intTypePromotion=1

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 1

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
112
lượt xem
24
download

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 1', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 1

  1. Thu thap thOng tin • ve qua trinh va xu hUong mua hang cua khach hang Quan tri Marketinv trong cac Doanh nghi,p ~ua va Nho .-........---~ H A X UAT B AN T R
  2. Quim t ri M arketing t rong c ac va N ho D oanh nghi~p V ila T hu th~p t hong tin v e q ua t rinh v a x u hU'dng m ua h ang e lla k haeh hang TAl BAN LAN THLr I
  3. O nrong trlnh Phat tri~n Dl! an Me K~ng tili t rq Ma O LA (Canada) b ien Q Vi~n D~i h9C O PEN L EARN.'NG so~ A GENCY Ca~adJ'$ L ifelong t.e'W"Hng P rovider C uon s ikh n ay d o C hmmg t rlnh P hilt tri{;n D l,l a n M e K ong g iu h an q uyiln © 2001 K hong duqc sao c hep hoi).c s ua d6i neu khOng duqc phep M ng viin bim clla Chuong t rinh P Mt tri~n Dl! a n Me K~ng, LUUY Cuon sach nay duqc xlly dlJIlg tren ca s a tai li¢u giang d~y tren lOp d o Vi~n Q uan t ri te K inh d oanh - Dl,li h9C K inh Q uoc d an, Hi! N(ii p Mt trien v6i 51! tai trq clla C huang t rinh P hat t ri€n D l,l a n M e K ong, NhOm bien so~n tiii li¢u d o Thl,lc s i N guyen Q uynh C hi c hju tfiich nhi¢m chinh. C uan sach nay khOng duqc s ao c h€p hoi).c s ua d6i khi c hua duqc phep bAng van ban cua Chuong m nh P hat trien DI! a n M e Kong,
  4. Chuang t dnh P hat tri~n DI! a n M e Kong (MPDF) duqc thrum l~p n am 1997 nh~m h6 trQ sl! hlnh thanh va phat tri~n c ua cae d oanh nghi~p t u nhan vila va nhc, b Vi~t Nam, L ao va Ciimpuchia. MPDF hi} trQ k y thu(lt c ho c ac d oanh nghi~p trung q ua trinh c huan bj c ae dl! an dliu t u v m q ui m o tir 250.000 den 10 tri~u d ola My. MPDF eiing tai trQ vi~e d ao t~o c ae nhi! quAIl ly doanh n ghi?p vila v a nhO, cae ngan hang cap tin d\mg c ho cae d oanh nghi~p vila va nhc" cling n hu c ac t6 ehue c ung c ap djeh VV h6 i rq e ho doanh nghi~p. M PDF dUQe di~u hrum bbi COng ty H i s hinh Q u6e te (IFC) va dUQe tiii trQ bbi Ngan hang Phat t rifn C hau A (ADB), Oxtrnylia, Canada, Phlin L an, COng ty Tru chinh Qu6c t e (IFC), Nh~t Ban. N a Uy, Th\lY D ifn, Th\lY Si va V uang q u6e Anh. Neu clin biet them thong tin, xin lien h~ v m bat k y van phong n ao e ua M PDF t~i H a N ¢i, Thanh p M H 6 C hi M inh, Phnom Penh, h~c V ieng Chan t heo d ja c hi sau: so H a Nt)i, Vi~t N am ( Trl! c hinh) 63 Ph6 Ly Thai T6, Tling 7 Di¢n tho'!i: (84-4) 824 7892 Fax: (84-4) 8 247898 T hanh p h6 H 6 C hi M inh, Vi~t N am Somerset Chancellor Court PhOng 3B, U u 3 21-23 N guyen T hj Minh Khai, Qu~ 1 Di~n tho~i: ( 84-8) 823 5266 Fax: (84-8) 823 5271 P hnom P enh, C ampuchia 175 N orodom Boulevard Sangkat Boeung Keng Kang 1 Di~n tho~i: ( 855-23) 21 9 365 Fax: (855-23) 2 19361 Vieng C han, L ao Nehru Road, Pathou X ay P OBox 9 690 Di~n tho~i: ( 856-21) 45 0 017 Fax: (856-21) 45 0 020 VI! D oanh nghi~p Vita v a NhO, N gan hilng T he giro 2121 P ennylvania Avenue, N W Washington, DC 20433, USA Di~n tho~i: 2 02-473-6683 Fax: 202-522-3742
  5. Gidi thieu • C hlldng trinh D ao t~o Q uan Iy danh c ho c ac Doanh nghi~p VCJa va N ho Tang quan Chuang trinh D ao t{lo Q udn I f diinh c ho c ac D oanh nghi¢p V ua va N h6 dm;rc bien soq.n c ho c ac nha quan ly va c hu doanh nghi~p vita va nhc.. L a nguOi c M ho*c nguOi qwin ly d oanh nghi~ nhc., bq.n quan tilm d en nhieu khfa cq.nh ciia vi~c d ieu hanh mi)t doanh nghiC;p. Chuong t nnh nay se cung cifp c ho bq.n mi)t hi? t ai Ii~u hu6ng dan ve marketing trong q uan Iy d oanh nghiC;p. Bi) tai li~u nay de c~p d€n cac chu de sau: • X ac djnh cae khai ni¢m marketing TIm th~p thOng tin ve khach hang. • Phat tri~n c ac thOng tin ~ q ua t nnh va xu h u6ng m ua hang ella khach • hang • Xac djnh va h,ra chQn thi truang m\!c tieu phil hgp. K€ hoq.ch hoa va phat tri~n s an phfun. • Phat tri~n marketing c M trQng m oi quan h~ va dich • k hach hang. V l} Phat tri~n chi€n luqc quang c ao c ho doanh nghi~p • • Dinh gia va chi€n luqc ve gia. Hi? tai li~u vo! marketing Clla C huang trinh D ao t{lo Q udn I f danh c ho u k D oanh nghi¢p Vua va N h6 duqc bien soq.n nhfun giup cac chu d oanh nghi~p va nha quan Iy doanh nghi¢p ni'im vih1g mt ca cae bUac trong q ua trlnh marketing. M 6i e uan sach nghien CUll mi)t khia cq.nh C\! t M c ua hoq.t di)ng marketing. Q ua tUng c uan saeh ve Marketing, b~n se hQC duqc each I~p k € hoq.ch marketing va Ung d\!ng k € ho~ch d 6 va~ thl!c te! d oanh nghi~p minh. c ac e uan sach ve m arketing bao g6m nhfing nc)i dung chfnh nhu sau: GUli thlch sl! khae nhau giiia nhu cau lJ! nhien, nhu c au C\! th~ va nhu cllu • c 6 khii nang thanh tmin eua khach hang. Philn bi~t duqc sl! khac nhau gifra d~c d iem va lqi ich clla san phfun rna • nguOi ban hang ban e ho k haeh hang.
  6. Xily d\ffig k e ho~ch marketing sao c ho phU h W vffi k e ho~ch • k inh doanh t6ng t M c ua doanh nghi~p. M6 tii cac b uac l~p k e ho~ch marketing. • X ac d!nh t Mng tin va t hu th~p c ac th6ng tin ciln thil!"t cho vi~c • f a c ac quyl!"t d inh ve chil!"n luqc marketing. th~p • X ac dinh va thu th6ng tin ve k Mch hang va tir k Mch hang. Philn tfeh va philn d~n thi t mang trong kinh doanh. • Ll,la ch(:m c ac thi t mang ml,lc tieu phU h W c ho doanh nghi~p. • hi~n t~ • x ac d inh dij.c tinh c ua thi t mang ml,lc tieu va tuang lai. • Philn tich cac chien luge gia khae nhau tri!n gOc do) d inh vi san philm va dich VI,l. hi~n t~i • Xac dinh chil!"n lugc gia c ho timg thi tmang ml,lc tieu va tuang lai. • P Mt trien cae chil!"n luqc khu€ch w ang va quang c ao s an philm. PhU'dng phap nghien c(ru cuon sach Cu6n SIkh nay duqc bien so~n vffi ml,lc tieu de b~ c o t M W nghien coo, Mij.c dil cac c u6n s ach duqc bien s~ hoan chinh, n hung nl!"u b~ duqc huang dAn, t u v M va trao d 6i th6ng tin p hin hili thi hi~u qua hQC se c ao han. M 6i c u6n sach g6m co: • K ien t huc c a b an: g6m nhiing th6ng tin chi til!"t, nhiing lai giai thlch va c ac v i dl,l minh hQa c ho d .c k Mi ni~m q uan tfQng. Bili ~p t l! ki~m t ra: giup b~ kh~ng d inh k ha nang tiep thu nhiing kien • thuc c o b an dii d ugc hQC. B ai ~p t hl!c h anh: M b~n khling dinh kha nang ap dl,lng nhiing kien thuc • dii hQc vao thl,lc tien. Bili t~p t inh h u6ng: cho phep b ,m ket h W m(\t s 6 k hai ni~m va ll"ng dl,lng • chUng vao cac tinh hu6ng thl,lc tien tl).i c ac d oanh nghi~p vila va nhO. K € bo~cb Ung d~ng: cho p hep b~ timg b uac lip d1)llg k ien thuc dii hQC • vlio thgc tien c6ng vi~c t~i doanh nghi~p. ii
  7. H9C CJ dau a B~ co the d9C s ,kh bilt Cll neri dau. Song d e d\it hi~u suilt c ao nhllt, bl,ln n~n tTanh nhUng neri 6 n ao va co vo tuy€n. H9C luc nao Dieu nay hoim toim phI! thu.:;.c vao b\in. Co the b~ c hi mllt 8 tieng dOng h 6 I a d a h9C xong m':;'! c u6n sach, nhung n eu b~ d n nhieu thm gian h on thI ciing khong n~n 10 I ilngvl v6i mbi mon h9C khac nhau, m 9i ngum deu h9C vOi t6c d':;' khac nhau. T6t nha't Ia n~n di!-I k e hO\ich tnr6c va danh m':;'t khoang thm g ian nao do tTong nhUng ngay n Mt d jnh d e holm thanh m':;'l cu6n s ikh t hl se hi~u q ua hon. H9C n hltthe nao K hong nen qua non nong, hay b 6 tTf rn':;'t thm gian bieu ~u di),n, vi dl! n hu rnbi Ian c hi h9C rn':;'t tieng. Hc ~u di),n se c o k et qua t6t hait nhieu Ia thinh thoang h9C dOn t rang rn':;'l thm gian dai. Hay c huyen tam van nhUng dieu b~ d ang hqc, dqc, ghi chep, hoan thi~n phAn bai t~p tl! kiem tTa, bai t~p thl!c himh, va bai t~p tlnh hu6ng. B~ c o the thao Iu~n ve cac y t uang va k inh nghi~rn thl!C t € v6i nhUng n gum khac, Vl n hu v~y se giup b~ n ang e ao sl! hieu biet va khilc sau nhUng g l m lnh d a hc. Sau khi d a hol'm thimh cae phAn bru tii-P tTOng c u6n sach, b~ se hflt t ay v ao phAn ling dl!ng chUng tTOng vi~c x ay dl!flg k € hO\ich ling dl!ng. Hay trao d6i vOi c ac dOng nghi~p tTong doanh nghi~p c ua ban d e xay dl!flg k € hO
  8. T ac gia. 0 10 d en thang 9 nam 2001, ChllClllg trinh Phat trien D1! a n M~ KOng • (MPDF) se chuyc!n cae cliu hbi cua b!lll co lien quan d en n¢i d ung eu6n sach till tac gia. De nghj gill fax, thll h~c thll di~n tif till M PDF (xem d ja chi efta M PDF trong phlln Phieu Danh gill a cu6i cu6n sach).
  9. Muc luc • • GiOi thi~u Chu(JIlg trinh Dao t~o Quan 15' danh cho c ae D oanh nghi~p Vira va Nho................................................................... i ' . T 6 ng quan ............................................................................................... 1 PhutJIlg p h a p n ghl" CUll c uon s ac h ................................................. II ' en , ," .. H qc d da u ...................................................................................... 111 ' ... ' , ... H qc }u c n ao ................................................................................... 111 " ... H qc n h th~ n ao ............................................................................ 111 u C o th;J t, sJ! g lup d -' d a u .......................................................... 111 ' e Im " ... aa T6ng q UaIl v€ Cu6n sach ....................................................................... 1 t ieu ................................................................................................ 2 MI;IC Thu th~p diI ki¢n v~ khiich har.g ............................................................ 3 0 0 ki¢n t hu c ap ..................................................................................... 3 D~ng dfr ki¢n t hu c ap ............................................................................. 6 Dfr ki¢n tic b en n goai ...................................................................... 6 Dfr ki¢n tic b en t rong ....................................................................... 6 Dfr ki¢n s a c ap ....................................................................................... 7 Qua tr' h m na ha ng c oa n gu " tl" dung ........................................ 13 ' , m eu ' ' iD de .................................................................................. 14 Nh~ bi€t Vlln TIm ki€m thong t in .............................................................................. 14 Can nhiic c ac phucrng an m ua .............................................................. 15 Q uy€t d jnh m ua ................................................................................... 15 D anh g ia sau k hi m ua .......................................................................... 15 K huy€n k hfch vi¢c m ua h ang c ua k hach ............................................. 16
  10. Q ua t rlnh m ua h ang e lla k baeh h ang l a e ae t 6 ehile •.••.•....•...•.••.•. 19 Nhl).n bitSt vlln d e ........................ ,...................................................... ,.. 19 M 6 til n hu d iu c hung ........................................................................... 2 0 san phAm ........................................................ 20 Di;ic d iem ky thu~t c ua T im n gum c ung ling ............................................................................ 2 0 De n gh! g ui h6 S (1 c hao h ang ......................................................... '" ... 2 0 Llfa chQn n gum c ung Crng .................................................................... 21 Q uy d !nh g iao h ang ............................................................................. 21 D anh g ia ho~t d ¢ng ............................................................................. 21 Dl! b ao n hu c au v a x u h uoog ella nguM m ua h ang ..•...•....•.••...•.••. 23 K hach h ang n 6i gl. ............................................................................... 23 lam gl. .............................................................................. 24 K hach h ang K hach hang dii lam gi. ......................................................................... 24 T 6ng ket C uon sach ........................................................................... 35 K e ho~ch U og d~ng ....................................•......•...... •.............•.......... 37 K € ho~ch T hg dt!ng i a g l? ................................................................... 37 L am th€ n ao M h oan thanh m¢t KtS ho~ch T hg d\lng ? ...................... 37 L am gl. vrn K € ho~ch T hg d\lng? ......................................................... 38 B uac titSp t hea ...................................................................................... 38 an ............................. ,.............................................. 45 Pb\l '\Ie A - Oap Phl;llyc B - Chu giai Thu$.t n gu ....................................................... 59 PhI} C - Thong tin b 6 sung ......................................................... 83 JI}C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản