Thông tư số 91/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
5
download

Thông tư số 91/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 91/1999/TT-BTC về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá gia công xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 91/1999/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 91/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 91/1999/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N ÁP D NG THU GIÁ TR GIA TĂNG Đ I V I HÀNG HOÁ GIA CÔNG XU T KH U Căn c quy đ nh t i Lu t thu giá tr gia tăng (GTGT) và Ngh đ nh s 28/1998/NĐ- CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT; căn c quy đ nh t i Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và đ i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; Nh m th c hi n chính sách khuy n khích đ i v i s n xu t gia công hàng hoá xu t kh u; th c hi n Ngh quy t s 08/1999/NQ-CP ngày 09/7/1999 c a Chính ph v gi i pháp đi u hành nhi m v 6 tháng cu i năm 1999; B Tài chính hư ng d n b sung Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT v vi c áp d ng thu GTGT đ i v i hàng hoá gia công xu t kh u như sau: I/ HÀNG GIA CÔNG XU T KH U ĐƯ C ÁP D NG THU SU T THU GTGT 0% BAO G M: 1/ Hàng hoá do cơ s tr c ti p gia công và tr c ti p xu t kh u theo h p đ ng ký v i nư c ngoài. Cơ s gia công xu t kh u trong trư ng h p này ph i có đ h sơ, ch ng t ch ng minh là hàng th c t đã xu t kh u theo quy đ nh t i đi m 1 m c II ph n B Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính; 2/ Hàng hoá gia công xu t kh u chuy n ti p theo quy đ nh t i Đi u 17 Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và đ i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài: Trư ng h p này áp d ng đ i v i cơ s tr c ti p gia công hàng xu t kh u theo h p đ ng gia công cơ s đã ký v i bên nư c ngoài nhưng thay vì hàng gia công xu t ra nư c ngoài l i đư c giao chuy n ti p cho cơ s khác trong nư c theo ch đ nh c a bên nư c ngoài đ ti p t c gia công thành s n ph m hoàn ch nh theo h p đ ng gia công đã ký k t, ti n gia công do bên nư c ngoài tr c ti p thanh toán cho bên gia công. Khi xu t hàng gia công chuy n ti p cho cơ s khác theo ch đ nh c a phía nư c ngoài, cơ s giao hàng l p hoá đơn GTGT ghi thu su t 0%. Hàng hoá gia công xu t kh u
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. trong trư ng h p này ph i có đ h sơ, ch ng t sau làm căn c xác đ nh thu và quy t toán thu GTGT: - H p đ ng gia công xu t kh u và các ph ki n h p đ ng (n u có) ký v i nư c ngoài, trong đó quy đ nh rõ tên và đ a ch cơ s nh n s n ph m gia công đ gia công ti p t c t i Vi t Nam; - Hoá đơn GTGT ghi rõ giá gia công và s lư ng hàng gia công tr nư c ngoài (theo giá quy đ nh trong h p đ ng ký v i nư c ngoài) và tên cơ s nh n theo ch đ nh c a phía nư c ngoài; - Phi u chuy n giao s n ph m gia công chuy n ti p g i t t là Phi u chuy n ti p có đ xác nh n c a bên giao s n ph m gia công chuy n ti p, bên nh n s n ph m gia công chuy n ti p và H i quan qu n lý h p đ ng gia công c a bên giao s n ph m gia công chuy n ti p, H i quan qu n lý h p đ ng gia công c a bên nh n s n ph m gia công chuy n ti p. V th t c giao nh n s n ph m gia công chuy n ti p và Phi u chuy n ti p th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 03/1998/TT-TCHQ ngày 29/8/1998 c a T ng c c H i quan hư ng d n thi hành Chương III Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph . Ví d : Công ty A ký h p đ ng gia công v i nư c ngoài 0,2 tri u đôi đ gi y xu t kh u. Giá gia công là 800 tri u đ ng. H p đ ng ghi rõ giao đ gi y cho Công ty B t i Vi t nam đ s n xu t ra gi y hoàn ch nh. Trư ng h p này Công ty A thu c đ i tư ng gia công hàng xu t kh u chuy n ti p. Khi l p hoá đơn, ch ng t giao đ gi y cho Công ty B, Công ty A đư c ghi thu su t 0%, toàn b doanh thu gia công đ gi y 800 tri u đ ng nh n đư c tính thu GTGT là 0%. 3/ Hàng hoá gia công xu t kh u thông qua h p đ ng u thác: Các cơ s tr c ti p gia công hàng xu t kh u cho phía nư c ngoài theo h p đ ng ký v i nư c ngoài ho c thông qua h p đ ng u thác do đơn v khác đ i di n ký v i nư c ngoài theo hình th c bên nh n u thác làm th t c xu t tr hàng hoá gia công xu t xu t kh u và ch hư ng m t kho n hoa h ng trên ti n gia công. Khi xu t hàng gia công cho đơn v nh n u thác xu t kh u, đơn v gia công u thác xu t kh u l p hoá đơn GTGT ghi thu su t 0%. Trong trư ng h p này cơ s gia công u thác ph i có đ h sơ, ch ng t sau đ làm căn c xác đ nh thu và quy t toán thu GTGT: - H p đ ng gia công hàng hoá ký v i nư c ngoài c a đơn v tr c ti p ký h p đ ng gia công v i nư c ngoài (b n sao); - H p đ ng gia công xu t kh u u thác ho c h p đ ng u thác xu t kh u hàng gia công (đ i v i trư ng h p cơ s gia công tr c ti p ký h p đ ng gia công hàng xu t kh u v i nưóc ngoài nhưng th c hi n xu t tr hàng qua đơn v u thác);
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - T khai hàng hoá xu t kh u c a bên nh n u thác xu t kh u có xác nh n c a H i quan v s lư ng, m t hàng gia công th c t đã xu t kh u (b n sao). Trư ng h p t khai H i quan ghi chung hàng hoá xu t kh u c a nhi u ch hàng thì bên nh n u thác xu t kh u ph i sao g i t khai H i quan kèm theo xác nh n b ng kê c th v s lư ng, lo i hàng gia công xu t kh u u thác c a đơn v gia công. Bên nh n u thác ph i ký, đóng d u vào b ng kê, b n sao t khai H i quan và ch u trách nhi m v s li u trên b ng kê; - B n thanh lý h p đ ng gia công u thác xu t kh u (trư ng h p đã k t thúc h p đ ng) ho c biên b n đ i chi u công n đ nh kỳ có ghi rõ s lư ng s n ph m gia công u thác xu t kh u đã giao, s lư ng th c xu t kh u, ti n gia công ph i thanh toán, đã thanh toán. Các h sơ trên n u là b n sao ph i có xác nh n sao y b n chính, ch ký c a giám đ c và đóng d u c a doanh nghi p lưu gi b n chính. Ví d : Công ty X ký h p đ ng gia công hàng may m c v i nư c ngoài may 100.000 b qu n áo v i ti n công là 200 tri u đ ng, nhưng Công ty X ký h p đ ng này thông qua m t Công ty xu t nh p kh u Y đ xu t tr hàng gia công cho nư c ngoài v i hoa h ng b ng 5% trên ti n công. Trư ng h p này Công ty X thu c đ i tư ng gia công hàng xu t kh u u thác. Khi l p hoá đơn xu t hàng giao cho Công ty Y, Công ty X đư c ghi thu su t 0%, toàn b doanh thu gia công hàng xu t kh u 200 tri u nh n đư c tính thu GTGT là 0%. II/ Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Các trư ng h p gia công hàng xu t kh u đã th c hi n trư c ngày ban hành Thông tư này n u thu c các trư ng h p nêu t i Thông tư này và có đ các đi u ki n h sơ theo quy đ nh hàng gia công xu t kh u thì đư c áp d ng thu GTGT theo quy đ nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh các đơn v ph n ánh v B Tài chính đ xem xét, x lý. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản