Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ tài chính

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
55
lượt xem
13
download

Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 84/2008/TT-BTC về một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ tài chính

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 84/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T THU THU NH P CÁ NHÂN VÀ HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 100/2008/NĐ-CP NGÀY 08/9/2008 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T M T S ĐI U C A LU T THU THU NH P CÁ NHÂN Căn c Lu t Thu thu nh p cá nhân s 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Lu t qu n lý thu s 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân và hư ng d n Ngh đ nh s 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân như sau: Ph n A – QUY Đ NH CHUNG I. Đ I TƯ NG N P THU Theo quy đ nh t i Đi u 2 c a Lu t Thu thu nh p cá nhân, Đi u 2 c a Ngh đ nh s 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 100/2008/NĐ-CP), đ i tư ng n p thu thu nh p cá nhân bao g m cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nh p ch u thu theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Lu t Thu thu nh p cá nhân và Đi u 3 c a Ngh đ nh s 100/2008/NĐ-CP. Ph m vi xác đ nh thu nh p ch u thu c a đ i tư ng n p thu như sau: Đ i v i cá nhân cư trú, thu nh p ch u thu là thu nh p phát sinh trong và ngoài lãnh th Vi t Nam, không phân bi t nơi tr và nh n thu nh p. Đ i v i cá nhân không cư trú, thu nh p ch u thu là thu nh p phát sinh t i Vi t Nam, không phân bi t nơi tr và nh n thu nh p. 1. Cá nhân cư trú là ngư i đáp ng m t trong các đi u ki n sau đây: 1.1. Có m t t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên tính trong m t năm dương l ch ho c trong 12 tháng liên t c k t ngày đ u tiên có m t t i Vi t Nam, trong đó, ngày đ n và ngày đi đư c tính là 01 (m t) ngày. Ngày đ n và ngày đi đư c xác đ nh căn c vào ch ng th c c a cơ quan qu n lý xu t nh p c nh trên h chi u (ho c gi y thông hành) c a cá nhân đó khi đ n và khi r i Vi t Nam. Trư ng h p nh p c nh và xu t c nh trong cùng m t ngày thì đư c tính chung là m t ngày cư trú. Cá nhân có m t t i Vi t Nam theo hư ng d n t i đi m này là s hi n di n c a cá nhân đó trên lãnh th Vi t Nam. 1.2. Có nơi thư ng xuyên t i Vi t Nam theo m t trong hai trư ng h p sau: 1.2.1 Có nơi đăng ký thư ng trú theo quy đ nh c a pháp lu t v cư trú: a) Đ i v i công dân Vi t Nam: nơi đăng ký thư ng trú là nơi công dân sinh s ng thư ng xuyên, n đ nh không có th i h n t i m t ch nh t đ nh và đã đăng ký cư trú theo quy đ nh c a Lu t cư trú. b) Đ i v i ngư i nư c ngoài: nơi thư ng xuyên c a ngư i nư c ngoài là nơi đăng ký và đư c ghi trong Th thư ng trú ho c Th t m trú do cơ quan có th m quy n thu c B Công an c p. 1.2.2. Có nhà thuê đ t i Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t v nhà , v i th i h n c a h p đ ng thuê t 90 ngày tr lên trong năm tính thu , c th như sau: a) Cá nhân chưa ho c không có nơi đư c đăng ký thư ng trú, ho c không đư c c p Th thư ng trú, Th t m trú theo hư ng d n nêu trên, nhưng có t ng s ngày thuê nhà theo h p đ ng thuê t 90 ngày tr lên trong năm tính thu cũng thu c đ i tư ng là cá nhân cư trú, k c trư ng h p thuê nhi u nơi.
 2. b) Nhà thuê đ bao g m c trư ng h p khách s n, nhà khách, nhà ngh , nhà tr , nơi làm vi c, tr s cơ quan,... không phân bi t cá nhân t thuê hay ngư i s d ng lao đ ng thuê cho ngư i lao đ ng. 2. Cá nhân không cư trú là ngư i không đáp ng đi u ki n nêu t i kho n 1 nêu trên. 3. Đ i tư ng n p thu trong m t s trư ng h p c th đư c xác đ nh như sau: 3.1. Đ i v i cá nhân có thu nh p t kinh doanh (sau đây g i là cá nhân kinh doanh) 3.1.1. Trư ng h p ch có m t ngư i đ ng tên trong đăng ký kinh doanh thì đ i tư ng n p thu là cá nhân đ ng tên trong đăng ký kinh doanh. 3.1.2. Trư ng h p nhi u ngư i cùng đ ng tên trong đăng ký kinh doanh (nhóm cá nhân kinh doanh), cùng tham gia kinh doanh thì đ i tư ng n p thu đư c xác đ nh là t ng thành viên có tên ghi trong đăng ký kinh doanh. 3.1.3. Trư ng h p trong m t h gia đình có nhi u ngư i cùng tham gia kinh doanh nhưng ch có m t ngư i đ ng tên trong đăng ký kinh doanh thì đ i tư ng n p thu đư c xác đ nh là ngư i đ ng tên trong đăng ký kinh doanh. 3.1.4. Trư ng h p cá nhân, h gia đình th c t có kinh doanh nhưng không có đăng ký kinh doanh (ho c gi y phép hành ngh ) thì đ i tư ng n p thu là cá nhân đang th c hi n ho t đ ng kinh doanh. 3.1.5. Đ i v i ho t đ ng cho thuê nhà, cho thuê m t b ng không có đăng ký kinh doanh, đ i tư ng n p thu là ngư i đ ng tên s h u nhà, quy n s d ng đ t. Trư ng h p nhi u ngư i cùng đ ng tên s h u nhà, quy n s d ng đ t thì đ i tư ng n p thu là t ng cá nhân ghi trong gi y ch ng nh n quy n s h u nhà, quy n s d ng đ t. 3.2. Đ i v i cá nhân có thu nh p ch u thu khác 3.2.1. Trư ng h p chuy n như ng b t đ ng s n là đ ng s h u, đ i tư ng n p thu là t ng cá nhân đ ng s h u. 3.2.2. Trư ng h p chuy n giao, chuy n quy n s d ng các đ i tư ng đư c b o h theo quy đ nh c a Lu t S h u trí tu , Lu t Chuy n giao công ngh mà đ i tư ng chuy n giao, chuy n quy n là đ ng s h u, đ ng tác gi c a nhi u cá nhân (nhi u tác gi ) thì đ i tư ng n p thu là t ng cá nhân có quy n s h u, quy n tác gi và hư ng thu nh p t vi c chuy n giao, chuy n quy n nêu trên. 3.2.3. Trư ng h p cá nhân như ng quy n thương m i theo quy đ nh c a Lu t Thương m i mà đ i tư ng như ng quy n thương m i là nhi u cá nhân tham gia như ng quy n thì đ i tư ng n p thu là t ng cá nhân đư c hư ng thu nh p t như ng quy n thương m i. 4. Đ i tư ng n p thu theo hư ng d n t i các kho n 1 và 2 m c I nêu trên bao g m: 4.1. Cá nhân có qu c t ch Vi t Nam k c cá nhân đư c c đi công tác, lao đ ng, h c t p nư c ngoài có thu nh p ch u thu . 4.2. Cá nhân là ngư i không mang qu c t ch Vi t Nam nhưng có thu nh p ch u thu , bao g m: ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam; ngư i nư c ngoài không hi n di n t i Vi t Nam nhưng có thu nh p ch u thu phát sinh t i Vi t Nam. II. CÁC KHO N THU NH P CH U THU Theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Lu t Thu thu nh p cá nhân và Đi u 3 c a Ngh đ nh s 100/2008/NĐ- CP, các kho n thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân bao g m: 1. Thu nh p t kinh doanh Thu nh p t kinh doanh là thu nh p có đư c t ho t đ ng s n xu t, kinh doanh trong các lĩnh v c sau: 1.1. Thu nh p t s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c t t c các lĩnh v c, ngành ngh kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t như: s n xu t, kinh doanh hàng hoá; xây d ng; v n t i; kinh doanh ăn u ng; kinh doanh d ch v , k c d ch v cho thuê nhà, cho thuê m t b ng. 1.2. Thu nh p t ho t đ ng hành ngh đ c l p c a cá nhân trong nh ng lĩnh v c, ngành ngh đư c c p gi y phép ho c ch ng ch hành ngh theo quy đ nh c a pháp lu t. 1.3. Thu nh p t ho t đ ng s n xu t, kinh doanh nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng, đánh b t thu s n không đáp ng đ đi u ki n đư c mi n thu quy đ nh t i kho n 6 m c III ph n A Thông tư này. 2
 3. 2. Thu nh p t ti n lương, ti n công 2.1. Thu nh p t ti n lương, ti n công là các kho n thu nh p ngư i lao đ ng nh n đư c t ngư i s d ng lao đ ng dư i các hình th c b ng ti n ho c không b ng ti n, bao g m: 2.1.1. Ti n lương, ti n công và các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công. 2.1.2. Các kho n ph c p, tr c p k c sinh ho t phí mà ngư i lao đ ng nh n đư c, tr m t s kho n ph c p, tr c p theo quy đ nh t i đi m 2.2 dư i đây. 2.1.3. Ti n thù lao nh n đư c dư i các hình th c như: ti n hoa h ng môi gi i, ti n tham gia các đ tài nghiên c u khoa h c, k thu t; ti n tham gia các d án, đ án; ti n nhu n bút do vi t sách, báo, d ch tài li u,...; ti n tham gia các ho t đ ng gi ng d y; bi u di n văn hoá, ngh thu t, th d c, th thao,...; ti n thu đư c t các d ch v qu ng cáo và t các d ch v khác. 2.1.4. Ti n nh n đư c do tham gia vào các h i, hi p h i ngh nghi p, hi p h i kinh doanh, h i đ ng qu n tr doanh nghi p, ban ki m soát doanh nghi p, ban qu n lý d án, h i đ ng qu n lý, h i đ ng doanh nghi p và các t ch c khác. 2.1.5. Các kho n l i ích khác b ng ti n ho c không b ng ti n mà ngư i lao đ ng đư c hư ng ngoài ti n lương, ti n công do ngư i s d ng lao đ ng tr ho c tr h cho ngư i lao đ ng, c th như sau: a) Ti n nhà , ti n đi n, nư c và các lo i d ch v khác kèm theo. Trư ng h p cá nhân t i tr s làm vi c thì thu nh p ch u thu căn c vào ti n thuê nhà, ho c chi phí kh u hao, ti n đi n, nư c và các d ch v khác tính theo t l gi a di n tích cá nhân s d ng v i di n tích tr s làm vi c. b) Ti n mua b o hi m đ i v i các hình th c b o hi m mà pháp lu t không quy đ nh trách nhi m b t bu c ngư i s d ng lao đ ng ph i mua cho ngư i lao đ ng. c) Các kho n phí h i viên ph c v cho cá nhân như: th h i viên sân gôn, sân qu n v t, th sinh ho t các câu l c b văn hoá, ngh thu t, th d c, th thao. d) Các d ch v khác ph c v cho cá nhân trong ho t đ ng chăm sóc s c kho , vui chơi, th thao, gi i trí, th m m . đ) Các kho n l i ích khác mà ngư i s d ng lao đ ng chi cho ngư i lao đ ng phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t như: chi trong các ngày ngh , l ; thuê các d ch v tư v n, thuê kê khai thu ; chi cho ngư i giúp vi c gia đình như lái xe, ngư i n u ăn, ngư i làm các công vi c khác trong gia đình theo h p đ ng, tr các kho n khoán chi như: văn phòng ph m, đi n tho i, công tác phí, trang ph c. 2.1.6. Các kho n thư ng tháng, quý, năm, thư ng đ t xu t, thư ng tháng lương th 13 b ng ti n ho c không b ng ti n (k c thư ng b ng ch ng khoán), tr m t s kho n ti n thư ng quy đ nh t i đi m 2.3 dư i đây. Trư ng h p ngư i lao đ ng đư c thư ng b ng c phi u thì giá tr thư ng đư c xác đ nh theo m c thư ng ghi trên s sách k toán c a đơn v tr thư ng. Các kho n thu nh p nêu trên làm căn c xác đ nh thu nh p ch u thu là thu nh p trư c khi kh u tr thu thu nh p cá nhân (thu nh p trư c thu ). Trư ng h p thu nh p th c nh n không bao g m thu thu nh p cá nhân (thu nh p sau thu ) thì ph i quy đ i thành thu nh p trư c thu theo ph l c s 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 2.2. Các kho n ph c p, tr c p đư c tr khi xác đ nh thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công bao g m: 2.2.1. Ph c p đ i v i ngư i có công v i cách m ng theo quy đ nh c a pháp lu t v ưu đãi đ i v i ngư i có công, bao g m: ph c p, tr c p cho thương binh, b nh binh, cho thân nhân li t s ; ph c p, tr c p cho cán b ho t đ ng cách m ng; ph c p, tr c p cho các anh hùng l c lư ng vũ trang, anh hùng lao đ ng, Bà m Vi t Nam anh hùng. 2.2.2. Ph c p qu c phòng, an ninh theo quy đ nh c a pháp lu t. 2.2.3. Các kho n ph c p theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng, g m: a) Ph c p đ c h i, nguy hi m đ i v i nh ng ngành, ngh ho c công vi c nơi làm vi c có y u t đ c h i, nguy hi m. b) Ph c p thu hút đ i v i vùng kinh t m i, cơ s kinh t và đ o xa đ t li n có đi u ki n sinh ho t đ c bi t khó khăn. c) Ph c p khu v c theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i ngư i làm vi c vùng xa xôi, h o lánh và khí h u x u. 2.2.4. Các kho n tr c p theo quy đ nh c a Lu t B o hi m xã h i và B lu t Lao đ ng: 3
 4. a) Tr c p khó khăn đ t xu t, tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p. b) Tr c p m t l n khi sinh con, nh n con nuôi. c) Tr c p do suy gi m kh năng lao đ ng. d) Tr c p hưu trí m t l n, ti n tu t hàng tháng. đ) Các kho n tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm, tr c p th t nghi p. e) Các kho n tr c p khác do B o hi m xã h i tr . 2.2.5. Tr c p đ gi i quy t t n n xã h i theo quy đ nh c a pháp lu t. Các kho n ph c p, tr c p, m c ph c p, tr c p đư c tr khi xác đ nh thu nh p ch u thu đ i v i thu nh p t ti n lương, ti n công nêu trên th c hi n theo các văn b n hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và đư c áp d ng th ng nh t v i t t c các đ i tư ng, các thành ph n kinh t . Trư ng h p các văn b n hư ng d n v các kho n ph c p, tr c p, m c ph c p, tr c p áp d ng đ i v i khu v c nhà nư c thì các thành ph n kinh t khác, các cơ s kinh doanh khác đư c căn c vào danh m c và m c ph c p, tr c p hư ng d n đ i v i khu v c nhà nư c đ tính tr . Các trư ng h p chi cao hơn m c ph c p, tr c p theo quy đ nh trên thì ph n chi vư t ph i tính vào thu nh p ch u thu . 2.3. Các kho n ti n thư ng đư c tr khi tính thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công: 2.3.1. Ti n thư ng kèm theo các danh hi u đư c nhà nư c phong t ng bao g m c ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi đua, các hình th c khen thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t v thi đua khen thư ng, c th : a) Ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi đua như Chi n sĩ thi đua toàn qu c; Chi n sĩ thi đua c p B , ngành, đoàn th Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chi n sĩ thi đua cơ s , Lao đ ng tiên ti n, Chi n s tiên ti n; b) Ti n thư ng kèm theo các hình th c khen thư ng như Huân chương, Huy chương các lo i. c) Ti n thư ng kèm theo các danh hi u vinh d nhà nư c như danh hi u Bà m Vi t Nam anh hùng, danh hi u Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, danh hi u Anh hùng, danh hi u Nhà giáo, Th y thu c, Ngh s Nhân dân,... d) Ti n thư ng kèm theo gi i thư ng H Chí Minh, gi i thư ng Nhà nư c. đ) Ti n thư ng kèm theo K ni m chương, Huy hi u. e) Ti n thư ng kèm theo B ng khen, Gi y khen. Th m quy n ra quy t đ nh khen thư ng, m c ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi đua, hình th c khen thư ng nêu trên ph i phù h p v i quy đ nh c a Lu t Thi đua khen thư ng. 2.3.2. Ti n thư ng kèm theo các gi i thư ng qu c gia, gi i thư ng qu c t đư c Nhà nư c Vi t Nam th a nh n. 2.3.3. Ti n thư ng v c i ti n k thu t, sáng ch , phát minh đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n công nh n. 2.3.4. Ti n thư ng v phát hi n, khai báo hành vi vi ph m pháp lu t v i cơ quan nhà nư c có th m quy n. 3. Thu nh p t đ u tư v n Thu nh p t đ u tư v n là kho n thu nh p nh n đư c t ho t đ ng cho cơ s s n xu t, kinh doanh vay, mua c ph n ho c góp v n s n xu t, kinh doanh dư i các hình th c: 3.1. Ti n lãi nh n đư c t các ho t đ ng cho các t ch c, doanh nghi p, h gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân vay theo h p đ ng vay (tr lãi ti n g i nh n đư c t ngân hàng, t ch c tín d ng). 3.2. L i t c, c t c nh n đư c t vi c góp v n c ph n. 3.3. L i t c nh n đư c do tham gia góp v n vào công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh, h p tác xã, liên doanh, h p đ ng h p tác kinh doanh và các hình th c kinh doanh khác theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p và Lu t H p tác xã . 4
 5. 3.4. Ph n tăng thêm c a giá tr v n góp nh n đư c khi gi i th doanh nghi p, chuy n đ i mô hình ho t đ ng, sáp nh p, h p nh t doanh nghi p ho c khi rút v n (không bao g m v n g c đư c nh n l i). 3.5. Thu nh p nh n đư c t các kho n lãi trái phi u, tín phi u và các gi y t có giá khác do các t ch c trong nư c phát hành (k c các t ch c nư c ngoài đư c phép thành l p và ho t đ ng t i Vi t Nam), tr thu nh p t lãi trái phi u do Chính ph Vi t Nam phát hành. 3.6. Các kho n thu nh p nh n đư c t đ u tư v n dư i các hình th c khác k c trư ng h p góp v n đ u tư b ng hi n v t, b ng danh ti ng, b ng quy n s d ng đ t, b ng phát minh, sáng ch ,... 3.7. Thu nh p t c phi u tr thay c t c. 4. Thu nh p t chuy n như ng v n Thu nh p t chuy n như ng v n là kho n ti n lãi nh n đư c t vi c chuy n như ng v n c a cá nhân trong các trư ng h p sau: 4.1. Thu nh p t chuy n như ng ph n v n góp trong các công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh, công ty c ph n, các h p đ ng h p tác kinh doanh, h p tác xã, t ch c kinh t , t ch c khác. 4.2. Thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán bao g m thu nh p t vi c chuy n như ng c phi u, trái phi u, ch ng ch qu và các lo i ch ng khoán khác theo quy đ nh c a Lu t Ch ng khoán. 4.3. Thu nh p t chuy n như ng v n dư i các hình th c khác 5. Thu nh p t chuy n như ng b t đ ng s n Thu nh p t chuy n như ng b t đ ng s n là kho n thu nh p nh n đư c t vi c chuy n như ng b t đ ng s n, bao g m: 5.1. Thu nh p t chuy n như ng quy n s d ng đ t. 5.2. Thu nh p t chuy n như ng quy n s d ng đ t và tài s n g n li n v i đ t. Tài s n g n li n v i đ t, bao g m: 5.2.1. Nhà ; 5.2.2. K t c u h t ng và các công trình xây d ng g n li n v i đ t; 5.2.3. Các tài s n khác g n li n v i đ t bao g m các tài s n là s n ph m nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p (như cây tr ng, v t nuôi). 5.3. Thu nh p t chuy n như ng quy n s h u ho c s d ng nhà . 5.4. Thu nh p t chuy n quy n thuê đ t, thuê m t nư c. 5.5. Các kho n thu nh p khác nh n đư c t chuy n như ng b t đ ng s n. 6. Thu nh p t trúng thư ng Thu nh p t trúng thư ng là các kho n ti n ho c hi n v t mà cá nhân nh n đư c dư i các hình th c sau đây: 6.1. Trúng thư ng x s do các công ty x s phát hành th c hi n. 6.2. Trúng thư ng trong các hình th c khuy n m i khi tham gia mua bán hàng hoá, d ch v . 6.3. Trúng thư ng trong các hình th c cá cư c, đ t cư c đư c pháp lu t cho phép. 6.4. Trúng thư ng trong các casino đư c pháp lu t cho phép ho t đ ng. 6.5. Trúng thư ng trong các trò chơi, cu c thi có thư ng và các hình th c trúng thư ng khác do các t ch c kinh t , cơ quan hành chính, s nghi p, các đoàn th và các t ch c, cá nhân khác t ch c. 7. Thu nh p t b n quy n Thu nh p t b n quy n là thu nh p nh n đư c khi chuy n như ng, chuy n giao quy n s d ng các đ i tư ng c a quy n s h u trí tu theo quy đ nh c a Lu t S h u trí tu ; thu nh p t chuy n giao công ngh theo quy đ nh c a Lu t Chuy n giao công ngh , c th : 7.1. Đ i tư ng c a quy n s h u trí tu th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Lu t S h u trí tu và các văn b n hư ng d n liên quan, bao g m: 5
 6. 7.1.1. Đ i tư ng quy n tác gi bao g m các tác ph m văn h c, tác ph m ngh thu t, khoa h c; đ i tư ng quy n liên quan đ n quy n tác gi bao g m: ghi hình, ghi âm chương trình phát sóng, tín hi u v tinh mang chương trình đư c mã hoá. 7.1.2. Đ i tư ng quy n s h u công nghi p bao g m sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí m ch tích h p bán d n, bí m t kinh doanh, nhãn hi u, tên thương m i và ch d n đ a lý. 7.1.3. Đ i tư ng quy n đ i v i gi ng cây tr ng là gi ng cây tr ng và v t li u nhân gi ng. 7.2. Đ i tư ng c a chuy n giao công ngh th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Lu t Chuy n giao công ngh , bao g m: 7.2.1. Chuy n giao các bí quy t k thu t. 7.2.2. Chuy n giao ki n th c k thu t v công ngh dư i d ng phương án công ngh , quy trình công ngh , gi i pháp k thu t, công th c, thông s k thu t, b n v , sơ đ k thu t, chương trình máy tính, thông tin d li u. 7.2.3. Chuy n giao gi i pháp h p lý hoá s n xu t, đ i m i công ngh . Thu nh p t chuy n giao, chuy n quy n các đ i tư ng c a quy n s h u trí tu và chuy n giao công ngh nêu trên bao g m c vi c chuy n như ng l i. 8. Thu nh p t như ng quy n thương m i Như ng quy n thương m i là ho t đ ng thương m i, theo đó bên như ng quy n cho phép và yêu c u bên nh n quy n t mình ti n hành vi c mua bán hàng hóa, cung ng d ch v theo các đi u ki n c a bên như ng quy n. Thu nh p t như ng quy n thương m i là các kho n thu nh p mà cá nhân nh n đư c t các h p đ ng như ng quy n thương m i nêu trên, bao g m c vi c như ng l i quy n thương m i theo quy đ nh c a pháp lu t v như ng quy n thương m i. 9. Thu nh p t nh n th a k Thu nh p t nh n th a k là kho n thu nh p mà cá nhân nh n đư c theo di chúc ho c theo quy đ nh c a pháp lu t v tài s n th a k đ i v i các lo i tài s n sau đây: 9.1. Đ i v i nh n th a k là ch ng khoán bao g m: c phi u, trái phi u, tín phi u, ch ng ch qu và các lo i ch ng khoán khác theo quy đ nh c a Lu t Ch ng khoán. 9.2. Đ i v i nh n th a k là ph n v n trong các t ch c kinh t , cơ s kinh doanh bao g m: v n góp trong công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, h p tác xã, công ty h p danh, h p đ ng h p tác kinh doanh; v n trong doanh nghi p tư nhân, cơ s kinh doanh c a cá nhân, v n trong các hi p h i, qu đư c phép thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t ho c toàn b cơ s kinh doanh n u là doanh nghi p tư nhân, cơ s kinh doanh c a cá nhân. 9.3. Đ i v i nh n th a k là b t đ ng s n như quy n s d ng đ t, quy n s d ng đ t có tài s n g n li n v i đ t, quy n s h u nhà, căn h chung cư, quy n thuê đ t, m t nư c. 9.4. Đ i v i nh n th a k là các tài s n khác ph i đăng ký quy n s h u ho c quy n s d ng v i cơ quan qu n lý nhà nư c như: ô tô, xe g n máy (xe mô tô), tàu, thuy n, máy bay. 10. Thu nh p t nh n quà t ng Thu nh p t nh n quà t ng là kho n thu nh p c a cá nhân nh n đư c t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c đ i v i các lo i tài s n sau đây: 10.1. Đ i v i nh n quà t ng là ch ng khoán bao g m: c phi u, trái phi u, tín phi u, ch ng ch qu và các lo i ch ng khoán khác theo qui đ nh c a Lu t Ch ng khoán. 10.2. Đ i v i nh n quà t ng là ph n v n trong các t ch c kinh t , cơ s kinh doanh bao g m: v n trong công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, h p tác xã, công ty h p danh, h p đ ng h p tác kinh doanh, v n trong doanh nghi p tư nhân, cơ s kinh doanh c a cá nhân, v n trong các hi p h i, qu đư c phép thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t ho c toàn b cơ s kinh doanh n u là doanh nghi p tư nhân, cơ s kinh doanh c a cá nhân. 10.3. Đ i v i nh n quà t ng là b t đ ng s n như quy n s d ng đ t, quy n s d ng đ t có tài s n g n li n v i đ t, quy n s h u nhà, căn h chung cư, quy n thuê đ t, m t nư c. 10.4. Đ i v i nh n quà t ng là các tài s n khác ph i đăng ký quy n s h u ho c quy n s d ng v i cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n như: ô tô, xe g n máy (xe mô tô), tàu, thuy n, máy bay. 6
 7. III. CÁC KHO N THU NH P ĐƯ C MI N THU Căn c quy đ nh t i Đi u 4 c a Lu t Thu thu nh p cá nhân, Đi u 4 c a Ngh đ nh s 100/2008/NĐ- CP, các kho n thu nh p đư c mi n thu và h sơ làm căn c xác đ nh thu nh p đư c mi n thu như sau: 1. Thu nh p t chuy n như ng b t đ ng s n gi a v v i ch ng, gi a cha đ , m đ v i con đ , cha nuôi, m nuôi v i con nuôi; gi a m ch ng, cha ch ng v i con dâu; gi a b v , m v v i con r ; gi a ông n i, bà n i v i cháu n i; gi a ông bà ngo i v i cháu ngo i; gi a anh ch em ru t v i nhau. H sơ mi n thu đ i v i t ng trư ng h p c th như sau: 1.1. Đ i v i b t đ ng s n chuy n như ng gi a v v i ch ng c n m t trong các gi y t sau: B n sao s h kh u ho c b n sao gi y ch ng nh n k t hôn ho c quy t đ nh c a toà án x ly hôn, tái hôn (đ i v i trư ng h p chia nhà do ly hôn, h p nh t quy n s h u do tái hôn). 1.2. Đ i v i b t đ ng s n chuy n như ng gi a cha đ , m đ v i con đ c n có m t trong hai gi y t sau: b n sao s h kh u (n u cùng s h kh u) ho c b n sao gi y khai sinh. Trư ng h p con ngoài giá thú thì ph i có b n sao quy t đ nh công nh n vi c nh n cha, m , con c a cơ quan có th m quy n. 1.3. Đ i v i b t đ ng s n chuy n như ng gi a cha nuôi, m nuôi v i con nuôi c n có m t trong hai gi y t sau: b n sao s h kh u (n u cùng s h kh u) ho c b n sao quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi c a cơ quan có th m quy n. 1.4. Đ i v i b t đ ng s n chuy n như ng gi a ông n i, bà n i v i cháu n i c n có gi y t sau: B n sao Gi y khai sinh c a cháu n i và b n sao Gi y khai sinh c a b cháu n i; ho c b n sao s h kh u có th hi n m i quan h gi a ông n i, bà n i v i cháu n i. 1.5. Đ i v i b t đ ng s n chuy n như ng gi a ông ngo i, bà ngo i v i cháu ngo i c n có gi y t sau: B n sao Gi y khai sinh c a cháu ngo i và b n sao Gi y khai sinh c a m cháu ngo i; ho c b n sao s h kh u có th hi n m i quan h gi a ông ngo i, bà ngo i v i cháu ngo i. 1.6. Đ i v i b t đ ng s n chuy n như ng gi a anh, ch , em ru t v i nhau c n có gi y t sau: b n sao s h kh u ho c b n sao Gi y khai sinh c a ngư i chuy n như ng và c a ngư i nh n chuy n như ng th hi n m i quan h có chung cha m ho c cùng cha khác m ho c cùng m khác cha ho c các gi y t khác ch ng minh có quan h huy t th ng. 1.7. Đ i v i b t đ ng s n chuy n như ng gi a cha ch ng, m ch ng v i con dâu; cha v , m v v i con r c n có gi y t sau: B n sao s h kh u ghi rõ m i quan h gi a cha ch ng, m ch ng v i con dâu; gi a cha v , m v v i con r ; ho c b n sao Gi y ch ng nh n k t hôn và Gi y khai sinh c a ch ng ho c v làm căn c xác đ nh m i quan h gi a ngư i chuy n như ng là cha ch ng, m ch ng v i con dâu ho c cha v , m v v i con r . Trư ng h p chuy n như ng b t đ ng s n thu c đ i tư ng đư c mi n thu nêu trên nhưng ngư i chuy n như ng không có Gi y khai sinh ho c s h kh u thì ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v m i quan h gi a ngư i chuy n như ng và ngư i nh n chuy n như ng làm căn c đ xác đ nh thu nh p đư c mi n thu . 2. Thu nh p t chuy n như ng nhà , quy n s d ng đ t và tài s n g n li n v i đ t c a cá nhân trong trư ng h p ngư i chuy n như ng ch có duy nh t m t nhà , quy n s d ng đ t t i Vi t Nam. 2.1. Cá nhân có nhà , quy n s d ng đ t duy nh t theo quy đ nh này là cá nhân chuy n như ng ch có quy n s h u m t căn nhà duy nh t ho c ch có quy n s d ng m t th a đ t duy nh t Vi t Nam, k c trư ng h p trên th a đ t đó đã ho c chưa đư c xây d ng nhà. 2.2. Trư ng h p chuy n như ng nhà có chung quy n s h u, đ t có chung quy n s d ng thì ch cá nhân chưa có quy n s h u nhà , quy n s d ng đ t nơi khác m i đư c mi n thu . Cá nhân có chung quy n s h u nhà , quy n s d ng đ t còn có quy n s h u nhà , quy n s d ng đ t khác không đư c mi n thu . 2.3. Trư ng h p v ch ng cùng đ ng tên trong gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng đ t và cũng là duy nh t c a chung v ch ng nhưng v ho c ch ng còn có nhà , đ t riêng khác thì khi chuy n như ng nhà , đ t c a chung v ch ng ch v ho c ch ng chưa có nhà , đ t riêng khác m i đư c mi n thu ; ch ng ho c v có nhà , đ t riêng khác không đ c mi n. 2.4. Trư ng h p cá nhân có quy n ho c chung quy n s h u nhà, quy n s d ng đ t duy nh t nhưng chuy n như ng m t ph n thì không đư c mi n thu cho ph n chuy n như ng đó. 7
 8. 2.5. Căn c xác đ nh thu nh p t chuy n như ng nhà , đ t duy nh t đư c mi n thu do ngư i chuy n như ng b t đ ng s n t khai và ch u trách nhi m v tính trung th c trong b n khai. N u phát hi n không đúng s b x lý truy thu thu và ph t v hành vi gian l n thu theo quy đ nh c a Lu t Qu n lý thu . 3. Thu nh p t giá tr quy n s d ng đ t c a cá nhân đư c nhà nư c giao đ t không ph i tr ti n ho c đư c gi m ti n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t: 3.1. Cá nhân đư c mi n, gi m ti n s d ng đ t khi giao đ t, khi chuy n như ng di n tích đ t đư c mi n, gi m ti n s d ng đ t thì giá v n c a đ t chuy n như ng đư c xác đ nh theo giá do U ban nhân dân c p t nh quy đ nh t i th i đi m giao đ t. 3.2. H sơ mi n thu g m: b n sao quy t đ nh giao đ t c a cơ quan có th m quy n ghi rõ m c mi n, gi m ti n s d ng đ t. 4. Thu nh p t nh n th a k , quà t ng là b t đ ng s n gi a v v i ch ng; gi a cha đ , m đ v i con đ , gi a cha nuôi, m nuôi v i con nuôi; gi a cha ch ng, m ch ng v i con dâu; gi a cha v , m v v i con r ; gi a ông n i, bà n i v i cháu n i, gi a ông ngo i, bà ngo i v i cháu ngo i; gi a anh ch em ru t v i nhau. H sơ mi n thu đ i v i các trư ng h p này đư c áp d ng tương t như h sơ mi n thu đ i v i trư ng h p chuy n như ng b t đ ng s n nêu t i kho n 1 m c III ph n A Thông tư này. 5. Thu nh p t chuy n đ i đ t nông nghi p c a h gia đình, cá nhân đư c Nhà nư c giao đ s n xu t. 5.1. H gia đình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p chuy n đ i đ t nông nghi p đ h p lý hoá s n xu t nông nghi p thì thu nh p t chuy n đ i đ t nông nghi p đư c mi n thu . 5.2. H sơ mi n thu g m: Văn b n tho thu n vi c chuy n đ i đ t gi a các bên đư c cơ quan có th m quy n xác nh n. B n sao các gi y t đ i v i các trư ng h p chuy n như ng b t đ ng s n t i các kho n 1, 2 , 3, 4, 5 m c III nêu trên ph i có công ch ng ho c ch ng th c c a y ban nhân dân c p xã. Trư ng h p không có công ch ng ho c ch ng th c c a y ban nhân dân c p xã thì ngư i chuy n như ng ph i xu t trình b n chính đ cơ quan thu ki m tra đ i chi u. Ngư i chuy n như ng b t đ ng s n th c hi n th t c mi n thu đ i v i các trư ng h p chuy n như ng b t đ ng s n t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 m c III nêu trên theo qui đ nh t i đi m 2.5 kho n 2 m c II ph n D Thông tư này. 6. Thu nh p c a h gia đình, cá nhân tr c ti p tham gia vào ho t đ ng s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng, đánh b t thu s n chưa qua ch bi n thành các s n ph m khác ho c ch qua sơ ch thông thư ng. H gia đình, cá nhân tr c ti p tham gia vào ho t đ ng s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng, đánh b t thu s n chưa qua ch bi n thành các s n ph m khác ho c ch qua sơ ch thông thư ng có thu nh p đư c mi n thu ph i tho mãn các đi u ki n sau: 6.1. Có quy n s d ng đ t, quy n thuê đ t, quy n s d ng m t nư c, quy n thuê m t nư c h p pháp đ s n xu t và tr c ti p tham gia lao đ ng s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng thu s n. Trư ng h p đi thuê l i đ t, m t nư c c a t ch c, cá nhân khác thì ph i có văn b n thuê đ t, m t nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Đ i v i ho t đ ng đánh b t thu s n ph i có gi y ch ng nh n quy n s h u ho c h p đ ng thuê tàu, thuy n s d ng vào m c đích đánh b t và tr c ti p tham gia ho t đ ng đánh b t thu s n. 6.2. Th c t cư trú t i đ a phương nơi di n ra ho t đ ng s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng, đánh b t thu s n. Đ a phương nơi di n ra ho t đ ng s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng thu s n theo quy đ nh này là qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là đơn v hành chính c p huy n) ho c huy n giáp ranh nơi di n ra ho t đ ng s n xu t. Riêng đ i v i ho t đ ng đánh b t thu s n thì không ph thu c nơi cư trú. 6.3. Các s n ph m nông nghi p, lâm nghi p, làm mu i, nuôi tr ng đánh b t thu s n chưa ch bi n thành các s n ph m khác ho c m i ch sơ ch thông thư ng đư c hi u như sau: 8
 9. 6.3.1. Đ i v i s n ph m tr ng tr t là các s n ph m m i đư c phơi, s y khô, làm s ch, b o qu n tươi b ng hoá ch t, bóc v , phân lo i và đóng gói. 6.3.2. Đ i v i s n ph m chăn nuôi, thu s n là các s n ph m m i đư c phơi, s y khô, làm s ch, ư p đông, ư p mu i, phân lo i và đóng gói. 7. Thu nh p t lãi ti n g i t i ngân hàng, t ch c tín d ng, lãi t h p đ ng b o hi m nhân th 7.1. Lãi ti n g i đư c mi n thu theo quy đ nh t i đi m này là kho n ti n lãi mà cá nhân nh n đư c t vi c g i ti n t i các ngân hàng, t ch c tín d ng. Các trư ng h p nh n lãi ti n g i không ph i t các t ch c tín d ng thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh c a Lu t Các t ch c tín d ng đ u không thu c di n đư c mi n thu . 7.2. Lãi t h p đ ng b o hi m nhân th là kho n lãi mà cá nhân nh n đư c theo h p đ ng mua b o hi m nhân th c a các doanh nghi p b o hi m. 7.3. Căn c đ xác đ nh thu nh p mi n thu đ i v i các kho n lãi nêu trên như sau: 7.3.1. Đ i v i thu nh p t lãi ti n g i là s ti t ki m (ho c th ti t ki m) c a cá nhân. 7.3.2. Đ i v i thu nh p t lãi h p đ ng b o hi m nhân th là ch ng t tr ti n lãi t h p đ ng b o hi m nhân th . 8. Thu nh p t ki u h i 8.1. Thu nh p đư c mi n thu t ki u h i là kho n ti n cá nhân nh n đư c t nư c ngoài do thân nhân là ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đi lao đ ng, công tác, h c t p t i nư c ngoài g i ti n v cho thân nhân trong nư c. 8.2. Căn c xác đ nh thu nh p t ki u h i đư c mi n thu là: các gi y t ch ng minh ngu n ti n nh n t nư c ngoài và ch ng t chi ti n c a t ch c tr h (n u có). 9. Thu nh p t ph n ti n lương, ti n công làm vi c ban đêm, làm thêm gi đư c tr cao hơn so v i ti n lương, ti n công làm vi c ban ngày, làm vi c trong gi theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng: 9.1. Ph n ti n lương, ti n công tr cao hơn do ph i làm vi c ban đêm, làm thêm gi đư c mi n thu căn c vào ti n lương, ti n công th c tr do ph i làm đêm, thêm gi tr đi m c ti n lương, ti n công tính theo ngày làm vi c bình thư ng. Ví d : M t cá nhân có m c lương tr theo ngày làm vi c bình thư ng theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng là 20.000 đ ng/gi . - Trư ng h p cá nhân làm thêm gi vào ngày thư ng, cá nhân đư c tr 30.000 đ ng/gi thì thu nh p đư c mi n thu là: 30.000 đ ng/gi – 20.000 đ ng/gi = 10.000 đ ng/gi - Trư ng h p cá nhân làm thêm gi vào ngày ngh ho c ngày l , cá nhân đư c tr 40.000 đ ng/gi thì thu nh p đư c mi n thu là: 40.000 đ ng/gi – 20.000 đ ng/gi = 20.000 đ ng/gi 9.2. Đơn v s d ng lao đ ng ph i l p b ng kê ph n ánh rõ th i gian làm đêm, làm thêm gi , kho n ti n lương tr thêm do làm đêm, làm thêm gi đã tr cho ngư i lao đ ng. B ng kê này đư c g i cho cơ quan thu cùng v i h sơ khai quy t toán thu . 10. Thu nh p t ti n lương hưu do b o hi m xã h i tr theo quy đ nh c a Lu t B o hi m xã h i. Ngư i lao đ ng có tham gia b o hi m xã h i đư c ngh hưu theo ch đ quy đ nh thì thu nh p t ti n lương hưu do b o hi m xã h i Vi t Nam tr đư c mi n thu . Cá nhân sinh s ng t i Vi t Nam đư c mi n thu đ i v i ti n lương hưu do các t ch c nư c ngoài thành l p theo pháp lu t b o hi m xã h i c a nư c đó. 11. Thu nh p t h c b ng, bao g m: 11.1. H c b ng nh n đư c t ngân sách nhà nư c bao g m: h c b ng do B Giáo d c và Đào t o, S Giáo d c và Đào t o, các trư ng công l p ho c các lo i h c b ng khác có ngu n t ngân sách nhà nư c. 11.2. H c b ng nh n đư c t t ch c trong nư c và ngoài nư c theo chương trình h tr khuy n h c c a t ch c đó. 9
 10. 11.3. Cơ quan tr h c b ng cho cá nhân ph i lưu gi các quy t đ nh c p h c b ng và các ch ng t tr h c b ng . Trư ng h p cá nhân nh n h c b ng tr c ti p t các t ch c nư c ngoài thì cá nhân nh n thu nh p ph i lưu gi tài li u, ch ng t ch ng minh thu nh p nh n đư c là h c b ng do các t ch c ngoài nư c c p. 12. Thu nh p t b i thư ng h p đ ng b o hi m nhân th , phi nhân th , ti n b i thư ng tai n n lao đ ng, các kho n b i thư ng nhà nư c và các kho n b i thư ng khác theo quy đ nh c a pháp lu t đư c mi n thu thu nh p cá nhân. 12.1. Thu nh p t b i thư ng h p đ ng b o hi m nhân th , phi nhân th là kho n ti n mà cá nhân nh n đư c do cơ quan b o hi m nhân th , phi nhân th tr cho ngư i đư c b o hi m theo h p đ ng b o hi m đã ký k t. Căn c đ xác đ nh thu nh p là ti n b i thư ng b o hi m nhân th , phi nhân th là: Quy t đ nh b i thư ng c a cơ quan b o hi m ho c toà án và ch ng t tr ti n b i thư ng. 12.2. Thu nh p t ti n b i thư ng tai n n lao đ ng là kho n ti n ngư i lao đ ng nh n đư c t cơ quan s d ng lao đ ng ho c qu b o hi m xã h i do b tai n n trong quá trình tham gia lao đ ng. Căn c đ xác đ nh thu nh p t ti n b i thư ng tai n n lao đ ng là: Quy t đ nh b i thư ng c a cơ quan s d ng lao đ ng ho c toà án và ch ng t chi b i thư ng tai n n lao đ ng. 12.3. Thu nh p t b i thư ng nhà nư c và các kho n b i thư ng khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 12.3.1. Thu nh p t b i thư ng nhà nư c là kho n ti n cá nhân đư c b i thư ng do các quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính không đúng c a ngư i có th m quy n, c a cơ quan nhà nư c có th m quy n gây thi t h i đ n quy n l i c a cá nhân; thu nh p t b i thư ng cho ngư i b oan sai do cơ quan có th m quy n trong ho t đ ng t t ng hình s quy t đ nh. 12.3.2. Căn c đ xác đ nh thu nh p t b i thư ng nhà nư c là: Quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n bu c cơ quan ho c cá nhân có quy t đ nh sai ph i b i thư ng và ch ng t chi b i thư ng. 13. Thu nh p nh n đư c t các qu t thi n đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép thành l p ho c công nh n, ho t đ ng vì m c đích t thi n, nhân đ o, khuy n h c không nh m m c đích thu l i nhu n. Qu t thi n nêu t i kho n này là các qu t thi n đư c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 c a Chính ph v t ch c, ho t đ ng c a qu xã h i, qu t thi n. Căn c đ xác đ nh thu nh p nh n đư c t các qu t thi n đư c mi n thu là: văn b n ho c quy t đ nh trao kho n thu nh p c a qu t thi n và ch ng t chi ti n, hi n v t t qu t thi n. 14. Thu nh p nh n đư c t các ngu n vi n tr c a nư c ngoài vì m c đích t thi n, nhân đ o dư i hình th c Chính ph và phi Chính ph đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. Căn c đ xác đ nh thu nh p nh n đư c t các ngu n vi n tr c a nư c ngoài đư c mi n thu là văn b n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t vi c nh n vi n tr . IV. GI M THU Theo quy đ nh t i Đi u 5 c a Ngh đ nh s 100/2008/NĐ-CP, đ i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, ho ho n, tai n n, b nh hi m nghèo nh hư ng đ n kh năng n p thu thì đư c xét gi m thu tương ng v i m c đ thi t h i nhưng không vư t quá s thu ph i n p. 1. Xác đ nh s thu đư c gi m 1.1. Vi c xét gi m thu đư c th c hi n theo năm dương l ch. Đ i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, ho ho n, tai n n, b nh hi m nghèo trong năm nào thì đư c xét gi m s thu ph i n p c a năm đó. 1.2. S thu ph i n p làm căn c xét gi m thu là t ng s thu thu nh p cá nhân mà đ i tư ng n p thu ph i n p trong năm tính thu , bao g m: 1.2.1. Thu thu nh p cá nhân đã n p ho c đã kh u tr đ i v i các kho n thu nh p ch u thu tính theo bi u thu toàn ph n quy đ nh t i Đi u 23 c a Lu t Thu thu nh p cá nhân. 1.2.2. Thu thu nh p cá nhân ph i n p đ i v i thu nh p t kinh doanh và thu nh p t ti n lương, ti n công. 10
 11. 1.3. Căn c đ xác đ nh m c đ thi t h i đư c gi m thu là t ng chi phí th c t đ kh c ph c thi t h i tr đi các kho n b i thư ng nh n đư c t cơ quan b o hi m (n u có), ho c t t ch c, cá nhân gây ra tai n n (n u có). 1.4. S thu gi m đư c xác đ nh như sau: 1.4.1. Trư ng h p s thu ph i n p trong năm tính thu l n hơn m c đ thi t h i thì s thu gi m s b ng m c đ thi t h i. 1.4.2. Trư ng h p s thu ph i n p trong năm tính thu nh hơn m c đ thi t h i thì s thu gi m s b ng s thu ph i n p. 2. H sơ, th t c xét gi m thu 2.1. Đ i v i đ i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, ho ho n Đ i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, ho ho n đư c xét gi m thu ph i g i cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý đ i tư ng n p thu , h sơ gi m thu g m các gi y t sau: - Văn b n đ ngh gi m thu theo m u s 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. - Biên b n xác đ nh m c đ thi t h i v tài s n c a cơ quan có th m quy n ho c b n xác nh n thi t h i c a U ban nhân dân c p xã nơi x y ra thiên tai, ho ho n. - Ch ng t b i thư ng c a cơ quan b o hi m (n u có) ho c tho thu n b i thư ng c a ngư i gây ho ho n (n u có). - Các ch ng t chi liên quan tr c ti p đ n vi c kh c ph c thiên tai, ho ho n. - T khai quy t toán thu thu nh p cá nhân (n u thu c đ i tư ng ph i quy t toán thu ). 2.2. Đ i v i đ i tư ng n p thu g p khó khăn do b tai n n Đ i tư ng n p thu g p tai n n đư c gi m thu ph i g i cho cơ quan thu nơi tr c ti p qu n lý đ i tư ng n p thu , h sơ gi m thu g m các gi y t sau: - Văn b n đ ngh gi m thu theo m u s 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. - Văn b n ho c biên b n xác nh n tai n n có xác nh n c a cơ quan công an ho c xác nh n m c đ thương t t c a cơ quan y t . - Gi y t xác đ nh vi c b i thư ng c a cơ quan b o hi m ho c tho thu n b i thư ng c a ngư i gây tai n n (n u có). - Các ch ng t chi liên quan tr c ti p đ n vi c kh c ph c tai n n. - T khai quy t toán thu thu nh p cá nhân (n u thu c đ i tư ng ph i quy t toán thu ). 2.3. Đ i v i đ i tư ng n p thu m c b nh hi m nghèo 2.3.1. Đ i tư ng n p thu m c b nh hi m nghèo đư c xét gi m thu theo hư ng d n này là ngư i b m c b nh, n u không đi u tr theo ch đ nh c a cơ quan y t ho c bác s s gây nh hư ng nguy h i tr c ti p đ n tính m ng. 2.3.2. Ngư i m c b nh hi m nghèo đư c xét gi m thu ph i g i cho cơ quan thu nơi tr c ti p qu n lý đ i tư ng n p thu , h sơ gi m thu g m các gi y t sau: - Văn b n đ ngh gi m thu theo m u s 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. - B n sao h sơ b nh án ho c s khám b nh. - Các ch ng t ch ng minh chi phí khám ch a b nh do cơ quan y t c p; ho c hoá đơn mua thu c ch a b nh kèm theo đơn thu c c a bác s . - T khai quy t toán thu thu nh p cá nhân (n u thu c đ i tư ng ph i quy t toán thu ). 3. Th m quy n ban hành quy t đ nh gi m thu Th m quy n ban hành quy t đ nh gi m thu là th trư ng cơ quan thu tr c ti p qu n lý đ i tư ng n p thu . V. QUY Đ I THU NH P CH U THU RA Đ NG VI T NAM 1. Thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân đư c tính b ng Đ ng Vi t Nam. Trư ng h p thu nh p ch u thu nh n đư c b ng ngo i t ph i quy đ i ra Đ ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng t i th i đi m phát sinh thu nh p. 11
 12. Đ i v i lo i ngo i t không có t giá h i đoái v i Đ ng Vi t Nam thì ph i quy đ i thông qua m t lo i ngo i t có t giá h i đoái v i Đ ng Vi t Nam 2. Thu nh p ch u thu nh n đư c không b ng ti n ph i quy đ i ra Đ ng Vi t Nam theo giá th trư ng c a s n ph m, d ch v đó ho c s n ph m, d ch v cùng lo i ho c tương đương t i th i đi m phát sinh thu nh p. VI. KỲ TÍNH THU 1. Đ i v i cá nhân cư trú 1.1. Kỳ tính thu theo năm: áp d ng đ i v i thu nh p t kinh doanh và thu nh p t ti n lương, ti n công. Trư ng h p trong năm dương l ch, cá nhân có m t t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên thì năm tính thu đư c tính theo năm dương l ch. Trư ng h p trong năm dương l ch, cá nhân có m t t i Vi t Nam dư i 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên t c k t ngày đ u tiên có m t t i Vi t Nam là t 183 ngày tr lên thì năm tính thu đ u tiên đư c xác đ nh là 12 tháng liên t c k t ngày đ u tiên có m t t i Vi t Nam. T năm th hai, năm tính thu căn c theo năm dương l ch. Ví d : Ông X có qu c t ch Nh t đ n Vi t Nam t ngày 15/5/2009. Trong năm 2009, ông X có m t t i Vi t Nam t ng c ng 140 ngày và trong năm 2010, tính đ n 14/5/2010, ông X có m t t i Vi t Nam trên 43 ngày. Năm tính thu đ u tiên c a ông X đư c xác đ nh t ngày 15/5/2009 đ n h t ngày 14/5/2010. Năm tính thu th hai đư c xác đ nh t ngày 01/01/2010 đ n h t ngày 31/12/2010. 1.2. Kỳ tính thu theo t ng l n phát sinh thu nh p: áp d ng đ i v i thu nh p t đ u tư v n; thu nh p t chuy n như ng v n; thu nh p t chuy n như ng b t đ ng s n; thu nh p t trúng thư ng; thu nh p t b n quy n; thu nh p t như ng quy n thương m i; thu nh p t th a k ; thu nh p t quà t ng. 1.3. Kỳ tính thu theo t ng l n chuy n như ng ho c theo năm đ i v i thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán. Trư ng h p cá nhân áp d ng kỳ tính thu theo năm thì ph i đăng ký t đ u năm v i cơ quan thu . 2. Đ i v i cá nhân không cư trú: Kỳ tính thu đ i v i cá nhân không cư trú đư c tính theo t ng l n phát sinh thu nh p áp d ng đ i v i t t c thu nh p ch u thu . Trư ng h p cá nhân kinh doanh không cư trú có đ a đi m kinh doanh c đ nh như c a hàng, qu y hàng,.. thì kỳ tính thu áp d ng như đ i v i cá nhân cư trú có thu nh p t kinh doanh. Ph n B – CĂN C TÍNH THU Đ I V I CÁ NHÂN CƯ TRÚ I. CĂN C TÍNH THU Đ I V I THU NH P T KINH DOANH, THU NH P T TI N LƯƠNG, TI N CÔNG. Căn c tính thu đ i v i thu nh p t kinh doanh và thu nh p t ti n lương, ti n công là thu nh p tính thu và thu su t. Thu nh p tính thu đư c xác đ nh b ng thu nh p ch u thu tr các kho n sau: - Các kho n đóng góp b o hi m b t bu c như: B o hi m xã h i, b o hi m y t , b o hi m trách nhi m ngh nghi p đ i v i m t s ngành, ngh ph i tham gia b o hi m b t bu c và các kho n b o hi m b t bu c khác theo quy đ nh c a pháp lu t. - Các kho n gi m tr gia c nh. - Các kho n đóng góp vào qu t thi n, qu nhân đ o, qu khuy n h c. Thu nh p ch u thu đ i v i cá nhân v a có thu nh p ch u thu t kinh doanh, v a có thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công là t ng thu nh p ch u thu t kinh doanh c ng thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công. 1. Thu nh p ch u thu t kinh doanh Thu nh p ch u thu t kinh doanh đư c xác đ nh b ng doanh thu tr các kho n chi phí h p lý liên quan tr c ti p đ n vi c t o ra thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu . 12
 13. Cá nhân v a có thu nh p t kinh doanh, v a có thu nh p t đ u tư v n, chuy n như ng v n, chuy n như ng b t đ ng s n (tr b t đ ng s n là tài s n c đ nh s d ng vào m c đích kinh doanh), thu nh p t b n quy n, như ng quy n thương m i, thu nh p t th a k , quà t ng thì các kho n thu nh p này không tính vào thu nh p t kinh doanh mà áp d ng n p thu thu nh p cá nhân theo t ng kho n thu nh p riêng theo hư ng d n t i Thông tư này. Thu nh p ch u thu t kinh doanh đ i v i t ng trư ng h p c th đư c xác đ nh như sau: 1.1. Đ i v i cá nhân kinh doanh không th c hi n ch đ k toán hoá đơn, ch ng t n p thu theo phương pháp khoán, thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân đư c xác đ nh theo công th c: Thu nh p ch u thu trong Doanh thu n đ nh T l thu nh p ch u thu = x kỳ tính thu trong kỳ tính thu n đ nh Doanh thu n đ nh đư c xác đ nh căn c vào kê khai c a cá nhân kinh doanh, k t qu đi u tra c a cơ quan thu và ý ki n tham gia c a H i đ ng tư v n thu xã, phư ng. 1.2. Đ i v i cá nhân kinh doanh ch h ch toán đư c doanh thu bán hàng hoá, d ch v , không h ch toán, xác đ nh đư c chi phí. Thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân đư c xác đ nh theo công th c: Thu nh p ch u thu trong Doanh thu đ tính thu nh p T l thu nh p ch u = x kỳ tính thu ch u thu trong kỳ tính thu thu n đ nh Trong đó, doanh thu đ tính thu nh p ch u thu đư c xác đ nh theo s sách k toán hoá đơn, ch ng t phù h p v i doanh thu đ tính thu giá tr gia tăng. T ng c c Thu quy đ nh c th t l thu nh p ch u thu trên doanh thu đ áp d ng đ i v i trư ng h p cá nhân kinh doanh không h ch toán đư c chi phí ho c không h ch toán k toán. 1.3. Đ i v i cá nhân kinh doanh th c hi n đ y đ ch đ k toán hoá đơn, ch ng t , thu nh p ch u thu đư c xác đ nh theo công th c: Thu nh p ch u Thu nh p ch u Doanh thu đ tính Chi phí h p lý liên quan thu khác thu trong kỳ = thu nh p ch u thu - đ n vi c t o ra thu nh p + trong kỳ tính tính thu trong kỳ tính thu trong kỳ tính thu thu Trong đó: - Doanh thu và chi phí đư c xác đ nh theo s sách k toán hoá đơn ch ng t . Trư ng h p, cá nhân kinh doanh thu c đ i tư ng n p thu giá tr gia tăng thì doanh thu làm căn c xác đ nh thu nh p ch u thu phù h p v i doanh thu tính thu giá tr gia tăng. - Thu nh p ch u thu khác là các kho n thu nh p phát sinh trong quá trình kinh doanh như: ti n ph t vi ph m h p đ ng; ti n ph t do ch m thanh toán; ti n lãi ngân hàng trong quá trình thanh toán, ti n lãi do bán hàng tr ch m, tr góp, ti n lãi do bán tài s n c đ nh; ti n bán ph li u, ph ph m. 1.3.1. Doanh thu đ tính thu nh p ch u thu Doanh thu đ tính thu nh p ch u thu t kinh doanh là toàn b ti n bán hàng hoá, ti n gia công, ti n hoa h ng, ti n cung ng hàng hoá, d ch v phát sinh trong kỳ tính thu bao g m c kho n tr giá, ph thu, ph tr i mà cá nhân kinh doanh đư c hư ng không phân bi t đã thu đư c ti n hay chưa thu đư c ti n. a) Th i đi m xác đ nh doanh thu đ tính thu nh p ch u thu đư c xác đ nh như sau: - Đ i v i hàng hoá là th i đi m chuy n giao quy n s h u hàng hoá ho c th i đi m l p hoá đơn bán hàng. - Đ i v i d ch v là th i đi m d ch v hoàn thành ho c th i đi m l p hoá đơn cung ng d ch v . Trư ng h p, th i đi m l p hoá đơn x y ra trư c th i đi m chuy n giao quy n s h u hàng hoá (ho c d ch v hoàn thành) thì th i đi m xác đ nh doanh thu đư c tính theo th i đi m l p hoá đơn ho c ngư c l i. b) Doanh thu đ tính thu nh p ch u thu đ i v i m t s trư ng h p đư c xác đ nh như sau: - Đ i v i hàng hoá bán theo phương th c tr góp đư c xác đ nh theo giá bán hàng hoá tr ti n m t l n, không bao g m ti n lãi tr góp. - Đ i v i hàng hoá, d ch v bán theo phương th c tr ch m là ti n bán hàng hoá, d ch v tr m t l n, không bao g m ti n lãi tr ch m. 13
 14. Trư ng h p vi c thanh toán theo h p đ ng mua bán theo phương th c tr góp, tr ch m kéo dài nhi u kỳ tính thu thì doanh thu là s ti n ph i thu c a ngư i mua trong kỳ tính thu không bao g m lãi tr góp, tr ch m theo th i h n quy đ nh trong h p đ ng. Vi c xác đ nh chi phí khi xác đ nh thu nh p ch u thu đ i v i hàng hoá bán tr góp, tr ch m th c hi n theo nguyên t c chi phí ph i phù h p v i doanh thu. - Đ i v i hàng hoá, d ch v do cá nhân kinh doanh làm ra dùng đ trao đ i; bi u, t ng; trang b , thư ng cho ngư i lao đ ng, doanh thu đư c xác đ nh theo giá bán hàng hoá, d ch v cùng lo i ho c tương đương trên th trư ng t i th i đi m trao đ i; bi u, t ng; trang b , thư ng cho ngư i lao đ ng. - Đ i v i hàng hoá, d ch v do cá nhân kinh doanh làm ra t dùng đ ph c v cho quá trình s n xu t, kinh doanh c a cá nhân thì doanh thu là chi phí s n xu t ra s n ph m hàng hoá, d ch v đó. - Đ i v i ho t đ ng gia công hàng hoá là t ng s ti n thu v t ho t đ ng gia công bao g m c ti n công, nhiên li u, đ ng l c, v t li u ph và chi phí khác ph c v cho vi c gia công hàng hoá. - Đ i v i nh n đ i lý, ký g i bán hàng đúng giá quy đ nh c a cá nhân kinh doanh giao đ i lý, ký g i hư ng hoa h ng thì doanh thu là ti n hoa h ng đư c hư ng theo h p đ ng đ i lý, ký g i hàng hoá. - Đ i v i ho t đ ng cho thuê tài s n, doanh thu là s ti n bên thuê tr t ng kỳ theo h p đ ng thuê. Trư ng h p bên thuê tr ti n thuê trư c cho nhi u năm thì doanh thu đ tính thu nh p ch u thu đư c phân b cho s năm tr ti n trư c ho c xác đ nh theo doanh thu tr ti n m t l n. Trư ng h p bên thuê tr ti n trư c nhi u năm và ch u toàn b chi phí phát sinh trong quá trình s d ng tài s n thì doanh thu đ tính thu nh p ch u thu đư c phân b cho s năm tr ti n trư c nhưng ph i tính ngay s thu n p tương ng t ng năm và n p cho c th i gian thu ti n trư c. - Đ i v i ho t đ ng xây d ng, l p đ t là giá tr công trình, giá tr h ng m c công trình ho c giá tr kh i lư ng công trình nghi m thu bàn giao. Trư ng h p xây d ng, l p đ t không bao th u nguyên v t li u, máy móc, thi t b thì doanh thu tính thu là s ti n t ho t đ ng xây d ng, l p đ t không bao g m giá tr nguyên v t li u, máy móc, thi t b . - Đ i v i ho t đ ng v n t i là toàn b s ti n thu đư c t vi c v n chuy n hành khách, hành lý, hàng hóa. 1.3.2. Các kho n chi phí h p lý đư c tr đ tính thu nh p ch u thu Các kho n chi phí h p lý đư c tr là các kho n chi phí th c t phát sinh, có liên quan tr c ti p đ n vi c t o ra doanh thu, thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu và có hoá đơn, ch ng t theo quy đ nh c a pháp lu t. Các kho n chi phí h p lý đư c xác đ nh như sau: a) Chi phí ti n lương, ti n công, ph c p, tr c p, các kho n thù lao và các chi phí khác tr cho ngư i lao đ ng theo h p đ ng lao đ ng ho c th a ư c lao đ ng t p th theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng. Chi phí ti n lương, ti n công không bao g m kho n ti n lương, ti n công c a cá nhân là ch h kinh doanh ho c các thành viên đ ng tên trong đăng ký kinh doanh c a nhóm kinh doanh. Ti n trang ph c tr cho ngư i lao đ ng không vư t quá 1.000.000 đ ng/năm. b) Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, năng lư ng, hàng hoá th c t s d ng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v liên quan đ n vi c t o ra doanh thu, thu nh p ch u thu trong kỳ đư c tính theo m c tiêu hao h p lý, giá th c t xu t kho do h gia đình, cá nhân kinh doanh t xác đ nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. M i trư ng h p t n th t v t tư, tài s n, ti n v n, hàng hoá đ u không đư c tính giá tr t n th t đó vào chi phí h p lý tr trư ng h p t n th t do thiên tai, ho ho n, d ch b nh và các trư ng h p b t kh kháng khác không đư c b i thư ng. Đ i v i v t tư hàng hoá v a dùng cho tiêu dùng cá nhân, v a dùng cho kinh doanh thì ch đư c tính vào chi phí ph n s d ng vào kinh doanh. c) Chi phí kh u hao, duy tu, b o dư ng tài s n c đ nh s d ng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v : - Tài s n c đ nh đư c trích kh u hao tính vào chi phí h p lý ph i đáp ng các đi u ki n sau: + Tài s n c đ nh s d ng vào s n xu t, kinh doanh. 14
 15. + Tài s n c đ nh ph i có đ y đ hóa đơn, ch ng t và các gi y t h p pháp khác ch ng minh tài s n c đ nh thu c quy n s h u c a cá nhân kinh doanh. + Tài s n c đ nh ph i đư c qu n lý, theo dõi, h ch toán trong s sách k toán c a cá nhân kinh doanh theo ch đ qu n lý và h ch toán k toán hi n hành. - M c trích kh u hao tài s n c đ nh đư c tính vào chi phí h p lý theo quy đ nh v ch đ qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c đ nh. - Tài s n c đ nh đã kh u hao h t giá tr nhưng v n ti p t c đư c s d ng cho s n xu t, kinh doanh thì không đư c trích kh u hao. Đ i v i tài s n c đ nh v a s d ng cho m c đích kinh doanh, v a s d ng cho m c đích khác thì chi phí kh u hao đư c tr căn c vào m c đ s d ng tài s n cho kinh doanh và m c s d ng chung. d) Chi phí tr lãi các kho n ti n vay v n s n xu t, kinh doanh hàng hoá d ch v liên quan tr c ti p đ n vi c t o ra doanh thu, thu nh p ch u thu . M c lãi su t ti n vay đư c tính theo lãi su t th c t căn c vào h p đ ng vay v n c a các ngân hàng, t ch c tín d ng. Trư ng h p vay c a các đ i tư ng không ph i là ngân hàng, t ch c tín d ng thì chi phí tr lãi ti n vay đư c căn c vào h p đ ng vay nhưng m c t i đa không quá 1,5 l n m c lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m vay. Chi phí tr lãi ti n vay nêu trên không bao g m tr lãi ti n vay đ góp v n thành l p cơ s c a cá nhân kinh doanh. đ) Chi phí qu n lý - Chi phí tr ti n đi n, ti n nư c; ti n đi n tho i; ti n mua văn phòng ph m; ti n thuê ki m toán; ti n thuê d ch v pháp lý; ti n thuê thi t k , ti n mua b o hi m tài s n; các d ch v k thu t và d ch v mua ngoài khác. - Các kho n chi phí đ có các tài s n không thu c tài s n c đ nh như chi mua và s d ng các tài li u k thu t, b ng sáng ch , gi y phép chuy n giao công ngh , nhãn hi u thương m i đư c phân b d n vào chi phí kinh doanh. - Ti n thuê tài s n c đ nh ho t đ ng theo h p đ ng thuê. Trư ng h p tr ti n thuê tài s n c đ nh m t l n cho nhi u năm thì ti n thuê đư c phân b d n vào chi phí s n xu t, kinh doanh theo s năm s d ng tài s n c đ nh. - Chi phí d ch v mua ngoài, thuê ngoài khác ph c v tr c ti p cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v có ch ng t , hoá đơn theo ch đ quy đ nh. - Chi v tiêu th hàng hoá, d ch v bao g m: chi phí b o qu n, đóng gói, v n chuy n, b c x p, thuê kho bãi, b o hành s n ph m, hàng hoá. e) Các kho n thu , phí và l phí, ti n thuê đ t ph i n p có liên quan đ n ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v theo quy đ nh c a pháp lu t bao g m: - Thu môn bài, thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t, thu tài nguyên, thu s d ng đ t nông nghi p, thu nhà, đ t, ti n thuê đ t. - Thu giá tr gia tăng mà pháp lu t quy đ nh đư c tính vào chi phí. - Các kho n phí, l phí mà cơ s kinh doanh th c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t v phí, l phí. g) Ph n chi ph c p cho ngư i lao đ ng đi công tác (không bao g m ti n đi l i và ti n ) t i đa là hai l n m c qui đ nh theo hư ng d n c a B Tài chính đ i v i cán b công ch c, viên ch c Nhà nư c. h) Các kho n chi phí khác liên quan tr c ti p đ n vi c t o ra doanh thu, thu nh p ch u thu có ch ng t , hoá đơn theo ch đ quy đ nh. 2. Thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công 2.1. Thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công đư c xác đ nh b ng t ng s ti n lương, ti n công, ti n thù lao, các kho n thu nh p khác có tính ch t ti n lương, ti n công mà đ i tư ng n p thu nh n đư c trong kỳ tính thu theo hư ng d n t i kho n 2 m c II ph n A Thông tư này. 2.2. Th i đi m xác đ nh thu nh p ch u thu Th i đi m xác đ nh thu nh p ch u thu đ i v i thu nh p t ti n lương, ti n công là th i đi m t ch c, cá nhân tr thu nh p cho đ i tư ng n p thu . 15
 16. 3. Xác đ nh các kho n gi m tr : 3.1. Gi m tr gia c nh. Theo quy đ nh t i Đi u 19 c a Lu t Thu thu nh p cá nhân, Đi u 12 c a Ngh đ nh s 100/2008/NĐ- CP, vi c gi m tr gia c nh đư c th c hi n như sau: 3.1.1. Gi m tr gia c nh là s ti n đư c tr vào thu nh p ch u thu trư c khi tính thu đ i v i thu nh p t kinh doanh, thu nh p t ti n lương, ti n công c a đ i tư ng n p thu là cá nhân cư trú. Trư ng h p cá nhân cư trú v a có thu nh p t kinh doanh, v a có thu nh p t ti n lương, ti n công thì s tính gi m tr gia c nh m t l n vào t ng thu nh p t kinh doanh và t ti n lương, ti n công. 3.1.2. M c gi m tr gia c nh a) Đ i v i đ i tư ng n p thu là 4 tri u đ ng/tháng, 48 tri u đ ng/năm. M c 4 tri u đ ng/tháng là m c tính bình quân cho c năm, không phân bi t m t s tháng trong năm tính thu không có thu nh p ho c thu nh p dư i 4 tri u đ ng/tháng. b) Đ i v i m i ngư i ph thu c mà ngư i n p thu có trách nhi m nuôi dư ng là 1,6 tri u đ ng/tháng k t tháng phát sinh nghĩa v nuôi dư ng. 3.1.3. Nguyên t c tính gi m tr gia c nh cho ngư i ph thu c - Đ i tư ng n p thu ch đư c tính gi m tr gia c nh cho ngư i ph thu c n u đ i tư ng n p thu đã đăng ký thu và đư c c p mã s thu . Riêng năm 2009 trư ng h p chưa đăng ký thu thì v n đư c t m gi m tr gia c nh n u th c hi n đăng ký gi m tr gia c nh và có đ h sơ ch ng minh ngư i ph thu c theo hư ng d n t i đi m 3.1.7 kho n 3 m c I ph n B Thông tư này. - Vi c gi m tr gia c nh cho ngư i ph thu c th c hi n theo nguyên t c m i ngư i ph thu c ch đư c tính gi m tr m t l n vào m t đ i tư ng n p thu trong năm tính thu . Ngư i ph thu c mà đ i tư ng n p thu có trách nhi m nuôi dư ng phát sinh tháng nào thì đư c tính gi m tr tháng đó. Trư ng h p nhi u đ i tư ng n p thu có chung ngư i ph thu c ph i nuôi dư ng thì các đ i tư ng n p thu ph i t tho thu n đ đăng ký gi m tr gia c nh vào m t đ i tư ng n p thu . - Đ i tư ng n p thu có trách nhi m kê khai s ngư i ph thu c đư c gi m tr và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c trong vi c kê khai này. 3.1.4. Ngư i ph thu c bao g m các đ i tư ng sau: a) Con: con đ , con nuôi, con ngoài giá thú, c th : - Con dư i 18 tu i (đư c tính đ theo tháng). Ví d : Con anh Nguy n Văn A sinh tháng 7 năm 1992. Trư ng h p này con anh Nguy n Văn A đư c tính là ngư i ph thu c đ n h t tháng 6 năm 2010. - Con trên 18 tu i b tàn t t, không có kh năng lao đ ng. - Con đang theo h c t i các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , không có thu nh p ho c có thu nh p nhưng không vư t quá m c quy đ nh t i đi m 3.1.5 dư i đây. b) V ho c ch ng c a đ i tư ng n p thu ngoài đ tu i lao đ ng ho c trong đ tu i lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t nhưng b tàn t t, không có kh năng lao đ ng, không có thu nh p ho c có thu nh p nhưng không vư t quá m c quy đ nh t i đi m 3.1.5 dư i đây. c) Cha đ , m đ , cha v , m v (ho c cha ch ng, m ch ng) c a đ i tư ng n p thu ngoài đ tu i lao đ ng ho c trong đ tu i lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t nhưng b tàn t t, không có kh năng lao đ ng, không có thu nh p ho c có thu nh p nhưng không vư t quá m c quy đ nh t i đi m 3.1.5 dư i đây. d) Các cá nhân khác là ngư i ngoài đ tu i lao đ ng ho c trong đ tu i lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t nhưng b tàn t t, không có kh năng lao đ ng, không nơi nương t a, không có thu nh p ho c có thu nh p nhưng không vư t quá m c quy đ nh t i đi m 3.1.5 dư i đây mà đ i tư ng n p thu đang ph i tr c ti p nuôi dư ng, bao g m: - Anh ru t, ch ru t, em ru t c a đ i tư ng n p thu . - Ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, cô ru t, dì ru t, c u ru t, chú ru t, bác ru t c a đ i tư ng n p thu . - Cháu ru t c a đ i tư ng n p thu (bao g m con c a anh ru t, ch ru t, em ru t). 16
 17. - Ngư i ph i tr c ti p nuôi dư ng khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 3.1.5. M c thu nh p làm căn c đ xác đ nh ngư i ph thu c đư c áp d ng gi m tr là m c thu nh p bình quân tháng trong năm t t t c các ngu n thu nh p không vư t quá 500.000 đ ng. 3.1.6. Ngư i tàn t t, không có kh năng lao đ ng theo hư ng d n nêu trên là nh ng ngư i thu c đ i tư ng đi u ch nh c a pháp lu t v ngư i tàn t t, c th như sau: Ngư i tàn t t không có kh năng lao đ ng là ngư i b tàn t t, gi m thi u ch c năng không th tr c ti p s n xu t, kinh doanh ho c ngư i b khuy t t t, d t t b m sinh không có kh năng t ph c v b n thân đư c cơ quan y t t c p huy n tr lên xác nh n ho c b n t khai có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v m c đ tàn t t không có kh năng lao đ ng. 3.1.7. H sơ ch ng minh ngư i ph thu c a) Đ i v i con: - Con dư i 18 tu i c n m t trong các gi y t sau: b n sao Gi y khai sinh ho c b n sao s h kh u. - Con trên 18 tu i b tàn t t, không có kh năng lao đ ng c n có các gi y t sau: + B n sao Gi y khai sinh ho c b n sao s h kh u. + B n sao xác nh n c a cơ quan y t t c p huy n tr lên ho c b n khai có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v m c đ tàn t t không có kh năng lao đ ng. - Con đang theo h c đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p ho c h c ngh (k c con đang h c nư c ngoài) c n có các gi y t sau: + B n sao Gi y khai sinh ho c b n sao s h kh u. + B n sao Th sinh viên ho c b n khai có xác nh n c a nhà trư ng ho c các gi y t khác ch ng minh đang theo h c t i các trư ng h c đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p ho c h c ngh . Trư ng h p là con nuôi, con ngoài giá thú thì ngoài Gi y khai sinh c n có b n sao quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi, quy t đ nh công nh n vi c nh n cha, m , con c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. b) Đ i v i v ho c ch ng: - V ho c ch ng đã h t tu i lao đ ng c n m t trong các gi y t sau: b n sao s h kh u ho c b n sao Gi y ch ng nh n k t hôn. - V ho c ch ng trong đ tu i lao đ ng thì ngoài các gi y t nêu trên ph i có thêm b n sao xác nh n c a cơ quan y t t c p huy n tr lên ho c b n khai có xác nh n c a U ban nhân c p xã v m c đ tàn t t không có kh năng lao đ ng. c) Đ i v i cha, m , anh ch em ru t: - Trư ng h p đã h t tu i lao đ ng c n có: b n sao s h kh u ho c gi y t liên quan khác đ xác đ nh rõ m i quan h c a ngư i ph thu c v i đ i tư ng n p thu (là cha, m , anh, ch , em ru t). - Trư ng h p trong đ tu i lao đ ng thì ngoài các gi y t nêu trên, c n có thêm b n sao xác nh n c a cơ quan y t t c p huy n tr lên ho c b n khai có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v m c đ tàn t t không có kh năng lao đ ng. d) Đ i v i ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, cô, dì, chú, bác, c u, cháu ru t c n có: các gi y t h p pháp đ xác đ nh m i quan h c a ngư i ph thu c v i đ i tư ng n p thu (là ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, cô, dì, chú, bác, c u ru t, cháu ru t) và b n t khai có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi đ i tư ng n p thu cư trú v trách nhi m nuôi dư ng c a đ i tư ng n p thu v i ngư i ph thu c. Các gi y t h p pháp nêu đây là b t kỳ gi y t pháp lý nào xác đ nh đư c m i quan h c a đ i tư ng n p thu đ i v i ngư i ph thu c như: b n sao s h kh u (n u có cùng s h kh u), b n sao Gi y khai sinh th hi n đư c quan h này. Trư ng h p ngư i ph thu c trong đ tu i lao đ ng ngoài các gi y t nêu trên thì ph i có thêm b n sao xác nh n c a cơ quan y t t c p huy n tr lên ho c b n khai có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v m c đ tàn t t không có kh năng lao đ ng. đ) Các gi y t trong các h sơ theo hư ng d n nêu trên, n u là b n sao thì ph i có công ch ng ho c ch ng th c c a U ban nhân dân c p xã. N u không có công ch ng ho c ch ng th c thì ph i xu t trình b n chính cùng v i b n sao đ cơ quan thu ki m tra đ i chi u. 17
 18. e) Cá nhân cư trú là ngư i nư c ngoài, n u không có h sơ theo hư ng d n đ i v i t ng trư ng h p c th nêu trên thì ph i có các tài li u pháp lý tương t đ làm căn c ch ng minh ngư i ph thu c. 3.1.8. Kê khai gi m tr đ i v i ngư i ph thu c Đ i tư ng n p thu có thu nh p t kinh doanh, t ti n lương, ti n công t 4 tri u đ ng/tháng tr xu ng không ph i kê khai ngư i ph thu c. Đ i tư ng n p thu có thu nh p t kinh doanh, t ti n lương, ti n công trên 4 tri u đ ng/tháng có nuôi dư ng ngư i ph thu c, đ đư c gi m tr gia c nh đ i v i ngư i ph thu c c n kê khai theo hư ng d n dư i đây: a) Đ i v i đ i tư ng n p thu có thu nh p t ti n lương, ti n công: - Đ u năm, ch m nh t là ngày 30 tháng 1, đ i tư ng n p thu l p 02 b n đăng ký ngư i ph thu c đư c gi m tr gia c nh theo m u s 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này g i cho cơ quan tr thu nh p. Trong năm n u có s thay đ i v ngư i ph thu c so v i đăng ký đ u năm thì ch m nh t là sau 30 ngày k t ngày có thay đ i (tăng, gi m), đ i tư ng n p thu c n khai 02 b n đăng ký đi u ch nh ngư i ph thu c theo m u s 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này g i cho cơ quan tr thu nh p. Trư ng h p đ i tư ng n p thu ký h p đ ng lao đ ng (ho c có quy t đ nh tuy n d ng) sau ngày 30 tháng 1 thì th i h n đăng ký ngư i ph thu c ch m nh t là ngày cu i cùng c a tháng ký h p đ ng lao đ ng ho c quy t đ nh tuy n d ng. - Đ i tư ng n p thu đăng ký gi m tr gia c nh cho ngư i ph thu c ph i có đ h sơ ch ng minh v ngư i ph thu c theo hư ng d n t i đi m 3.1.7 nêu trên và ph i n p cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý đơn v tr thu nh p. - Th i h n n p h sơ ch ng minh ngư i ph thu c như sau: + Đ i v i các trư ng h p đã đăng ký gi m tr gia c nh t đ u năm 2009 thì th i h n n p h sơ ch m nh t là ngày 30 tháng 6 năm 2009. + Đ i v i các trư ng h p đăng ký gi m tr gia c nh sau ngày 30 tháng 1 năm 2009 thì th i h n n p h sơ ch m nh t là sau 03 tháng k t ngày đăng ký gi m tr . + Trư ng h p có phát sinh tăng, gi m v ngư i ph thu c so v i đăng ký thì th i h n n p h sơ ch m nh t là sau 03 tháng k t ngày đăng ký đi u ch nh tăng, gi m ngư i ph thu c. Quá th i h n n p h sơ nêu trên, n u đ i tư ng n p thu không n p h sơ ch ng minh ngư i ph thu c s không đư c gi m tr cho ngư i ph thu c và ph i đi u ch nh l i s thu ph i n p. - Cơ quan tr thu nh p có trách nhi m: + Ti p nh n b n đăng ký ngư i ph thu c đư c gi m tr c a đ i tư ng n p thu . + Hàng tháng, th c hi n t m gi m tr gia c nh cho s ngư i ph thu c theo đúng b n đăng ký ngư i ph thu c c a đ i tư ng n p thu trư c khi tính s thu t m kh u tr . + Chuy n 01 b n đăng ký gi m tr ngư i ph thu c c a đ i tư ng n p thu cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ quan tr thu nh p. Th i h n chuy n ch m nh t là ngày 20 tháng 2 c a năm th c hi n. Trư ng h p đăng ký gi m tr sau ngày 30 tháng 1 c a năm th c hi n ho c đăng ký đi u ch nh ngư i ph thu c, th i h n chuy n cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý là ngày 20 c a tháng sau tháng nh n đư c b n đăng ký. b) Đ i v i đ i tư ng n p thu có thu nh p t kinh doanh - Đ i tư ng n p thu có thu nh p t kinh doanh khai gi m tr gia c nh cho ngư i ph thu c cùng v i t khai t m n p thu dành cho cá nhân kinh doanh n p thu theo kê khai ho c t khai thu dành cho cá nhân kinh doanh n p theo phương pháp khoán. - Đ i tư ng n p thu khai gi m tr gia c nh cho ngư i ph thu c t i các t khai nêu trên vào đ u năm 2009 ph i có đ h sơ ch ng minh v ngư i ph thu c theo hư ng d n t i đi m 3.1.7 kho n 3 m c I ph n B Thông tư này và n p cho Chi c c Thu tr c ti p qu n lý cá nhân kinh doanh ch m nh t là ngày 30 tháng 6 năm 2009. - Trư ng h p có phát sinh tăng, gi m ngư i ph thu c ho c m i ra kinh doanh thì h sơ ch ng minh ngư i ph thu c ph i n p ch m nh t là sau 03 tháng k t ngày khai ngư i ph thu c t i t khai thu . 18
 19. - Quá th i h n n p h sơ nêu trên, n u đ i tư ng n p thu không n p h sơ ch ng minh ngư i ph thu c s không đư c gi m tr cho ngư i ph thu c và ph i đi u ch nh l i s thu ph i n p. Đ i v i cá nhân kinh doanh n p thu khoán ph i đi u ch nh l i m c thu đã khoán. 3.1.9. Đ i tư ng n p thu ch ph i n p h sơ ch ng minh cho m t ngư i ph thu c m t l n trong su t th i gian đư c tính gi m tr k c trư ng h p đ i tư ng n p thu thay đ i nơi làm vi c, thay đ i nơi kinh doanh. Đ i tư ng n p thu v a có thu nh p t kinh doanh, v a có thu nh p t ti n lương, ti n công thì vi c t m gi m tr gia c nh cho ngư i ph thu c vào lo i thu nh p nào là do đ i tư ng n p thu l a ch n và đăng ký theo hư ng d n nêu trên. Trư ng h p có nhi u ngư i ph thu c nhưng kê khai t m gi m tr không h t vào m t lo i thu nh p thì đư c t m gi m tr vào c hai lo i thu nh p. 3.2. Gi m tr đ i v i các kho n đóng góp t thi n, nhân đ o, khuy n h c 3.2.1. Các kho n đóng góp t thi n, nhân đ o, khuy n h c đư c tr vào thu nh p ch u thu đ i v i thu nh p t kinh doanh, t ti n lương, ti n công trư c khi tính thu c a đ i tư ng n p thu là cá nhân cư trú, bao g m : a) Kho n chi đóng góp vào các t ch c, cơ s chăm sóc, nuôi dư ng tr em có hoàn c nh đ c bi t khó khăn, ngư i tàn t t, ngư i già không nơi nương t a. Các t ch c cơ s chăm sóc nuôi dư ng tr em có hoàn c nh khó khăn, ngư i tàn t t, ngư i già không nơi nương t a ph i đư c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh đi u ki n, th t c thành l p, t ch c, ho t đ ng và gi i th cơ s b o tr xã h i. Tài li u đ ch ng minh đóng góp vào các t ch c, cơ s chăm sóc, nuôi dư ng tr em có hoàn c nh đ c bi t khó khăn, ngư i tàn t t, ngư i già không nơi nương t a là ch ng t thu h p pháp c a t ch c, cơ s . b) Kho n chi đóng góp vào các qu t thi n, qu nhân đ o, qu khuy n h c đư c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 c a Chính ph v t ch c, ho t đ ng c a qu xã h i, qu t thi n, ho t đ ng vì m c đích t thi n, nhân đ o, khuy n h c, không nh m m c đích l i nhu n và quy đ nh t i các văn b n khác có liên quan đ n vi c qu n lý, s d ng các ngu n tài tr . Tài li u ch ng minh đóng góp t thi n, nhân đ o, khuy n h c ph i là ch ng t thu h p pháp do các t ch c, các qu c a Trung ương ho c c a t nh c p. 3.2.2. Các kho n đóng góp t thi n, nhân đ o, khuy n h c phát sinh năm nào đư c gi m tr vào thu nh p ch u thu c a năm đó, n u gi m tr không h t trong năm thì cũng không đư c chuy n tr vào thu nh p ch u thu c a năm tính thu ti p theo. M c gi m tr t i đa không vư t quá thu nh p tính thu t ti n lương, ti n công và thu nh p t kinh doanh c a năm phát sinh đóng góp t thi n nhân đ o. 4. Thu su t Thu su t thu thu nh p cá nhân đ i v i thu nh p t kinh doanh, t ti n lương, ti n công đư c áp d ng theo bi u thu lu ti n t ng ph n theo quy đ nh t i Đi u 22 Lu t Thu thu nh p cá nhân, c th như sau: Ph n thu nh p tính B c Ph n thu nh p tính thu /năm Thu su t thu /tháng thu (tri u đ ng) (%) (tri u đ ng) 1 Đ n 60 Đ n5 5 2 Trên 60 đ n 120 Trên 5 đ n 10 10 3 Trên 120 đ n 216 Trên 10 đ n 18 15 4 Trên 216 đ n 384 Trên 18 đ n 32 20 5 Trên 384 đ n 624 Trên 32 đ n 52 25 6 Trên 624 đ n 960 Trên 52 đ n 80 30 7 Trên 960 Trên 80 35 Thu nh p tính thu áp d ng Bi u thu này là thu nh p c a cá nhân cư trú có thu nh p ch u thu t kinh doanh và t ti n lương, ti n công sau khi đã tr đi kho n gi m tr gia c nh, các kho n đóng b o hi m b t bu c, kho n đóng góp t thi n, nhân đ o, khuy n h c. 19
 20. 5. Cách tính thu Thu thu nh p cá nhân đ i v i thu nh p t kinh doanh, t ti n lương, ti n công là t ng s thu đư c tính theo t ng b c thu nh p và thu su t tương ng theo bi u lu ti n t ng ph n, trong đó s thu tính theo t ng b c thu nh p đư c xác đ nh b ng thu nh p tính thu c a b c thu nh p nhân (x) v i thu su t tương ng c a b c thu nh p đó. Ví d : Ông A là cá nhân cư trú có thu nh p t ti n lương, ti n công trong tháng là 10 tri u đ ng. Ông A ph i nuôi 02 con dư i 18 tu i; trong tháng ông ph i n p các kho n b o hi m b t bu c là: 5% b o hi m xã h i, 1% b o hi m y t trên ti n lương; trong tháng ông A không đóng góp t thi n, nhân đ o, khuy n h c. Thu thu nh p cá nhân ông A t m n p trong tháng đư c xác đ nh như sau: - Ông A đư c gi m tr kh i thu nh p ch u thu các kho n sau: + Cho b n thân là: 4 tri u đ ng; + Cho 02 ngư i ph thu c (2 con) là: 1,6 tri u đ ng x 2 = 3,2 tri u đ ng; + B o hi m xã h i, b o hi m y t là: 10 tri u đ ng x 6% = 0,6 tri u đ ng T ng c ng các kho n đư c gi m tr là: 4 + 3,2 + 0,6 = 7,8 tri u đ ng - Thu nh p tính thu áp vào bi u thu lu ti n t ng ph n đ tính s thu ph i n p là: 10 tri u đ ng – 7,8 tri u đ ng = 2,2 tri u đ ng. - Như v y sau khi gi m tr các kho n theo quy đ nh, thu nh p tính thu c a ông A đư c xác đ nh thu c b c 1c a bi u lũy ti n t ng ph n là: 2,2 tri u đ ng x 5% = 0,11 tri u đ ng T ng s thu ph i n p trong tháng là: 0,11 tri u đ ng. Ví d : Ông B có thu nh p t ti n lương, ti n công trong tháng là 90 tri u đ ng (đã tr các kho n b o hi m b t bu c), ông B ph i nuôi 2 con dư i 18 tu i. Trong tháng ông B không đóng góp t thi n, nhân đ o, khuy n h c. a) Thu thu nh p cá nhân t m n p trong tháng c a ông B đư c tính như sau: - Ông B đư c đư c gi m tr các kho n sau: + Cho b n thân là 4 tri u đ ng. + Cho 2 ngư i ph thu c: 1,6 tri u đ ng x 2 ngư i = 3,2 tri u đ ng - Thu nh p tính thu áp vào bi u thu lu ti n t ng ph n đ tính s thu ph i n p là: 90 tri u đ ng - 4 tri u đ ng – 3,2 tri u đ ng = 82,8 tri u đ ng - S thu ph i n p đư c tính là: + B c 1: thu nh p tính thu đ n 5 tri u đ ng, thu su t 5%: 5 tri u đ ng x 5% = 0,25 tri u đ ng + B c 2: thu nh p tính thu trên 5 tri u đ ng đ n 10 tri u đ ng, thu su t 10%: (10 tri u đ ng - 5 tri u đ ng) x 10% = 0,5 tri u đ ng + B c 3: thu nh p tính thu trên 10 tri u đ ng đ n 18 tri u đ ng, thu su t 15%: (18 tri u đ ng - 10 tri u đ ng) x 15% = 1,2 tri u đ ng + B c 4: thu nh p tính thu trên 18 tri u đ ng đ n 32 tri u đ ng, thu su t 20%: (32 tri u đ ng - 18 tri u đ ng) x 20% = 2,8 tri u đ ng + B c 5: thu nh p tính thu trên 32 tri u đ ng đ n 52 tri u đ ng, thu su t 25%: (52 tri u đ ng - 32 tri u đ ng) x 25% = 5 tri u đ ng + B c 6: thu nh p tính thu trên 52 tri u đ ng đ n 80 tri u đ ng, thu su t 30%: (80 tri u đ ng - 52 tri u đ ng) x 30% = 8,4 tri u đ ng + B c 7: thu nh p tính thu trên 80 tri u đ ng đ n 82,8 tri u đ ng, thu su t 35%: 20
Đồng bộ tài khoản