoài: Trong tính toán xây d ng d toán c n chú ý m t s i m sau:
 11. - Thu nh p chuy n ra nư c ngoài có th b ng ti n ho c b ng hi n v t, s n phNm, hàng hoá; thu nh p mà nhà u tư nư c ngoài thu ư c do u tư theo Lu t u tư nư c ngoài Vi t Nam (k c s thu nh p ư c hoàn l i và s thu nh p ư c do chuy n như ng v n) n u chuy n ra nư c ngoài (ho c gi l i ngoài Vi t Nam), Vi t Nam nhưng dùng thanh toán công n cho công ty m , chi tiêu cho Văn phòng i di n cho công ty m t i Vi t Nam u ph i ch u thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. - S thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài ph i n p ư c xác nh b ng s thu nh p chuy n ra nư c ngoài ho c ư c coi là chuy n ra nư c ngoài ho c s thu nh p nhà u tư gi l i ngoài lãnh th Vi t Nam (x) thu su t thu chuy n thu nh p quy nh t i Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính. M c thu su t ư c ghi vào gi y phép u tư do cơ quan có thNm quy n c p, sau khi có tho thu n v i B Tài chính b ng văn b n. h. i v i ho t ng chuy n như ng v n: Tính theo Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính. Thu i v i ho t ng chuy n như ng v n bao g m thu thu nh p doanh nghi p và thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. 1.3. Thu i v i khu v c công thương nghi p, d ch v ngoài qu c doanh: Rà soát l i và n m ch c các i tư ng kinh doanh trên a bàn. ánh giá sát m c th t thu v doanh s và i tư ng kinh doanh năm 1999 xác nh doanh s và i tư ng kinh doanh năm 2000, gi m d n t l th t thu. C th như sau: a. V h : i v i các h kinh doanh c nh: Rà soát l i các h kinh doanh, ưa các h chưa thu thu vào qu n lý thu thu môn bài. Trên cơ s s h môn bài và các b c thu môn bài d ki n ưa h t các h có a i m kinh doanh c nh vào tính thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p. - i v i các công ty c ph n, công ty TNHH, công ty tư nhân, HTX, t s n xu t: Tính chi ti t n t ng doanh nghi p, c bi t là nh ng doanh nghi p l n. b. V thu : - Thu giá tr gia tăng: Thu GTGT cơ s kinh doanh ph i n p ư c tính theo m t trong hai phương pháp: phương pháp kh u tr thu và phương pháp tính tr c ti p trên GTGT. + Phương pháp kh u tr thu : i v i các doanh nghi p tư nhân, các công ty c ph n, h p tác xã, các h kinh doanh l n dùng hoá ơn GTGT tính tương t như i v i doanh nghi p Nhà nư c như ã trình bày trên. + Phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng: Tính theo Thông tư s 173/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính. - Căn c tính thu GTGT i v i h cá th s n xu t kinh doanh n p thu theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng là giá tr gia tăng và thu su t.
 12. - Có k ho ch chuy n d n các h n p thu theo phương pháp tr c ti p sang phương pháp kh u tr . - Thu thu nh p doanh nghi p: + i v i cơ s kinh doanh th c hi n kê khai, n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr : Phương pháp tính tương t như i v i doanh nghi p Nhà nư c. + i v i cơ s kinh doanh th c hi n kê khai, n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p vi c kê khai tính thu căn c vào t l thu nh p ch u thu trên doanh thu và thu su t. 1.4. Thu s d ng t nông nghi p: Khi tính toán c n chú ý i v i di n tích t tăng do di n tích t m i ưa vào s d ng, di n tích t chuy n t 1 v lúa lên 2, 3 v lúa. 1.5. Thu t ho t ng x s ki n thi t: - Trên cơ s ánh giá tình hình th c hi n thu năm 1999, phân tích rõ nguyên nhân ch quan, khách quan, trong ó có vi c Nhà nư c áp d ng bi n pháp ch ng s và căn c vào m ng lư i phát hành, kh năng tiêu th , i u ch nh cơ c u giá vé, gi m chi phí phát hành tính thu năm 2000. - V thu : Th c h n theo Thông tư s 18/1999/TT-BTC ngày 6/02/1999 c a B Tài chính. Ngoài các kho n thu ngân sách Nhà nư c theo Lu t thu GTGT, Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các kho n thu , thu khác theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, các Công ty X s ki n thi t còn ph i n p thêm m t ph n thu nh p còn l i c a doanh nghi p vào ngân sách Nhà nư c do th c hi n n p thu GTGT th p hơn so v i n p thu doanh thu trư c ây mà chưa i u ch nh các y u t c u thành trong giá vé x s . 1.6. Thu phí và l phí: - Tính thu i v i t t c các lo i phí và l phí trên a bàn qu n lý, t ng h p riêng phí - l phí Trung ương, t nh thành ph , huy n xã qu n lý. - Tính chi ti t i v i t t c các lo i phí - l phí do Trung ương qu n lý và các lo i phí l phí t nh thành ph có s thu chi m t tr ng l n. - m b o m i ngu n thu ph i ư c ph n nh vào NSNN theo quy nh c a Lu t NSNN, yêu c u các ơn v trư c ây ư c trích m t t l nh t nh ph c v cho công tác qu n lý thu phí, l phí cũng ph i t ng h p y s thu trích l i và chi t ngu n này vào d toán thu, chi c a ơn v . Vi c ơn v ư c gi l i chi (sau ó th c hi n ghi thu, ghi chi) ho c ơn v ph i n p toàn b s thu vào NSNN và NSNN s c p phát y cho ơn v theo d toán ư c duy t ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i các ơn v ư c gi l i m t ph n ho c toàn b s thu chi cũng ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t d toán thu, chi. 1.7. i v i thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu, thu tiêu thu c bi t do H i quan thu:
 13. Căn c vào các quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu (s a i, b sung), Lu t thu tiêu th c bi t và Lu t thu giá tr gia tăng,... và tình hình kinh doanh xu t nh p khNu, cơ quan H i quan có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương l p d toán thu thu nh p khNu, thu xu t khNu, thu tiêu th c bi t, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu và các kho n thu liên quan n ho t ng xu t nh p khNu. 1.8. i v i các kho n thu vay n và vi n tr ngoài nư c: Căn c vào các Hi p nh, cam k t ã ký và các i u kho n s a i, b sung (n u có), căn c vào ti n th c hi n các d án l p d toán thu vay n và vi n tr ngoài nư c chi ti t theo t ng d án theo t ng B , ngành và a phương. 2. V chi ngân sách Nhà nư c: Các B , a phương, các ơn v d toán ngân sách các c p l p d toán chi ngân sách Nhà nư c năm 2000 ph i trong ph m vi s ki m tra ư c thông báo; trên cơ s ch , nh m c chi tiêu theo qui nh, căn c kh i lư ng nhi m v ư c giao, ưu tiên b trí cho nh ng nhi m v quan tr ng ch y u, tri t ti t ki m ch ng lãng phí. Xây d ng d toán chi ngân sách 2000, t ng lĩnh v c, t ng B , cơ quan Trung ương, a phương ph i quán tri t ch trương xã h i hoá, huy ng u tư các ngu n l c c a xã h i theo ch qui nh cùng ngu n l c ngân sách nhà nư c th c hi n nhi m v c a t ng lĩnh v c, ơn v ư c t t hơn. C th i v i m t s lĩnh v c ch y u như sau: 2.1. i v i chi u tư xây d ng cơ b n: - B trí chi u tư xây d ng cơ b n t p trung ph i m b o trình t sau: ưu tiên b trí v n i ng cho các d án u tư b ng ngu n v n ODA, các công trình tr ng i m c a Nhà nư c và c a a phương, hoàn tr s v n ã ư c t m ng t các năm trư c, b trí v n cho kh i lư ng u tư xây d ng cơ b n ã th c hi n trong năm 1999 chưa có ngu n thanh toán, b trí v n cho các công trình chuy n ti p s hoàn thành ưa vào s d ng trong năm 2000 và các công trình chuy n ti p có hi u qu t năm 1999 chuy n qua. i v i các d án u tư t ngu n vay v cho vay l i thì ch d án ph i ch ng t thu x p v n i ng cho phù h p v i n i dung hi p nh ã ký k t và các quy ch tài chính trong nư c không nh hư ng n ti n th c hi n d án. - Ti p t c b trí u tư tr l i cho ngành d u khí t l i nhu n sau thu ph n Vi t nNm ư c hư ng t liên doanh d u khí Vi t - Xô theo t l Th trư ng Chính ph quy nh. - Ti p t c th c hi n cơ ch b trí v n u tư cho các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, các công trình phúc l i xã h i, phát tri n qu nhà , u tư cho nông nghi p và nông thôn, nh t là c i t o gi ng v t nuôi, cây tr ng, tái t o qu r ng c a ngân sách a phương t các ngu n: thu giao quy n s d ng t, ti n thuê t, thu t x s ki n thi t, thu ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu thu s d ng t nông nghi p tr ng lúa, thu tài nguyên r ng,... như năm 1999. - Ti p t c th c hi n cơ ch b trí chi th c hi n các d án phát tri n h t ng kinh t - xã h i t ngu n thu thu tài nguyên nư c thu i n, chi u tư tr l i cho các khu v c kinh t c a khNu ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh.
 14. 2.2. Chi h tr i v i ho t ng công ích, doanh nghi p công ích thu không bù p ư c chi; ư c h tr theo quy nh c a Chính ph . 2.3. i v i chi d tr Nhà nư c: căn c vào nhi m v d tr Nhà nư c ư c giao, các ngành, các ơn v có trách nhi m ánh giá xác nh m c d tr c a ngành, ơn v n 31/12/1999, xây d ng k ho ch mua vào, bán ra trong năm 2000; trên cơ s ó d ki n m c b sung d tr t ng lo i hàng hoá, v t tư và xây d ng d toán chi d tr Nhà nư c chi b o qu n hàng hoá d tr c a ngành, c a ơn v năm 2000. 2.4. i v i chi tr giá các m t hàng chính sách: - Các kho n chi tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách i v i mi n núi quy nh t i Ngh nh s 20/1998/N -CP ư c tính toán theo Thông tư liên B s 11/1998/TT-LB/BTM-UBDTMN-BTC-BKH T ngày 31/7/1998. - Các kho n chi tr giá gi gi ng g c, tr giá báo chí, nhà xu t b n, tr giá i n nh,... th c hi n theo ch hi n hành. Các B , a phương, ơn v c n tính toán k chi tr giá trên cơ s xác nh rõ s lư ng, giá thành, chi phí v n chuy n, m c tr giá c th cho t ng m t hàng theo úng ch quy nh. 2.5. i v i chi hành chính s nghi p: - B trí chi s nghi p giáo d c - ào t o và khoa h c công ngh môi trư ng: D toán năm 2000 th c hi n úng yêu c u Ngh quy t Trung ương II; i v i ngân sách Nhà nư c trên ph m vi toàn qu c: B trí chi (bao g m c chi u tư, chi thư ng xuyên, chi t ngu n vi n tr , vay n ...) cho các lĩnh v c giáo d c - ào t o năm 2000 t m c 15%; lĩnh v c khoa h c, công ngh và môi trư ng t 2%; i v i ngân sách a phương ph i b trí ưu tiên m b o cho 2 lĩnh v c này có t c phát tri n cao nh t trong ph m vi ngân sách có th b trí ư c. - B trí chi s nghi p y t , văn hoá thông tin, phát thành truy n hình, th d c th thao m t cách h p lý trên cơ s rà soát ch t ch nhi m v , chương trình m b o ho t ng hi u qu , b trí kinh phí th c hi n các chính sách ch c th ã ư c các c p có thNm quy n ban hành. - B trí chi hành chính (qu n lý Nhà nư c, ng, oàn th ): Tính toán úng nh m c ch chi tiêu theo quy nh, tri t ti t ki m i v i nh ng kho n chi như ti p khách, h i ngh , oàn ra, oàn vào,... - i v i nh ng nhi m v chi s d ng t ngu n v n vay, vi n tr c n ph i l p d toán chi ti t theo t ng d án và tính toán s v n i ng phía Vi t Nam c n b trí theo cam k t và ch quy nh. - Kinh phí ho t ng c a các s nghi p khoa h c, y t , ào t o c a các B thu c các doanh nghi p Nhà nư c ư c h ch toán vào chi phí theo qui nh t i Ngh nh s 27/1999/N -CP ngày 20 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph ; t năm 2000 không chi h tr t ngân sách Nhà nư c (tr trư ng h p c bi t theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ).
 15. - Năm 2000 s t ch c th c hi n kho n chi thư ng xuyên i v i m t s ơn v d toán c p I; trư c 15/8/1999, B Tài chính th ng nh t v i các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh; S Tài chính - V t giá th ng nh t v i cơ quan liên quan a phương trình Ch t ch UBND t nh quy t nh danh sách nh ng ơn v d toán c p I th c hi n cơ ch khoán chi ngân sách t năm 2000 có căn c l p, phân b và i u hành d toán ngân sách i v i các ơn v này ch ng t u năm. - Trong quá trình tính toán d toán chi c a các ơn v hành chính s nghi p c n tính toán báo cáo u các nhi m v chi t các ngu n thu phí, l phí và thu khác ư c l i chi theo ch qui nh hi n hành. 2.6. i v i chi th c hi n các chương trình m c tiêu: - i v i các chương trình m c tiêu qu c gia: Trên cơ s ánh giá hi u qu , kh i lư ng công vi c và kinh phí th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia n h t năm 1999, d ki n kh i lư ng công vi c c n ph i th c hi n cho nh ng năm t i và năm 2000. i v i chương trình m c tiêu không còn là chương trình m c tiêu Qu c gia t năm 2000 ph i d toán vào chi thư ng xuyên c a các B và a phương. 2.7. i v i chi tr n kho n vay trong nư c cho u tư phát tri n c a ngân sách a phương theo quy nh t i kho n 3 i u 8 Lu t ngân sách Nhà nư c: Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n ch ng rà soát các kho n vay n h n ph i tr b trí tr n trong ph m vi chi ngân sách a phương ư c hư ng theo qui nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. III- T CH C TH C HI N: 1. Các B , cơ quan Nhà nư c theo ch c năng ư c phân công ph i xây d ng các ch tiêu kinh t - xã h i thu c lĩnh v c ph trách và thông báo k p th i cho B Tài chính, các B , cơ quan Trung ương và các a phương trư c th i i m l p d toán ngân sách Nhà nư c ư c quy nh t i các văn b n hư ng d n thi hành Lu t ngân sách Nhà nư c ( ã s a i, b sung) làm cơ s cho vi c l p d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000. 2. Các B , cơ quan Trung ương và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c Thông tư này và s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2000 do B Tài chính thông báo th c hi n: hư ng d n thông báo s ki m tra, t ch c th o lu n và t ng h p d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000 theo úng n i dung quy nh c a Thông tư này. 3. B Tài chính s t ch c làm vi c v i các B , cơ quan Trung ương và các a phương th o lu n v d toán ngân sách năm 2000 trong kho ng th i gian gi a tháng 8 n 10/9/1999 (l ch làm vi c c th s thông báo sau). Sau khi Qu c h i phê duy t d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000, B Tài chính s t ch c làm vi c v i các B , cơ quan Trung ương và các a phương v d toán ngân sách năm 2000 trư c khi trình Chính ph , U ban thư ng v Qu c h i phương án phân b d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000.
 16. 4. T ng c c Thu , T ng c c u tư và phát tri n, T ng c c Qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p, Kho b c Nhà nư c Trung ương có nhi m v hư ng d n chi ti t Thông tư này th c hi n và xây d ng, t ng h p d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c thu c lĩnh v c ư c giao. V bi u m u l p và báo cáo d toán thu, chi ngân sách năm 2000: - i v i các B , cơ quan Trung ương t ch c hư ng d n i v i các ơn v tr c thu c l p và báo cáo l p d toán NSNN; trên cơ s ó t ng h p và báo cáo B Tài chính d toán NSNN năm 2000 c a B , cơ quan Trung ương theo úng hư ng d n bi u m u và th i gian quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính. - i v i các a phương: có căn c t ng h p, trình Qu c h i d toán thu, chi ngân sách bao g m c 4 c p ngân sách (Trung ương, t nh, huy n, xã) t năm 2000, ngh U ban nhân dân t nh, thành ph ch o và hư ng d n chính quy n a phương c p dư i l p d toán thu, chi ngân sách y theo các bi u m u ã quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính và t ng h p d toán thu, chi ngân sách 2000 c p xã và tương ương theo m u bi u ính kèm Thông tư này t ng h p báo cáo B Tài chính. 5. Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách năm 2000 n u có nh ng chính sách ch m i ban hành, B Tài chính s có hư ng d n thông báo b sung khi tri n khai th c hi n, n u có nh ng vư ng m c ngh các B , a phương ph n ánh v B Tài chính x lý k p th i. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) BI U S : 1 CÂN I NGÂN SÁCH C P XÃ NĂM 2000 ơn v : tri u ng Thu S Chi S ti n ti n T ng s thu T ng s chi I. Các kho n thu xã hư ng 100% I. Chi u tư phát tri n II. Các kho n thu phân chia theo II. Các kho n chi thư ng xuyên t l % cho xã III. Thu b sung III. D phòng BI U S : 2
 17. D TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2000 C A NGÂN SÁCH C P XÃ ơn v : tri u ng N i dung Ư c th c D toán hi n năm năm 2000 1999 T NG THU I. Các kho n thu ngân sách xã hư ng 100%: 1. Các kho n chưa n p vào kho b c Nhà nư c (ghi thu, ghi chi) - Phí, l phí - óng góp c a nhân dân - Thu t qu t công ích và hoa l i công s n - Thu t ho t ng kinh t và s nghi p - óng góp t nguy n - Vi n tr tr c ti p c a nư c ngoài - Thu k t dư ngân sách năm trư c - Thu khác 2. Các kho n ã n p vào Kho b c Nhà nư c: - Thu môn bài - Phí, l phí - óng góp c a nhân dân - Thu t qu t công ích và hoa l i công s n - Thu t ho t ng kinh t và s nghi p - óng góp t nguy n - Vi n tr tr c ti p c a nư c ngoài - Thu k t dư ngân sách năm trư c - Thu khác II. Các kho n thu phân chia theo t l cho xã: 1. Các kho n thu phân chia theo t l % theo quy nh chung - Thu s d ng t nông nghi p - Thu chuy n quy n s d ng t (1)
 18. - Thu nhà t (1) - Ti n s d ng t (1) - Thu tài nguyên - L phí trư c b nhà, t - Thu tiêu th c bi t i v i hàng hoá s n xu t trong nư c 2. Các kho n thu phân chia theo t l % theo quy nh c a t nh (n u có) - Thu VAT không k VAT hàng nh p khNu - Thu thu nh p doanh nghi p không k thu nh p c a các ơn v h ch toán toàn ngành. - Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao - Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài - Thu s d ng v n ngân sách III. Các kho n thu b sung t ngân sách c p trên (1) Ngân sách phư ng không có các kho n thu này BI U S 3: D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2000 C A NGÂN SÁCH C P XÃ ơn v : Tri u ng N i dung Ư c th c D toán hi n năm năm 1999 2000 T NG CHI I. Chi u tư phát tri n (1) - Chi xây d ng cơ b n II. Chi thư ng xuyên 1. Chi s nghi p xã h i - Hưu xã, thôi vi c và tr c p khác - Già cô ơn, tr m côi, c u t 2. Chi s nghi p giáo d c Trong ó: sinh ho t phí, ph c p
 19. 3. Chi s nghi p y t Trong ó: sinh ho t phí, ph c p 4. Chi s nghi p văn hoá, thông tin 5. Chi nghi p th d c th thao 6. Chi s nghi p kinh t - SN giao thông - SN nông - lâm - thu l i - h i s n - SN th chính - Thương m i, d ch v - Các s nghi p khác 7. Chi qu n lý Nhà nư c, ng, oàn th , chuyên môn nghi p v . Trong ó: - Sinh ho t phí, ph c p - B o hi m xã h i - B o hi m y t - Ho t ng phí: + Qu n lý Nhà nư c + ng + M t tr n T qu c + oàn Thanh niên CSHCM + H i ph n Vi t Nam + H i C u chi n binh Vi t Nam + H i Nông dân Vi t Nam 8. Chi dân quân t v , tr t t an toàn xã h i 9. Chi khác III. D phòng Ngân sách phư ng không có kho n chi này (1)
Đồng bộ tài khoản