intTypePromotion=3

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 6

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
85
lượt xem
20
download

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 6', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 6

  1. 0 Giao hilng dung hl).Il 0 C61M nang cap mAu rna 0 Mtli truimg tboai mai, d~ chiu /' 0 TInh t\l' trQng 0 Dugceung cap thOng tin hOO feh 0 C~hang mAu 0 Trinh bay mC>t each chuyen nghi~p 0 Hqpm6t 0 Quang cao 0 c ae ye'u t6 khac. C\l tb~. Thu thaP thang tin ve' q ua t rinh va xu h uang mua h ang c ua kluich h ang 42
  2. BlJOC 4: c Ac YEU T 6 ANH HlJONG TOI K HAcH HANG? Con c 6 nhitng yeu t 6 nao ngoai khli nilng killm soat tn{c tiep cua b\lfl c 6 rum hulmg Wi khlich hang khi quyet dinh m ua cac san pharo hay dich Vl,l, ai kien nghj mua hang va ai p M duy~t va ky l~nh cho mua,hang? BlJOC 5: B~N THAY CO XU HlJONG HO~C THAY D 61 GI MOIKH(}NG? tm vi~c Nhitng xu huang ho*c thay dOi trong moi trui'mg xung quanh anh hulmg khach hang c 6 mua cUa b\lfl hay khong: 43 T hu thtjp thOng l in vi!' q ua trinh va x u hu(mg m ua h ang eua khUch hang
  3. Ph~ I~c A - Dap an "..... K BAI T ~p T V KIEM TRA 1 Nhfrng ca.u nao mo t i dung nhlft v~ d u ki?n thu clfp? I. D u ki?n thu cap c o duqc tit d u ki?n s a cap. D u ki?n thu clfp c o vai tro t hu yeu trong vi?c thu th*p thOng tin. D il' ki~n t hu c ap I ii thOng t in s an cO biJi n o d a dUQc ngm'Ji k hac t hu t Mp c ho rn(lt m~c d ich k hac. thu cap? 2. Da.u la nhihlg uu diem clla dil' ki?n KhOng t on kern. Kho xac djnh dugc dQ chfnh xac. Co t he t im dUQc n gay. v" D a c o s an. v" 45 T hu lh£)p t hong tin vi' q ua {rlnh v a x u hlltmg m Ull h ang ella khach h img
  4. BAI T !P T V KIEM TRA 2 Danh dau vao 0 xem c ac cAu sau dAy la dung hay saL lu~n I. PhOng vlln thao nhOm cung d ip thong tin til m9t so IU
  5. BAI T ~P T V KIEM TRA 3 Dicln nhiing tit c on thi€u vao nhiing dIu sau day. 1. Qua trinh mua bang clla ngum tieu dung co n arn giai do::tn. c ac c()ng ty khi I~p k € ho:;;ch marketing clln t~p trung vao cii n arn giai 2. do::tn trong qua trlnh mua h ang clla ngum tieu dung. c ac c()ng ty deu mu6n b itt ngum tieu dung t im t Mng tin b dau va se su 3. d~ng bi~n phfip Quang c ao va b an h ang t r\lc t iep d e c ung C:lp t Mng tin clln thi€t c ho khfich hang. Giai do::tn nh~n biet v an de bAt doiu khi nguui m ua nh~n biet dugng vi~c cua nguffi cung ilng hoan tilt khi dug
  6. BAI T~P T V KIEM TRA 5 D anh dau vao () x em c ac d iu s au d ay Ia dung hay sai. 1. D ieu tca dlJ djnh cua ngum m ua h ang c o n ghla Ia hoi nguai m ua h ang x em hi? dlJ d jnh s15 m ua gL Dung Thir nghi~m thj t mang Ia mQt t M t\lc hfru feh d e thir nghi~m x em vi~ b an 2. mQt s an pham d1l c o san c o t he thay d 6i n hu t he n ao s au nay. S ai N hieu c ong ty dlJ bao dlJa teen d oanh s6 b an h ang t mac d ay. Dung 3. 4. D ieu d uy n hat rna b
  7. BAI T ~P T HVC HANH 1 Hay n ghi ve m~t san phfun h ay djch rna blp} m m mua. VI} san phAm hay djch VI} gl? 1. N~u bilt c u s an p Mm b ay d ich vI}. nliO d~u du~. T ot nbAt la n~u mt}t t lnb b uong m ua h ang l in d iu h ay p huc t~p bID n bu t M se buqc b~n ph8i t uan t hu d u ell nAm giai do~n c ua q uy t rinh nay. ~n 2. da lam g l trong m 6i giai dolp} ella q uy trlnh m ua hang. I-Nh~ Giai dolp} bi& van de Dillm m au c hot i1 d ay la vi¢c xac d inh mt}t viin d~ h ay mt}t n hu cAu c hlla dll~ d ap lIng, chang h~n doi giay c ua b~n bi thung n~n p hai m ua giay mOl. Giai d01p}2-Tlm kiE!m thong t in ta giOi thi¢u s an phdm, M4}t s o phuong ti¢n lily thOng t in l a Quang cao, tOi c ua b ang hoi nguai ban, dQc b ao chi, tim tr~n I nternet, va hOi n guai q uen. ChAng h~n, b~ d ang t im thOng t in dl! m ua giay mOl, b~n . co thl! tOi c ua b ang xem co nhimg m au rnA va n Mn hi¢u nao, gia ca b ao nhi~u. B~n ciing dl! y xem mQi nguai d i giay gi, kil!u giay nao d ang la mot, va b~n cO thl! hOi n guai q uen xem hQ cO bie't gi v~ c ac san phAm giay va c ua b ang b an giay khOng. Giai d0lpl3-CAn nh~e cae phuang an B~n p hai n~u dm;rc n himg ich lqi rna b~n p hai co k hi m ua s an phllm? K hi c an nhiic cac p huang a n t hl d~c t inh n ao c ua s an phAm la q uan trQng? C hang h~n, ich lqi tii' vi~c d i giay mm co th~ la suc khoe, sl1 a n t oan va 511 thoai maio K hi c an nhiic cac phuong a n, co thl! t inh d in mt}t sO d~c t inh q uan trQng n hu sl1 t hoai mai, dt} b~n, gia ca va ki~u dang. 49 th~p t hong tin v i q ua lrinh va x u huiing m ua h ang eM k hach h ang T hu
  8. d!nh m ua Giai do~ 4-Quye't C u6i c ung b:,lD m ua gl? Bl:In co xac d!nh n am y eu t6 c ua m~t q uyet d !nh m ua b ang h ay khOng: mUa h ang n han hi~u gi; m ua tir cira hilng n ao; m ua b ao n hieu; khi n ao mUa va t ra ti~n n hll t he n ao (ti~n m at, m ua ch!u h ay d~t cqc)? / . Giai do~ 5-Dlinh gia sau khi mua Jll:In c am t My h ai long h ay k hilng hai long s au k hi m ua? Bl:\n cO m ua t iep silO p h:lm nay h ay khOng? Bl:In co gi6i thi~u s an p h:lm n ay v6i ngOOi q uen k hilng? Bl:\D c o b ai long v6i c6ng ty/nhlln vien b an c ho bl:\D s an p ham d o? Bl:In c o gi6i thi~u c ong t y n ay c ho ngllOi k hac k hong? T hu rhqp thong tin ve' qua trinh va x u hutfng m ua h ang e ua khach h ang 50
  9. flAt T !P THVc H ANH 2 Nghien CUll ml?t finh hu6ng trong d6 b~ III n gum mila hang h~c III ngum cung ti'ng c ho ml?t cl'lng t y k Mc. Xac dinh tlnh hu6ng khi giao djeh m ua dien r a Mn dliu. MI'I til t1nh hu6ng (ai mua gi eua ai). 1. N6i xem b~ dii lam gl. ti'ng vOi tUng giai do~ Clla qua trlnh mua hang. 2. Giai do~ I-Nh~ b iet vfin M Bl,lD p hii n eu dul!C d ola n hu c au gi v a a i x ac d !nh n hu c au d o? D qng C (1 d~ nhl,in b iet v an d e l a t ir b en t rong h ay b en n goai? Giai do~ 2-MI'I t a nhu cllu chung Bl.ln p hii n eu d uqc ~c di~m c oa n hu c au v a s o l uqng c an t hiet l oc d an? Ai chiu t rach nhi~m q uyet d jnh n hung v an d e n ay? Giai do~ 3-Dij.c tfnh san phfun BI.Ill phiii x ac d jnh dul!C c ac dl.\c Hnh s an p hllm? BI.Ill co biet ai c h!u t rach nhi~m q uyet d inh c ac d~c Hnh n ay khOng? Giai do~n 4 -Tim ngum cung ti'ng B~n p hii n eu d uqc c acb DC d inh n gum c ung Ung. BI.Ill c o biet dii DC d inh dul!C b ao n hieu ngUm khOng? Giai do~ 5-ne nghi gin h6 sa chao hang BI.Ill c o ml'l t il y eu c au cUa Minh khOng? Co n hung h o s a c hao h ang n ao? Giai do~ 6-Lt,m chQn ngum. cung Ung B~n c o n eu d uqc n hung t ieu chuAn d~ q uyet d inh Ilia chlJn khOng? 51 Thu thfip thOng tin v e q ua trinh va x u huang mua hang ella k Mch M ng
  10. Giai dO\ffi 7 -Quy d inh giao h ang B~ c o n~u d ugc c ac t ieu chuAn kY th~t, s o l uqng, thM h~n g iao h ang, d~nh v~ vi~ I~i himg, d~ch vI}. 0 00 t tl v a b ao h anh? q uy t ra /' Giai dO\ffi 8-Danh gia ho~t dgng B~ cO n~u d ugc cae tieu ehmin d a a p dl}.Ilg khOng? Co d(lt h ang ti~p khOng? 52 T hu th{ip thong tin vi! qua t rlnh va x u hUCln?, m ua h ang eua k hdch hant:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản