Thông tư số 89/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
119
lượt xem
9
download

Thông tư số 89/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 89/1998/TT-BTC về Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/98 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 89/1998/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 89/1998/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 28/1998/N -CP NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1998 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG (GTGT) Căn c vào Lu t thu GTGT s 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997; Căn c vào Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT; B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: A. PH M VI ÁP D NG THU GTGT I. I TƯ NG CHNU THU , I TƯ NG N P THU GTGT: 1. i tư ng ch u thu GTGT: Theo quy nh t i i u 2 Lu t thu GTGT và i u 2 Ngh nh s 28/1998/N -CP c a Chính ph thì i tư ng ch u thu GTGT là hàng hoá, d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng Vi t Nam, tr các i tư ng không ch u thu nêu t i M c II ph n A Thông tư này. 2. i tư ng n p thu GTGT: Theo quy nh t i i u 3 Lu t thu GTGT và i u 3 Ngh nh s 28/1998/N -CP c a Chính ph thì t t c các t ch c, cá nhân có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu Vi t Nam, không phân bi t ngành ngh , hình th c, t ch c kinh doanh (g i chung là cơ s kinh doanh) và t ch c, cá nhân khác có nh p khNu hàng hoá ch u thu (g i chung là ngư i nh p khNu) u là i tư ng n p thu GTGT. a. T ch c s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v bao g m: - Doanh nghi p nhà nư c; t ch c kinh t c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân và các t ch c, ơn v s nghi p khác; h p tác xã; - Doanh nghi p tư nhân, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t;
 2. - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; các công ty nư c ngoài và t ch c nư c ngoài ho t ng kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; b. Cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v bao g m nh ng ngư i kinh doanh c l p, h gia ình, các cá nhân h p tác v i nhau cùng s n xu t, kinh doanh nhưng không hình thành pháp nhân kinh doanh. II. I TƯ NG KHÔNG CHNU THU GTGT: Theo quy nh t i i u 4 Lu t thu GTGT, i u 4 Ngh nh s 28/1998/N -CP c a Chính ph , các hàng hoá, d ch v sau ây không thu c di n ch u thu GTGT: 1. S n phNm tr ng tr t (bao g m c s n ph m r ng tr ng), chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n chưa ch bi n thành các s n phNm khác ho c ch sơ ch thông thư ng c a các t ch c, cá nhân t s n xu t và bán ra. Sơ ch thông thư ng là vi c sơ ch g n v i quá trình s n xu t ra s n phNm tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n mà các lo i s n phNm này qua sơ ch chưa tr thành lo i s n phNm, hàng hoá khác. Ví d : Phơi, s y khô, bóc v , tách h t các s n phNm nông nghi p; ư p á, ư p mu i, phơi khô cá, tôm và các s n phNm nuôi tr ng thu s n khác. 2. S n phNm mu i bao g m: mu i s n xu t t nư c bi n, mu i m t nhiên, mu i tinh, mu i iôt. 3. Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t không ph i n p thu giá tr gia tăng khâu s n xu t, nh p khNu, kinh doanh d ch v ã ch u thu tiêu th c bi t; Ví d 1: Công ty A s n xu t thu c lá i u, ph i n p thu tiêu th c bi t thì Công ty A không ph i n p thu GTGT i v i m t hàng thu c lá i u khâu s n xu t ã n p thu tiêu th c bi t; các cơ s kinh doanh mua, bán thu c lá i u ph i n p thu GTGT m t hàng thu c lá. Ví d 2: Cơ s kinh doanh B nh p khNu rư u ph i n p thu tiêu th c bi t khâu nh p khNu thì không ph i n p thu GTGT khâu nh p khNu; nhưng khi cơ s này bán rư u cho các i tư ng khác thì cơ s ph i tính và n p thu thu GTGT i v i s n phNm rư u bán ra. 4. Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c mà cơ s có d án u tư nh p khNu làm tài s n c nh theo d án ó. Trư ng h p cơ s nh p khNu dây chuy n thi t b , máy móc ng b thu c di n không ch u thu GTGT nhưng trong dây chuy n ng b ó có c lo i thi t b , máy móc trong nư c ã s n xu t ư c thì không tính thu GTGT cho c dây chuy n thi t b , máy móc ng b .
 3. H sơ xác nh lo i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng mà cơ s kinh doanh nh p khNu không ph i n p thu GTGT khâu nh p khNu g m các lo i sau: - D án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t ho c c p gi y phép u tư ( i v i các d án u tư). - H p ng, ho c phương án nh p khNu xác nh rõ ngu n g c nơi nh p khNu lo i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng nh p khNu làm tài s n c nh theo d án u tư. - Xác nh n c a B , cơ quan ch qu n chuyên ngành ho c cơ quan qu n lý chuyên ngành c p t nh v lo i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng cơ s nh p khNu làm tài s n c nh thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c. Cơ s nh p khNu ph i l p và g i các h sơ trên cho cơ quan H i quan khi kê khai thu GTGT hàng nh p khNu làm căn c xác nh m t hàng nh p khNu không ch u thu GTGT. Cơ quan H i quan căn c vào m t hàng nh p khNu th c t và các h sơ c a cơ s kinh doanh xác nh c th m t hàng nh p khNu không ph i n p thu GTGT. 5. Chuy n quy n s d ng t thu c di n ch u thu chuy n quy n s d ng t; 6. Nhà thu c s h u Nhà nư c do Nhà nư c bán cho ngư i ang thuê theo quy nh t i Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà . 7. D ch v tín d ng và qu u tư bao g m ho t ng cho vay v n, cho thuê tài chính c a các t ch c Ngân hàng, tín d ng, tài chính, Qu u tư và ho t ng chuy n như ng v n theo pháp lu t.. 8. B o hi m nhân th ; b o hi m h c sinh; b o hi m v t nuôi, cây tr ng và các lo i b o hi m không nh m m c ích kinh doanh như b o hi m xã h i, b o hi m y t , b o hi m lao ng. 9. D ch v khám b nh, ch a b nh, phòng d ch b nh, i u dư ng s c kho cho ngư i và d ch v thú y (không bao g m các ho t ng s n xu t, ch bi n, kinh doanh bán thu c ch a b nh, phòng b nh). 10. Ho t ng văn hoá, tri n lãm và th d c th thao mang tính phong trào, qu n chúng, t ch c luy n t p, thi u không thu ti n ho c có bán vé thu ti n nhưng không nh m m c ích kinh doanh: kho n thu này ư c s d ng toàn b hay m t ph n bù p chi phí ho t ng c a ơn v , ph n còn l i ph i n p toàn b vào ngân sách nhà nư c theo ch tài chính Nhà nư c quy nh. Ho t ng bi u di n ngh thu t: chèo, tu ng, c i lương, ca, múa, nh c, k ch, xi c, múa r i, t u và các môn ngh thu t văn hoá truy n th ng dân t c, các ho t ng bi u di n ngh thu t khác và d ch v t ch c bi u di n ngh thu t, không phân bi t hình th c bi u di n, bi u di n có bán vé thu ti n hay không thu ti n. S n xu t phim các lo i: phim nh a, phim video và các lo i phim khác.
 4. Ho t ng phát hành và chi u phim: i v i phim nh a, không phân bi t ch lo i phim; riêng phim video ch là phim tài li u, phóng s , khoa h c. 11. D y h c, d y ngh bao g m: d y văn hoá, ngo i ng , tin h c, d y múa, hát, h i ho , nh c, k ch, xi c, th d c, th thao, nuôi d y tr và d y các ngh khác nh m ào t o, b i dư ng nâng cao trình văn hoá, ki n th c chuyên môn ngh nghi p cho m i ngư i. 12. Phát sóng truy n thanh, truy n hình theo chương trình, b ng ngu n ti n ngân sách nhà nư c c p, do các t ch c khác tài tr không thu ti n. 13. In, xu t b n và phát hành: báo (k c ho t ng truy n trang báo), t p chí, b n tin chuyên ngành, sách chính tr , sách giáo khoa, giáo trình, sách văn b n pháp lu t (là sách in các văn b n pháp lu t, các Ngh quy t v.v... ph n ánh ch trương, ư ng l i chính sách c a ng và Nhà nư c), sách in b ng ti ng dân t c thi u s ; tranh, nh, áp phích tuyên truy n, c ng; in ti n. 14. D ch v ph c v công c ng v v sinh, thoát nư c ư ng ph và khu dân cư; duy trì vư n thú, vư n hoa, công viên, cây xanh ư ng ph , chi u sáng công c ng; d ch v tang l . - D ch v ph c v công c ng v v sinh, thoát nư c ư ng ph bao g m các ho t ng thu, d n, v n chuy n, x lý rác và ch t ph th i, khơi thông c ng rãnh, x lý nư c th i, úng ng p ư ng ph và khu dân cư. - Duy trì vư n thú t i các công viên, vư n qu c gia bao g m ho t ng qu n lý, chăm sóc, b o v chim, thú các công viên, vư n thú, vư n qu c gia; tr ng cây, hoa các công viên, ư ng ph . i v i các công viên, vư n thú... có t ch c bán vé thu ti n mà kho n thu này ư c xác nh là m t kho n l phí bù p chi phí ho t ng qu n lý công viên, vư n thú v.v... theo quy nh c a Nhà nư c thì kho n thu này cũng không ph i n p thu GTGT. - Ho t ng d ch v tang l bao g m các ho t ng cho thuê nhà, xe ôtô ph c v tang l c a Công ty d ch v tang l ; mai táng, ho táng. 15. Duy tu, s a ch a, xây d ng các công trình văn hoá, ngh thu t, công trình ph c v l i ích công c ng, cơ s h t ng và nhà tình nghĩa b ng ngu n v n óng góp c a nhân dân và v n vi n tr nhân o, k c trư ng h p ư c Nhà nư c c p h tr m t ph n v n không quá 30% t ng s v n th c chi cho công trình. 16. V n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt c a các Công ty xe buýt ư c thành l p và ho t ng theo quy ch c a B Giao thông v n t i ph c v nhu c u i l i c a nhân dân trong n i thành, n i th , trong các khu công nghi p ho c gi a thành th v i khu công nghi p lân c n theo tuy n ư ng, i m , th i gian ch y, giá vé cư c do c p có thNm quy n quy nh. 17. i u tra, thăm dò a ch t, o c, l p b n thu c lo i i u tra cơ b n c a Nhà nư c, do ngân sách Nhà nư c c p phát kinh phí th c hi n;
 5. 18. Tư i, tiêu nư c ph c v s n xu t nông nghi p; nư c s ch do t ch c, cá nhân t khai thác ph c v cho sinh ho t nông thôn, mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa; 19. Vũ khí, khí tài chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh do B Qu c phòng, B N i v xác nh c th danh m c và trao i, th ng nh t v i B Tài chính. 20. Hàng nh p khNu trong các trư ng h p sau không ph i n p thu GTGT khâu nh p khNu: a. Hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i bao g m vi n tr c a các t ch c qu c t , Nhà nư c, Chính ph , hi p h i, t ch c phi Chính ph nư c ngoài cho Chính ph Vi t Nam ho c cho các t ch c oàn th , hi p h i Vi t Nam v.v... Hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i ph i có y các gi y t sau: - Gi y xác nh n hàng vi n tr c a cơ quan có thNm quy n ghi rõ cơ quan, t ch c vi n tr , là hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i. - Các gi y t khác có liên quan n vi c ti p nh n lô hàng (theo quy nh i v i hàng hoá nh p khNu). b. Quà t ng cho các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân. Cơ quan, t ch c khi nh n hàng hoá nh p khNu là quà t ng thu c di n không ch u thu GTGT ph i có công văn ho c ơn ngh không thu thu GTGT (kèm theo các gi y t , th t c liên quan xác nh n hàng hoá nh p khNu là quà t ng) ghi rõ ngu n g c, s lư ng, ch ng lo i hàng hoá nh p khNu. c. dùng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo tiêu chuNn mi n tr ngo i giao; hàng mang theo ngư i trong tiêu chuNn hành lý mi n thu ; hàng là dùng c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài khi v nư c mang theo. S lư ng, ch ng lo i m t hàng nh p khNu trong các trư ng h p ghi t i i m b, i m c trên ây ư c xác nh theo ch Nhà nư c quy nh. 21. Hàng chuy n khNu, quá c nh, mư n ư ng qua Vi t Nam; hàng t m nh p khNu, tái xu t khNu; hàng t m xu t khNu, tái nh p khNu; nguyên v t li u nh p khNu s n xu t, gia công hàng xu t khNu theo h p ng s n xu t, gia công v i nư c ngoài. 22. Hàng hoá, d ch v cung ng cho các i tư ng và trư ng h p sau ây: - Hàng hoá, d ch v cung ng tr c ti p cho t u bi n, máy bay, t u ho ho c phương ti n v n t i khác t Vi t Nam i nư c ngoài ho c t nư c ngoài n (qua) Vi t Nam i ti p n nư c ngoài như: cung ng xăng, d u, nư c và các lo i th c phNm, bao g m c su t ăn ph c v hành khách; cung ng các d ch v s a ch a, làm v sinh phương ti n v n t i qu c t ; ho t ng v n chuy n hàng hoá, hành khách, hành lý t Vi t Nam i nư c ngoài và t nư c ngoài n Vi t Nam.
 6. - Hàng hoá bán mi n thu các c a hàng mi n thu t i các sân bay, b n c ng, nhà ga qu c t và c a khNu biên gi i. 23. Chuy n giao công ngh ư c xác nh theo quy nh t i Chương III "Chuy n giao công ngh " c a B lu t dân s nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành. i v i nh ng h p ng chuy n giao công ngh có kèm theo máy móc, thi t b thì vi c không thu thu ch th c hi n i v i ph n giá tr công ngh chuy n giao. 24. Vàng nh p khNu d ng th i, mi ng và các lo i vàng chưa ch tác thành s n phNm, m ngh , trang s c hay s n phNm khác. Vàng d ng th i, mi ng và các lo i vàng chưa ch tác ư c xác nh phù h p v i các quy nh qu c t . 25. S n phNm xu t khNu là tài nguyên khoáng s n khai thác chưa ch bi n thành s n phNm khác c th dư i ây: - D u thô; - Than á; - á phi n, cát, t hi m; - á quý; - Qu ng mangan, qu ng thi c, qu ng s t, qu ng c -rôm-mit, qu ng êmênhít, qu ng a- pa-tit. 26. Hàng hoá, d ch v c a nh ng cá nhân kinh doanh có m c thu nh p bình quân tháng th p hơn m c lương t i thi u Nhà nư c quy nh i v i công ch c Nhà nư c. Thu nh p ư c xác nh b ng doanh thu t ho t ng kinh doanh (-) chi phí h p lý c a ho t ng kinh doanh ó. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh, nh p khNu hàng hoá, cung ng d ch v không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng không ph i n p thu GTGT nhưng cũng không ư c kh u tr ho c hoàn thu GTGT u vào c a hàng hoá, d ch v này khâu không ch u thu GTGT. B. CĂN C TÍNH THU VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU Căn c tính thu GTGT là giá tính thu và thu su t. I. GIÁ TÍNH THU GTGT: Theo quy nh t i i u 7 Lu t thu GTGT và i u 6 c a Ngh nh s 28/1998/N - CP, giá tính thu GTGT c a hàng hoá, d ch v ư c xác nh c th như sau: 1. i v i hàng hoá, d ch v do cơ s s n xu t, kinh doanh bán ra ho c cung ng cho i tư ng khác là giá bán chưa có thu GTGT.
 7. 2. i v i hàng hoá nh p khNu là giá nh p khNu t i c a khNu c ng (+) v i thu nh p khNu; giá nh p khNu t i c a khNu làm căn c tính thu GTGT ư c xác nh theo các quy nh v giá tính thu hàng hoá nh p khNu. Ví d : Cơ s nh p khNu tivi nguyên chi c, giá tính thu nh p khNu là 2.000.000 /chi c. - Thu su t thu nh p khNu là 30%, thu GTGT là 10%. - Thu nh p khNu ph i n p: 2.000.000 x 30% = 600.000 - Giá tính thu GTGT là: 2.000.000 + 600.000 = 2.600.000 - Thu GTGT ph i n p: 2.000.000 x 10% = 260.000 Trư ng h p hàng hoá nh p khNu ư c mi n, gi m thu nh p khNu thì giá tính thu GTGT là giá hàng hoá nh p khNu c ng v i (+) thu nh p khNu xác nh theo m c thu ã ư c mi n, gi m. i v i d ch v do phía nư c ngoài cung ng cho các i tư ng tiêu dùng Vi t Nam, giá chưa có thu GTGT ư c xác nh theo h p ng; trư ng h p h p ng không xác nh c th s thu GTGT thì giá tính thu GTGT là giá d ch v ph i thanh toán tr cho phía nư c ngoài. Ví d : Công ty A Vi t Nam thuê m t Công ty nư c ngoài thi t k xây d ng, giá thanh toán theo h p ng ph i tr Công ty nư c ngoài là 100 tri u ng thì Công ty A ph i tính và n p thu GTGT 10% trên giá 100 tri u ng. 3. Hàng hoá, d ch v dùng trao i, s d ng n i b , bi u, t ng, giá tính thu GTGT ư c xác nh theo giá tính thu c a hàng hoá, d ch v cùng lo i ho c tương ương t i th i i m phát sinh các ho t ng này. Ví d : ơn v A s n xu t qu t i n, dùng 50 s n phNm qu t trao i v i cơ s B l y s t thép (ho c xu t dùng cho các phòng, ban), giá bán (chưa có thu ) là 400.000 /chi c. Thu GTGT ph i n p tính trên s qu t xu t trao i là: 400.000 /c x 50c x 10% = 2.000.000 4. Ho t ng cho thuê tài s n bao g m cho thuê nhà, xư ng, kho tàng, b n, bãi, phương ti n v n chuy n; máy móc thi t b v.v... Giá tính thu GTGT là giá cho thuê chưa có thu . Trư ng h p cho thuê theo hình th c tr ti n thuê t ng kỳ ho c tr trư c ti n thuê cho m t th i h n thuê thì thu GTGT tính trên s ti n thuê tr t ng kỳ ho c tr trư c, bao g m c chi tr dư i hình
 8. th c khác như cho thuê nhà có thu ti n hoàn thi n, s a ch a, nâng c p nhà cho thuê theo yêu c u c a bên thuê. Giá cho thuê tài s n do các bên tho thu n ư c xác nh theo h p ng. Trư ng h p pháp lu t có quy nh v khung giá thuê thì giá thuê ư c xác nh trong ph m vi khung giá quy nh. 5. i v i hàng hoá bán theo phương th c tr góp, tính theo giá bán tr m t l n chưa có thu GTGT c a hàng hoá ó (không bao g m lãi tr góp), không tính theo s ti n tr góp t ng kỳ. Ví d : Công ty kinh doanh xe máy bán xe Honda lo i 100cc, giá bán tr m t l n chưa có thu GTGT là 25 tri u ng, giá tr góp 6 tháng là 25 tri u ng, c ng lãi tr góp 0,3 tri u ng thì giá tính thu GTGT tính theo giá 25 tri u ng/chi c. 6. i v i gia công hàng hoá, giá tính thu là giá gia công chưa có thu , bao g m: ti n công, ti n nhiên li u, ng l c, v t li u ph và các chi phí khác gia công. 7. i v i ho t ng xây d ng và l p t. - i v i ho t ng xây d ng, l p t trang thi t b cho các công trình xây d ng (không phân bi t có bao th u hay không bao th u v t tư, nguyên li u) giá tính thu GTGT là giá xây d ng, l p t chưa có thu GTGT. Trư ng h p xây d ng, l p t công trình th c hi n thanh toán theo ơn giá và ti n h ng m c công trình, ph n công vi c hoàn thành bàn giao thì thu GTGT tính trên ph n giá tr hoàn thành bàn giao. Ví d 1: Công ty d t Hà N i (g i là Bên A) thuê Công ty XD sông H ng (g i là bên B) th c hi n xây d ng l p t m r ng xư ng s n xu t. T ng d toán công trình chưa có thu GTGT là 200 t , trong ó: - Giá tr xây l p: 80 t - Giá tr thi t b bên B cung c p và l p t: 120 t + Bên B s tính thêm ph n thu GTGT 10% b ng 20 t + T ng s ti n bên A ph i thanh toán là: 220 t Trư ng h p bên A ch p nh n thanh toán cho bên B theo t ng h ng m c công trình (gi nh ph n xây nhà xư ng làm xong trư c và thanh toán trư c) thì khi bên A tính ti n tr ph n xây nhà 80 t s ph i c ng thêm 10% thu GTGT tr cho bên B; s ti n ph i thanh toán có thu GTGT s là 80 t + 8 t = 88 t . Ph n giá tr thi t b bên B cung c p, l p t cũng s thanh toán ti p và cũng tính như trên. Theo ví d trên, vi c kê khai, n p thu GTGT c a m i bên như sau:
 9. + Bên B: - Thu GTGT u ra b ng: 20 t - Thu GTGT u vào ã tr khi mua xi măng, s t thép, thi t b ..., gi nh là: 14 t - Thu GTGT còn ph i n p là: 6 t + Bên A: - Nh n bàn giao nhà xư ng, h ch toán tăng giá tr TSC tính kh u hao là 200 t (giá tr không có thu GTGT). - Ti n thu GTGT ã tr 20 t ư c kh u tr vào thu u ra c a hàng hoá bán ra ho c ngh hoàn thu theo quy nh. - i v i ho t ng xây d ng m t công trình, h ng m c công trình có nhi u ơn v tham gia xây d ng, theo hình th c ký h p ng tr c ti p v i ch công trình ho c nh n th u l i thông qua nhà th u chính thì t ng nhà th u ph i tính, n p thu GTGT i v i ph n giá tr công trình nh n th u. Ví d 2: Cũng theo s li u ví d 1 nhưng trong trư ng h p có nhi u ơn v tham gia xây d ng công trình và ký h p ng v i ch công trình như sau: - Có 2 nhà th u chính ký v i Công ty d t Hà N i là Công ty B th c hi n xây d ng nhà xư ng, giá tr 80 t ; công ty C th c hi n cung c p và l p t thi t b 120 t . Nhưng Công ty C l i ký h p ng v i Công ty D: cung c p thi t b 110 t . Thu GTGT tính trên doanh thu t ng công ty nh n th u như sau: + Công ty B: 80 t x 10% = 8 t , giá có thu GTGT = 88 t + Công ty C: 120 t x 10% = 12 t , giá có thu GTGT = 132 t C ng: 20 t 220 t Nhưng khi tính thu GTGT ph i n p, Công ty B và C s ư c kh u tr s thu giá tr gia tăng mà t ng công ty ã n p khâu trư c. Giá thanh toán c a Công ty A cho Công ty B và Công ty C tính trên toàn b giá tr công trình này v n b ng 220 t , trong ó có 20 t thu GTGT như ví d 1. Công ty C khi xác nh thu GTGT ph i n p s ư c kh u tr thu GTGT u vào c a thi t b do Công ty D cung c p. 8. i v i ho t ng kinh doanh d ch v hư ng ti n công ho c ti n hoa h ng như i lý mua, bán hàng hoá, i lý t u bi n, d ch v môi gi i, u thác xu t nh p khNu hư ng hoa h ng, giá tính thu GTGT là ti n công ho c ti n hoa h ng ư c hư ng chưa tr m t kho n phí t n nào mà cơ s thu ư c t vi c th c hi n các ho t ng này. Hàng hoá do i lý bán ra v n ph i tính thu GTGT trên bán giá ra. 9. i v i ho t ng v n t i, b c x p giá tính thu GTGT là giá cư c v n t i, b c x p chưa có thu GTGT.
 10. Ho t ng v n t i bao g m: v n t i hàng khách, hàng hoá b ng các phương ti n ư ng s t, ư ng b , ư ng thu , ư ng hàng không, ư ng ng v.v... i v i ho t ng v n t i hàng không, tàu bi n, ư ng s t... có ho t ng v n t i qu c t thì doanh thu v n t i qu c t (doanh thu thu ư c t ho t ng v n t i nư c ngoài và t Vi t Nam i nư c ngoài) không ch u thu GTGT. 10. i v i hàng hoá, d ch v có tính c thù dùng các ch ng t như tem bưu chính, vé cư c v n t i, vé x s ki n thi t... ghi giá thanh toán là giá ã có thu GTGT thì giá chưa có thu ư c xác nh như sau: Giá thanh toán (ti n bán vé, bán tem...) Giá chưa có thu GTGT = 1 + (%) thu su t c a hàng hoá, d ch v ó Ví d : M t bưu i n t nh trong tháng 01/1999 bán 10.000 con tem, giá m i con tem là 400 thì giá không có thu và thu GTGT c a s tem này ư c tính như sau: - Giá ghi trên tem vé (giá bán có thu ) = 10.000 x 400 = 4.000.000 4.000.000 - Giá chưa có thu GTGT = = 3.636.363 1 + 10% - Thu GTGT ph i n p 10% = 3.636.363 x 10% = 363.636 Ho c b ng: 4.000.000 - 3.636.363 = 363.636 Giá tính thu i v i các lo i hàng hoá, d ch v theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 28/1998/N -CP bao g m c kho n ph thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hoá, d ch v mà cơ s kinh doanh ư c hư ng. Các kho n ph thu cơ s kinh doanh thu theo ch c a Nhà nư c không tính vào doanh thu c a cơ s kinh doanh thì thu GTGT không tính i v i các kho n ph thu này. II. THU SU T THU GTGT: Theo quy nh t i i u 8 Lu t thu GTGT và i u 7 Ngh nh s 28/1998/N -CP c a Chính ph , thu su t thu GTGT ư c áp d ng như sau: 1. Thu su t 0% áp d ng i v i hàng hoá xu t khNu. Hàng hoá xu t khNu bao g m c hàng gia công xu t khNu. Xu t khNu bao g m xu t ra nư c ngoài, xu t vào khu ch xu t.
 11. Các trư ng h p ưa hàng hoá ra nư c ngoài bán, gi i thi u s n phNm t i các h i ch tri n lãm n u có căn c xác nh là hàng hoá xu t khNu cũng ư c áp d ng thu su t 0%. Hàng hoá c a cơ s s n xu t, kinh doanh xu t khNu ra nư c ngoài ư c áp d ng thu su t 0% ph i có các h sơ, ch ng t ch ng minh là hàng th c t ã xu t khNu, c th sau ây: - H p ng bán hàng hoá ho c h p ng s n xu t, gia công hàng xu t khNu ký v i nư c ngoài. - Hoá ơn bán hàng ho c xu t tr hàng gia công cho nư c ngoài, doanh nghi p ch xu t. - T khai h i quan v hàng xu t khNu có ki m tra, xác nh n hàng ã xu t khNu c a cơ quan h i quan. 2. M c thu su t 5% i v i hàng hoá, d ch v : a. Nư c s ch ph c v s n xu t và sinh ho t do các cơ s s n xu t, kinh doanh nư c khai thác t ngu n nư c t nhiên cung c p cho các i tư ng s d ng nư c (tr nư c s ch do các cơ s t khai thác nông thôn, mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa ph c v cho s n xu t và sinh ho t vùng ó không thu c di n ch u thu và các lo i nư c thu c nhóm thu su t 10%). b. Phân bón bao g m phân h u cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân m (urê), phân NPK, phân m h n h p, phân ph t phát, b t t, phân vi sinh v.v... - Qu ng làm nguyên li u s n xu t ra phân bón như qu ng Apatit dùng s n xu t phân lân, t bùn làm phân vi sinh v.v... - Các lo i thu c tr sâu b nh, thu c di t dán, di t chu t, di t m i, m t, côn trùng, thu c tr n m, tr c , thu c h n ch ho c kích thích tăng trư ng v t nuôi, cây tr ng, i u hoà s phát tri n c a th c v t v.v... c. Thi t b , máy móc và d ng c chuyên dùng cho y t như các lo i máy soi, chi u, ch p dùng khám, ch a b nh, các thi t b dùng m , i u tr v t thương, ôtô c u thương, d ng c o huy t áp, tim, m ch, tiêm, truy n máu v.v... - Bông, băng v sinh y t . d. Thu c ch a b nh, phòng b nh bao g m các lo i thu c dùng cho ngư i và v t nuôi. . Giáo c dùng gi ng d y và h c t p bao g m các lo i giáo c tr c quan (mô hình, hình v ), thư c k , b ng, ph n, compa dùng gi ng d y, h c t p và các lo i thi t b , d ng c chuyên dùng cho gi ng d y, nghiên c u, thí nghi m. e. chơi cho tr em, sách khoa h c - k thu t, sách văn h c ngh thu t, sách ph c v thi u nhi, sách pháp lu t, tr sách văn b n pháp lu t là sách in văn b n pháp lu t,
 12. Ch th , Ngh quy t c a ng, Nhà nư c thu c di n không ch u thu quy nh t i kho n 13 i u 4 Lu t thu giá tr gia tăng. g. Kinh doanh các m t hàng là s n phNm tr ng tr t, s n phNm chăn nuôi, s n phNm nuôi tr ng thu s n. Các s n phNm thu c nhóm này n u là s n phNm chưa qua ch bi n do các t ch c, cá nhân s n xu t và t bán ra thì không ch u thu GTGT (theo quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Lu t thu giá tr gia tăng). h. Lâm s n (tr g , măng) chưa qua ch bi n; th c phNm tươi s ng và lương th c. - Lâm s n chưa qua ch bi n là các lo i lâm s n khai thác t r ng t nhiên như: tre, lu ng, song, mây, n a, m c nhĩ, n m, r , lá, hoa, cây làm thu c, nh a cây và các lo i lâm s n khác. - Th c phNm tươi s ng là các lo i th c phNm chưa qua ch bi n ho c ch sơ ch như th t l n, th t bò, th t gà, ngan, ng ng, tôm, cá tươi s ng ho c ư p á, phơi khô b o qu n. - Lương th c bao g m thóc, g o, ngô, khoai, s n, lúa mỳ, b t mỳ (không bao g m các s n phNm ã qua ch bi n như mỳ, cháo, ph ăn li n...). i. S n phNm b ng ay, cói, tre, n a, lá là các lo i s n phNm ư c s n xu t, ch bi n t nguyên li u chính là ay, cói, tre, n a, lá như: th m ay, s i ay, bao ay, th m sơ d a, chi u s n xu t b ng ay, cói, dây th ng, dây bu c làm b ng tre n a, xơ d a; rèm, mành b ng tre, trúc, n a, ch i tre, nón lá, v.v... k. Bông sơ ch t bông tr ng trong nư c là bông ã ư c b v , h t và phân lo i (bông nh p khNu ã qua sơ ch , phân lo i không thu c nhóm này). l. Th c ăn gia súc, gia c m và th c ăn cho v t nuôi khác bao g m lo i th c ăn ã ho c chưa ư c ch bi n t ng h p như cám, bã khô l c, b t cá, b t xương, v.v... m. D ch v khoa h c, k thu t bao g m các ho t ng nghiên c u, ng d ng, hư ng d n v khoa h c, k thu t c th sau ây: - D ch v òi h i k thu t cao như l p ráp th , v n hành th , ph c h i, s a ch a hi u ch nh các lo i: máy móc thi t b , d ng c thí nghi m, phương ti n o ki m, thi t b chuyên dùng trong nghiên c u khoa h c và k thu t; - X lý s li u và tính toán thu c các chương trình, tài khoa h c; - L p các lu n ch ng kinh t k thu t, các d án nghiên c u kh thi và ti n kh thi; - Phân tích m u th nghi m v t li u, ki m nghi m s n phNm; - Hư ng d n và t ch c tri n khai áp d ng k thu t m i vào s n xu t.
 13. n. D ch v tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p bao g m các ho t ng như c y, b a t s n xu t nông nghi p; ào, p, n o, vét kênh, mương, ao, h ph c v s n xu t nông nghi p; nuôi, tr ng, chăm sóc, phòng tr sâu, b nh; thu, hái s n phNm nông nghi p; 3. M c thu su t 10% i v i hàng hoá, d ch v : a. S n phNm khai khoáng: d u m , khí t (gas), qu ng kim lo i, phi kim lo i, than á, cát, s i, t sét, cao lanh, và s n phNm khai khoáng khác. b. i n thương phNm do các cơ s s n xu t, kinh doanh i n bán ra, không phân bi t ngu n i n s n xu t là thu i n, nhi t i n v.v.. c. S n phNm i n t , cơ khí, i n; d. S n phNm hoá ch t, m phNm; . S i, v i, s n phNm may m c, thêu ren; e. Gi y và s n phNm b ng gi y; g. ư ng, s a, bánh, k o, nư c gi i khát và các lo i th c phNm ch bi n khác; h. S n phNm g m, s , thu tinh, cao su, nh a, g và s n phNm b ng g ; xi măng, g ch, ngói và v t li u xây d ng khác; i. Xây d ng, l p t; k. V n t i, b c x p; l. D ch v bưu i n, bưu chính, vi n thông; m. Cho thuê nhà, văn phòng, c a hàng, c a hi u, kho tàng, b n bãi, nhà xư ng, máy móc, thi t b , phương ti n v n t i; n. D ch v tư v n pháp lu t; o. Ch p, in, phóng nh; in băng, sang băng, cho thuê băng; sao ch p; quay video, chi u video; p. U n tóc, may o qu n áo, nhu m, gi t là, tNy h p; q. Các lo i hàng hoá, d ch v khác không quy nh nhóm thu su t 0%, 5%, 20% M c II Ph n A Thông tư này và các m t hàng ch u thu tiêu th c bi t ph i n p thu GTGT khâu kinh doanh thương nghi p áp d ng thu su t 10%. 4. M c thu su t 20% i v i hàng hoá, d ch v sau: a. Vàng, b c, á quý do cơ s kinh doanh mua vào, bán ra;
 14. Cơ s kinh doanh vàng, b c, á quý có ho t ng gia công, ch tác các s n phNm vàng, b c, á quý không h ch toán riêng doanh thu và thu c a ho t ng này thì áp d ng thu su t 20% i v i ho t ng gia công, ch tác. b. Khách s n, du l ch, ăn u ng; Khách s n, du l ch ư c xác nh theo tiêu chuNn do cơ quan qu n lý chuyên ngành ho c theo gi y phép kinh doanh. Kinh doanh ăn u ng không phân bi t ăn u ng bình dân, cao c p. c. X s ki n thi t và các lo i hình x s khác như: x s cào, bóc, lô tô; d. i lý tàu bi n; . D ch v môi gi i, không phân bi t hình th c và lĩnh v c ngành ngh . M c thu su t thu GTGT quy nh trên ây ư c áp d ng th ng nh t theo lo i hàng hoá, d ch v ; i v i cùng lo i hàng hoá không phân bi t hàng nh p khNu v i hàng s n xu t trong nư c, khâu s n xu t hay kinh doanh thương nghi p. III. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU GIÁ TRN GIA TĂNG. Thu GTGT cơ s kinh doanh ph i n p ư c tính theo m t trong hai phương pháp: phương pháp kh u tr thu và phương pháp tính tr c ti p trên GTGT. Trư ng h p cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr thu có ho t ng kinh doanh mua, bán vàng, b c, á quý, ngo i t thì cơ s ph i h ch toán riêng ho t ng kinh doanh này tính thu tr c ti p trên GTGT. i tư ng áp d ng và vi c xác nh thu ph i n p theo t ng phương pháp như sau: 1. Phương pháp kh u tr thu : a. i tư ng áp d ng là các ơn v , t ch c kinh doanh, bao g m các doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p u tư nư c ngoài, doanh nghi p tư nhân, các công ty c ph n, h p tác xã và các ơn v , t ch c kinh doanh khác, tr các i tư ng áp d ng tính thu theo phương pháp tính tr c ti p trên GTGT nói t i i m 2 dư i ây. b. Xác nh thu GTGT ph i n p: S thu GTGT ph i n p b ng (=) thu GTGT u ra tr (-) thu GTGT u vào. Trong ó: * Thu GTGT u ra b ng (=) giá tính thu c a hàng hoá, d ch v ch u thu bán ra nhân v i (x) thu su t thu GTGT c a hàng hoá, d ch v ó. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng tính thu theo phương pháp kh u tr thu khi bán hàng hoá, d ch v ph i tính và thu thu GTGT c a hàng hoá, d ch v bán ra. Khi l p hoá ơn bán hàng hoá, d ch v , cơ s kinh doanh ph i ghi rõ giá bán chưa có thu ,
 15. thu GTGT và t ng s ti n ngư i mua ph i thanh toán. Trư ng h p hoá ơn ch ghi giá thanh toán, không ghi giá chưa có thu và thu GTGT thì thu GTGT c a hàng hoá, d ch v bán ra ph i tính trên giá thanh toán ghi trên hoá ơn, ch ng t . Ví d : Doanh nghi p bán s t, thép, giá bán chưa có thu GTGT i v i s t phi 6 là: 4.500.000 ng/t n; thu GTGT 10% b ng 450.000 ng/t n, nhưng khi bán có m t s hoá ơn doanh nghi p ch ghi giá bán là 4.800.000 ng/t n thì thu GTGT tính trên doanh s bán ư c xác nh b ng: 4.800.000 /t n x 10% = 480.000 /t n thay vì tính trên giá chưa có thu b ng 4.500.000 /T, doanh nghi p mua thép cũng không ư c kh u tr thu GTGT u vào i v i hoá ơn mua không ghi thu GTGT này. Riêng i v i hàng hoá, d ch v c thù ư c dùng lo i ch ng t ghi giá thanh toán là giá ã có thu thì giá chưa có thu và thu GTGT u ra ư c xác nh theo i m 10 M c I Ph n B c a Thông tư này. * Thu GTGT u vào b ng (=) t ng s thu GTGT ghi trên hoá ơn GTGT mua hàng hoá, d ch v ho c ch ng t n p thu GTGT c a hàng hoá nh p khNu. Thu GTGT u vào cơ s kinh doanh ư c tính kh u tr quy nh như sau: + Thu u vào c a hàng hoá, d ch v dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT thì ư c kh u tr . + Thu u vào c a hàng hoá, d ch v ư c kh u tr phát sinh trong tháng nào ư c kê khai kh u tr khi xác nh s thu ph i n p c a tháng ó, không phân bi t ã xu t dùng hay còn trong kho. Ví d : M t doanh nghi p A s n xu t xi măng, trong tháng 01/1999 bán ra 200 t n xi măng, giá m i t n 800.000 /T (giá chưa có thu GTGT) thu GTGT ph i n p là 10% (giá ngư i mua ph i thanh toán b ng 880.000 /t n); cũng trong tháng, doanh nghi p ã mua m t s v t tư, nguyên li u dùng cho s n xu t, kinh doanh xi măng. Căn c các ch ng t hoá ơn GTGT mua nguyên v t li u, s thu GTGT u vào ư c xác nh như sau: Hàng hoá d ch v ơn v S n lư ng Giá ơn v Thành ti n Thu mua trong tháng tính mua GTGT u vào A B C 1 2 3 - Clanhke t n 100 0,5 tr /T 50.000.000 5.000.000 - i n KW 5000 KW 700 /KW 3.500.000 350.000 - Xăng, d u t n 10 4 tr /t n 40.000.000 4.000.000 C ng 3.500.000 9.350.000 Gi nh các lo i v t tư, nguyên li u mua vào ch dùng s n xu t xi măng; thu GTGT doanh nghi p ph i n p trong tháng 01/1999 ư c xác nh như sau:
 16. + S thu GTGT u ra, tính trên s xi măng bán ra là: (800.000 /T x 200 T) x 10% = 16.000.000 + S thu GTGT u vào ư c kh u tr là: 9.350.000 + S thu GTGT còn ph i n p c a tháng 01/1999 là: 16.000.0000 - 9.350.000 = 6.650.000 Trư ng h p cơ s kinh doanh mua v t tư, hàng hoá không có hoá ơn, ch ng t ho c có hoá ơn, ch ng t nhưng không ph i là hoá ơn GTGT ho c hoá ơn GTGT nhưng không ghi riêng s thu GTGT ngoài giá bán thì không ư c kh u tr thu u vào, tr các trư ng h p có quy nh riêng sau ây: + Trư ng h p hàng hoá, d ch v mua vào là lo i ư c dùng ch ng t ghi giá thanh toán là giá ã có thu GTGT thì cơ s ư c căn c vào giá ã có thu và phương pháp tính nêu t i i m 10 m c I ph n B c a Thông tư này xác nh giá không có thu và thu GTGT u vào ư c kh u tr . Ví d : Trong kỳ, Công ty A thanh toán d ch v u vào ư c tính kh u tr là lo i c thù: T ng giá thanh toán 110 tri u ng (giá có thu GTGT), d ch v này ch u thu su t là 10%, s thu GTGT u vào ư c kh u tr tính như sau: 110 tri u x 10% = 10 tri u ng 1 + 10% Giá chưa có thu là 100 tri u ng, thu GTGT là 10 tri u ng. + Trư ng h p cơ s s n xu t, ch bi n mua nguyên li u là nông s n, lâm s n, thu s n chưa qua ch bi n c a ngư i s n xu t bán ra không có hoá ơn s ư c tính kh u tr thu u vào theo t l (%) tính trên giá tr hàng hoá mua vào: - 5% i v i s n phNm tr ng tr t thu c các lo i cây l y nh a, l y m , l y d u, mía cây, chè búp tươi, lúa, ngô, khoai, s n; s n phNm chăn nuôi là gia súc, gia c m; cá, tôm và các lo i thu s n khác; - 3% i v i các lo i s n phNm là nông s n, lâm s n không quy nh trong nhóm ư c kh u tr (5%) trên ây. Ví d 1: Doanh nghi p A s n xu t ư ng, mua mía c a ngư i tr ng mía tr c ti p bán (mía là s n phNm tr ng tr t thu c i tư ng không ch u thu GTGT). Trong tháng có thu mua 100 t n mía, giá 200.000 /t n. Khi tính thu GTGT ph i n p, doanh nghi p A ư c tính kh u tr thu u vào c a mía là:
 17. 200.000 /t n x 100 t n x 5% = 1.000.000 Vi c tính kh u tr thu u vào i v i nguyên li u mua vào là nông s n, lâm s n, thu s n trên ây không áp d ng i v i các cơ s mua s n xu t hàng xu t khNu, kinh doanh thương nghi p, kinh doanh ăn u ng. - Trư ng h p hàng hoá, d ch v mua vào dùng ng th i cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng và không ch u thu giá tr gia tăng thì ch ư c kh u tr s thu u vào c a hàng hoá, d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng. Cơ s kinh doanh ph i h ch toán riêng thu u vào ư c kh u tr và không ư c kh u tr ; trư ng h p không h ch toán riêng ư c thì ư c kh u tr theo t l (%) gi a doanh s ch u thu GTGT so v i t ng doanh s bán ra. Ví d 2: Như ví d 1, doanh nghi p A ch dùng i n cho s n xu t xi măng là 4000 KW, còn 1000 KW là i n tiêu dùng c a khu t p th CBCNVC (cơ s h ch toán riêng ư c s i n dùng cho cán b CNV) thì cơ s ch ư c tính kh u tr thu GTGT u vào c a i n dùng cho s n xu t xi măng, c th như sau: - Thu GTGT u vào c a i n ư c kh u tr trong tháng là: 4.000 KW x 700 /KW x 10% = 280.000 thay vì 350.000 như ví d 1 (trên ây). Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh c hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT và không ch u thu GTGT nhưng không h ch toán riêng ư c thu u vào ư c kh u tr , thì thu u vào ư c tính kh u tr theo t l (%) doanh s c a hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT so v i t ng doanh s c a hàng hoá, d ch v bán ra. Ví d 3: Trong kỳ tính thu m t doanh nghi p v a s n xu t bia (m t hàng ch u thu tiêu th c bi t) và nư c ng t (m t hàng ch u thu GTGT) có chi phí mua m t s lo i v t tư dùng chung cho s n xu t hai lo i s n phNm này nhưng không h ch toán ư c riêng dùng cho s n xu t t ng lo i s n phNm là bao nhiêu. Thu u vào c a các v t tư này như sau: - T ng giá tr v t tư mua vào là 1.500 tr (giá không có thu GTGT). - Thu GTGT u vào t ng h p theo hoá ơn GTGT u vào là 120 tr. - Doanh s hàng hoá s n xu t bán ra: 3.000 tr (chưa có thu GTGT). Trong ó: + Doanh s hàng hoá thu c di n ch u thu GTGT là: 2.000 tr. + Doanh s hàng hoá thu c di n không ch u thu GTGT là 1.000 tr ( i v i m t hàng ch u thu tiêu th c bi t tính theo giá do cơ s s n xu t bán ra). + Thu u ra tính trên giá bán hàng ch u thu GTGT là: 200 tr.
 18. Thu GTGT u vào ư c kh u tr c a các lo i v t tư nói trên tính như sau: + Xác nh t l doanh s hàng hoá ch u thu GTGT trên t ng doanh s hàng bán ra: 2.000 tr/3.000 tr = 66,6% + Thu u vào ư c kh u tr tương ng v i t l (%) này là: 120 tr x 66,6% = 79,9 tr + Thu GTGT ph i n p c a s n phNm nư c ng t là: 200 tr - 79,9 tr = 120,1 tr * Thu u vào c a tài s n c nh ư c kh u tr như sau: i v i cơ s kinh doanh có s thu u vào c a tài s n c nh ư c kh u tr thì kê khai kh u tr thu u vào c a tài s n c nh như i v i v t tư, hàng hoá khác. Trư ng h p s thu u vào c a tài s n c nh l n, cơ s ư c tính kh u tr d n, n u ã tính kh u tr 3 tháng mà s thu còn l i chưa ư c kh u tr v n còn thì doanh nghi p làm th t c yêu c u cơ quan thu xét hoàn l i s thu chưa ư c kh u tr . Ví d 1: Trong năm, doanh nghi p X m r ng s n xu t mua s m máy móc thi t b m i tr giá 10 t ng, thu GTGT u vào 1 t ng. Sau khi tr vào s thu ph i n p trong 3 tháng doanh nghi p X v n còn 600 tri u ng chưa ư c kh u tr thu u vào, doanh nghi p X có th làm th t c yêu c u cơ quan thu hoàn l i s thu 600 tri u ng. Riêng i v i cơ s kinh doanh thu c i tư ng ã ăng ký n p thu GTGT nhưng là cơ s u tư m i, chưa có phát sinh doanh thu bán hàng, chưa có thu u ra tính kh u tr thu u vào c a TSC u tư, n u th i gian u tư t 1 năm tr lên ư c xem xét hoàn thu u vào theo t ng năm (tính theo năm dương l ch). Trư ng h p s thu GTGT phát sinh l n, cơ s có th ngh gi i quy t hoàn thu theo t ng quý. Ví d 2: Cơ s s n xu t A có d án u tư, t ng tr giá xây l p là 40.000 tri u ng và mua máy móc, thi t b là 15.000 tri u ng. Công trình ư c thi công trong 3 năm, năm u nh p máy móc thi t b tr giá 5.000 tri u ng, thu GTGT n p khâu nh p khNu là 500 tri u ng và ã th c hi n thanh toán cho bên nh n th u xây d ng v i giá tr xây l p hoàn thành là 1.000 tri u ng (giá chưa có thu GTGT); thu GTGT u vào tính trên giá tr nhà xư ng ã nh n bàn giao là 100 tri u ng. Như v y, s thu GTGT u vào c a v t tư và tài s n c nh nh p khNu phát sinh trong năm là 600 tri u ng. Cơ s s ư c hoàn s thu GTGT c a tài s n u tư theo quy nh t i i u 15 Ngh nh s 28/1998/N -CP và hư ng d n t i ph n D c a Thông tư này. 2. Phương pháp tính thu GTGT tr c ti p trên giá tr gia tăng. a. i tư ng áp d ng phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng là: - Cá nhân s n xu t, kinh doanh là ngư i Vi t Nam;
 19. - T ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam chưa th c hi n y các i u ki n v k toán, hoá ơn ch ng t làm căn c tính thu theo phương pháp kh u tr thu ; - Cơ s kinh doanh mua, bán vàng, b c, á quý, ngo i t . b. Xác nh thu GTGT ph i n p: S thu Giá tr gia tăng Thu su t thu GTGT = c a hàng hoá, x GTGT c a hàng hoá, ph i n p d ch v ch u thu d ch v ó GTGT Giá thanh toán c a Giá thanh toán c a c a hàng hoá, = hàng hoá d ch v - hàng hoá d ch v mua d ch v bán ra vào tương ng (1) (2) (1). Giá thanh toán c a hàng hoá, d ch v bán ra là giá bán th c t bên mua ph i thanh toán cho bên bán, bao g m c thu GTGT và các kho n ph thu, phí thu thêm mà bên mua ph i tr . (2). Giá thanh toán c a hàng hoá, d ch v mua vào tương ng c a hàng hoá, d ch v bán ra ư c xác nh b ng giá tr hàng hoá d ch v mua vào (giá mua bao g m c thu GTGT) mà cơ s s n xu t, kinh doanh ã dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT bán ra. Giá tr gia tăng xác nh i v i m t s ngành ngh kinh doanh như sau: - i v i ho t ng s n xu t, kinh doanh bán hàng là s chênh l ch gi a doanh s bán v i doanh s v t tư, hàng hoá, d ch v mua vào dùng cho s n xu t, kinh doanh. Trư ng h p cơ s kinh doanh không h ch toán ư c doanh s v t tư, hàng hoá, d ch v mua vào tương ng v i doanh s hàng bán ra thì xác nh như sau: Giá v n hàng bán ra b ng (=) Doanh s t n u kỳ, c ng (+) doanh s mua trong kỳ, tr (-) doanh s t n cu i kỳ. Ví d : M t cơ s A s n xu t g , trong tháng bán ư c 150 s n phNm, t ng doanh s bán là 25 tri u ng. - Giá tr v t tư, nguyên li u mua ngoài s n xu t 150 s n phNm là 19 tri u ng, trong ó: + Nguyên li u chính (g ): 14 tri u. + V t li u và d ch v mua ngoài khác: 5 tri u.
 20. Thu su t thu GTGT là 10%, thu GTGT cơ s A ph i n p ư c tính như sau: + GTGT c a s n phNm bán ra: 25 tri u ng - 19 tri u ng = 6 tri u ng. + Thu GTGT ph i n p: 6 tri u ng x 10% = 0,6 tri u ng. - iv i xây d ng, l p t là s chênh l ch gi a ti n thu v xây d ng, l p t công trình, h ng m c công trình tr (-) chi phí v t tư nguyên li u, chi phí ng l c, v n t i, d ch v và chi phí khác mua ngoài ph c v cho ho t ng xây d ng, l p t công trình, h ng m c công trình. - i v i ho t ng v n t i là s chênh l ch gi a ti n thu cư c v n t i, b c x p tr (-) chi phí xăng d u, ph tùng thay th và chi phí khác mua ngoài dùng cho ho t ng v n t i. - i v i ho t ng kinh doanh ăn u ng là s chênh l ch gi a ti n thu v bán hàng ăn u ng, ti n ph c v và các kho n thu khác tr (-) doanh s hàng hoá, d ch v mua ngoài dùng cho kinh doanh ăn u ng. - i v i các ho t ng kinh doanh khác là s chênh l ch gi a ti n thu v ho t ng kinh doanh tr (-) doanh s hàng hoá, d ch v mua ngoài th c hi n ho t ng kinh doanh ó. Doanh s hàng hoá, d ch v bán ra quy nh trên ây bao g m c các kho n ph thu, phí thu thêm ngoài giá bán mà cơ s kinh doanh ư c hư ng, không phân bi t ã thu ti n hay chưa thu ư c ti n. Doanh s hàng hoá, d ch v mua vào quy nh trên ây bao g m c các kho n thu và phí ã tr tính trong giá thanh toán hàng hoá, d ch v mua vào ho c hàng hoá nh p khNu. c. Phương pháp xác nh GTGT làm căn c tính thu GTGT ph i n p i v i t ng cơ s kinh doanh như sau: - i v i cơ s kinh doanh ã th c hi n y vi c mua, bán hàng hoá, d ch v có hoá ơn, ch ng t , ghi chép s sách k toán thì GTGT ư c xác nh căn c vào giá mua, giá bán ghi trên ch ng t . - i v i cơ s kinh doanh ã th c hi n y hoá ơn, ch ng t bán hàng hoá, d ch v , xác nh ư c úng doanh thu bán hàng hoá, d ch v theo hoá ơn bán hàng hoá, d ch v nhưng không có hoá ơn mua hàng hoá, d ch v thì GTGT ư c xác nh b ng doanh thu nhân (x) v i t l (%) GTGT tính trên doanh thu. - i v i cá nhân (h ) kinh doanh chưa th c hi n ho c th c hi n chưa y hoá ơn mua, bán hàng hoá, d ch v thì cơ quan thu căn c vào tình hình kinh doanh c a t ng
Đồng bộ tài khoản