Thông tư số 85/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư số 85/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 85/2002/TT-BTC về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với Doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với Doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 85/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 85/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 85/2002/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 69/2002/N -CP NGÀY 12/7/2002 C A CHÍNH PH V QU N LÝ VÀ X LÝ N T N NG I V I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Thi hành Ngh nh s 69/2002/N -CP ngày 12/7/2002 c a Chính ph (dư i ây g i t t là Ngh nh s 69/2002/N -CP) v qu n lý và x lý n t n ng i v i doanh nghi p Nhà nư c, B Tài chính hư ng d n m t s i m c th như sau: A/ QUY NNH CHUNG 1/ i tư ng áp d ng: 1.1. Doanh nghi p nhà nư c c l p và doanh nghi p nhà nư c thành viên h ch toán c l p thu c các t ng công ty Nhà nư c ang ho t ng kinh doanh ho c ho t ng công ích (dư i ây g i chung là doanh nghi p ang ho t ng). Ngân hàng Thương m i Nhà nư c có quy nh riêng. 1.2. Doanh nghi p nhà nư c ã có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n c ph n hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê ho c chuy n thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ang th c hi n các th t c chuy n i (dư i ây g i chung là doanh nghi p chuy n i). 2/ Ph m vi x lý: 2.1. i v i doanh nghi p ang ho t ng: ph m vi x lý là các kho n n ph i thu, n ph i tr ã quá th i h n thanh toán n ngày 31/12/2000, doanh nghi p ã i chi u xác nh n, ôn c thanh toán nhưng chưa thanh toán ư c và n nay v n còn t n ng. 2.2. i v i doanh nghi p chuy n i: ph m vi x lý là các kho n n ph i thu, n ph i tr ã quá th i h n thanh toán, doanh nghi p ã i chi u xác nh n, ôn c thanh toán nhưng n th i i m chuy n i v n chưa thanh toán ư c. B/ QUY NNH C TH I/ X LÝ CÁC KHO N N PH I THU KHÔNG CÓ KH NĂNG THU H I:
 2. 1/ Căn c xác nh các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i: Căn c xác nh các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Ngh nh s 69/2002/N - CP c a Chính ph g m các tài li u như sau: 1.1. Tài li u ch ng minh kho n n t n ng n th i i m ngày 31/12/2000 ( i v i doanh nghi p nhà nư c ang ho t ng) và n th i i m x lý n chưa thu ư c ho c n th i i m chuy n i ( i v i doanh nghi p chuy n i) chưa thu ư c là: Biên b n i chi u n ư c ch n và khách n xác nh n ho c B n thanh lý h p ng kinh t ho c xác nh n c a cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p, t ch c ho c các tài li u khách quan khác ch ng minh ư c s n t n ng và các gi y t tài li u liên quan. 1.2. S k toán, ch ng t , tài li u ch ng minh kho n n chưa thu h i ư c, n th i i m x lý n doanh nghi p ang h ch toán n ph i thu trên s k toán c a doanh nghi p. 1.3. Tài li u ch ng minh kho n n ph i thu quá h n ho c chưa quá h n thu c m t trong các trư ng h p sau ây coi là kho n n không có kh năng thu h i: 1.3.1 i v i kho n n mà khách n là doanh nghi p, t ch c ã gi i th , phá s n: - Quy t nh ho c thông báo gi i th c a cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p, t ch c ho c quy t nh phá s n doanh nghi p c a toà án (b n sao có ký tên, óng d u c a doanh nghi p - dư i ây g i t t là b n sao). Trư ng h p t gi i th thì có thông báo c a doanh nghi p ho c xác nh n c a cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p, t ch c; - i v i doanh nghi p ang ho t ng, ph i có thêm tài li u ch ng minh khách n là doanh nghi p, t ch c ã hoàn thành vi c gi i th , phá s n nhưng chưa thanh toán h t n cho doanh nghi p: xác nh n c a cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p, t ch c ho c c a Toà án th lý phá s n doanh nghi p. 1.3.2 i v i khách n ã ng ng ho t ng và không có kh năng chi tr : Xác nh n c a cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p ho c t ch c v vi c doanh nghi p, t ch c ã ng ng ho t ng không có kh năng thanh toán. 1.3.3 i v i khách n là cá nhân ã ch t, m t tích, ang thi hành án ph t tù ho c ngư i th a k theo lu t, nhưng không có kh năng chi tr theo phán quy t c a Toà án: - i v i khách n là cá nhân ã ch t, có gi y ch ng t (b n sao) ho c xác nh n ã ch t c a chính quy n a phương; - i v i khách n là cá nhân ã m t tích: văn b n tuyên b m t tích c a tòa án (b n sao) ho c xác nh n c a chính quy n a phương; - i v i khách n là cá nhân ã b tr n kh i a phương: có l nh truy nã c a cơ quan công an (b n sao) ho c xác nh n c a công an xã, phư ng;
 3. - i v i khách n là cá nhân ang thi hành án ph t tù: có B n án thi hành án ph t tù c a Toà án (b n sao); phán quy t c a Toà án (b n sao) ho c xác nh n c a chính quy n a phương v vi c khách n ho c ngư i th a k không có kh năng chi tr . 1.3.4 i v i khách n là H p tác xã nông nghi p ã gi i th , H p tác xã nông nghi p ã ư c chuy n i và ăng ký kinh doanh theo Ngh nh s 16/CP ngày 12/ 02/1997 c a Chính ph nhưng quá khó khăn v tài chính, kinh doanh thua l không có kh năng tr n , H p tác xã nông nghi p ang ho t ng kinh doanh có lãi mà s ti n n này ã ư c s d ng u tư cơ s h t ng, nhưng n nay các cơ s h t ng ó ã b hư h ng, thi t h i do thiên tai, bão l t tàn phá ư c Nhà nư c cho xoá n . Tài li u ch ng minh là h sơ x lý n theo hư ng d n t i Thông tư s 31/2002/TT- BTC ngày 29/3/2002 c a B Tài chính ho c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n xoá n cho H p tác xã (b n sao). 1.3.5 i v i các kho n n mà khách n ã ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh cho xoá n theo quy nh c a pháp lu t: Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n xoá n cho khách n theo quy nh c a pháp lu t (b n sao). 1.3.6 i v i kho n chênh l ch còn l i c a kho n n không thu h i ư c sau khi ã x lý trách nhi m cá nhân, t p th ph i b i thư ng v t ch t: Quy t nh x lý n c a H i ng qu n tr ho c Biên b n x lý n c a H i ng x lý n doanh nghi p ho c quy t nh c a giám c doanh nghi p x lý trách nhi m cá nhân, t p th ph i b i thư ng v t ch t (b n sao). 1.3.7 Kho n chênh l ch thi t h i ư c cơ quan có thNm quy n ch p nh n do bán n ph i thu: H sơ kho n n và H p ng mua bán n (b n sao). 1.3.8 Các kho n n ph i thu mà d toán chi phí òi n l n hơn giá tr kho n n ph i thu: Các văn b n ôn c thanh toán n , d toán chi phí òi n c a doanh nghi p, Biên b n x lý n c a H i ng x lý n doanh nghi p (b n sao). 1.3.9 Các kho n n ph i thu ã quá th i h n thanh toán t 3 năm tr lên k t khi n h n, tuy khách n còn t n t i, ang ho t ng nhưng kinh doanh thua l liên t c và quá khó khăn, hoàn toàn không có kh năng thanh toán, doanh nghi p ã tích c c áp d ng các bi n pháp nhưng v n không thu ư c n : Các tài li u ch ng minh kho n n t n ng n th i i m x lý n ã quá h n t 3 năm tr lên chưa thu ư c; các văn b n ôn c òi n c a doanh nghi p; báo cáo tài chính c a khách n ã ư c ki m toán (n u có) ho c có xác nh n c a cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p v tình tr ng tài chính c a doanh nghi p. 2/ X lý tài chính i v i kho n n ph i thu không có kh năng thu h i 2.1. i v i doanh nghi p nhà nư c ang ho t ng, các kho n n ph i thu quá h n ho c chưa quá h n nhưng có căn c xác nh là kho n n không có kh năng thu h i theo quy nh t i kho n 1 m c I nêu trên, ư c x lý b ng các ngu n theo th t sau ây: 2.1.1 Dùng ngu n d phòng các kho n ph i thu khó òi bù p.
 4. 2.1.2 N u ngu n d phòng các kho n ph i thu khó òi không bù p, doanh nghi p ư c h ch toán ph n còn thi u vào chi phí ho t ng kinh doanh. 2.1.3 Tru ng h p h ch toán vào chi phí ho t ng kinh doanh trong 2 năm liên ti p mà doanh nghi p b l không có kh năng bù p và doanh nghi p không thu c trư ng h p ph i gi i th , phá s n thì doanh nghi p l p h sơ báo cáo cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh gi m v n Nhà nư c t i doanh nghi p theo quy nh dư i ây: a) H sơ th t c g m: - Văn b n ngh gi m v n c a doanh nghi p, có gi i trình c th vi c x lý các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i theo ti t 2.1.1, 2.1.2 i m 2.1 kho n này, nh ng khó khăn c a doanh nghi p không có kh năng t bù p kho n l do x lý các kho n n nêu trên. - H sơ và tài li u ch ng minh t ng kho n n ph i thu không có kh năng thu h i theo quy nh t i kho n 1, m c I ph n B Thông tư này. - Các báo cáo tài chính, biên b n ki m tra báo cáo tài chính và Biên b n quy t toán thu (n u có) c a doanh nghi p năm ngh x lý và năm trư c li n k (b n sao). - Văn b n c a B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty (sau ây g i t t là cơ quan qu n lý c p trên) ngh x lý gi m v n cho doanh nghi p. b) Cơ quan thNm nh và quy t nh gi m v n cho doanh nghi p: - i v i các doanh nghi p h ch toán c l p là thành viên các T ng công ty nhà nư c và doanh nghi p h ch toán c l p thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ho c Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p (sau ây g i t t là doanh nghi p Trung ương) g i h sơ, tài li u v C c Tài chính doanh nghi p thNm nh, trình B trư ng B Tài chính quy t nh. - i v i doanh nghi p h ch toán c l p là thành viên các T ng công ty nhà nư c và doanh nghi p h ch toán c l p do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p (sau ây g i t t là doanh nghi p a phương) g i h sơ, tài li u v S Tài chính - V t giá thNm nh, trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. 2.1.4 Trư ng h p do x lý các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i theo quy nh t i ti t 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 i m 2.1 nêu trên mà doanh nghi p b l , nhưng doanh nghi p không thu c trư ng h p ph i gi i th , phá s n, c n gi l i là doanh nghi p 100 % v n Nhà nư c theo án t ng th s p x p, i m i và phát tri n doanh nghi p giai o n 2002-2005 ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, có Phương án kinh doanh có hi u qu ư c c p có thNm quy n duy t thì doanh nghi p có văn b n báo cáo kèm theo h sơ, tài li u g i v C c Tài chính doanh nghi p xem xét, trình B trư ng B Tài chính quy t nh vi c h tr v n cho doanh nghi p t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p Nhà nư c theo Quy t nh 92/Q - TTg ngày 29/01/2002 c a Th tư ng Chính ph x lý h t l m b o s v n ban u c a doanh nghi p.
 5. H sơ th t c g m: - Văn b n c a doanh nghi p ngh h tr v n ho c x lý gi m l còn l i, có gi i trình c th vi c ã x lý các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i theo quy nh t i ti t 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 i m 2.1 nêu trên, s l còn l i và s v n ngh h tr . - H sơ và tài li u ch ng minh t ng kho n n ph i thu không có kh năng thu h i theo quy nh t i kho n 1, m c I ph n B Thông tư này. - Các báo cáo tài chính, biên b n ki m tra báo cáo tài chính và Biên b n quy t toán thu (n u có) c a doanh nghi p năm ngh x lý và năm trư c li n k (b n sao). - Quy t nh x lý gi m v n Nhà nư c t i doanh nghi p c a cơ quan có thNm quy n. - Phương án kinh doanh có hi u qu ư c c p có thNm quy n duy t. - Văn b n c a cơ quan qu n lý c p trên ngh x lý l còn l i và h tr v n cho doanh nghi p. 2.2. i v i doanh nghi p nhà nư c ang th c hi n chuy n i, các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i ư c x lý b ng các ngu n theo th t sau ây: 2.2.1 Dùng ngu n d phòng các kho n n ph i thu khó òi bù p; 2.2.2 N u ngu n d phòng các kho n ph i thu khó òi không bù p, doanh nghi p ư c h ch toán toàn b (x lý 1 l n) s còn thi u vào chi phí ho t ng kinh doanh trư c khi chuy n i. 2.2.3 Trư ng h p sau khi x lý n ph i thu không có kh năng thu h i theo quy nh t i ti t 2.2.2 i m 2.2 nêu trên mà doanh nghi p b l ho c khi chưa x lý n doanh nghi p ã b l thì x lý như sau: a) i v i doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá, bán, giao cho t p th ngư i lao ng thì xu t trình các căn c ch ng minh kho n n ph i thu không thu h i ư c theo quy nh t i kho n 1, m c I ph n B thông tư này và các tài li u liên quan cho H i ng xác nh giá tr doanh nghi p ho c Công ty ki m toán, t ch c có ch c năng nh giá ư c ch n xem xét báo cáo cơ quan có thNm quy n quy t nh gi m tr vào ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p theo quy nh hi n hành. b) i v i doanh nghi p nhà nư c th c hi n khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p, chuy n thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên thì l p h sơ báo cáo cơ quan có thNm quy n xem xét quy t nh gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p. - H sơ bao g m: + Văn b n ngh x lý gi m v n c a doanh nghi p, có gi i trình rõ lý do và m c v n xin gi m. + H sơ và tài li u ch ng minh t ng kho n n ph i thu không có kh năng thu h i theo quy nh t i kho n 1, m c I ph n B Thông tư này.
 6. + Các báo cáo tài chính, biên b n ki m tra báo cáo tài chính và Biên b n quy t toán thu (n u có) c a doanh nghi p năm ngh x lý và năm trư c li n k (b n sao). + Văn b n c a cơ quan qu n lý c p trên ngh gi m v n cho doanh nghi p. - Cơ quan thNm nh và quy t nh gi m v n cho doanh nghi p: + i v i các doanh nghi p Trung ương qu n lý: g i h sơ, tài li u v C c Tài chính doanh nghi p thNm nh, trình B trư ng B Tài chính quy t nh gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p. + i v i các doanh nghi p a phương: g i h sơ, tài li u v S Tài chính - V t giá t nh thNm nh, trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p. 2.2.4 i v i doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá, trư ng h p giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p không x lý l lu k và n không có kh năng thu h i ho c sau khi x lý gi m giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p mà giá tr còn l i không m b o m c v n Nhà nư c c n tham gia trong công ty c ph n theo phương án ư c duy t (theo quy nh c a Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 25/4/2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c) thì doanh nghi p có văn b n ngh kèm theo h sơ tài li u g i v C c Tài chính doanh nghi p xem xét, trình B trư ng B Tài chính quy t nh chuy n giao (bán theo giá ch nh) m t s kho n n ph i thu cho t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n ng. Ph n chênh l ch do bán n (n u có) ư c x lý gi m v n Nhà nư c trư c khi chuy n i. - T ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n ng ti p nh n kho n n , thanh toán cho doanh nghi p theo giá ch nh (do B trư ng B Tài chính quy t nh) và ti p t c tìm bi n pháp thu h i. Chênh l ch gi a giá tr kho n n v i s th c t thu ư c c a t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n ng ư c B Tài chính h tr t ngu n chi phí c i cách doanh nghi p. H sơ bao g m: - Văn b n ngh x lý c a doanh nghi p, có gi i trình rõ lý do, m c v n xin gi m, nh ng kho n n ph i thu ngh ư c bán theo giá ch nh (có xu t m c giá ch nh) cho t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n ng, s l lũy k , s n không có kh năng thu h i , s v n Nhà nư c t i doanh nghi p khi chưa x lý, s v n th c hi n chính sách ưu ãi khi bán c ph n cho ngư i lao ng trong doanh nghi p, s v n Nhà nư c c n có t l v n Nhà nư c trong công ty c ph n. - H sơ và tài li u ch ng minh t ng kho n n ph i thu không có kh năng thu h i quy nh t i kho n 1, m c I ph n B Thông tư này. - Các báo cáo tài chính, biên b n ki m tra báo cáo tài chính và Biên b n quy t toán thu (n u có) c a doanh nghi p năm ngh x lý và năm trư c li n k (b n sao). - Văn b n ngh x lý c a cơ quan qu n lý c p trên và cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p Nhà nư c.
 7. - Biên b n xác nh giá tr doanh nghi p trư c khi chuy n ic aH i ng xác nh giá tr doanh nghi p. - Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v vi c chuy n i doanh nghi p Nhà nư c ( b n sao). 2.3. Vi c x lý n i v i doanh nghi p th c hi n chuy n i ư c th c hi n ng b các gi i pháp cùng v i vi c x lý các t n t i c a doanh nghi p trư c khi chuy n i ư c xác nh trong Phương án chuy n i s p x p doanh nghi p. 2.4. Các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i sau khi ã ư c x lý theo các n i dung nêu trên, doanh nghi p nhà nư c ho c ngư i i di n ch s h u ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p ph i theo dõi và t ch c thu h i: - i v i doanh nghi p nhà nư c ang ho t ng ph i theo dõi trên tài kho n thu c các ch tiêu ngoài b ng cân i k toán và t ch c thu h i trong th i h n 5 năm . S ti n thu h i ư c, h ch toán vào thu nh p c a doanh nghi p. - i v i doanh nghi p chuy n i, sau khi chuy n i ngư i i di n ch s h u ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p có trách nhi m ti p t c theo dõi và t ch c thu h i các kho n n ph i thu khó òi ã ư c x lý trư c khi chuy n i nhưng v n có kh năng thu h i, ti n thu ư c sau khi ã tr chi phí thu h i n n p vào Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c ho c chuy n giao h sơ, tài li u cho t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n ng theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti p t c theo dõi và t ch c thu h i vào ngân sách nhà nư c. II. X LÝ CÁC KHO N N PH I TR T N NG C A DOANH NGHI P 1. Các kho n n thu và các kho n ph i n p ngân sách Nhà nư c: 1.1. Gi i quy t h tr v n u tư: Các doanh nghi p có d án u tư quy nh t i các kho n 1 i u 11 Ngh nh s 69/2002/N -CP th c hi n theo hư ng d n t i m c III ph n B Thông tư s 32/2002/TT- BTC ngày 10/4/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy t nh s 172/2001/Q - TTg ngày 5/11/2001 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là Thông tư s 32/2002/TT- BTC). 1.2. Gi i quy t xoá n : 1.2.1 Các doanh nghi p thu c i tư ng quy nh t i các kho n 2, kho n 3, kho n 6 i u 11 Ngh nh s 69/2002/N -CP th c hi n theo hư ng d n t i i m 1 m c IV ph n B Thông tư s 32/2002/TT- BTC . 1.2.2 Các doanh nghi p thu c i tư ng quy nh t i kho n 4 i u 11 Ngh nh s 69/2002/N -CP th c hi n theo hư ng d n t i kho n 2 m c IV ph n B Thông tư s 32/2002/TT- BTC. 1.2.3 Các doanh nghi p thu c i tư ng quy nh t i kho n 5 i u 11 Ngh nh s 69/2002/N -CP th c hi n theo hư ng d n t i kho n 3 m c IV ph n B Thông tư s 32/2002/TT- BTC.
 8. 1.2.4 Các doanh nghi p nh n ng ti n c a ngân sách mua hàng xu t khNu tr n nư c ngoài, xu t khNu l y ngo i t l p qu d tr Nhà nư c, ho c d tr lưu thông, nhưng do bi n ng giá c , doanh nghi p không mua qu hàng hoá theo quy nh nên ang ghi n ph i tr ngân sách. N u s n ó ã kê khai và ư c Ban thanh toán n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B qu n lý kinh t ngành xác nh n thì ư c xoá n . Các doanh nghi p thu c i tư ng này ph i có văn b n gi i trình rõ s n , nguyên nhân n , kèm theo các văn b n liên quan n kho n n ã kê khai và xác nh n c a Ban thanh toán n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B qu n lý ngành. H sơ trên doanh nghi p g i v C c Tài chính doanh nghi p xem xét, trình B trư ng B Tài chính quy t nh xoá n cho doanh nghi p ph n chênh l ch do nguyên nhân trên. 1.2.5 Các doanh nghi p n ngân sách Nhà nư c ti n hàng nh p khNu theo Ngh nh thư c a Chính ph , do ã bán tr ch m hàng hoá cho các ơn v theo ch o và quy nh c a các cơ quan có thNm quy n, n nay không thu ư c n thì làm văn b n gi i trình rõ lý do không thu ư c ti n kèm theo các gi y t liên quan n vi c bán tr ch m hàng hoá g i v C c Tài chính doanh nghi p xem xét, trình B trư ng B Tài chính quy t nh xoá n . Các doanh nghi p nh p khNu hàng hoá theo Ngh nh thư nhưng do hàng hoá không phù h p v i yêu c u th trư ng, ph i bán v i giá th p hơn giá ã nh n c a Nhà nư c nên b l mà chưa ư c x lý thì làm văn b n ngh , kèm theo các gi y t liên quan g i v C c Tài chính doanh nghi p xem xét, trình B trư ng B Tài chính xoá n . 2/ Các kho n n Ngân hàng thương m i Nhà nư c Vi c x lý các kho n doanh nghi p nhà nư c ph i tr Ngân hàng Thương m i Nhà nư c th c hi n theo quy nh t i i u 12 c a Ngh nh s 69/2002/N -CP và hư ng d n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo quy nh t i kho n 3 i u 18 c a Ngh nh s 69/2002/N -CP. 3/ Các kho n n ph i tr D tr Qu c gia 3.1. Các doanh nghi p nhà nư c n D tr Qu c gia theo quy nh t i kho n 1 i u 13 Ngh nh s 69/2002/N -CP ư c x lý như sau: 3.1.1 Kho n n do ng ti n mua thóc, nh n gia công g o xu t khNu, vay thóc D tr Qu c gia trong các năm 1988 - 1990 mà doanh nghi p ã tr ti n ng trư c ho c ã tr ti n tính theo giá mua thóc th i i m vay, nhưng quy v lư ng theo giá th i i m tr mà v n còn n thì ư c xóa n . 3.1.2 Giá thóc x lý, thanh toán n Qu D tr Qu c gia ã ư c kê khai xác nh n n th i i m x lý, thanh toán áp d ng theo giá thóc tính thu nông nghi p t i th i i m vay n do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. 3.2. H sơ tài li u:
 9. - Tài li u ch ng minh kho n n doanh nghi p ph i tr D tr Qu c gia t năm 1998- 1990 n nay còn t n ng: H p ng kinh t , ph l c h p ng, ơn xin ng, ơn xin vay, các ch ng t nh p, xu t, thu, chi liên quan n n D tr Qu c gia và các gi y t cam k t khác. - Th xác nh n n có ch ký và óng d u c a doanh nghi p và C c (ho c Chi c c) D tr Qu c gia. - Biên b n i chi u n có ch ký và óng d u c a ch n và khách n . - Quy t nh giá tính thu nông nghi p c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th i i m vay, n . 3.3. Cơ quan thNm nh và quy t nh xoá n cho doanh nghi p: Doanh nghi p có văn b n ngh kèm theo h sơ tài li u báo cáo g i v C c D tr Qu c gia xem xét, trình B trư ng B Tài chính quy t nh xoá n . 4/ Kho n n B o hi m xã h i 4.1. i v i doanh nghi p nhà nư c ang ho t ng: ph i có trách nhi m thanh toán d t i m kho n n i v i B o hi m xã h i. 4.2. i v i doanh nghi p nhà nư c th c hi n chuy n i: trư c khi chuy n i có trách nhi m thanh toán d t i m kho n n i v i B o hi m xã h i. Ngu n ti n thanh toán n B o hi m xã h i ph i ư c b trí trong phương án chuy n i doanh nghi p. Nhà nư c h tr trong 2 trư ng h p sau: - H tr óng b o hi m xã h i cho ngư i lao ng ã tu i v hưu nhưng còn thi u th i gian óng b o hi m xã h i t i a 01 năm theo kho n 2 i u 3 Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11/4/2002 c a Chính ph v chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p doanh nghi p nhà nư c. Trình t và th t c h tr th c hi n theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12/6/2002 c a B Lao ng Thương binh và xã h i và Quy t nh s 85 /2002/Q - BTC ngày 01/7/2002 c a B trư ng B Tài chính. - i v i doanh nghi p nhà nư c th c hi n chuy n i theo hình th c bán doanh nghi p theo quy nh t i Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10/9/1999 và Ngh nh s 49 /2002/N -CP ngày 24/4/2002 c a Chính ph mà ngư i mua doanh nghi p không k th a n thì doanh nghi p bán ư c ưu tiên s d ng ti n thu t bán doanh nghi p (sau khi tr chi phí cho vi c bán doanh nghi p) thanh toán n B o hi m xã h i có n th i i m bán doanh nghi p theo quy nh t i Thông tư s 47/2000/TT- BTC ngày 24/5/2000 c a B Tài chính. Trư ng h p ti n thu t bán doanh nghi p không thanh toán n B o hi m xã h i thi doanh nghi p l p h sơ g i Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c cùng c p ư c h tr thanh toán s còn thi u.
 10. Trình t và th t c h tr th c hi n theo Quy ch qu n lý, thu n p và s d ng qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c do B trư ng B Tài chính ban hành. 5/ Kho n n ph i tr các t ch c, cá nhân i v i doanh nghi p nhà nư c có quy t nh chuy n thành công ty c ph n, khi th c hi n chuy n i có n ph i tr các t ch c, cá nhân trong và ngoài doanh nghi p mà doanh nghi p có khó khăn ho c có nhu c u huy ng thêm v n, cơ c u l i n và ư c ch n ch p thu n thì ư c chuy n thành v n góp c ph n trong doanh nghi p c ph n hoá theo quy nh t i i m 3.6, kho n 3, m c II, ph n th hai Thông tư s 76/2002/TT-BTC ngày 9/9/2002 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính khi chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n. 6/ Kho n n ph i tr khác c a doanh nghi p ang ho t ng 6.1. Doanh nghi p nh p hàng theo ch th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n nhưng hàng b t n kho, ng, không tiêu th ư c thì ư c thanh lý. Vi c thanh lý th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Kho n l do thanh lý hàng t n kho, ng, doanh nghi p l p h sơ báo cơ quan có thNm quy n xem xét quy t nh gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p. 6.1.1 H sơ tài li u: - Các văn b n, ch th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n yêu c u doanh nghi p nh p hàng. - H sơ, tài li u ch ng minh vi c doanh nghi p ã nh p khNu lô hàng theo ch th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - Văn b n báo cáo c a doanh nghi p ngh gi m v n có gi i trình v vi c nh p hàng theo ch th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, quá trình nh p khNu, tiêu th và hàng hoá t n kho ng không tiêu th ư c. - H sơ, tài li u ch ng minh hàng b t n kho, ng, n th i i m x lý n không tiêu th ư c. - H sơ bán thanh lý hàng b t n kho, ng. - Quy t toán thanh lý hàng b t n kho, ng. - Ý ki n c a cơ quan quan lý c p trên. 6.1.2 Cơ quan thNm nh và quy t nh gi m v n cho doanh nghi p: - i v i các doanh nghi p Trung ương qu n lý: g i h sơ, tài li u v C c Tài chính doanh nghi p thNm nh, trình B trư ng B Tài chính quy t nh gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p.
 11. - i v i các doanh nghi p a phương: g i h sơ, tài li u v S Tài chính - V t giá t nh thNm nh, trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p. 6.2. Các doanh nghi p m nh n vi c vay v n nư c ngoài nh p khNu hàng hoá theo ch th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c theo k ho ch Nhà nư c giao, n u phát sinh chênh l ch t giá ngo i t gi a th i i m vay nh p hàng và th i i m tr n làm cho doanh nghi p b thua l không có kh năng tr n thì doanh nghi p g i báo cáo kèm h sơ tài li u v C c Tài chính doanh nghi p xem xét, trình B trư ng B Tài chính quy t nh h tr cho doanh nghi p kho n chênh l ch t giá doanh nghi p tr n , nhưng t i a không vư t quá kho n l c a doanh nghi p chưa ư c x lý. H sơ tài li u: - Văn b n báo cáo c a doanh nghi p ngh h tr kho n chênh l ch t giá nêu trên, có gi i trình v vi c nh p hàng theo ch th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, quá trình nh p khNu, tiêu th và chênh l ch t giá ngo i t gi a th i i m vay nh p hàng và th i i m tr n làm cho doanh nghi p b thua l không có kh năng tr n . - Các văn b n, ch th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n yêu c u doanh nghi p nh p khNu hàng hoá ho c văn b n k ho ch c a nhà nư c giao ch tiêu nh p khNu hàng hoá cho doanh nghi p. - H sơ, tài li u ch ng minh vi c doanh nghi p ã nh p khNu lô hàng theo ch th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - H sơ, tài li u ch ng minh chênh l ch t giá ngo i t gi a th i i m vay nh p hàng và th i i m tr n làm cho doanh nghi p b thua l không có kh năng tr n . - Báo cáo quy t toán các năm có liên quan n tiêu th lô hàng trên. - Ý ki n c a cơ quan quan lý c p trên. C/ I U KHO N THI HÀNH Các B , ngành, UBND các t nh, thành ph ch o các ơn v tr c thu c hư ng d n các doanh nghi p rà soát phân lo i n t n ng x lý theo các quy nh t i Ngh nh s 69/2002/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 27/7/2002. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, doanh nghi p ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản