Thu nhập dữ liệu thống kê_chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
130
lượt xem
37
download

Thu nhập dữ liệu thống kê_chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề đầu tiên của công việc thu nhập dữ liệu là xác định rõ những dữ liệu nào cần thu nhập, thứ tự ưu tiên của các dữ liệu này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu nhập dữ liệu thống kê_chương 2

  1. CHÖÔNG 2 THU THAÄP DÖÕ LIEÄU THOÁNG KEÂ NG 1
  2. 2.1 XAÙC ÑÒNH DÖÕ LIEÄU CAÀN THU NHAÄP VAÁN ÑEÀ ÑAÀU TIEÂN CUÛA COÂNG VIEÄC THU NHAÄP DÖÕ LIEÄU LAØ XAÙC ÑÒNH ROÕ NHÖÕNG DÖÕ LIEÄU NAØO CAÀN THU NHAÄP, THÖÙ TÖÏ ÖU TIEÂN P, CUÛA CAÙC DÖÕ LIEÄU NAØY. Y. 2
  3. 2.2 DÖÕ LIEÄU THÖÙ CAÁP VAØ DÖÕ LIEÄU SÔ CAÁP - DÖÕ LIEÄU THÖÙ CAÁP LAØ DÖÕ LIEÄU THU NHAÄP TÖØ NHÖÕNG NGUOÀN COÙ SAÜN, ÑOÙ CHÍNH LAØ N, NHÖÕNG DÖÕ LIEÄU ÑAÕ QUA TOÅNG HÔÏP, XÖÛ LYÙ NG P, TÖØ CAÙC CÔ QUAN NHÖ : TOÅNG CUÏC TK, CUÏC NG TK, CÔ QUAN CHÍNH PHUÛ, BAÙO, TAÏP CHÍ… O, - DÖÕ LIEÄU SÔ CAÁP LAØ DÖÕ LIEÄU THU NHAÄP TRÖÏC TIEÁP, BAN ÑAÀU TÖØ ÑOÁI TÖÔÏNG P, NG NGHIEÂN CÖÙU. ÑEÅ THU NHAÄP DÖÕ LIEÄU SÔ CAÁP U. NGÖÔØI TA TOÅ CHÖÙC CAÙC CUOÄC ÑIEÀU TRA TK. 3
  4. CAÙC LOAÏI ÑIEÀU TRA THOÁNG KEÂ : NG NEÁU CAÊN CÖÙ VAØO TÍNH LIEÂN TUÏC HAY KHOÂNG LIEÂN TUÏC CUÛA VIEÄC THU NHAÄP TAØI LIEÄU BAN ÑAÀU, TA COÙ CAÙC LOAÏI U, ÑIEÀU TRA : - ÑIEÀU TRA THÖÔØNG XUYEÂN NG - ÑIEÀU TRA KHOÂNG THÖÔØNG XUYEÂN NG 4
  5. NEÁU CAÊN CÖÙ VAØO PHAÏM VI CUÛA ÑOÁI TÖÔÏNG NG ÑIEÀU TRA, TA COÙ CAÙC LOAÏI ÑIEÀU TRA : - ÑIEÀU TRA TOAØN BOÄ - ÑIEÀU TRA KHOÂNG TOAØN BOÄ ÑIEÀU TRA KHOÂNG TOAØN BOÄ BAO GOÀM: M: + ÑIEÀU TRA CHOÏN MAÃU + ÑIEÀU TRA TROÏNG ÑIEÅM NG + ÑIEÀU TRA CHUYEÂN ÑEÀ 5
  6. 2.3 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP THU THAÄP DÖÕ LIEÄU BAN ÑAÀU 2.3.1 THU THAÄP TRÖÏC TIEÁP QUAN SAÙT PHOÛNG VAÁN TRÖÏC TIEÁP NG 2.3.2 THU THAÄP GIAÙN TIEÁP NHAÂN VIEÂN ÑIEÀU TRA THU THAÄP TAØI LIEÄU QUA TRAO ÑOÅI BAÈNG ÑIEÄN THOAÏI, HOAËC NG I, THÖ GÖÛI QUA BÖU ÑIEÄN VÔÙI ÑÔN VÒ ÑIEÀU TRA. 6
  7. 2.4 CAÙC HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC ÑIEÀU TRA THOÁNG KEÂ : NG BAÙO CAÙO THOÁNG KEÂ ÑÒNH KYØ NG ÑIEÀU TRA CHUYEÂN MOÂN 2.5 SAI SOÁ TRONG ÑIEÀU TRA THOÁNG KEÂ : NG - SAI SOÁ DO ÑAÊNG KYÙ : SAI SOÁ NAØY PHAÙT SINH DO VIEÄC GHI CHEÙP TAØI LIEÄU KHOÂNG CHÍNH XAÙC, DO KHAI BAÙO SAI,… C, - SAI SOÁ DO TÍNH CHAÁT ÑAÏI BIEÅU : SAI SOÁ NAØY CHÆ XAÛY RA TRONG ÑIEÀU TRA KHOÂNG TOAØN BOÄ, ÑAËC BIEÄT LAØ TRONG ÑIEÀU TRA CHOÏN MAÃU. 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản