intTypePromotion=1
ADSENSE

Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Chia sẻ: Kim Cương KC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

22
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày khái quát về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam; một số điểm tương đồng và khác biệt giữa hệ thống chuẩn mực kế toán tại Việt nam và chuẩn mực quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

  1. KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN THU HEÅP KHOAÃNG CAÁCH GIÛÄA T NAMCHUÊÍN VÚÁI CHUÊÍN MÛÅC QUÖËC TÏË TRONG LÔNH VÛ KÏË TOAÁN  ÀINH THÕ MAI* Ngaây nhêån:10/9/2018 Ngaây phaãn biïån: 20/9/2018 Ngaây duyïåt àùng: 28/9/2018 Toám tùæt : Trong xu hûúáng toaân cêìu hoáa vaâ höåi nhêåp quöëc tïë cuäng nhû tiïën trònh höåi tuå kïë toaán, hiïån nay trï chuêín mûåc kïë toaán (CMKT), àoá laâ: CMKT quöëc gia vaâ CMKT quöëc tïë. Úàmöîi quöëc gia, do coá nhûäng kha tïë, chñnh trõ, vùn hoáa nïn möîi quöëc gia coá nhûäng phûúng phaáp tiïëp cêån khaác nhau, coá nhûäng àõnh hûúáng kha gia nhùçm tiïåm cêån vaâ hoâa húåp gêìn nhêët vúái CMKT quöëc tïë (IAS/IFRS). Hïå thöëng CMKT Viïåt Nam (VAS dûåa trïn hïå thöëng IAS/IFRS tûâ nhûäng nùm 2001- 2005 theo nguyïn tùæc vêån duång coá choån loåc thöng lïå quöëc . Sau nhiïìu nùm thûåc hiïån, hïå thöëng VAS àaä goáp phê vaâ trònh àöå quaãn lyá cuãa doanh nghiïåp (DN) Viïåt Nam taåi thúâi àiïím ban haânh chuêín mûåc cao tñnh cöng khai, minh baåch trong baáo caáo taâi chñnh (BCTC) cuãa caác DN, phaãn aánh àûúåc caác giao dõch cu höåi nhêåp quöëc tïë. Tuy nhiïn, nhòn nhêån theo hûúáng phaát triïín, hïå thöëng VAS hiïån múái chó laâ sûå vêån duång  Viïåt Nam, thûåc tïë VAS chûa thûåc sûå tiïåm cêån tñch cûåc vúái IAS/IFRS vaâ chûa cêåp nhêåt theo nhûäng thay àöíi khoaãng caách naây cêìn phaãi àûúåc dêìn thu heåp vaâ hûúáng túái sûå hoâa húåp cao nhêët giûäa VAS vaâ IAS/IFRS. Tûâ khoáa: ).  chuêín mûåc kïë toaán, chuêín mûåc kïë toaán Viïåt Nam (VAS), chuêín mûåc kïë toaán quöëc tïë (IAS/I BRIDGING  THE  GAP BETWEEN  VIETNAMESE  ACCOUNTING  STANDARDS  AND INTERNATI IN  THE  FIELD  OF  ACCOUNTING  AND  AUDITING Abstract:  In the trend of globalization and international integration as well as the process of accounting convergence,  systems of accounting standards in the world: the national accounting standards and international accounting standa differences in the legal, economic, political and cultural environment has different approaches, different directions accounting standards system for the best integration with international accounting standards (IAS/IFRS). The Vietnam System (VAS) consists of 26 standards, based on the IAS/IFRS system from 2001 to 2005 on the principle of using sele practice consistent with the characteristics of the economy and the level of management of Vietnamese enterprises at  the standards. After many years of implementation, the VAS system has contributed to enhancing the explicitness in th enterprises, reflecting the transactions of the market economy, meeting the requirements of the international integratio of the development trend, the VAS system is just a simple application of IAS/IFRS in the context of Vietnam. In  approached IAS/IFRS yet and has not updated on the changes of IAS/IFRS in recent years. These gaps need to be grad the highest integration between VAS and IAS/IFRS. Keywords:  Accounting standards, Vietnamese accounting standards (VAS), International Accounting standards (IA 1. Khaái quaát vïì hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán ngaây nay, coá nhiïåm vuå xêy dûång vaâ ban haânh caác quöëc tïë vaâ chuêín mûåc kïë toaán Viïåt Nam chuêín mûåc BCTC quöëc tïë (IFRS). Hïå thöëng IAS/ * Khaái quaát hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán quöëc IFRS laâ àiïìu kiïån quan troång, àaãm baão cho caác DN, tïë (IAS/IFRS) caác têåp àoaân kinh tïë trïn thïë giúái aáp duång caác nguyïn UÃy Ban chuêín mûåc kïë toaán quöëc tïë (IASC) àûúåc tùæc, phûúng phaáp kïë toaán thöëng nhêët trong cöng taác thaânh lêåp Nùm 1973 coá nhiïåm vuå xêy dûång vaâ ban lêåp vaâ trònh baây BCTC. Viïåc aáp duång IAS/IFRS àaä haânh caác CMKT quöëc tïë (IAS) vaâ àïí cho IAS àûúåc múã ra möåt thúâi kyâ múái laâm thay àöíi caách thûác ghi chêëp nhêån röång raäi trïn thïë giúái. Sau naây Höåi àöìng nhêån, ào lûúâng vaâ trònh baây caác yïëu töë cuãa  BCTC, chuêín mûåc kïë toaán quöëc tïë (IASB) àûúåc thaânh lêåp (thaáng 3/2001) thay thïë IASC vaâ töìn taåi cho àïën * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc 51 cöng àoaâ Söë 13 thaáng 9/2018
  2. KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN loaåi trûâ sûå khaác biïåt trong CMKT. Hïå thöëng IAS/ thúâi vúái sûå höåi nhêåp kïë toaán cuãa caác nûúác coá nïìn IFRS àûúåc chêëp nhêån nhû chuêín mûåc lêåp BCTC, kinh tïë thõ trûúâng phaát triïín, taåo möi trûúâng phaáp lyá giuáp caác cöng ty tòm kiïëm sûå thûâa nhêån trïn thõ trûúâng cho höåi nhêåp kinh tïë quöëc tïë vïì lônh vûåc kïë toaán, chûáng khoaán thïë giúái àöìng thúâi mang laåi nhûäng lúåikiïím toaán; 3) àoáng vai troâ quan troång trong quaãn lyá ñch khaá roä rïåt nhû: tiïët kiïåm chi phñ soaån thaão chuêín taâi chñnh vô mö cuãa Nhaâ nûúác. Hïå thöëng CMKT laâ mûåc vaâ nhanh choáng hoâa nhêåp vaâo CMKT quöëc tïë möåt trong nhûäng cú súã àïí kiïím tra, kiïím soaát, àaánh àûúåc chêëp nhêån; sûå höåi nhêåp vïì kïë toaán giuáp chogiaá traách nhiïåm vïì cöng taác kïë toaán vaâ nhûäng ngûúâi caác cöng ty huy àöång vöën trïn thõ trûúâng quöëc tïë coá liïn quan àöìng thúâi kiïím soaát quaá trònh hoaåt àöång thuêån lúåi. Àïën nay, àaä coá hún 130 quöëc gia trïn thïë àöëi vúái töí chûác ngaânh nghïì dõch vuå kïë toaán, kiïím giúái thûåc hiïån viïåc yïu cêìu (bùæt buöåc) hoùåc cho pheáp toaán múái àûúåc hònh thaânh vaâ phaát triïín trong nïìn (khöng bùæt buöåc) caác cöng ty niïm yïët trïn thõ truúâng kinh tïë thõ trûúâng Viïåt Nam. chûáng khoaán cuãa hoå sûã duång IAS/IFRS khi lêåp vaâ Cuå thïí hïå thöëng 26 CMKT Viïåt Nam àûúåc khaái trònh baây BCTC. Traãi qua thúâi gian daâi thûåc hiïån, hïå quaát taåi baãng so saánh danh muåc CMKT quöëc tïë (IAS/ thöëng IAS/IFRS àaä nhiïìu lêìn àiïìu chónh, cêåp nhêåt IFRS) vaâ CMKT Viïåt Nam (VAS) úã muåc 2. vaâ thay thïë khaá hoaân thiïån. Nhiïìu nûúác trïn thïë giúái 2. Möåt söë àiïím tûúng àöìng vaâ khaác biïåt giûäa àang tiïën dêìn àïën xu hûúáng höåi tuå vúái IFRS. hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán Viïåt Nam vaâ chuêín Tñnh àïën nay (nguöìn: www.ifrs.org, cêåp nhêåt àïën mûåc kïë toaán quöëc tïë (xem  baãng trang bïn) thaáng 07/2018) IASC vaâ IASB àaä ban haânh töíng So saánh hïå thöëng VAS vúái IAS/IFRS cho thêëy cöång 45 IAS vaâ IFRS (göìm 28 IAS vaâ 17 IFRS). möåt söë àiïím tûúng àöìng vaâ khaác biïåt, coá thïí khaái Thûåc tïë àaä coá 41 IAS àûúåc ban haânh, sûãa àöíi, böí quaát nhû sau: sung, trong àoá coá möåt söë IAS àaä àûúåc thay thïë, möåt * Nhûäng àiïím tûúng àöìng söë àaä àûúåc thu höìi (hïët hiïåu lûåc nhû: IAS 4, 6, 15) - Hïå thöëng VAS tûúng àöëi hoaân chónh, haâi hoâa úã vaâ möåt söë IAS àûúåc thay thïë búãi IFRS (nhû IAS 18, mûác àöå cao so vúái hïå thöëng IAS/IFRS. Hïå thöëng 10 àûúåc thay thïë búãi IFRS tûâ nùm 2018). VAS cú baãn phuâ húåp vúái IAS/IFRS khöng chó vïì nöåi Cuå thïí, hïå thöëng IAS/IFRS göìm 28 IAS do IASC dung, vïì cú súã àaánh giaá, ghi nhêån vaâ trònh baây trïn ban haânh vaâ 17 IFRS do IASB ban haânh àûúåc khaái BCTC maâ coân caã vïì hònh thûác trònh baây. Ngay tûâ khi quaát taåi baãng  so saánh danh muåc CMKT quöëc tïë (IAS/ bùæt àêìu viïåc nghiïn cûáu vaâ xêy dûång hïå thöëng VAS, IFRS) vaâ CMKT Viïåt Nam (VAS) úã muåc 2 . Viïåt Nam àaä xaác àõnh quan àiïím laâ caác VAS àûúåc * Khaái quaát hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán xêy dûång dûåa trïn cú súã phuâ húåp vúái IAS/IFRS àöìng Viïåt Nam (VAS) thúâi phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kinh tïë - chñnh trõ - xaä höåi Luêåt Kïë toaán Viïåt Nam nùm 2003, nay àûúåc thay - phaáp luêåt cuãa Viïåt Nam trong giai àoaån hiïån taåi vaâ thïë bùçng Luêåt Kïë toaán nùm 2015 àïìu ghi roä: “Chuêín tûúng lai gêìn. mûåc kïë toaán göìm nhûäng quy àõnh vaâ phûúng phaáp - Thûåc tïë vêån duång VAS cho thêëy, vïì cú baãn nöåi kïë toaán cú baãn àïì lêåp baáo caáo taâi chñnh” {3}. Hïådung cuãa caác VAS laâ coá sûå thöëng nhêët, khöng coá sûå thöëng CMKT Viïåt Nam (VAS) àûúåc xêy dûång dûåa xung àöåt vúái caác cú chïë taâi chñnh hiïån haânh, nhúâ àoá trïn caác CMKT quöëc tïë tûâ nhûäng nùm 2001 - 2005 taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho caác DN trong quaá trònh theo nguyïn tùæc vêån duång coá choån loåc thöng lïå quöëc thûåc hiïån. tïë, phuâ húåp vúái àùåc àiïím nïìn kinh tïë vaâ trònh àöå - Tûâng VAS àaä àûúåc dõch ra tiïëng Anh taåo àiïìu quaãn lyá cuãa DN Viïåt Nam taåi thúâi àiïím ban haânh kiïån cho caác nhaâ àêìu tû nûúác ngoaâi, caác nûúác chuêín mûåc. Àïën nay, Viïåt Nam àaä xêy dûång vaâ ban thaânh viïn trong khu vûåc vaâ trïn toaân thïë giúái coá haânh àûúåc hïå thöëng göìm 26 CMKT. Viïåc xêy dûång thïí tiïëp cêån dïî daâng vúái hïå thöëng VAS. Àiïìu naây hïå thöëng VAS dûåa trïn caác CMKT quöëc tïë laâ nhùçm: khöng chó goáp phêìn hoaân thiïån khuön khöí phaáp lyá 1) goáp phêìn nêng cao tñnh cöng khai, minh baåch cho hoaåt àöång kïë toaán cuãa Viïåt Nam bùæt nhõp kõp trong BCTC cuãa caác DN, phaãn aánh àûúåc caác giao thúâi vúái sûå höåi nhêåp kïë toaán cuãa caác nûúác coá nïìn dõch cuãa nïìn kinh tïë thõ trûúâng múã cûãa vaâ höåi nhêåpkinh tïë thõ trûúâng phaát triïín, maâ quan troång hún quöëc tïë; 2) goáp phêìn hoaân thiïån khuön khöí phaáp lyá laâ taåo  möi trûúâng phaáp lyá cho höåi nhêåp kinh tïë cho hoaåt àöång kïë toaán cuãa Viïåt Nam bùæt nhõp kõpquöëc tïë vaâ khu vûåc. 52 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 13 thaáng 9/2018
  3. KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN Baãng so saánh danh muåc CMKT quöëc tïë (IAS/IFRS) vaâ CMKT Viïåt Nam (VAS) IFRS/IAS VAS Söë chuêín mûåc Diïîn giaãi Söë chuêín mûåc Diïîn giaãi Chuêín mûåc chung VAS 01 Chuêín mûåc chung IFRS 1 AÁp duång caác chuêín mûåc baáo caáo taâi chñnh quöëc tïë lêìn àêìu tiïn Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng IFRS 2 Giao dõch thanh to aán dûåa trïn cöí phiïëu Khöng coá chu êín mûåc tûúng ûáng IFRS 3 Húåp nhêët kinh doanh VAS 11 Húåp nhêët kinh doanh IFRS 4 Húåp àöìng baão hiïím VAS 19 Húåp àöìng baão hiïím IFRS 5 Taâi saãn daâi haån giûä àïí baán vaâ hoaåt àöång bõ ngûâng laåi Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng IFRS 6 Thùm doâ vaâ àaánh giaá caác taâi nguyï n khoaáng saãn Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng IFRS 7 Cöng cuå taâi chñnh: Cöng böë Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng IFRS 8 Böå phêån hoaåt àöång VAS 28 Baáo caáo böå phêånûåa(Dtrïn IAS 14 - baáo caáo böå phêån - IAS naây aä à àûúåc thay thïë bùçng IFRS 8) IFRS 15 Doanh thu (thay thïë IAS 18 tûâ 2018) VAS 14 Doanh thu vaâ thu nhêåp khaác IAS 1 Trònh baây baáo caáo taâi chñnh VAS 21 Trònh baây baáo caáo taâi chñnh IAS 2 Haân g töìn kho VAS 02 Haâng töìn kho IAS 7 Baáo caáo lûu chuyïín tiïìn tïå VAS 24 Baáo caáo lûu chuyïín tiïìn tïå IAS 8 Thay àöíi chñnh saách kïë toaán, ûúác tñnh kïë toaán vaâ caác saiVAS soát 29 Thay àöíi chñnh saách kïë toaán, ûúác tñnh kïë toaán c saivaâ caá soát IAS 10 Caác sûå kiïån phaát sinh sau ngaây kïët thuác kyâ kïë toaán nùmVAS 23 Caác sûå kiïån phaát sinh sau ngaây kïët thuác kyâ kïë toaán nùm IAS 11 Húåp àöìngêyx dûång VAS 15 Húåp àöìng xêy dûång IAS 12 Thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp VAS 17 Thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp IAS 14 Baáo caáo böå phêån VAS 28 Baáo caáo böå phêån IAS 16 Maáy moác, thiïët bõ, nhaâ xûúãng VAS 03 Taâi saãn cöë àõnh IAS 17 Thuï taâi saãn VAS 06 Thuï taâi saãn IAS 19 Quyïìn lúåi cuãa nhên viïn Khöng coá chuêín mû åc tûúng ûáng IAS 20 Kïë toaán vaâ trònh baây caác khoaãn taâi trúå vaâ trúå cêëp chñnh phuã Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng IAS 21 AÃnh hûúãng cuãa viïåc thay àöíi tyã giaá höëi àoaái VAS 10 AÃnh hûúãng cuãa viïåc thay àöíi tyã giaá aái höëi ào IAS 23 Chi phñ ài vay VAS 16 Chi phñ ài vay IAS 24 Thöng tin vïì caác bïn liïn quan VAS 26 Thöng tin vïì caác bïn liïn quan IAS 26 Kïë toaán vaâ baáo caáo caác chûúng ònh quyïìn tr lúåi ûuhtrñ Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng IAS 27 Baáo caáo taâi chñnh p nhêët húå vaâ riïng leã VAS 25 Baáo caáo taâi chñnh húåp nhêët vaâ kïë toaán khoaãn àêìu tû vaâo cöng ty con IAS 28 Caác khoaãn àêìu tû vaâo cöng ty liïn kïët VAS 07 Kïë toaán caác khoaãn àêìu tû vaâo cöng ty liïn kïët IAS 29 Baáo caáo taâi chñnh trong c nïìn caákinh tïë siïu laåm phaát Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng IAS 30 Trònh baây böí sung baáo caáo taâi chñnh cuãa caác ngên haângVAS vaâ 22 töí Trònh baây böí sung baáo caáo taâi chñnh cuãa caác ngên haâng chûác taâi chñnh ûúng t tûå vaâ töí chûácâitachñnhûúng t tûå IAS 31 Quyïìn lúåi trong caác cöng ty liïn doanh VAS 08 Thöng tin taâi chñnh vïì nhûäng khoaãn vöën goáp liïn doanh IAS 32 Caác cöng cuå taâi chñnh: Thuyïët minh vaâ trònh baây Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng IAS 33 Laäi trïn cöí ph iïëu VAS 30 Laäi trïn cöí phiïëu IAS 34 Baáo caáo taâi chñnh giûäa niïn àöå VAS 27 Baáo caáo taâi chñnh a niïn giûäàöå IAS 36 Giaãm giaá trõ taâi saãn Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng IAS 37 Caác khoaãn dûå phoâng, taâi saãn vaâ núå tiïìm taâng VAS 18 Caác khoaãn dûå phoâng, taâi saãn vaâ núå tiïìm taâng IAS 38 Taâi saãn vö hònh VAS 04 Taâi saãn cöë àõnh ònh vö h IAS 39 Caác cöng cuå taâi h: chñn Ghi nhêån vaâ xaác àõnh Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng IAS 40 Bêët àöång saãn àêìu tû VAS 05 Bêët àöång saãn àêìu tû IAS 41 Nöng nghiïåp Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng - Trong quaá trònh phaát triïín, tûâ viïåc chó chuá troång * Möåt söë àiïím khaác biïåt phaát triïín kïë toaán phuåc vuå cho muåc àñch thu thuïë, Thûá nhêët, vïì söë lûúång: Caác VAS so vúái IAS/ àïën nay Viïåt Nam àaä coá nhûäng nöî lûåc chuyïín àöíi IFRS chûa tûúng àûúng (Quöëc tïë coá 45 CM, Viïåt phaát triïín möåt hïå thöëng kïë toaán toaân diïån hún, àûúåc Nam múái ban haânh 26 CM), coân nhiïìu IAS/IFRS cöång àöìng thïë giúái aáp duång IFRS thûâa nhêån. chûa àûúåc Viïåt Nam ban haânh caác VAS tûúng ûáng. Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc 53 cöng àoaâ Söë 13 thaáng 9/2018
  4. KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN Hïå thöëng VAS hiïån nay coân thiïëu möåt söë chuêín mûåc àïì cêåp àïën phûúng phaáp naây; 3) IAS söë 16 cho pheáp liïn quan àïën caác àöëi tûúång vaâ giao dõch àaä phaát DN àaánh giaá laåi taâi saãn theo giaá thõ trûúâng àöìng thúâi sinh nhû: Thanh toaán bùçng cöí phiïëu (IFRS 02); Cöng àûúåc ghi nhêån phêìn töín thêët naây haâng nùm theo quy cuå taâi chñnh (IFRS 09); Töín thêët taâi saãn (IAS 36); àõnh taåi IAS söë 36. Tuy nhiïn, VAS söë 03 chó cho Caác khoaãn taâi trúå cuãa Chñnh phuã (IAS 20); Nöng pheáp àaánh giaá laåi taâi saãn cöë àõnh laâ bêët àöång saãn, nghiïåp (IAS 41); Phuác lúåi cho nhên viïn (IAS 19)... nhaâ xûúãng vaâ thiïët bõ trong trûúâng húåp coá Quy àõnh Thûá hai,  vïì tñnh cêåp nhêåt: Trong quaá trònh thûåc cuãa Nhaâ nûúác, goáp vöën liïn doanh, liïn kïët, chia hiïån, hïå thöëng IAS/IFRS àaä àûúåc sûãa àöíi, böí sung, taách, saáp nhêåp vaâ khöng ghi nhêån phêìn töín thêët taâi thay thïë vaâ ban haânh múái nhiïìu CMKT phuâ húåp vúái saãn haâng nùm; 4) IAS söë 01 quy àõnh hïå thöëng BCTC nhûäng biïën àöång cuãa nïìn kinh tïë thïë giúái vaâ àaáp ûángcuãa DN bao göìm caã baáo caáo thay àöíi vöën chuã súã yïu cêìu cuãa nïìn kinh tïë thõ trûúâng phaát triïín. Tuy hûäu. Trong khi, VAS söë 21 khöng quy àõnh baáo caáo nhiïn, taåi Viïåt Nam tûâ khi àûúåc ban haânh (2001- naây thaânh möåt baáo caáo riïng biïåt maâ chó yïu cêìu 2005) àïën nay, hïå thöëng VAS chûa àûúåc sûãa àöíi, trònh baây úã phêìn thuyïët minh BCTC; 5) VAS söë 21 böí sung cuäng nhû chûa ban haânh thïm caác CMKT ghi nhêån doanh thu vaâ chi phñ taâi chñnh àûúåc tñnh múái cho phuâ húåp vúái nhûäng thay àöíi cuãa CMKT quöëcvaâo laäi/löî hoaåt àöång kinh doanh trïn baáo caáo kïët quaã tïë vaâ nhûäng thay àöíi cuãa nïìn kinh tïë thõ trûúâng Viïåt hoaåt àöång kinh doanh. Àêy laâ nhûäng khoaãn laäi/löî vïì Nam nïn chûa àaãm baão tñnh cêåp nhêåt. baán cöí phiïëu, hoaåt àöång àêìu tû... khöng phaãi laâ hoaåt Thûá ba,  vïì hònh thûác: Möåt söë àiïím cuãa chuêín àöång mang tñnh thûúâng xuyïn cuãa DN nïn viïåc ghi mûåc naây trònh baây cuå thïí hún chuêín mûåc kia vaâ ngûúåc nhêån khoaãn laäi/löî naây vaâo kïët quaã hoaåt àöång kinh laåi, hoùåc coân möåt vaâi khaác biïåt vïì caách duâng thuêåt doanh chuã yïëu laâ khöng phuâ húåp vúái thöng lïå quöëc ngûä, vïì caác phûúng phaáp àûúåc aáp duång, phaåm vi tïë; 6) IFRS söë 03 yïu cêìu DN phaãi àaánh giaá giaá trõ trònh baây. Àöìng thúâi tñnh “àöåc lêåp” cuãa kïë toaán tronglúåi thïë thûúng maåi töín thêët nhûng VAS söë 11 cho IAS/IFRS vêîn coân giúái haån trong caác VAS. rùçng lúåi thïë thûúng maåi àûúåc phên böí dêìn khöng Thûá tû, vïì tñnh linh hoaåt trong vêån duång CMKT: quaá 10 nùm kïí tûâ ngaây mua trong giao dõch húåp Hiïån nay caác quy tùæc kïë toaán trong kïë toaán Viïåt Nam nhêët kinh doanh; 7) Khaác biïåt vïì trònh baây BCTC, coân bõ boá buöåc trong chïë àöå kïë toaán aáp duång cho caáccaác khoaãn muåc trïn BCTC vaâ möåt söë khaác biïåt trïn àún võ (DN, àún võ haânh chñnh sûå nghiïåp...) vaâ caác tûâng CMKT cuå thïí: VAS söë 05, 10, 15, 17,... bûúác haåch toaán àaä vaåch sùén cho tûâng giao dõch cuå 3. Möåt söë àïì xuêët nhùçm thu heåp khoaãng caách thïí laâ chûa phuâ húåp vúái tinh thêìn cuãa IFRS. Hïå thöëng giûäa chuêín mûåc kïë toaán Viïåt Nam vúái chuêín mûåc IAS/IFRS khöng coá sûå bùæt buöåc mang tñnh hònh thûác kïë toaán quöëc tïë (nhû biïíu mêîu baáo caáo thöëng nhêët, hïå thöëng taâi Xuêët phaát tûâ möåt söë khaác biïåt trïn àêy dêîn àïën khoaãn kïë toaán thöëng nhêët, hònh thûác söí kïë toaán,sûå chûa hoâa húåp thûåc sûå giûäa VAS vaâ IAS/IFRS, mêîu biïíu caác chûáng tûâ kïë toaán thöëng nhêët). Nhûäng trong thúâi gian túái Viïåt Nam cêìn tiïën haânh möåt söë quy àõnh kïë toaán cûáng nhùæc naây seä laâ möåt trúã ngaåi giaãi phaáp mang tñnh àõnh hûúáng nhùçm thu heåp dêìn trong viïåc phaát triïín kïë toaán chuyïn nghiïåp hoùåc khoaãng caách giûäa VAS vaâ IAS/IFRS àaáp ûáng yïu haån chïë nhûäng kïë toaán viïn coá trònh àöå chuyïn mön cêìu höåi nhêåp quöëc tïë noái chung vaâ höåi nhêåp vïì lônh cao phaát huy nùng lûåc cuãa mònh. vûåc kïë toaán, kiïím toaán noái riïng, cuå thïí nhû sau: Thûá nùm,  vïì nöåi dung: Coân töìn taåi khaá nhiïìu Möåt laâ, àïí àaáp ûáng kõp thúâi sûå phaát triïín vaâ àöíi khaác biïåt giûäa VAS vaâ IAS/IFRS nhû: 1) Hïå thöëng múái cuãa nïìn kinh tïë, Böå taâi chñnh cêìn coá kïë hoaåch, VAS chûa coá quy àõnh àêìy àuã liïn quan túái viïåc àaánh löå trònh nghiïn cûáu, soaån thaão vaâ ban haânh caác VAS giaá laåi taâi saãn vaâ núå phaãi traã theo giaá trõ húåp lyá taåi coân thiïëu so vúái IAS/IFRS. Trûúác mùæt, Böå Taâi chñnh thúâi àiïím baáo caáo. Àiïìu naây aãnh hûúãng lúán àïën viïåccêìn súám ban haânh möåt söë CMKT liïn quan àïën caác kiïím tra caác taâi saãn vaâ núå phaãi traã àûúåc phên loaåi laâ àöëi tûúång vaâ giao dõch àaä phaát sinh trong àúâi söëng cöng cuå taâi chñnh, laâm suy giaãm tñnh trung thûåc, húåp kinh tïë, bao göìm: Thanh toaán bùçng cöí phiïëu (IFRS lyá cuãa BCTC vaâ chûa phuâ húåp vúái IAS/IFRS; 2) VAS 02); Cêìn xaác àõnh giaá trõ nguöìn taâi nguyïn khoaáng söë 02 vêîn quy àõnh aáp duång phûúng phaáp “Nhêåp saãn (IFRS 06), Cöng cuå taâi chñnh (IFRS 7; IFRS 9), sau- Xuêët trûúác” (LIFO) trong khi IFRS khöng coân Caác khoaãn taâi trúå cuãa Chñnh phuã (IAS 20), Töín thêët 54 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 13 thaáng 9/2018
  5. KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN taâi saãn (IAS 36)..... Möåt söë chuêín mûåc cuäng cêìn ban 01 vïì hïå thöëng BCTC (söë lûúång BCTC, trònh baây haânh trong thúâi gian tiïëp theo nhû: Taâi saãn nùæm giûä BCTC, caác khoaãn muåc trïn BCTC); 5) Nghiïn cûáu, àïí baán hoùåc hoaåt àöång kinh doanh khöng liïn tuåc; chónh sûãa, böí sung quy àõnh cuãa möåt söë caác CMKT Phuác lúåi cuãa nhên viïn; Nöng nghiïåp... khaác nhû: VAS söë 05, 10, 11, 15, 17,... cho phuâ Hai laâ, trïn cú súã Luêåt Kïë toaán nùm 2015, luêåt húåp vúái caác IAS/IFRS tûúng ûáng. söë 88/2015/QH13 - Kim chó nam quan troång cho caác Coá thïí thêëy rùçng, giûäa VAS vaâ IAS/IFRS vêîn hoaåt àöång kïë toaán. Viïåt Nam cêìn khêín trûúng àaánh coân töìn taåi möåt khoaãng caách àaáng kïí aãnh hûúãng àïën giaá, sûãa àöíi, böí sung, cêåp nhêåt 26 VAS àaä ban haânh quaá trònh höåi nhêåp quöëc tïë vïì lônh vûåc kïë toaán, kiïím cho phuâ húåp vúái nhûäng thay àöíi cuãa IAS/IFRS vaâ toaán cuãa Viïåt Nam. Sûå khaác biïåt trïn laâ do quan thûåc tiïîn phaát triïín cuãa nïìn kinh tïë thõ trûúâng hiïån àiïím xêy dûång hïå thöëng VAS phaãi phuâ húåp vúái àiïìu nay. Àöìng thúâi, cêìn chuá troång giaãm búát töëi àa sûåkiïån thûåc tïë cuãa Viïåt Nam, phuâ húåp vúái àùåc thuâ vïì khaác biïåt vïì caách duâng thuêåt ngûä, vïì caác phûúng trònh àöå phaát triïín kinh tïë, cú chïë chñnh trõ, hïå thöëng phaáp àûúåc aáp duång, phaåm vi trònh baây vaâ nïn múã phaáp luêåt, vùn hoáa, xaä höåi, phuâ húåp vúái trònh  àöå röång “tinh thêìn kïë toaán àöåc lêåp” trong caác VAS. nguöìn nhên lûåc kïë toaán cuãa Viïåt Nam. Hún nûäa, Ba laâ, Viïåt Nam cêìn tûâng bûúác hoaân thiïån möi viïåc aáp duång IAS/IFRS khöng hoaân toaân dïî daâng trûúâng kinh tïë vaâ phaáp luêåt phuâ húåp vúái yïu cêìuàöëi vúái caác DN, caác têåp àoaân kinh tïë úã möîi quöëc gia. cuãa IAS/IFRS. Chùèng haån nhû thõ trûúâng giao dõch Möåt trong nhûäng thaách thûác àoá laâ phaãi coá àöåi nguä taâi chñnh, thõ trûúâng vöën cêìn phaãi “minh baåch” vaânhên viïn kïë toaán thûåc sûå chuyïn nghiïåp vaâ chi phñ “hoaåt àöång” cöng khai theo cú chïë roä raâng àïí coá boã ra àïí aáp duång IAS/IFRS. Àiïìu naây khöng àún thïí sûã duång giaá trõ húåp lyá laâm cú súã ào lûúâng giaá giaãn vò  IAS/IFRS àûúåc xem laâ khaá phûác taåp ngay trõ taâi saãn... caã àöëi vúái caác nûúác phaát triïín. Hiïån nay, Böå Taâi Böën laâ, vïì nöåi dung, hïå thöëng VAS cêìn phaãi chñnh àaä vaâ àang rêët tñch cûåc nghiïn cûáu soaån thaão àiïìu chónh, böí sung möåt söë vêën àïì cú baãn sau: caác VAS múái, sûãa àöíi, böí sung caác VAS àaä ban 1) Luêåt Kïë toaán 2015 àaä quy àõnh vïì sûã duång giaá haânh vaâ múã caác lúáp têåp huêën CMKT quöëc tïë cho àöåi trõ húåp lyá (Àiïìu 28) vaâ theo IAS/IFRS giaá trõ húåp lyánguä giaãng viïn kïë toaán caác trûúâng àaåi hoåc, Höåi Kïë àûúåc sûã duång ngaây caâng nhiïìu trong caác yïëu töë toaán múã caác lúáp àaâo taåo, böìi dûúäng, têåp huêën vïì BCTC. Do àoá, cêìn thuác àêíy viïåc höåi tuå hïå thöëng CMKT quöëc tïë cho àöåi nguä kïë toaán trûúãng, kïë toaán VAS vúái hïå thöëng IFRS trong àoá coá àïì cêåp àïën viïn caác àún võ... Hy voång rùçng khoaãng caách giûäa viïåc sûã duång giaá trõ húåp lyá nhû möåt cú súã ào lûúângVAS vaâ IAS/IFRS chó laâ taåm thúâi vaâ seä ngaây caâng chuã yïëu laâm tùng cûúâng tñnh thñch húåp cuãa thöng àûúåc thu heåp khi nïìn kinh tïë Viïåt Nam phaát triïín tin àûúåc trònh baây trïn BCTC. Àöìng thúâi, Viïåt Nam àïën mûác àöå cao hún, nguöìn nhên lûåc kïë toaán töët cêìn coá caác quy àõnh, hûúáng dêîn cuå thïí vïì ào lûúâng hún, caác VAS seä tiïëp tuåc àûúåc hoaân thiïån hún àïí giaá trõ húåp lyá, trong àoá, thöëng nhêët giaá trõ húåp lyá laâ thûåc sûå höåi tuå vúái hïå thöëng IAS/IFRS àaáp ûáng yïu “giaá trõ àêìu ra” cuãa taâi saãn hay núå phaãi traã thay thïëcêìu höåi nhêåp quöëc tïë.   cho VAS söë 01 hiïån nay chó àûa ra nguyïn tùæc giaá göëc, viïåc sûã duång giaá göëc laâm cú súã ào lûúâng chuã Taâi liïåu tham khaão yïëu coá thïí giaãm àöå tin cêåy, tñnh phuâ húåp cuãa thöng1. Böå Taâi chñnh, Hïå thöëng Chuêín mûåc Kïë toaán Viïåt Nam (VAS), tin àûúåc cung cêëp búãi BCTC; 2) Sûãa laåi caác quy nùm 2002, 2003, 2004 Nhaâ xuêët baãn Taâi chñnh, Haâ Nöåi. àõnh vïì phûúng phaáp tñnh giaá haâng töìn kho “Nhêåp 2. Hïå thöëng Chuêín mûåc Kïë toaán Quöëc tïë (IAS/IFRS), Website sau, xuêët trûúác” trong VAS söë 02 vaâ möåt söë quy www.ifrs.org. 3. Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa Xaä höåi Chuã nghôa Viïåt Nam, Luêåt àõnh liïn quan àïën xaác àõnh giaá trõ húåp lyá cuãa haâng Kïë toaán nùm 2015 - Luêåt söë 88/2015/QH13 do Quöëc höåi töìn kho; 3) Nghiïn cûáu, böí sung quy àõnh vïì àaánh khoáa 13 thöng qua vaâ ban haânh ngaây 20/11/2015. giaá laåi taâi saãn cöë àõnh laâ bêët àöång saãn, nhaâ xûúãng 4. Chñnh phuã nûúác Cöång hoâa Xaä höåi Chuã nghôa Viïåt Nam, Nghõ vaâ thiïët bõ trong VAS söë 03 vaâ ghi nhêån phêìn töín àõnh söë 174/2016/NÀ-CP ban haânh ngaây 30/10/2016, Quy thêët taâi saãn haâng nùm cho phuâ húåp vúái IAS söë 16 àõnh chi tiïët möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Kïë toaán. 5. GS. TS. NGND Ngö Thïë Chi, PGS.TS Phaåm Vùn Àùng, Kïë toaán vaâ 36; 4) Chónh sûãa, böí sung caác quy àõnh cuãa Viïåt Nam quaá trònh hònh thaânh vaâ phaát triïín (nùm 2012), VAS söë 21 nhùçm giaãm búát sûå khaác biïåt vúái IAS söë Nhaâ xuêët baãn Taâi chñnh. Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc 55 cöng àoaâ Söë 13 thaáng 9/2018
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2