intTypePromotion=1
ADSENSE

Thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng part 7

Chia sẻ: Ajdka Ajsdkj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

101
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng part 7', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng part 7

 1. ± 5,9 8 1570 50,3 395 79,0 63,2 20 ± 4,3 7 1570 38,5 302 60,4 48,3 20 ± 4,3 7 1670 38,5 302 64,3 51,4 20 ± 3,7 6 1670 28,3 222 47,3 37,8 15 ± 3,7 6 1770 28,3 222 50,1 40,1 15 ± 3,1 5 1670 19,6 154 32,7 26,2 15 ± 3,1 5 1770 19,6 154 34,7 27,8 15 ± 2,0 4 1670 12,6 98,9 21,0 16,8 10 ± 2,0 4 1770 12,6 98,9 22,3 17,8 10 ± 1,5 3 1770 7,07 55,5 12,5 10,0 7,5 ± 1,5 3 1860 7,07 55,5 13,1 10,5 7,5 ± 1,25 2,5 1860 4,91 38,5 9,13 7,3 7,5 ± 1,25 2,5 1960 4,91 38,5 9,62 7,7 7,5 (1) Gi i h n b n kéo danh nghĩa ñư c tính t di n tích m t c t ngang danh nghĩa và l c l n nh t và ñư c làm tròn ñ n 10N/mm2. (2) Kh i lư ng c a m t ñơn v chi u dài ñư c tính v i kh i lư ng riêng c a thép là 7,85kg/dm3. ð giãn dài tính b ng ph n trăm ng v i l c l n nh t ñư c ño trên chi u dài 200mm không ñư c nh hơn 1,5%. T t c các dây ph i có cơ ch phá hu d o khi quan sát b ng m t thư ng. T t c các dây ph i ch u ñư c khi th u n g p xung quanh bán kính u n ñư c nêu trong c t cu i cùng c a b ng trên. S l n g p ít nh t là b n ñ i v i dây tròn trơn và ba ñ i v i dây có v t n hay v n. c) Kích thư c và tính ch t c a dây ñư c kh ng su t B¶ng 6.10. KÝch th−íc, khèi l−îng v tÝnh chÊt thö kÐo cña d©y ® ®−îc khö øng suÊt Gi i Di n Kh i lư ng c a Giá tr ðư ng h n tích m t ñơn v dài Bán kính bn m tc t kính L c ng v i danh kéo ngang Sai l ch Lc u n, Danh gi i h n ch y nghĩa, danh danh cho ln mm nghĩa, mm nghĩa, nghĩa, phép, nh t, 0,1% 0,2% g/m N/mm2 mm2 g/m kN kN kN ± 10,5 12,2 1470 117 918 115 138 141 30 ± 10,5 12,2 1570 117 918 123 147 151 30 ± 8,6 10 1470 78,5 617 93,5 92,3 94,3 25 175
 2. ± 8,6 10 1570 78,5 617 79,0 98,6 101 25 ± 7,2 9 1470 63,6 499 84,0 74,8 76,7 25 ± 5,9 8 1570 50,3 395 60,4 65,6 67,1 20 ± 5,9 8 1670 50,3 395 64,3 69,7 71,4 20 ± 4,3 7 1570 38,5 302 47,3 50,1 51,3 20 ± 4,3 7 1670 38,5 302 50,1 53,4 54,7 20 ± 3,7 6 1670 28,3 222 32,7 39,3 40,2 15 ± 3,7 6 1770 28,3 222 34,7 41,6 42,6 15 ± 3,1 5 1670 19,6 154 21,0 27,2 27,8 15 ± 3,1 5 1770 19,6 154 22,3 28,8 29,5 15 ± 2,0 4 1670 12,6 98,9 22,3 17,5 17,9 10 ± 2,0 4 1770 12,6 98,8 22,3 18,5 19,0 10 Môñun ñàn h i có th l y b ng 205kN/mm2 ± 10kN/mm2 ð giãn dài tương ñ i ng v i l c l n nh t ñư c ño trên chi u dài 200mm không ñư c nh hơn 3,5%. T t c các dây ph i có cơ ch phá h y d o khi quan sát b ng m t thư ng. T t c các dây ph i ch u ñư c khi th u n g p trong c t cu i cùng c a b ng trên. S l n u n ít nh t là b n ñ i v i dây tròn trơn và ba ñ i v i dây có v t n hay dây v n. 1.1.4 Thép c t bê tông d ng l c - dây tôi và ram TCVN 6284:1997 a) Yêu c u chung Tiêu chu n này qui ñ nh các yêu c u ñ i v i dây thép tròn ñư c ch t o t thép tôi và ram có ñ b n cao, có b m t trơn, v n, có rãnh khía ho c có v t n. Dây thép ph i ñư c s n xu t t thép có giói h n b n cao. Thép ñư c cung c p d ng không có m i hàn và ch n i. B m t c a dây có th d ng trơn, v n, rãnh khía ho c có v t n. M c ñích c a b m t có gân ho c có v t n là ñ làm tăng ñ bám gi a dây thép và bê tông. b) Kích thư c, kh i lư ng và ñ b n B ng 6.11. Kích thư c, kh i lư ng và tính ch t th kéo c a dây thép tôi và ram 176
 3. Di n Kh i lư ng Gi i c am t Giá tr tích ðư ng h n ñơn v dài mt D ng kính bn ct b danh kéo Gi i Gi i Gi i ngang m t nghĩa, danh danh Nh Ln hn hn hn mm nghĩa, nghĩa, nh t, nh t, bn ch y ch y N/mm2 mm2 g/m g/m kéo, 2%, 1%, N/mm N/mm N/mm2 2 2 6,0 28,3 210 228 7,0 38,5 285 310 8,0 50,3 373 404 Tr¬n 10,0 1570 78,5 582 631 1570 1420 1380 12,2 117 867 941 ®èi víi ®èi víi ®èi víi 14,0 154 1143 1239 mäi mäi mäi kÝch kÝch kÝch 16,0 201 1491 1617 th−íc th−íc th−íc 6,2 30,2 224 243 7,2 40,7 301 327 1570 1420 1380 G©n 8,0 1570 50,3 373 404 ®èi víi ®èi víi ®èi víi 10,0 78,5 582 631 mäi mäi mäi kÝch kÝch kÝch 12,0 113 838 909 th−íc th−íc th−íc 14,0 154 1143 1239 16,0 201 1491 1617 Cã 7,1 40 310 327 1420 1275 1250 r nh 9,0 1420 64 482 522 ®èi víi ®èi víi ®èi víi khÝa 10,7 90 679 735 mäi mäi mäi hoÆc kÝch kÝch kÝch vÕt Ên 12,6 125 942 1020 th−íc th−íc th−íc ð giãn dài tương ñ i ng v i l c l n nh t, Agt, không ñư c nh hơn qui ñ nh trong b ng sau. B ng 6.12. ð giãn dài qui ñ nh C pñ d o ð giãn dài, Agt, % DÎo 35 3,5 177
 4. DÎo 25 2,5 T t c các lo i dây ph i có cơ ch phá h y d o v i s co th t có th nhìn th y b ng m t thư ng. Các lo i dây có ñư ng kính danh nghĩa ñ n 10mm ph i ch u ñư c b n l n th u n g p mà không ñư c có b t kì m t v t r n n t nào nhìn th y ñư c. Nh ng lo i dây l n hơn 10mm ph i ch u ñư c m t l n th u n t 1600 ñ n 1800 mà không ñư c có b t kì m t v t r n n t nào có th nhìn th y ñư c. ðư ng kính c a g i u n b ng 10 l n ñư ng kính danh nghĩa c a dây. 1.1.5 Thép c t bê tông d ng l c - thép thanh cán nóng có ho c không x lý ti p TCVN 6284:1997 a) Yêu c u chung Tiêu chu n này qui ñ nh các yêu c u ñ i v i thép thanh tròn có ñ b n cao. Các thanh này ñư c cung c p tr ng thái cán nóng ho c tr ng thái sau ñó có x lí (gia công). B m t c a thanh có th là trơn ho c v n. Các thanh ñư c cung c p d ng th ng. Hình d ng b m t có th là trơn hay có gân. Trong trư ng h p thanh v n, có gân ph i n m ngang v i kho ng cách gi a các gân tương ñ i ñ u ñ n không ñư c l n hơn 0,8 x ñư ng kính danh nghĩa c a thanh. b) Kích thư c, kh i lư ng và ñ b n c) B¶ng 6.13. KÝch th−íc, khèi l−îng v tÝnh chÊt thö kÐo cña thÐp thanh c¸n nãng ng Di n Kh i lư ng c a Gi i Giá tr ðư ng su t tích m t ñơn v dài h nb n kính ch y m tc t kéo Tham Sai l ch Lc Lc danh 0,1% ngang danh kh o, cho ln ch y nghĩa, danh danh nghĩa, kg/m phép, nh t, 0,1%kN mm nghĩa, nghĩa, N/mm2 % kN N/mm2 mm2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 15 176,7 1,39 185 145 17 227,0 1,78 235 190 20 314,0 2,47 325 260 23 1030 835 415,5 3,26 +4 430 340 26 530,9 4,17 -4 545 445 32 804,2 6,31 830 670 36 1018,0 7,99 1050 850 40 1257,0 9,86 1295 1050 15 176,7 1,39 190 165 178
 5. 17 227,0 1,78 245 210 20 314,0 2,47 340 290 23 415,5 3,26 +4 450 385 26 1080 930 530,9 4,17 -4 575 495 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 32 804,2 6,31 870 750 36 1018,0 7,99 1100 945 40 1257,0 9,86 1360 1170 15 176,7 1,39 210 165 17 227,0 1,78 270 210 20 314,0 2,47 370 290 23 1180 930 415,5 3,26 +4 490 385 26 530,9 4,17 -4 625 495 32 804,2 6,31 950 750 36 1018,0 7,99 1200 945 40 1257,0 9,86 1485 1170 15 176,7 1,39 215 190 17 227,0 1,78 280 245 20 314,0 2,47 385 340 23 1230 1080 415,5 3,26 +4 510 450 26 530,9 4,17 -4 655 575 32 804,2 6,31 990 870 36 1018,0 7,99 1250 1100 40 1257,0 9,86 1545 1360 ð giãn dài tương ñ i ng v i ñi m l c l n nh t, Agt không ñư c nh hơn 3,5%. N u c n, các thanh có th ñư c th u n và không b g y hay r n n t nhìn th y b ng m t thư ng. 1.2 Phương pháp th kéo thép TCVN 197-1985 Tiêu chu n áp d ng cho vi c th kéo tĩnh các m u thép nhi t ñ 20 ± 150C ñ xác ñ nh các ñ c trưng cơ h c (tr các thép t m có chi u dày nh hơn 0,5mm và các thép có ñư ng kính nh hơn 3mm): - Gi i h n t l (quy ư c); - Gi i h n ch y (v t lý); - Gi i h n ch y (quy ư c); - Gi i h n b n trư c khi ñ t; 179
 6. - Gi i h n b n th c sau khi ñ t; - ð giãn dài tương ñ i sau khi ñ t; - ð th t tương ñ i sau khi ñ t; 1.2.1 Thu t ng , kí hi u và ñ nh nghĩa B ng 6.14 Kí hi u ðơn v ð nh nghĩa Thu t ng quy ưc (2) (1) (3) (4) L 1. Chi u dài ph n làm mm Chi u dài ph n m u có di n tích m t vi c ban ñ u c a m u c t ngang không ñ i Lo 2. Chi u dài tính toán mm Chi u dài ph n m u ñ tính ñ giãn dài ban ñ u c a m u L1 3. Chi u dài tính toán sau mm Chi u dài ph n m u ñ tính ñ giãn dài khi ñ t c a m u sau khi ñ t (2) (1) (3) (4) d0 4. ðư ng kính ban ñ u mm ph n làm vi c c a m u d1 5. ðư ng kính nh nh t mm c a m u sau khi ñ t a0 6. Chi u r ng ban ñ u mm ph n làm vi c c a m u có m t c t ngang hình ch nh t b0 7. Chi u r ng ban ñ u mm ph n làm vi c c a m u có m t c t ngang hình ch nh t mm2 F0 8. Di n tích m t c t ngang ban ñ u ph n làm vi c c a m u mm2 F1 9. Di n tích m t c t ngang nh nh t c a m u sau khi ñ t L0 10. Chi u dài ban ñ u mm Chi u dài có m t c t ngang không ñ i 180
 7. c a m u có m t c t ngang hình ch nh t ∆L 11. Bi n d ng dài tuy t mm Giá tr hi u s gi a L1 và L0 ñ i c a m u sau khi ñ t P 12. L c kéo d c tr c N L c kép theo phương trùng v i tr c c am u N/mm2 σz 13. ng su t pháp tuy n Giá tr c a t s gi a l c P và di n tích quy ư c F (2) (1) (3) (4) N/mm2 σt 14. ng su t pháp tuy n Giá tr c a t s gi a l c P và di n tích th c t i m t th i ñi m m t c t ngang t i th i ñi m xác ñ nh xác ñ nh ñó N//mm2 Giá tr ng su t tương ng v i ñi m có σtl 15. Gi i h n t l quy ưc l c kéo Ptl t i ñó tang c a góc t o b i ti p tuy n c a ñ th P-DL v i tr c l c kéo tăng lên 50% so v i tang c a góc ñó t i ph n ñàn h i N/mm2 σch 16. Gi i h n ch y v t lý Giá tr ng su t trong m u tương ng v i th i ñi m c a bi n d ng d o trong ñó không có s tăng hay gi m t i tr ng rõ r t N/mm2 17. Gi i h n ch y trên Giá tr ng khi su t hi n s ch y ñ u σ ch tr tiên c a m u N/mm2 18. Gi i h n ch y dư i Giá tr ng su t tương ñ i ng v i t i d σ ch tr ng giai ño n mà s ch y c a m u không tăng hay gi m rõ r t N/mm2 19. Gi i h n ch y quy Giá tr ng su t trong ñó bi n d ng d o t σ ch ư c v i gi thi t theo ñ i ñ t ñ i lư ng cho trư c bi u th b ng lư ng bi n d ng d o khi % ñ i v i chi u dài tính toán ban ñ u tăng t i c a m u ho c chi u dài tính toán c a ten-sơ-mét. ð i lư ng cho trư c ph i ñưa vào ch s kí hi u, vd: σ0,2 N/mm2 20. Gi i h n ch y quy Giá tr ng su t tương ng ñ sau khi h σ ch ư c theo gi thi t c a ñ i h t i m u còn gi l i ñ giãn dài còn lư ng bi n d ng dư khi dư cho trư c bi u th theo % ñ i v i h ti chi u dài tính toán ban ñ u c a ten-sơ- mét N/mm2 σb 22. Giá tr ñ b n t c Giá tr ng su t tương ng v i l c kéo th i l n nh t trư c khi m u ñ t (Pmax/F0) N/mm2 23. Gi i h n ñ b n khi Giá tr ng su t ñư c xác ñ nh b ng t 181
 8. ñt s gi a l c kéo phá h ng và di n tích m t c t ngang nh nh t c a m u sau khi ñ t 24. ð giãn tương ñ i T s gi a ñ giãn dài tuy t ñ i c a d δb sau khi m u ñ t m u sau khi ñ t v i chi u dài tính toán ban ñ u Ψ% 25. ð th t tương ñ i sau T s gi a ñ th t tuy t ñ i c a m u khi ñ t sau khi ñ t v i di n tích m t c t ngang ban ñ u 1.2.2 Chu n b m u th M u th có th có m t c t ngang tròn, vuông ch nh t, ví d hình d ng như trên hình 6.3 . Chi u dài tính toán ban ñ u c a m u có th là: Lo = 5,65 F0 ho c Lo = 11,3 F0 M u ñư c c t t t m kim lo i có chi u dày t 0,5 ñ n 3mm, kích thư c c a m u ñư c quy ñ nh trong b ng sau. B ng 6.15 Chi u dày m u Chi u r ng m u (mm) Chi u dài tính toán (mm) (mm) 12,5 50 T 0,5 ñ n 2 20,0 80 L n hơn 2 ñ n 3 Hình 6.1. M u kim lo i 1. Ti t di n tròn; 2. Ti t di n vuông ð i v i m u hình tr , ñư ng kính danh nghĩa ph n làm vi c c a m u có giá tr t 3 – 30mm, sai l ch gi i h n cho phép b ng t 0,1 ÷ 0,25 mm. ð i v i các m u 182
 9. m t c t ngang ch nh t, sai l ch gi i h n v chi u r ng danh nghĩa ph n làm vi c c a m u qui ñ nh t 0,2 ÷ 0,5mm. T s gi a chi u r ng và chi u dày c a m u có m t ngang hình ch nh t t l theo kích thư c c a m u. N u chi u dày l n hơn 3mm thì t l này s là 8 : 1. Hình dáng kích thư c các ñ u cu i m u cũng như hình d ng kích thư c c a ph n k p vào máy th c n phù h p v i tiêu chu n các ngành c p máy th . Ph i có góc lư n ñ u t i ch chuy n ti p gi a ph n làm vi c và ph n k p vào ngàm c p. Chi u dài làm vi c m u ph i n m trong gi i h n: - ð i v i m u hình tr t L0 + 0,5d0 ñ n L0 + 2d0. - ð i v i m u có m t c t hình ch nh t có chi u dày l n hơn 3mm thì t L0 + 1,5 F0 ñ n L0 + 2,5 F0 . - ð i v i m u có m t c t ngang hình ch nh t có chi u dày nh hơn 5mm thì t L0+0,5b ñ n L0+2b0. Khi th tr ng t i, chi u dài làm vi c c a các m u ph ng có chi u dày nh hơn 3mm và các m u hình tr ch n gi i h n l n nh t, còn ñ i v i các m u ph ng có chi u dày l n hơn 3mm là L0 + 2 F0 . M u th ñư c gia công trên các máy c t kim lo i. Nhám b m t ph n làm vi c c a các m u hình tr ph i Ra ≤ 0,63µm, các m u ph ng Ra ≤ 2,5µm theo TCVN 2511-1978. M u th ph ng t kim lo i cán, ñúc và các phôi lo i khác có th có b m t ban ñ u c a phôi, ph i dũa các c nh b ng dũa m n. Chi u dài tính toán ban ñ u c a m u ñư c gi i h n b ng hai v ch v i ñ chính xác ñ n 1%. ð tính toán ñ dài c n v ch trên ph n làm vi c c a m u nh ng kho ng 5mm hay 10mm b ng cách v ch nông hay bút chì. Chi u dài tính toán ban ñ u và su khi ñ t c a m u ñư c ño v i ñ sai l ch ñ n 0,1mm. ðo các kích thư c m u sau khi ñ t ph i ñ t ñ chính xác ñ n 0,1mm. ðo kích thư c m u trư c khi th c n th c hi n 3 v trí, m i v trí ít nh t là 3 l n. Kích thư c m t c t ngang ñư c l y là giá tr trung bình c ng c u tr s ño t i v trí gi a và hai ñ u ph n làm vi c c a m u. 1.2.3 Thi t b th Th kéo ñư c ti n hành trên các máy v n năng hay chuyên dùng có ñ chính xác tương ng v i các tài li u c a nó. Máy c n ñ m b o ñúng tâm tin c y khi c p m u. L c kép ph i ñư c tăng ñ u. T c ñ kéo ph i trong gi i h n cho phép c a ñi u ki n th , khi gi m t i ph i t t. H s máy – m u ph i có ñ ñ c trưng ñàn h i K, khi ch n t c ñ ñ t t i ph i k ñ n ñ c trưng K ho c các tiêu chu n ñ i v i s n ph m kim lo i ñã có ch d n riêng. 183
 10. 1.2.4 Ti n hành th và x lý k t qu Gi i h n ch y σch ñư c xác ñ nh qua kim ch l c trên máy trong quá trình th ho c b ng ñ th kéo nh n ñư c khi th . Gi i h n ch y trên σ ch và dư i σ ch ñư c xác ñ nh b ng ñ th kéo nh n ñư c tr d khi th v i ñi u ki n n u t l c a bi u ñ ñ m b o 1mm trên tr c tung tương ng v i ng su t c a m u không vư t quá 10N/mm2. Các giá tr này tương ng v i ñi m ch y cao nh t ban ñ u và th p nh t trong giai ño n ch y mà l c không tăng hay gi m rõ r t ñư c th hi n trên ñ th . Các giá tr này cũng có th xác ñ nh tr c ti p theo kim ch th c a b phân ño l c, tương ng ñi m d ng ñ u tiên c a kim ch l c và ñi m d ng th p hơn trư c ñó trong giai ño n ch y mà l c không tăng hay gi m rõ r t. Khi xác ñ nh các gi i h n ch y σ ch , σ ch , σ ch thì t c ñ bi n d ng tương ñ i tr d ph i phù h p v i các ñ c trưng ñàn h i K c a h máy - m u trong các gi i h n t 0,00025 ñ n 0,0025 1/giây ho c phù h p v i tiêu chu n ñ i v i tiêu chu n ñ i v i s n ph m kim lo i hay văn b n k thu t tương t . N u t c ñ bi n d ng tương ñ i trong mi n ch y không xác ñ nh ñư c b ng cách tr c ti p thì ñi u ch nh máy th ñ có th chính t c ñ ñ t t i cho ñ n ñ u giai ño n ch y. T c ñ ñó ph i trong kho ng 3 ñ n 30N/mm2giây. T c ñ ph i có tính ñ n ñ c trưng K. Gi i h n ch y qui ư c σ ch xác ñ nh b ng phương pháp ho ñ theo ñ th déo t ho c nh ten-sơ-met trong quá trình tăng t i. - Khi xác ñ nh b ng phương pháp ho ñ , vi c tăng giá tr bi n d ng d o xu t phát t chi u dài ph n làm vi c c a m u. Sau khi phóng ñ i m t cách t l giá tr tìm ñư c c a t l xích ñ th , ñ t ño n dài nh n ñư c lên tr c hoành v phía ñi m O, r i v ch m t ñư ng th ng song song v i OA. Tung ñ giao ñi m C c a ñư ng th ng song song này v i ñư ng th ng cong s là gi i h n ch y qui ư c theo gi thi t c a ñ i lư ng bi n d ng dư. - Khi s d ng ten-sơ-met thì sai s c a ten-sơ-met không ñư c vư t quá 5% giá tr bi n d ng dài ñư c ño. - Khi xác ñ nh giá tr σ ch t l xích c a tr c bi n d ng không ñư c nh hơn 10:1 t trong th tr ng t i c a nó không nh hơn 50:1. Gi i h n ch y qui ư c σ ch ñư c xác ñ nh b ng phương pháp ñ t t i và b t i t liên ti p, sau khi ñ t m u vào ngàm máy, tăng l c ñ m u ch u ng su t σ o không quá 10% gi i h n ch y σ ch (xác ñ nh b ng ten-sơ-met), sau ñó m u ch u t i cho ñ n h khi σ z = 2. Gi l c t 5 giây ñ n 7 giây r i h t i cho ñ n ng su t σ o m u l i ch u t i ti p theo. Trong quá trình tăng t i và b t i, còn ph i ti n hành ño ñ xác ñ nh bi n d ng dư cho ñ n khi h t i ñ n ng su t σ o . Th ñư c d ng l i khi bi n d ng dư ñã b t ñ u vư t c a ñ i lư ng ño t i tr ng tương ng v i gi i h n ch y gây nên. 184
 11. N u c n ph i làm sáng t hơn giá tr tính toán ñã ñư c xác ñ nh c a ñ c trưng thì cho phép s d ng phương pháp tuy n tính hoá ñư ng hyperbon. Gi i h n ch y dư i tác d ng c a t i tr ng v i gi thi t theo ñ i lư ng bi n d ng ph n khi tăng t i ñư c xác ñ nh b ng phương pháp ñ th theo sơ ñ kéo hay nh ten-sơ-met trong quá trình ch u l c. Khi xác ñ nh b ng phương pháp ñ th , ñ i lư ng này ñã ñư c tính toán theo giá tr bi n d ng toàn ph n, xu t phát t chi u dài làm vi c c a m u, tăng m t cách t l giá tr tìm ñư c c a ñ th và t ñi m tương ng ñó c a tr c hoành ti n hành v m t ñư ng th ng song song v i tr c tung. Tung ñ giao ñi m c a ñư ng này v i ñư ng cong là t i tr ng tương ng v i giá tr gi i h n ch y ph i tìm. Khi xác ñ nh các gi i h n ch y σ ch và σ ch t c ñ ñ t t i ph i trong gi i h n tr d t 5-30N/mm2 giây ho c theo các tiêu chu n ñ i v i các s n ph m kim lo i khác. Khi xác ñ nh giá tr ñ b n t c th i σ b t i tr ng ñư c tăng t t cho ñ n khi m u ñ t. Giá tr t i tr ng trư c khi m u ñ t tương ng v i ñ b n t c th i c a m u. T c ñ b bi n d ng tương ñ i ngoài gi i h n ch y không ñư c quá (2δ ± 10 ph n trăm chi u dài tính toán c a m u trong m t phút, n u như trong các tiêu chu n v các kim lo i không có các ch tiêu khác. ð tính chi u dài tính toán c a m u sau khi ñ t L1, ghép ch t hai ph n b ñ t sao cho tr c c a chúng n m trên m t ñư ng th ng. N u ch ñ t có khe h do kim lo i b v hay nguyên nhân khác thì ph i tính các khe h ñó. Chi u dài tính toán c a m u sau khi ñư c tính toán như sau: Trong trư ng h p n u kho ng cách t ch ñ t ñ v ch gi i h n chi u dài tính toán g n nh t không bé hơn 1/3 L0 thì tính L1 bàng cách ño kho ng cách gi a hai v ch gi i h n c a chi u dài tính toán. Trư ng h p không ñúng như trên (kho ng cách ñó b ng hay bé hơn 1/3 b0) thì ph i chuy n ch ñ t v gi a m u. - G i N là s kho ng chia trong chi u dài tính toán L0 (trư c khi th ) - Sau khi th , ñánh d u A t i v ch cu i cùng trên ph n ng n c a m u th là ñ t, ph n dài bên kia c a m u th ñã ñ t. ðánh d u B t i v ch sao cho các kho ng cách t B ñ n ch ñ t g n b ng và nh hơn m t v ch kho ng cách t A ñ n ch ñ t. - G i n là s kho ng chia t A ñ n B, chi u dài tính toán sau khi ñ t L1 ñư c tính như sau: a) N u (N-n) là m t s ch n, ño kho ng cách gi a A và B, và t B ñ n v ch C là v ch cách B m t ño n Hình 6.2. Cách tính L1 (sau khi ñ t) N −n b ng kho ng chia. 2 Ta có L1 = AB + 2BC 185 Hình 6.3. Cách tính L1 (sau khi ñ t)
 12. b) N u (N-n) là m t s l , ño kho ng cách gi a ñi m A và ñi m B, và t B ñ n v ch C’ và C” sao cho: N − n −1 BC" = kho ng chia: 2 N − n +1 BC " = kho ng chia: 2 Ta có: L1=AB+BC"+BC" Trong trư ng h p, n u ch ñ t gi a c a 1/3 chi u dài ñó c a m u và tính toán không cho ñ giãn tương ñ i nh nh t c n thi t thì th l i. M u ñ t ngoài gi i h n, chi u dài tính toán thì ph i làm l i phép th khác. ð tính ñ th t tương ñ i sau khi ñ t c a m u m t c t ngang tròn, c n ño ñư ng kính nh nh t ch ñ t d1 theo hai phương vuông góc v i nhau. Tính di n tích m t c t ngang F1 theo giá tr trung bình c a s li u ño ñư c. Tính di n tích F1 c a m t c t ngang ch ñ t v i m u d t (hình 10) theo công th c sau: F1 = 0,25 (n + a0) (m + b0). Trong ñó m và n là chi u r ng và chi u dài c a m t Hình 6.4 c t ngang t i ch ñ t. M u ñ t ngoài gi i h n c a hai ñ u cu i m u thì vi c tính ñ th t tương ñ i không ñư c th c hi n, ph i làm l i phép th khác. Làm tròn s nguyên k t q a tính toán theo b ng sau. B ng 6.16 ðơn v Gi i h n c a giá Làm tròn s nguyên ð c trưng cơ h c ño tr ñn σ z , σ n , σ ch , σ ch , σ ch , d tr ñ n 1000 ñ n 1,0 N/mm2 σ ch , σ z , σ ch , σ z , σ ch t h tp l n hơn 1000 ñ n 10,0 δ, ψ % không gi i h n ñ n 1,0 1.3 Phương pháp th u n thép theo TCVN 198-1985 Ti n chu n này qui ñ nh phương pháp xác ñ nh kh năng ch u bi n d ng d o c a thép ñư c bi u th b ng góc u n nhi t ñ 20 ± 150C. M u th có m t c t ngang hình tròn, hình vuông, hình ch nhât, ña giác không ñ i, ñư c ñem bi n d ng d o b ng cách u n xung quanh m t g i u n có ñư ng kính xác ñ nh, ñ n m t góc u n xác ñ nh ho c ñ n khi xu t hi n v t n t nh tác d ng c a m t ngo i l c có hư ng không ñ i. Tiêu chu n này không áp d ng ñ th ng, dây kim lo i và m i hàn. 186
 13. 1.3.1 Kí hi u Ký hi u, qui ư c các thông s cho m u th , g i u n, g i ñ và các ñ c trưng xác ñ nh khi th ñư c nêu trên hình 6.6, 6.7 và b ng sau: B ng 6.17 Ký ư c và qui Tên g i ưc a Chi u dày hay ñư ng kính m u th , mm b Chi u r ng m u th , mm L Chi u dài m u th , mm l Kho ng cách gi a các g i t a hay chi u r ng c a khuôn T o nên ñ u n v i rãnh ch U hay ch V, mm R Bán kính g i ñ , mm D ðư ng kính g i u n gi a, mm α Góc u n, ñ 1.3.2 M u th a) Qui t c l y m u Khi gia công m u b ng cưa, phay, bào, ti n nhi t ñ môi trư ng, hư ng gia công ph i song song v i tr c m u th . Có th dùng m hàn hơi ñ c t, khi ñó v t c t ph i cách mép c a m u th m t kho ng l n hơn chi u dày ban ñ u c a v t li u th , nhưng không ñư c bé hơn 20mm. Trong ph m vi 1/3 chi u d y m u th ño n gi a, không ñư c có v t gia công do ch m, choòng, ñ c và v t lõm do búa t o nên. N u m u b cong, ph i n n th ng nhi t ñ môi trư ng, l c tác d ng khi n n là l c tĩnh. b) Hình d ng và kích thư c m u M u th là các m u có m t c t ngang tròn, vuông, ch nh t, ña giác không ñ i. M u hình vuông và ch nh t c n làm lư n tròn mép bán kính lư n không ñư c vư t quá 1/10 chi u dày m u th . ð i v i v t li u có chi u r ng ñ n 20 mm, chi u r ng m u th l y b ng chi u r ng ban ñ u v t li u th . N u chi u r ng v t li u th l n hơn 20mm c n c t ra ñ l y chi u m u th t 20 - 50mm v i ñ sai l ch ± 5mm sao cho chi u r ng b ng hai chi u dày m u th . ð i v i v t li u th có chi u dày dư i 3mm chi u r ng m u th không vư t quá 20 ± 5mm. Chi u dày m u th b ng chi u dày ban ñ u v t li u th . N u chi u dày v t li u th vư t quá 25mm thì chi u dày m u th ñư c gi m ñi b ng cách gia công m t m t ñ n 25mm, khi u n m t không gia công ñ t v ph n b kéo. 187
 14. Tr phương pháp th tr ng tài, có th dùng m u th có b dày và b r ng l n Hình 6.5 hơn. ðư ng kính m u th có m t c t ngang tròn hay ñư ng kính vòng ngo i ti p c a m u th có m t c t ngang ña giác l y b ng ñư ng kính ban ñ u (m t c t ngang tròn) hay ñư ng kính ban ñ u vòng tròn ngo i ti p (m t c t ngang ña giác) c a v t li u th . N u ñư ng kính ban ñ u v t li u th vư t quá 50mm thì gia công làm gi m ñ n 20 - 50mm. Có th gi m ñư ng kính m u th ñ n 20 - 30mm t v t li u có ñư ng kính ban ñ u l n hơn 30mm. Nh ng m u t bán thành ph m hay m u rèm n u không có qui ñ nh riêng, b dày l y b ng 20 ± 5mm. Chi u dài m u th ch n ph thu c chi u dày m u th và ñi u ki n ti n hành th . 1.3.3 Thi t b th Th u n có th ti n hành trên các máy th v n năng, máy nén, máy u n s t, êtô. Tuỳ phương pháp th u n, s d ng các ñ gá thích h p như các g i ñ , rãnh ch U hay V. Chi u r ng các g i ñ , g i u n c n ph i l n hơn chi u r ng m u th . ðư ng kính g i u n, bán kính g i ñ ch n theo các qui ñ nh riêng. Kho ng cách gi a các g i ñ l y b ng D + (2,5 - 3)a. Máy th ph i ñ m b o t m quan sát ph n kéo c a m u th trong su t quá trình th cho t i khi ñ t góc u n cho trư c ho c xu t hi n v t n t. 188
 15. Góc gi a các m t nghiêng c a rãnh u n c n ph i phù h p v i hình 6.6. L h c a rãnh không ñư c nh hơn 125mm. Mép l rãnh c n ñư c làm lư n tròn. 1.3.4 Ti n hành th Th u n có th ti n hành theo m t trong các phương pháp sau ph thu c yêu c u s n ph m th . - U n ñ n khi ñ t ñư c góc u n cho trư c (hình 6.5, 6.6). U n ñ t ñ n góc u n cho trư c ti n hành b ng cách ñ t l c tăng t t , qua g i u n ñ t gi a các g i ñ . N u không ñ t ñư c góc u n b ng phương pháp trên có th ñ t l c tr c ti p vào các ñ u m u th . - U n ñ n khi xu t hi n v t n t ñ u tiên trong mi n b kéo ng v i góc u n cho trư c, cũng ti n hành như phương pháp trên. - U n ñ n khi hai c nh c a m u th song song v i nhau (hình 6.6), ñ u tiên ti n hành như trên. Sau ñó ñưa m u th vào gi a hai t m ph ng song song c a máy, cho l c tăng t t khi ñ t ñư c các c nh c a m u song song. Th gá ñ m hay không có gá ñ m. Chi u r ng gá ñ m ph i b ng ñư ng kính g i u n. - U n ñ n khi hai c nh c a m u ti p xúc v i nhau. ð u tiên u n sơ b , sau ñó ñưa m u vào hai t m ph ng song song c a máy th , l c tăng t t ñ n khi hai c nh c a m u ti p xúc v i nhau. T i tr ng tác d ng lên m u ch m và ñ u ñ ñ m b o bi n d ng d o phát sinh t do. 1.3.5 § ¸ Hình 6.7 n h giá k t qu Xem xét k các mép bên, m t bên ngoài ph n cong c a m u th sau khi u n. ðánh giá k t qu th theo tiêu chu n v s n ph m kim lo i ñã ñư c qui ñ nh. 2.Thí nghi m xác ñ nh các ch tiêu cơ h c c a thép theo AASHTO T244 (ASTM A370) 2.1 Thí nghi m kéo 2.1.1 Thi t b th và v n hành H th ng gia t i: nhìn chung có hai lo i h th ng gia t i, cơ h c hay th y l c, khác nhau ch y u s bi n thiên c a t c ñ gia t i. 189
 16. Gia t i: ch c năng c a thi t b k p ho c gi c a máy thí nghi m là truy n t i tr ng hai ñ u c a máy t i m u c n thí nghi m. Yêu c u cơ b n là t i tr ng ph i truy n theo hư ng tr c. ði u này ñòi h i tâm ho t ñ ng c a các ñ u gá k p ph i n m trên ñư ng th ng trùng v i tr c c a m u ban ñ u và trong quá trình thí nghi m, l c u n ho c xo n ñư c gi m c t i thi u. T c ñ thí nghi m: c n ñ m b o có th ñ c t i tr ng và bi n d ng m t cách chính xác. Khi thí nghi m trong s n xu t, t c ñ thí nghi m thư ng th hi n qua: - T c ñ c a con trư t ch y t do - T c ñ riêng bi t c a hai ñ u c a máy thí nghi m khi có t i - T c ñ t o ng su t trong m u T c ñ thí nghi m cũng có th bi u di n theo t c ñ bi n d ng c a m u. 2.1.2 M u th Hình 6.8 M u kim lo i 1. Ti t di n tròn; 2. Ti t di n ch nh t L a ch n m u thép t m phù h p v i các ñ c tính qui ñ nh cho s n ph m. Tr m t s trư ng h p ñ c bi t, thép rèn thư ng ñư c thí nghi m theo hư ng d c. Các m u thí nghi m ph i có toàn b chi u d y ho c ti t di n c a v t li u tr ng thái sau khi cán ho c ph i ñư c gia công cơ khí theo như hình d ng và kích thư c trên hình 6.8. Các th i m u l y nguyên t m t ño n v t li u s ñư c thí nghi m v i chi u dài 200mm n u không có qui ñ nh khác. Chu n b m u thí nghi m: m u ñư c c t b ng kéo, ñ t, cưa, khoan ho c c t b ng máy hàn khí oxy t các ño n v t li u. M u thư ng ñư c gia công cơ khi (c t g t) ñ có ti t di n thu g n ph n gi a m u, nh m m c ñích phân ñ u ng su t các ti t di n và ñ ñ nh v vùng phá hu c a m u. Khi thí nghi m m u ñư c c t, ñ t, cưa ho c b ng b ng oxy c n chú ý lo i b các ch bi n d ng, bi n c ng ho c b nhi t ñ tác ñ ng vào các vùng c a lát c t dùng ñ x lý m u thí nghi m. 190
 17. S lão hóa m u thí nghi m: tr các qui ñ nh khác ñi, cho phép làm lão hóa m u thí nghi m kéo. Có th gia nhi t theo chu kỳ th i gian sao cho không nh hư ng t i quá trình gia công trư c ñó, không làm bi n ñ i v t li u. Quá trình lão hóa có th ñư c ti n hành nhi t ñ phòng v i th i gian t 24 ñ n 48 gi ho c th i gian ng n hơn v i nhi t ñ cao hơn m t chút b ng cách ñun trong nư c sôi ho c nung trong d u ho c trong lò. M u th ph i có kích thư c ho c ñư c gia công như qui ñ nh. M u thí nghi m ñư c chu n b không h p cách thư ng gây ra k t qu thí nghi m không tho mãn. Do ñó, c n chú ý khi chu n b m u, ñ c bi t khi gia công cơ khí ph i ñ m b o tay ngh t t. Di n tích ti t di n ngang c a m u c n nh nh t gi a c a chi u dài m u ñ ñ m b o phá hu x y ra trong ño n này. ði u này ñư c ñ m b o b ng cách vu t thon ño n chi u dài m u cho phép ñ i v i m i m u ñư c mô t các ph n dư i ñây. V i v t li u giòn, c n có ñư ng lư n có bán kính l n các ñ u c a chi u dài m u. B ng 6.18.M u thí nghi m ti t di n ch nh t M u thí nghi m tiêu chu n M u thí nghi m Lo i t m d y Lo i t m m ng lo i nh r ng 6mm 38mm r ng 12mm mm 200 ± 0,25 50 ± 0,1 25 ± 0,08 G- Chi u dài m u 12,5 ± 0,25 6,25 ± 0,05 W- Chi u r ng m u 40 + 3 – 6 R- Bán kính góc lư n, min 13 13 6 L- Chi u dài toàn b , min 450 200 100 A- Chi u dài ño n h p, 225 60 32 min 75 50 32 B- Chi u dài ño n k p, 50 20 10 min C- Chi u r ng ño n k p g n ñúng B ng 6.19. M u thí nghi m ti t di n tròn M u tiêu M u kích thư c nh t l v i m u tiêu chu n chu n mm ðư ng kính danh nghĩa 12,5 8,75 6,25 4,00 2,50 191
 18. 50,0±0,10 35,0±0,10 25±0,10 16,0±0,10 10,0±0,10 G- Chi u dài m u 12,5±0,25 8,75±0,18 6,25±0,12 4,00±0,08 2,50±0,05 D- ðư ng kính m u B- Bán kính góc 10 6 5 4 2 lư n, min A- Chi u dài ño n 60 45 32 20 16 h p, min 2.1.3 Xác ñ nh các tính ch t khi kéo a) Gi i h n ch y - là ng su t ñ u tiên xu t hi n trong v t li u, nh hơn ng su t t i ña, mà t i ñó s gia tăng bi n d ng không kèm v i s gia tăng ng su t. ð th bi n d ng – ng su t ñư c ñ c trưng b i m t s lên xu ng rõ ràng hay m t s không liên t c. Gi i h n ch y có th ñư c xác ñ nh b ng m t trong các phương pháp sau: Phương pháp “ñi m rơi tay ñòn hay ñi m d ng” - ð t t i tr ng tăng d n lên m u v i t c ñ không ñ i. Khi dùng máy có ñòn cân b ng, gi cho ñòn cân b ng b ng cách cho ñ i tr ng ch y ra v i t c ñ g n như c ñ nh. Khi ñ t t i gi i h n ch y, ng ng tăng t i tr ng, ch y ñ i tr ng ra sau v trí cân b ng m t chút và tay ñòn c a máy s rơi xu ng trong m t kho ng th i gian ng n. Khi máy thí nghi m ñư c trang b ñ u ghi ch s t i tr ng, ta s th y m t ño n lên xu ng liên t c ho c d ng l i c a ñ u bút ghi ng v i s rơi c a tay ñòn. Chú thích: t i tr ng t i ñi m rơi tay ñòn cho phép tính ñư c gi i h n ch y. Phương pháp ñ th t ghi - Khi ñ t ñư c ñ th có ño n ng su t lên xu ng liên t c b ng phương pháp có s d ng thi t b ghi t ñ ng này, hãy l y ng su t tương ng v i ñ nh c a ño n lên xu ng hay ng su t t i v trí mà ñư ng cong h xu ng là gi i h n ch y. Phương pháp kéo toàn ph n dư i tác d ng c a t i tr ng - Khi v t li u thí nghi m ñ xác ñ nh gi i h n ch y và m u thí nghi m không th bi u th ñư c bi n d ng phi tuy n ñ c trưng cho gi i h n ch y như các phương pháp trên, có th l y m t giá tr tương ñương v i gi i h n ch y th c t b ng phương pháp sau: Dùng m t thi t b kéo giãn t t hơn. Khi t i tr ng t o ñư c ñ giãn dài danh nghĩa, ng su t tương ng v i t i tr ng này ñư c xem là gi i h n ch y. Chú thích: Các thi t b t ñ ng xác ñ nh t i tr ng t o ñ giãn dài c th mà không ghi l i ñư ng cong ng su t bi n d ng có th ñư c s d ng. V i thép có gi i h n ch y không l n hơn 550MPa, giá tr g n ñúng là 0,127cm chi u dài thân m u, nhưng v i giá tr l n hơn 550MPa thì không ñư c dùng phương pháp này ch tr khi gi i h n b n tăng lên. b) Gi i h n ch y quy ư c – là ng su t khi v t li u có ñ l ch nh t ñ nh kh i vùng t l ng su t – bi n d ng. ð l ch này ñư c bi u di n qua bi n d ng dư, tính b ng % bi n d ng t ng dư i tác d ng c a t i tr ng. Gi i h n ch y quy ư c có th ñư c xác ñ nh b ng m t trong nh ng phương pháp sau: Phương pháp bi n d ng dư - Theo phương pháp này, c n có s li u (ñ th t ghi hay b ng s ) ñ có th v ñ th ng su t – bi n d ng. V m t ño n Om b ng giá tr bi n d ng dư c th (thư ng là 0.2%), v ñư ng mn song song OA và ñ nh v 192
 19. ñi m r t i ch mn giao nhau v i ñư ng cong ng su t – bi n d ng, ng su t R là ng su t t i gi i h n ch y quy ư c. Khi nêu giá tr ng su t bi n d ng theo phương pháp này, nên l y c giá tr bi n d ng dư c th , trong ngo c hay ngay sau ch gi i h n ch y quy ư c. Ví d : Gi i h n ch y quy ư c (0,2% bi n d ng dư) = 360MPa. Khi dùng phương pháp này ph i có b ño σ giãn có ñ phóng ñ i t i thi u 250:1. Phương pháp ño ñ giãn dài khi có t i – Dùng cho các thí nghi m nh m xác ñ nh vi c ch p nh n hay lo i b v t li u có ñ c trưng ng su t – bi n d ng bi t trư c t các thí nghi m ñã có c a v t li u tương t , mà theo ñó ñã v ñư c ñ th ng su t – bi n d ng, bi n d ng toàn ph n ng v i ng su t mà t i ñó ñ t ñư c bi n d ng dư danh nghĩa ph i tho mãn gi i h n. ng su t trên m u khi bi n d ng toàn ph n ñ t t i là giá tr gi i h n ch y qui Hình 6.10 ư c. Khi ghi l i giá tr gi i h n ch y qui ư c nh n ñư c b ng phương pháp này, giá tr c a “ñ giãn dài” danh nghĩa hay thư ng dùng s ñư c ñ t trong ngo c sau gi i h n ch y ch y qui ư c, ví d : Gi i h n ch y (0,5% ñ giãn dài khi có t i) = 360MPa. Ghi chú: Các thi t b t ñ ng ch xác ñ nh gi i h n ch y qui ư c mà không v ñư c ñư ng cong ng su t bi n d ng có th dùng ñư c khi ch ng t ñư c ñ chính xác c a chúng . Bi u ñ ñ giãn dài khi có t i s bi n ñ i rõ nét trong kho ng ñ b n c a thép khi thí nghi m. Nhìn chung giá tr ñ giãn dài khi có t i dùng cho thép có ñ b n b t kỳ có th ñư c xác ñ nh t t ng c a bi n d ng t l và bi n d ng d o ñ t ñư c gi i h n ch y danh nghĩa, tính b ng công th c sau: ð giãn dài khi có t i (mm/mm) = (YS/E) + r Trong ñó: YS- Gi i h n ch y quy ư c, MPa E- Môñun ñàn h i, MPa r- Bi n d ng ch y gi i h n, mm/mm c) Gi i h n b n– Tính gi i h n b n b ng cách chia t i tr ng l n nh t mà m u ch u khi thí nghi m kéo cho ti t di n ngang ban ñ u c a m u. d) ð giãn dài – Th n tr ng ghép hai mi ng gãy c a m u v a thí nghi m xong vào cho kh p nhau ch gãy và ño kho ng cách gi a các v ch trên thân m u, v i ñ chính xác 0,25mm cho m u có thân dài 50mm và nh hơn, v i ñ chính xác t i 0,5% chi u dài thân m u trên 50mm. Có th dùng thang ph n trăm có ñ chính xác 193
 20. 0,5%. ð giãn dài là s gia tăng chi u dài c a thân m u thí nghi m, bi u th b ng t l ph n trăm so v i chi u dài ban ñ u c a thân m u thí nghi m. N u m u g y b t kỳ ch nào ngoài vùng gi a chi m 1/2 chi u dài c a thân m u ho c ch ñ c d u ho c v ch d u trong ño n h p, giá tr ñ giãn dài ñ t ñư c có th không có tính ch t ñ i di n cho v t li u. N u ñ giãn dài ño ñư c như v y tho mãn các yêu c u c th t i thi u không c n ti p t c thí nghi m nhưng n u ñ giãn dài ít hơn các yêu c u thí nghi m, hãy lo i b thí nghi m này và thí nghi m l i l n n a. e) ð th t (ñ co ngang) – Ghép hai mi ng g y c a m u v a thí nghi m xong vào cho kh p nhau và ño ñư ng kính trung bình hay là chi u r ng và chi u d y ch có ti t di n nh nh t, v i ñ chính xác như v i kích thư c ban ñ u. Hi u s gi a di n tích ño ñư c và di n tích ti t di n ban ñ u là ñ th t (ñ co ngang). 2.2 Thí nghi m u n Thí nghi m u n là m t phương pháp ñánh giá tính giãn dài nhưng không th xem là phương ti n ñ nh lư ng ñ d báo ñ c tính làm vi c khi b u n trong quá trình s d ng v t li u. Tính kh c khe c a thí nghi m u n th hi n trư c h t hàm s c a góc u n và ñư ng kính trong c a m u v trí u n và c a ti t di n ngang c a m u. Các ñi u ki n này bi n ñ i theo v trí, hư ng c a m u thí nghi m và thành ph n hóa h c, ñ c tính kéo, ñ c ng, lo i và ch t lư ng c a thép thí nghi m. thí nghi m u n có th ti n hành theo ASTM E290. Hình 6.9 2.3 Thí nghi m ñ c ng Thí nghi m ñ c ng là phương pháp xác ñ nh kh năng ch ng ñâm xuyên và thư ng ñư c dùng ñ ñánh giá g n ñúng gi i h n b n. 2.3.1 Thí nghi m Brinell 194
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=101

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2