intTypePromotion=1
ADSENSE

Thử gợi lên những suy nghĩ về đổi mới cách quản lý của một Viện nghiên cứu khoa học - Phạm Bích San

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

49
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Thử gợi lên những suy nghĩ về đổi mới cách quản lý của một Viện nghiên cứu khoa học" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về những cách, suy nghỉ đổi mới cách quản lý của một Viện nghiên cứu khoa học. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thử gợi lên những suy nghĩ về đổi mới cách quản lý của một Viện nghiên cứu khoa học - Phạm Bích San

X· héi häc sè 1 (57), 1997 13<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> THÆÍ GÅÜI LÃN NHÆÎNG SUY NGHÉ VÃÖ ÂÄØI MÅÏI<br /> CAÏCH QUAÍN LYÏ CUÍA MÄÜT VIÃÛN NGHIÃN CÆÏU KHOA HOÜC<br /> <br /> <br /> PHAÛM BÊCH SAN<br /> <br /> <br /> Giäúng nhæ hiãûn tæåüng con làõc trong tæû nhiãn, sæû phaït triãøn trong âåìi säúng xaî häüi cuîng<br /> thæåìng chao âaío giæîa mäüt hæåïng vaì âäúi cæûc våïi noï. Mæåìi nàm Âäøi Måïi qua âi våïi nhiãöu thaình<br /> tæûu to låïn nhæng cuîng laûi âàût ra nhæîng váún âãö måïi cho caïc cå quan khoa hoüc : quaín lyï hoaût<br /> âäüng khoa hoüc taûi mäüt Viãûn nghiãn cæïu nhæ thãú naìo ?<br /> <br /> Coï leî, træåïc hãút chuïng ta cáön tråí laûi våïi muûc tiãu cuäúi cuìng cuía hoaût âäüng nghiãn cæïu<br /> khoa hoüc : tçm kiãúm nhæîng kiãún thæïc vaì thäng tin måïi goïp pháön vaìo sæû hiãøu biãút chung cuía<br /> nhán loaûi. Nãúu phaït kiãún âoï khäng âoïng goïp âæåüc vaìo sæû hiãøu biãút chung cuía nhán loaûi thç<br /> âæång nhiãn âoï khäng phaíi laì hoaût âäüng khoa hoüc maì gioíi làõm cuîng chè coï thãø laì nhæîng hoaût<br /> âäüng cuía ai âoï nhàòm thoía maîn trê toì moì cho mäüt ngæåìi hoàûc mäüt nhoïm ngæåìi. Âiãöu kiãûn täúi<br /> thiãøu cho nghiãn cæïu khoa hoüc gäöm coï hai : mäüt laì Quyãön tæû do suy nghé cuía caïc nhaì khoa hoüc<br /> vaì hai laì Coï caïc nhaì khoa hoüc . Coï thãø thãm âiãöu kiãûn thæï ba næîa trong thåìi buäøi hiãûn nay :<br /> coï caïc âáöu tæ cáön thiãút cho cäng taïc âoï.<br /> <br /> Âiãöu kiãûn thæï nháút laì tuyãût âäúi cáön thiãút vç caïc phaït kiãún khoa hoüc laì nhæîng âiãöu chæa<br /> biãút, ngoaìi sæû suy nghé thäng thæåìng cuía ngæåìi âåìi, nãn ráút dãù bë thaình kiãún nãúu khäng coï cå<br /> chãú âaím baío an toaìn cho nhæîng ngæåìi laìm khoa hoüc. Toìa aïn dë giaïo xæï Brune, Gallileï, nhæîng<br /> âåüt thanh træìng räüng låïn åí Liãn Xä cuî trong nhæîng tháûp kyí 30 vaì 40 âaî laìm täøn tháút cho<br /> ngaình di truyãön hoüc, âiãöu khiãøn hoüc vaì nhiãöu ngaình khaïc laì minh chæïng cuû thãø cho viãûc naìy.<br /> Âiãöu kiãûn thæï hai laì cáön thiãút vç chàóng coï nãön khoa hoüc naìo laûi coï thãø âåm hoa kãút traïi âæåüc<br /> nãúu nhæ thiãúu caïc nhaì khoa hoüc âêch thæûc. Suy cho cuìng nhæîng yï tæåíng måïi cuîng phaíi âæåüc<br /> bàõt âáöu tæì nhæîng caïi âáöu cuû thãø naìo âoï. Cuäúi cuìng, khi khoa hoüc âaî tråí thaình læûc læåüng saín<br /> xuáút thç noï khäng coìn laì niãöm âam mã cuía mäüt säú caï nhán khäng vuû låüi naìo âoï maì tråí thaình<br /> hoaût âäüng cuía mäüt säú læåüng âaïng kãø dán cæ våïi nhæîng chi phê ngaìy caìng tàng cuîng nhæ<br /> nhæîng âoïng goïp ngaìy caìng væåüt báûc cho sæû huìng maûnh cuía quäúc gia, vaì do váûy sæû âáöu tæ<br /> thêch âaïng cho khoa hoüc cuîng laì cáön thiãút.<br /> <br /> Váûy tçnh hçnh cuía caïc Viãûn nghiãn cæïu khoa hoüc âaûi khaïi nhæ thãú naìo vaìo nàm 1986,<br /> khi bàõt âáöu cäng cuäüc Âäøi Måïi ?<br /> <br /> Caïc Viãûn khoa hoüc Viãût Nam bæåïc vaìo Âäøi Måïi khäng giäúng nhau, âàûc biãût laì giæîa<br /> nhoïm khoa hoüc tæû nhiãn vaì khoa hoüc xaî häüi. Nãúu trong khoa hoüc tæû nhiãn viãûc xaïc âënh váún<br /> âãö nghiãn cæïu vaì kãút quaí thu âæåüc khäng phaíi laì viãûc phaíi tênh nhiãöu tåïi nhæîng yãúu täú ngoaìi<br /> khoa hoüc, caïn bäü âæåüc âaìo taûo nhçn chung ráút täút taûi caïc træåìng Âaûi hoüc vaì Viãûn nghiãn cæïu<br /> 14 Thö gîi lªn nh÷ng suy nghÜ vÒ ®æi míi c¸ch qu¶n lý ...<br /> <br /> ngoìai næåïc vaì trong næåïc, cuîng nhæ caïc âáöu tæ cuía nhaì næåïc laì tæång âäúi khaï so våïi màût bàòng<br /> chung luïc báúy giåì, thç nhoïm khoa hoüc xaî häüi khäng âæåüc nhæ váûy. Nghiãn cæïu caïi gç vaì trçnh<br /> baìy kãút quaí nhæ thãú naìo laì âiãöu caïc Viãûn vaì caïc nhaì khoa hoüc xaî häüi thæåìng phaíi cán nhàõc.<br /> Caïc caïn bäü khoa hoüc xaî häüi chuí yãúu âæåüc âaìo taûo trong næåïc vaì säú caïn bäü sau âaûi hoüc chè âæåüc<br /> âaìo taûo våïi quy mä låïn hån taûi Liãn Xä vaì caïc næåïc Âäng Áu bàõt âáöu tæì cuäúi tháûp kyí 70, âáöu<br /> tháûp kyí 80, nháút laì âäúi våïinhæîng ngaình nhæ triãút hoüc, xaî häüi hoüc, luáût hoüc. Nguäön âáöu tæ cho<br /> khoa hoüc xaî häüi cuîng coï thãø noïi laì khäng låïn. Sæû khaïc biãût naìy âaî âæa âãún caïc giaíi phaïp cuía<br /> nhoïm khoa hoüc xaî häüi vaì khoa hoüc tæû nhiãn, coï thãø coï âäi chäù khaïc nhau, âàûc biãût laì vãö täúc âäü<br /> thêch nghi våïi Âäøi Måïi, våïi kinh tãú thë træåìng vaì sæû phaït triãøn tiãúp tuûc sau âoï.<br /> <br /> Tuy nhiãn, coï mäüt säú neït chung laì caïc Viãûn âãöu theo mä hçnh quaín lyï cuía Liãn Xä cuî<br /> våïi sæû táûp trung ráút cao theo cáúp báûc : viãûn træåíng, træåíng phoìng vaì caïn bäü nghiãn cæïu. Våïi<br /> caïch täø chæïc nhæ thãú viãûc táûp trung vaìo giaíi quyãút mäüt váún âãö gç âoï laì ráút coï thãø laìm âæåüc mäüt<br /> caïch tæång âäúi nhanh choïng, nhæng cå cáúu naìy nhiãöu khi laûi quaï cæïng âãø coï thãø âaïp æïng<br /> nhæîng váún âãö måïi âæåüc âàût ra, âãø khàóng âënh quyãön saïng taûo cuía caïc nhaì khoa hoüc vaì nháút<br /> laì giaíi thãø mäüt täø chæïc nghiãn cæïu khi âäúi tæåüng nghiãn cæïu khäng coìn næîa laì âiãöu ráút khoï.<br /> Ngæåìi ta vaìo laìm trong caïc cå quan khoa hoüc vç uy tên cuía nghãö khoa hoüc laì ráút cao, khaí nàng<br /> thoía maîn sæû saïng taûo caï nhán cuîng nhæ cáúp âäü thoaíi maïi åí mäüt chæìng mæûc nháút âënh låïn hån<br /> caïc khu væûc khaïc.<br /> <br /> Táút caí kinh phê hoaût âäüng âãöu do Nhaì næåïc cung cáúp theo kãú hoaûch âaî âàût ra vaì âaûi<br /> khaïi phán theo ba loaûi : 1/ Âãö taìi cáúp nhaì næåïc giaíi quyãút caïc âån âàût haìng cuía nhaì næåïc, caïc<br /> váún âãö âàûc biãût quan troüng tæì goïc âäü cuía nhaì næåïc, 2/ Âãö taìi cáúp bäü giaíi quyãút váún âãö bäü<br /> chuyãn ngaình âàût ra vaì. 3/Âãö taìi tiãöm læûc nhàòm âaïp æïng nhu cáöu nghiãn cæïu cuía caïc nhaì<br /> khoa hoüc hay nhoïm nhaì khoa hoüc theo mäüt säú âënh hæåïng naìo âoï. Caïc quan hãû håüp taïc våïi<br /> næåïc ngoaìi, âàûc biãût laì quan hãû træûc tiãúp giæîa caïc nhaì khoa hoüc, khaï haûn chãú vaì chuí yãúu goïi<br /> goün trong khäúi xaî häüi chuí nghéa.Vaì sau cuìng, maì coï leî laì trãn hãút, táút caí caïc nhaì khoa hoüc, duì<br /> tæû nhiãn hay xaî häüi, âãöu phaíi âäúi diãûn våïi mäüt váún âãö cam go laì âäöng læång thç cäú âënh trong<br /> khi giaï caí thë træåìng laûi báút äøn âënh theo hæåïng gia tàng choïng màût.<br /> <br /> Âäøi Måïi âaî âàût táút caí caïc Viãûn khoa hoüc âæïng træåïc mäüt tçnh hçnh måïi ; caïc kãú hoaûch<br /> nghiãn cæïu tråí nãn nhiãöu khi haìi hæåïc træåïc sæû biãún âäüng cuía giaï caí thë træåìng, âäöng læång<br /> ngaìy caìng tråí nãn khäng phaíi laì læång næîa, âëa vë xaî häüi cuía nhaì khoa hoüc, coï thåìi kyì âaî<br /> xuäúng tháúp mäüt caïch thaím haûi. Giaíi phaïp cáúp thåìi : cæí ngæåìi âi næåïc ngoaìi qua håüp taïc khoa<br /> hoüc vaì vãö sau naìy, âi xuáút kháøu lao âäüng laìm nhæîng viãûc khäng liãn quan gç tåïi chuyãn män<br /> âæåüc âaìo taûo. Nhæng tiãúp âoï thç sao ?<br /> <br /> Khåíi âáöu, caïc caïn bäü caïc Viãûn nghiãn cæïu trong lénh væûc khoa hoüc tæû nhiãn vaì cäng<br /> nghãû caím nháûn âæåüc nhu cáöu cuía thë træåìng vaì bàõt âáöu vaìo cuäüc. Caïc caï nhán hoàûc nhoïm<br /> nhæîng caï nhán nháûn âæåüc nhæîng håüp âäöng ngoaìi quy æåïc thäng thæåìng väún coï. Âoï cuîng coï thãø<br /> laì nhæîng dæû aïn nghiãn cæïu håüp taïc våïi næåïc ngoaìi trong âoï vai troì cuía nhaì khoa hoüc, chæï<br /> khäng phaíi laì cå quan nåi hoü laìm viãûc, giæî vaìi troì chuí âaûo. Nhæîng håüp taïc våïi næåïc ngoaìi âaî<br /> âoïng vai troì quan troüng trong bæåïc khåíi âáöu xeït tæì caí ba bçnh diãûn : thäng tin khoa hoüc, kinh<br /> phê nghiãn cæïu vaì âaìo taûo caïn bäü. Tuy nhiãn, cuìng våïi sæû khåíi sàõc cuía nãön kinh tãú Viãût Nam,<br /> Ph¹m BÝch San 15<br /> <br /> nguäön âáöu tæ trong næåïc tæì phêa Chênh phuí cuîng nhæ caïc håüp âäöng trong næåïc âaî dáön tråí<br /> thaình mäüt yãúu täú chuí âaûo.<br /> <br /> Theo tiãún trçnh thåìi gian, chàóng bao láu, trong caïi khung thãø chãú cæïng cuía Viãûn nghiãn<br /> cæïu khoa hoüc tråí nãn quaï nàûng nãö. Haìng loaût trung tám, cäng ty âæåüc thaình láûp trãn cå såí caïc<br /> phoìng, caïc nhoïm caïn bäü khaïc nhau tæì trong loìng caïc Viãûn nghiãn cæïu âãø âaïp æïng täút hån<br /> nhæng nhu cáuì âa daûng måïi. Tiãúp tuûc cuía logic thäng thæåìng naìy laì quaï trçnh phi táûp trung<br /> hoïa ngaìy caìng cao hån âãø tåïi âiãøm cuäúi cuìng laì thæûc læûc cuía nhaì khoa hoüc våïi tæ duy âäüc láûp<br /> vaì baín lénh cuía mçnh. Quaï trçnh naìy coìn âæåüc laìm maûnh meî thãm båíi mäüt âàûc âiãøm khaï näøi<br /> báût cuía ngæåìi Viãût Nam : nhu cáöu vãö sæû håüp taïc våïi nhau tháúp. Doìng chuyãøn âäüng chênh cuía<br /> caïc Viãûn khoa hoüc cho âãún nàm 1995 laì nhæ váûy. Khäng coï ngoaûi lãû cho khoa hoüc xaî häüi, træì<br /> mäüt âiãøm laì, quy mä vaì táöm cåî åí âáy nhoí hån vaì coï leî thu nháûp trung bçnh cuía khäúi khoa hoüc<br /> xaî häüi cuîng tháúp hån âaïng kãø so våïi khäúi khoa hoüc tæû nhiãn vaì cäng nghãû.<br /> <br /> Coï nhæîng váún âãö sau khi âæåüc âàût ra cho caïc Viãûn khoa hoüc trong bæåïc chuyãøn âäøi naìy:<br /> 1/Xaïc âënh laûi phaûm vi cuía nhæîng nghiãn cæïu cå baín vaì mäúi tæång quan cuía noï våïi caïc nghiãn<br /> cæïu khaïc, taûm goüi laì nhæîng nghiãn cæïu taïc nghiãûp. 2/ Xaïc âënh laûi mäúi quan hãû giæîa nghiãn<br /> cæïu vaì giaíng daûy. 3/ Xaïc âënh vai troì cuía håüp taïc quäúc tãú trong phaït triãøn khoa hoüc, 4/ Coï cå<br /> chãú tuyãøn læûa caïn bäü khoa hoüc. 5/ Täø chæïc hoaût âäüng nghiãn cæïu nhæ thãú naìo.<br /> <br /> Váún âãö thæï nháút vaì thæï hai thoaït thai tæì mä hçnh täø chæïc cuía Liãn Xä cuî. Chàóng haûn<br /> nhæ thoaût âáöu, khi Viãûn nghiãn cæïu váût lyï âæåüc Iofe láûp ra åí Saint Peterburg âáöu nhæîng nàm<br /> 1920 thç noï âaî laì mäüt caïi gç âoï ráút måïi cho pheïp âáøy nhanh sæû phaït triãøn cuía caïc nghiãn cæïu<br /> váût lyï âãø räöi tråí thaình mä hçnh täø chæïc chuí yãúu trong nghiãn cæïu váût lyï âãø räöi tråí thaình mä<br /> hçnh täø chæïc chuí yãúu trong nghiãn cæïu khoa hoüc åí caïc næåïc Xaî häüi chuí nghéa. Nhæng noï cuîng<br /> laìm suy yãúu âaïng kã, trçnh âäü âaìo taûo cho sinh viãn do thiãúu nhæîng ngæåìi tháöy gioíi nháút, âãöu<br /> âæa âãún sæû caíi täø coï tênh cháút tçnh huäúng åí Liãn Xä âáöu nhæîng nàm 1950 bàòng caïch chuyãøn<br /> haìng loaût caïc caïn bäü khoa hoüc gioíi sang caïc træåìng Âaûi hoüc låïn. Chu kyì khuíng hoaíng naìy laûi<br /> diãùn ra åí Liãn Xä khoaíng 20 nàm sau âoï âãø räöi, ngæåìi ta phaíi tæ duy laûi : sæû phán cäng giæîa<br /> Viãûn vaì træåìng laì thãú naìo vaì coï håüp lyï khäng khi càõt råìi táút caí caïc Viãûn våïi caïc træåìng Âaûi hoüc<br /> ? Phaíi chàng laì caïi tãn maì nhiãöu Viãûn khoa hoüc Viãût Nam âang coï, âuïng ra laì traïch nhiãûm<br /> cuía caïc khoa hoüc trong nhaì træåìng coìn caïc Viãûn thç triãøn khai nhæng váún âãö maì xaî häüi vaì<br /> khoa hoüc âàût ra, caïi maì hoü väún hiãûn váùn âang laìm. Giaíi quyãút caïi tãn khäng hoaìn toaìn phuì<br /> håüp våïi cäng viãûc naìy seî cháúm dæït nhæîng cuäüc caîi vaî muän thuía åí caïc Viãûn laì cáön phaíi triãøn<br /> khai caïc nghiãn cæïu lyï thuyãút cå baín nhæ thãú naìo. Âäöng thåìi, noï cuîng cháúm dæït âæåüc luän caí<br /> váún âãö giaïo viãn gioíi cho sinh viãn vaì coï sæû âoìi hoíi nghiãm khàõc mäùi ngaìy mäüt måïi hån, træûc<br /> tiãúp hån âäúi våïi nhaì giaïo / nhaì khoa hoüc.<br /> <br /> Váûy åí âáy cáön xaïc âënh nhæ thãú naìo laì nghiãn cæïu taïc nghiãûp. Ráút khoï âæa ra âæåüc mäüt<br /> giåïi haûn roî raìng vç noï coï thãø, theo suy nghé cuía chuïng täi, bao gäöm mäüt daíi ráút räüng tæì caïc<br /> nghiãn cæïu thuáön tuïy theo håüp âäöng våïi mäüt âäúi taïc naìo âoï âãø giaíi quyãút,váún âãö maì phêa âäúi<br /> taïc quan tám cho tåïi viãûc traí låìi cho nhæîng váún âãö maì xaî häüi âang coï nhu cáöu ráút cuû thãø,<br /> træåïc màõt. Trãn cáúp taïc nghiãûp naìy laì mäüt loaût nhæîng váún âãö træìu tæåüng hån, coï thãø khäng coï<br /> nhu cáöu træûc tiãúp træåïc màõt cuía nhæîng váún âãö troüng tám maì Viãûn khoa hoüc âæåüc láûp ra âãø<br /> theo âuäøi. Nhæîng nghiãn cæïu naìy hoaìn toaìn âaî laì nhæîng nghiãn cæïu cå baín vaì chàõc chàõn seî<br /> 16 Thö gîi lªn nh÷ng suy nghÜ vÒ ®æi míi c¸ch qu¶n lý ...<br /> <br /> âem laûi nhæîng caïi gç âoï måïi meí hån cho sæû phaït triãøn cuía nhæîng chuyãn ngaình khoa hoüc cuû<br /> thãø coï liãn quan tåïi viãûc nghiãn cæïu âoï. Bãn caûnh âoï, nhæîng kiãún thæïc vaì thäng tin têch luîy laûi<br /> âæåüc tæì nhæîng nghiãn cæïu taïc nghiãûp cuîng ráút coï thãø mang laûi nhæîng sæû khåíi sàõc khaïc cho sæû<br /> hiãøu biãút cuía nhæîng chuyãn ngaình truyãön thäúng vaì coï thãø seî måí ra nhæîng chuyãn ngaình måïi.<br /> <br /> Nãúu cháúp nháûn mäüt sæû phaìn naìn nhæ thãú thç coï thãø tháúy trong âiãöu kiãûn Viãût Nam,<br /> nhaì næåïc laì nguäön cung cáúp kinh phê chuí yãúu cho nhæîng nghiãn cæïu cå baín vaì mäüt pháön<br /> nhæîng nghiãn cæïu taïc nghiãûp. Coìn caïc sæû taìi tråü næåïc ngoìai seî goïp pháön naìo âoï vaìo viãûc náng<br /> cao kiãún thæïc qua viãûc âaìo taûo caïn bäü åí nhæîng ngaình maì Viãût Nam coìn thiãúu, nháút laì trong<br /> lénh væûc khoa hoüc xaî häüi, vaì seî coï vai troì âaïng kãø trong viãûc phaït triãøn caïc nghiãn cæïu taïc<br /> nghiãûp. Tuy nhiãn, quan hãû quäúc tãú seî chè coï hiãûu quaí cao khi âáöu tæ âäúi æïng cuía phêa Viãût<br /> Nam phaíi åí táöm mæïc tæång xæïng cuîng nhæ phæång hæåïng âáöu tæ phaíi coï âæåìng neït roî raìng.<br /> Âiãöu maì noïi chung khoa hoüc Viãût Nam hiãûn chæa coï âuí, phaíi chàng chênh laì chuïng ta cæí<br /> ngæåìi âi âaìo taûo åí bãn ngoaìi chuí yãúu tuìy thuäüc vaìo sæû viãûn tråü cuía næåïc ngoaìi, khaí nàng vaì<br /> trçnh âäü cuía caïc hoüc viãn, cuîng nhæ viãûc tiãún haình caïc cäng trçnh håüp taïc nghiãn cæïu khoa<br /> hoüc tuìy thuäüc ráút nhiãöu, nãúu khäng noïi laì pháön låïn, vaìo mäúi quan tám cuía caïc âäúi taïc næåïc<br /> ngoaìi.<br /> <br /> Màût khaïc, cuîng khäng coï càn cæï naìo âãø noïi Nhaì næåïc Viãût Nam chæa coï sæû quan tám<br /> cao âãún khoa hoüc trong tæång quan våïi tçnh traûng kinh tãú hiãûn haình. Nhæng hiãûu quaí cuía caïc<br /> âáöu tæ âoï tuìy thuäüc vaìo caïch chuïng ta âáöu tæ nhæ thãú naìo. Sæû phi táûp trung hoïa, âaî dáùn âãún<br /> tçnh traûng ráút khoï xaïc âënh, hay âuïng hån êt ai muäún nháûn láúy quyãön xaïc âënh, lénh væûc naìo<br /> vaì bao nhiãu laì cáön thiãút cho mäüt cäng trçnh nghiãn cæïu, âàûc biãût khi täøng læûc laì nhoí beï maì säú<br /> caïn bäü khoa hoüc, khäng kãø âãún nàng læûc laûi ráút âäng. Hån thãú næîa, quyãön laînh âaûo åí Viãût<br /> khoa hoüc ngaìy nay ráút nhiãöu nåi tuìy thuäüc vaìo sæû boí phiãúu tên nhiãûm. Coï ai muäún lãn laìm<br /> laînh âaûo maì laûi âënh laìm máút loìng säú âäng vç mäüt nguäön âáöu tæ nhoí nhæ thãú ? Nhiãöu Viãûn âaî<br /> buäüc phaíi cháúp nháûn phæång aïn chia bçnh quán säú âáöu tæ tiãöm læûc cuîng nhæ theo chãú âäü láön<br /> læåüt thay nhau trong viãûc tiãúp nháûn caïc âãö taìi cáúp bäü cuîng nhæ cáúp nhaì næåïc. Cuîng vç thãú sæû<br /> âaïnh giaï soìng phàóng cháút læåüng khoa hoüc laûi laì mäüt háûu quaí khaïc cuía quaï trçnh phi táûp<br /> trung hoïa naìy : sæû dãù daîi cho qua laì âiãöu phäø biãún, âãún näùi mäùi ngæåìi âãöu coï caím giaïc laì laìm<br /> khoa hoüc ngaìy häm nay dæåìng nhæ laì cuîng khäng khoï khàn gç làõm.<br /> <br /> Do váûy, tuyãøn læûa caïn bäü vaì täø chæïc hoaût âäüng nghiãn cæïu laì nhæîng âiãøm tiãúp theo maì<br /> caïc viãûn khoa hoüc âang trong cuäüc tçm toìi giaíi phaïp täúi æu. Tênh cháút âàûc biãût cuía nghãö<br /> nghiãûp naìy laì ngæåìi nghiãn cæïu phaíi cäú nàng læûc vaì nàng læûc naì khäng phaíi âæåüc duy trç maîi<br /> cuìng våïi thåìi gian. Hiãûn nay, theo täi, âiãöu âàûc biãût quan troüng cuía sæû quaín lyï khoa hoüc laì<br /> phaíi taûo âiãöu kiãûn cho ngæåìi nghiãn cæïu âæåüc âäüc láûp åí mæïc âäü cao nháút âãø tæû lo cho viãûc<br /> nghiãn cæïu cuía mçnh. Taûo ra mäüt tám lyï yãn chê våïi mäüt biãn chãú suäút âåìi seî triãût tiãu máút yï<br /> thæïc tæû pháún âáúu væån lãn trong nghiãn cæïu khoa hoüc. Khaïi niãûm laìm khoa hoüc âæåüc taûo<br /> dæûng båíi nhæîng nhaì âeo kênh cáûn tráöm tæ våïi quyãøn saïch âaî luìi sáu vaìo quaï khæï âãø nhæåìng<br /> chäù cho nhæîng hãû thäúng thu tháûp vaì phán têch säú liãûu räüng låïn, nhæîng nhaì khoa hoüc nàng<br /> âäüng âënh hæåïng theo nhæîng váún âãö xuáút hiãûn liãn tuûc træåïc màõt vaì sàôn saìng giaíi quyãút<br /> nhæîng váún âãö naíy sinh khi coï yãu cáöu.<br /> Ph¹m BÝch San 17<br /> <br /> Thåìi gian träi qua cho pheïp caïc nhaì khoa hoüc nháûn tháúy mäüt âiãöu : sæû liãn kãút giæîa caïc<br /> nhaì khoa hoüc laì cáön thiãút, vaì cuîng laì cáön thiãút phaíi coï caïc thãø chãú thoía maîn âæåüc khaí nàng<br /> giaíi phoïng hoü khoíi caïc cäng viãûc täø chæïc, quaín lyï vaì cho pheïp hoü coï thãø chuyãn män hoïa våïi<br /> cäng viãûc saïng taûo cuía mçnh. Sæû phi táûp trung hoïa khoíi cå chãú quan liãu, bao cáúp nãúu âaî laì<br /> cáön thiãút cho sæû giaíi phoïng nàng læûc saïng taûo cuía caïc nhaì khoa hoüc thç sæû liãn kãút håüp lyï giæîa<br /> caïc nhaì khoa hoüc coï trçnh âäü chuyãn män cao, laì tuyãût âäúi cáön thiãút. Roî raìng, cå chãú phoìng<br /> ban trong khoa hoüc toí ra êt thêch æïng våïi âiãöu naìy maì phaíi laì mäüt cå chãú haình chênh nàng<br /> âäüng âaím baío phuûc vuû nhu cáöu cuía caïc nhoïm hay caï nhán nhaì khoa hoüc khaïc nhau khi cáön<br /> tåïi. Khäng phaíi laì hãû thäúng haình chênh thæï báûc âæïng trãn nhaì khoa hoüc maì laì hãû thäúng haình<br /> chênh phaíi âaïp æïng täút nháút cho nhaì khoa hoüc khi hoü coï yãu cáöu. Yãu cáöu phi táûp trung hoïa<br /> vaì táûp trung hoïa cáön phaíi âæåüc giaíi quyãút mäüt caïch thêch âaïng.<br /> <br /> Phaíi chàng, âáy laì âoìi hoíi cuía næía cuäúi tháûp kyí 90 vaì cuîng laì nhu cáöu táút yãúu cuía mäüt<br /> xaî häüi laình maûnh âäúi våïi mäüt thæûc tiãùn khoa hoüc phaït triãøn ? Mæåìi nàm Âäøi Måïi âaî cho mäüt<br /> kinh nghiãûm to låïn vãö phi táûp trung hoïa vaì giaíi phoïng caïc nàng læûc saïng taûo tiãöm áøn åí caïc<br /> nhaì khoa hoüc, caïc viãûn khoa hoüc cuía chuïng ta. Mæåìi nàm sàõp tåïi seî laì thåìi kyì xáy dæûng caïc<br /> træåìng âaûi hoüc, caïc viãûn nghiãn cæïu coï sæû kãút håüp haìi hoìa, täúi æu nhæîng nàng læûc âaî âæåüc giaíi<br /> phoïng âoï. Âiãöu naìy cuîng chàóng âàûc biãût måïi meí gç, vç caïc quäúc gia khaïc, nãúu hoü coï mäüt nãön<br /> khoa hoüc phaït triãøn, chênh laì vç hoü âaî coï mä hçnh täø chæïc håüp lyï cuía noï. Chè coï nhæ váûy måïi coï<br /> thãø taûo ra bæåïc nhaíy cho nãön khoa hoüc næåïc nhaì âaïp æïng âæåüc caïc âoìi hoíi cuía thåìi kyì Âäøi måïi.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2