Thông tư số 98/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư số 98/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 98/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 98/2000/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 98/2000/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N CH TÀI CHÍNH I V I QUĨ TÍN D NG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG Thi hành Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph v ch tài chính i v i các T ch c tín d ng, căn c qui mô và tính ch t ho t ng c a các Quĩ tín d ng nhân dân, B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s n i dung v ch tài chính i v i Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương như sau: Chương 1 CÁC QUI NNH CHUNG l- i tư ng áp d ng Thông tư này là Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo qui nh c a Lu t các T ch c tín d ng, Lu t H p tác xã và các văn b n qui ph m pháp lu t khác có liên quan. 2- Ho t ng tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n theo qui nh c a Lu t các T ch c tín d ng, Lu t H p tác xã, Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph v ch tài chính i v i các T ch c tín d ng, n i dung hư ng d n c th t i Thông tư này và các văn b n qui ph m pháp lu t v qu n lý tài chính khác có liên quan. 3- Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n công khai tài chính v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các t ch c, cá nhân có quan h kinh t v i Quĩ và các thành viên góp v n vào Quĩ. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương t ch v tài chính, t ch u trách nhi m v ho t ng kinh doanh c a mình, th c hi n nghĩa v và cam k t c a mình theo qui nh c a Pháp lu t. 4- Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c cơ quan qu n lý Nhà nư c và i h i thành viên v vi c th c hi n ch tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. Chương 2 NH NG QUI NNH C TH
 2. I/ QU N LÝ VÀ S D NG V N, TÀI S N. 1 - Qu n lý v n. l.1 - V n ho t ng c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương bao g m: a) V n i u l : Là s v n ghi trong i u l c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương, ư c hình thành t : - V n góp c a Nhà nư c. - V n góp c a các Quĩ tín d ng nhân dân thành viên trong h th ng. - V n góp c a các t ch c kinh t , cá nhân khác. b) V n huy ng. c) V n vay c a Ngân hàng Nhà nư c và các T ch c tín d ng khác. d) V n u thác c a các pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nư c. ) Các quĩ d tr b sung v n i u l , quĩ u tư phát tri n nghi p v , quĩ d phòng tài chính, quĩ d phòng tr c p m t vi c làm, quĩ khen thư ng, quĩ phúc l i. e) L i nhu n ư c l i chưa phân ph i. g) Các lo i v n khác. 1.2 - Trong quá trình ho t ng Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i duy trì v n i u l không th p hơn m c v n pháp nh do Chính ph qui nh i v i Quĩ. 1.3 - V n t có c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương theo qui nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2 - S d ng v n: Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c dùng v n ho t ng c a mình : - u tư mua s m tài s n c nh c a mình theo nguyên t c giá tr còn l i c a tài s n c nh không vư t quá 50% v n t có. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i ch p hành y các qui nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. - Cho vay i v i khách hàng theo qui nh c a pháp lu t. - Góp v n, mua c ph n. - Tham gia i u hoà v n cho toàn h th ng. - S d ng cho m c tiêu khác theo qui nh c a pháp lu t.
 3. 3- Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m theo dõi toàn b tài s n và v n hi n có, th c hi n h ch toán theo úng các qui nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê hi n hành; ph n ánh y , chính xác, k p th i tình hình s d ng, bi n ng c a v n và tài s n, các kho n cho vay, n ph i thu trong quá trình kinh doanh, qui nh rõ trách nhi m c a t ng b ph n, cá nhân i v i các trư ng h p làm hư h ng, m t mát tài s n. 4- nh kỳ và khi k t thúc năm tài chính Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i ti n hành ki m kê, ánh giá l i toàn b tài s n và v n hi n có. Xác nh chính xác tài s n th a, thi u, tình hình công n , n quá h n, n khó òi, xác nh nguyên nhân và trách nhi m x lý. Các trư ng h p làm m t mát, hư h ng tài s n ph i xác nh rõ trách nhi m c a t ng b ph n, cá nhân. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c ki m kê, ánh giá l i tài s n và h ch toán tăng, gi m v n kho n chênh l ch do ánh giá l i tài s n trong các trư ng h p sau: - Ki m kê ánh giá l i tài s n theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - Dùng tài s n liên doanh, góp v n c ph n ho c thu h i tài s n khi liên doanh ch m d t ho t ng. 5- B o m an toàn và phát tri n v n: Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n các bi n pháp b o m an toàn v n theo qui nh sau: a) Th c hi n úng ch qu n lý, s d ng v n, tài s n theo qui nh c a pháp lu t. b) Duy trì y các t l m b o an toàn trong ho t ng theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. c) Mua b o hi m tài s n theo qui nh c a pháp lu t. d) Tham gia t ch c b o hi m ti n g i ho c t ch c b o m an toàn h th ng theo qui nh c a pháp lu t. ) ư c h ch toán vào chi phí các kho n d phòng sau: .1- i v i d phòng r i ro trong ho t ng ngân hàng, Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n vi c trích l p và s d ng theo qui nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. .2- i v i d phòng gi m giá ch ng khoán và d phòng gi m giá hàng t n kho: - i tư ng l p d phòng: Là các ch ng khoán; hàng t n kho bao g m v t tư, n ch , vàng b c á quí là trang s c m ngh t n kho do Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ang n m gi (n u có). - Nguyên t c l p d phòng: Vi c trích l p các kho n d phòng gi m giá ch ng khoán và gi m giá hàng t n kho ư c th c hi n khi giá c trên th trư ng th p hơn giá tr ang h ch toán t i s sách k toán.
 4. - i u ki n l p d phòng: Vi c trích l p d phòng gi m giá ch ng khoán và gi m giá hàng t n kho không làm k t qu kinh doanh c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương b l (sau khi ã hoàn nh p d phòng trích năm trư c). - Phương pháp trích l p d phòng: Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương căn c vào tình hình gi m giá, s lư ng hàng t n kho th c t và giá ch ng khoán trên th trư ng xác nh m c d phòng theo công th c sau: M cd = Lư ng hàng t n kho X Giá hàng t n kho, - Giá bán th c phòng ch ng ho c ch ng khoán b ch ng khoán t trên th khoán, hàng gi m giá t i th i h ch toán trên s trư ng th i t n kho i m 31/12 k toán i m 31/12 - Giá th c t trên th trư ng th i i m 31/12 ư c hi u là: + i v i hàng t n kho: Là giá do T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương qui nh d a trên giá bán th c t c a v t tư, hàng hoá cùng lo i trên th trư ng ho c d a trên m c giá do Nhà nư c qui nh ( i v i v t tư, hàng hoá Nhà nư c qui nh giá). + i v i ch ng khoán: Là giá bán niêm y t trên Trung tâm giao d ch ch ng khoán i v i các lo i ch ng khoán có giao d ch trên th trư ng ch ng khoán. i v i ch ng khoán không niêm y t, T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương qui nh d a trên giá bán th c t c a ch ng khoán cùng lo i trên th trư ng. - Vi c l p d phòng ph i ti n hành riêng cho t ng lo i hàng t n kho, ch ng khoán b gi m giá và ư c t ng h p vào b ng kê chi ti t d phòng gi m giá hàng t n kho và d phòng gi m giá ch ng khoán làm căn c h ch toán vào chi phí ho t ng c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - Th i i m trích l p d phòng: Vi c trích l p kho n d phòng cho t ng lo i hàng t n kho và ch ng khoán b gi m giá ư c th c hi n vào th i i m khoá s k toán (31/12 năm dương l ch) l p báo cáo tài chính năm. - X lý các kho n d phòng: M c ích c a vi c l p các kho n d phòng là bù p các kho n t n th t do gi m giá hàng t n kho, gi m giá ch ng khoán u tư. Các kho n t n th t v gi m giá hàng t n kho và gi m giá ch ng khoán ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh, do v y Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i hoàn nh p t t c các kho n d phòng nói trên vào thu nh p, c th : Cu i m i năm, trư c khi khoá s k toán l p báo cáo quy t toán tài chính Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương hoàn nh p toàn b kho n d phòng ã trích l p cu i năm trư c vào thu nh p trong năm xác nh k t qu kinh doanh, ng th i ti n hành trích l p d phòng m i cho năm sau theo các qui nh hi n hành. 6- M i t n th t tài s n c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i ư c l p biên b n xác nh m c , nguyên nhân, trách nhi m và x lý theo nguyên t c sau: - N u tài s n t n th t do nguyên nhân ch quan c a t p th ho c cá nhân thì i tư ng gây ra t n th t ph i b i thư ng.
 5. - Tài s n ã mua b o hi m thì x lý theo h p ng b o hi m. - S d ng các kho n d phòng ư c trích l p trong chi phí bù p theo qui nh t i i m 5 m c I chương II Thông tư này. - Giá tr t n th t sau khi ã thu h i và bù p b ng các ngu n trên, n u thi u ư c bù p b ng quĩ d phòng tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. Trư ng h p quĩ d phòng tài chính không bù p thì ph n thi u ư c h ch toán vào chi phí trong kỳ. 7- Cho thuê, th ch p, c m c , như ng bán, thanh lý tài s n. a) Cho thuê, th ch p, c m c . Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c quy n cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n qu n lý và s d ng c a mình nâng cao hi u su t s d ng, tăng thu nh p nhưng ph i tuân th úng các trình t , th t c theo qui nh c a pháp lu t, m b o nguyên t c an toàn và phát tri n v n. b) Như ng bán, thanh lý tài s n. - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c quy n như ng bán, thanh lý các tài s n không c n dùng, l c h u v k thu t, tài s n kém phNm ch t ho c tài s n b hư h ng không có kh năng ph c h i thu h i v n s d ng cho m c ích kinh doanh. - Khi như ng bán, thanh lý tài s n, Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i l p h i ng ánh giá th c tr ng v m t k thu t, thNm nh giá tr tài s n. - Kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do như ng bán, thanh lý tài s n v i giá tr còn l i và chi phí như ng bán ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh c a Quĩ tín d ng Nhân dân Trung ương. c) Khi Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương cho thuê, th ch p, c m c , như ng bán, thanh lý nh ng tài s n thu c công ngh liên quan n ho t ng nghi p v c a c h th ng thì ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ng ý b ng văn b n. 8- i v i nh ng tài s n Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương i thuê, nh n c m c , nh n th ch p, Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m qu n lý, b o qu n ho c s d ng theo qui nh c a pháp lu t và tho thu n v i khách hàng. II/ QU N LÝ DOANH THU, CHI PHÍ. 1- Qu n lý doanh thu. 1.1 - Doanh thu c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương bao g m các kho n ph i thu qui nh t i i u 16 Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph , bao g m:
 6. a) Thu t ho t ng nghi p v : Thu lãi cho vay, ti n g i, d ch v thanh toán, d ch v ngân quĩ, nghi p v chi t kh u, b o lãnh và các d ch v khác liên quan n ho t ng nghi p v ngân hàng. b) Thu t ho t ng khác: Thu lãi góp v n, mua c ph n; tham gia th trư ng ti n t ; kinh doanh vàng b c, ngo i t ; nghi p v u thác i lý; d ch v tư v n; nghi p v mua bán n gi a các T ch c tín d ng; cho thuê tài s n và thu d ch v khác. c) Thu hoàn nh p các kho n d phòng ã trích trong chi phí; thu các kho n v n ã ư c x lý b ng d phòng r i ro; thu t như ng bán, thanh lý tài s n c nh; thu v chênh l ch t giá theo qui nh c a pháp lu t. d) Thu khác 1.2- Nguyên t c xác nh doanh thu. a) Doanh thu t ho t ng cho vay, thu lãi ti n g i là s lãi ph i thu trong kỳ ư c xác nh theo nguyên t c sau: - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương h ch toán s lãi ph i thu i v i các kho n n trong h n vào thu nh p. i v i s lãi ph i thu c a các kho n n quá h n không ph i h ch toán thu nh p, Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương theo dõi ngo i b ng ôn c thu, khi thu ư c thì h ch toán vào thu nghi p v . - S lãi ph i thu c a các kho n cho vay trong h n ã h ch toán thu nh p nhưng khách hàng không thanh toán ư c úng h n, sau 90 ngày khách hàng chưa thanh toán ho c chưa n 90 ngày nhưng kho n vay chuy n sang n quá h n Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c h ch toán gi m thu và theo dõi ngo i b ng ôn c thu, khi thu ư c thì h ch toán vào thu nghi p v . b) i v i các kho n thu t các ho t ng góp v n liên doanh, liên k t, mua c ph n doanh thu phát sinh là s thu ư c trong năm. c) i v i doanh thu t ho t ng còn l i: Doanh thu là toàn b s ti n bán hàng hoá, d ch v sau khi ã tr ( - ) các kho n gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i (n u có ch ng t h p l ) ư c khách hàng ch p nh n thanh toán, không phân bi t ã thu hay chưa thu ư c ti n. 2 - Qu n lý chi phí: Chi phí c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương là s ph i chi trong kỳ cho ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác theo qui nh t i i u 17 Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph , m t s kho n chi phí Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n theo hư ng d n dư i ây: 2. l - Chi phí ho t ng kinh doanh. a) Chi phí ph i tr lãi ti n g i, ti n vay, chi d ch v ngân hàng. b) Chi phí kh u hao tài s n c nh cho ho t ng kinh doanh theo qui ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh c a Nhà nư c qui nh cho các doanh nghi p Nhà nư c.
 7. c) Chi phí ti n lương và các kho n ph c p có tính ch t lương cho cán b làm vi c t i Quĩ theo ch ti n lương, ti n công c a Nhà nư c qui nh cho các Doanh nghi p Nhà nư c. d) Chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn cho cán b làm vi c tr c ti p t i Quĩ theo các qui nh hi n hành c a Nhà nư c. ) Chi phí d ch v mua ngoài. - Là các kho n chi phí s a ch a tài s n c nh thuê ngoài, v n chuy n, i n, nư c, i n tho i, v t li u, gi y t in, văn phòng phNm, công c lao ng, phòng cháy ch a cháy, tư v n, ki m toán, ti n mua b o hi m tài s n, chi hoa h ng, i lý môi gi i, u thác và các d ch v khác. - Các kho n chi trên ph i có y ch ng t ho c hoá ơn h p l theo qui nh c a B Tài chính. - Chi phí s a ch a tài s n c nh nh m khôi ph c năng l c c a tài s n ư c h ch toán tr c ti p ho c phân b d n vào chi phí kinh doanh trong năm. i v i nh ng tài s nc nh c thù mà chi phí s a ch a tài s n c nh phát sinh không u gi a các kỳ, các năm, n u Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương mu n trích trư c chi phí s a ch a tài s n c nh vào chi phí kinh doanh thì ph i l p k ho ch trích trư c chi phí s a ch a tài s n c nh và báo cáo B Tài chính xem xét, quy t nh. Sau khi có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a B Tài chính, Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i thông báo cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý bi t. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i quy t toán chi phí s a ch a th c t phát sinh v i chi phí s a ch a ã trích trư c, n u chi phí s a ch a th c t l n hơn s ã trích thì ph n chênh l ch ư c h ch toán th ng ho c ư c phân b d n vào chi phí trong kỳ, n u chi phí s a ch a th c t nh hơn s ã trích thì ph n chênh l ch ư c h ch toán vào thu nh p trong kỳ. - Chi phí ti n thuê tài s n ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh theo s ti n ph i tr trong năm căn c vào h p ng thuê. Trư ng h p tr ti n thuê tài s n m t l n cho nhi u năm thì ti n thuê ư c phân b d n vào chi phí kinh doanh theo s năm s d ng tài s n. - Các kho n chi phí hoa h ng i lý, u thác ph i th hi n trong các h p ng i lý, u thác và ch ư c h ch toán chi theo s ph i chi, có ch ng t h p pháp. - Chi phí hoa h ng môi gi i: + Vi c chi hoa h ng môi gi i c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i g n v i hi u qu kinh t do vi c môi gi i mang l i. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương căn c văn b n hư ng d n chi phí hoa h ng môi gi i c a B Tài chính, i u ki n và c i m c th c a mình xây d ng qui ch chi hoa h ng môi gi i áp d ng th ng nh t và công khai trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương phê duy t qui ch nói trên áp d ng trong ơn v mình. + Căn c vào qui ch ư c duy t, tuỳ theo t ng nghi p v môi gi i phát sinh trong ho t ng mà T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương quy t nh chi hoa h ng cho t ng ho t ng môi gi i.
 8. + i tư ng ư c hư ng ti n chi hoa h ng môi gi i là các t ch c, cá nhân (trong và ngoài nư c) có làm môi gi i, d ch v cho Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. + Hoa h ng môi gi i không ư c áp d ng cho các i tư ng là i lý c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương, các khách hàng ư c ch nh, các ch c danh qu n lý, nhân viên c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. + Vi c chi hoa h ng môi gi i ph i căn c vào h p ng ho c gi y xác nh n gi a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương và bên nh n hoa h ng, trong ó ph i có các n i dung cơ b n: tên c a bên nh n hoa h ng; n i dung chi; m c chi; phương th c thanh toán; th i gian th c hi n và k t thúc; trách nhi m c a các bên. + i v i kho n chi môi gi i cho thuê l i tài s n (bao g m c tài s n xi t n , gán n ): M c chi môi gi i cho thuê l i tài s n c a Quĩ tín d ng Nhân dân Trung ương t i a không quá 3% t ng s ti n thu ư c t cho thuê tài s n do môi gi i mang l i trong năm. + i v i kho n chi môi gi i bán tài s n th ch p, c m c : M c chi hoa h ng môi gi i bán tài s n th ch p, c m c c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương không vư t quá 1% giá tr th c t thu ư c t ti n bán tài s n qua môi gi i, m c chi môi gi i bán m t tài s n không vư t quá 20 tri u ng. e) Chi phí n p thu , phí, ti n thuê t ph i n p có liên quan n ho t ng kinh doanh (tr thu thu nh p doanh nghi p) bao g m: thu môn bài, thu s d ng t ho c ti n thuê t, thu tài nguyên, l phí c u phà, l phí sân bay, các lo i thu và l phí khác. g) Chi phí khác. - Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, giao d ch, i ngo i, chi phí h i ngh và các lo i chi phí khác ph i có hoá ơn ho c ch ng t theo qui nh c a B Tài chính, g n v i k t qu kinh doanh. M c chi không vư t quá 5% t ng chi phí. - Chi b o h lao ng i v i nh ng i tư ng c n trang b b o h lao ng trong khi làm vi c và chi trang ph c giao d ch cho cán b nhân viên làm vi c trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương theo ch qui nh. - Chi tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng th c hi n theo Ngh nh s 198/CP ngày 3l/12/1995 c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u trong B lu t lao ng v h p ng lao ng và các văn b n hi n hành khác c a Nhà nư c. - Chi phí cho lao ng n theo ch qui nh. - Chi phí ti n ăn gi a ca cho ngư i lao ng do Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương qui nh phù h p v i hi u qu kinh doanh, m c chi hàng tháng trong năm cho m i ngư i không vư t quá m c lương t i thi u do Nhà nư c qui nh i v i công ch c Nhà nư c. - óng phí hi p h i ngành ngh mà Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương tham gia.
 9. - Chi trích l p d phòng trong ho t ng c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương theo qui nh t i i m 5 m c I Chương II c a Thông tư này. - Chi phí tham gia t ch c B o hi m ti n g i ho c t ch c b o m an toàn h th ng theo qui nh c a pháp lu t. - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c chi thư ng sáng ki n c i ti n, thư ng ti t ki m v t tư theo hi u qu th c t em l i t các sáng ki n c i ti n, ti t ki m v t tư. H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i xây d ng và công b công khai các qui ch thư ng trong Quĩ. - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c h ch toán các kho n chi nghiên c u khoa h c, nghiên c u i m i công ngh nh m nâng cao hi u qu kinh doanh c a Quĩ. tài nghiên c u và d toán chi phí nghiên c u c a t ng tài ph i ư c H i ng qu n tr phê duy t và t ch u trách nhi m v hi u qu các tài ó. - Kho n chi cho các trư ng l p, ào t o b i dư ng nâng cao tay ngh , năng l c qu n lý ch ư c h ch toán vào chi phí kho n chi cho các i tư ng là cán b , nhân viên trong Quĩ. Quĩ tín d ng nhân dân Trungương ư c h ch toán vào chi phí ph n chênh l ch sau khi tr i các kho n h tr c a Ngân sách Nhà nư c (n u có). M c chi t i a không vư t quá 1,3 l n nh m c chi s nghi p cho các i tư ng trên do Nhà nư c qui nh. - Kho n chi h tr giáo d c cho các t ch c giáo d c thành l p theo qui nh c a Nhà nư c (n u có) như: quĩ khuy n h c, trư ng h c sinh tàn t t, h c sinh không nơi nương t a, T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương căn c vào ch qui nh và kh năng tài chính, quy t nh và t ch u trách nhi m v m c chi h tr nói trên. - Chi b o v cơ quan. - Chi v nghi p v kho quĩ. - Chi cho công tác b o v môi trư ng. N u s chi trong năm l n và có tác d ng trong nhi u năm thì ư c phân b cho các năm sau. - Chi ti n ph t do vi ph m h p ng kinh t . 2.2- Chi phí ho t ng khác. a) Chi cho ho t ng kinh doanh ngo i t , vàng b c. b) Chi cho ho t ng mua bán ch ng khoán. c) Chi cho ho t ng cho thuê tài s n. d) Chi phí như ng bán, thanh lý tài s n c nh (bao g m c giá tr còn l i c a tài s n c nh khi thanh lý và như ng bán). ) Chi cho ho t ng liên doanh, góp v n, mua c ph n.
 10. e) Chi phí cho vi c thu h i các kho n n ã xoá, chi phí thu h i n quá h n khó òi. - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c chi cho các T ch c có tư cách pháp nhân ã có óng góp trong vi c thu h i các kho n n ã xoá, n quá h n khó òi cho Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương trên cơ s công s c óng góp và hi u qu em l i c a các t ch c này. - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương xây d ng qui ch chi cho vi c thu h i các kho n n ã xoá, n quá h n khó òi trình H i ng qu n tr phê duy t và công b công khai các qui ch này. T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ch u trách nhi m v các kho n chi này. - M c chi cho các t ch c có tư cách pháp nhân ã có óng góp trong vi c thu h i các kho n n ã xoá, n quá h n khó òi trong năm c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương không vư t quá 2% s n thu h i. M c chi thu h i n t i a i v i m t món n không vư t quá 50 tri u ng. g) Kho n t n th t tài s n còn l i sau khi ã bù p b ng các ngu n theo qui nh t i i m 6 m c I chương II Thông tư này. h) Chi phí cho T ch c ng, oàn th t i Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c l y t ngu n kinh phí c a t ch c này, n u ngu n kinh phí c a t ch c này không thì ph n chênh l ch thi u ư c h ch toán vào chi phí c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. i) Các kho n chi h p lý, h p l khác. 2.3- Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương không ư c tính vào chi phí các kho n sau ây: - Các kho n ti n ph t vi ph m pháp lu t như: lu t giao thông, lu t thu , lu t môi trư ng, lu t lao ng, vi ph m ch báo cáo th ng kê, tài chính k toán và các lu t khác. N u do t p th ho c cá nhân vi ph m pháp lu t, thì i tư ng vi ph m ph i n p ph t. Ngoài kho n ti n n bù nói trên, ph n n p ph t còn l i l y t l i nhu n sau thu . - Các kho n u tư xây d ng cơ b n, chi mua s m tài s n c nh h u hình và vô hình, chi ng h cho các t ch c, cá nhân. - Chi phí i công tác nư c ngoài vư t nh m c Nhà nư c qui nh áp d ng cho cán b công ch c Nhà nư c và cán b doanh nghi p Nhà nư c khi i công tác nư c ngoài. - Các kho n thu c ngu n kinh phí khác ài th như kho n chi s nghi p ã ư c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan c p trên ho c các t ch c khác tài tr ; chi tr lãi vay v n u tư xây d ng cơ b n trong th i kỳ công trình chưa hoàn thành, s lãi này ư c h ch toán vào chi u tư xây d ng cơ b n. - Các kho n chi phí không h p lý khác.
 11. 3 - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có các ho t ng kinh t phát sinh b ng ngo i t thì ph i qui i ra ng Vi t Nam theo hư ng d n c a B Tài chính. III/ PHÂN PH I L I NHU N VÀ TRÍCH L P CÁC QUĨ. 1 - Phân ph i l i nhu n. L i nhu n c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p theo qui nh c a pháp lu t ư c phân ph i như sau: a) Trích l p quĩ d tr b sung v n i u l 5%, m c t i a c a quĩ này không vư t quá V n i u l c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương b) Bù các kho n l c a năm trư c và ti n vi ph m pháp lu t không ư c tính vào l i nhu n trư c thu . c) L i nhu n sau khi tr các kho n trên, còn l i coi như 100% ư c phân ph i ti p như sau: - Trích l p quĩ d phòng tài chính 10%, s dư quĩ này không vư t quá 25% v n i u l c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - Trích l p quĩ u tư phát tri n nghi p v t i thi u 30% - Trích l p quĩ d phòng tr c p m t vi c làm cho s cán b làm vi c t i Quĩ 5%, s dư quĩ này không vư t quá 6 tháng lương th c hi n trong năm c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - Trích l p 2 quĩ khen thư ng và phúc l i, m c trích cho 2 quĩ này t i a không quá 3 tháng lương th c hi n trong năm c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. M c trích c th hàng năm cho quĩ khen thư ng, quĩ phúc l i do H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương xem xét, quy t nh. - Chia l i t c c ph n cho các thành viên, t ch c, cá nhân góp v n vào Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. M c chia l i t c c ph n cho các thành viên ư c căn c vào s v n góp, do H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương trình i h i thành viên xem xét, quy t nh hàng năm. - S còn l i (n u có) ư c dùng b sung vào quĩ u tư phát tri n nghi p v . 2 - Nguyên t c s d ng các quĩ. a) Quĩ d tr b sung v n i u l dùng b sung v n i u l . b) Quĩ u tư phát tri n nghi p v dùng u tư m r ng qui mô ho t ng kinh doanh và i m i trang thi t b , i u ki n làm vi c c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương.
 12. Căn c vào nhu c u u tư và kh năng c a quĩ, H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương quy t nh hình th c và bi n pháp u tư theo nguyên t c có hi u qu , an toàn và phát tri n v n. c) Quĩ d phòng tài chính dùng bù p ph n còn l i c a nh ng t n th t, thi t h i v tài s n x y ra trong quá trình kinh doanh sau khi ã bù p b ng ti n b i thư ng c a các t ch c, cá nhân gây ra t n th t, c a t ch c b o hi m và s d ng d phòng r i ro ã trích trong chi phí. d) Quĩ d phòng tr c p m t vi c làm dùng tr c p cho ngư i lao ng ã làm vi c t i Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương t 1 năm tr lên b m t vi c làm t m th i theo qui nh c a pháp lu t; chi ào t o l i chuyên môn, k thu t cho ngư i lao ng do thay i công ngh ho c chuy n sang công vi c m i; ào t o ngh d phòng cho lao ng n và b i dư ng nâng cao trình ngh nghi p cho cán b nhân viên làm vi c trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. M c tr c p cho t ng trư ng h p c th do Ch t ch H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương quy t nh. ) Quĩ khen thư ng dùng : Thư ng cu i năm ho c thư ng nh kỳ cho cán b , nhân viên trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. M c thư ng do H i ng qu n tr Quĩ quy t nh theo ngh c a T ng giám c và công oàn trên cơ s năng su t lao ng, thành tích trong công tác c a m i cán b , nhân viên trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. Thư ng t xu t cho nh ng cá nhân, t p th trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có sáng ki n c i ti n k thu t, qui trình nghi p v mang l i hi u qu trong kinh doanh. M c thư ng do H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương quy t nh. Thư ng cho các thành viên c a Quĩ; các ơn v , cá nhân bên ngoài có quan h kinh t ã hoàn thành t t nh ng i u ki n h p ng, óng góp có hi u qu vào ho t ng kinh doanh c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. M c thư ng do H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương quy t nh. e) Quĩ phúc l i dùng : u tư xây d ng ho c s a ch a, b sung v n xây d ng cho các công trình phúc l i c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương, góp v n u tư xây d ng các công trình phúc l i chung trong ngành (n u có) ho c v i các ơn v khác theo h p ng tho thu n. Chi cho các ho t ng th thao, văn hoá, phúc l i công c ng c a t p th cán b , nhân viên Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. óng góp cho quĩ phúc l i xã h i. Chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t cho cán b , nhân viên c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. Chi các ho t ng phúc l i khác.
 13. T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i h p v i Ban ch p hành công oàn c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương qu n lý, s d ng quĩ này. IV/ CH K TOÁN, TH NG KÊ, KI M TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 1 - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n ch k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t, ghi chép y ch ng t ban u, c p nh t s sách k toán và ph n ánh y , k p th i, trung th c, chính xác, khách quan các ho t ng tài chính. 2 - Năm tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 3l tháng 12 năm dương l ch. 3 - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n quy t toán tài chính và ch p hành y các qui nh v báo cáo tài chính, l p và g i cho cơ quan tài chính Nhà nư c, cơ quan th ng kê, thu và Ngân hàng Nhà nư c theo qui nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê và qui nh t i Thông tư này. 3.1 - N i dung báo cáo tài chính. a) Báo cáo k ho ch tài chính. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương l p k ho ch tài chính hàng năm g m: - K ho ch ngu n v n và s d ng v n. - K ho ch thu nh p, chi phí, k t qu kinh doanh và ch tiêu n p Ngân sách Nhà nư c. - K ho ch lao ng, ti n lương. b) Báo cáo tài chính: Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m l p và g i y các báo cáo tài chính sau: - B ng cân i tài kho n k toán c p III c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương bao g m c tài kho n ngo i b ng. - B ng t ng k t tài s n (B ng cân i tài chính) c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - Thuy t minh báo cáo tài chính trong ó chi ti t v m t s n i dung: (theo m u bi u ính kèm) + K t qu kinh doanh, tình hình th c hi n thu n p ngân sách Nhà nư c. + Th c hi n lao ng ti n lương c a Quĩ tín d ng Nhân dân Trung ương. + Tình hình tăng, gi m bi n ng ngu n v n, s d ng v n. + Tình hình n quá h n, n khó có kh năng thu h i, n không thu h i ư c, tình hình tài s n th ch p ang t n ng.
 14. - Báo cáo k t qu ki m toán tài chính năm Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương c a T ch c ki m toán c l p. 3.2 - Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ch u trách nhi m v tính chính xác, tính trung th c c a các báo cáo này. 3.3 - Th i h n g i báo cáo. a) Th i h n g i k ho ch tài chính. Các k ho ch tài chính do Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương xây d ng ph i ư c H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương xem xét phê duy t ng th i g i cho cơ quan tài chính trư c ngày 15 tháng ll năm trư c năm k ho ch. b) Th i h n g i báo cáo tài chính. - Báo cáo quí ư c g i ch m nh t sau 45 ngày k t ngày k t thúc quí. - Báo cáo năm ư c g i ch m nh t sau 60 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính. 3.4- Nơi nh n báo cáo. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương g i báo cáo k ho ch tài chính, báo cáo tài chính n B Tài chính, cơ quan thu , cơ quan th ng kê tr c ti p qu n lý và Ngân hàng Nhà nư c. 4- Công tác ki m toán. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương t t ch c ki m toán n i b ki m toán các báo cáo tài chính c a mình phù h p v i qui nh c a Lu t các T ch c tín d ng, ph m vi và qui mô ho t ng c a mình. Ch m nh t 30 ngày trư c khi k t thúc năm tài chính, Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i thuê m t T ch c ki m toán c l p ho t ng h p pháp t i Vi t Nam ki m toán báo cáo tài chính c a mình, t ch c ki m toán ư c thuê ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. K t qu ki m toán báo cáo tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương do T ch c ki m toán c l p th c hi n ư c g i cho B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c ch m nh t sau 15 ngày k t khi có k t qu ki m toán. 5 - Công khai tài chính i v i Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n ch công khai tài chính theo các qui nh dư i ây : 5. l - Hình th c công khai. a) Công khai v i Nhà nư c:
 15. Hàng quí, năm Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i l p và g i báo cáo tài chính cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c theo qui nh t i i m 3 m c IV chương II nêu trên. H i ng qu n tr , T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m gi i trình các v n tài chính liên quan theo yêu c u c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c khi th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c theo qui nh c a Chính ph . b) Công khai v i t ch c ng, oàn th , ngư i lao ng và v i các thành viên góp v n c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - Sau khi k t thúc năm tài chính H i ng qu n tr ho c T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có nghĩa v công khai tình hình tài chính c a ơn v mình. N i dung công khai bao g m: + Tình hình ngu n v n: V n Nhà nư c, v n c a các c ông, các quĩ, v n huy ng, các kho n n ph i tr ... + Tình hình s d ng v n: Tài s n c nh, dư n cho vay, tình hình thu n ... + Tình hình thu nh p, chi phí: Các kho n doanh thu, chi phí ho t ng kinh doanh, k t qu kinh doanh, tình hình thu n p Ngân sách Nhà nư c, n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn. + Tình hình lao ng và thu nh p c a cán b , nhân viên trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương, vi c áp d ng các bi n pháp v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - H i ng qu n tr , T ng giám c ph i h p v i t ch c công oàn l a ch n hình th c công khai phù h p v i t ng i tư ng ti p nh n thông tin, vi c công khai tài chính có th ư c th c hi n t i i h i thành viên hàng năm, i h i công nhân viên ch c, thông báo trong các cu c h p c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương, t i các cu c h p c a t ch c công oàn và t ch c chính tr xã h i trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ho c thông báo b ng văn b n n cán b , công nhân viên trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. c) Công khai ra ngoài Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương các nhà u tư, các khách hàng có căn c quy t nh các quan h kinh t , giao d ch v i Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - Nh ng n i dung c n công b công khai là v n i u l th c có t i th i i m công khai, các kho n n ph i tr , cơ c u ngu n v n và s d ng v n, k t qu kinh doanh c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. Ngoài ra Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m tr l i các yêu c u khác tuỳ theo m i quan h v i các ch n và các nhà u tư, khách hàng. 4.2 - Th i i m công khai tài chính: Sau 120 ngày k t ngày k t thúc năm Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i công khai tình hình tài chính năm c a mình cho các i tư ng nêu trên. V/ KI M TRA, THANH TRA TÀI CHÍNH VÀ X LÝ VI PH M IV I QUĨ TÍN D NG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG
 16. 1- Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương t ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các báo cáo tài chính c a mình, cơ quan tài chính có trách nhi m ki m tra vi c ch p hành ch tài chính. Vi c ki m tra tài chính ư c ti n hành theo các hình th c: - Ki m tra tài chính nh kỳ ho c t xu t. - Ki m tra theo t ng chuyên theo yêu c u c a công tác qu n lý tài chính. 2- X lý vi ph m. - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có vi ph m ch tài chính c a Nhà nư c s b x ph t theo qui nh c a pháp lu t. - Trong trư ng h p Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương không th c hi n ho c th c hi n không y các qui nh v ch báo cáo tài chính nêu t i i m 3 m c IV chương II Thông tư này s b x ph t theo qui nh t i ngh nh s 49/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v x ph t hành chính trong lĩnh v c k toán. Chương 3 T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, m i qui nh trư c ây v qu n lý tài chính i v i Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, xem xét, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quí ......... Năm....... (Ban hành kèm theo Thông tư s 98 ngày 12/10/2000 c a B Tài chính) I. C I M HO T NG C A QUĨ TÍN D NG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG 1. Gi y phép thành l p và ho t ng, th i h n có giá tr . 2. Hình th c s h u v n
 17. 3. Thành ph n H i ng qu n tr (Tên, ch c danh t ng ngư i) 4. Thành ph n Ban giám c (Tên, ch c danh t ng ngư i) 5. Tr s chính...; s chi nhánh:...; s công ty con:... 6. T ng s cán b , công nhân viên II. M T S TÌNH HÌNH HO T NG C A QUĨ TÍN D NG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG ( ƠN VN: TRI U NG) 1. Tình hình tăng gi m tài s n c nh Ch tiêu t Nhà c a, Máy Phương Khác T ng v t Ki n móc ti n v n c ng trúc Thi t b t i 1. Nguyên giá TSC - S dư u kỳ - S tăng trong kỳ Trong ó: Mua s m m i Xây d ng m i - S gi m trong kỳ Trong ó: Thanh lý Như ng bán - S cu i kỳ 2. Giá tr hao mòn - Dư u kỳ - Tăng trong kỳ - Gi m trong kỳ - S cu i kỳ 3. Giá tr còn l i -S u kỳ - S cu i kỳ 2. Báo cáo thu nh p, chi phí c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương
 18. Ch tiêu S dư S phát sinh trong S dư u kỳ kỳ cu i kỳ PS n PS có 1 2 3 4 5 A. Thu nh p I. Thu v ho t ng tín d ng 1. Thu lãi cho vay 2. Thu t nghi p v b o lãnh 3. Thu khác v ho t ng tín d ng II. Thu d ch v thanh toán và ngân quĩ 1. Thu lãi ti n g i 2. Thu t d ch v thanh toán 3. Thu t d ch v ngân quĩ III. Thu t các ho t ng khác 1. Thu lãi góp v n mua c ph n 2. Thu t tham gia th trư ng ti n t 3. Thu t kinh doanh ngo i h i 4. Thu t nghi p v u thác i lý 5. Thu t các d ch v khác 6. Các kho n thu khác B. Chi phí I. Chi v huy ng v n 1. Chi tr lãi ti n g i 2. Chi tr lãi ti n vay 3. Chi tr lãi phát hành gi y t có giá 4. Chi phí khác II. Chi d ch v thanh toán và ngân quĩ 1. Chi v d ch v thanh toán 2. Cư c phí bưu i n m ng vi n thông
 19. 3. Chi v ngân quĩ 4. Các kho n chi d ch v khác III. Chi ho t ng khác 1. Chi v tham gia th trư ng ti n t 2. Chi v kinh doanh ngo i h i IV. Chi v tài s n 1. Kh u hao TSC 2. B o dư ng s a ch a tài s n 3. Công c lao ng 4. Chi b o hi m tài s n 5. Chi thuê tài s n V. Chi cho nhân viên 1. Chi lương và ph c p lương 2. Chi khác VI. Chi n p thu và các kho n l phí 1. Chi n p thu 2. Chi n p l phí VII. Chi ho t ng qu n lý, công v 1. Chi v t li u gi y t in 2. Chi công tác phí 3. Chi ào t o hu n luy n nghi p v 4. Chi NCKH, sáng ki n 5. Chi bưu phí và i n tho i 6. Chi hoa h ng môi gi i cho thuê l i tài s n, bán tài s n th ch p, thu h i n . 7. Chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, giao d ch i ngo i, chi phí h i ngh và chi phí khác VIII. Chi d phòng và BHTG 1. Chi d phòng 2. Chi b o hi m ti n g i IX. Chi phí khác
 20. 3. Tình hình thu nh p c a cán b công nhân viên Ch tiêu K ho ch Th c hi n T l (%) th c hi n so v i k ho ch I. T ng s cán b , CNV II. Thu nh p c a cán b 1. T ng quĩ lương 2. Ti n thư ng 3. T ng thu nh p (1+2) 4. Ti n lương bình quân 5. Thu nh p bình quân Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương l p m u bi u báo cáo tình hình thu nh p c a cán b , công nhân viên theo năm 4. Tình hình th c hi n nghĩa v v i Ngân sách Nhà nư c Ch tiêu Mã S còn S phát sinh Lu k t S còn s ph i n p trong kỳ u năm ph i n p u kỳ cu i kỳ S S S S ph i ã ph i ã n p n p n p n p I . Thu 1. Thu VAT 2. Thu tiêu th c bi t 3. Thu xu t nh p khNu 4. Thu thu nh p 5. Thu s d ng v n NSNN 6. Thu tài nguyên 7. Thu nhà t 8. Ti n thuê t 9. Các lo i thu khác II. Các kho n ph i n p khác 1. Các kho n ph thu
Đồng bộ tài khoản