Thông tư số 87/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho dự án phát triển mía đường tỉnh Tây Ninh vay vốn cơ quan Phát triển Pháp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
28
lượt xem
6
download

Thông tư số 87/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho dự án phát triển mía đường tỉnh Tây Ninh vay vốn cơ quan Phát triển Pháp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 87/1999/tt-btc về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho dự án phát triển mía đường tỉnh tây ninh vay vốn cơ quan phát triển pháp do bộ trưởng bộ tài chính ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 87/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho dự án phát triển mía đường tỉnh Tây Ninh vay vốn cơ quan Phát triển Pháp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 87/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 87-1999/TT/BTC NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM 1999 V VI C HƯ NG D N CƠ CH TÀI CHÍNH CHO D ÁN PHÁT TRI N MÍA Ư NG T NH TÂY NINH VAY V N CƠ QUAN PHÁT TRI N PHÁP Căn c Nghi nh s 87/CP ngày 5/8/1997 c a Chính ph ban hành Qui ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) và Ngh nh s 90/1998/N - CP ngày 7/11/1998 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài và các văn b n hư ng d n có liên quan; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a i u l qu n lý u tư và xây d ng và các văn b n hư ng d n có liên quan; Căn c Thông tư liên t ch s 06/1998/TTLT-BKH-BTC ngày 14/8/1998 c a B K ho ch và u tư và B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý v n i ng cho các chương trình, d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA); Căn c Quy t nh s 1077/Q ngày 1/12/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t D án phát tri n mía ư ng t nh Tây Ninh; Căn c Tho ư c m tín d ng s CVN 1026 02 E ký ngày 3/6/1999 (sau ây g i là "Tho ư c") cho D án phát tri n mía ư ng t nh Tây Ninh (sau ây g i là "D án") ký gi a B Tài chính và Cơ quan Phát tri n Pháp (dư i ây vi t t t là "AFD"). Căn c Công văn s 493/CP-NN ngày 15/5/1999 c a Chính ph phê duy t Tho ư c m tín d ng và cơ ch cho vay l i v n vay AFD áp d ng cho D án. B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính i v i D án phát tri n mía ư ng t nh Tây Ninh do U ban nhân dân t nh Tây Ninh làm ch d án như sau: I. CÁC QUI NNH CHUNG: 1. Ngu n v n vay AFD th c hi n D án là kho n vay n nư c ngoài c a Chính ph . Vì v y, toàn b ti n vay ư c h ch toán vào Ngân sách nhà nư c. B Tài chính có trách nhi m tr n cho phía nư c ngoài khi n h n. 2. U ban nhân dân t nh Tây Ninh là ch d án và là cơ quan t ch c th c hi n toàn b D án, có trách nhi m s d ng v n vay AFD u tư phát tri n theo qui ho ch và có hi u qu , phù h p v i các i u ki n qui nh trong Tho ư c ã ký v i AFD và hư ng d n các ơn v s d ng v n thu c d án hoàn tr Ngân sách nhà nư c theo úng qui nh t i h p ng vay l i ký v i T ng c c u tư phát tri n và các qui nh t i Thông tư này.
  2. 3. T ng c c u tư phát tri n ch u trách nhi m th c hi n vi c cho vay l i v n vay AFD, qu n lý và thu h i n vay i v i các ơn v th c hi n D án và ư c hư ng phí cho vay l i ngu n v n tín d ng nhà nư c theo qui nh. II. CÁC QUI NNH C TH : 1. V t ch c i u hành và th c hi n D án: U ban nhân dân t nh Tây Ninh có trách nhi m ng ra t ch c và i u hành th c hi n toàn b D án, có các nhi m v c th như sau: - Thành l p Ban qu n lý D án t nh v i thành ph n bao g m i di n các S K ho ch và u tư, S Tài chính - V t giá, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Giao thông v n t i, C c u tư Phát tri n và các ơn v s d ng v n vay t D án (dư i ây g i là "các ơn v Ti u d án") g m Công ty mía ư ng Tây Ninh, Công ty mía ư ng Biên Hoà - Tây Ninh, Công ty khai thác công trình thu l i Tây Ninh, Công ty qu n lý và s a ch a c u dư ng Tây Ninh. - Xây d ng Quy ch Ban qu n lý D án t nh, trong ó xác nh rõ trách nhi m t ng khâu như xây d ng k ho ch ( u tư, gi i ngân v n vay, v n i ng), t ch c s n xu t, t ch c tài v và h ch toán k toán... - T ch c vi c thNm nh và phê duy t các h ng m c u tư c a các ơn v Ti u d án, m b o tuân th các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng cũng như phù h p v i quy ho ch u tư ư c duy t. - Ch o các Công ty mía ư ng Tây Ninh, Công ty mía ư ng Biên Hoà - Tây Ninh, Công ty khai thác công trình thu l i Tây Ninh và Công ty qu n lý và s a ch a c u ư ng Tây Ninh ký các h p ng vay l i v n vay AFD v i T ng c c u tư phát tri n ho c C c u tư phát tri n a phương ư c u quy n (dư i ây g i là "Cơ quan u tư phát tri n") và ch u trách nhi m tr n khi n h n. 2. Cơ ch cho vay l i i v i D án: Chính ph thông qua B Tài chính cho các ơn v Ti u d án vay l i toàn b s v n 23,78 tri u EURO vay c a AFD và thu h i n thông qua Cơ quan u tư phát tri n. i u ki n cho vay l i ư c qui nh theo các h p ph n vay c a D án như sau: a) i v i h p ph n vay cho "tr ng mía" tr giá 6,62 tri u EURO - Cho Công ty mía ư ng Tây Ninh và Công ty mía ư ng Biên Hoà - Tây Ninh vay l i b ng ng Vi t Nam (r i ro v h i oái do Ngân sách nhà nư c ch u). Căn c vào ngày AFD chuy n v n cho vay và ghi n cho phía Vi t Nam, các Công ty mía ư ng s nh n n v i Cơ quan u tư phát tri n b ng ng Vi t Nam tính trên cơ s tr giá v n vay th c rút b ng ng EURO qui ra ti n ng Vi t Nam theo t giá h ch toán ngo i t - ng Vi t Nam do B Tài chính quy nh hàng tháng. - Lãi su t cho vay l i là 7%/năm, trong ó ã bao g m phí cho vay l i c a h th ng T ng c c u tư phát tri n là 0,2%/năm tính trên s dư n g c cho vay l i. Các Công
  3. ty mía ư ng cho h nông dân tr ng mía vay l i theo m c lãi su t tín d ng ưu ãi u tư hi n hành 0,81%/tháng (hay 9,72%/năm) và t ch u toàn b r i ro v tín d ng. Chênh l ch lãi su t (9,72%-7%) các Công ty mía ư ng ư c s d ng chi phí cho ho t ng cho vay h nông dân, l p qu bù p r i ro tín d ng, ng th i dành m t ph n làm ngu n tr n v n vay cho chi phí nghiên c u, ào t o, chi phí qu n lý chung c a D án. - Th i gian cho vay l i là 12 năm, trong ó có 5 năm ân h n (trong th i gian ân h n các Công ty mía ư ng ch ph i tr lãi, chưa ph i tr v n vay g c). G c và lãi vay ư c tr vào các ngày 15/4 và 15/10 hàng năm cho các kho n rút v n trong t ng th i kỳ 6 tháng, c th như sau: + i v i các kho n rút v n th c hi n trong th i gian t ngày 16/10 năm trư c n ngày 15/4 năm sau thì th i gian ân h n cho các kho n rút v n này là 5 năm tính t ngày 15/4 năm sau. + i v i các kho n rút v n th c hi n trong th i gian t ngày 16/4 n ngày 15/10 trong năm, thì th i gian ân h n cho các kho n rút v n này là 5 năm tính t ngày 15/10. - Các Công ty mía ư ng có th tr c ti p ng ra cho vay ho c thông qua Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam cho vay l i i v i h nông dân tr ng mía theo lãi su t cho vay h nông dân th ng nh t là 0,81%/tháng (hay 9,72%/năm). - Lãi ph t ch m tr : 10%/năm (b ng m c lãi su t cho vay l i c ng thêm 3% ph t ch m tr ). b) i v i các h p ph n vay u tư cho cơ s h t ng, bao g m ph n vay cho "giao thông" tr giá 11,33 tri u EURO và ph n vay cho "thu l i" tr giá 5,83 tri u EURO: - Cho các Công ty qu n lý và s a ch a c u ư ng Tây Ninh và Công ty khai thác công trình thu l i Tây Ninh vay l i b ng ng Vi t Nam theo cách tính và ghi n tương t h p ph n "tr ng mía". - Lãi su t cho vay l i là 6%/năm, trong ó ã bao g m phí cho vai l i c a h th ng T ng c c u tư phát tri n là 0,2%/năm tính trên s dư n g c cho vay l i. - Th i gian cho vay l i là 22 năm, trong ó có 8 năm ân h n tính t ngày ký Tho ư c. G c và lãi vay ư c tr vào các ngày 15/4 và 15/10 hàng năm. - Lãi ph t ch m tr : 9% năm (b ng m c lãi su t cho vay l i c ng thêm 3% ph t ch m tr ). - i v i các h p ph n "giao thông" và "thu l i", Ban qu n lý D án t nh c n xây d ng và trình U ban nhân dân t nh phê duy t phương án v các ngu n thu phí, l phí t các công trình ư c u tư theo h p ph n này ho c t ngu n thu gián ti p vào nguyên li u ho c s n phNm c a các nhà máy ư ng có ngu n tr n v n vay. Trư c khi ti n hành ký k t h p ng vay l i gi a các ơn v Ti u d án và Cơ quan u tư phát tri n, U ban nhân dân t nh Tây Ninh ph i có văn b n cam k t v cân i ngu n tr n cho các doanh nghi p nói trên.
  4. Ngoài lãi su t vay l i ph i tr theo qui nh trên ây, i v i toàn b kho n vay AFD, các ơn v Ti u d án ph i ch u m i kho n phí ngoài nư c ph i tr cho AFD (n u có). Các kho n phí này s do cơ quan u tư phát tri n thông báo và thu theo th c t ph i tr AFD. 3. Hư ng d n i v i vi c rút v n: a) V n i ng: Theo Quy t nh s 1077/Q -TTg ngày 1/12/1998 c a Th tư ng Chính ph thì v n i ng là 222 t ng ư c b trí t v n Ngân sách a phương và t huy ng c a t nh, v n c a dân t u tư. Sau khi các ơn v Ti u d án ã tính toán cân i nhu c u v n i ng t các ngu n theo Quy t nh u tư nói trên, n u v n chưa thì có th vay v n tín d ng u tư ưu ãi c a Nhà nư c b sung cho v n i ng hàng năm theo ti n th c hi n D án. K ho ch v n i ng ph i ư c l p cùng v i k ho ch gi i ngân v n vay AFD. Nhu c u v n i ng b sung t ngu n tín d ng u tư nói trên ư c ch d án là U ban nhân dân t nh Tây Ninh t ng h p và làm vi c v i B K ho ch và u tư và B Tài chính (T ng c c u tư phát tri n) xác nh và phân b k ho ch v n i ng cho t ng a phương, ơn v c th theo qui nh t i Thông tư liên t ch s 06/1998/TTLT-BKH-BTC ngày 14/8/1998 c a B K ho ch và u tư và B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý v n i ng cho các chương trình, d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA). Căn c vào k ho ch phân b v n, các ơn v Ti u d án tri n khai ký k t và th c hi n h p ng tín d ng u tư c th v i cơ quan cho vay tín d ng. b) Rút v n vay AFD: - Căn c vào Tho ư c và ti n th c hi n D án, Ban qu n lý D án t nh t ng h p xây d ng k t ho ch gi i ngân v n vay AFD hàng năm g i cho B Tài chính và AFD. - Trư c khi th c hi n rút v n l n u tiên theo k ho ch hàng năm nêu trên, U ban nhân dân t nh Tây Ninh và Ban qu n lý D án t nh c n g i cho B Tài chính chuy n cho AFD các tài li u sau: + Công văn xác nh n vi c tài tr hàng năm c a t nh i v i toàn b ph n u tư mà t nh m nhi m cho t ng h p ph n "giao thông" và "thu l i" trong 3 năm th c hi n D án. + Các b n k ho ch, d trù giá c , thư t hàng, h p ng cung c p d ch v , thi t b ... liên quan n ngh rút vón t ng l n AFD xem xét xác nh n vi c ư c phép s d ng tín d ng theo các tài li u ó. - Các hàng hoá và d ch v ư c tài tr b ng v n vay AFD ph i có ngu n g c t Pháp ho c Vi t Nam. - Ban qu n lý D án t nh và các ơn v Ti u d án có trách nhi m th c hi n úng các qui nh hi n hành v th t c xét ch n nhà th u, các tài li u u th u... i v i các
  5. h ng m c u t c a d án và g i công văn báo cáo cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i) và/ho c AFD n u ư c yêu c u. - M i thay i trong vi c phân b chi phí và k ho ch tài chính c a D án khác v i quy nh t i Ph l c 2 c a Tho ư c u ph i ư c B Tài chính và AFD ch p thu n trư c. -M c u tư t v n vay AFD: i v i h p ph n tr ng mía s ư c vay t i a 8 tri u ng cho m i héc ta, tương ương v i 70% t ng chi phí tr ng m i. Ph n còn l i do các h nông dân u tư b ng v n t có. i v i các h p ph n giao thông và thu l i s ư c vay t i a 69,05% t ng chi phí xây d ng, không tính b t c lo i thu nào. Ph n còn l i do t nh t u tư và ư c ghi vào ngân sách t nh. M c u tư t v n vay AFD nói trên ư c áp d ng khi l p k ho ch gi i ngân và ngh gi i ngân t ng l n theo t ng h p ph n vay. Tuỳ theo yêu c u th c t c a D án và theo ngh c a các ơn v Ti u d án, vi c rút v n vay AFD có th ư c th c hi n theo m t trong các phương th c sau: * Tái tài tr các chi phí ã ư c các ơn v Ti u d án chi tr : Phương th c này ch y u ư c s d ng i v i các h p ph n "giao thông" và "thu l i". Căn c vào các hoá ơn, ch ng t kèm theo i v i các kho n chi c a các ơn v Ti u d án, B Tài chính s yêu c u AFD rút v n hoàn tr vào tài kho n c a t ng ơn v Ti u d án. Các ch ng t thanh toán có th dư i d ng b n sao có xác nh n sao y b n chính c a các ơn v Ti u d án và ghi rõ ngày thanh toán cho nhà th u, nhà cung c p. Riêng i v i trư ng h p ngh rút v n hoàn tr cho các hoá ơn có tr giá dư i 500 EURO, các ơn v Ti u d án ch c n g i b ng sao kê chi tiêu B Tài chính (V Tài chính i ngo i) làm th t c ngh AFD cho rút v n. N u AFD có yêu c u, các ơn v Ti u d án ho c Ban qu n lý D án t nh có trách nhi m cung c p các tài li u c n thi t ch ng t r ng các chi phí trên ã u tư có hi u qu . Riêng i v i vi c thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành theo h p ng xây l p, trong b h sơ ngh rút v n g i cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i) c n có thêm biên b n nghi m thu và phi u giá có xác nh n c a Cơ quan u tư phát tri n. * Thanh toán tr c ti p cho nhà cung c p hàng hoá ho c d ch v :
  6. Phương th c này ch y u áp d ng i v i các h p ng xây l p, cung c p máy móc thi t b , h p ng tư v n. Căn c các h p ng ã ký k t và ư c AFD ch p thu n tài tr theo Tho ư c, hoá ơn òi ti n c a nhà th u, nhà cung c p ho c công ty tư v n và ngh rút v n theo phương th c thanh toán tr c ti p c a các ơn v Ti u d án, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) s yêu c u AFD thanh toán tr c ti p cho nhà th u, nhà cung c p ho c công ty tư v n. Riêng i v i vi c thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành theo h p ng xây l p, ngoài các tài li u trên, các ơn v Ti u d án c n g i cho B Tài chính (V Tài chính i Ngo i) biên b n nghi m thu và phi u giá có xác nh n c a Cơ quan u tư phát tri n. * Rút v n theo hình th c t m ng liên ti p: Hình th c này ch y u áp d ng cho h p ph n "tr ng mía". Trên cơ s k ho ch tr ng mía hàng năm do Công ty mía ư ng Tây Ninh và Công ty mía ư ng Biên Hoà - Tây Ninh l p và theo nh m c vay v n 8 tri u ng/1hecta, B Tài chính s yêu c u AFD rút v n dư i hình th c t m ng liên ti p hàng năm cho phù h p ph n "tr ng mía", ti n t m ng ư c chuy n vào m t tài kho n c bi t do các Công ty nói trên m t i m t ngân hàng ư c B Tài chính và AFD ch p nh n. T kỳ rút v n th hai tr i, trư c m i l n rút v n, các Công ty mía ư ng s ph i l p và g i cho B Tài chính chuy n cho AFD b h sơ t ng h p các h ng m c ã ư c tài tr c a l n t m ng trư c, bao g m: + S ph tài kho n c bi t c a th i kỳ rút v n trư c, + Miêu t h ng m c u tư ư c tài tr , + T ng chi phí c a h ng m c, + Các thông tin v ngư i s d ng v n cu i cùng, kh ư c vay n và di n tích tr ng mía tương ng, + Hoá ơn, ch ng t các kho n chi do ch u tư thanh toán và xác nh n c a Cơ quan u tư phát tri n i vơí vi c thanh toán này. i v i các kho n tín d ng cho h nông dân có giá tr l n hơn 25.000 EURO, các Công ty mía ư ng c n xin ý ki n ch p thu n trư c c a AFD Chi nhánh Hà N i. Ngoài ra, các Công ty mía ư ng có trách nhi m cung c p cho AFD (n u ư c yêu c u) các h sơ, ch ng t g c và các tài li u khác có liên quan n vi c s d ng v n vay ki m tra, i chi u. i v i l n rút v n cu i cùng c a m i Công ty mía ư ng, các h sơ, tài li u nói trên ph i ư c g i cho B Tài chính và AFD ch m nh t là 6 tháng sau khi l n rút v n ó ư c th c hi n. 4. Qu n lý vi c cho vay l i và tr n v n vay:
  7. Các ơn v Ti u d án có trách nhi m ký h p ng vay l i v i Cơ quan u tư phát tri n theo các i u ki n cho vay l i nêu ph n II, m c 2 trên ây, th c hi n tr n v n vay y , úng h n theo h p ng vay l i ã ký và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s d ng v n vay úng m c ích. Căn c này rút v n th c t c a AFD ghi trong b ng kê, và Thông tri duy t y d toán v s v n rút do V Tài chính i ngo i l p làm th t c ghi thu ghi chi Ngân sách nhà nư c, Cơ quan u tư phát tri n có trách nhi m thông báo cho các ơn v Ti u d án s v n th c rút và th c hi n ký kh ư c nh n n i v i s v n rút t ng l n. T ng c c u tư Phát tri n ch u trách nhi m ki m tra vi c s d ng v n vay và tài s n hình thành t ngu n v n vay c a Chính ph , báo cáo cho B Tài chính tình hình thu h i v n cho vay l i. 5. Ch báo cáo: nh kỳ 6 tháng m t l n, Ban qu n lý D án t nh t p h p tình hình chung v tri n khai t ng h p ph n c a D án báo cáo cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i và T ng c c u tư Phát tri n), B K ho ch và u tư và cơ quan ch qu n v tình hình ti p nh n, s d ng và hoàn tr v n vay AFD, v n i ng. Các ơn v Ti u d án có trách nhi m cung c p cho B Tài chính và AFD báo cáo ki m toán hàng năm và m i thông tin khác v tình hình tài chính n u ư c yêu c u theo quy nh t i Tho ư c. Ban qu n lý D án t nh có trách nhi m l p và g i cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i và T ng c c u tư Phát tri n) và AFD báo cáo t ng h p v tình hình th c hi n và báo cáo quy t toán toàn b D án ch m nh t là 3 tháng sau khi k t thúc D án. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t này ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh U ban nhân dân t nh Tây Ninh, Ban qu n lý D án t nh, các ơn v Ti u d án và các cơ quan có liên quan ph n ánh k p th i v i B Tài chính xem xét, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản