intTypePromotion=1

Thông tư số 9-BNV(BĐBP)

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
4
download

Thông tư số 9-BNV(BĐBP)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 9-BNV(BĐBP) về việc hướng dẫn thực hiện các Quy chế khu vực biên giới do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 9-BNV(BĐBP)

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 9-BNV(BĐBP) Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 1992 THÔNG TƯ S 9-BNV (BĐBP) NGÀY 17-10-1992 C A B N I V V VI C HƯ NG D N TH C HI N CÁC QUY CH KHU V C BIÊN GI I H i ng B trư ng ã ban hành Ngh nh s 427-H BT ngày 12-12-1990 v Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Lào, Ngh nh s 42-H BT ngày 29-1-1992 v Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Căm-phu-chia; Ngh nh s 99-H BT ngày 27-3-1992 v Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c. Ngày 10-8-1992 H i ng B trư ng ra Ngh nh s 289-H BT s a im ts i u trong các Quy ch khu v c biên gi i nói trên. th c hi n th ng nh t các quy ch khu v c biên gi i, B N i v hư ng d n như sau: I- V KHU V C BIÊN GI I, VÀNH AI BIÊN GI I, VÙNG C M 1.a) Khu v c biên gi i: Theo i u I các Quy ch khu v c biên gi i thì ch nh ng xã, phư ng, th tr n (g i t t là xã biên gi i) có ranh gi i ti p giám trùng v i ư ng biên gi i qu c gia m i ư c xác nh là khu v c biên gi i. Các xã biên gi i ư c ghi trong ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. b) Vành ai biên gi i nói trong các Quy ch khu v c biên gi i ch quy nh gi i h n t i a không quá 1500m tính t ư ng biên gi i tr vào, không quy nh gi i h n t i thi u. Ph m vi vành ai biên gi i r ng hay h p là căn c vào tình hình an ninh, tr t t , qu c phòng, kinh t , a hình và yêu c u b o v biên gi i t i t ng khu v c c a t ng a phương quy nh cho phù h p. Khi thi t l p vành ai biên g i, nh ng nơi có ch biên gi i, i m trao i hàng hoá, khu du l ch thì nh ng a i m nói trên ph i b trí sâu vào phía trong n i a, ngoài ph m vi vành ai. nơi ó, vành ai biên gi i thu h p l i theo yêu c u c n thi t. c) Vùng c m. - Trong vành ai biên gi i, nh ng nơi c n thi t ho c t ng th i i m c n thi t, quan tr ng v an ninh, qu c phòng, kinh t thì thi t l p vùng c m.
  2. - Ngoài vành ai biên gi i, trong ph m vi khu v c biên gi i, n u có vùng c m thu c ph m vi bí m t Nhà nư c quy nh t i i u 6 (kho n 6), i u 7 (kho n 5) Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c và i u 9 Quy ch b o v bí m t Nhà nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 84-H BT ngày 9-3-1992 thì áp d ng theo các quy nh ó. 2- Giám c Công an th ng nh t v i xu t c a ch huy Biên phòng t nh tham mưu cho U ban nhân dân t nh biên g i, căn c vào tình hình c th t ng nơi quy t nh ph m vi vành ai biên gi i, vùng c m sau khi ã th ng nh t v i B N i v và B Qu c phòng; n u có nh ng i m không th ng nh t thì U ban nhân dân t nh báo cáo lên Chính ph quy t nh. Quy t nh v ph m vi vành ai biên gi i, vùng c m ph i có ph l c kèm theo thuy t minh rõ căn c xác nh trên b n ánh d u trên th c a b ng các bi n báo. 3- Các lo i bi n báo ch ph m vi ranh gi i "khu v c biên gi i", "vành ai biên gi i" và "vùng c m" làm theo m u th ng nh t, b ng xi măng c t thép, tôn ho c g c ng d ng nh ng nơi d nh n bi t ho c d nh n bi t. Trên bi n báo ghi b ng hai th ch : dòng trên ch Vi t Nam, dòng dư i b ng ch Trung Qu c ho c ch Lào, Căm-pu-chia tương ng v i t ng quy ch khu v c biên gi i. \'ebcác c a khNu qu c t cho phép ngư i nư c th 3 qua l i thì ghi thêm dòng ch Anh, quy cách, kích thư c theo ph l c s 2a, 2b, 2c, kèm theo Thông tư này. II- CƯ TRÚ, I L I TRONG KHU V C BIÊN GI I A- CƯ TRÚ TRONG KHU V C BIÊN GI I. 1- Ngoài nh ng ngư i ư c cư trú khu v c biên gi i quy nh t i kho n 1, 2 i u 4 Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c; i u 5 Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Lào và Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Căm-pu-chia thì nh ng ngư i ư c Công an t nh biên gi i c p gi y phép cũng ư c cư trú khu v c biên gi i bao g m: - Nh ng ngư i n khu v c biên gi i xây d ng kinh t theo quy ho ch c a U ban nhân dân t nh; - Nh ng ngư i n khu v c biên gi i oàn t gia ình (như n v i cha, m , v , ch ng ho c v i con hi n có h khNu thư ng trú khu v c biên gi i). i v i cán b , công nhân, viên ch c c a các cơ quan, cơ s kinh t , t ch c xã h i, l c lư ng vũ trang ăng ký h khNu t p th khu v c biên gi i, nay ngh hưu, thôi vi c mu n l i thì ăng ký thư ng trú theo th t c hi n hành. - Nh ng ngư i ang cư trú h p pháp khu v c biên gi i, khi chuy n ch ra kh i khu v c biên gi i thì h ph i c t h khNu nơi thư ng trú nh p h khNu t i nơi m i và ph i n p l i gi y ch ng minh biên gi i cho cơ quan Công an xin c p gi y ch ng minh nhân dân nơi cư trú m i. 2- Nh ng ngư i không ư c cư trú khu v c biên gi i theo quy nh t i i u 5 Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c, i u 6 Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Lào, Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Căm-pu-chia.
  3. Khi th c hi n c n chú ý hai trư ng h p sau: - i v i nh ng ngư i t n làm ăn sinh s ng khu v c biên gi i nhưng chưa ăng ký h khNu h p l , chưa ư c công an t nh c p gi y phép thì chính quy n a phương, n biên phòng s t i ph i ki m tra, n u xét h không thu c i tư ng không ư c cư trú, không ư c vào khu v c biên gi i thì m t m t ph i x ph t hành chính theo Ngh nh s 141 ngày 25-4-1991, m t khác xét cho ăng ký t m trú qu n lý. N u h thu c di n c m cư trú khu v c biên gi i thì chính quy n a phương bu c h ph i r i kh i khu v c biên gi i tr v nơi thư ng trú cũ ho c nơi cư trú b t bu c theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. - Trư ng h p ngư i thu c di n c m cư trú khu v c biên gi i nhưng h có h khNu thư ng trú h p l thì xét t ng trư ng h p c th báo cáo công an t nh xem xét trình U ban nhân dân t nh quy t nh. B- RA VÀO, I L I TRONG KHU V C BIÊN GI I. - Vi c ra vào, i l i trong khu v c biên gi i ph i th c hi n úng các quy nh trong các Quy ch biên gi i. - i v i nh ng ngư i xã giáp ranh v i xã biên gi i c a t nh mình, k c xã giám ranh v i xã biên gi i c a t nh khác, nhưng có nhu c u thư ng xuyên ph i qua l i các xã biên gi i này thì s d ng gi y ch ng minh nhân dân. - Ngư i dư i 15 tu i vào khu v c biên gi i ph i i cùng v i ngư i l n, n u có gi y phép thì ph i ghi tên ngư i ó trong gi y phép. - i v i cán b , nhân viên cơ quan Nhà nư c ngoài t nh biên gi i n công tác khu v c biên gi i ph i có gi y gi i thi u c a cơ quan ch qu n và gi y phép do cơ quan gi i thi u c a cơ quan ch qu n và gi y phép do cơ quan Công an t c p huy n tr lên nơi cư trú c p. Trư ng h p h ã n và ang làm vi c t i t nh biên gi i nhưng có yêu c u vào khu v c biên gi i gi i quy t công vi c thì ph i có gi y gi i thi u c a cơ quan nơi n công tác và gi y phép c a Công an huy n (ho c t nh) nơi ó c p. - M i cán b , công nhân viên Nhà nư c, l c lư ng vũ trang n u n khu v c biên gi i gi i quy t vi c riêng thì th c hi n th t c như m i công dân khác. - Cán b , nhân viên các cơ quan Nhà nư c, ơn v kinh t , t ch c xã h i và cán b , chi n sĩ, công nhân viên trong l c lư ng vũ trang ang công tác ngoài khu v c biên gi i, thư ng xuyên v thăm gia ình ang cư trú h p pháp khu v c biên gi i, thì s d ng ch ng minh nhân dân ho c gi y ch ng minh quân i i l i. Trư ng h p h không thư ng xuyên v thăm gia ình thì có gi y xác nh n gia ình h khu v c biên gi i c a chính quy n a phương ho c ơn v ang qu n lý ngư i ó. C- I V I NGƯ I NƯ C NGOÀI, NGƯ I KHÔNG QU C TNCH. Ngư i nư c ngoài n, i l i ph i th c hi n úng quy nh trong các Quy ch khu v c biên gi i và khi h n khu v c biên gi i ph i có ngư i c a cơ quan ch qu n cùng i. Cơ quan ch qu n có trách nhi m thông báo cho n biên phòng s t i bi t m c ích, n i dung, th i h n h n khu v c biên gi i.
  4. D- VI C QUA L I KHU V C BIÊN GI I C A NGƯ I MANG H CHI U, GI Y THÔNG HÀNH XU T NH P C NH. - Nh ng ngư i có h chi u, gi y thông hành xu t nh p c nh ho c gi y ch ng minh biên gi i theo quy nh c a các Hi p nh v Quy ch biên gi i gi a nư c ta v i các nư c láng gi ng, khi qua khu v c biên gi i ph i i úng tuy n ư ng, úng c a khN u ư c m ra cho vi c giao lưu gi a hai nư c ho c giao lưu qu c t theo quy nh c a Chính ph và ch u s ki m tra, ki m soát c a b i Biên phòng, chính quy n s t i. n Trư ng h p ngư i xu t nh p c nh, quá c nh lưu l i khu v c c a khN u biên gi i ph i úng nơi quy nh dành cho h và ch u s ki m soát c a n biên phòng và chính quy n s t i. III- QU N LÝ, BA V KHU VƯC BIÊN GIƠÍ 1- Th c hi n i u 15 Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c; Vi t Nam - lào; i u 17 Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Căm-pu-chia, ch huy B i Biên phòng t nh giúp Giám c công an tham mưu cho U ban nhân dân các t nh biên gi i căn c vào tình hình a phương, sau khi th ng nh t v i B N i v và ban qu n lý th trư ng trung ương, ra quy t nh t ch c các tr m ki m soát liên h p c nh ho c các i ki m soát liên h p lưu ng ki m soát vi c ra vào khu v c biên gi i trên các tr c ư ng giao thông chính ho c nh ng nơi xét th y c n thi t. Quy t nh c n quy nh rõ nhi m v , quy n h n, t ch c và thành ph n c a các tr m, i ki m soát liên h p nói trên, m b o t ch c ch t ch , phân công rõ ngư i ch huy (có gi y u nhi m c a U ban nhân dân t nh); thành viên c a tr m ho c i ph i eo băng ki m soát, m c s c ph c úng quy nh và th c hi n nhi m v theo ch c năng chuyên ngành. 2- Ch huy B i Biên phòng các t nh, căn c vào tình hình c th c a t ng a phương, theo s ch o th ng nh t c a Giám c công an t nh t ch c các tr m ki m soát c nh và khi c n thi t thì t ch c các i tu n tra lưu ng ki m soát vi c ra vào khu v c biên gi i. 3- Khi có tình hình ph c t p v an ninh tr t t ho c có uy cơ d ch b nh e do lan truy n, n trư ng n biên phòng ư c quy n t m th i h n ch ho c ình ch vi c ra vào vành i biên gi i, ng th i ph o báo cáo khN n c p lên c p trên tr c ti p và U ban nhân dân t nh s t i. Vi c h n ch ho c ình ch ó có hi u l c thi hành ngay. Trư ng h p có nh hư ng liên quan n hai bên biên gi i thì n trư ng n biên phòng thông báo v i n trư ng n biên phòng i di n c a nư c láng gi ng yêu c u h n ch ho c ình ch vi c qua l i biên gi i. N u s vi c x y ra khu v c c a khN u qu c t và qu c gia thì U ban nhân dân t nh k p th i báo cáo Chính ph quy t nh. Khi tình tr ng ph c t p nói trên không còn, thì U ban nhân dân t nh ra thông báo m i ho t ng ư c tr l i bình thư ng. 4- Vi c quay phim, ch p nh, ghi hình, v c nh v t khu v c biên gi i th c hi n theo các i u 19 Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c; i u 20 Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Lào; Vi t Nam - Căm-pu-chia. Trư ng h p quay phim, ch p nh, ghi hình th c hi n trên không, thì sau khi ư c phép c a cơ quan có thN m
  5. quy n ngư i ư c phép ph i báo trư c cho ch huy biên phòng c p t nh có liên quan thông báo cho các n biên phòng trên tuy n biên gi i bi t trư c khi th c hi n. Vi c quay phim, ch p nh ghi hình c a nhân dân khu v c biên gi i trong vi c hi u h , l h i thì ch c n báo cáo v i Chính quy n xã và n biên phòng s t i. IV- T CH C TH C HI N 1- Căn c vào Ngh nh s 289-H BT ngày 10-8-1992 c a H i ng B trư ng ban hành v các Quy ch khu v c biên gi i và Thông tư này, Giám c Công an t nh tham mưu cho U ban nhân dân t nh biên gi i th ng nh t v i B N i v ch o các ngành có liên quan kh o sát, ki m tra l i ư ng biên gi i, vành ai biên gi i, vùng c m, xác nh v trí các tr m ki m soát, b trí dân cư, khu v c s n xu t, i m m ch , nơi neo u tàu thuy n, trên tinh th n k t h p ch t ch gi a an ninh, qu c phòng v i phát tr n kinh t , phù h p v i lu t pháp Nhà nư c và các hi p nh v biên gi i mà Nhà nư c ta ã ký k t v i các nư c láng gi ng. 2- Giám c Công an t nh giúp U ban nhân dân t nh ki m tra hư ng d n các l c lư ng có ch c năng qu n lý, b o v biên gi i c a t nh mình th c hi n Quy ch khu v c biên gi i và Thông tư này và báo cáo k t qu th c hi n lên c p trên. 3- Giám c Công an t nh ch o ch huy Biên phòng xây d ng k ho ch d trù ngân sách th c hi n Quy ch này và ngh U ban nhân dân t nh gi i quy t. 4- Các cơ quan Nhà nư c, các t ch c kinh t , xã h i, các oàn th nhân dân có trách nhi m và m i công dân có nghĩa v th c hi n Quy ch khu v c biên g i, xây d ng và b o v biên gi i qu c gia, ng th i t o m i i u ki n thu n l i giúp , h tr B i Biên phòng và các l c lư ng b o v biên gi i hoàn thành nhi m v b o v biên gi i qu c gia c a T qu c. 5- Các T ng c c, B Tư l nh Biên phòng theo ch c năng, có trách nhi m hư ng d n, ch o Công an các c p làm tham mưu cho chính quy n a phương t ch c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v biên gi i, thư ng xuyên báo cáo k t qu v B . 6- B N i v giao cho B Tư l nh B i Biên phòng giúp B theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. Ch huy B i Biên phòng các c p ph i ch ng ph i h p v i các ngành h u quan giúp Giám c Công an làm tham mưu cho U ban nhân dân ra các quy t nh theo thN m quy n nh m phát huy s c m nh t ng h p, xây d ng biên gi i v ng m nh, n nh v chính tr góp ph n phát tri n kinh t - văn hoá xã h i và an ninh - qu c phòng. Trong quá trình th c hi n Quy ch khu v c biên gi i và Thông tư, n u th y có v n gì c n b sung, s a i cho phù h p v i tính hình th c t , thì k p th i báo cáo v B N i v (qua B Tư l nh b i Biên phòng) xem xét, quy t nh. Lê Minh Hương ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản