intTypePromotion=1
ADSENSE

Thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng part 4

Chia sẻ: Ajdka Ajsdkj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

121
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng part 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng part 4

 1. ph ng m t m u. Các viên m u ñúc trong khuôn tr sau khi ñ m ñư c làm ph ng m t như sau: Trong h xi măng (t l nư c : xi măng 0,32 – 0,36 ). Sau kho ng 2 - 4 gi , ch cho m t m u se và h xi măng ñã co ngót sơ b , ti n hàng ph m t b ng l p h m ng t i m c t i ña. Ph xong dùng t m kính, ho c t m thép là ph ng m t m u. Khi ñúc m u ngay t i ñ a ñi m s n xu t, thi công, cho phép ñ m h n h p bê tông trong khuôn b ng các thi t b thi công ho c b ng các thi t b có kh năng ñ m ch t bê tông trong khuôn tương ñương như bê tông th c t . Khi ñúc ñ d m trong thi công s n xu t d n ñ vi c gi m cư c c a h n h p t o hình (ly tâm, hút chân không....) phương pháp ñúc m u ki m tra ñư c th c hi n theo các ch d n riêng cho các s n ph m k t c u s d ng công ngh ñó. B o dư ng bê tông Các m u ñúc ñ ki m tra ch t lư ng bê tông dùng cho các k t c u s n ph m ph i ñư c b o dư ng h tiêu chu n có nhi t ñ 27 ± 20C, ñ m 95 - 100% cho ñ n ngày th m u gi ng như ñi u ki n b o dư ng và ñông r n c a các k t c u s n ph m ñó. Th i h n gi m u trong khuôn là 16 - 24 gi ñ i v i bê tông mác 15 tr lên, 2 ho c 3 ngày ñêm ñ i v i bê tông có ph gia ch m ñông r n. Trong quá trình v n chuy n v phòng thí nghi m các m u ph i ñư c gi không ñ m t m b ng cách ñóng trong túi cách m. T t c các viên m u ñư c ghi kí hi u rõ m t không ch u t i. Khoan l y m u Vi c khoan, c t các m u bê tông ch ñư c ti n hành t i các v trí ñ i di n trên k t c u sao và c n ñ m b o sau khi l y m u k t c u không b gi m kh năng ch u l c. M u khoan, c t cũng ñư c làm theo t ng t . S t m u c n khoan ñ ki m tra các lô s n ph m ñúc s n ho c các kh i ñ t i ch ñư c l y theo quy ñ nh nghi m thu các lô s n ph m hay các kh i ñó thông thư ng là 3 ho c 6 viên cho m t t m u. 1.2. Xác ñ nh các tính ch t c a h n h p bê tông n ng 1.2.1 Phương pháp th ñ s t (TCVN 3106-93) a) Thi t b th Côn th ñ s t là m t khuôn hình nón c t, b ng thép có chi u dày t i thi u là 1,5 mm; ñư ng kính trong c a ñáy trên là 100, ñáy dư i là 200 và chi u cao là 300mm, sai s kích thư c là ± 2mm. M t trong c a côn ph i nh n. Khi h n h p bê tông dùng c t li u l n có Dmax > 70mm, s d ng côn có ñư ng kính trong c a ñáy trên là 150, ñáy dư i là 300 và chi u cao là 450mm; Thanh thép tròn trơn ñư ng kính 16 mm, dài 60 mm hai ñ u múp tròn; 88 Hình 3.4. Côn th ñ s t
 2. Ph u ñ h n h p; Thư c lá kim lo i dài 30 cm. b) L y m u L y m u h n h p bê tông ñ th theo TCVN 3105-93 (xem m c 4.1.1). Th tích h n h p c n l y: kho ng 8 lít khi h n h p bê tông có c h t l n nh t c a c t li u t i 40 mm; kho ng 24 lít khi h n h p bê tông có c h t l n nh t c a c t li u b ng 70 ho c 100mm. c) Ti n hành th Làm s ch côn và n n th . Dùng gi ư t lau m t trong c a côn và các d ng c khác mà trong quá trình th ti p xúc bê tông. ð t côn lên n n m, c ng, ph ng, không th m nư c. Gi cho côn c ñ nh trong c quá trình ñ và ñ m h n h p bê tông trong côn. ð h n h p bê tông vào côn 3 l p, m i l p chi m kho ng 1/3 chi u cao c a côn. Sau khi ñ t ng l p dùng thanh thép tròn ch c ñ u trên toàn m t h n h p bê tông t xung quanh vào gi a, m i l p ch c 25 l n. L p ñ u ch c su t chi u sâu, các l p sau ch c xuyên sâu vào l p trư c 2 - 3cm. ë l p th ba, v a ch c v a cho thêm ñ gi h n h p luôn ñ y hơn mi ng côn. Ch c xong l p th ba, nh c ph u ra, l y bay g t ph ng mi ng côn và d n s ch xung quanh ñáy côn. T t nh c côn th ng ñ ng trong kho ng th i gian 5 - 10 giây. ð chênh l ch chi u cao gi a mi ng côn v i ñi m cao nh t c a kh i h n h p chính xác t i 0,5 cm chính là ñ s t côn. Th i gian th tính t lúc b t ñ u ñ h n h p bê tông vào côn kh ng ch không quá 150 giây. d) Tính k t qu ð s t c a h n h p bê tông ñư c l y b ng giá tr trung bình c a hai l n thí nghi m v i nh ng ph n bê tông khác nhau c a cùng m t m u l y thí nghi m. Yêu c u chênh l ch gi a hai k t qu không l n hơn 2 cm. Khi dùng côn lo i 150x300x450 mm, k t qu thí nghi m ñư c chuy n v ñ s t c a côn tiêu chu n b ng cách nhân v i h s 0,67. H n h p bê tông có ñ s t b ng không ho c dư i 1cm ñư c coi như không có tính d o. Khi ñó dùng ch tiêu ñ c ng ñ ñánh giá tính công tác c a h n h p bê tông. 1.2.2 Phương pháp vêbe xác ñ nh ñ c ng (TCVN 3107-93) ð c ng c a h n h p bê tông ñư c xác ñ nh b ng th i gian ñ ñ m ph ng, ch t m t h n h p bê tông hình nón c t sau khi t o hình trong nh t k Vêbe. 89 Hình 3.5. Nh t k Vêbe
 3. Tiêu chu n này ch áp d ng cho h n h p bê tông có c h t l n nh t c a c t li u t i 40 mm. a) Thi t b th Nh t k Vêbe; Bàn rung; Thanh thép tròn, trơn ñư ng kính 16 mm, dài 600 mm, hai ñ u múp tròn; ð ng h b m giây; Nh t k Vêbe ñư c làm b ng thép g m m t thùng hình tr ñáy kín, bên trong ñ t m t côn t o hình h n h p bê tông và m t ph u ñ h n h p. Trên thùng có m t ñĩa mica ph ng. ðĩa này có th trư t t do theo phương th ng ñ ng nh thanh trư t g n v i m t thanh ñ . Tay ñ trư t ho c c ñ nh b ng vít hãm trong ng b t c ñ nh v i ñ bàn rung. T ng kh i lư ng ñĩa mica, thanh trư t và ñ m thép dùng ñ căn ch nh kh i lư ng b ng 2750 ± 50. Bàn rung v i nh t k khi chưa có h n h p ph i ñ m b o có ñ rung v i t n s 2900 ± 100 vòng phút và biên ñ 0,5 ± 0,01. Bàn rung c n có b ph n ñ k p ch t nh t k . Khi b ph n này có c u t o theo nguyên t c ñi n t thhì thanh trư t và ñ m thép ph i ñư c thay b ng v t li u không nhi m t . b) L y m u L y và chu n b m u h n h p bê tông (m c 4.1.1). Th tích h n h p th c n l y kho ng 8 lít. c) Ti n hành th V sinh d ng c , dùng gi ư t lau các ph n thi t b ti p xúc v i h n h p bê tông trong quá trình th . K p ch t thùng hình tr c a nh t k lên m t bàn rung, m vít hãm xoay ñĩa mi ca ra ngoài. ð t côn vào thùng, ñ nh v côn b ng vòng gi và ñ t ph u lên mi ng côn. ð , ch c h n h p bê tông trong côn r i tháo côn kh i kh i h n h p v a t o hình như khi th ñ s t c a h n h p bê tông. M vít xoay tay ñ và ñĩa mica lên phía trên kh i lư ng h n h p vào v trí tâm ñĩa v i thùng r i si t vít hãm ch t tay ñ . T t m vít h ñĩa xu ng m t trên kh i c a h n h p, ño giá tr s t c a h n h p theo v ch kh c thanh trư t. Sau ñó ñ ng th i b t rung và b m ñ ng h giây. Theo dõi s lún d n c kh i h n h p và ñĩa mica. Ti n hành rung cho t i khi th y h xi măng v a ph kín m t dư i c a ñĩa mica thì t t ñ ng h và ng ng rung. Ghi l i th i gian ño ñư c. ð c ng c a h n h p bê tông ñư c giây chính xác t i 1 giây là th i gian ño ñư c. N u th i gian ño ñư c nh hơn 5 giây ho c l n hơn 30 giây, h n h p bê tông ñư c coi là không thích h p ñ xác ñ nh ñ c ng theo phương pháp Vêbe. 1.2.3 Phương pháp xác ñ nh kh i lư ng th tích h n h p bê tông n ng (TCVN 3108-93) a) Thi t b th 90
 4. Thùng kim lo i hình tr dung tích 5 lít ho c 15 lít, ñư ng kính trong và chi u cao b ng nhau, tương ng b ng 186 và 267 mm; Thi t b ñ m như m c 4.1.2e; Cân k thu t chính xác t i 50 g. b) L y m u L y và chu n b m u h n h p bê tông (m c 4.1.1). Th tích h n h p th c n l y; kho ng 8 lít khi c h t l n nh t c a c t li u bê tông t i 40 mm, 24 lít khi c h t l n nh t c a c t li u bê tông b ng 70 ho c 100 mm. c) Ti n hành th Dùng thùng dung tích 5 lít ñ th h n h p bê tông có c h t bê tông l n nh t c a c t li u t i 40 mm, thùng 15 lít ñ th h n h p bê tông có c h t l n nh t c a c t li u 70 - 100mm. Chú ý: Cho phép s d ng khuôn ñúc th cư ng ñ nén kích thư c quy ñ nh trong b ng 3.32 ñ ki m tra kh i lư ng th tích c a h n h p bê tông. Xác ñ nh kh i lư ng thùng ho c khuôn chính xác t i 0,2%. ð và ñ m h n h p bê tông trong thùng ho c khuôn. ð m xong, dùng thư c là b ng thép c t b ph n h n h p th a, g t m t h n h p cho b ng v i mi ng thùng ho c khuôn, l y gi lau s ch h n h p dính bên ngoài r i xác ñ nh kh i lư ng c a thùng ho c khuôn ch a h n h p chính xác t i 0,2 %. d) Tính k t qu Kh i lư ng th tích c a h n h p bê tông ñư c kg/m3, làm tròn t i 10kg/m3 theo công th c: m − m1 γ= v Trong ñó : m- Kh i lư ng thùng ho c khuôn ch a h n h p bê tông, kg; m1- Kh i lư ng c a thùng ho c khuôn, kg; v- Th tích c a thùng ho c khuôn m3. 1.2.4 Phương pháp xác ñ nh hàm lư ng b t khí c a h n h p bê tông (TCVN 3111- 93) a) Thi t b th Bình th b t khí b ng kim lo i hình tr ñư ng kính 27 ± 1,25cm, n p hình côn. N p ñư c liên k t v i thân bình b ng gioăng cao su và bu lông hãm. N p bình ñư c g n van ñi u ch nh nư c và m t ng tr nh trong có ñ t m t ng th y tinh kh c ñ . ð u ng tr có các nhánh ñ g n áp k , bơm, ph u và van ñ ñóng kín bình khi th . Bình có dung tích t i thi u 5 lít và ph i ñư c gia công ñ c ng ñ không b bi n d ng th tích quá 0,1% giá tr hàm lư ng b t khí dư i tác d ng c a áp l c. Bàn rung t n s 2800 ± 200 vòng/phút ho c thanh thép tròn trơn ñư ng kính 16mm, dài 600mm hai ñ u múp tròn. 91
 5. b) Ti n hành th L y kho ng 8 lít h n h p bê tông theo TCVN 3105-93 (m c 4.1.1). Hi u ch nh bình th b t khí: ð t m t t m kính ph ng dày 3 – 4mm xu ng ñáy bình, úp mi ng m t c c th y tinh (ho c kim lo i) dung tích bi t trư c V1 (ml) lên t m kính. ð t trên ñáy c c m t lò xo có ñ dài ñ ñ khi ñ y n p bình th b t khí, n p bình s tì lên lò xo gi cho c c c ñ nh. Sau ñó ñ t gioăng cao su lên mi ng bình, ñ y n p bình và b t bu lông. Ti p theo ñ nư c vào bình t i v ch m c “0” qua m t nhánh van ñ nh ng tr r i khóa van. Dùng bơm áp l c 0,4 daN/cm2 ép khí trong c c và ñ c m c nư c t t xu ng dư i v ch m c “0”. Tính h s hi u bình th b t khí theo công th c: VL µ= h0 ' Trong ñó: VL- Dung tích c c th y tinh (ho c kim lo i), ml; áp l c 0,4 daN/cm2, mm; h0- Chi u cao m c nư c t t xu ng dư i m c “0” µ- ðư c xác ñ nh b ng k t qu trung bình c a hai l n th hi u ch nh. Xác ñ nh hàm lư ng b t khí: ñ và ñ m h n h p bê tông vào bình th b t khí (m c 4.1.2e). ð m xong dùng bay g t b t h n h p gi cho m c h n h p th p hơn mi ng bình kho ng 3cm. Sau ñó c n th n ñ nư c ñ y t i mi ng bình, tránh không ñ nư c s c h n h p, ñ t gioăng cao su, ñ y và xi t ch t n p bình. Qua l trên ñ nh ng tr ti p nư c vào bình t i m c “0”. Ti p ñó khóa kín bình r i dùng bơm t o áp l c 0,4 daN/cm2 ép khí trong h n h p bê tông, ghi l i m c t t xu ng dư i v ch m c “0”. c) Tính k t qu Hàm lư ng b t khí trong h n h p bê tông ñư c tính b ng (%) theo công th c: h Vk = µ 100 Vb Trong ñó: áp l c 0,4 daN/cm2, mm; h- M c nư c t t xu ng dư i m c “0” Vb- Th tích h n h p bê tông trong bình, ml; µ- H s ñi u ch nh thi t b . 1.3. Xác ñ nh các tính ch t c a bê tông n ng 1.3.1. Phương pháp xác ñ nh kh i lư ng riêng bê tông n ng (TCVN 3112-93) a) Thi t b th Bình kh i lư ng riêng (hình a) ho c bình tam giác dung tích 100ml có nút thu tinh và ng 92
 6. d n mao qu n (hình b); Cân phân tích chính xác t i 0,01g; Búa con; C i chày ñ ng; Bình hút m; T s y 2000C; Nư c l c; D u h a; C n 900C; Sàng kích thư c m t 2 ho c 2,5 mm. b) Chu n b m u th L y 3 viên m u hình d ng b t kỳ. ð p nh các viên m u t i c h t dư i 2 ho c 2,5 mm tr n ñ u, rút g n d n m u t i còn 200g (cách rút g n: dàn ñ u m u thành hình bánh ña, v ch hai ñư ng kính chia m u thành 4 ph n, l y 2 ph n b t kì ñ i ñ nh). Tán nh m u thành b t trong c i chày ñ ng. S y b t khô t i kh i lư ng không ñ i r i ñ ngu i m i m u 50g ñ th song song. c) Ti n hành th N u như bình c cao (hình a) thì trư c tiên hi u ch nh th tích các v ch m c c a t ng bình, sau ñó ñ d u ho vào bình t i v ch 0. Làm hai bình song song. Dùng bông th m s ch ph n d u dính c bình r i c n th n ñ qua ph u vào m i bình 50g m u. Xoay l c bình quanh tr c th ng ñ ng trong mư i phút cho không khí thoát ra h t r i ño th tích d u tăng lên trong bình sau khi cho m u (v). N u th b ng bình tam giác (hình b) thì ñ m i ph n m u th vào m t bình ch a m u 30 phút ho c dùng máy hút chân không hút h t b t khí ra kh i bình qua ng mao qu n. ð ti p d u ho vào bình t i v ch ñ nh m c, dùng bông th m s ch ph n ñ u trên v ch ñ nh m c ròi cân bình ch a ñ u và m u (m3) sau khi ñã ñ h t m u th ra, r a s ch bình, ñ nư c c t vào ñ n v ch ñ nh m c r i cân l i cân (m4). d) Tính k t qu Kh i lư ng riêng c a m u th (ρ)ư c tính b ng chính xác t i 0,01g/cm3, theo công th c m ρ= V Trong ñó : m- Kh i lư ng b t m u, 50g; V- Ph n th tích d u do m u chi m ch , tính b ng cm3. Khi th b ng bình tam giác: 93
 7. 100(m 2 − m1 ) ρ= 1 (m4 − m1 ) − (m3 − m2 ) ρd Trong ñó: ρd- Kh i lư ng riêng c a d u ho , l y b ng 0,93 g/m3; m1 – Kh i lư ng bình không g; m2 – Kh i lư ng bình ch a b t m u, g; m3 – Kh i lư ng bình ch a b t m u và d u ho , g; m4 – Kh i lư ng bình ch a nư c c t, g. Kh i lư ng riêng c a bê tông là trung bình c ng k t qu c a hai l n th khi các k t qu th chênh l ch nhau không quá 0,005g/m3. Khi bi t kh i lư ng th tích (xác ñ nh theo TCVN 3115-93) và kh i lư ng riêng có th tính ñ ch t Cb (ph n ñơn v ) và r ng rb (% kh i lư ng) c a bê tông theo các công th c: γ Cb = ρ .1000 rb = (1 - Cb) .100 Trong ñó : γ- Kh i lư ng th tích c a bê tông, kg/m3. ρ- Kh i lư ng riêng c a bê tông, g/m3. 1.3.2. Phương pháp xác ñ nh kh i lư ng th tích bê tông n ng (TCVN 3115-93) a) Thi t b th Cân kĩ thu t có ñ chính xác t i 50g; Thư c lá kim lo i; Cân th y tĩnh có ñ chính xác t i 50g; B p ñi n và thùng n u parafin; T s y 2000C. b) Chu n b m u th L y 3 viên m u có hình d ng b t kì. Kích thư c và th tích t i thi u c a m t viên m u ñư c l y theo TCVN 3105-93 (xem m c 4.1.2). Sau khi ñúc xong, các viên m u ñư c ñưa v b n tr ng thái th khác nhau v ñ m như sau: S y khô ñ n kh i lư ng không ñ i: s y m u nhi t ñ 105-1100C. C sau - 24h s y l y m u ra cân m t l n. M u ñư c coi là ñã s y khô ñ n kh i lư ng không ñ i n u 2 l n cân k ti p, kh i lư ng m u chênh l ch không quá 0,2% so v i m u khô. 94
 8. - Khô t nhiên trong không khí: ñ m u trong không khí nhi t ñ phòng ít nh t 7 ngày ñêm. - B o dư ng trong ñi u ki n tiêu chu n: m u ñ sau 20 ngày ñêm b o dư ng nhi t ñ 27 ± 20C, ñ m 95 – 100%. - Bão hòa nư c: ñ t m u vào thùng ngâm, ñ nư c ng p 1/3 chi u cao m u trong 1h. ð ti p nư c t i 2/3 chi u cao m u ngâm thêm 1h n a. Sau cùng ñ nư c ng p trên m u kho ng 5cm. C sau 24h ngâm nư c v t m u ra m t l n dùng v i m lau ráo m t ngoài r i cân. M u ñư c coi là bão hòa nư c n u sau 2 l n cân k ti p nhau kh i lư ng m u chênh l ch không quá 0,2%. c) Ti n hành th Cân t ng viên m u chính xác t i 0,2%. Khi m u là kh i l p phương, tr hay lăng tr thì ño kích thư c c a tắng viên rắi tính ra thắ tích. 1 a= (a1 + a2 + a3 + a4), cm 4 1 b= (b1 + b2 + b3 + b4), cm 4 a. M u l p phng b. M u lăng 1 c = (c1 + c2 + c3 + c4), cm tr 4 Hình 3.7. V = a.b.c, cm3 1 d= (d1 + d2 + d3 + d4), cm 4 1 h= (h1 + h2 + h3 + h4), cm 4 πd 2 h, cm3 V= 4 Khi m u bê tông không có d ng hình kh i ñúng thì xác ñ nh th tích tương ng c a t ng viên m u b ng m t trong hai cách sau: ð i v i m u không có l tr ng l n thông nhau, bu c t ng m u vào m t s i dây m nh, ngâm m u m t ngày vào nư c. Khi ngâm gi m c nư c ng p trên m u 20 mm. Sau ñó nh c m u ra, dùng v i m lau ráo m t ngoài r i cân ngay. ð u tiên cân b ng cân kĩ thu t ngoài không khí (m1). Sau ñó cân b ng cân th y tĩnh. Khi th c hi n vi c cân th y tĩnh thì ñ t viên m u vào giá treo, t t th giá treo cùng viên m u vào bình th y t i m c nư c ng p h t m u. Ch nư c tràn h t qua vòi tràn ti n hành l y thăng b ng cân và ghi l i kh i lư ng m u (m2). Cân th y tĩnh trư c khi cân m u ph i ñư c hi u ch nh thăng b ng v i giá treo không có m u n m ñ sâu ñúng như sau này s cân m u. Th tích viên m u (V) tính b ng cm3 xác ñ nh theo công th c: 95
 9. m1 − m2 V= ρn ρn- Kh i lư ng riêng c a nư c, l y b ng 1g/cm3; Trong ñó: ð i v i m u có l r ng l n thông nhau thì không ngâm nư c mà ti n hành y nóng m u t i kho ng 600C. Cân m u (m1) bu c t ng viên vào m t s i dây m nh, r i nhúng t ng viên vài l n vào thùng parafin ñã ñư c ñun ch y ñ t o ra l p b c dày ch ng 1mm kín xung quanh m u. Các b t khí ho c v t n t trên l p b c parafin ñư c chà kín b ng thanh s t hơ nóng. Sau ñó ñ ngu i r i cân m u có l p b c parafin (m2). Ti p theo ti n hành cân m u b ng cân th y tĩnh như trên (m3) Th tích viên m u (V) cũng tính b ng cm3, theo công th c: m 2 − m3 m2 − m1 V= − ρn ρp Trong ñó: ρn- Kh i lư ng riêng c a nư c, l y b ng 1g/cm3; ρp- Kh i lư ng riêng c a paraphin, l y b ng 0,93g/cm3. d) Tính k t qu Kh i lư ng th tích c a t ng viên m u (γ)ñư c kg/m3 theo công th c m γ = 1000 V Trong ñó : m- Kh i lư ng viên m u tr ng thái c n th , g; V- Th tích viên m u, tính b ng cm3. Kh i lư ng th tích c a bê tông kg/m3 chính xác t i 10kg/m3 là trung bình s h c c a 3 k t qu th trên 3 viên trong cùng m t t m u. 1.3.3. Phương pháp th ñ hút nư c bê tông n ng (TCVN 3113- 93) a) Thi t b th Cân k thu t chính xác t i 5g; Thùng ngâm m u; T s y 2000 C; Khăn lau m u. b) Ti n hành th L y 3 viên m u th hình d ng b t kỳ theo TCVN 3105-93 (xem m c 4.1.2). ð t các viên m u vào thùng ngâm (các viên m u lăng tr và kh i tr ñ t n m). ð nư c ng p m t ph n ba chi u cao m u và ngâm như v y trong m t gi . ð thêm nư c ng p hai ph n ba chi u cao m u và ngâm thêm m t gi n a. ð nư c ng p trên m t c a m u kho ng 5cm và gi m c nư c ñ cao này cho ñ n 96
 10. khi m u bão hoà nư c. C sau m i gi ngâm nư c thì v t m u ra m t l n, lau ráo m t ngoài r i cân chính xác t i 0,5 %. M u ñư c coi là bão hoà nư c khi sau hai l n cân k ti p nhau kh i lư ng m u chênh l ch nhau không quá 0,2 %. Các viên sau khi bão hoà nư c ñư c ñ t trong t s y v i nhi t ñ 105 – 1100C ñ s y khô ñ n kh i lư ng mà chênh l ch gi a hai l n k ti p nhau (th i gian cân k ti p nhau 24 gi ) không vư t quá 0,2 %, cho phép ñ p nh m u ñ s y nhanh. Khi ñó c n gi gìn ñ không b m t các m nh v c a m u. c) Tính k t qu ð hút nư c c a t ng viên m u % theo công th c: m1 − m0 H= 100 m0 Trong ñó : m1- Kh i lư ng viên m u tr ng thái bão hòa nư c, g; m0- Kh i lư ng viên m u tr ng thái khô, g. ð hút nư c c a bê tông là trung bình s h c c a ba (ho c hai n u t m u ch có hai viên). K t qu th tính chính xác ñ n 0,1%. 1.3.4. Phương pháp xác ñ nh ñ mài mòn bê tông n ng (TCVN 3114- 93) a) Thi t b th Máy mài ki u ЛКИ – 2, ЛКИ – 3 ho c Beme (hình v ) Cân k thu t chính xác t i 0,1g; Thư c k p cơ khí; Cát mài. Máy mài ki u ЛКИ ho c Beme có b ph n ch y u là m t ñĩa gang quay tròn v i v n t c 30 ± 1 vòng /phút ñ t trên m t m t ph ng n m ngang. ðĩa gang này ñư c g n v i m t máy ñ m vòng t ng ng máy sau m i 30m ñư ng mài. Ph n mài c a ñĩa 1. ðĩa mài; 2. ðòn b y; 3. M u th là m t vành tròn r ng kho ng 200mm có 4. ð i tr ng; 5. Bánh răng truy n 2 ñ c ng 185 – 215 KN/cm và có th tháo ñ ng 6. Bánh ñà; 7. Giá gi m u; l p ñư c. Vành mài này ch ñư c phép s 8. Máy ñ m vòng quay d ng khi trên m t mài không có các v t lõm sâu quá 0,5 mm và r ng quá 5mm. Hình 3.8. Thi t b mài mòn Trong trư ng h p không tho mãn các yêu c u trên, vành mài ph i ñư c láng l i ho c thay b ng vành m i. 97
 11. S t trên vành mài máy l p m t h p khuôn và m t ho c hai ñòn b y tương ng. ðòn b y này m t ñ u là ñ i tr ng, ñ u kia là cân, còn ñi m t a thì ñè vào chính trung tâm m t trên c a viên m u. ðòn b y ph i luôn t o trên viên m u m t áp l c không ñ i và b ng 0,6 daN/cm2 trong su t quá trình mài. L c ñè này ñư c hi u ch nh b ng c ly c a ñ i tr ng. Cát mài là cát tiêu chu n ñ th xi măng. b) Chu n b m u th L y và chu n b 3 viên m u theo TCVN 3105-93 (m c 4.1.2). Viên m u có th là hình kh i l p phương kích thư c c nh 70,7mm ho c viên tr có ñư ng kính b ng chi u cao b ng 70,7mm. Các viên m u ñúc khoan có kích thư c l n hơn ñu c c t v các viên có kích thư c như trên. Ch n m t ch u tác d ng mài mòn khi s d ng làm m t mài c a m u. K t c u s n ph m yêu c u th m u ñ nghi m thu tr ng thái nào thì mài m u ñúng tr ng thái ñó. Cách chu n b m u v tr ng thái c n th ti n hành như khi xác ñ nh kh i lư ng th tích c a bê tông n ng (xem m c 4.3.2c). c) Ti n hành th Cân m u chính xác t i 0,1g. Trên các m t m u s mài ti n hành ño các c p c nh song song t ng ñôi c a m u l p phương ho c hai ñư ng kính vuông góc nhau c a m u tr r i tính di n tích m t m u b mài. Khi th m u khô t nhiên trong không khí thì mài m u b ng cát mài khô. Trên vành tr i ñ u 20g cát mài khô r i ñ t m u vào khuôn sao cho m u có th c ñ ng t do theo các phương th ng ñ ng. Ti p ñó ñè g i t a c a ñòn b y lên tâm viên m u và dùng các qu cân gia t i m u ñ áp l c 0,6daN/cm2. B t cho ñĩa quay. Sau 30m ñư ng mài ( ng v i 28 vòng quay máy ЛКИ ho c 22 vòng quay máy Beme) máy t ñ ng d ng l i. Quét b ph n cát mài cũ, tr i ñ u trên vành mài 20g cát mài m i và l i b t máy cho ñĩa quay làm như v y 5 l n thì ñ m t chu kì v i t ng s 150m ñư ng mài. Sau m t chu kì, nh c m u ra, xoay m u ñi 900 quanh tr c th ng ñ ng r i l i mài m u v i chu kì 150m ñư ng mài m i. Ti n hành như v y, ñ 4 chu kì (600m ñư ng mài). C sau m i chu kì xoay m u ñi 900 cùng chi u v i l n trư c. Sau ñó nh c m u ra, lau s ch r i ñem cân chính xác t i 0,1g. Khi th m u tr ng thái bão hoà nư c thì dùng m u ñã ngâm bão hòa nư c và cũng làm như trên. Trư c khi tr i cát, ñĩa mài ñư c lau trư c b ng gi m, cát mài ph i là cát ư t t o b ng cách tr n ñ u 20g cát cho m t m mài v i 15ml nư c. Khi k t thúc 4 chu kì mài, m u ñư c ngâm tr l i vào nư c 30’, dùng gi m lau khô m t ngoài r i m i ñem cân. d) Tính k t qu ð mài mòn c a t ng viên m u (Mm) g/cm3, theo công th c: m0 − m 4 Mm = F 98
 12. Trong ñó : m0- Kh i lư ng viên m u trư c khi th , g; m4- Kh i lư ng viên m u sau 4 chu kì mài, g; F- Di n tích m t m u b mài, tính b ng cm2. ð mài mòn c a bê tông là trung bình s h c c a ba k t qu th trên ba viên m u khi các k t qu l n và nh không sai l ch quá 15% so v i k t qu c a viên trung bình. N u vư t quá 15% thì b c hai k t qu l n và nh . ð mài mòn c a bê tông s là k t qu th c a viên trung bình còn l i. 1.3.5. Phương pháp xác ñ nh ñ ch ng th m c a bê tông n ng (TCVN 3116-93) a) Thi t b th Máy th ñ ch ng th m (hình v ); Bàn ch i s t; Parafin ho c m bi ô tô; T s y 2000C; 1. Bơm; 2. Thùng ñ ng áp; 3. ð ng h áp l c; 4. Van ch u áp l c; 5. M u th ; 6. Áo m u Giá ép m u. Hình 3.9. Máy th ñ ch ng th m b) Chu n b m u th Chu n b m u th ch ng th m theo TCVN 3105-93 (xem m c 4.21). M i m u g m 6 viên hình tr ñư ng kính b ng chi u cao và b ng 150mm. K t c u nghi m thu tu i nào thì th m u tu i ñó, nhưng không s m hơn 28 ngày. Trong th i gian ch th k t c u s n ph m ñư c b o dư ng, ñóng r n ñi u ki n nào thì m u th cũng ñư c b o dư ng, ñóng r n trong ñi u ki n tương t . K t c u s n ph m yêu c u nghi m thu ch ng th m tr ng thái nào thì th ch ng th m trên m u ñúng tr ng thái ñó (khô, bão hoà). Nhi t ñ th b ng nhi t ñ phòng thí nghi m Không ñư c phép th trên các m u r ho c có v t n t. Trong trư ng h p không có m u như v y, ph i l p l i vi c ñúc m u b ng ñúng v t li u như khi thi công ho c khoan tr c ti p trên k t c u c n th . Trư c khi th , ph i dùng bàn ch i s t t y s ch màng h xi măng trên hai m t ñáy c a m u th . S y nóng m u t i 600C r i l y m bi ô tô ho c parafin ñun ch y quét ñ u lên xung quanh thành m u r i ép m u vào áo thép sao cho khe h gi a chúng ñư c l p ñ y hoàn toàn m ñ c ho c parafin. c) Ti n hành th K p ch t sáu áo có m u th vào bàn máy b ng gioăng cao su và các bu lông hãm. Bơm nư c cho ñ y các ng và khoang ch a, m van x h t không khí gi a các m u th và c t nư c bơm. Sau ñó ñóng van x khí. Bơm nư c áp l c tăng d n t ng c p, m i c p 2daN/cm2. Th i gian gi m u m t c p áp l c là 16h. Ti n hành tăng áp t i khi th y trên m t viên m u có xu t hi n nư c xuyên qua. Khi ñó khóa van và ng ng th viên m u b nư c xuyên qua. Sau 99
 13. ñó ti p t c th các viên còn l i và ng ng th toàn b khi 4 trong 6 viên ñã b nư c th m qua. d) Tính k t qu ð ch ng th m nư c c a bê tông ñư c xác ñ nh b ng c p áp l c nư c t i ña mà ñó 4 trong 6 viên m u th chưa b nư c xuyên qua. Theo k t qu thì ñó chính là c p áp l c cu i cùng trong thí nghi m trên và tr ñi 2daN/cm2. ¸ p l c ño g i là m c ch ng th m c a bê tông và kí hi u b ng B2, B4, B6, B8, B10 và B12. 1.3.6. Phương pháp xác ñ nh ñ co ngót c a bê tông n ng (TCVN 3117-93) a) Thi t b th ð ng h ño co ngót chính xác t i 0,001 mm (hình v ); Ch t và ñ u ño; T khí h u có nhi t ñ 27 ± 20C, ñ m 80 ± 5%. Hình 3.10. M u th ñ co b) Chu n b m u th ð co c a bê tông ch xác ñ nh trên các nhóm m u ñúc. Các m u ñư c ñúc và b o dư ng cho t i khi tháo khuôn TCVN 3105-93 (m c 4.2.1). Trên hai m t m u ti p giáp v i thành ñ ng c a khuôn nh nhàng ñ c 4 l sâu 0,5 cm r ng b ng t m g n ñ u ño và dùng v a g n ch c các ch t ño vào các v trí này (ñ gi m thao tác ñ c có th ñ l ch khi ñúc m u). Các ch t ño ph i n m cân ñ i trên hai ñư ng trung bình c a hai m t m u. Kho ng cách gi a các ch t ñư c l p b ng 1/2 ho c 2/3 chi u dài m u. G n ch t xong, m u ñư c gi m liên t c m t ngày r i ngâm nư c thêm hai ngày n a. c) Ti n hành th L y m u kh i thùng ngâm, lau ráo m t ngoài m u. ð t m u vào t khí h u, g n ñ u ño và ti n hành ño ngay s li u ñ u tiên. Khi ño, ñ t m u bê tông tư th th ng ñ ng, hai ñ u ñ ng h ti p xúc v i ñ u ño. Xoay ñi, xoay l i ñ ng h hai ba l n ñ ñ t t i v trí ti p xúc n ñ nh r i ñ c ñ ng h và ghi s ño vào nh t ký thí nghi m. Tu n t như v y ño xong v trí này chuy n ñ ng h sang v trí khác, ño xong m u này chuy n ñ ng h sang ño m u khác cho t i khi ño xong t t c các m u. Các s ño ñư c xác ñ nh tính t l n ño ñ u tiên, sau 1, 3, 7, 14 ngày và sau ñó hai tu n m t l n cho t i khi k t thúc. ð co c a bê tông ñư c xác ñ nh trong kho ng th i gian không ít hơn 120 ngày. Trong trư ng h p chênh l ch s ño gi a ba l n sau cùng không vư t quá sai s c a ñ ng h ño thì cho phép k t thúc thí nghi m s m hơn th i gian qui ñ nh. d) Tính k t qu ð co c a t ng viên m u bê tông t i th i ñi m thí nghi m ñư c mm/m theo công th c: 100
 14. ∆l t εt = l Trong ñó : ∆lt- Chênh l ch chi u dài gi a các ch t ño c a m u t i th i ñi m t so v i ban ñ u, mm; l- Kho ng cách gi a các ch t ño, m; ∆lt, l- ðư c l y theo s ño trung bình trên hai m t m u c a t ng viên m u. ð co c a bê tông t i th i ñi m t là trung bình s h c c a ba k t qu th trên ba viên m u cùng t tính chính xác t i 0,001mm. 1.3.7. Phương pháp xác ñ nh cư ng ñ ch u nén c a bê tông n ng (TCVN 3118-93) a) Thi t b th Máy nén; Thư c lá kim lo i; ð m truy n t i (s d ng khi nén các n a viên m u ñ m sau khi u n gãy). ð m truy n t i làm b ng thép dày 20 ± 2mm có x rãnh cách ñ u m u 30 ± 2mm. Ph n truy n t i vào m u có kích thư c b ng kích thư c ti t di n c a các viên m u ñ m (100 x 100, 150 x 150, 200 x 200mm). b) Chu n b m u th Chu n b m u th nén theo nhóm m u. M i nhóm m u g m 3 viên. Khi s d ng bê tông khoan c t t k t c u, n u không ñ 3 viên thì ñư c phép l y 2 viên làm m t nhóm m u th . Vi c l y h n h p bê tông, ñúc, b o dư ng, khoan c t bê tông và ch n kích thư c viên m u th nén ti n hành theo TCVN 3105-93 (m c 4.1). Viên chu n ñ xác ñ nh cư ng ñ nén c a bê tông là viên m u l p phương kích thư c 150 x 150 x 150mm. Các viên m u l p phương kích thư c khác tiêu chu n và các viên m u tr sau khi th nén ph i ñư c tính ñ i k t qu th v cư ng ñ viên chu n. K t c u s n ph m yêu c u th m u ñ nghi m thu thi công ho c ñưa vào s d ng tu i, tr ng thái nào thì ph i th nén các viên m u ñúng tu i và tr ng thái ñó. Ki m tra và ch n hai m t ch u nén c a các viên m u th sao cho: Khe h l n nh t gi a chúng v i thư c th ng ñ t áp sát xoay theo các phương không vư t quá 0,05mm trên 100mm tính t ñi m tì thư c. Khe h l n nh t gi a chúng v i thành thư c k góc vuông khi ñ t thành kia áp sát các m t k bên c a m u l p phương ho c các ñư ng sinh c a m u tr không vư t quá 1mm trên 100mm tính t ñi m tì thư c trên m t ki m tra. ð i v i các viên m u l p phương và các viên n a d m ñã u n không l y m t t o b i ñáy khuôn ñúc và m t h ñ ñúc m u làm hai m t ch u nén. 101
 15. c) Ti n hành th Xác ñ nh di n tích ch u l c c a m u: ðo chính xác t i 1mm các c p c nh song song c a hai m t ch u nén (ñ i v i m u l p phương) các c p có ñư ng kính vuông góc v i nhau t ng ñôi m t trên t ng m t ch u nén (ñ i v i m u tr ), xác ñ nh di n tích hai m t ch u nén trên và dư i theo các giá tr trung bình c a các c p c nh ho c các c p ñư ng kính ñã ño. Di n tích ch u l c nén c a m u khi ñó chính là trung bình s h c di n tích c a hai m t. Di n t ch ch u l c khi th các n a viên d m ñã u n gãy ñư c tính b ng trung bình s h c di n tích các ph n chung gi a các m t ch u nén phía trên và phía dư i v i các ñ m thép truy n l c tương ng. Xác ñ nh t i tr ng phá ho i m u: Ch n thang l c thích h p c a máy ñ khi nén t i tr ng phá ho i n m trong kho ng 20 – 80% t i tr ng c c ñ i c a thang l c nén ñã ch n. Không ñư c nén m u n m ngoài thang l c trên. ð t m u vào máy nén sao cho m t m t ch u nén ñã ch n n m ñúng tâm th t dư i c a máy. V n hành máy cho m t trên c a m u nh nhàng ti p c n v i th t trên c a máy. Ti p ñó tăng t i liên t c v i v n t c không ñ i và b ng 6 ± 4 daN/cm2 trong m t giây cho t i khi m u b phá ho i. Dùng t c ñ gia t i nh ñ i v i các m u bê tông có cư ng ñ th p, t c ñ gia t i l n ñ i v i các m u bê tông cư ng ñ cao. L c t i ña ñ t ñư c là giá tr t i tr ng phá ho i m u. d) Tính k t qu Cư ng ñ nén c a t ng viên m u bê tông (R) ñư c tính b ng daN/cm2 theo công th c: P R =α F Trong ñó : P- T i tr ng phá ho i m u, tính b ng daN; F- Di n tích ch u l c nén c a viên m u, tính b ng cm2; α- H s tính ñ i k t qu th nén các viên m u bê tông kích thư c khác tiêu chu n v cư ng ñ c a viên m u chu n kích thư c 150 x 150 x 150 mm. Giá tr α l y theo b ng sau. B ng 3.3 Hình dáng và kích thư c c a m u (mm) H s tính ñ i M u l p phương a x a x a = 100 x 100 x 100 0,91 150 x 150 x 150 1,00 200 x 200 x 200 1,05 300 x 300 x 300 1,10 M u tr d x h = 71,4 x 143 và 100 x 200 1,16 150 x 300 1,20 102
 16. 200 x 400 1,24 Chú thích: - Không ñư c phép s d ng các giá tr α th p hơn các giá tr ghi trong b ng 3.31 - Khi nén các m u n a d m giá tr h s chuy n ñ i cũng ñư c l y như m u l p phương cùng ti t di n ch u nén. Tuy nhiên k t qu th ch dùng ñ nghiên c u. Khi th các m u tr khoan c t t các c u ki n ho c s n ph m mà t s chi u cao v i ñư ng kính c a chúng nh hơn 2 thì k t qu cũng tính theo công th c và h s α nhưng ñư c nhân thêm v i h s β l y theo b ng sau B ng 3.4 H/d 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 β 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 Cư ng ñ ch u nén c a bê tông ñư c xác ñ nh t các giá tr cư ng ñ nén c a các viên trong t m u bê tông như sau: So sánh các giá tr cư ng ñ nén l n nh t và nh nh t v i cư ng ñ nén c a viên m u trung bình. N u c hai giá tr ñó ñ u không l ch quá 15% so v i cư ng ñ nén c a viên m u trung bình thì cư ng ñ nén c a bê tông ñư c tính b ng trung bình s h c c a 3 k t qu th trên 3 viên m u. N u m t trong hai giá tr ñó ñ u l ch quá 15% so v i cư ng ñ nén c a viên m u trung bình thí b c hai k t qu l n nh t và nh nh t. Khi ñó cư ng ñ nén c a bê tông là cư ng ñ nén c a m t viên m u còn l i. Trong trư ng h p t m u bê tông ch có hai viên thì cư ng ñ nén c a bê tông ñư c tính b ng trung bình s h c k t qu th c a hai viên m u ñó. 1.3.8. Phương pháp xác ñ nh cư ng ñ kéo khi u n bê tông n ng (TCVN 3119-93) a) Thi t b th Hình 3.11. Thí nghi m u n bê tông 103
 17. Máy th u n; Thư c lá kim lo i; Máy th u n g m m t d m thép c ng n m ngang, trên d m có hai g i t a con lăn ñư ng kính 25 – 30 mm. G i th nh t là g i di ñ ng, g i th hai là g i c ñ nh. Kho ng cách gi a hai g i t a ñư c thay ñ i và ñi u ch nh b ng cách trư t các g i trên d m ngang và ñ nhv vào d m b ng c hãm. M u th u n ñư c ñ t trên các g i này. L c u n ñư c truy n t máy nén xu ng m u th nh m t kh p c u, m t d m thép ph và hai g i truy n t i có c u t o tương t như các g i t a. ð dài c a các g i truy n t i và các g i t a ph i l n hơn chi u r ng c a m u th u n. ð võng c a d m thép ph khi truy n t i ph i l n hơn 1/500 kh u ñ u n c a d m. b) Chu n b m u th : M u u n th theo nhóm m u, m i nhóm m u g m 3 d m. Khi s d ng các d m bê tông c t t k t c u n u không có ñ 3 d m thì ñư c phép l y 2 d m làm m t nhóm m u th . Vi c l y m u h n h p bê tông, ñúc, b o dư ng khoan c t bê tông và ch n kích thư c viên d m ñ làm m u th ph i ñư c ti n hành theo TCVN 3105-93. M u chu n ñ xác ñ nh cư ng ñ kéo khi u n c a bê tông là m u d m kích thư c 150 x 150 x 600 mm. K t c u s n ph m yêu c u nghi m thu tu i và tr ng thái nào thì ph i th u n các m u d m ñúng tu i và tr ng thái ñó. c) Ti n hành th ðo cá kích thư c ti t di n ch u u n c a m u chính xác t i 1mm. Kích thư c m i chi u c a ti t di n ñư c tính b ng trung bình s h c c a hai ñư ng trung bình trên hai m t ñ i di n t o ra chi u ñó. Ch n thang l c u n thích h p ñ khi th , t i tr ng phá ho i n m trong kho ng 20 - 80% t i tr ng c c ñ i c a máy. ð i v i m u th u n, m u lên máy u n theo sơ ñ hình 1 sao cho hư ng tác d ng c a l c song song v i m t h c a m u d m bê tông khi ñ . Sai l ch v trí ñ t l c, các kho ng cách gi a hai g i truy n t i không vư t quá 0,5mm. Tr c d c c a d m thép ngang, d m thép ph ph i cùng n m trên m t m t ph ng. Gi các g i truy n l c và m t trên c a m u cho phép ñ t các t m ñ m b ng g dán 3 l p dày 4 ± 1mm, r ng 15 ± 2mm; dài b ng chi u r ng m u th ñ l c tác d ng ñư c truy n lên m u th . U n m u b ng cách tăng t i liên t c lên m u v i t c ñ không ñ i và b ng 0,6 ± 0,4 daN/cm2 trong m t giây cho t i khi gãy m u. L c t i ña ñ t ñư c khi u n th là t i tr ng u n gây n t m u. d) Tính k t qu : 104
 18. Cư ng ñ kéo khi u n c a t ng m u bê tông ñư c tính b ng daN/cm2 theo công th c: P.l Rku = γ ab 2 Trong ñó: P- T i tr ng u n g y m u, tính b ng daN; l- Kho ng cách gi a hai g i t a, tính b ng cm; a- Chi u r ng ti t di n ngang c a m u, tính b ng cm; b- Chi u cao ti t di n ngang c a m u, tính băng cm; γ- H s tính ñ i cư ng ñ kéo khi u n t các m u kích thư c khác d m chu n sang m u d m kích thư c chu n 150 x 150 x 600 mm. H s γ l y theo b ng sau B ng 3.5 Kích thư c m u d m (mm) Hs 100 x 100 x 400 1,05 150 x 150 x 600 1,00 200 x 200 x 800 0,95 Chú thích: Không ñư c phép s d ng các giá tr γ th p hơn giá tr ghi - b ng 3.33. - N u m u d m b gãy ngoài kho ng m t ph n ba gi a kh u ñ u n, thì lo i b k t qu c a m u này. Cư ng ñ kéo dài khi u n c a bê tông ñư c xác ñ nh cư ng ñ trung bình c a 3 viên trong nhóm m u n u giá tr l n nh t và nh nh t không vư t quá 15% so v i giá tr c a viên trung bình thì lo i b c hai k t qu l n nh t và nh nh t. Khi ñó cư ng ñ kéo dài khi u n c a bê tông ñư c tính theo giá tr c a viên trung bình còn l i. Khi nhóm m u ch có hai d m, cư ng ñ kéo dài khi u n c a bê tông ñư c tính b ng trung bính s h c k t qu th c a hai viên d m ñó. Cư ng ñ kéo d c tr c c a bê tông, Rk ñư c tính theo cư ng ñ kéo u n, Rku b ng công th c: Rk = 0,58 Rku 1.3.9. Phương pháp th cư ng ñ kéo khi b a bê tông n ng (TCVN 3120-93) a) Thi t b th Máy nén; G i truy n t i; ð mg ; 105
 19. G i truy n t i (s d ng khi các viên m u l p phương ho c các m u d m) ñư c làm b ng thép v i thi t di n là c a ñư ng tròn bán kính 75 mm và dài b ng kích thư c c nh c a viên m u l p phương; T m ñ m g ñư c làm b ng g dán nhi u l p dài b ng kích thư c c nh c a m u l p phương ho c ñư ng sinh c a m u tr , r ng 15 ± 2mm và dày 4 ± 1mm. M i t m ñ m g ch s d ng cho m t l n. Hình 3.12 Sơ ñ th b a Chu n b m u th M u th theo nhóm, m i nhóm m u g m 3 viên. Khi s d ng m u khoan, c t t k t c u, s n ph m, n u không có ñ 3 viên thì ñư c phép l y 2 viên làm m t t m u th . L y h n h p bê tông, ch n kích thư c hình dáng viên m u, ñúc b o dư ng ho c khoan c t các viên, m u th ph i ñư c ti n hành theo TCVN 3105-93 (m c 4.1). M u chu n ñ xác ñ nh cư ng ñ kéo khi b a c a bê tông là viên m u l p phương kích thư c 150 x 150 x 150 mm. K t c u s n ph m yêu c u nghi m thu tu i và tr ng thái nào thì ph i th b a mu ñúng tu i và tr ng thái ñó. b) Ti n hành th Xác ñ nh di n tích thi t di n ch u kéo khi th b a c a các viên m u: Trên các viên m u l p phương k khung t o b i hai ñư ng s ñ t l c và hai ñư ng trung bình trên hai m t viên m u vuông góc v i các ñư ng ñ t l c sao cho m t ph ng khung vuông góc v i m t h c a viên m u bê tông khi ñ . Trên các m u tr k khung t o b i hai ñư ng sinh và hai ñư ng kính cũng n m trên m t m t ph ng. Di n tích thi t di n ch u kéo khi b a chính là di n tích c a khung ñã k tính theo các giá tr trung bình c a các c p c nh song song v i nhau t ng ñôi m t ño chính xác t i 1 mm. T y s ch các khung ñã k ñ t m u chính tâm gi a các t m ñ m truy n t i. Th b a m u tr theo sơ ñ hình a, m u l p phương theo sơ ñ hình b, m u d m theo sơ ñ hình c. B a m u b ng các tăng t i liên t c lên m u v i t c ñ không ñ i và b ng 0,6 ± 0,4 daN/cm2 trong m t giây cho ñ n khi m u b b a ñôi. Th i gian b a v m t viên m u ít nh t 30 giây. L c t i ña ñư c khi b a là t i tr ng b a ñôi m u. c) Tính k t qu 106
 20. Cư ng ñ kéo dài khi b a c a t ng viên m u bê tông ñươc tính b ng daN/cm2 chính xác t i 0,5 daN/cm2 theo công th c: 2P Rkb = δ F Trong ñó: P- T i tr ng b a ñôi m u, tính b ng daN; F- Di n tích ti t di n ch u kéo khi b a c a viên m u, tính b ng cm2; δ- H s chuy n ñ i cư ng ñ kéo khi b a t các viên m u kích thư c khác viên chu n v viên m u l p phương kích thư c chu n 150 x 150 x 150mm, xác ñ nh b ng th c nghi m. Cư ng ñ ch u kéo khi b a c a bê tông là giá tr trung bình c a ba viên trong t m u n u giá tr l n nh t và nh nh t không l ch nhau quá 15% so v i giá tr c a viên trung bình. N u m t trong hai giá tr trên chênh l ch quá 15% so v i viên trung bình thì lo i b c hai giá tr l n nh t và nh nh t. Khi ñó cư ng ñ ch u kéo khi b a c a bê tông ñư c tính b ng trung bình s h c k t qu th c a hai viên m u ñó. 1.3.10.Phương pháp xác ñ nh cư ng ñ lăng tr và mô ñun ñàn h i khi nén tĩnh (TCVN 5726-93) a) Thi t b th Máy nén; Bi n d ng k : S d ng bi n d ng k ñòn b y ho c các lo i ñ ng h ño bi n d ng l p trên khung gá vào m u (hình 3.25). Các d ng c ño bi n d ng ph i ñ m b o ñ chính xác c a các s ño bi n d ng tương ñ i t i ± 5 x 10-6; Hình 3.13. Khung và ñ ng h bi n d ng Thư c lá kim lo i. b) Chu n b m u th Chu n b 6 viên m u lăng tr . 3 viên dùng ñ th cư ng ñ , 3 viên dùng ñ th mô ñun ñàn h i. Khi c t bê tông t k t c u ñ t o m u, n u không có ñ 3 viên cho m i ch tiêu thì ñư c phép s d ng 2 viên ñ th t ng ch tiêu. Vi c l y m u h n h p bê tông, ñúc, b o dư ng, khoan c t m u bê tông và ch n kích thư c ñ th cư ng ñ lăng tr và mô ñun ñàn h i ñư c ti n hành theo TCVN 3105-93 (m c 4.1). K t c u s n ph m yêu c u th tr ng thái nào thì m u ñư c chu n b ñ th ñúng tr ng thái ñó. Trên 4 m t ñ ng c a t ng viên m u k 4 ñư ng trung bình song song v i tr c d c c a viên ñ ñ t kho ng cách ño bi n d ng. Kho ng cách ño ñư c ñ t cách ñ u 107
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2