Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thư kiếm ân cừu lục - tập 6

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:283

296
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 17: Vì dân trừ hại xứng danh hiệp Nhơ thân diệt bạo vẫn trinh Trương Triệu Trọng và Quan Đông tam ma giương mắt lên nhìn toàn bộ bầy sói chạy ào ào đuổi theo Trần Gia Lạc và hai cô gái. Chúng thấy hai người đẹp như hoa bị chôn vào bụng sói dĩ nhiên phải tiếc, nhưng bản thân thoát khỏi đại nạn là mừng lắm rồi, đều tự cho mình may mắn.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thư kiếm ân cừu lục - tập 6

 1. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín kïët) 1 MUÅC LUÅC HÖÌI 17 VÒ DÊN TRÛÂ HAÅI XÛÁNG DANH HIÏÅP NHÚ THÊN DIÏÅT BAÅO VÊÎN TRINH ............................................................................. 2 HÖÌI 18 QUAÁI HIÏÅP GÚÄ TÚ LOÂNG NHI NÛÄ GIAN TÙÅC LÊÌM MÛU HÊÅN MYÄ NHÊN ....................................................................... 44 HÖÌI 19 CANH KHUYA OAI VÛÚÅT NÙM TOÂA ÀIÏÅN HOAÂNG HÖN BUÖÌN HEÅN VAÅN ÀÚÂI SAU................................................................ 105 HÖÌI 20 XÛÚNG THÕT MÊËT COÂN ÀÊY BÑCH HUYÏËT MÖÅ PHÊÌN KHÖNG CHÙÈNG LAÅC HÛÚNG HÖÌN ..................................................... 204 HÖÌI KÏËT HÖÌN ÀÏËN CHÖËN NAÂO ............................................................................................ 272 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 HÖÌI 17 VÒ DÊN TRÛÂ HAÅI XÛÁNG DANH HIÏÅP NHÚ THÊN DIÏÅT BAÅO VÊÎN TRINH Trûúng Triïåu Troång vaâ Quan Àöng tam ma giûúng mùæt lïn nhòn toaân böå bêìy soái chaåy aâo aâo àuöíi theo Trêìn Gia Laåc vaâ hai cö gaái. Chuáng thêëy hai ngûúâi àeåp nhû hoa bõ chön vaâo buång soái dô nhiïn phaãi tiïëc, nhûng baãn thên thoaát khoãi àaåi naån laâ mûâng lùæm röìi, àïìu tûå cho mònh may mùæn. Böën ngûúâi ngöìi xuöëng nghó ngúi, nûúáng thõt soái lïn voâng lûãa maâ ùn. Cöë Kim Tiïu thêëy cuãi sùæp hïët nhûng lûúâi ài kiïëm thïm, beân döìn mêëy àöëng phên soái vaâo àïí ngoån lûãa hûâng hún maâ nûúáng thõt. Khöng bao lêu möåt truå khoái àen dûång àûáng lïn trúâi, tuy coá gioá nheå maâ vêîn khöng taãn ra. Àang ùn ngêëu nghiïën thõt soái nûúáng, àöåt nhiïn phña àöng laåi coá buåi bùåm nöíi lïn. Böën ngûúâi nghô bêìy soái laåi keáo túái, vöåi ài lêëy ngûåa. Luác naây chó coân hai con ngûåa, àïìu cuãa Quan Àöng tam ma caã. Trûúng Triïåu Troång dùæt ngay dêy cûúng möåt con. Kha Húåp Àaâi phoáng ngûúâi túái giêåt lêëy dêy cûúng, quaát hoãi: - “Ngûúi muöën gò?” Trûúng Triïåu Troång vung chûúãng gaåt hoå Kha ra, röìi thêëy Têët Nhêët Löi vaâ Cöë Kim Tiïu xaách binh khñ chaåy túái. Trûúâng kiïëm cuãa hùæn àaä bõ Trêìn Gia Laåc chùåt àûát nïn khöng coân vuä khñ. Trong luác nguy cêëp, hùæn naãy ra möåt gian kïë, giaã vúâ kïu lïn: - “Gêëp gò? Coá phaãi soái àêu?” Quan Àöng tam ma àïìu quay laåi nhòn, Trûúng Triïåu Troång nhên cú höåi tung ngûúâi nhaãy lïn lûng ngûåa. Hùæn nhòn thêëy giûäa àaám buåi caát cuöìn cuöån laâ möåt bêìy lúán laåc àaâ vaâ dï, hoaân toaân khöng coá con soái naâo, vûâa röìi noái döëi giaãi nguy khöng ngúâ laåi àuáng. http://ebooks.vdcmedia.com
 3. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín kïët) 3 Hùæn àõnh lêëy ngûåa àïí chaåy tröën, bêy giúâ khöng cêìn tröën nhûng khöng biïët noái sao àïí xuöëng ngûåa, beân quay àêìu laåi phi vïì phña àaám buåi, hö lúán: - “Ta túái àoá xem thûã!” Chaåy khöng àïën möåt dùåm, àaä thêëy trûúác mùåt coá möåt kyå sô phi nhanh túái. Àïën trûúác mùåt hùæn, ngûúâi àoá giêåt cûúng möåt caái, con ngûåa lêåp tûác dûâng laåi, khöng chaåy thïm bûúác naâo. Trûúng Triïåu Troång thêìm khen: - “Kyå thuêåt hay quaá!” Ngûúâi cûúäi ngûåa laâ möåt öng laäo mùåc aáo xaám tro. Thêëy Trûúng Triïåu Troång ùn mùåc theo kiïíu quan quên nhaâ Thanh, laäo beân duâng tiïëng Haán àïí hoãi: - “Bêìy soái àêu?” Trûúng Triïåu Troång chó vïì phña têy. Luác naây bêìy laåc àaâ vaâ dï àaä chaåy túái núi. Phña sau chuáng laåi coá möåt öng laäo àêìu troåc mùåt àoã vaâ möåt baâ laäo gêìy öëm toác baåc àang cûúäi ngûåa aáp giaãi, tiïëng dï kïu ngûåa hñ loaån xaå caã lïn. Trûúng Triïåu Troång àang muöën hoãi thò Quan Àöng tam ma àaä dêîn ngûåa chaåy túái. Chuáng vûâa thêëy öng laäo aáo xaám beân vöåi vaâng thi lïî, lïn tiïëng vêën an: - “Laåi gùåp laäo nhên gia röìi! Laäo nhên gia coá khoãe khöng?” Öng laäo kia “hûâ” möåt tiïëng röìi noái: - “Coá gò maâ khöng khoãe?” Thò ra öng laäo naây chñnh laâ Thiïn trò quaái hiïåp Viïn Sô Tiïu. Saáng súám höm àoá, Thiïn Sún Song Ûng boã Trêìn Gia Laåc vaâ Hûúng Hûúng cöng chuáa laåi, êm thêìm ra ài. Hoå nghô àïën Hoùæc Thanh Àöìng àang bïånh chûa khoãi, àõnh ài tòm naâng, nhûng ài àûúåc hai ngaây thò thêëy Viïn Sô Tiïu dùæt möåt bêìy laåc àaâ vaâ dï àïën. Trêìn Chñnh Àûác muöën lêëy loâng vúå yïu, beân túái chaâo hoãi tûã tïë. Viïn http://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Sô Tiïu thêëy hoå Trêìn àöåt nhiïn thay àöíi tñnh tònh, khöng khoãi ngaåc nhiïn. Trêìn Chñnh Àûác hoãi: - “Viïn huynh àuöíi bêìy laåc àaâ vaâ dï naây ài àêu vêåy?” Viïn Sô Tiïu trúån mùæt lïn àaáp: - “Ngûúi àaä laâm ta bõ khuynh gia baåi saãn röìi.” Trêìn Chñnh Àûác kinh ngaåc hoãi: - “Chuyïån gò thïë?” Viïn Sô Tiïu noái: - “Lêìn trûúác ta döëc vöën mua àûúåc möåt bêìy ngûåa vaâ dï, muöën duå bêìy soái chui vaâo trong bêîy. Naâo ngúâ...” Trêìn Chñnh Àûác móm cûúâi noái: - “Naâo ngúâ bõ öng laäo àui mùæt naây quêëy röëi laâm hoãng àaåi sûå chûá gò?” Viïn Sô Tiïu hoãi laåi: - “Coân khöng phaãi hay sao? Ta àaânh phaãi ài mûúån tiïìn mua laåi bêìy laåc àaâ vaâ dï naây.” Trêìn Chñnh Àûác cûúâi noái: - “Viïn àaåi ca àaä töën hïët bao nhiïu tiïìn, àïå seä böìi hoaân àêìy àuã.” Tûâ luác àûúåc vúå mònh dõu daâng quan têm, nhûäng yá nghô àöë kyå cuãa hoå Trêìn àaä hoaân toaân biïën mêët. Öng muöën laâm àeåp loâng aái thï nïn hïët sûác lõch sûå vúái Viïn Sô Tiïu, àoán yá chiïìu chuöång vö cuâng, thêåt sûå trûúác nay chûa tûâng coá. Viïn Sô Tiïu hoãi: - “Ai cêìn ngûúi àïìn?” Trêìn Chñnh Àûác noái: - “Thïë thò hai ta seä goáp sûác moån àïí giuáp huynh möåt tay, nghe lïånh huynh cuâng ài tòm bêìy soái, coá àûúåc hay khöng?” http://ebooks.vdcmedia.com
 5. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín kïët) 5 Viïn Sô Tiïu nhòn Quan Minh Mai, thêëy ngûúâi àeåp móm cûúâi gêåt àêìu, beân àaáp: - “Thïë cuäng àûúåc.” Vò thïë ba ngûúâi cuâng luâa àaân laåc àaâ vaâ dï naây ài theo dêëu vïët bêìy soái, tòm dêìn àïën àêy. Höm nay hoå thêëy lang yïn böëc lïn maâ phên soái cuäng caâng luác caâng nhiïìu, tûúãng bêìy soái àang úã phña naây vaâ coá ngûúâi àang cêìu cûáu, liïìn nhùæm hûúáng ài túái, gùåp Trûúng Triïåu Troång vaâ Quan Àöng tam ma. Trûúng Triïåu Troång khöng biïët öng laäo naây laâ nhên vêåt thïë naâo, nhûng thêëy Quan Àöng tam ma cung kñnh thi lïî beân nghô: - “Chùæc ngûúâi naây khöng phaãi têìm thûúâng.” Viïn Sô Tiïu quan saát böën hûúáng möåt luác, röìi noái vúái böën ngûúâi: - “Chuáng ta àang ài bùæt soái, caác ngûúi phaãi ài theo.” Böën ngûúâi àïìu kinh haäi ngêín ra möåt luác, nghô buång: - “Öng laäo naây chùæc bõ àiïn röìi. Chaåy tröën bêìy soái coân khöng kõp, thïë maâ noái chuyïån ài bùæt soái.” Quan Àöng tam ma tûâng àûúåc Trêìn Chñnh Àûác cûáu, biïët voä cöng cuãa öng rêët cao cûúâng, nïn khöng noái gò maâ chó im lùång. Trûúng Triïåu Troång thò hûâ muäi möåt tiïëng, lïn gioång àaáp: - “Xin löîi nheá! Ta coân muöën ùn cúm thïm vaâi nùm nûäa, khöng thïí ài cuâng.” Noái xong hùæn quay ngûúâi ài ngay. Trêìn Chñnh Àûác giêån dûä àûa tay tuám lêëy höng hùæn, quaát hoãi: - “Ngûúi khöng nghe lúâi Viïn àaåi hiïåp, muöën chïët hay sao?” Trûúng Triïåu Troång vêån kònh vaâo hûäu chûúãng xuêët chiïu Cung Vên Thaác Nguyïåt, baân tay ngûãa ra, khuyãu tay úã dûúái xoay möåt voâng nhoã, àaánh lïn caánh tay Trêìn Chñnh Àûác. Dûúái aánh dûúng quang, hoå Trûúng chúåt thêëy nùm ngoán tay cuãa àöëi phûúng tröng nhû böå vuöët chim ûng chuåp xuöëng tay mònh, kinh haäi thu chiïu biïën traão thaânh quyïìn, àaánh vaâo cöí tay cuãa laäo. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 Trêìn Chñnh Àûác xuêët traão khöng truáng àñch, cuäng biïën chiïu àêëm xuöëng. Hai quyïìn chaåm nhau, hai ngûúâi cuâng bõ chêën àöång, cöng lûåc khöng phên cao thêëp. Möîi bïn lui laåi ba bûúác, trong loâng àïìu kinh ngaåc, khöng ngúâ giûäa sa maåc naây laåi gùåp àöëi thuã cao cûúâng nhû thïë. Trûúng Triïåu Troång heát: - “Bùçng hûäu! Àïí tïn tuöíi laåi àêy!” Trêìn Chñnh Àûác mùæng luön: - “Baãn laänh nhû ngûúi maâ xûáng àaáng laâm bùçng hûäu cuãa ta sao? Cuöëi cuâng thò ngûúi coá chõu nghe lúâi Viïn àaåi hiïåp hay khöng?” Giao thuã möåt chiïu, Trûúng Triïåu Troång àaä biïët voä cöng öng laäo naây ngang ngûãa vúái mònh. Thïë maâ laäo hïî múã miïång laâ goåi öng laäo aáo tro kia bùçng Viïn àaåi hiïåp, xem ra laäo hoå Viïn coân coá voä cöng cao hún. Cao thuã naâo hoå Viïn? Nhêët thúâi hùæn khöng nhúá ra àûúåc, beân nghô buång: - “Trong voä lêm coá rêët nhiïìu keã hû danh, ta khöng nïn mùæc lûâa. Nhûng bêy giúâ maâ quêåt cûúâng thò saáu ngûúâi boån chuáng cuâng luác ra tay, baãn thên mònh laåi àún thûúng àöåc maä, khoá maâ chöëng àúä.” Hùæn beân noái möåt cêu vö thûúãng vö phaåt: - “Taåi haå àang muöën thónh giaáo cao taánh àaåi danh cuãa Viïn àaåi hiïåp. Nïëu laâ cao nhên tiïìn böëi, seä lêåp tûác tuên mïånh ngay.” Viïn Sô Tiïu noái: - “Haâ haâ! Thò ra ngûúi muöën thûã thaách öng laäo naây hay sao? Suöët àúâi laäo phu chó thûã thaách ngûúâi khaác, chûa tûâng bõ hoãi han nhû vêåy. Ta hoãi ngûúi, vûâa röìi ngûúi ra chiïu Cung Vên Thaác Nguyïåt, sau àoá biïën thaânh Tuyïët UÃng Lam Quan. Nïëu ta cöng vaâo bïn traái bùçng chiïu Haå Sún Traãm Höí, tay traái àiïím vaâo huyïåt àaåo, chên traái àaá vaâo dûúái àêìu göëi ngûúi ba têëc, thò ngûúi laâm sao àöëi phoá?” Trûúng Triïåu Troång giêåt mònh àaáp: http://ebooks.vdcmedia.com
 7. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín kïët) 7 - “Haå baân sûã duång Baâng Cung Xaå Àiïu, hai tay duâng cêìm naä thuã bùæt ngûúåc laåi cöí tay àaåi hiïåp.” Viïn Sô Tiïu noái: - “Trong thuã coá cöng, àuáng laâ àïå tûã cuãa cao thuã Voä Àang röìi.” Trûúng Triïåu Troång laåi giêåt mònh caái nûäa, nghô thêìm: - “Ta chó àaánh möåt chiïu vúái laäo troåc kia, noái möåt cêu vúái laäo naây, thïë maâ laäo àaä biïët mònh úã phaái naâo röìi.” Viïn Sô Tiïu laåi noái: - “Nùm xûa ta coá qua Höì Bùæc, tûâng êën chûáng voä cöng vúái Maä Chên àaåo trûúãng.” Löìng ngûåc Trûúng Triïåu Troång böîng rung àöång möåt caái, sùæc mùåt thay àöíi xaám nhû tro taân. Viïn Sô Tiïu laåi noái: - “Tay phaãi ta duâng Miïn chûúãng àïí hoáa giaãi cêìm naä thuã cuãa ngûúi, khuyãu tay bïn traái àaánh thùèng vaâo giûäa ngûåc...” Trûúng Triïåu Troång cûúáp lúâi: - “Àoá laâ Thöën Chuây cuãa Àaåi Höìng Quyïìn.” Viïn Sô Tiïu gêåt àêìu: - “Khöng sai! Nhûng Thöën Chuây chó laâ hû chiïu. Àúåi ngûúi hoáp ngûåc vaâo luâi ra sau, taã chûúãng cuãa ta liïìn phaát ra àaánh vaâo mùåt ngûúi. Nùm xûa Maä Chên àaåo trûúãng khöng traánh àûúåc chiïu naây, vïì sau ta múái noái cho öng êëy nghe caách hoáa giaãi. Àïí xem ngûúi nghô ra hay khöng.” Trûúng Triïåu Troång têåp trung suy nghô, höìi lêu múái noái: - “Nïëu àaåi hiïåp biïën chiïu nhanh, dô nhiïn taåi haå khöng kõp traánh neá. Taåi haå phaãi sûã duång Uyïn Ûúng Thöëi àïí têën cöng sûúân traái, buöåc àaåi hiïåp phaãi thu chiïu lui vïì.” Viïn Sô Tiïu cûúâi ha haã röìi noái: - “Chiïu naây khöng tïå. Phaái Voä Àang hiïån nay, coá thïí coi ngûúi laâ söë möåt.” Trûúng Triïåu Troång noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 - “Luác àoá taåi haå lêåp tûác àiïím vaâo huyïåt Huyïìn Cú úã trûúác ngûåc àaåi hiïåp.” Viïn Sô Tiïu la lïn: - “Hay, hay lùæm! Thïë cöng uyïín chuyïín nhû phi höì, àaáng goåi laâ cao thuã. Ta àaåp vaâo cung Quy Muöåi úã têy bùæc, têën cöng vaâo haå baân cuãa ngûúi.” Trûúng Triïåu Troång àaáp: - “Taåi haå luâi vïì Töën, tiïën túái Vö Voång, àiïím vaâo Thiïn Tuyïåt.” Cöë Kim Tiïu vaâ Kha Húåp Àaâi nghe hai ngûúâi noái chuyïån àêìy nhûäng chûä laå tai, muâ tõt chùèng hiïíu gò caã. Kha Húåp Àaâi keáo aáo Têët Nhêët Löi, kheä hoãi: - “Hoå noái loaåi aám ngûä gò vêåy?” Têët Nhêët Löi àaáp: - “Khöng phaãi aám ngûä àêu. Àoá laâ phûúng võ saáu mûúi böën queã cuãa Phuåc Hy lêîn löån vúái tïn caác huyïåt àaåo.” Hai ngûúâi Cöë, Kha bêy giúâ múái hiïíu, thò ra hai bïn àang tó voä bùçng miïång. Xûa nay chó nghe coá ngûúâi luêån binh trïn giêëy, coân àaánh nhau bùçng miïång thò chûa thêëy bao giúâ. Laåi nghe Viïn Sô Tiïu noái: - “Bïn phaãi tiïën vïì Minh Di, bùæt lêëy Kyâ Mön.” Trûúng Triïåu Troång àaáp: - “Lui vïì Trung Phuâ, duâng Phuång Nhên Thuã hoáa giaãi.” Viïn Sô Tiïu noái: - “Tiïën túái Kyá Tïë, àiïím Hoaân Khiïu, taã chûúãng êën vaâo Khuác Hoaânh.” Thêìn sùæc Trûúng Triïåu Troång lo lùæng roä raâng, dûâng laåi möåt chuát múái noái: - “Luâi vïì Chêën, luâi tiïëp vïì Phuåc, sau àoá laåi luâi vïì Võ Tïë.” Kha Húåp Àaâi kheä hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com
 9. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín kïët) 9 - “Sao hùæn cûá luâi maäi vêåy?” Têët Nhêët Löi vöåi ra hiïåu àûâng noái. Hai àöëi thuã caâng noái caâng nhanh. Viïn Sô Tiïu thò vui veã móm cûúâi, coân mùåt Trûúng Triïåu Troång thò möîi luác möåt àoã. Möîi chiïu hùæn phaãi suy nghô rêët lêu röìi múái miïîn cûúäng àûa ra caách hoáa giaãi. Quan Àöng tam ma àïìu nghô: - “Nïëu thêåt sûå giao àêëu thò ngûúi laâm gò coá thúâi gian àïí suy nghô? Chêåm möåt chuát xñu laâ bõ ngûúâi ta àaánh ngaä röìi.” Hai ngûúâi trao àöíi mêëy chiïu nûäa. Trûúng Triïåu Troång noái: - “Duâng Tiïíu Suêët thuã úã Trung Vùn.” Viïn Sô Tiïu noái: - “Chiïu naây khöng khaá. Ngûúi thua röìi.” Trûúng Triïåu Troång chûa hiïíu, beân hoãi: - “Xin thónh giaáo?” Viïn Sô Tiïu àaáp: - “Ta tiïën túái chiïëm võ trñ Phêën, chên àaåp vaâo Êm Thõ, röìi àiïím vaâo Thêìn Phong. Ngûúi khöng thïí giaãi nguy àûúåc nûäa.” Trûúng Triïåu Troång caäi: - “Noái laâ noái vêåy, nhûng àaåi hiïåp àang úã võ trñ Phêën, khuyãu tay khöng thïí thuác túái huyïåt Thêìn Phong cuãa taåi haå.” Viïn Sô Tiïu noái: - “Khöng phaãi duâng khuyãu tay. Ngûúi khöng tin thò ta phaãi thûã xem. Cêín thêån!” Öng xoay lûng laåi, àaåp ngûúåc chên phaãi ra sau, thuác goát vaâo huyïåt Êm Thõ úã caách àêìu göëi àöëi thuã ba têëc. Trûúng Triïåu Troång tung ngûúâi nhaãy luâi ra, hö lúán: - “Laâm sao maâ...” Noái chûa dûát cêu, tay phaãi Viïn Sô Tiïu àaä vung ngûúåc qua vai, àêìu ngoán tay àiïím truáng huyïåt Thêìn Phong úã trûúác ngûåc àöëi thuã. Trûúng Triïåu Troång àau àúán kõch liïåt, nöíi cún ho khöng ngúát. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 Hùæn phaãi àûa tay xoa lïn ngûåc àïí thöi cung quaá huyïåt, tiïëng ho múái ngûâng laåi. Viïn Sô Tiïu móm cûúâi hoãi: - “Thïë naâo?” Moåi ngûúâi thêëy öng chó húi nhuác nhñch ngûúâi möåt chuát, àêìu ngoán tay trong chúáp nhoaáng àaä vûún túái àiïím truáng huyïåt àaåo àöëi phûúng, voä cöng thêåt sûå cao siïu khöng thïí lûúâng àûúåc. Ai cuäng phaãi kinh haäi. Trûúng Triïåu Troång ra veã uã ruä, khöng daám khoe mònh taâi gioãi nûäa. Hùæn lïn tiïëng: - “Taåi haå xin nghe lúâi dùån cuãa Viïn àaåi hiïåp.” Trêìn Chñnh Àûác noái: - “Voä cöng cuãa ngûúi cuäng coá thïí goåi laâ tuyïåt àónh voä lêm röìi. Xin cho biïët tïn tuöíi.” Trûúng Triïåu Troång noái: - “Khöng daám, taåi haå hoå Trûúng, tïn Triïåu Troång. Xin thónh giaáo ba võ.” Trêìn Chñnh Àûác noái: - “AÂ thò ra laâ Hoãa Thuã Phaán Quan. Viïn àaåi ca, hùæn chñnh laâ sû àïå cuãa Maä Chên àaåo trûúãng.” Viïn Sô Tiïu gêåt àêìu noái: - “Sû huynh cuãa hùæn khöng bùçng hùæn àêu. Chuáng ta ài thöi.” Öng beân giuåc ngûåa ài trûúác, dêîn caã àoaân theo sau. Trong bêìy laåc àaâ vaâ dï coá khöng ñt ngûåa. Trûúng Triïåu Troång vaâ Kha Húåp Àaâi beân choån hai con maâ cûúäi. Saáu ngûúâi dêîn àoaân gia suác ài theo Viïn Sô Tiïu. Chaåy àûúåc möåt höìi, Trûúng Triïåu Troång hoãi Trêìn Chñnh Àûác: - “Laäo gia! Soái nhiïìu lùæm, bêy giúâ laâm sao maâ bùæt?” Quan Àöng tam ma cuäng àang lo lùæng àïën chuyïån naây, khöng sao yïn loâng nöíi. Trêìn Chñnh Àûác àaáp: http://ebooks.vdcmedia.com
 11. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín kïët) 11 - “Caác ngûúi cûá nhòn theo tay cuãa Viïn àaåi hiïåp maâ laâm. Mêëy con choá soái coãn con naây coá gò àaáng súå àêu? Thêåt laâ vö duång.” Trûúng Triïåu Troång khöng hoãi nûäa, thêìm nghô: - “Laäo àaä nùæm chùæc nhû thïë röìi, chùèng leä mònh laåi toã ra yïëu keám hay sao?” Thêåt ra Trêìn Chñnh Àûác cuäng khöng biïët Viïn Sô Tiïu bùæt soái kiïíu naâo. Öng cao tuöíi hún nïn yã giaâ noái bûâa vêåy thöi, chûá nghô àïën bêìy soái hung dûä cuäng khöng khoãi run rêíy trong loâng. Biïët chöìng mònh hû trûúng thanh thïë, Quan Minh Mai cûúâi thêìm trong buång. Chaåy àûúåc möåt höìi, Viïn Sô Tiïu quay ngûåa laåi noái vúái moåi ngûúâi: - “Phên soái úã chöî naây rêët tûúi, bêìy soái chùæc múái qua àêy khöng lêu. Coá leä ài vïì phña têy hai chuåc dùåm nûäa laâ gùåp bêìy aác quyã naây. Ài mûúâi dùåm nûäa, caác võ haäy àöíi lêëy ngûåa khoãe maâ cûúäi.” Moåi ngûúâi gêåt àêìu àöìng yá. Viïn Sô Tiïu laåi noái: - “Àuöíi túái bêìy soái, ta seä dêîn àûúâng trûúác. Caác võ chia ra ba ngûúâi bïn traái, ba ngûúâi bïn phaãi àïí döìn laåc àaâ, dï, ngûåa chaåy úã chñnh giûäa. Khöng àïí chuáng chaåy loaån xaå, keão bêìy soái seä phên taán ra.” Têët Nhêët Löi muöën hoãi kyä hún, nhûng Viïn Sô Tiïu àaä quay ngûåa chaåy trûúác röìi. Moåi ngûúâi chaåy thïm khoaãng mûúâi taám mûúâi chñn àùåm, thêëy phên soái caâng luác caâng êím ûúát. Quan Minh Mai noái: - “Bêìy soái úã ngay trûúác mùåt röìi. Nhûng sao chuáng nghe tiïëng laåc àaâ kïu ngûåa hñ maâ khöng àuöíi ra àêy?” Trêìn Chñnh Àûác noái: - “Chuyïån naây cuäng thêåt kyâ laå.” Thïm mêëy dùåm nûäa, àõa thïë caâng luác caâng döëc hún. Möåt quaã nuái hiïån ra trûúác mùåt, chñnh giûäa coá möåt àónh cao trùæng xoáa choåc thùèng lïn trúâi. Thiïn Sún Song Ûng àaä úã vuâng sa maåc rêët lêu, tûâng http://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 nghe truyïìn thuyïët thêìn kyâ vïì Ngoåc Phong, naâo ngúâ höm nay coá duyïn nhòn thêëy. AÁnh dûúng quang chiïëu xiïn xiïn lïn àónh ngoåc, nhuöåm cho noá àuã loaåi maâu sùæc kyâ aão àeåp àeä vö cuâng. Viïn Sô Tiïu kïu lïn: - “Bêìy soái àaä vaâo mï cung röìi. Caác võ lêëy roi quêët laåc àaâ vaâ ngûåa ài.” Moåi ngûúâi beân vung roi ngûåa lïn maâ quêët, chó trong chöëc laát tiïëng ngûåa hñ laåc àaâ kïu àaä vang àöång khùæp vuâng. Laát sau, möåt con soái lúán tûâ sau möåt taãng àaá thoâ àêìu ra. Viïn Sô Tiïu vêîy cêy roi daâi phaát ra nhûäng tiïëng laách caách, giuåc ngûåa chaåy vïì phña nam. Thiïn Sún Song Ûng, Trûúng Triïåu Troång, Quan Àöng tam ma aáp giaãi nguyïn bêìy laåc àaâ vaâ ngûåa lêåp tûác chaåy theo. Chaåy àûúåc mêëy dùåm, tiïëng soái huá vang úã sau lûng nghe vang rïìn nhû sêëm. Trêìn Chñnh Àûác quay laåi nhòn, thêëy trúâi àêët toaân möåt maâu xaám. Trúâi xaám do buåi muâ, àêët xaám do maâu löng soái, khöng biïët coá túái mêëy ngaân mêëy vaån con soái àoái àang nhe nanh muáa vuöët àuöíi theo. Öng vöåi giuåc ngûåa chaåy theo Trûúng Triïåu Troång vaâ Quan Àöng tam ma. Böën tïn naây cöë trêën tônh, nhûng sùæc mùåt àïìu xaám nhû tro. Kha Húåp Àaâi trúån mùæt muöën raách khoáe nhoã maáu ra, àiïn cuöìng quaát thaáo, thuác bêìy laåc àaâ vaâ ngûåa. Y xuêët thên laâ dên chùn nuöi du muåc, rêët hiïíu caách luâa gia suác. Coá mêëy con muöën taách bêìy chaåy tröën, àïìu bõ y duâng miïång la heát hay duâng roi quêët àuöíi vïì. Caã bêìy gia suác cûá thïë maâ chaåy bïn nhau, hoaân toaân khöng coá con naâo chaåy taãn ra ngoaâi. Vò thïë maâ bêìy soái khöng bõ phên taán. Quan Minh Mai lïn tiïëng khen ngúåi: - “Kha laäo àïå! Baãn laänh ngûúi gioãi quaá.” Bêìy soái ngoan cûúâng hung haän, chaåy àûúâng daâi thò bïìn bó nhûng cûå ly ngùæn thò khöng nhanh lùæm, sau mûúâi dùåm àaä khöng nhòn thêëy chuáng nûäa. Chaåy thïm mûúâi dùåm nûäa, Viïn Sô Tiïu hö lïn: http://ebooks.vdcmedia.com
 13. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín kïët) 13 - “Nghó ngúi möåt luác, moåi ngûúâi xuöëng ngûåa tranh thuã ùn uöëng.” Kha Húåp Àaâi ài döìn boån laåc àaâ, ngûåa, dï vïì möåt chöî. Viïn Sô Tiïu thêëy nghïì chùn gia suác cuãa y àuáng laâ tuyïåt kyä, beân móm cûúâi noái: - “Cöng cuãa laäo àïå thêåt laâ lúán.” Khi bêìy soái àuöíi gêìn túái thò àöåi laåc àaâ vaâ ngûåa àaä nghó ngúi àûúåc möåt luác röìi. Caã àoaân cûá thïë hïët chaåy tröën laåi ngûâng nghó, chaåy vïì phña nam khoaãng taám chuåc dùåm thò thêëy phña trûúác coá buåi böëc lïn. Hai ngûúâi Höìi giuåc ngûåa chaåy túái, kïu to lïn hoãi: - “Viïn laäo gia! Thaânh cöng chûa?” Viïn Sô Tiïu àaáp lúán: - “Àïën röìi, àïën röìi! Mau vïì baão moåi ngûúâi chuêín bõ.” Hai ngûúâi Höìi beân quay ngûåa chaåy trûúác. Moåi ngûúâi thêëy phña trûúác coá quên tiïëp ûáng, ai cuäng yïn têm hún nhiïìu. Chaåy khöng bao lêu nûäa, trïn mùåt sa maåc böîng xuêët hiïån möåt toâa thaânh caát hònh troân cûåc lúán. Àïën gêìn thò thêëy tûúâng thaânh cao khoaãng böën trûúång, chó coá möåt cûãa rêët heåp. Viïn Sô Tiïu chaåy àêìu, giuåc ngûåa qua cûãa vaâo thaânh. Thiïn Sún Song Ûng vaâ Kha Húåp Àaâi àuöíi troån bêìy laåc àaâ vaâ ngûåa chaåy vaâo theo. Laåc àaâ vaâ ngûåa vaâo hïët, thò bêìy soái àaä chaåy túái núi. Trûúng Triïåu Troång túái cûãa böîng húi ngêìn ngûâ, röìi lêåp tûác keáo dêy cûúng ngûåa ài doåc búâ thaânh maâ voâng qua chöî khaác. Têët Nhêët Löi vaâ Cöë Kim Tiïu thêëy vêåy, cuäng bùæt chûúác giêåt ngûåa chaåy traánh. Haâng ngaân haâng vaån con soái àoái uâa vaâo trong thaânh caát, nhaãy xöí lïn boån laåc àaâ vaâ ngûåa maâ cùæn xeá. Luác bêìy soái àaä vaâo hïët trong thaânh, tiïëng tuâ vaâ nöíi vang lïn. Tûâ hai bïn chaåy ra mêëy trùm ngûúâi Höìi, möîi ngûúâi àïìu mang theo sau lûng möåt bao caát. Hoå chaåy àïën chöî cûãa thaânh quùng bao caát xuöëng, chó chöëc laát àaä lêëp kñn caái cûãa duy nhêët cuãa voâng thaânh naây. Thêëy hoå vöî tay hoan hö, Trûúng Triïåu Troång nghô: - “Khöng biïët laäo giaâ àoá ra sao röìi?” http://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 Hùæn thêëy mêëy chuåc ngûúâi Höìi àûáng trïn àêìu tûúâng caát, cuäng nhaãy xuöëng ngûåa men theo thang cêëp maâ chaåy lïn àónh tûúâng. Thò ra nhûäng ngûúâi Höìi àoá àang duâng dêy daâi àïí keáo Viïn Sô Tiïu vaâ ba ngûúâi kia lïn. Trûúng Triïåu Troång nhòn xuöëng dûúái, bêët giaác giêåt bùæn caã mònh. Voâng thaânh caát naây àûúâng kñnh hún trùm trûúång, vaách bïn trong rêët döëc, dûúâng nhû xïëp bùçng gaåch röìi àöí caát lïn cho trún tru, khöng coá chöî naâo bûúác chên lïn àûúåc. Mêëy trùm con laåc àaâ vaâ ngûåa àaä bõ nhöët trong naây cuâng gêìn möåt vaån con soái àoái. Tiïëng cùæn xeá tru gaâo nghe kinh höìn àöång phaách, chó chöëc laát laâ maáu chaãy kñn caã mùåt caát trong thaânh. Viïn Sô Tiïu vaâ Thiïn Sún Song Ûng àûáng trïn àêìu tûúâng cûúâi ha haã, àùæc yá vö cuâng. Trêìn Chñnh Àûác noái: - “Bêìy soái naây laâm haåi dên chuáng úã vuâng Nam Bùæc Thiïn Sún, giïët ngûúâi vö söë, mêëy trùm nùm nay khöng sao trûâ khûã àûúåc. Viïn àaåi ca phen naây diïåt saåch chuáng, taåo cöng àûác ngaân àúâi, trûâ haåi cho dên. Àuáng laâ xûáng danh àaåi hiïåp.” Viïn Sô Tiïu noái: - “Chuáng ta úã àêy ùn cheán cúm cuãa caác bùçng hûäu ngûúâi Höìi mêëy chuåc nùm röìi, höm nay coi nhû baáo àaáp chuát ñt.” Laäo ngûâng möåt chuát röìi laåi noái: - “Nhûng nïëu khöng coá moåi ngûúâi àöìng têm hiïåp lûåc thò möåt mònh ta laâm àûúåc caái gò? Chó riïng toâa thaânh caát naây thöi, phaãi hún ba ngaân ngûúâi laâm mêët nûãa nùm múái xong. Höm nay laåi àûúåc nhiïìu cao thuã ra tay giuáp àúä.” Quan Minh Mai noái: - “Muöën bêìy soái naây chïët àoái, chùæc phaãi chúâ möåt thúâi gian khaá lêu.” Viïn Sô Tiïu gêåt àêìu: - “Dô nhiïn laâ thïë. Trong naây coá nhiïìu laåc àaâ vaâ ngûåa nhû vêåy, cûá àïí boån suác sinh kia ùn no möåt bûäa röìi múái chïët.” http://ebooks.vdcmedia.com
 15. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín kïët) 15 Moåi ngûúâi Höìi àïìu lïn tiïëng ca haát hoan hö, veã mûâng rúä löå ra ngoaâi mùåt. Hoå chen nhau keáo túái trûúác mùåt Viïn Sô Tiïu toã lúâi caãm taå, lêëy thõt dï vaâ rûúåu sûäa ngûåa ra chiïu àaäi. Thuã laänh ngûúâi Höìi noái: - “Bïn búâ söng Hùæc Thuãy, Thuáy Vuä Hoaâng Sam àang bao vêy giïët saåch boån Thanh binh, coân chuáng ta úã àêy bao vêy bêìy soái. Soái àaä bõ thu phuåc röìi, bêy giúâ moåi ngûúâi ài giuáp Thuáy Vuä Hoaâng Sam ài...” Noái coân chûa dûát, àöåt nhiïn y nhòn thêëy Trûúng Triïåu Troång àûáng xa xa, trïn ngûúâi mùåc trang phuåc quan binh nhaâ Thanh. Y naãy daå nghi ngúâ, nhûng nghô rùçng ngûúâi naây cuâng àïën vúái Viïn àaåi hiïåp, àaä goáp sûác diïåt bêìy soái nïn khöng hoãi nhiïìu. Trêìn Chñnh Àûác lïn tiïëng: - “Viïn àaåi ca! Ta coá möåt viïåc khöng thïí khöng noái, huynh àûâng traách.” Viïn Sô Tiïu móm cûúâi: - “Ha ha! Túái luác giaâ röìi huynh múái lo khaách saáo.” Trêìn Chñnh Àûác nghiïm trang noái: - “Àöì àïå cuãa huynh tñnh tònh hû hoãng, huynh phaãi daåy döî àaâng hoaâng múái àûúåc.” Viïn Sô Tiïu ngêín ra hoãi: - “Àöì àïå cuãa ta? Gia Laåc aâ?” Trêìn Chñnh Àûác gêåt àêìu: - “Khöng sai!” Röìi öng keáo hoå Viïn qua möåt bïn, kïí laåi chuyïån Trêìn Gia Laåc duå döî tònh caãm cuãa Hoùæc Thanh Àöìng, röìi ruöìng boã naâng àïí chaåy theo cö muöåi muöåi. Viïn Sô Tiïu baán tñn baán nghi, beân noái: - “Trêìn Gia Laåc laâ ngûúâi rêët troång tñn nghôa, chùæc chùæn khöng coá chuyïån naây àêu.” http://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Quan Minh Mai noái: - “Chuyïån àoá laâ chuáng ta àñch thên nhòn thêëy.” Baâ kïí laåi chuyïån gùåp gúä Trêìn Gia Laåc vaâ Hûúng Hûúng cöng chuáa. Viïn Sô Tiïu ngêín ngú möåt luác, khöng thïí khöng tin. Laäo böîng nöíi giêån quaát lïn: - “Nghôa phuå cuãa noá nhúâ ta nuöi nêëng, daåy döî cho noá. Naâo ngúâ nhên phêím cuãa noá laåi àï tiïån nhû thïë, sau naây ta coân mùåt muäi naâo gùåp Vu àaåi ca dûúái cûãu tuyïìn?” Quan Minh Mai thêëy hai mùæt laäo àaä rúm rúám, àûúng nhiïn laâ do vûâa giêån vûâa buöìn. Baâ àang muöën tòm lúâi an uãi, Viïn Sô Tiïu böîng kïu lïn: - “Chuáng ta ài tòm chuáng àïí àöëi chêët cho roä ba mùåt möåt lúâi. Nhêët àõnh ta khöng thïí dung tha loaåi ngûúâi vö tònh baåc nghôa, taáng têån lûúng têm nhû thïë.” Quan Minh Mai kheä noái: - “Nïëu ai cuäng noái roä raâng trûúác mùåt, thêåt khöng coân gò hay hún nûäa. Àûâng àeâ neán trong loâng. Àeâ neán mêëy chuåc nùm trúâi vêîn khöng giaãi quyïët xong, chùèng nhûäng laâm haåi ngûúâi khaác maâ coân laâm haåi chñnh mònh.” Viïn Sô Tiïu nghe cêu naây, dô nhiïn cuäng biïët coá êín yá. Mêëy chuåc nùm trúâi laäo ngaây àïm höëi hêån, thúâi treã vò noáng giêån maâ laâm cho àöi uyïn ûúng khöng thaânh quyïën thuöåc. Trûúác mùåt laâ Quan Minh Mai toác àaä pha sûúng, nhûng laäo laåi nhòn thêëy möåt cö nûúng àöi mùæt trong veo, tñnh ûa húân döîi höìi mûúâi taám mûúâi chñn tuöíi. Laäo quay mùåt nhòn ra xa thùèm, thúâ daâi röìi noái: - “Höm nay àûúåc gùåp mùåt troâ chuyïån vúái nhau, ta caãm thêëy haâi loâng lùæm röìi. Duâ sao thò cuöåc àúâi naây khöng àïën nöîi uöíng phñ.” Quan Minh Mai nhòn mùåt trúâi dêìn dêìn lùån xuöëng sa maåc, chêìm chêåm noái: - “Caái gò cuäng do möåt chûä duyïn. Trûúác àêy muöåi thûúâng caãm thêëy khöí súã, nhûng gêìn àêy thêëy dïî chõu hún.” http://ebooks.vdcmedia.com
 17. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín kïët) 17 Thêëy möåt caái cuác trïn aáo ngùæn khoaác ngoaâi cuãa Trêìn Chñnh Àûác bõ bung ra, baâ vûâa àûa tay caâi laåi vûâa noái: - “Nhiïìu ngûúâi ngaây naâo cuäng hûúãng phuác maâ khöng biïët àoá laâ haånh phuác, cûá mong muöën nhûäng gò úã têån àêu àêu trïn trúâi maâ mònh khöng thïí coá, naâo ngúâ baão böëi quñ giaá nhêët laåi àang úã trong tay mònh. Bêy giúâ muöåi àaä hiïíu röìi.” Trêìn Chñnh Àûác sùæc mùåt höìng haâo àêìy veã saãng khoaái, haånh phuác nhòn ngùæm vúå mònh. Quan Minh Mai ài àïën bïn Viïn Sô Tiïu, noái dõu daâng: - “Con ngûúâi vêîn thñch tûå daây voâ chñnh mònh. Giaây voâ mêëy chuåc nùm thò töåi löîi gò cuäng phaãi saåch hïët röìi, huöëng chi laâ khöng coá töåi löîi. Muöåi söëng vui veã, huynh àûâng tiïëp tuåc giaây voâ baãn thên mònh nûäa.” Viïn Sô Tiïu khöng daám quay àêìu laåi, lêåp tûác phi thên lïn ngûåa maâ noái: - “Chuáng ta ài tòm chuáng ài.” Thiïn Sún Song Ûng lïn ngûåa chaåy theo. Trûúng Triïåu Troång thêëy cûúâng àõch àaä rúâi khoãi, tinh thêìn phêën chêën hùèn lïn. Hoaâng àïë phaái hùæn àïën àêy àïí tòm Hûúng Hûúng cöng chuáa vaâ Trêìn Gia Laåc. Hai ngûúâi naây khöng biïët àaä chön vaâo miïång soái hay chûa, phaãi ài àiïìu tra cho roä àïí vïì triïìu coân biïët àûúâng trònh têëu. Hùæn thêìm nghô: - “Nïëu thùèng loãi hoå Trêìn vaâ hai myä nhên kia àaä bõ bêìy soái ùn thõt hïët röìi thò khöng coân gò àïí noái, nhûng nïëu chuáng coân söëng soát thò sao? Voä cöng thùçng loãi àoá chó thua ta möåt chuát, nïëu Hoùæc Thanh Àöìng ra tay tûúng trúå thò ta nhêët àõnh phaãi thua. Bêy giúâ maâ keáo àûúåc tam ma cuâng ài laâ hay nhêët.” Trûúng Triïåu Troång beân kheä keáo tay aáo Cöë Kim Tiïu, hai ngûúâi ài ra mêëy bûúác. Hoå Trûúng thò thêìm hoãi: - “Cöë laäo huynh! Huynh coân khoaái con nhoã xinh àeåp êëy khöng?” Cöë Kim Tiïu tûúãng àang bõ trïu gheåo, giêån dûä hoãi: http://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 - “Ngûúi muöën gò?” Trûúng Triïåu Troång bònh thaãn noái: - “Ta coá àaåi thuâ vúái thùèng loãi hoå Trêìn kia, phaãi ài giïët noá. Nïëu huynh cuâng ài thò con beá àoá thuöåc vïì huynh.” Cöë Kim Tiïu ngêìn ngûâ röìi noái: - “Chó súå caã ba ngûúâi boån chuáng àaä bõ soái ùn caã röìi. Khöng biïët laäo àaåi coá chõu ài hay khöng.” Trûúng Triïåu Troång noái: - “Nïëu chuáng bõ soái ùn röìi, thò coi nhû huynh khöng coá phuác hûúãng thuå. Coân laäo àaåi thò àïí ta noái chuyïån.” Cöë Kim Tiïu kheä gêåt àêìu, trong loâng nghô: - “Laäo àaåi khöng hiïëu sùæc, chûa chùæc àaä chõu cuâng ài.” Trûúng Triïåu Troång àïën chöî Têët Nhêët Löi, noái nhoã: - “Têët laäo huynh! Ta phaãi ài kiïëm thùèng loãi hoå Trêìn kia àïí thanh toaán möåt moán núå. Nïëu laäo huynh chõu giuáp möåt tay, thò thanh àoaãn kiïëm kia thuöåc vïì laäo huynh.” Baão vêåt nhû thïë, chùèng ai hoåc voä maâ khöng theâm muöën. Têët Nhêët Löi nghô: - “Giaã tó bêìy soái àaä nuöët Trêìn Gia Laåc vaâo trong buång, thò chuáng cuäng khöng sao nuöët thanh àoaãn kiïëm àûúåc.” Hùæn beân lêåp tûác àöìng yá. Trûúng Triïåu Troång caã mûâng, laåi nghe Têët Nhêët Löi goåi lúán: - “Laäo tûá! Chuáng ta ài thöi.” Kha Húåp Àaâi àang trïn àêìu tûúâng thaânh caát, cuâng àaám ngûúâi Höìi vui veã baân luêån vïì bêìy soái. Nghe àaåi ca kïu, y quay laåi hoãi: - “Ài àêu?” Têët Nhêët Löi noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 19. THÛ KIÏËM ÊN CÛÂU LUÅC (quyïín kïët) 19 - “Ài tòm Trêìn àûúng gia cuãa Höìng Hoa Höåi. Nïëu thi haâi cuãa hoå coân soát chuát naâo thò chuáng ta seä mai taáng höå, coi nhû tònh nghôa möåt phen quen biïët.” Tûâ khi gùåp Dû Ngû Àöìng vaâ Trêìn Gia Laåc, Kha Húåp Àaâi àaä àem loâng thaán phuåc nhûäng nhên vêåt Höìng Hoa Höåi. Nghe Têët Nhêët Löi ruã ài an taáng Trêìn Gia Laåc, y taán àöìng ngay. Tûác thò böën ngûúâi xin chuát ñt lûúng khö vaâ nûúác uöëng cuãa ngûúâi Höìi, lêåp tûác lïn ngûåa chaåy ngûúåc vïì hûúáng Bùæc. Àïën nûãa àïm Têët Nhêët Löi muöën nghó ngúi möåt chuát, nhûng Trûúng Triïåu Troång vaâ Cöë Kim Tiïu nhêët quyïët àoâi ài suöët àïm cho kõp. Mùåt trùng vùçng vùåc giûäa trúâi, phuã aánh saáng trong treão xuöëng vuâng sa maåc roä nhû ban ngaây vêåy. Àûúåc möåt àoaån nûäa, àöåt nhiïn chuáng thêëy bïn àûúâng coá boáng ngûúâi thêëp thoaáng, röìi chui vaâo möåt caái möå rêët lúán àûúåc xêy bùçng àaá. Böën ngûúâi naãy daå nghi ngúâ, beân giuåc ngûåa ài àïën trûúác möå. Trûúng Triïåu Troång quaát hoãi: - “Ai thïë?” Höìi lêu, möåt ngûúâi Höìi àöåi noán hoa thoâ àêìu tûâ möåt caái löî troân trïn phêìn möå ra, móm cûúâi röìi àaáp bùçng tiïëng Haán: - “Ta laâ ngûúâi chïët úã trong möå naây.” Böën ngûúâi khöng khoãi hoaãng súå, beân hoãi: - “Ngûúâi chïët thò chaåy ra ngoaâi naây laâm gò?” Y àaáp: - “Ra ngoaâi àïí tinh thêìn thoaãi maái hún möåt chuát.” Têët Nhêët Löi giêån dûä hoãi: - “Ngûúâi chïët röìi coân àoâi thoaãi maái nûäa û?” Ngûúâi kia beân noái: - “Vêng, vêng! Caác võ noái rêët àuáng, coi nhû ta àaä sai röìi. Xin löîi nheá! Xin löîi nheá!” Röìi y ruát àêìu vaâo trong möå. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 Kha Húåp Àaâi cûúâi lïn ha haã. Têët Nhêët Löi giêån dûä xuöëng ngûåa, thoâ tay vaâo trong möå muöën löi ngûúâi àoá ra, naâo ngúâ súâ túái súâ lui cuäng khöng chaåm àûúåc vaâo y. Trûúng Triïåu Troång noái: - “Mùåc kïå hùæn! Laäo huynh, chuáng ta ài thöi.” Böën ngûúâi quay àêìu ngûåa àõnh ài, àöåt nhiïn thêëy möåt con lûâa vûâa nhoã vûâa gêìy àang gùåm coã bïn ngöi möå. Têët Nhêët Löi caã mûâng noái: - “Lûúng khö ùn ngaán quaá röìi, coá thõt lûâa maâ nûúáng thò tuyïåt. Ngûúâi ta vêîn noái: - Thiïn thûúång long nhuåc, àõa haå lû nhuåc. Trïn trúâi thò ùn thõt röìng, dûúái àêët thò ùn thõt lûâa.” Hoå Têët lêåp tûác giuåc ngûåa chaåy túái nùæm lêëy dêy cûúng àang buöåc con lûâa àoá. Thêëy möng lûâa trú truåi khöng coá àuöi, hùæn móm cûúâi noái: - “Khöng biïët ai àaä xeão mêët àuöi lûâa ùn trûúác röìi...” Chûa noái dûát cêu, böîng nghe soaåt möåt tiïëng, trïn lûng lûâa coá thïm möåt ngûúâi. Dûúái aánh trùng nhòn rêët roä raâng, ngûúâi naây khöng phaãi ai xa laå, chñnh laâ ngûúâi vûâa chui vaâo phêìn möå. Thên phaáp cuãa y cûåc kyâ nhanh choáng, chó nhaáy mùæt laâ chui ra khoãi möå phêìn röìi phi thên lïn lûng lûâa. Böën ngûúâi khöng daám khinh àõch, vöåi cho ngûåa luâi ra. Ngûúâi kia cûúâi ha haã röìi lêëy trong aáo ra möåt caái àuöi lûâa, vûâa phe phêíy vûâa noái: - “Caái àuöi lûâa naây dñnh nhiïìu àêët caát quaá, chùèng àeåp àeä gò. Ta àaä cùæt noá ra röìi.” Trûúng Triïåu Troång thêëy ngûúâi naây rêu ria àêìy mùåt, noái chuyïån nhû keã àiïn khuâng, khöng hiïíu tûâ àêu túái maâ thên phaáp nhanh àïën thïë. Hùæn beân keáo dêy cûúng, leán cho ngûåa chaåy túái bïn con lûâa, tay phaãi phoáng chûúãng àaánh vaâo vai ngûúâi êëy. Ngûúâi kia neá qua, tay traái Trûúng Triïåu Troång lêåp tûác àoaåt àûúåc caái àuöi lûâa. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2