Thông tư số 96/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
126
lượt xem
9
download

Thông tư số 96/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 96/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 96/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 96/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C H TR KINH PHÍ T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHO CÁC TRUNG TÂM H C T P C NG NG Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n Lu t ngân sách nhà nư c; Căn c Ch th s 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v y m nh phong trào khuy n h c, khuy n tài, xây d ng xã h i h c t p và k t lu n c a Th tư ng Chính ph v mô hình t ch c, qu n lý và cơ ch t ch c c a các Trung tâm h c t p c ng ng; B Tài chính hư ng d n vi c h tr kinh phí t ngân sách nhà nư c cho các Trung tâm h c t p c ng ng như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng i v i các Trung tâm h c t p c ng ng (sau ây g i là Trung tâm) t i xã, phư ng, th tr n, theo quy nh t i Kho n 1 i u 46 Lu t Giáo d c và theo Quy t nh s 09/2008/Q -BGD T ngày 24/3/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm t i xã, phư ng, th tr n. 2. Kinh phí ho t ng c a các Trung tâm ư c m b o t ngu n óng góp c a các cá nhân, c ng ng, tài tr c a các t ch c kinh t - xã h i trong và ngoài nư c, các ơn v s n xu t kinh doanh, các oàn th và ngu n kinh phí ư c giao khi tham gia các chương trình d án t i a phương. 3. Nhà nư c có chính sách h tr kinh phí i v i các Trung tâm khi m i thành l p và trong quá trình ho t ng; ưu tiên h tr kinh phí i v i các Trung tâm thành l p các xã vùng dân t c thi u s và mi n núi theo quy nh t i quy t nh s 301/2006/Q -UBDT ngày 27/11/2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c v vi c công nh n 3 khu v c vùng dân t c thi u s và mi n núi theo trình phát tri n. Vi c qu n lý, s d ng các ngu n kinh phí h tr t ngân sách nhà nư c th c hi n theo các ch qu n lý tài chính hi n hành và các quy nh c th t i Thông tư này. II. NH NG QUY NNH C TH 1. N i dung và m c h tr kinh phí t ngân sách nhà nư c: - H tr kinh phí mua s m trang thi t b ban u: Ngân sách nhà nư c h tr 1 l n cho các Trung tâm m i thành l p mua s m trang thi t b ph c v công tác qu n lý, trang thi t b , dùng, sách giáo khoa tài li u ph c v công tác gi ng d y và h c t p. M c h tr kinh phí ban u t i thi u là 30 tri u ng i v i m t Trung tâm m i thành l p. - H tr kinh phí ho t ng thư ng xuyên: + H tr kinh phí chi tr ph c p kiêm nhi m cho cán b tham gia vào công tác qu n lý Trung tâm; M c tr ph c p kiêm nhi m i v i cán b tham gia vào công tác qu n lý Trung tâm do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh tuỳ thu c và i u ki n kinh t xã h i, kh năng ngân sách c a a phương. + i v i Trung tâm h c t p c ng ng thu c các xã vùng dân t c thi u s và mi n núi theo quy nh t i Quy t nh s 301/2006/Q -UBDT ngày 27/11/2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c v vi c công nh n 3 khu v c vùng dân t c thi u s và mi n núi theo trình phát tri n: ư c ngân sách h tr kinh phí mua s m b sung tài li u, sách giáo khoa, dùng ph c v công tác gi ng d y, h c t p. M c h tr c th như sau: + M c h tr kinh phí i v i các Trung tâm thu c các xã khu v c I, t i thi u 20 tri u ng/năm/Trung tâm. + M c h tr kinh phí i v i các Trung tâm thu c các xã khu v c II và III, m c h tr t i thi u 25 tri u ng/năm/Trung tâm. - Ngoài ra các Trung tâm ư c tham gia th c hi n các chương trình d án ph c p giáo d c, tuyên truy n ph bi n ki n th c pháp lu t, khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư… và các chương trình d án khác a phương theo quy t nh c a c p có thNm quy n t ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c b trí cho t ng d án theo phương th c t hàng, ho c giao nhi m v . 2. Ngu n kinh phí h tr : Ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c h tr các Trung tâm ư c cân i trong ngân sách a phương t ngu n kinh phí s nghi p giáo d c ào t o và d y ngh hàng năm và do a phương th c hi n theo phân c p ngân sách phù h p v i quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 3. L p d toán, c p phát và quy t toán kinh phí:
  2. - Hàng năm, căn c ch chi tiêu tài chính hi n hành, các Trung tâm l p d toán kinh phí theo hư ng d n t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hi n hành, g i cơ quan tài chính cùng c p t ng h p, trình c p có thNm quy n phê duy t m c ngân sách Nhà nư c h tr cho các Trung tâm. - Các Trung tâm ch u trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí ư c ngân sách nhà nư c h tr úng ch , th c hi n quy ch công khai tài chính theo quy nh hi n hành. - Cơ quan Kho b c Nhà nư c các c p th c hi n ki m soát chi kinh phí ngân sách h tr theo quy nh hi n hành. - Cơ quan Tài chính các c p có trách nhi m ph i h p v i cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành cùng c p, ki m tra vi c s d ng kinh phí cho ngân sách Nhà nư c h tr , b o m úng ch , úng m c ích; xét duy t quy t toán theo quy nh hi n hành. Trong th i gian u th c hi n, i v i các Trung tâm ư c c p có thNm quy n quy t nh thành l p nhưng chưa có tài kho n riêng thì ngu n ngân sách nhà nư c h tr cho các Trung tâm ư c c p qua tài kho n ngân sách c p xã. III. I U KHO N THI HÀNH Vi c th c hi n h tr kinh phí t ngân sách nhà nư c theo quy nh t i Thông tư này i v i các Trung tâm h c t p c ng ng ư c th c hi n t năm 2009. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c ngh các a phương g i văn b n v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các PTT Chính ph ; - VP Ch t ch nư c; - VP Qu c h i; VP Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; Ph m S Danh - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - C c ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Công báo; - Website c a B Tài chính; - Lưu: VT, V HCSN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản