Thu nhận và sàn lọc hồ sơ

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
110
lượt xem
33
download

Thu nhận và sàn lọc hồ sơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi quyết định nguồn tuyển dụng, phải thành lập một hệ thống xử lý kịp thời, hiệu quả những hồ sơ dự tuyển của nhân viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu nhận và sàn lọc hồ sơ

 1. Win2000P: Win2000P: THU NHAÄN & SAØN LOÏC HOÀ SÔ 1. Sau khi quyeát ñònh nguoàn tuyeån duïng, phaûi thaønh laäp moät heä thoáng xöû lyù kòp thôøi, hieäu quaû nhöõng hoà sô döï tuyeån cuûa öùng vieân. 2. Ngöôøi laøm coâng taùc xöû lyù hoà sô phaûi: • - Thaønh thaïo moâ taû coâng vieäc cuûa vò trí caàn tuyeån, • - Coù naêng löïc toå chöùc vaø kyû naêng ñeå xöù lyù moät löôïng lôùn • hoà sô döï tuyeån, • - Coù ñaày ñuû thôøi gian vaø tính kieân nhaãn ñeå hoøan taát • khoái löôïng hoà sô, • - Coù khaû naêng cung caáp cho öùng vieân veà boái caûnh cuûa doanh • nghieäp.
 2. Win2000P: Win2000P: THU NHAÄN & SAØN LOÏC HOÀ SÔ 3. Nhaän hoà sô vaø saøn loïc caàn caên cöù theo tieâu chuaån tuyeån duïng ñeå quyeát ñònh hoà sô ñaït hay khoâng ñaït. • Söû duïng phöông phaùp loïai suy, loïai ra nhöõng hoà sô khoâng ñaït tröôùc roài môùi xöû lyù ñeán nhöõng hoà sô ñaït. • Löôïng hoà sô ñaït sau cuøng caøng ít thì chaát löôïng öùng vieân caøng cao. Nhöng maët khaùc cuõng laø moät ñieåm haïn cheá vì coù theå coù nhöõng öùng vieân gioûi nhöng trình baøy hoà sô khoâng toát.
 3. Win2000P: Win2000P: THU NHAÄN & SAØN LOÏC HOÀ SÔ • Moät boä hoà sô hoøan chænh caàn coù nhöõng noäi dung cô baûn nhö sau: * Thoâng tin caù nhaân (hoï teân, ñòa chæ, tình traïng hoân nhaân,...) * Quaù trình hoïc taäp, ñaøo taïo * Quaù trình laøm vieäc (neáu coù) * Muïc tieâu ngheà nghieäp, * Caù tính vaø sôû thích, * ..................
 4. Win2000P: Win2000P: THU NHAÄN & SAØN LOÏC HOÀ SÔ 4. Ñaùnh giaù hoà sô: - Khi vieát hoà sô xin vieäc ña soá ngöôøi ñeàu thaønh thaät nhöng cuõng coù moät soá ngöôøi daáu ñi nhöõng khuyeát ñieåm vaø khueách tröông thaønh tích. - Caàn ñaùnh daáu nhöõng noäi dung caûm thaáy “thích” vaø nhöõng phaàn coøn nghi ngôø ñeå hoûi laïi khi phoûng vaán. - Caàn phaûi xem xeùt thaät kyõ quaù trình coâng taùc cuûa öùng vieân: töøng khoûang thôøi gian vaø chi tieát coâng vieäc trong thôøi gian ñoù.
 5. Win2000P: Win2000P: THU NHAÄN & SAØN LOÏC HOÀ SÔ - ÖÙng vieân thay ñoåi choå laøm lieân tuïc trong thôøi gian ngaén. Nhieàu khaû naêng öùng vieân laø maãu ngöôøi khoâng trung thaønh vôùi toå chöùc. - ÖÙng vieân thay ñoåi lieân tuïc ñònh höôùng ngheà nghieäp. Coù theå öùng vieân laø ngöôøi thieáu ñònh höôùng, thieáu tính kieân ñònh vaø thieáu muïc tieâu roõ raøng. - Baûn lyù lòch vieát caåu thaû, sai chính taû nhieàu, trình baøy noäi dung loän xoän. Cho thaáy öùng vieân laø ngöôøi thieáu quan taâm ñeán chi tieát, thieáu tính caån thaän vaø coù khaû naêng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng coâng vieäc.
 6. Win2000P: Win2000P: THU NHAÄN & SAØN LOÏC HOÀ SÔ - Ngöôøi ñoïc hoà sô caàn coù Tính kieân nhaãn vaø khaû naêng nhaän ñònh, vì coù theå coù nhöõng öùng vieân gioûi nhöng khoâng coù khaû naêng trình baøy moät boä hoà sô toát vaø ngöôïc laïi. Ngöôøi coù Tính kieân nhaãn laø ngöôøi : - Ñieàm tónh tröôùc moïi hoøan caûnh, moïi khoù khaên, - Chòu khoù, chòu khoå vì moät lyù töôûng hay vì boån phaän coâng vieäc, - Coù taâm hoàn bình an, vui töôi vaø thanh cao, - Khoâng bao giôø caåu thaû ñoái vôùi coâng vieäc cuûa mình.
 7. Win2000P: Win2000P: THU NHAÄN & SAØN LOÏC HOÀ SÔ Söï nhaän ñònh yeáu keùm cuûa ngöôøi ñoïc hoà sô coù theå : * Laøm cho doanh nghieäp maát ñi nhöõng öùng vieân toát. * Laøm cho ngöôøi lao ñoäng maát ñi moät cô hoäi laøm vieäc vaø coù theå aûnh höôûng ñeán cuoäc soáng cuûa hoï. * Laøm maát ñi loøng tin, vò theá cuûa boä phaän Nhaân söï vaø aûnh höôûng chung ñeán hieäu quaû vaø uy tín cuûa doanh nghieäp. Vì vaäy nhaát ñònh khoâng theå giao vieäc Thu nhaän vaø saøn loïc hoà sô cho ngöôøi khoâng chuyeân nghieäp vaø khoâng ñuû tính kieân nhaãn caàn thieát.
 8. Win2000P: Win2000P: THU NHAÄN & SAØN LOÏC HOÀ SÔ 5. Phaân hoà sô ra laøm 4 loïai: - Phoûng vaán thöôøng: ñoái vôùi nhöõng hoà sô bình thöôøng, - Chuù troïng phoûng vaán: ñoái vôùi nhöõng hoà sô coù söï quan taâm ñaëc bieät, - Hoà sô löu: ñoái vôùi nhöõng hoà sô khoâng toát laém nhöng coù theå döï phoøng vaø söû duïng khi caàn thieát, - Töø choái phoûng vaán: ñoái vôùi hoà sô khoâng ñaït yeâu caàu. 6. Tieán haønh xöû lyù hoà sô: - Gôûi traû hoà sô cho nhöõng öùng vieân döï tuyeån khoâng ñaït, - Laäp danh saùch vaø thôøi gian phoûng vaán ñoái vôùi nhöõng öùng vieân ñaït yeâu caàu - Lieân heä môøi öùng vieân tham gia phoûng vaán
 9. Win2000P: Win2000P: PHOÛNG VAÁN SÔ BOÄ (SÔ TUYEÅN) Sau khi choïn ñöôïc hoà sô ta tieán haønh phoûng vaán sô boä, 1. Phoûng vaán sô boä thöôøng ñöôïc thöïc hieän bôûi Nhaân vieân tuyeån duïng cuûa Phoøng Nhaân söï. 2. Laø laàn gaëp ñaàu tieân giöõa öùng vieân vaø doanh nghieäp, vì theá doanh nghieäp vaø caû öùng vieân caàn coù söï chuaån bò thaät chu ñaùo. 3. Phoûng vaán sô boä nhaèm muïc ñích:
 10. Win2000P: Win2000P: PHOÛNG VAÁN SÔ BOÄ (SÔ TUYEÅN) * Ñeà nghò öùng vieân hoaøn taát hoà sô xin vieäc (neáu chöa hoaøn chænh), * Ñieàn phieáu ñaêng kyù tuyeån duïng taïi doanh nghieäp ñeå laøm cô sôû so saùnh giöõa caùc öùng vieân vaø cung caáp thoâng tin raát caàn thieát cho vieäc phoûng vaán caùc voøng sau, * Tìm hieåu nhöõng ñieåm coøn nghi ngôø, chöa roõ raøng trong hoà sô xin vieäc, * Taïo ñieàu kieän cho öùng vieân coù theå hieåu bieát hôn veà doanh nghieäp vaø vò trí döï tuyeån, * Gaëp gôõ tröïc tieáp ñeå nhìn nhaän hình daùng, töôùng maïo, gioïng noùi cuûa öùng vieân.
 11. Win2000P: Win2000P: LAØM BAØI THI, TRAÉC NGHIEÄM 1. Coù theå duøng hình thöùc traéc nghieäm ñeå boå sung cho vieäc ñaùnh giaù naêng löïc öùng vieân. Nhöng traéc nghieäm khoâng theå thay theá cho phoûng vaán maø chæ boå sung maø thoâi. 2. Khi söû duïng hình thöùc traéc nghieäm, caàn choïn noäi dung coù lieân quan maät thieát ñeán coâng taùc cuûa vò trí ñang döï tuyeån
 12. Win2000P: Win2000P: LAØM BAØI THI, TRAÉC NGHIEÄM 3. Caùc loïai traéc nghieäm: a. Traéc nghieäm tính caùch, b. Traéc nghieäm tinh thaàn ñoàng ñoäi, c. Traéc nghieäm khaû naêng giaûi quyeát vaán ñeà, d. Traéc nghieäm chæ soá thoâng minh, e. ....................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản