intTypePromotion=3

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 8

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
95
lượt xem
17
download

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 8', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng part 8

  1. C hinh s ach g ia (Pricing policy) Chinh sach chung xliy d!p1g tren CC1 sa cac m~c tieu gia dii d~ ra. Chinh sach nay duqc sir d~ng d e dua ra nhfrng quyet dinh c~ t M v~ gia. d~t C hinh s ach g ia hOt y ang s ua ( Skimming price) Chfnh sach g ia e ao cho sfm pham m m ngay tir khi tham nhl!p thi truOng. C hinh s ach g ia l inh ho~t (Flexible pricing) Chinh sach duy trl gia eua m¢t san pham lu6n co kha nang dao d ¢ng. C hinh s ach g ia t ham nh~p (Penetration pricing) U c hinh stich gia tip d~ng cho san pham mm. Muc gia d~t r a luc dau thap h on so vm mue gia hOl:lch dinh v~ lliu dhl c ho san' pham. Sir d~ng chinh sach nay de san ph:lm d~ d uqc thi trm'mg c Mp nh~n va chiem Hnh d uqc thi phan. se d~ng C hinh s ach g ia t heo y ang (Zone pricing) Mbi viing sir m¢t chfnh sach gia th6ng nhat rieng c ho vung do. C hinh s ach s an x uat h ang m au hOng ( planned obsolescence) Chfnh sach san xuat nhfrng san ph:im tu6i th9 nglin, Nha san xu:!t sir dlfng nguyen li¢u dau VaG re song h 9 v:'in kh6ng giam gi
  2. D Dil' li~u tit b en n goai (External data) Trong nghien eUu marketing, d:l.y Iii dit Ii~u 1M ea'p, Ia'y tir c ae ngu6n thong tin b en ngoai d oanh nghi~p. D oanh nghi~p h uang VI! b an h ang (Selling-oriented businesses) Doanh nghi~p e M tr9ng vao k Mu b an hang va chinh saeh khuech truang SID phfun d~ tang doanh s6. nghi~p h uang VI! k hach h ang (Customer-oriented businesses) D oanh D oanh nghi~p ehu tr,,)Og tm nhu cliu ella k Mch hang vii ph6i hqp cae hO\lt di;mg marketing d~ m ang l~ sJ! hili long e ho k Meh hang. D oanh nghi~p h uang vi! s an p hilm (Product-oriented businesses) O ie doanh nghi~p q uan t:l.m de'n san xua't han i a nhu d iu ella k Meh hang. D oanh nghi~p t rung g ian (Intermediary) Doanh nghi~p hO\lt di?ng trung gian giita nha san xua't va ngum tieu dung ca nb:l.n hoi,ic ngum tieu dung I a eac t6 chuc. c ac nhil ban Ie vii b an buon c o t M duqc xep vao n h6m nay. D oanh nghi~p v~n chuY4!n r ieng (Private carrier) D oanh nghi~p lam eong tac v~n ehuyo!n hang hoa e ho m,>t d oanh nghi~p d uy n Mt khac. D oanh t hu (Turnover) T6ng doanh thu trong e a nam. Chi s 6 d oanh thu t huang duqe dung de danh gia hi~u q ua ban hang. D oanh t hu t rung b lnh (Average revenue) m ng tcing d oanh thu ehia e ho s 6luqng san phfun san xua't. Khi bit'!u di~n tren dO thi, duo-ng doanh thu trung blnh ehinh i a dl1ang eAu ella m6i doanh nghi~p. D", b ao d oanh s 6 (Sales forecast) DJ! tinh doanh s 6 bilng tien hoi,ie don vi s an phfun se ban dl1qc trong kholmg thm gian xac d inh trong tuong iai. Con s 6 nay thuang duqc d ua ra trong k e hO\lch/ehuang trlnh marketing trong c ae dieu ki~n g ia thiet ve yeu t 6 kinh t e va eae yeu t 6 k Me trOllg moi trl1ang hO\lt d,>ng. DJ! b ao e o tho! i a d 6i v ai m,>t m~t hlmg hoi,ie m,>t nhom mi,it bang. DI! t oan t hea d au s an p hilm ( Fixed s um p er unit) P huang phap p Mn h i) ng:l.n quy. trong d o ehi phf khueeh t mang SID phiim duqc d jnh t mae tren c o so e on s 6 nhitng ky t mac hoi,ie e on s 6 u ae tfnh. a D " tril' a n t oon (Safety stock) D uy t n tOn k ho muc n Mt d inh de dam bi\.o doanh nghi~p khong b i me di?ng m\lllh khi cAu t hay d6i va khOng bi r ai vao Onh lr\Ing het hang. T hu tfu!.p tilting tin ve' q ua trinn. v a x u h uimg m ua h ang c ua khaL-h h ang 64
  3. D li~u D anh g ia (Qualifying) L a m¢t khau trong qua trinh ban bang de xac dlnh m ¢t ngum m ua tiem nang co the t ra thanh khach hang kMng. D anh g ia tit~m n ang (Prospecting) M ¢t khau trong qua m nh ban hang de tim ra c ac khach bang tiem nang. D~i d i¢n b an h ang ( Selling agent) D
  4. Iy khien DQng C!1 t ieu d ung (Motive) Trl,ll1g thai tam ngum ta di tOi quyet dinh phai thOa man nhu d iu rna hI? c am nh~n. h~ t~i DUUng c au ( Demand curve) D 6 thi phan anh m 6i quan giiIa luqng d .u m6i muc gia. Day c hinh I a dUt san pham c o b an t~i m 6i muc gia. No la.dung them mt>t ty 1t san ph1lm nao do). D inh g ia t heo c hi p hi trtlC tiep lien q uan (Incremental-cost pricing) Chinh sach dinh gia c hi tinh chi phi tfl,fc tiep san xuat ra m,>t s an luqng CI,I the. D inh g ia t ren c hi p hi t dng t he (Full-cost pricing) Dinh gia tren CO sa toan b,> chi phi d e d am b ao c ong t y bil d:ip dugc tat cii c ac chi phi va thu d ugc l
  5. F F .O.B ~i n ha m ay (F.D.B. p lant) Gill. h ang k h6ng b ao g 6m b at ky phf v~ c huyen nao. Til vi~t t:it la chit G iao t,!-i m,!-n tau. Nguo-i m ua phai c hiu toan be> phf v~n c huyen, c on duQt gQi l a F.O.B. g6c. F .O.B t=:ti Dha m ay c o H nh p hi V~lD c huy.in ( F.D.B. p lant with f reight allowed) Gill giao t,!-i m,!-n tau c o tinh t hem p hi v~n e huyen. G G iMgia e a (Price) G ia Iri l rao d6i e ua m(ll hang h oa hOi!.e d ieh ~. G ia c ao (Price p remium) N~u nguo-j tieu dung nhi!.n t huc rflng me>l san phfun nao d o c o gill. Iri I an h on s o vm cae san phiim tuong II! Iren thi truang thl h se tra gia e ao h on e ho s an phAm do. c ae s an philm hang hi~u I huang duqe tra gia e ao h on s o v6i cae san phAm d,!-i Ira khlie. G ia c huyi!n n huqng ( Transfer pricing) G ia s an philm khi n o duqe h,!-eh loan chuyen nhuqng t il m ¢t lrung tAm I ¢ nhu~n s ang me>l t rung tllm Iqi nhu~n khlic trong n¢i b¢ d oanh nghi~p. G ia k huech t ruang ( Promotional price) Muc gia nflm t rong c hien luQt ban hang c hung c ua d oanh nghi~p. G ia l am thi'r (Price lining) Thl!e hanh m arketing v 6i me>t 86 mue gia n Mt dinh. G ia tiI~n I¢ ( Customary pricing) G ia d o I~p q uan hoi!.e truy6n t h6ng dii co til tru6c tren thi t ruang. G ia t r! g ia t ang t rong q ua t rinh s an x mlt ( Value a dded b y manufacturing) St! e Mnh I~ch giUa gia san phiim k hi x uat xUCmg va gia m ua n guyen v~t li~u va eac chi p hi dilu vao k Me. G ia v *n chuyi!n u u d ai ( Commodity r ate) D 6i khi d uqc gQi l a gia di!.c bi~t VI d o la gia uu diii rna d~i Iy v*n chuyen danh c ho c hu h ang khi hQ sir dl!ng thuang xuyen d jeh ~ e ua m lnh hoi!.c khi v;).n c huyen nhiing 16 h ang Ian. G ia t huyet (Hypothesis) Giai t hkh m ang tinh phOng doan ve m(lt sl! vi~c Cl,l the. La tuyen b 6 ve m 6i l ien h~ giiIa eae yeu t 6 thay d 6i va d e Xulll vi~ k iem ehUng nhfrng m6i lien h¢ nay. G iam g ia tien m~t (Cash discount) GiUm gia ne"u thanh toan n gay biing ti6n m~t. GiOi h=:tn v e g ia (Price limits) DUng tren q uan di~m ella n guai t ieu d ung l a s an phiim luon e o g ioi h~n gia, t rong d o nhi!.n thfrc ve chill l uqng d i l ien v6i. m bi m ue 67 T hu th(ip t hong tin v e q ua t rinh v a x u h uang m ua h ang ella k hach h img
  6. gia. N€u gia hang tMp han m uc gia giOi h~n d uai, he.> se c ho III san pham nay "qua n1:" va n€u cao h an m uc gia giai h~ tren thll~i hi xem \ a " qua dill". H H et h ang (Stock out) Me?t m~t hang khong con de ban. Ie H inh a nh c lm h ang b an (Retail image) Q uan ni/?m c ua ngum tieu dung vil me?t Clm hang va kinh nghi~m mua hang a ella hang do. H ang d 6i h ang (Bartering) Sl! trao d6i hang lily hang, khOng c o vai tro tiiln t/? H ang h oa c ao c ap (Specialty goods) s an pharo co nhiing d~c tfnh de?c d ao rna khOng phai khach hang nao ciing c o the mua duge VI g ia dilt, n o d ugc coi nhu hang d6 hi/?u. H ang h oa h ap d an (Impulse goods) san pharo rna khach hang thuang de hi "quy€n ru" mua rna khOng kip ciin nhilc kyo T huang ngum ta hay hlly nhiing hang hoa nay glin quliy thu tiiln de ti~n hilp dan ngum tieu dung. H ang h oa ti~n d",ng (Convenience goods) Nhiing hang hoa nguai tieu dung mu6n mua thuang xuyen, d e dang, nhanh c hong nhu siIa, banh my, x1ing dllu. Hang hoa nay thuang l a lo~i c o nhan hi/?u v a gia tMp. H ang k huyen m;,li (Premium) San pham mien phi, thuang kern khi m ua me?t san pham n aodo. H ang m au p hat khOng (Sampling) P Mt khong slm philm c ho nguai tieu dung de he.> dung thu, chap nh~n v£ sau do se mua. H ang t ieu d ung ( Consumer goods) Ngum m ua se la ngum lieu dung, s u d\lng hang hoa do. Hang hoa tieu dung khong phai la san pham trung gian d e ph\lC V\l e ho vi/?e san xuat me?t hang hoa khac. H anh vi n gum t ieu d ung ( Consumer behavior) Phan ling va nhiing quy€t dinh eua ngum tieu dung v6 vi/?e mua va s u d\lng hang hoa, dich V\l. H;,ln mllc (Quota) M\lc tieu doanh s 6 ban hang ho~c con s 61¢ nhu~n C\l t M rna me?t nh1in vien ban hang dl! dinh s e phai d~t duqc. H~n ng~ch nh~p k hiu ( Import quota) H~ c h€ vil s 6 lugng m9t chUng lo~ hang hoa C\l the nao do co the nh~p vil. H 6 t rq k huech t ruang b an h ang (Promotional allowance) Vi~c nha san xua:t tai trg hO'!-t de?ng quang cao va khu€ch tfUang ban hang c ho c ae thanh vien trong kenh phan ph6i n Mm ph6i h qp hi/?u q ua chi€n lugc khu€eh truang san pharo trong tolm be? kenh b an hang. T hu th{ip thOng tin v e q ua tn'nh va x u hUimg m ua h ang c
  7. San phfun ho~e m ¢t n hom san pham dU'Q'C nhll H on h @ s an p h!im (Product mix) m arketing dU'a r a thi tWOng H 9i chQ t hmmg m~i (Trade fair/trode exhibition) Nhiffig dQt h ¢i ehQ' dU'Q'C t6 ehue d jnh k y, n m cae e ong t y thu¢c c ae nhOm nganh n gM k hae n hau m ang h ang eua m lnh d en trU'ng b ay giOi thi~u e ho ngU'
  8. K K enh p Mn p h6i (Distribution channel) c ac d an vi marketing chiu tnich nhi~m dieu chuyen quyen s b hihI c ua h ang hoa/dich Vl.l tit ngum san xullt den nguai tieu diing hol!-c ngum m ua trung gian. K et q ua ho~t d{lng (Bottom line) M 9t bi~t n gu (tieng Anh) trong kinh doanh noi ve thuac d o lqi nhu~ chung c ua ho~t di)ng k inh doanh. K hai ni~m m arketing ( Marketing concept) M ang I~i sl! thoa man c ho n gum tieu dung biing vi~ si'm xua't cai rna h mu6n b m uc m ang l~i lqi nhu~n. K hau h ao (Depreciation) Khai ni~m k e toan, tfnh ti I~ trich tit d oanh thu hang nam bu vao chi phf mua tai san c 6 dinh de xac d inh doanh thu rong c ua cong ty. K ho h ang d l! tro (Storage warehouse) Kho hang, noi san phlim duqc t~p k et truac k hi giao. Thtrang duqc dung lam d Ing c~ d e d in dOl c ung c au san philm cua doanh nghi~p. K ho p Mn p h6i (Distribution warehouse) Noi slip xep va tai phftn ph6i san phlim. M~c dfch clla k ho phftn ph6i l a n Mm t~o dieu ki~n Iuu chuy~n h ang hoa de'n tay n gum m ua nhanh h an c hu kh6ng chi lam chuc nang k ho chua. K hu vl!c b an h ang h~n c hi (Closed sales territories) Vung ban bang bi gi6i h~ ve dia ly thea quy dinh c ua nba san xuru dl!-t r a c ho nba philn ph6i. K huecb t ruang b an b img (Sales promotion) L a ho~t di)ng ban bang khOng tTl!c tiep, d a d~g mi)t Illn va kha dl!-c bi~t (khOng phiii quang cao). K huecb t ruoog h on h(lp (Promotional mix) Ngum lam marketing sir d~ng t6ng the cac ho~t d{lng b an hang tTl!c tiep va khong lrI!c tiep (g6m q uang cao, khuyen m')-i, q uan h~ c 6ng chUng) n Mm d')-t duqc m~c tieu k huech t ruang c ho san phlim . K huech t ruoog s an p him (Promotion) Hanh di)ng thOng bao, thuyet ph~c gay tac di)ng t6i q ua trinh ra quyet dinh m ua hang cua ngum tieu dung. K e ho~ch k inh d oanh ( Business plan) V an ban trong do v~ch ra c ae bu6c d oanh nghi~p clio lam de d~t duqc m~c tieu k inh doanh c ua minh. K e ho~ch m arketing ( Marketing plan) Van ball v~ch fO cach thuc lam the nao de d oanh nghi~p ~t duqc cac m~c tieu marketing. hi~n K e hO!lch t ac c hien (Tactical planning) K e ho')-ch thl!c c ac hanh d{lng clio thiet d e d~t duqc ml!c tieu clla doanh nghi~p. K et t huc b an h ang (Closing) M qt khau trong q ua trinh b an hang k hi ngum ban hOi li~u k hach hang c o t he m ua hang th~t sl! hay khOng. th~p T hu thOng tin v i q ua trinh va xu h uimg m ua h ang ella k Mch hang 70
  9. Ki~m d jnh k et q ua b an tl1Jc t iep (Direct-sale results test) M{>t c 6ng C\l d o IUOng hi~u q ua clla c ac c hi tieu khu&:h tnrang san phllm, biing cach k iem d inh m uc d oanh thu g ia tang tren mt d an vi c hi tieu. K y thu~t b an h img g ia c ao (Selling up) K y thu~t t huyet ph\lc k Mch hang m ua mt m~t h ang gia c ao h an so v 6i m~t hang b an dilu d inh mua. L L uang (Salary) K hoan tien thanh toan c 6 d inh d inh k y c ho c an b{> c 6ng nhan vien k e d n han vien ban hang. ~m p hat ( Inflation) Sl,I t ang m ac g ia c hung diin den giam sac m ua c lla ngum tieu dung. L~p k e hOl.lch (Planning) D1,I tfnh c ac hOl1-t dng t rong t uang lai d e d~t d uqc nhUng m\lc tieu d oanh nghi~p d e fa. L~p k€ hOl.lch c hien IUqc (Strategic planning) Q ua t finh x ac d inh c ac m\lc tieu c o b an clla d oanh nghi~p, p Mn b6 nguOn ll,IC v a thl,Ic hi~n t hea nhUng b uac Vl1-ch s an d e d\lt d uqc nhUng ml}c tieu do. veg ia (Price flexibility) Chfnh s ach d uy tTl m ac g ia c o dng e ho mt L inh hOl.lt s an phlim tren thi trU vi~e s an xullt nhUng san phlim phI} ra khOi day e huyen s an xullt. T hu th(ip th
  10. M c~nh tr~n t ranh (Competitive environment) Q ua trlnh ec;> sat xay ra M oi t ruimg thi truimg. Moi t ruimg c hinh t r! vii p hap ly (Political a nd legal environment) L a m ';t bl> ph~n e ua mili truUng marketing, g Omcac lu~t va cae th6ng Itr hUOng d an hi~n hanh tl!-i qu6e gia rna doanh nghi~p d ang c o hOl!-t d ';ng k inh doanh. ve Ma~ thu~n nh~n t hue (Cognitive dissonance) SI! 10 liing tmoc khi d i den quyet d jnh mua hang, xay ra khi trong bim than quan ni~m c ua n guai mua (kien thuc, tin nguOng, thai d.;) c o mau thulin. M a v~eh q uoc t e e ua s an phl1m (Universal p roduct code) Mll vl!-ch d~c bi~t tr~n hang hoa, chi c o t he dung may quet q uang hc;>c d e dc. M ay quet q ua h~ th6ng may tfnh co th~ in t~n sim phlim va gia f a hoa dcrn ban M ng dOng t hai tl! d9ng ngay I~p tuc vao danh m,!c h~mg b an trong bao cao ban ho~c xuat himg. M arketing c:i n han (Person marketing) Nhiing ho~t d ';ng marketing d~ thu hut sl! q uan tam e hu y va tranh thu cam tlnh cua c6ng chUng vOi m';! c a nhan nao do. G ic U'ng cir vi~n c hinh tr! va cac nhan v~t n6i tieng thuang sir d,!ng c hinh sach nay. M arketing l ui (Demarketing) Cac hOl!-t d¢ng nhAm ct.t giam nhu cau li~u dung san phlim tren thi trtrang xu6ng tOi m uc hgp Iy de doanh nghi~p c o t he san xuat va dapU'ng kip. M arketing t hit nghi~m (Test marketing) Chn m()! k hu Vl!c C,! the ho*c m¢t do

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản