Thông tư số 92/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
5
download

Thông tư số 92/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 92/1999/TT-BTC về giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 82/1997/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 92/1999/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 92/1999/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 1999 S A Đ I B SUNG THÔNG TƯ S 82/1997/TT/BTC HƯ NG D N TH C HI N ÁP D NG GIÁ TÍNH THU NH P KH U THEO H P Đ NG NGO I THƯƠNG Nh m kh c ph c tình tr ng vư ng m c phát sinh trong th c t v giá tính thu nh p kh u, t o thu n l i cho các đơn v , doanh nghi p ch đ ng tính toán hi u qu kinh doanh, B Tài chính s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997 hư ng d n th c hi n áp d ng giá tính thu nh p kh u theo h p đ ng ngo i thương như sau: I. THAY TH M C I, PH N C NHƯ SAU: "I- Đ i v i các m t hàng không thu c Danh m c các m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu nh p kh u, ph i có đ các đi u ki n: 1. H p đ ng mua bán ngo i thương b ng văn b n, có đ y đ n i dung ch y u c a m t b n h p đ ng, bao g m các n i dung ch y u sau đây: + Tên hàng; + S lư ng; + Giá c ; + Phương th c thanh toán; + Đ a đi m và th i h n giao nh n hàng; Các hình th c: đi n báo, telex, fax, thư đi n t và các hình th c thông tin đi n t khác đư c in ra gi y, cũng đư c coi là hình th c văn b n. Chào hàng và ch p nh n chào hàng b ng các hình th c văn b n cũng có hi u l c như m t h p đ ng thương m i n u có đ các n i dung ch y u c a m t b n h p đ ng đư c quy đ nh trên đây. Các n i dung ghi trong h p đ ng đư c th c hi n theo đúng quy đ nh c a B Thương m i.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S a đ i, b sung h p đ ng ph i đư c th c hi n theo trình t và th t c phù h p v i t ng lo i h p đ ng. Riêng v th i gian s a đ i, b sung trong trư ng h p này yêu c u ph i đư c ký k t trư c khi bên bán hoàn thành th t c g i hàng cho bên mua. 2. Thanh toán 100% tr giá lô hàng qua Ngân hàng: yêu c u ph i th hi n rõ trong h p đ ng vi c thanh toán 100% giá tr lô hàng nh p kh u đư c th c hi n qua Ngân hàng Thương m i b ng ngo i t t do chuy n đ i ho c b ng m t lo i ngo i t đư c hai bên tho thu n theo đúng các phương th c thanh toán Qu c t L/C, TTR, D/A, D/P. Riêng đ i v i hàng hoá nh p kh u b ng đư ng b , ph i th c hi n phương th c thanh toán b ng thư tín d ng (L/C) và lo i ngo i t thanh toán là lo i ngo i t t do chuy n đ i." 3. T ng c c H i quan có quy n n đ nh tr giá tính thu nh p kh u trong các trư ng h p: - M t hàng nh p kh u không thu c Danh m c qu n lý giá tính thu nh p kh u, không đ đi u ki n áp d ng giá tính thu theo h p đ ng. - M t hàng nh p kh u không thu c Danh m c qu n lý giá tính thu nh p kh u, có đ đi u ki n áp d ng giá tính thu theo h p đ ng nhưng cơ quan qu n lý thu thu có đ cơ s xác đ nh giá ghi trên h p đ ng không phù h p v i giá nh p kh u th c t và đơn v nh p kh u không ch ng minh đư c giá nh p kh u ghi trên h p đ ng là giá nh p kh u th c thanh toán. Vi c n đ nh tr giá tính thu nh p kh u ph i đư c th c hi n theo quy ch th ng nh t, ch t ch , khách quan, không gây ách t c và tiêu c c trong vi c gi i phóng hàng. II. THAY TH ĐI M 3, M C II, PH N C V ĐI U KI N XEM XÉT TH C HI N ÁP D NG GIÁ TÍNH THU THEO H P Đ NG NHƯ SAU: "3- Đơn v , doanh nghi p nh p kh u và u thác nh p kh u không có n thu thu c di n cư ng ch (có xác nh n c a cơ quan H i quan);" III. THAY TH PH N D V X LÝ VI PH M NHƯ SAU: "Trư ng h p phát hi n có s gian d i trong h p đ ng ngo i thương; không khai báo v i cơ quan H i quan khi có s thay đ i m c đích s d ng nguyên li u v t tư đã đư c tính thu theo giá ghi trên h p đ ng ngo i thương ho c vi ph m các quy đ nh t i Thông tư này thì ngoài vi c truy thu đ thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t (n u có), s b x ph t v hành vi tr n l u thu theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u, Lu t thu tiêu th đ c bi t hi n hành và theo các quy đ nh t i Ngh đ nh s 22/CP c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và Thông tư s 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 s a đ i, b sung Thông tư 45TC/TCT ngày 01/8/1996 c a B Tài chính". IV. Thông tư này có hi u l c k t ngày 01/8/1999. Các đi m quy đ nh t i Thông tư s 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997 c a B Tài chính, n u không trái v i Thông tư này v n có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính và T ng c c H i quan đ xem xét s a đ i, b sung cho phù h p. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản