Thông tư số 98/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
59
lượt xem
2
download

Thông tư số 98/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 98/2004/TT-BTC về Luật kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 98/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 98/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2004 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 42/2001/N -CP NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2001 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T KINH DOANH B O HI M Căn c Lu t kinh doanh b o hi m s 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01/08/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n c th như sau: I. THÀNH L P VÀ HO T NG C A DOANH NGHI P B O HI M, DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M 1. H sơ xin c p gi y phép thành l p và ho t ng 1.1. H sơ xin c p gi y phép theo quy nh t i i u 64 Lu t kinh doanh b o hi m bao g m nh ng tài li u sau: 1.1.1. ơn xin c p gi y phép ư c làm theo m u quy nh t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này. ơn xin c p gi y phép ph i có ch ký c a ngư i i di n theo pháp lu t ho c ngư i ư c u quy n c a ch u tư; 1.1.2. Phương án ho t ng 5 năm u trong ó nêu rõ phương th c trích l p d phòng nghi p v , chương trình tái b o hi m, u tư v n, hi u qu kinh doanh, kh năng thanh toán c a doanh nghi p b o hi m và l i ích kinh t c a vi c thành l p doanh nghi p; 1.1.3. Danh sách, lý l ch, các văn b ng ư c công ch ng ch ng minh năng l c, trình chuyên môn, nghi p v c a ngư i qu n tr , ngư i i u hành doanh nghi p; 1.1.4. M c v n góp và phương th c góp v n, danh sách nh ng t ch c, cá nhân chi m 10% s v n i u l tr lên; tình hình tài chính và nh ng thông tin khác có liên quan n các t ch c, cá nhân ó; 1.1.5. Quy t c, i u kho n, bi u phí, hoa h ng b o hi m c a lo i s n phNm b o hi m d ki n kinh doanh;
 2. 1.1.6. i v i doanh nghi p môi gi i b o hi m, h sơ xin c p gi y phép không bao g m i m 1.1.5 nêu trên. Riêng phương án ho t ng 5 năm u c a doanh nghi p môi gi i b o hi m không ph i nêu phương th c trích l p d phòng nghi p v , chương trình tái b o hi m, u tư v n, kh năng thanh toán c a doanh nghi p. 1.2. Ngoài các gi y t theo quy nh t i m c 1.1 nêu trên, tùy thu c vào lo i hình doanh nghi p d ki n thành l p, h sơ xin c p gi y phép ph i có nh ng tài li u sau: 1.2.1. i v i doanh nghi p b o hi m nhà nư c, doanh nghi p môi gi i b o hi m nhà nư c: a) D th o i u l doanh nghi p bao g m các n i dung chính ư c quy nh t i Lu t Doanh nghi p Nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành; b) Văn b n c a cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p ch p thu n vi c doanh nghi p tham gia ho t ng kinh doanh b o hi m, kinh doanh môi gi i b o hi m; c) Gi i trình v ngu n v n thành l p doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. 1.2.2. i v i công ty c ph n b o hi m, công ty c ph n môi gi i b o hi m, công ty trách nhi m h u h n môi gi i b o hi m, doanh nghi p tư nhân môi gi i b o hi m, công ty h p danh môi gi i b o hi m: a) D th o i u l bao g m các n i dung chính ư c quy nh t i Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành; b) Biên b n h p c a ch u tư v vi c thành l p công ty c ph n b o hi m, công ty c ph n môi gi i b o hi m, công ty trách nhi m h u h n môi gi i b o hi m, doanh nghi p tư nhân môi gi i b o hi m, công ty h p danh môi gi i b o hi m; c) Xác nh n c a cơ quan có thNm quy n v năng l c pháp lý c a các ch u tư là sáng l p viên: - i v i các ch u tư là pháp nhân: b n sao có công ch ng c a quy t nh thành l p doanh nghi p, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y phép u tư (n u có); - i v i các ch u tư là cá nhân: lý l ch tư pháp theo m u do pháp lu t quy nh. d) Xác nh n v tính h p pháp c a ngu n v n thành l p công ty: - i v i ch u tư là pháp nhân: báo cáo tài chính ã ư c ki m toán c l p trong 3 năm g n nh t. - i v i ch u tư là cá nhân: xác nh n c a ngân hàng v s dư ti n g i có trong tài kho n c a ch u tư, ho c th ti t ki m có kỳ h n còn l i ít nh t là 6 tháng (k t ngày n p h sơ xin c p gi y phép), ho c ch ng ch ti n g i ng tên ch u tư. Các h sơ, gi y t v nhà t không ư c dùng xác nh n v tình hình tài chính và kh năng góp v n c a các ch u tư.
 3. ) Văn b n u quy n cho ngư i i di n các ch u tư; e) Danh sách các thành viên sáng l p công ty ư c l p theo m u quy nh t i Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành. 1.2.3. i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m 100% v n u tư nư c ngoài: a) D th o i u l doanh nghi p b o hi m 100% v n u tư nư c ngoài bao g m các n i dung chính ư c quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành; b) i u l c a ch u tư nư c ngoài; c) Gi y phép ho t ng c a ch u tư nư c ngoài; d) Văn b n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài: - Cho phép ch u tư nư c ngoài thành l p doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài t i Vi t nam. Trư ng h p quy nh c a nư c nơi ch u tư nư c ngoài có tr s chính không yêu c u có văn b n ch p thu n thì ph i có b ng ch ng xác nh n vi c này; - Xác nh n ch u tư nư c ngoài ư c phép kinh doanh lo i hình b o hi m mà ch u tư nư c ngoài d ki n ti n hành t i Vi t Nam - Xác nh n ch u tư nư c ngoài ang trong tình tr ng tài chính lành m nh và áp ng y các yêu c u qu n lý t i nư c nguyên x . 1.2.4. i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m liên doanh: a) H p ng liên doanh bao g m các n i dung chính ư c quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành; b) i u l doanh nghi p liên doanh bao g m các n i dung chính ư c quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành; c) i u l c a bên nư c ngoài tham gia liên doanh; d) Gi y phép ho t ng c a bên nư c ngoài tham gia liên doanh; ) Văn b n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài: - Cho phép ch u tư nư c ngoài thành l p doanh nghi p b o hi m liên doanh t i Vi t nam. Trư ng h p quy nh c a nư c nơi ch u tư nư c ngoài có tr s chính không yêu c u có văn b n ch p thu n thì ph i có b ng ch ng xác nh n vi c này; - Xác nh n ch u tư nư c ngoài ư c phép kinh doanh lo i hình b o hi m mà ch u tư nư c ngoài d ki n ti n hành t i Vi t Nam;
 4. - Xác nh n ch u tư nư c ngoài ang trong tình tr ng tài chính lành m nh và áp ng y các yêu c u qu n lý t i nư c nguyên x . e) Văn b n c a c p có thNm quy n c a bên Vi t Nam cho phép tham gia góp v n vào liên doanh; g) Gi i trình v ngu n v n góp c a i tác là bên Vi t Nam có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. 1.3. H sơ xin c p gi y phép c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c l p thành 3 (ba) b trong ó có 1 (m t) b là b n chính, 2 (hai) b là b n sao. H sơ xin c p gi y phép c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có v n u tư nư c ngoài ư c l p thành 3 (ba) b , m i b g m 1 (m t) b n b ng ti ng Vi t và 1 (m t) b n b ng ti ng Anh. Có 1 (m t) b là b n chính, 2 (hai) b là b n sao. Ch u tư ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a h sơ xin c p gi y phép. 2. Th t c ti p nh n và x lý h sơ xin c p gi y phép 2.1. H sơ xin c p gi y phép ư c B Tài chính ti p nh n và ki m tra trên cơ s sau: 2.1.1. u m c nh ng văn b n c n ph i có trong h sơ theo quy nh; 2.1.2. Tính h p l c a h sơ xin c p gi y phép; 2.1.3. Văn b n xác nh n tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các ch u tư. 2.2. Trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ xin c p gi y phép c a các ch u tư, B Tài chính quy t nh c p gi y phép ho c t ch i c p gi y phép. Trong trư ng h p t ch i c p gi y phép, B Tài chính có văn b n gi i thích lý do. Trong quá trình thNm nh h sơ xin c p gi y phép, trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l theo quy nh t i i m 2.1. nêu trên, B Tài chính có th g i thông báo yêu c u ch u tư b sung, s a i h sơ, n u th y c n thi t. Th i h n ch u tư g i văn b n b sung, s a i h sơ xin c p gi y phép là 30 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n yêu c u c a B Tài chính. H t th i gian b sung, s a i h sơ xin c p gi y phép bao g m c th i gian gia h n, n u ch u tư không hoàn ch nh h sơ theo yêu c u, h sơ xin c p gi y phép h t giá tr xem xét. 2.3. Gi y phép ư c c p theo m u quy nh t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này. 3. ThNm nh h sơ xin c p gi y phép 3.1. H sơ xin c p gi y phép ư c thNm nh d a theo nh ng căn c sau: Lu t kinh doanh b o hi m và các văn b n hư ng d n thi hành; Các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.
 5. 3.2. N i dung thNm nh h sơ xin c p gi y phép : 3.2.1. ThNm nh tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các ch u tư thông qua: a) Văn b n thành l p doanh nghi p và i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p ( i v i các ch u tư là pháp nhân) hay văn b n ch ng minh tư cách pháp lý ( i v i ch u tư là cá nhân); b) Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán trong 3 năm g n nh t ( i v i ch u tư là pháp nhân ang ho t ng), bao g m doanh thu, giá tr tài s n, l i nhu n hàng năm; kh năng huy ng v n c a các ch u tư; xác nh n c a ngân hàng v s dư ti n g i có trong tài kho n c a ch u tư ( i v i ch u tư là cá nhân); s h tr c a công ty m (n u có). c) Quy mô v n, trích l p d phòng nghi p v và các qu d tr theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng u tư, phương án kinh doanh c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m d ki n ư c thành l p. 3.2.2. ThNm nh v m c phù h p c a vi c thành l p doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m v i quy ho ch và các l i ích kinh t -xã h i: a) H sơ xin c p gi y phép phù h p v i quy ho ch, k ho ch, nh hư ng phát tri n th trư ng b o hi m, th trư ng tài chính c a Vi t Nam; b) S phù h p c a vi c thành l p doanh nghi p ư c xem xét trên các v n c th sau: - m b o s phát tri n lành m nh c a th trư ng b o hi m; - Nhu c u c a n n kinh t qu c dân v lo i s n phNm b o hi m mà doanh nghi p d ki n kinh doanh; - Xem xét kh năng nâng cao năng l c khai thác ti m năng b o hi m trong nư c và năng l c gi l i phí b o hi m trên th trư ng; kh năng t o vi c làm cho ngư i lao ng; - Ti n trình h i nh p, phát tri n quan h thương m i gi a Vi t Nam và các nư c. 3.2.3. ThNm nh v nghi p v i v i h sơ xin c p gi y phép: a) Quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ư c xây d ng phù h p v i các quy nh pháp lu t hi n hành, m b o tính kh thi v kinh t , k thu t ng th i phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i và phong t c, t p quán c a Vi t Nam; b) Khuy n khích tri n khai các nghi p v b o hi m m i mà các doanh nghi p b o hi m ang ho t ng trên th trư ng chưa có kh năng áp ng. 4. L phí c p gi y phép
 6. Trong th i h n 7 ngày k t khi ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i n p l phí c p gi y phép theo quy nh t i Ph l c s 2, Thông tư s 110/2002/TT-BTC c a B Tài chính ngày 12 tháng 12 năm 2002 hư ng d n thu, n p, qu n lý và s d ng phí và l phí trong lĩnh v c ngân hàng, ch ng khoán và b o hi m. 5. S a i, b sung gi y phép Th t c ch p thu n nh ng thay i theo quy nh t i i u 69 Lu t kinh doanh b o hi m ư c th c hi n c th như sau: 5.1. i tên doanh nghi p: Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m mu n i tên doanh nghi p ph i g i n B Tài chính văn b n ngh i tên do ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p ký và văn b n xác nh n c a cơ quan, cá nhân có thNm quy n c a doanh nghi p v vi c i tên doanh nghi p; 5.2. Tăng ho c gi m m c v n i u l c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m: Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m mu n thay im cv n i u l ph i g i n B Tài chính: 5.2.1. B n gi i trình v vi c i u ch nh tăng, gi m m c v n i u l có ch ký c a ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p, trong ó ghi rõ s v n tăng (ho c gi m), lý do tăng (ho c gi m), phương án s d ng v n và th i gian th c hi n; 5.2.2. Văn b n ch p thu n c a cơ quan hay ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p v vi c tăng, gi m v n i u l ; 5.2.3. Gi i trình v ngu n tài chính dùng tăng v n trong trư ng h p tăng v n i u l . 5.3. M ho c ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n 5.3.1. H sơ ngh m chi nhánh, văn phòng i di n doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo quy nh t i i u 11 và i u 12 Ngh nh s 42/2001/N -CP c a Chính ph ngày 01/08/2001 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 5.3.2. H sơ ngh m chi nhánh, văn phòng i di n doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ra nư c ngoài th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t v u tư ra nư c ngoài. 5.3.3. H sơ ngh ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m bao g m: - Văn b n ngh ch m d t ho t ng;
 7. - Báo cáo tình hình ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n trong 3 năm g n nh t. Trư ng h p chi nhánh, văn phòng i di n ho t ng chưa ư c 3 năm thì báo cáo tình hình ho t ng t khi b t u ho t ng; - Trách nhi m và các v n phát sinh khi ch m d t ho t ng. 5.4. Thay i a i m t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m mu n thay i a i m t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n c a doanh nghi p ph i g i n B Tài chính văn b n ngh thay i a i m t tr s chính, chi nhánh c a doanh nghi p do ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p ký. 5.5. Thay i n i dung, ph m vi và th i h n ho t ng: Th t c và h sơ ngh thay i n i dung, ph m vi và th i h n ho t ng c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo quy nh t i i u 13, Ngh nh s 42/2001/N -CP c a Chính ph ngày 01/8/2001 quy nh chi ti t vi c thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 5.6. Chuy n như ng c ph n, ph n v n góp: H sơ ngh chuy n như ng c ph n, ph n v n góp chi m 10% s v n i u l tr lên ư c l p thành m t (1) b và n p cho B Tài chính bao g m các tài li u sau: 5.6.1. Văn b n ngh chuy n như ng c ph n, ph n v n góp chi m 10% s v n i u l tr lên có ch ký c a ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p trong ó nêu rõ s lư ng, giá tr c ph n và t l ph n góp v n ư c chuy n như ng; lý do chuy n như ng; 5.6.2. Các thông tin liên quan n t ch c, cá nhân ư c chuy n như ng c ph n, ph n v n góp; H p ng chuy n như ng c ph n, ph n v n góp. 5.7. Thay i Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) 5.7.1. Trong th i h n ch m nh t 15 ngày trư c khi ra văn b n b nhi m, mi n nhi m theo nh kỳ ho c gi a kỳ Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m, T ng giám c (Giám c), Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng qu n tr u quy n ph i có văn b n g i B Tài chính ngh ch p thu n vi c thay i. 5.7.2. H sơ ngh thay i Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) bao g m: a) Văn b n ngh ch p thu n vi c thay i;
 8. b) D ki n b nhi m, mi n nhi m nhân s c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m; c) Lý l ch ngư i d ki n ư c b nhi m có xác nh n c a H i ng qu n tr ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m; d) Văn b ng, ch ng ch ch ng minh trình và năng l c chuyên môn c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) d ki n b nhi m; ) Biên b n cu c h p v vi c b nhi m, mi n nhi m Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m, n u có. 5.8. Chia, tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th , chuy n i hình th c doanh nghi p: H sơ, th t c và th i h n gi i quy t yêu c u chia, tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th , chuy n i hình th c doanh nghi p c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. 5.9. Th i h n gi i quy t các yêu c u s a i, b sung gi y phép: Trong th i h n 30 ngày k t ngày B Tài chính ti p nh n y h sơ ngh s a i, b sung gi y phép c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m quy nh t i các i m t 5.1 n 5.8, Ph n I, Thông tư này, B Tài chính có văn b n tr l i v vi c ch p thu n hay t ch i ch p thu n ngh c a doanh nghi p. Trong trư ng h p t ch i ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. Trong trư ng h p ch p thu n, B Tài chính c p gi y phép i u ch nh cho doanh nghi p theo m u quy nh t i Ph l c 3 kèm theo Thông tư này. Gi y phép i u ch nh là m t b ph n không tách r i c a gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p b o hi m. II. KHAI THÁC B O HI M 1. ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m c a các s n phNm b o hi m. 1.1. Vi c ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ư c áp d ng i v i các s n phNm b o hi m ư c quy nh t i kho n 3 i u 18 Ngh nh s 42/2001/N -CP c a Chính ph ngày 01/8/2001 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 1.2. Doanh nghi p b o hi m ch ư c ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m i v i các s n phNm b o hi m thu c các nghi p v b o hi m ư c phép kinh doanh quy nh t i Gi y phép thành l p và ho t ng (ho c Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n ho t ng kinh doanh b o hi m) do B Tài chính c p cho doanh nghi p. 1.3. Doanh nghi p b o hi m ch u trách nhi m v n i dung và tính h p pháp c a quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m c a các s n phNm b o hi m ăng ký v i B Tài chính. 1.4. Khi ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí c a các s n phNm b o hi m, doanh nghi p b o hi m ph i g i cho B Tài chính các tài li u sau:
 9. 1.4.1. Văn b n ngh ăng ký s n phNm b o hi m theo m u quy nh t i ph l c 12 kèm theo Thông tư này; 1.4.2. Quy t c, i u kho n, bi u phí c a s n phNm b o hi m d ki n áp d ng (b n ti ng Vi t). i v i nh ng s n phNm b o hi m ư c cung c p theo thông l qu c t (như b o hi m hàng h i, hàng không ), doanh nghi p b o hi m có th ăng ký các quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m b ng ti ng Anh. 1.5. Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t khi nh n ư c y các tài li u ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m, B Tài chính có trách nhi m xác nh n vi c doanh nghi p b o hi m ã hoàn t t th t c ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m. 1.6. Trong trư ng h p c n thay i, b sung quy t c, i u kho n, bi u phí c a s n phNm b o hi m ã ăng ký v i B Tài chính, doanh nghi p b o hi m ph i ăng ký các thay i, b sung theo th t c quy nh t i i m 1.4 nêu trên. i v i các r i ro c thù ho c chưa c p y trong quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ã ăng ký v i B Tài chính, doanh nghi p b o hi m và bên mua b o hi m ư c phép th a thu n v i u ki n b o hi m, m c phí b o hi m b o hi m cho r i ro và th c hi n các th t c ăng ký s n phNm sau khi giao k t h p ng. 2. Phê chuNn s n phNm b o hi m 2.1. Trư c khi tri n khai các s n phNm b o hi m nhân th , b o hi m s c kh e và b o hi m tai n n con ngư i, doanh nghi p b o hi m ph i n p B Tài chính h sơ ngh phê chuNn s n phNm bao g m nh ng tài li u sau: 2.1.1. Văn b n ngh B Tài chính phê chuNn trư c khi áp d ng; 2.1.2. Quy t c, i u kho n, bi u phí, hoa h ng b o hi m c a s n phNm b o hi m d ki n tri n khai; 2.1.3. Công th c, phương pháp và gi i trình cơ s tính phí, d phòng nghi p v c a s n phNm b o hi m d ki n tri n khai. 2.1.4. Các tài li u có liên quan bao g m: m u gi y yêu c u b o hi m, tài li u gi i thi u s n phNm, d ch v c a doanh nghi p b o hi m, tài li u minh h a bán hàng, các m u ơn mà khách hàng kê khai và ký vào khi mua b o hi m. i v i các s n phNm b o hi m nhân th có chia lãi, doanh nghi p b o hi m ph i quy nh rõ trong cơ s tính phí c a s n phNm b o hi m d ki n tri n khai nguyên t c, phương th c và t l chia lãi mà doanh nghi p cam k t tr cho khách hàng, nhưng không th p hơn 70% t ng s lãi thu ư c, theo phương pháp ư c B Tài chính ch p thu n. Quy nh này ch áp d ng i v i các h p ng b o hi m nhân th có chia lãi ư c giao k t k t ngày 1/1/2006. 2.2. Quy t c, i u kho n doanh nghi p b o hi m trình B Tài chính ngh phê chuNn ph i m b o:
 10. 2.2.1. Vi c mua các s n phNm b o hi m b tr kèm theo s n phNm b o hi m chính không ph i là i u ki n b t bu c duy trì hi u l c c a s n phNm b o hi m chính; 2.2.2. Tránh s d ng các t ng khó hi u, không rõ ràng ho c có th hi u theo nhi u nghĩa. Trong trư ng h p bu c ph i s d ng các t ng này, doanh nghi p b o hi m ph i có nh nghĩa y và gi i thích rõ ràng tránh gây hi u l m cho khách hàng. 2.3. H sơ ngh phê chuNn s n phNm b o hi m nhân th ph i có ch ký c a ngư i ng u doanh nghi p ho c ư c ngư i ng u doanh nghi p y quy n h p l và xác nh n c a chuyên gia tính toán ư c ch nh theo quy nh t i Ph n III dư i ây. 3. Quy nh v khai thác b o hi m nhân th 3.1. Tài li u gi i thi u v s n phNm, d ch v c a doanh nghi p b o hi m Doanh nghi p b o hi m có trách nhi m: 3.1.1. m b o tài li u gi i thi u v s n phNm, d ch v c a doanh nghi p ph i ư c vi t b ng ngôn ng gi n d , rõ ràng, d hi u và không ch a ng b t kỳ thông tin nào có th d n n hi u l m; 3.1.2. m b o trong khi minh ho bán hàng, ph i phân bi t rõ gi a quy n l i có m b o và quy n l i không m b o; thông báo cho khách hàng bi t t ng s quy n l i b o hi m nh n ư c theo các h p ng b o hi m không m b o có th khác nhau; 3.1.3. Ít nh t m i năm m t l n, xem xét l i các gi nh dùng trong minh h a bán hàng. N u các gi nh ó không còn phù h p v i tình hình th c t , doanh nghi p b o hi m ph i s a l i minh h a bán hàng cho phù h p; 3.1.4. m b o tài li u gi i thi u v s n phNm, d ch v c a doanh nghi p b o hi m không ch a ng nh ng thông tin v quy n l i b o hi m trái v i quy t c, i u kho n b o hi m ã ư c B Tài chính phê chuNn. 3.2. Tài li u minh h a bán hàng 3.2.1. Doanh nghi p b o hi m ph i cung c p cho khách hàng minh ho v s n phNm b o hi m m t cách tr c ti p ho c thông qua các i lý b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c phép ho t ng t i Vi t Nam; 3.2.2. Tài li u minh ho bán hàng ph i có s ch p thu n c a chuyên gia tính toán ư c ch nh c a doanh nghi p b o hi m i v i các gi nh dùng tính toán, trư c khi s d ng cung c p cho khách hàng. Tài li u minh h a bán hàng ph i rõ ràng, y và chính xác giúp khách hàng có s l a ch n phù h p; 3.2.3. Các doanh nghi p b o hi m ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và c p nh t c a các tài li u gi i thi u v s n phNm, d ch v c a doanh nghi p b o hi m, tài li u minh h a bán hàng và các tài li u bán hàng khác trong su t th i gian s d ng; 3.2.4. Doanh nghi p b o hi m ph i trình bày trong tài li u minh ho bán hàng nh ng i u ki n ư c nh n giá tr hoàn l i và nh ng quy n l i, kèm theo s ti n c th
 11. mà khách hàng ư c hư ng khi nh n giá tr hoàn l i, nhưng ph i nêu rõ nh ng quy n l i này là có m b o hay không có m b o. 3.3. Cung c p thông tin có liên quan nh p ng b o hi m N u h p ng b o hi m không có quy nh rõ, khi c p ơn b o hi m, doanh nghi p b o hi m ph i thông báo cho khách hàng b ng văn b n nh ng thông tin sau: 3.3.1. Phương th c và nh kỳ óng phí b o hi m; 3.3.2. Tên cá nhân ho c ơn v tr c thu c c a doanh nghi p liên h trong trư ng h p khách hàng c n ư c ph c v ho c ư c gi i áp v nh ng v n liên quan n h p ng; 3.3.3. Trách nhi m c a khách hàng ph i thông báo cho doanh nghi p khi có thay i a ch c a bên mua b o hi m; 3.3.4. a ch khách hàng có th liên h ư c gi i quy t khi u n i, th c m c, tranh ch p liên quan n vi c giao k t, th c hi n và ch m d t h p ng b o hi m. Hàng năm, doanh nghi p b o hi m ph i thông báo cho các ch h p ng b o hi m v tình tr ng h p ng c a h . 3.4. Giá tr hoàn l i c a h p ng b o hi m nhân th 3.4.1. H p ng b o hi m nhân th ch có giá tr hoàn l i khi có hi u l c 24 tháng tr lên i v i các h p ng b o hi m óng phí nh kỳ; 3.4.2. Doanh nghi p b o hi m ư c quy n kh u tr các kho n n chưa ư c hoàn tr trư c khi thanh toán giá tr hoàn l i cho bên mua b o hi m. 4. Công b danh m c s n phNm b o hi m Trong th i h n 15 ngày u m i quý, B Tài chính công b danh m c các s n phNm b o hi m c a các doanh nghi p b o hi m ang cung c p trên th trư ng tính n th i i m công b . Vi c công b danh m c các s n phNm b o hi m ư c B Tài chính ti n hành công khai trên phương ti n thông tin i chúng và g i n Hi p h i b o hi m Vi t Nam, các doanh nghi p b o hi m ư c phép thành l p và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 5. Hoa h ng b o hi m 5.1. Doanh nghi p b o hi m ch ư c chi tr hoa h ng b o hi m t ph n phí b o hi m th c t thu ư c theo t l hoa h ng b o hi m do B Tài chính quy nh i v i t ng nghi p v b o hi m cho các i tư ng quy nh t i i u 20 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m.
 12. 5.2. Hoa h ng b o hi m là các kho n chi phí c a doanh nghi p b o hi m tr cho doanh nghi p môi gi i b o hi m, i lý b o hi m. Doanh nghi p b o hi m ư c ch ng s d ng hoa h ng b o hi m cho các n i dung chi phí sau: 5.2.1. Chi phí khai thác ban u (tìm hi u, thuy t ph c và gi i thi u khách hàng); 5.2.2. Chi phí thu phí b o hi m; - Chi phí theo dõi h p ng và thuy t ph c khách hàng duy trì h p ng b o hi m. 5.3. T l hoa h ng b o hi m t i a mà doanh nghi p b o hi m ư c phép tr cho i lý b o hi m ư c th c hi n theo b ng t l hoa h ng b o hi m áp d ng cho t ng nghi p v b o hi m ư c quy nh t i Ph l c 4 - B ng t l hoa h ng b o hi m t i a áp d ng cho các nghi p v b o hi m phi nhân th và Ph l c 5 - B ng t l hoa h ng b o hi m t i a áp d ng cho các nghi p v b o hi m nhân th ính kèm Thông tư này. Hoa h ng b o hi m i v i các h p ng b o hi m tr n gói ư c tính b ng t ng s ti n hoa h ng c a t ng r i ro ư c b o hi m trong h p ng b o hi m tr n gói. 5.4. T l hoa h ng môi gi i b o hi m ư c xác nh trên cơ s tho thu n gi a doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m phù h p v i lu t pháp Vi t Nam và t p quán qu c t . Tuỳ thu c vào ph m vi, m c và n i dung d ch v môi gi i b o hi m ư c cung c p, hoa h ng môi gi i b o hi m ư c tr n 15% ph n phí b o hi m th c t thu ư c. III. CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN Ư C CH NNH 1. Các doanh nghi p b o hi m nhân th ph i s d ng chuyên gia tính toán ư c ch nh th c hi n các nhi m v sau: 1.1. Cùng T ng giám c (Giám c) doanh nghi p b o hi m nhân th ký h sơ ngh phê chuNn s n phNm b o hi m; 1.2. L p d phòng toán h c cho các h p ng b o hi m nhân th theo quy nh c a pháp lu t; 1.3. Thông qua vi c phân chia th ng dư hàng năm c a qu ch h p ng b o hi m trên cơ s công b ng, h p lý và tuân th pháp lu t; 1.4. ánh giá kh năng tài chính c a doanh nghi p b o hi m nhân th thông qua vi c ki m tra kh năng thanh toán c a doanh nghi p vào cu i m i kỳ k toán; 1.5. Theo nh kỳ hàng quý và hàng năm, báo cáo b ng văn b n cho H i ng qu n tr c a doanh nghi p b o hi m nhân th v tình hình tài chính c a doanh nghi p trong t ng th i kỳ; d báo tình hình tài chính trong tương lai c a doanh nghi p b o hi m nhân th ;
 13. 1.6. Báo cáo k p th i b ng văn b n cho T ng giám c (Giám c), H i ng qu n tr doanh nghi p b o hi m nhân th v m i v n b t thư ng có kh năng nh hư ng b t l i t i tình hình tài chính c a doanh nghi p và xu t bi n pháp kh c ph c; 1.7. Trong trư ng h p doanh nghi p b o hi m nhân th không áp d ng các bi n pháp thích h p nh m kh c ph c tình tr ng tài chính c a doanh nghi p b o hi m nhân th trong th i h n h p lý theo ki n ngh c a chuyên gia tính toán ư c ch nh, chuyên gia tính toán ư c ch nh có trách nhi m g i m t b n sao báo cáo nói trên cho B Tài chính có bi n pháp x lý. 2. Chuyên gia tính toán ư c ch nh ph i áp ng các tiêu chuNn sau: 2.1. ư c ào t o và có kinh nghi m làm vi c ít nh t 5 năm v tính toán trong lĩnh v c b o hi m nhân th và ang là thành viên c a m t trong nh ng hi p h i các nhà tính toán b o hi m ư c qu c t th a nh n r ng rãi (H i các nhà tính toán b o hi m Vương qu c Anh; H i các nhà tính toán b o hi m Scotland; H i các nhà tính toán b o hi m Hoa Kỳ; H i các nhà tính toán b o hi m úc;H i các nhà tính toán b o hi m Cana a) ho c h i các nhà tính toán khác ư c B Tài chính ch p thu n; 2.2. Có tư cách o c t t; chưa vi ph m quy t c o c hành ngh tính toán b o hi m; không b truy c u trách nhi m hình s v các t i ph m có liên quan n công vi c chuyên môn c a mình; 2.3. Là cán b , nhân viên c a doanh nghi p b o hi m ho c công ty tư v n v tính toán b o hi m, ho c hành ngh c l p v i tư cách cá nhân. 3. Chuyên gia tính toán ư c ch nh không ư c ng th i kiêm nhi m các ch c v sau: 3.1. T ng Giám c; 3.2. K toán trư ng; 3.3. Thành viên H i ng qu n tr . 4. Th t c phê chuNn chuyên gia tính toán ư c ch nh 4.1. H i ng qu n tr c a doanh nghi p b o hi m nhân th ho c T ng giám c (Giám c) trong trư ng h p doanh nghi p không có H i ng qu n tr có trách nhi m b nhi m chuyên gia tính toán ư c ch nh ti n hành các công vi c theo quy nh t i i m 1 nêu trên. Vi c b nhi m chuyên gia tính toán ư c ch nh ph i ư c s ch p thu n b ng văn b n c a B Tài chính. 4.2. H sơ ngh phê duy t chuyên gia tính toán ư c ch nh bao g m nh ng tài li u sau: 4.2.1. Văn b n ngh B Tài chính ch p thu n chuyên gia tính toán ư c ch nh có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c T ng giám c (Giám c) trong trư ng h p doanh nghi p không có H i ng qu n tr ;
 14. 4.2.2. Văn b ng, ch ng ch , lý l ch ch ng minh năng l c, trình và kinh nghi m chuyên môn c a ngư i d ki n b nhi m làm chuyên gia tính toán ư c ch nh; 4.2.3. B n sao có công ch ng c a gi y ch ng nh n tư cách thành viên hi p h i các nhà tính toán b o hi m ư c công nh n. 5. Th t c phê duy t thay i chuyên gia tính toán ư c ch nh Trong trư ng h p thay i chuyên gia tính toán ư c ch nh, doanh nghi p b o hi m ph i n p B Tài chính h sơ ngh ch p thu n thay i bao g m nh ng tài li u sau: 5.1. Văn b n ngh B Tài chính mi n ch c v c a chuyên gia tính toán ư c ch nh ã ư c B Tài chính ch p thu n và ngh phê duy t chuyên gia tính toán ư c ch nh m i. Văn b n ngh c a doanh nghi p b o hi m ph i có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c T ng giám c (Giám c) trong trư ng h p doanh nghi p không có H i ng qu n tr ; 5.2. Văn b ng, ch ng ch , lý l ch ch ng minh năng l c, trình và kinh nghi m chuyên môn c a ngư i ư c ngh làm chuyên gia tính toán ư c ch nh m i; 5.3. B n sao có công ch ng c a gi y ch ng nh n tư cách thành viên hi p h i các nhà tính toán b o hi m ư c công nh n. 6. Ch m d t tư cách chuyên gia tính toán ư c ch nh Chuyên gia tính toán ư c ch nh s ương nhiên ch m d t tư cách pháp lý c a mình trong nh ng trư ng h p sau: 6.1. Ch m d t tư cách thành viên hi p h i các nhà tính toán b o hi m ư c công nh n; 6.2. Doanh nghi p b o hi m có văn b n ngh thay i chuyên gia tính toán ư c ch nh. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l quy nh t i các i m nêu trên, B Tài chính ph i tr l i b ng văn b n vi c ch p thu n ho c t ch i ch p thu n. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính ph i có văn b n gi i thích lý do. 7. Các quy nh v chuyên gia tính toán ư c ch nh ư c áp d ng k t ngày 1/1/2006. IV. HO T NG TÁI B O HI M 1. Doanh nghi p b o hi m th c hi n vi c tái b o hi m b t bu c theo quy nh t i i u 22 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. Danh m c các nghi p v áp d ng tái b o hi m b t bu c bao g m: 1.1. B o hi m tài s n và b o hi m thi t h i;
 15. 1.2. B o hi m hàng hoá v n chuy n ư ng b , ư ng bi n, ư ng sông, ư ng s t và ư ng không; 1.3. B o hi m hàng không; 1.4. B o hi m cháy, n ; 1.5. B o hi m thân tàu và trách nhi m dân s c a ch tàu. 2. Hoa h ng tái b o hi m b t bu c do Công ty Tái b o hi m Qu c gia Vi t Nam tr cho doanh nghi p ã như ng tái b o hi m b t bu c ư c th c hi n theo quy nh t i Ph l c 6 kèm theo Thông tư này. 3. Ho t ng kinh doanh tái b o hi m 3.1. Khi tái b o hi m ra nư c ngoài, các doanh nghi p b o hi m ch ư c phép thu x p tái b o hi m v i nh ng công ty tái b o hi m áp ng các yêu c u dư i ây: 3.1.1. Có năng l c tài chính và kinh nghi m ho t ng trên th trư ng; 3.1.2. Vào th i i m tái b o hi m ra nư c ngoài, công ty ng u nh n tái b o hi m ph i ư c x p h ng t i thi u "BBB" theo Standards & Poors, "B++" theo A.M.Best, "Baa" theo Moody s ho c các k t qu x p h ng tương ương. Trư ng h p tái b o hi m cho công ty m nư c ngoài ho c các công ty trong t p oàn mà không có ánh giá x p h ng tín nhi m theo quy nh t i i m b nêu trên thì doanh nghi p b o hi m ph i báo cáo B Tài chính. 3.2. Doanh nghi p b o hi m ch ư c phép gi l i m c trách nhi m t i a trên m i r i ro ho c trên m i t n th t riêng l không quá 10% t ng s ngu n v n ch s h u. Ph n trách nhi m vư t quá t l 10% nói trên ph i như ng tái b o hi m. V. I LÝ B O HI M 1. Trách nhi m c a doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam (sau ây g i t t là cơ s ào t o i lý b o hi m) i v i vi c ào t o i lý b o hi m 1.1. Cơ s ào t o i lý b o hi m mu n ào t o i lý b o hi m ph i có văn b n ngh B Tài chính phê chuNn chương trình ào t o i lý b o hi m theo quy nh t i kho n 3 i u 31 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 1/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 1.2. C p ch ng ch ào t o i lý b o hi m 1.2.1. Ch nh ng cơ s ào t o i lý b o hi m ư c B Tài chính ch p thu n ho t ng m i có quy n c p ch ng ch ào t o i lý b o hi m. Ngư i ư c c p ch ng ch ph i hoàn thành chương trình ào t o i lý b o hi m và thi trong kỳ thi c p ch ng ch ào t o i lý b o hi m.
 16. 1.2.2. Ch ng ch ào t o i lý b o hi m ư c c p theo m u quy nh t i Ph l c 7 kèm theo Thông tư này. 1.3. Hàng năm, ch m nh t vào ngày 30/01 c a năm sau, cơ s ào t o i lý b o hi m ph i báo cáo B Tài chính v s lư ng khóa ào t o ã t ch c, s lư ng i lý b o hi m ã ào t o, s lư ng ch ng ch ã c p trong năm theo m u quy nh t i Ph l c 8 kèm theo Thông tư này. Hàng quý, ch m nh t trư c ngày 15 tháng u c a quý sau, doanh nghi p b o hi m ph i báo cáo B Tài chính v danh sách i lý b o hi m c a doanh nghi p theo m u quy nh t i Ph l c 9 kèm theo Thông tư này. 2. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p b o hi m và i lý b o hi m 2.1. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p b o hi m trong vi c qu n lý ho t ng i lý b o hi m, quy n và nghĩa v c a i lý b o hi m ư c quy nh t i i u 29 và i u 30 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 1/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 2.2. Các doanh nghi p b o hi m không ư c giao k t h p ng v i i lý b o hi m ã t ng b doanh nghi p b o hi m khác bu c ch m d t h p ng i lý do vi ph m nghiêm tr ng các quy nh c a pháp lu t và h p ng i lý trong th i h n 3 năm k t ngày ch m d t h p ng i lý. Khi bu c ch m d t h p ng i lý v i lý do nêu trên, doanh nghi p b o hi m ph i thông báo cho Hi p h i b o hi m Vi t Nam thông báo cho các doanh nghi p b o hi m khác bi t. 3. Nghiêm c m i lý b o hi m có các hành vi sau: 3.1. Thông tin, qu ng cáo sai s th t v n i dung, ph m vi ho t ng c a doanh nghi p b o hi m; i u ki n và i u kho n b o hi m làm t n h i n quy n, l i ích h p pháp c a bên mua b o hi m; 3.2. Ngăn c n bên mua b o hi m cung c p các thông tin liên quan n h p ng b o hi m ho c xúi gi c bên mua b o hi m không kê khai các chi ti t liên quan nh p ng b o hi m; 3.3. Tranh giành khách hàng dư i các hình th c ngăn c n, lôi kéo, mua chu c, e d a nhân viên ho c khách hàng c a doanh nghi p b o hi m, i lý b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m khác; 3.4. Khuy n m i khách hàng dư i hình th c b t h p pháp như h a h n gi m phí b o hi m, hoàn phí b o hi m ho c các quy n l i khác mà doanh nghi p b o hi m không cung c p cho khách hàng. 3.5. Xúi gi c bên mua b o hi m h y b h p ng b o hi m hi n có mua h p ng b o hi m m i. 4. Vi c giám sát ho t ng c a B Tài chính i v i ho t ng ào t o và s d ng i lý b o hi m c a doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam
 17. 4.1. Doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng ào t o, s d ng i lý b o hi m. 4.2. B Tài chính có th ti n hành ki m tra theo nh kỳ ho c ki m tra t xu t i v i ho t ng tuy n d ng, ào t o, qu n lý và s d ng i lý c a doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam. Vi c ki m tra trên không ư c làm nh hư ng n quá trình ho t ng bình thư ng c a doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam. 5. T ch c ho t ng i lý b o hi m ph i th c hi n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành. VI. DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M 1. Nguyên t c ho t ng môi gi i b o hi m Doanh nghi p môi gi i b o hi m ch ư c tư v n, gi i thi u cho bên mua b o hi m các quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ã ư c B Tài chính ban hành, phê chuNn ho c doanh nghi p b o hi m ã ăng ký v i B Tài chính. 2. óng phí b o hi m và tr ti n b o hi m thông qua doanh nghi p môi gi i b o hi m 2.1. Doanh nghi p b o hi m có th y quy n cho doanh nghi p môi gi i b o hi m thu phí b o hi m, b i thư ng, ho c tr ti n b o hi m. 2.2. Trong trư ng h p doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c doanh nghi p b o hi m u quy n thu phí b o hi m, trách nhi m óng phí b o hi m c a bên mua b o hi m hoàn thành khi bên mua b o hi m ã óng phí b o hi m theo tho thu n t i h p ng b o hi m cho doanh nghi p môi gi i b o hi m. Trong trư ng h p doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c doanh nghi p b o hi m u quy n thu phí b o hi m và bên mua b o hi m ã óng phí b o hi m theo tho thu n t i h p ng b o hi m thì doanh nghi p môi gi i b o hi m có trách nhi m thanh toán s phí b o hi m nói trên cho doanh nghi p b o hi m theo th i h n ã th a thu n gi a doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m. Trong trư ng h p không có th a thu n v th i h n thanh toán thì doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i thanh toán s phí b o hi m nói trên cho doanh nghi p b o hi m trong th i gian s m nh t nhưng t i a không quá 7 ngày, k t ngày nh n ư c s phí b o hi m. 2.3. Trong trư ng h p doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c doanh nghi p b o hi m y quy n tr ti n b o hi m ho c ti n b i thư ng thì doanh nghi p b o hi m v n ph i ch u trách nhi m trư c ngư i ư c b o hi m, ho c ngư i th hư ng v s ti n b o hi m mà doanh nghi p b o hi m có nghĩa v tr cho ngư i ư c b o hi m ho c ngư i th hư ng. 2.4. Trong trư ng h p doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c doanh nghi p b o hi m y quy n tr ti n b o hi m ho c ti n b i thư ng thì doanh nghi p môi gi i b o hi m có trách nhi m thanh toán s ti n b o hi m nói trên cho ngư i ư c b o hi m ho c ngư i th hư ng ngay khi nh n ư c s ti n b o hi m t doanh nghi p b o hi m.
 18. 3. Doanh nghi p môi gi i b o hi m không ư c th c hi n các hành vi sau: 3.1. Ngăn c n bên mua b o hi m cung c p các thông tin liên quan n h p ng b o hi m ho c xúi gi c bên mua b o hi m không kê khai các chi ti t liên quan nh p ng b o hi m. 3.2. Khuy n m i khách hàng dư i hình th c h a h n cung c p các quy n l i b t h p pháp xúi gi c khách hàng giao k t h p ng b o hi m. 3.3. Xúi gi c bên mua b o hi m h y b h p ng b o hi m hi n có mua h p ng b o hi m m i. VII. VĂN PHÒNG I DI N C A DOANH NGHI P B O HI M, DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M NƯ C NGOÀI T I VI T NAM 1. H sơ xin c p gi y phép t văn phòng i di n 1.1. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài mu n t văn phòng i di n t i Vi t Nam ph i g i B Tài chính m t b h sơ xin c p gi y phép t văn phòng i di n theo quy nh t i i u 110 Lu t kinh doanh b o hi m. 1.2. ơn xin t văn phòng i di n t i Vi t Nam có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài, theo m u c a B Tài chính quy nh t i Ph l c 10 kèm theo Thông tư này. 1.3. Gi y phép t văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ư c c p theo m u quy nh t i Ph l c 11 kèm theo Thông tư này. 1.4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ xin c p gi y phép t văn phòng i di n, B Tài chính có văn b n ch p thu n ho c t ch i ch p thu n ngh c a doanh nghi p. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. Trong trư ng h p ch p thu n, B Tài chính c p gi y phép t văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam. 1.5. Trong th i h n 7 ngày k t khi ư c c p gi y phép t văn phòng i di n ho c gia h n ho t ng, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ph i n p l phí c p gi y phép; m c l phí c p gi y phép ho c gia h n ho t ng là 1 (m t) tri u ng Vi t Nam theo quy nh t i i u 43 Ngh nh s 42/2001/N - CP ngày 01/08/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 2. Báo cáo ho t ng c a văn phòng i di n 2.1. Văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam ph i báo cáo B Tài chính các ho t ng c a văn phòng i di n theo nh kỳ 6 tháng và hàng năm cho B Tài chính và U ban Nhân dân t nh, thành ph nơi Văn phòng i di n t tr s .
 19. Báo cáo 6 tháng u năm ph i g i trư c ngày 30 tháng 7 và báo cáo c năm ph i g i trư c ngày 1 tháng 3 c a năm ti p theo. 2.2. N i dung báo cáo: 2.2.1. Cơ c u t ch c văn phòng i di n, nhân s , s ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài làm vi c t i văn phòng i di n; 2.2.2. Nh ng ho t ng chính: a) Ti p c n th trư ng c a văn phòng i di n; b) Quan h gi a văn phòng i di n v i các doanh b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m và các t ch c kinh t Vi t Nam; c) Công tác tư v n, ào t o; d) Các ho t ng khác c a văn phòng i di n. 2.2.3. Phương hư ng ho t ng trong th i gian t i. 2.3. Trong trư ng h p c n thi t, B Tài chính có th yêu c u văn phòng i di n báo cáo t xu t ngoài các báo cáo nh kỳ nói trên, cung c p tài li u, gi i trình nh ng v n liên quan n ho t ng c a mình. 3. Thay i n i dung gi y phép 3.1. Khi có nhu c u thay i m t trong s các n i dung sau ây trong gi y phép t văn phòng i di n, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ph i có văn b n ngh B Tài chính s a i, b sung Gi y phép: 3.1.1. Thay i tên g i, qu c t ch c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ho c tên g i c a văn phòng i di n; 3.1.2. Thay i n i dung ho t ng c a văn phòng i di n. Trong th i h n 7 ngày k t khi nh n ư c văn b n ngh c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài, B Tài chính s có văn b n tr l i v vi c ch p thu n ho c t ch i ch p thu n. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính ph i có văn b n gi i thích lý do. 3.2. Trong trư ng h p tăng, gi m s ngư i t nư c ngoài vào làm vi c t i văn phòng i di n ho c thay i a i m t tr s c a văn phòng i di n, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ph i thông báo ngay b ng văn b n cho B Tài chính. 4. Gia h n ho t ng c a văn phòng i di n: 4.1. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài mu n gia h n ho t ng cho văn phòng i di n t i Vi t Nam ph i n p B Tài chính H sơ
 20. ngh gia h n ho t ng c a văn phòng i di n 30 ngày trư c ngày h t h n c a Gi y phép t văn phòng i di n. H sơ ngh gia h n ho t ng bao g m: 4.1.1. Văn b n ngh gia h n văn phòng i di n có ch ký c a Ch t ch H QT ho c c a ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m; 4.1.2. Gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài; 4.1.3. B n sao Gi y phép t văn phòng i di n t i Vi t Nam và quy t nh gia h n ho t ng trư c ây c a văn phòng i di n doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài (n u có). 4.1.4. Báo cáo tóm t t ho t ng c a văn phòng i di n trong 3 năm g n nh t; 4.1.5. Báo cáo tài chính trong 2 năm g n nh t c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài; 4.1.6. H tên, lý l ch c a Trư ng văn phòng i di n trong trư ng h p thay i Trư ng văn phòng i di n. 4.2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n y h sơ ngh gia h n ho t ng, B Tài chính s có văn b n ch p thu n ho c t ch i. Trư ng trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính s có văn b n gi i thích lý do. 5. Ch m d t ho t ng c a văn phòng i di n: 5.1. Văn phòng i di n ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau: 5.1.1. Theo ngh c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài; 5.1.2. Khi doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ch m d t ho t ng; 5.1.3. Khi có quy t nh v vi c thu h i, hu b Gi y phép c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 5.2. Trong trư ng h p ch m d t ho t ng theo quy nh t i các i m a và i m b M c 5.1 nêu trên, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ph i g i văn b n thông báo vi c ch m d t ho t ng c a Văn phòng i di n n B Tài chính trong th i h n không quá 30 ngày, trư c ngày ch m d t ho t ng c a Văn phòng i di n và ph i n p l i b n g c Gi y phép t văn phòng i di n và các gi y phép, quy t nh có liên quan trong quá trình ho t ng c a Văn phòng i di n cho B Tài chính. Trong th i h n 7 ngày, B Tài chính có văn b n ch p thu n vi c ch m d t ho t ng c a văn phòng i di n và thông báo cho các cơ quan ư c g i b n sao Gi y phép t Văn phòng i di n.
Đồng bộ tài khoản