Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thư kiếm ân cừu lục - tập 5

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:226

213
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 14: Vũ hội trao duyên quàng dây gấm Hồ cát tận tình nghĩa đệ huynh Hai người lại đi thêm sáu ngày. Đến sáng sớm ngày thứ bảy, đi chưa bao lâu đã thấy xa xa đã thấy sương mù dầy đặc bốc lên tới lưng chừng trời.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thư kiếm ân cừu lục - tập 5

 1. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 5) 1 MUÅC LUÅC HÖÌI 14 VUÄ HÖÅI TRAO DUYÏN QUAÂNG DÊY GÊËM HÖÌ CAÁT TÊÅN TÒNH NGHÔA ÀÏÅ HUYNH .......................................................................................................................................... 2 HÖÌI 15 TRIÏÅU TUÏÅ NGÖËC TOAÂN QUÊN TAN VÚÄ NGUYÏN CHÓ BUÖÌN TRÏU GHEÅO TAM MA ....................................................................................................................................... 73 HÖÌI 16 HAI LAÄO NHÊN THÛÚNG TÒNH KHÖNG NÚÄ BA THIÏËU NIÏN DUÅNG KÏË THOAÁT THÊN............................................................................................................................ 150 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 HÖÌI 14 VUÄ HÖÅI TRAO DUYÏN QUAÂNG DÊY GÊËM HÖÌ CAÁT TÊÅN TÒNH NGHÔA ÀÏÅ HUYNH Hai ngûúâi laåi ài thïm saáu ngaây. Àïën saáng súám ngaây thûá baãy, ài chûa bao lêu àaä thêëy xa xa àaä thêëy sûúng muâ dêìy àùåc böëc lïn túái lûng chûâng trúâi. Trêìn Gia Laåc noái: - Cuöìng phong sùæp àïën röìi. Thiïëu nûä nhòn kyä möåt luác röìi noái: - Àoá khöng phaãi laâ mêy àen, maâ laâ caát buåi dûúái àêët. Trêìn Gia Laåc hoãi: - Sao laåi nhiïìu caát buåi àïën thïë? Thiïëu nûä noái: - Muöåi cuäng khöng biïët. Chuáng ta àïën àoá thûã xem. Hai ngûúâi giuåc ngûåa phoáng nhanh vïì phña àoá. Ài àûúåc möåt luác caát buåi caâng muâ mõt hún, laåi nghe thêëy tiïëng tröëng chiïng vùng vùèng truyïìn túái. Trêìn Gia Laåc giêåt mònh, vöåi vaä thùæng ngûåa laåi noái: - Àoá laâ quên binh. Cö nûúng nghe kyä xem. Trong chöëc laát àaä nghe thêëy tiïëng truyïìn hiïåu lïånh, tröëng chiïng vang nhû sêëm seát. Trêìn Gia Laåc lúán tiïëng hö: - Hai bïn sùæp sûãa àaåi chiïën röìi. Chuáng ta mau mau traánh khoãi àêy ài. http://ebooks.vdcmedia.com
 3. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 5) 3 Hai ngûúâi giuåc ngûåa chaåy nhanh, nhûng chùèng bao lêu phña trûúác cuäng coá möåt àaám buåi bay lïn. Möåt àöåi kyå maä chaåy thùèng túái, nghe coá tiïëng thiïët giaáp khua leãng keãng. Trong àaám buåi xuêët hiïån möåt laá cúâ lúán, viïët möåt chûä Triïåu rêët lúán. Trêìn Gia Laåc úã bùæc Hoaâng Haâ àaä tûâng giao àêëu vúái àöåi quên thiïët giaáp cuãa Triïåu Tuïå, biïët muâi lúåi haåi nïn àûa tay ra hiïåu, cho ngûåa chaåy vïì hûúáng nam. May maâ caã hai con ngûåa àïìu chaåy rêët nhanh lïn chó mêëy chöëc laát àaä caách xa àöåi quên naây. Thiïëu nûä ra veã lo êu hoãi: - Khöng biïët quên cuãa chuáng ta coá àõch nöíi hay khöng? Trêìn Gia Laåc àang muöën noái vaâi lúâi an uãi, thò àöåt nhiïn phña trûúác quên hiïåu cuäng vang lïn. Tûâng daäy böå binh haâng nguä chónh tïì àang bûúác túái. Röìi phña traái cuäng coá tiïëng chiïng tröëng röån raâng. Mùåt àêët rung lïn dûúái mêëy chuåc ngaân voá ngûåa goä àïìu. Kyå binh traân ngêåp caã möåt vuâng hoang daä. Trêìn Gia Laåc àûa tay traái àúä thiïëu nûä qua ngöìi chung ngûåa vúái mònh. Lêëy kiïëm thuêîn ra che trûúác ngûåc, lïn tiïëng: - Cö nûúng àûâng súå! Thiïëu nûä quay àêìu laåi, gêåt àêìu móm cûúâi noái: - Huynh baão khöng súå thò muöåi khöng súå àêu. Húi thúã cuãa naâng thúm dõu nhû hoa lan, Trêìn Gia Laåc ngöìi saát naâng, khöng khoãi say àùæm vò muâi hûúng àoá. Tuy chaâng àang úã giûäa voâng vêy truâng àiïåp, nhûng trong loâng vêîn sinh tònh yá triïìn miïn. Chaâng thêëy úã ba mùåt àöng, bùæc, nam àïìu coá quên lñnh, liïn cho ngûåa chaåy vïì hûúáng têy. Thiïëu nûä vêîn öm lêëy con nai nhoã, con ngûåa höìng chaåy theo sau. Chaåy àûúåc möåt luác, àöåt nhiïn laåi thêëy möåt àaám lñnh Thanh baây thaânh àöåi nguä ài qua ài laåi nhû àang daân trêån, caã böën phña àïìu khöng coân àûúâng àïí ài nûäa. Trêìn Gia Laåc thêìm kinh haäi, phi ngûåa lïn àöìi cao, muöën nhòn roä tònh hònh chiïën sûå röìi múái tòm chöî sú húã maâ chaåy ra ngoaâi. Chaâng caâng nhòn caâng ngú ngaác. Phña têy thò xïëp àêìy böå binh Maän http://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Thanh, hai caánh laåi laâ kyå binh. Xa xa phña àöëi diïån laâ ngûúâi Höìi töåc mùåc quên phuåc coá hoa vùn àan doåc. Trûúâng thûúng dûång nhû khu rûâng, àún àao nhiïìu nhû cêy coã, thanh thïë thêåt laâ dûä döåi. Hai bïn àaä baây trêån xong xuöi, coá leä chó trong chöëc laát laâ khúãi sûå giao tranh. Thò ra Trêìn Gia Laåc vaâ thiïëu nûä àaä loåt vaâo giûäa trêån àõa quên Thanh. Trong trêån coá mêëy tïn tûúáng taá cûúäi trïn lûng ngûåa, chaåy qua chaåy laåi chó huy. Haâng ngaân quên sô àïìu im lùång, khöng coá möåt tiïëng àöång naâo. Luác naây quên Thanh àaä phaát hiïån hai ngûúâi laå, coá mêëy tïn phuång mïånh chaåy àïën àiïìu tra. Trêìn Gia Laåc nghô thêìm: - Höm nay ma xui quó khiïën thïë naâo maâ ta laåi loåt vaâo giûäa trêån cuãa boån nhaâ Thanh. Caái maång naây mêët úã àêy hay sao? Nghô àïën chuyïån sùæp àûúåc chïët cuâng cö nûúng àang ngöìi trong voâng tay cuãa mònh, trïn miïång chaâng böîng núã möåt nuå cûúâi. Tay phaãi cêìm chêu saách, tay traái nùæm lêëy dêy cûúng, àöåt nhiïn chaâng la lúán: - Chaåy nhanh lïn! Hai chên Trêìn Gia Laåc keåp chêåp vaâo buång ngûåa, thuác ngûåa phi nhanh nhû tïn thùèng vïì phña trûúác. Àaám lñnh Thanh chûa kõp quaát hoãi thò con ngûåa trùæng àaä chaåy qua mùåt chuáng röìi. Con ngûåa naây chaåy nhanh nhû chúáp chöëc laát àaä vûúåt qua ba àöåi quên Thanh. Trêìn Gia Laåc chûa kõp mûâng, noá böîng dûâng voá laåi. Trûúác mùåt laâ àöåi quên thiïët giaáp xïëp chùåt, khöng sao chaåy xuyïn qua àûúåc. Trêìn Gia Laåc nñn thúã, quay àêìu ngûåa chaåy voâng qua àöåi quên thiïët giaáp, böîng thêëy boån cung tiïîn thò àang giûúng cung lùæp tïn, laåi coân vö söë trûúâng mêu àang chôa lïn trúâi. Quên lñnh xïëp saát ken àùåc, khöng roä àöng túái bao nhiïu. Chó cêìn tûúáng quên ra lïånh, haâng ngaân trûúâng mêu vaâ haâng ngaân muäi tïn seä nhùçm Trêìn Gia Laåc vaâ thiïëu nûä bùæn túái, duâ baãn lônh bùçng trúâi cuäng khöng thoaát àûúåc. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 5) 5 Trêìn Gia Laåc beân dûát khoaát haäm ngûåa laåi, tûâ tûâ ài túái. Chaâng ngöìi thùèng lûng, khöng theâm nhòn boån lñnh nhaâ Thanh nûäa, boã chuyïån sinh tûã ra ngoaâi suy nghô cuãa mònh. Luác àoá mùåt trúâi vûâa loá lïn. Hai ngûúâi ài chêåm raäi vïì phña mùåt trúâi moåc. Trïn toác thiïëu nûä, trïn mùåt, trïn tay, trïn aáo àïìu oáng aánh nùæng mai. Mêëy vaån cùåp mùæt cuãa quan binh nhaâ Thanh àïìu chùm chuá nhòn naâng àïën xuêët thêìn, mêëy vaån con tim àêåp loaån trong löìng ngûåc. Bêët kïí laâ voä quan hay binh sô àïìu ngêín ra trûúác veã àeåp cuãa naâng. Mêëy vaån nhên maä cung àaä lùæp tïn àïìu thuác thuã, khöng ai ban hiïåu lïånh, dûúâng nhû têët caã àaä bõ truáng taâ, ngûúâi naâo cuäng ngú ngaác àûáng yïn. Nghe xoaãng möåt tiïëng, möåt cêy trûúâng mêu rúi xuöëng àêët. Tiïëp theo laâ nhûäng tiïëng loaãng xoaãng liïn höìi, trûúâng mêu haå xuöëng haâng loaåt. Boån cung tiïîn thuã cuäng buöng loãng dêy cung, nhòn theo hai ngûúâi tûâ tûâ ài xa dêìn. Tûúáng quên Triïåu Tuïå àûáng àêìu àöåi quên Thanh cuäng ngú ngaác nhòn theo ngûúâi thiïëu nûä vûâa ài khuêët. Hònh nhû trûúác mùæt hùæn vêîn coân boáng daánh cuãa naâng, trong loâng böîng thêëy hoâa bònh yïn tônh, khöng muöën cheám giïët nûäa. Quay àêìu nhòn laåi, hùæn thêëy hïët thaãy àö thöëng, phoá àö thöëng, tham tûúáng, àöåi trûúãng, quên sô cuãa mònh ngûúâi naâo thêìn sùæc cuäng hiïìn hoâa, tra àao vaâo voã àïí àúåi chuã soaái haå lïånh thu binh. Triïåu Tuïå khöng tûå chuã àûúåc, hö lúán: - Thu binh haå traåi! Lïånh vûâa ban xuöëng, mêëy vaån böå binh, kyå binh àaä cuöìn cuöån luâi ra chûâng vaâi chuåc dùåm, dûâng laåi lêåp doang traåi bïn söng Hùæc Thuãy. Trêìn Gia Laåc thoaát àûúåc phen naây, möì höi laånh ûúát àêîm caã ngûúâi, hai tay run rêíy. Coân thiïëu nûä thêìn sùæc vêîn tûå nhiïn, khöng biïët mònh vûâa traãi qua nguy hiïím chñn phêìn chïët möåt phêìn söëng (thêåp tûã nhêët sinh). Naâng giao laåi con nai nhoã trong loâng cho Trêìn Gia Laåc, tung ngûúâi nhaãy lïn lûng con ngûåa höìng, móm cûúâi noái: - Phña trûúác laâ àöåi nguä cuãa chuáng ta röìi. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 Trêìn Gia Laåc cêët kiïëm thuêîn, hai ngûúâi ài vïì phña trêån àõa ngûúâi Höìi. Möåt nhoám kyå binh Höìi töåc vûâa chaåy ra àoán vûâa hoan hö vang döåi. Sùæp túái núi, moåi ngûúâi àïìu nhaãy xuöëng ngûåa, thi lïî vúái thiïëu nûä. Naâng noái mêëy cêu, àöåi trûúãng àöåi kyå binh liïìn àïën trûúác mùåt Trêìn Gia Laåc thi lïî röìi noái: - Huynh àaâi vêët vaã quaá. Cêìu nguyïån thaánh A-la phuâ höå cho huynh àaâi. Trêìn Gia Laåc vöåi vaâng àaáp lïî. Thiïëu nûä àûa tay taåm biïåt chaâng, röìi giuåc ngûåa chaåy vaâo trong trêån. Hònh nhû naâng coá àõa võ rêët cao trong Höìi töåc, con ngûåa höìng ài àïën àêu thò tiïëng hoan hö nöíi lïn àïën àoá. Àöåi trûúng kyå binh múâi Trêìn Gia Laåc vaâo doanh traåi, nghó ngúi röìi ùn cúm. Trêìn Gia Laåc xin gùåp Möåc Traác Luên, y beân noái: - Töåc trûúãng àaä ra ngoaâi xem xeát tònh hònh quên àõch röìi. Khi öng êëy trúã vïì, boån taåi haå seä baáo cho huynh àaâi biïët ngay. Trêìn Gia Laåc ài àûúâng mïåt moãi, laåi traãi qua möåt phen nguy hiïím khaác thûúâng, thoaát chïët trong àûúâng tú keä toác. Chaâng lêåp tûác nguã thiïëp ài trong doanh traåi. Hïët giúâ ngoå, àöåi trûúãng kyå binh vaâo noái Möåc Traác Luên phaãi chiïìu töëi múái trúã vïì. Trêìn Gia Laåc hoãi thiïëu nûä mùåc aáo trùæng laâ ai, àöåi trûúãng kyå binh chó cûúâi noái: - Ngoaâi cö êëy ra thò coân ai diïîm lïå nhû thïë àûúåc? Töëi nay coá àaåi höåi Ö Lang, múâi huynh àïën. Möåt höìi keân laåi vang lïn, ba àöåi chiïën sô ài thaânh haâng nguä ra ngoaâi. Ngûúâi naâo cuäng tay traái dêîn ngûåa, tay phaãi nùæm trûúâng àao. Hoùæc A Y ngöìi trïn chiïën maä dêîn àêìu, hö lúán: - Mong thaánh A-la phuâ höå cho àïm nay caác baån àûúåc àoaân tuå vúái võ cö nûúng maâ mònh yïu. Boån chiïën sô thanh niïn àöìng thanh hö lúán: - Thaánh A-la phuâ höå! Àa taå caác huynh àaâi àaä mïåt moãi chöëng àúä vúái cûúâng àõch. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 5) 7 Hoùæc A Y vung trûúâng àao möåt caái, dêîn ba àöåi chiïën sô ra ngoaâi canh gaác. Trêìn Gia Laåc thêëy ngûúâi Höìi àiïìu àöång rêët coá phûúng phaáp, böë trñ trêån maåc rêët nghiïm, nïn thêìm khen ngúåi vaâ caãm thêëy yïn têm. Chaâng àaä úã Höìi Cûúng lêu nùm, biïët chuyïån hön nhên cuãa ngûúâi Höìi phêìn lúán do cha meå quyïët àõnh, vaâ cuäng do taâi saãn, àõa võ chi phöëi, nhûng so vúái lïî giaáo cuãa ngûúâi Haán thò thoaáng hún rêët nhiïìu. Àaåi höåi Öi Lang cuãa ngûúâi Höìi àaä coá tûâ xûa. Trong àaåi höåi naây, thanh niïn nam nûä chûa thaânh thên coá thïí gùåp gúä vaâ tûå mònh àñnh hön. Hai chûä Öi Lang coá nghôa laâ ngûúâi thiïëu nûä ài túái chöî ngûúâi tònh, khoaác cho möåt súåi dêy gêëm lïn cöí, dùæt tay ra cuâng nhaãy muáa àïí xaác àõnh viïåc chung thên. Viïåc naây do bïn nûä chuã àöång, àuáng laâ Hoaâng cêìu phuång chûá khöng phaãi laâ Phuång cêìu hoaâng nûäa. Khöng bao lêu, tiïëng nhaåc àöåt nhiïn thay àöíi, khuác nhaåc chuyïín tûâ röån raä thaânh ïm dõu hún. Cûãa möåt chiïëc lïìu àûúåc múã ra, möåt nhoám thiïëu nûä ngûúâi Höìi töåc chaåy ra, aáo quêìn xinh tûúi àeåp àeä, àöåi noán nhoã dïåt súåi vaâng súåi baåc phaát ra aánh saáng. Hoå vûâa ca haát, vûâa nhaãy muáa, chaåy àïën bïn àöëng lûãa. Trêìn Gia Laåc àöåt nhiïn ruâng mònh möåt caái, thêëy hai thiïëu nûä saánh vai nhau ài túái chöî Möåc Traác Luên. Möåt cö aáo vaâng, möåt cö aáo trùæng, tay nùæm chùåt tay àêìy veã thên thiïån. Ngûúâi aáo trùæng chñnh laâ thiïëu nûä àaä cuâng quay vïì Höìi töåc vúái chaâng. Coân ngûúâi aáo vaâng thò trïn noán coá cùæm möåt coång löng vuä, chñnh laâ Hoùæc Thanh Àöìng. Dûúái aánh trùng, caã hai tröng àïìu yïíu diïåu, kiïu sa. Hai ngûúâi àïën ngöìi hai bïn traái phaãi Traác Möåc Luên. Trêìn Gia Laåc böîng nghô: - Chùèng leä cö nûúng aáo trùæng naây chñnh laâ tiïíu muöåi cuãa Hoùæc Thanh Àöìng hay sao? Chaâng àoã mùåt, loâng baân tay ûúát àêîm, tim cuäng àêåp loaån xaå. Tûâ luác chaâng gùåp gúä Hoùæc Thanh Àöìng, tònh yá àaä chúám núã röìi, nhûng thêëy naâng thên mêåt vúái àöì àïå cuãa Luåc Phi Thanh nïn cho rùçng naâng àaä coá ngûúâi yïu. Hún nûäa, ngûúâi thiïëu niïn kia tuêën tuá http://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 hún nhiïìu, mònh khöng saánh kõp. Chaâng nûãa tûå kiïu nûãa tûå ti, cöë gùæng khöng nghô túái naâng nûäa. Mêëy höm nay chaâng laåi àûúåc kïì cêån vúái möåt thiïëu nûä tuyïåt sùæc, thò ra tònh yá àaä lay àöång vaâ chuyïín sang thiïëu nûä aáo trùæng naây röìi. Luác naây àöìng thúâi nhòn thêëy caã hai chõ em, chaâng khöng neán nöíi vûâa mú maâng vûâa hoaãng höët. Tiïëng nhaåc dûâng laåi, Möåc Traác Luên noái chêåm raäi: - Thaánh Muslim àaä ban kinh Koran àïí daåy döî chuáng ta. Tiïët 120 chûúng 2 coá noái: - Caác ngûúi phaãi chuã àöång chöëng traã ngûúâi tiïën cöng caác ngûúi. Tiïët 29 chûúng 32 cuäng noái: - Ngûúâi bõ têën cöng thò phaãi chöëng traã. Vò hoå bõ thiïåt thoâi, thaánh A-la seä giuáp àúä hoå. Chuáng ta àaä bih ûác hiïëp, nhêët àõnh thaánh A-la seä phuâ höå chuáng ta. Toaân böå ngûúâi Höìi hoan hö hûúãng ûáng. Möåc Traác Luên cûúâi röìi noái lúán: - Caác võ huynh àïå tó muöåi, haäy vui veã cho thoãa sûác ài. Tiïëng àaân tiïëng haát vang lïn röån raä khùæp möåt vuâng. Nhûäng ngûúâi lo viïåc bïëp nuác àaä àem cúm nùæm, thõt nûúáng, dûa lï, nho khö vaâ rûúåu sûäa ngûåa ra phên phaát. Möîi ngûúâi àïìu cêìm möåt caái cheán nhoã taåc bùçng àaá lûãa àûång rûúåu sûäa ngûåa, lêëy thõt nûúáng chêëm vaâo trong cheán maâ ùn. Khi trùng lûúäi liïìm àaä lïn cao, khöng khñ laåi caâng naáo nhiïåt. Caác thiïëu nûä ra nhaãy muáa xung quanh àöëng lûãa; sau àoá nhaãy àïën bïn ngûúâi maâ mònh ûa thñch, thaáo súåi dêy gêëm trïn lûng mònh choaâng qua cöí chaâng röìi dêîn chaâng ra. Caâng luác caâng coá thïm nhiïìu àöi nam nûä bûúác ra ca haát xung quanh àöëng lûãa naây. Trêìn Gia Laåc xuêët thên trong möåt gia àònh nghiïm thuã lïî giaáo, trûúác nay chûa tûâng gùåp caãnh tûúång naâo phoáng khoaáng nhû thïë naây. Tiïëng ca haát àêìy tai, nöîi phêën khñch say loâng. Chaâng uöëng caån cheán rûúåu sûäa ngûåa mùåt àaä húi àoã, thêåt sûå vui veã vö cuâng. Àöåt nhiïn tiïëng nhaåc dûâng laåi, sau àoá laåi vang lïn, nhûng lêìn naây tiïët têëu gêëp ruát hún. Nhûäng àöi nam nûä àang haát muáa àïìu http://ebooks.vdcmedia.com
 9. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 5) 9 nùæm tay nhau, taãn ra khùæp núi. Mùåt hoå löå veã kyâ laå, àïìu nhòn vïì phña Möåc Traác Luên. Trêìn Gia Laåc cuäng nhòn theo aánh mùæt cuãa hoå, thêëy thiïëu nûä aáo trùæng àang tiïën ra, nheå nhaâng ài vïì phña àöëng lûãa. Têët caã ngûúâi Höìi àïìu vö cuâng hûng phêën, xò xaâo baân taán. Trêìn Gia Laåc nghe ngûúâi àöåi trûúãng kyå binh àûáng bïn kheä noái: - Hûúng Hûúng cöng chuáa cuãa chuáng ta cuäng coá ngûúâi yïu röìi. Khöng biïët ai xûáng àaáng vúái naâng àêy? Möåc Traác Luên thêëy cö con gaái yïu cuäng àûáng dêåy, öng vûâa bêët ngúâ vûâa vui sûúáng, caãm àöång giûúng mùæt lïn nhòn. Hoùæc Thanh Àöìng cuäng chûa biïët em gaái mònh àaä coá ngûúâi yïu, nïn vûâa kinh ngaåc vûâa vui mûâng. Em gaái naâng laâ Hoùæc Kha Tu Lïå, chó múái mûúâi taám tuöíi maâ veã diïîm lïå àaä nöíi danh khùæp nam bùæc Thiïn Sún. Thên thïí naâng laåi toãa ra muâi hûúng thiïn nhiïn thanh khiïët nheå nhaâng, nïn moåi ngûúâi àïìu goåi naâng laâ Hûúng Hûúng cöng chuáa. Thanh niïn Höìi töåc möîi khi nhòn thêëy dung nhan tuyïåt trêìn àoá àïìu khöng daám nhòn lêu, chûa ai mú tûúãng mònh seä trúã thaânh tònh lang cuãa naâng. Bêy giúâ hoå àöåt nhiïn thêëy naâng rúâi khoãi chöî ngöìi, tham gia ca muáa, àuáng laâ sûå kiïån rêët lúán trong Höìi töåc. Hûúng Hûúng cöng chuáa nheå nhaâng xoay chuyïín mêëy voâng, röìi tûâ tûâ rúâi khoãi àöëng lûãa, vừa muáa vûâa ài. Naâng cêìm möåt súåi dêy gêëm oáng aánh sang troång, miïång khe kheä haát: - Ai àaä giuáp muöåi haái àoáa tuyïët liïn, huynh nhanh choáng ra ài! Ai àaä cûáu con nai nhoã cho muöåi, muöåi àang tòm huynh àêëy. Trêìn Gia Laåc nghe maâ uâ caã tai, ngêín ngú ngöìi àoá. Àöåt nhiïn möåt caánh tay trùæng muöët nhoã xinh khoaác qua vai chaâng, súåi dêy gêëm àaä quaânh qua cöí chaâng, nheå nhaâng keáo chaâng dêåy. Trêìn Gia Laåc mú höì àûáng dêåy bûúác theo. Têët caã ngûúâi Höì àïìu hoan hö nhiïåt liïåt, cêët cao tiïëng haát. Têët caã caác àöi nam nûä khaác àïìu uâa túái chuác mûâng. Dûúái aánh trùng möng lung, Möåc Traác Luên vaâ Hoùæc Thanh Àöìng chûa nhòn roä diïån maåo Trêìn Gia Laåc, tuúãng àoá chó laâ möåt http://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 ngûúâi Höìi bònh thûúâng thöi. Hai cha con àang àõnh chen vaâo àaám àöng àïí gùåp hoå thò àöåt nhiïn xa xa voång àïën ba höìi keân sûâng trêu. Àoá chñnh laâ tñn hiïåu baáo hiïåu quên tònh khêín cêëp. Moåi ngûúâi vûâa nghe thêëy lêåp tûác taãn ra, Möåc Traác Luên vaâ Hoùæc Thanh Àöìng trúã vïì chöî ngöìi. Hûúng Hûúng cöng chuáa nùæm tay Trêìn Gia Laåc ngöìi sau àaám àöng. Trêìn Gia Laåc caãm thêëy têëm thên mïìm maåi àang tûåa vaâo loâng, muâi u hûúng thoang thoaãng truyïìn vaâo muäi, àuáng laâ thêìn höìn phaách taán, khöng biïët mònh àang mú hay àaä bay lïn trúâi nûäa. Biïët Hûúng Hûúng cöng chuáa quaâng súåi dêy gêëm qua cöí mònh chñnh laâ biïíu löå tònh yïu, Trêìn Gia Laåc mûâng rúä nhû sùæp nöí tung ra vêåy. Nhûng àöåt nhiïn chaâng tónh taáo àöi chuát, bùæt àêìu suy nghô: - Cö em gaái yïu mònh àûúng nhiïn mònh thñch. Coân cö chõ thò sao? Naâng àaä tùång mònh àoaãn kiïëm, khöng phaãi laâ toã roä tònh yá vúái mònh röìi sao? Mònh àaä nhêån àoaãn kiïëm cuãa naâng, coá nghôa laâ àaä nhêån têëm chên tònh àoá. Nam tûã haán àaåi trûúång phu sao coá thïí lêåt loång, noái möåt àùçng laâm möåt neão, khöng giûä tñn nghôa? Ta coá nïn noái roä vúái cö nûúng Kha Tû Lïå hay khöng? Ta coá thïí laâm möåt keã tiïíu nhên phuå nghôa hay khöng? Moåi ngûúâi àïìu têåp trung nhòn vïì phña coá tiïëng keân lïånh, àaám thanh niïn nùæm lêëy binh khñ, chuêín bõ nghïnh chiïën. Hai con ngûåa phi àïën gêìn, hai ngûúâi Höìi nhaãy xuöëng ngûåa quyâ xuöëng baáo tin: - Tûúáng quên nhaâ Thanh phaái sûá giaã cêìu kiïën. Möåc Traác Luên àaáp: - Àûúåc! Dêîn hùæn vaâo àêy. Hai ngûúâi phi ngûåa ra ngoaâi, chó chöëc laát coá nùm con ngûåa chaåy vïì phña àaám àöng. Coân caách nùm trûúång chuáng múái xuöëng ngûåa bûúác túái. Sûá giaã Maän Thanh mùåt muäi khöi ngö, bûúác ài nheå nhaâng. Böën ngûúâi tuây tuâng ài phña sau múái laâm cho ngûúâi ta giêåt mònh hoaãng súå. Caã böën àïìu cao hún baãy thûúác, so vúái ngûúâi bònh http://ebooks.vdcmedia.com
 11. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 5) 11 thûúâng thò cao hún àïën hai caái àêìu, thên hònh rùæn chùæc, àuáng laâ khöíng löì chûa tûâng thêëy. Sûá giaã ài àïën chöî Möåc Traác Luên, gêåt àêìu möåt caái röìi noái: - Ngûúi laâ töåc trûúãng phaãi khöng? Thêìn thaái cuãa hùæn vö cuâng ngaåo maån. Quên Thanh vö cúá phoáng hoãa giïët choác, ngûúâi Höìi töåc àaä hêån àïën têån xuúng tuãy tûâ lêu. Bêy giúâ thêëy sû giaã ngaåo maån àïën thïë, boån thiïëu niïn khöng nhõn nöíi nûäa. Coá tiïëng xò xaâo baân taán, mêëy thanh àao àaä ruát ra khoãi voã. Sûá giaã khöng theâm àïí yá, vêîn doäng daåc noái: - Ta phuång mïånh àaåi tûúáng quên Triïåu Tuïå, àïën àêy haå chiïën thû. Nïëu caác ngûúâi biïët thúâi cuöåc haäy àêìu haâng. Àaåi tûúáng quên noái, nïëu vêåy seä tha maång cho caác ngûúi. Coân nïëu khöng saáng súám ngaây möët hai bïn quyïët chiïën. Khi êëy chuáng ta seä giïët saåch boån Höìi caác ngûúi, àûâng höëi hêån. Hùæn noái tiïëng Höìi, moåi ngûúâi vûâa nghe xong àaä nhöën nhaáo hùèn lïn. Möåc Traác Luên thêëy dên chuáng nöíi giêån, liïìn vêîy tay ra lïånh cho moåi ngûúâi ngöìi xuöëng. Sau àoá öng doäng daåc noái vúái sûá giaã: - Caác ngûúi vö cúá àïën giïët haåi chuáng ta, cûúáp boác chuáng ta. Thaánh A-la trïn trúâi nhêët àõnh seä trûâng phaåt haânh vi bêët nghôa cuãa caác ngûúi. Muöën àaánh thò àaánh! Boån ta coân möåt ngûúâi cuäng quyïët khöng àêìu haâng. Ngûúâi höìi àïìu àûa àao lïn, hö lúán: - Muöën àaánh thò àaánh! Boån ta coân möåt ngûúâi cuäng quyïët khöng àêìu haâng. Dûúái aánh trùng àao quang nhû tuyïët, thêìn thaái ai cuäng bi traáng haâo huâng. Moåi ngûúâi àïìu biïët khñ thïë quên Thanh huâng maånh, quyïët chiïën thò thùæng ñt thua nhiïìu; nhûng dên Höìi tûâ àúâi naây sang àúâi khaác àïìu tin vaâo tön giaáo, yïu chuöång tûå do, quyïët khöng laâm nö lïå cho ngoaåi töåc. Sûá giaã thêëy tñnh hònh nhû vêåy, bôu möi maâ noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 - Àûúåc! Ngaây möët boån ta seä daåy cho caác ngûúi möåt baâi hoåc. Caác ngûúi seä chïët saåch khöng coân möåt möëng. Noái xong hùæn giêån dûä phun nûúác boåt xuöëng àêët. Àêy laâ chuyïån só nhuåc thêåm tïå, nïn coá ba thiïëu niïn Höìi töåc nhaãy ra khoãi àêm àöng quaát lïn: - Höm nay caác ngûúi laâ sûá giaã, chuáng ta tön troång lïî nghi múái àïí caác ngûúi laânh lùån ra vïì. Ngaây möët gùåp nhau trïn chiïën trûúâng, chuáng ta khöng khaách saáo vúái ngûúi nûäa. Sûá giaã laåi bôu möi möåt caái. Böën ngûúâi tuây tuâng khöíng löì kia lêåp tûác bûúác lïn, xö bùæn ba thiïëu niïn Höìi töåc trúã vïì, röìi àûáng vêy quanh sûá giaã. Sûá giaã laåi noái: - Hûâ! Höm nay ta cho caác ngûúi xem chuát ñt thuã àoaån cuãa ngûúâi Maän Chêu chuáng ta. Hùæn vêîy tay möåt caái röìi hö lúán: - Àùçng kia! Möåt ngûúâi khöíng löì nhòn theo thêëy möåt con laåc àaâ bõ cöåt dûúái göëc baåch dûúng. Hùæn liïìn cêët bûúác ài túái, hai tay öm lêëy cêy baåch dûúng, vêån sûác lùæc maånh mêëy caái röìi quaát lïn möåt tiïëng: - Ngaä xuöëng! Cêy baåch dûúng liïìn lêåp tûác bõ nhöí bêåt rïî lïn, röìi quùng xuöëng àêët. Moåi ngûúâi thêëy thêìn lûåc cuãa hùæn nhû vêåy, ai cuäng hoaãng súå. Hùæn laåi giêåt möåt caái, bûát àûát súåi dêy cûúng cuãa con laåc àaâ röìi àaá vaâo möng noá möåt phaát. Con laåc àaâ bõ àau phoáng thùèng túái phña trûúác. Bònh thûúâng thò laåc àaâ ài chêåm raäi, nhûng khi cêìn noá coân chaåy nhanh hún ngûåa nûäa. Àúåi con laåc àaâ chaåy khoaãng mûúâi trûúång, ngûúâi khöíng löì thûá hai múái xöng lïn. Thên thïí hùæn to lúán nhûng bûúác chên laåi cûåc kyâ nhanh choáng, chó chúáp mùæt àaä àuöíi kõp con laåc àaâ, tuám lêëy böën chên röìi xöëc ngûúåc lïn. Con laåc àaâ nùång mêëy trùm cên maâ hùæn vaác trïn vai, saãi bûúác quay vïì, röìi ngaåo maån àùåt kïë bïn àöëng lûãa. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 5) 13 Ngûúâi khöíng löì thûá ba hûâ möåt tiïëng, àûa baân tay vô àaåi ra àaánh möåt quyïìn vaâo giûäa àêìu con laåc àaâ. Noá àûáng khöng vûäng, lùæc lû mêëy caái röìi ngaä lùn ra àêët. Ngûúâi khöíng löì thûá tû nùæm lêëy möåt chên con laåc àaâ nhêëc böíng qua àêìu, quay trïn khöng hai ba voâng, hö vang möåt tiïëng röìi quùèng noá ra xa saáu baãy trûúång. Böën ngûúâi khöíng löì naây laâ anh em sinh tû, tïn laâ Cöët Luên Àaåi Höí, Cöët Luên Nhõ Höí, Cöët Luên Tam Höí, Cöët Luên Tûá Höí laâ ngûúâi Ninh Cöí Thaáp úã Liïu Àöng. Khi mêîu thên chuáng haå sinh böën àûáa con khöíng löì naây, baâ cûåc nhoåc quaá àöå, gùæng gûúång chöëng choåi àïën khi sinh àûáa thûá tû laâ Cöët Luên Tûá Höí múái chïët vò mêët maáu quaá nhiïìu. Phuå thên chuáng laâ möåt ngûúâi thúå sùn ngheâo khoá, khi vúå chïët thò khöng biïët lêëy àêu ra sûäa àïí nuöi böën àûáa con. Öng àang phiïìn naäo thò nghe thêëy trong rûâng coá tiïëng höí gêìm, thò ra möåt con höí caái àaä mùæc vaâo bêîy thuá. Öng vaâ baån beâ ra bùæt con höí caái, thêëy bïn caånh coân coá ba con höí nhoã múái sinh ra, beân naãy ra yá àõnh giïët höí con, nuöi höí meå, möîi ngaây sùn mêëy con thuá àïí lêëy sûäa höí nuöi böën àûáa con cuãa mònh. Vò thïë böën huynh àïå naây tûâ nhoã àaä coá sûác lûåc nhû huâm; khi lúán lïn thò coá thên hònh to lúán, thêìn lûåc kinh ngûúâi, chó coá àiïìu húi àêìn àöån. Khi ài sùn chuáng khöng cêìn duâng khñ giúái, hïî nhòn thêëy daä thuá laâ tuám lêëy cöí àêåp vaâo nuái àaá, thuá naâo cuäng chïët ngay. Böën ngûúâi naây ùn khöng biïët no, sùn bùæn bao nhiïu cuäng khöng thoãa maän caái buång àûúåc. Möåt höm Triïåu Tuïå ài sùn úã nuái Trûúâng Baåch thêëy böën ngûúâi tûúáng maåo khaác thûúâng beân nhêån vïì laâm thên binh, ngaây naâo cuäng cho ùn uöëng thoaã thñch. Lêìn naây hùæn baão hoå àïën àêy, cöët yá laâ biïíu diïîn oai phong cho ngûúâi Höìi khiïëp súå. Ngûúâi Höìi nhòn thêëy thêìn lûåc böën ngûúâi naây nhû thïë, àïìu êm thêìm kinh haäi. Nhûng trûúác mùåt keã àõch hoå khöng löå veã lo súå, cûá nhao nhao la heát: - Con laåc àaâ nhû thïë maâ caác ngûúi núä giïët chïët! Caác ngûúi coá phaãi laâ con ngûúâi khöng? http://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 Tïn sûá giaã lïn tiïëng àöëi àaáp, ngûúâi Höìi caâng giêån dûä hún. Tranh chêëp caâng luác caâng quyïët liïåt, dûúâng nhû sùæp biïën thaânh êíu àaã. Sûá giaã beân lúán tiïëng hoãi: - Caác ngûúi muöën yã nhiïìu thùæng ñt, bûác hiïëp sûá giaã phaãi khöng? Hùæn biïët kinh Koran coá daåy ngûúâi Höìi phaãi khoaãn àaäi tên khaách, nïn khöng súå haäi chuát naâo. Möåc Traác Luên beân quaát moåi ngûúâi im lùång röìi noái: - Ngûúi laâ sûá giaã, nhûng haå lïånh cho tuây tuâng giïët chïët laåc àaâ cuãa chuáng ta thò thêåt laâ vö lïî. Nïëu ngûúi khöng phaãi laâ tên khaách thò chuáng ta chùæc chùæn khöng tha cho ngûúi. Ngûúi trúã vïì ài! Sûá giaã ngang nhiïn noái: - Chuáng ta àûúâng àûúâng laâ ngûúâi Maän Chêu, chùèng leä laåi súå luä ngûúâi vö duång caác ngûúi hay sao? Ngûúi mau viïët traã lúâi giao cho ta mang vïì. Xem ra boån ngûúi khöng coá tïn naâo daám ài gùåp Triïåu Tuïå tûúáng quên cuãa ta àêu. Cêu naây vûâa buöng ra, moåi ngûúâi lêåp tûác la oá om soâm àoâi cheám giïët. Hoùæc Thanh Àöìng böîng àûáng daåy noái lúán: - Ngûúi noái chuáng ta khöng daám ài gùåp Triïåu Tuïå hay sao? Hûâ! Ngûúâi naâo úã àêy cuäng daám ài. Àûâng noái laâ nam nhên, nûä nhên cuäng daám ài. Tïn sûá giaã liïìn ngûãa mùåt lïn trúâi, cûúâi hö höë: - Nûä nhên û? Nûä nhên nhòn thêëy àaåi quên cuãa chuáng ta maâ khöng hoaãng súå àïën chïët múái laâ chuyïån laå. Hoùæc Thanh Àöìng giêån dûä noái: - Ngûúi àûâng xem thûúâng ngûúâi khaác, chuáng ta lêåp tûác phaái ngûúâi cuâng ài vúái ngûúi. Ngûúi cûá viïåc choån. Ngûúi choån ngûúâi naâo, ngûúâi àoá seä ài vúái ngûúi. Cho ngûúi thêëy khñ phaách cuãa ngûúâi Höìi giaáo chuáng ta. Têët caã ngûúâi Höìi caã nam lêîn nûä àïìu hö lúán: http://ebooks.vdcmedia.com
 15. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 5) 15 - Ngûúi cûá viïåc choån. Ngûúi choån ngûúâi naâo thò ngûúâi àoá seä ài vúái ngûúi. Sûá giaã cûúâi gùçn: - Àûúåc! Hùæn muöën tòm möåt cö gaái yïëu àuöëi vö duång nhêët, bùæt cö êëy hoaãng súå phaát khoác ngay taåi chöî, àïí ngûúâi Höìi ï mùåt tûác thò. Hùæn àaão mùæt nhòn vaâo àaám àöng, àöåt nhiïn mùæt saáng lïn, bûúác àïën trûúác mùåt Hûúng Hûúng cöng chuáa, chó vaâo mùåt naâng noái: - Vêåy thò àïí cö gaái naây ài. Hûúng Hûúng cöng chuáa nhòn thùèng hùæn, tûâ tûâ àûáng dêåy noái doäng daåc: - Vò caác bêåc trûúãng laäo, caác huynh àïå, tó muöåi trong toaân töåc, ta ài àïën núi naâo cuäng chùèng súå. Thaánh A-la nhêët àõnh seä phuâ höå cho ta. Sûá giaã thêëy naâng khñ phaách anh huâng, hoaân toaân khaác hùèn vúái daáng veã yïëu àuöëi bïn ngoaâi. Caâng nhòn caâng thêëy naâng àeåp àeä tuyïåt trêìn, hùæn bêët giaác cuái àêìu xuöëng, caãm thêëy thiïëu nûä naây thêåt sûå khöng thïí só nhuåc àûúåc. Möåc Traác Luên, Hoùæc Thanh Àöìng vaâ moåi ngûúâi Höìi thêëy sûá giaã chó àõnh Hûúng Hûúng cöng chuáa maâ naâng khöng hïì nhu nhûúåc, tuy thaán phuåc duäng khñ cuãa naâng, nhûng cuäng khöng khoãi êm thêìm lo lùæng. Hoùæc Thanh Àöìng caãm thêëy höëi hêån. Tònh caãm giûäa àöi tó muöåi naây rêët nöìng naân. Naâng khöng núä àïí cö em yïëu àuöëi khöng biïët voä nghïå naây ài vaâo hang huâm öí soái nguy hiïím khöng sao kïí hïët, beân lïn tiïëng: - Cö êëy laâ muöåi muöåi cuãa ta, àïí ta ài thay thïë laâ àûúåc röìi. Sûá giaã cûúâi khaãy: - Ta biïët lúâi noái cuãa nûä nhên hoaân toaân khöng àaáng tin. Caác ngûúi khöng daám thò haâ têët phaãi ài, àaánh hay haâng cûá noái àïí ta vïì thöng baáo laâ àuã. Hoùæc Thanh Àöìng giêån dûä noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 - Ngûúi thêåt laâ vö lïî! Lêìn sau gùåp nhau trïn chiïën trûúâng ngûúi àûâng chaåy tröën, àïí ta cho ngûúi thêëy nûä nhên chuáng ta coá vö duång hay khöng? Sûá giaã móm cûúâi noái: - Ngûúâi àeåp nhû cö, têët nhiïn ta muöën bùæt chûá khöng muöën giïët. Ngûúâi Höìi nghe hùæn buöng lúâi khinh baåc, ai cuäng nghiïën rùng ngiïën lúåi. Hûúng Hûúng cöng chuáa noái vúái HoùæcThanh Àöìng: - Tó tó, àïí muöåi ài cuäng àûúåc. Muöåi khöng súå àêu. Naâng cuái xuöëng, dùæt tay Trêìn Gia Laåc àûáng dêåy, laåi noái: - Huynh êëy seä cuâng ài vúái muöåi. Dûúái aánh lûãa, Hoùæc Thanh Àöìng àöåt nhiïn nhòn thêëy khuön mùåt cuãa Trêìn Gia Laåc. Naâng lêåp tûác run rêíy toaân thên, khöng noái àûúåc lúâi naâo. Trêìn Gia Laåc kheä vêîy tay vúái Hoùæc Thanh Àöìng, toã yá khoan haäy chaâo hoãi, röìi quay laåi noái vúái sûá giaã: - Nam hay nûä nhên cuãa chuáng ta àïìu hïî noái laâ laâm. Möåt mònh ta cuäng daám theo cö êëy àïën chöî caác ngûúi gùåp Triïåu Tuïå tûúáng quên, khöng nhû ngûúi phaãi àem theo böën ngûúâi höå vïå. Thêåt ra böën tïn to xaác naây thò laâm àûúåc gò? Hûúng Hûúng cöng chuáa lïn tiïëng: - Laåc àaâ coá thïí vaác ngaân cên, ngûúâi chó coá thïí vaác trùm cên. Ngûúâi cûúäi laåc àaâ hay laåc àaâ cûúäi ngûúâi? Moåi ngûúâi nghe cêu vñ naây àïìu cûúâi öì lïn. Cöët Luên Àaåi Höí liïìn quay sang hoãi tïn sûá giaã : - Hoå cûúâi gò vêåy? Sûá giaã àaáp: - Hoå cûúâi caác ngûúi tuy thên hònh to lúán, sûác lûåc tuy maånh baåo, nhûng laåi laâ àöì vö duång. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 5) 17 Cöët Luên Àaåi Höí giêån dûä àêëm bònh bõch vaâo ngûåc gêìm lïn: - Ai daám túái àêy tó voä vúái ta? Sûá giaã noái vúái Trêìn Gia Laåc: - Coân ngûúi thò laâm àûúåc caái gò? ÖËm yïëu nhû ngûúi thò mûúâi ngûúâi cöång laåi cuäng chûa bùçng àûúåc hùæn. Trêìn Gia Laåc nghô: - Höm nay phaãi laâm nhuåt tñnh ngaåo maån cuãa tïn sûá giaã naây, àïí boån Maän Chêu khöng daám xem thûúâng ngûúâi Höìi nûäa. Chaâng lêåp tûác tiïën lïn ba bûúác, doäng daåc noái: - Ta laâ ngûúâi vö duång nhêët trong söë ngûúâi Höìi, nhûng so vúái boån Maän Chêu caác ngûúi thò hûäu duång hún chuát ñt. Baão böën thùçng to xaác àïën àêy ài! Luác naây Möåc Traác Luên cuäng àaä nhòn roä diïån maåo Trêìn Gia Laåc. Öng vûâa kinh haäi vûâa mûâng rúä kïu lïn: - Thanh nhi! Con xem huynh êëy laâ ai! Hoùæc Thanh Àöìng khöng àaáp. Möåc Traác Luên nghiïng àêìu nhòn laåi, thêëy mùæt con gaái mònh rûng rûng, khoáe möi rung àöång. Öng hiïíu ngay, trong loâng khoá chõu: - Hai àûáa con gaái àïìu laâ baão böëi cuãa mònh, sao laåi cuâng yïu möåt ngûúâi? Khöng biïët taåi sao Trêìn cöng tûã laåi quen àûáa con gaái uát cuãa mònh? Nhêët thúâi coá rêët nhiïìu viïåc khöng giaãi thñch cuöìn cuöån trong àêìu. Thêëy chaâng sùæp tó voä vúái böën ngûúâi kia, öng vûâa kinh haäi vûâa lo lùæng. Ngûúâi Höìi thêëy Trêìn Gia Laåc thû sinh öëm yïëu, mùåt maây tuêën nhaä, àûáng caånh tïn sûá giaã coân thêëp hún nûãa caái àêìu, so vúái böën ngûúâi khöíng löì kia thò àuáng laâ treã nñt àûáng bïn ngûúâi lúán. Hoå biïët chaâng laâ yá trung nhên cuãa Hûúng Hûúng cöng chuáa, vò Hûúng Hûúng cöng chuáa bõ sûá giaã àöëi phûúng chó àõnh ài túái doanh traåi quên Thanh, nïn chaâng khöng thïí khöng ra ûáng chiïën àïí khoãi laâm mêët oai phong cuãa böín töåc. YÁ chñ can trûúâng nhû thïë àûúng nhiïn http://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 laâ àaáng khêm phuåc, nhûng maånh yïëu chïnh lïåch quaá xa, laâm sao chaâng àõch nöíi boån khöíng löì naây? Caã töåc Höìi cuâng chung möåt möëi thuâ, trong töåc àaä coá mêëy ngûúâi lûåc sô trûá danh àûáng dêåy, muöën thay chaâng quyïët àêëu. Trêìn Gia Laåc àûa tay àa taå röìi noái: - Caác võ ca ca! Mêëy tïn Maän Chêu naây chó laâ àöì bõ thõt, chûa phaãi phiïìn àïí caác võ ra tay. Àïí tiïíu àïå laâ ngûúâi vö duång nhêët ra thûã, xem baãn laänh boån chuáng ra sao. Cêu noái naây vö cuâng khinh miïåt. Sûá giaã vûâa dõch laåi laâ böën gaä khöíng löì kia lêåp tûác nöíi giêån, cuâng luác xöng lïn toan tuám Trêìn Gia Laåc. Chaâng àûáng yïn khöng àöång àêåy, chó móm cûúâi. Sûá giaã àûa tay caãn trúã böën ngûúâi, röìi noái vúái Möåc Traác Luên: - Tïn naây muöën tyã voä vúái tuây tuâng cuãa ta, duâ kïët quaã thïë naâo cuäng khöng thïí traách ta àûúåc. Hún nûäa phaãi möåt àêëu möåt, ngûúâi àûáng bïn ngoaâi khöng àûúåc tûúng trúå. Hùæn nghô, tuy thêìn lûåc cuãa tûá höí kinh ngûúâi, nhûng haão haán khöng àõch nöíi söë àöng. Nïëu àaánh chïët Trêìn Gia Laåc xong, caã böå töåc uâa vaâo têën khöng thò khöng sao chöëng nöíi. Möåc Traác Luên chó hûâ möåt tiïëng. Trêìn Gia Laåc böîng lïn tiïëng: - Lêëy möåt àaánh möåt thò chùèng thuá võ gò. Ngûúi baão böën gaä khöíng löì kia àöìng thúâi xöng lïn ài. Sûá giaã hoãi: - Thïë thò bïn ngûúi coá mêëy ngûúâi? Trêìn Gia Laåc móm cûúâi baão: - Cêìn gò phaãi mêëy ngûúâi? Chó möåt mònh ta laâ àuã. Moåi ngûúâi vûâa nghe thêëy liïìn naáo àöång lïn, ai cuäng caãm thêëy chaâng coá phêìn quaá àaáng. Tïn sûá giaã cûúâi nhaåt: - Hûâ, chùèng leä ngûúâi Höìi caác ngûúi lúåi haåi thïë hay sao. Àaåi Höí ngûúi lïn trûúác ài. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín 5) 19 Cöët Luên Àaåi Höí daå möåt tiïëng röìi bûúác lïn ngay. Sûá giaã laåi hoãi Trêìn Gia Laåc: - Ngûúi thñch vùn thñ hay laâ thñch voä thñ? Trêìn Gia Laåc Gia Laåc hoãi: - Vùn thñ thò nhû thïë naâo? Voä thò thò phaãi laâm sao? Sûá giaã noái: - Vùn thñ laâ hùæn àaánh ngûúi möåt quyïìn, ngûúi àaánh laåi hùæn möåt quyïìn, khöng ai àûúåc chöëng àúä hay neá traánh, ngûúâi naâo teá xuöëng trûúác laâ thua. Coân voä thñ laâ àaánh nhau thoãa thñch. Trêìn Gia Laåc noái: - Möåt ngûúâi thò khöng àuã cho ta àaánh, muöën àaánh thò böën gaä kia phaãi lïn cuâng luác. Sûá giaã nghô buång: - Nhòn tïn naây khöng giöëng vúái keã àiïn khuâng, chùæc laâ coá quyã kïë gò àêy. Hùæn liïìn noái: - Giaã tó ngûúi àaánh baåi ngûúâi naây, caã böën seä lïn cuâng luác cho ngûúi thoãa chñ. Haâ têët phaãi gêëp ruát nhû thïë. Trêìn Gia Laåc cûúâi nhaåt noái: - Àûúåc! Vùn thñ, voä thñ gò cuäng àûúåc thöi. Sûá giaã noái: - Bêy giúâ chuáng ta chó so khñ lûåc, thûã cöng phu. Voä thñ thò töín thûúng hoâa khñ, hay laâ vùn thñ ài. Hùæn thêëy thên hònh Trêìn Gia Laåc nhoã beá, biïët chaâng nhanh nheån hún, nïëu nhaãy nhoát thò Cöët Luên Àaåi Höí khöng àaánh truáng àûúåc, nïn múái àoâi vùn thñ cho hïët àûúâng traánh neá. Cöët Luên Àaåi Höí gêìm lïn möåt tiïëng, cúãi boã aáo àïí ngûåc trêìn. Moåi ngûúâi àïìu thêëy cú bùæp trïn ngûúâi hùæn àûúâng neát rêët roä raâng, tröng nhû àaám rïî cuãa möåt cêy to vêåy. Möîi nùæm àêëm to bùçng möåt http://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 caái tö àûång canh, ngay caã con laåc àaâ lúán cuäng khöng chõu nöíi möåt quyïìn, huöëng chi möåt thanh niïn vùn nhaä tuêën tuá nhû thïë naây. Möåc Traác Luên vaâ Hoùæc Thanh Àöìng àaä rúâi khoãi chöî ngöìi, bûúác laåi gêìn. Hoùæc Thanh Àöìng liïëc qua em gaái möåt caái, thêëy naâng cûá àùæm àuöëi nhòn Trêìn Gia Laåc, aánh mùæt löå veã ngaân lêìn ngûúäng möå, khöng lo lùæng súå haäi chuát naâo. Hoùæc Thanh Àöìng bêët giaác thúã ra möåt húi, quay laåi nhòn Trêìn Gia Laåc thêëy chaâng thêìn sùæc öín àõnh, khñ khaái nhaân haå, daáng veã tûå nhiïn vö cuâng. AÁnh mùæt hai ngûúâi chaåm nhau, Trêìn Gia Laåc móm cûúâi kheä gêåt àêìu. Hoùæc Thanh Àöìng húi àoã mùåt lïn, quay ài ngay. Sûá giaã lïn tiïëng: - Chuáng ta bùæt thùm xem ai àaánh trûúác. Trêìn Gia Laåc noái: - Caác ngûúi laâ khaách, cûá àïí hùæn àaánh trûúác ài. Hoùæc Thanh Àöìng cûúáp lúâi: - Khöng cêìn khaách saáo vúái boån naây. Chuáng ta bùæt thùm laâ hún. Naâng biïët voä cöng Trêìn Gia Laåc thuöåc loaåi tinh thêm, nïëu tyã thñ vïì quyïìn thuêåt hay binh khñ, duâ khöng thùæng nöíi thò cuäng khöng thua tïn khöíng löì naây. Coân nïëu ngûúâi naây möåt quyïìn, ngûúâi kia möåt quyïìn nhùæm mùæt maâ àaánh, àöëi thuã khöng àûúåc traánh neá àúä gaåt, thò duâ sao thên thïí chaâng cuäng laâ maáu thõt, baãn laänh coá cao hún cuäng khöng sao chõu nöíi nùæm àêëm nhû buáa sùæt. Nïëu àïí chaâng àaánh trûúác, khöng chûâng coá thïí ra àoân kyâ aão maâ daânh àûúåc phêìn thùæng. Trêìn Gia Laåc móm cûúâi vúái Hoùæc Thanh Àöìng möåt caái toã yá caãm kñch, röìi bûúác lïn hai bûúác vïì phña Cöët Luên Àaåi Höí, ûúän ngûåc ra noái: - Ngûúi àaánh ài. Sûá giaã noái vúái Hoùæc Thanh Àöìng: http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2