Thủ thuật chọn màn hìnho

Chia sẻ: Zhang Zhang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
314
lượt xem
127
download

Thủ thuật chọn màn hìnho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Màn hình LCD ngày nay đã trở nên phổ biến và sẽ thay thế màn hình CRT trong tương lai gần. Tuy nhiên, loại màn hình này lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ứng dụng bạn đang dùng, không gian, mục đích, và đặc biệt là giá bán. Bài viết sẽ giúp bạn đọc lựa được chiếc LCD phù hợp với nhu cầu và túi tiền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật chọn màn hìnho

 1. n v n chi n neich_it@yahoo.com ! "# $ % &' $ ( ) *+ % !, - ! . */ 012 34"! 5 ) &) 6 7 8 9% : *8 8 ; !< (= ' : ' > ) 2? = @ A> &' * A# = 7 = > *: *B & C & !D ? EF + &' E % G + 2 H &' ! < % 7 I ? *; = J K > EL ;M N ? 1! O *1= &' 1 8 * :P* *) / = = 7: % : % GH ! D' 7 ( I Q& B *B I = R7 9& 1 : E *2 7C *B & C = 7 : : ! ! 6 *8 *8 C ; =( 1 1 *) / = *1 * 8 ; % *) EV ] !5 34" ^_M 1 *) / N ^`ab c def= 7 G ? ' = ^dM= ^gM ' ES A> *) / ^af` c Neich_IT chúc m i ng i vui v n th c không c a riêng ai. ng ng n ng i khi chia s .
 2. n v n chi n neich_it@yahoo.com ^`ab! 5 ) abM 9 1 *) / N ^ga` c ^a``= h`M a_`e c ^e``! X? &' * ES A> C *2 i A QE jk B (& % J *B *) / H Y *) / N *8 - *) EV ] H - & T l! J %U &' 7 ( I *) / NH 34"! ,: A>= &' 7 8 - *) / ( ^e`` c ^a`` 7 *) / N 0 ^af` c ^`ab! " *1= ) 34" 1 *) / N : % 2 Y @ A> ! m) / ^`f` Y *Y ^ga` P ^`f` * 8 C* *8 *: H ? &; :A * = A 6 F An (?( :8 ; o ] *? R ?* *B *G V p &' *J & ? (N E ! , *2 &' G + L */ )E EP W* *) / ^`f` q^hee P defr @ 0 &U 7 ) S E *8 E % ^`f` ! < (7 6 &' 'R 34" ^`f` A &L 1 2? L *? *) ?H & / 27 =G H 9P H6 C @ !.7 R h=e G 7 80 EN 7 &C T ^`f` ^`f` 7 + 8 ;# ) *' 1 *) ] ^`f` q : *n D s r! X? &' 9 P(P ^`f` t^`f` L N G 7 GE nJ *) / ^`f` ! u,4 3
 3. n v n chi n neich_it@yahoo.com )*+ G ? 34" *2 17 h\b= *; A' 9 H 9 ( A# 11 2 &? 8* : 7 !< 9 H 9 *@ &' G + *? C C@ ( 34" 1 * 1 *8 8 EN W 7 8 ; 8 *) 7 yG ? 34" ^a` z 9 N *) { : C e` z 2 )E 7 U o] ?Y 7 8 ; 8 *) !< Y N *) / ^`f` = C ^a` z ) *B : 9 ) ( W ) E! Neich_IT chúc m i ng i vui v n th c không c a riêng ai. ng ng n ng i khi chia s .
 4. n v n chi n neich_it@yahoo.com | }~•€| 34sha•kh•sw ,- m : &U *)= * R1 H 34" @ *) P 1 8 2 p *@ = R ( P =A % ( = : R : T 9 ES A> Z 6 AC * : P ( ! O: % 7 ? I = *2 L */ : *) : P = EV 8 C* % T C > 8! 4 @ *8 P *; 1 N &' 7 8 !X % U 7 )= 1 I !m % 1 7: % ^dM B) Y= EF o Y ? * R :/ * AC % ! 5) 1 L: ^_`‚ EF : % 78 ! . /! 01 23 ' % ( Neich_IT chúc m i ng i vui v n th c không c a riêng ai. ng ng n ng i khi chia s .
 5. n v n chi n neich_it@yahoo.com < 6 T 0 EN 7 2 9 *) E T V E * 34" 1 8 ' !J 10C Y b``\^ B Y= EV 1 8 9 *7 &' - *) E * 7 &' V 1 * !
 6. n v n chi n neich_it@yahoo.com 9 - *) E ( @ * % % *8 / 9 ES A> ! m) E 0: *8 P A B * '= ( '7 6 *8 * - & ! | 7 ES A> ) 9 = &' 1 8 0 ' *) E P + : *8 KA; M V &' ! 5) E 17 - *2 0 *) E *8 * *… ! 6# 7 8 91 X = 2 9 ES A> : ) *; * 8 L *8 P A= 0 ES R > ! " *1= ) ? I EF : * EL T ) ? 1 |s, A 7 V † %‡ T ˆ H "," EF % 7 V H 27 V "," 2 *; A' ! :/ ' %; '
 7. n v n chi n neich_it@yahoo.com ( G 8 ; I = *8 1 8 @ 7 7; = Y ' 8 ;a # + !< 9 * @ I ? &' Y 8 ' ˆE " = Š !! !! !! 4 &C * 9 *@ 7 !" 6 E ‹ E‹ & 9 7 8 C* 2= %7 &' J * Q( BN E < *= 2> J P *; 7 W *8 ) 1 7: % : ! 5) % 1 8 *? ) EN E W H &' = ( &' ( V V U 7: % W *H ) *8 1 * )1 : ! ,: A>= * %
 8. n v n chi n neich_it@yahoo.com EN Y I T7 7: % 34" q^ˆ •`=h r 3 */ 7 : A &' 7 L @ &) *) ] =W % A' ( ‰ &' ( 7] ? P Y *8 7 l 2 B ! ? #@ ! 7A 0 G *2 1 : @ - L : % ! X? &' K ; M *G )7 9 l *8 7 T : = &' EF 1 ' # C &' * ! Neich_IT chúc m i ng i vui v n th c không c a riêng ai. ng ng n ng i khi chia s .
 9. n v n chi n neich_it@yahoo.com "B + '' C% m2 # &' (P P] 7 6 34" *2 ? &6 C "5Ž! • ?* Y C *) / q s" ˆ 5 AŽ ˆ s "5Žr )( ‰ A# *8 2 : C A *) ] ! "5Ž EF Z W *8 1 ) - % % *8 &6 : 7 - 2# + / (A )E ! 3• bd3Dj 4 ? 1 8 7? % 2 *) ] I "5Ž & T *G "," ? C % = *G D s = B ) 2 C = T Y ! 39 7 ( L */ 2 "5Ž ‡ 9 34" 9* &; R a *? b ! X? -E ? &; AN ( "5Ž 1 8 7? # + &' 1 8 n *? C EV ( ) &) 8 ' "5Ž! D * 23 ' < 5|X Neich_IT chúc m i ng i vui v n th c không c a riêng ai. ng ng n ng i khi chia s .
 10. n v n chi n neich_it@yahoo.com E ' ' 1% 0 O 34"= 9 9 0 + E *) Y =G E * @ = *) Y !!! '7 + *? C = 7 */ ' ? I ? *; H ! D' EF C s
 11. n v n chi n neich_it@yahoo.com C !< 6 V= Z W ) E* 6 *8 * H ) 34" ( :K Y % EY M= *1 C * ES A> *8 ? ' 34"! < ( E 9 7 * EP 7 (E ‰ H ! C 1h C : Žk|= ,} 8 ; H ! , ?= 7 *W l 2 2 8 ; - W A• ? G ) 1G E * @ ! s ,} q, } r\ 1 a ' : 5,} q5 s" , } r # ? \ ks5,} qk 5,}r= }s5,} Neich_IT chúc m i ng i vui v n th c không c a riêng ai. ng ng n ng i khi chia s .
 12. n v n chi n neich_it@yahoo.com q}A A 5,}r= |s5,} q| 5,}r k,} qk A, } r# ? \ |sk,}! k,} * 8 &L |E C1 2 ? Y E % 5,}! 5,} k,} 1 # G '= 07 2 @ ' *) ! 4 C ,} 1 *8 \ 7 - C EV EB Ev E ! ,} $ f& = 7 ,} *2 f& ! m) Y q ' r$ 1 G 8 ; EV H ,}! •1 $ ) & % ? % E % = 7: % %= : ? 7? * 1 *W l7V 7 2 8 ; ! 3 ? *8 & ? ' * A# 34"y 41 7 2 = *Y * 6 9 Q &E \ \ttQQQ! ˆ ! ! 7t E ! ! D' 1 8 ( J E P =( A 34"= ' !!! Neich_IT chúc m i ng i vui v n th c không c a riêng ai. ng ng n ng i khi chia s .
 13. n v n chi n neich_it@yahoo.com 3 \ s J AN N ? *8 N ) ' # % G C H &' ! k ( / : H 34" 7 &C = A# L # ) 7: %!k !< *2 7C 7 8 : AC q7 P p 'r ) ES A> Žk| ,} EF o ?21 H 1! 5) E A ES A> Žk| ,} 1 8 ' , C X \ " ^g`dŠk,= " a``diŠk= " ab`diŠk= } Š Ša`= }E E kia`^!!! F* '1 5G H ' 4 # &' *J I ? *; + : N *J L H /H ) ? 34" ' y m2 N EN Neich_IT chúc m i ng i vui v n th c không c a riêng ai. ng ng n ng i khi chia s .
 14. n v n chi n neich_it@yahoo.com p *J C 9 * &L ? ES A> 7 *+ = &' Z 1 8B V ! s< % ?= 7 * 2= &' ( &l 9 *8 C= A C Q &= P =Y *' ' T 9 % : *8 * & % # G$ 7 - V H &' ! s X? ˆ T I &]= &' 1 8 "E k E!| E!}A A= L & • 0 "kŽ E R ge ( ^a` B Y ! m8 ] T2 ' Y = &' J ES A> C4 < H i A QE q S E "E k E!} !‘ˆˆ E= •E 4 < r! s< C* 7 ( ' &U 1 6 @ &L AG R 71 ‰ S 6 @ 1 8 / ' n •! s m8 # = &' 7 ( ES A> ‰ S 9 &L 18 %1 l 1 ( ! J ES A> T > ( C 1& L S : B *Y A# & 2 % ! X? A# ‰S ( A> = C* 7 P; N ? ( P; ( & ) … ! s’ •|D & \ 5) E E P : T ? > •|D= (E ‰ 34" *7 *1 6 Z ! < ( +7 N EN * &' C* 7 ( *1 ( : *8 ! "n ( •|D & 1 †7 C ? 1 *) 7 * !3 : ( 34" 9 7 !< ( ? &' 1 1= J* & 1 + V $ & *2 78/ A• A# ! Neich_IT chúc m i ng i vui v n th c không c a riêng ai. ng ng n ng i khi chia s .
 15. n v n chi n neich_it@yahoo.com ’O - Y : % *v 9 H 34" $ 7 I = &' *J & ? = * 8 ' H 34" 7 AC : !4 ? 7? 9 ' E ‰ ]V ( *v B 1 : *8 V N?( 9 C !
 16. n v n chi n neich_it@yahoo.com F* '1 >
 17. n v n chi n neich_it@yahoo.com saˆ E - & qi Ar s ^ ˆ 2 V T* ^ˆ 2* T V! s 5) 7 - 2= B 7- s? &; &> & EF 1 *8 A# ! s 5) E 1 (* *n ","! X? > 17 U U E a 1 Y ! 4 E\ sO 7 7l # ‰ &; E = 7 8 P EE A E 34" 1 # %E E ( &P 7= 78 6 %* & ‹ ( ‹! O % 78 7[ P I P 34" 7 &; G P % = : % 1 E* A ' U & 2 ! s 4V *C = L !!! V V 34" *J * % k4! X+ & *G ( GI / : + ‹5 ‹! m/ H 1! s| 7 + = EF P C5 5 !m & ‹5 5 ‹ Wz Neich_IT chúc m i ng i vui v n th c không c a riêng ai. ng ng n ng i khi chia s .
 18. n v n chi n neich_it@yahoo.com sD % 78 P 34" " ‰ &; =* J" E P R
 19. n v n chi n neich_it@yahoo.com "# 1 T 1 lH T* 9a +5 +A –! a+ ! O * = A# *8 L 34"! €7 P = &/ 9 l !!! + & P &# = + 5 P 1P C ! 4 ™y™y™y™ ™y™y™y™ X? 7 T }•€ |= C T7 & =7 l G E ? ( G* "7 ! X? C }•€ ||= 7 E ? ! 4 8 CE P AW ‹Š w E ‹s *1! Neich_IT chúc m i ng i vui v n th c không c a riêng ai. ng ng n ng i khi chia s .
 20. n v n chi n neich_it@yahoo.com |F P C ‹w E Š | E‹ s ‹Š ‹! |F P C = 9 % + 7 *l! O L( E CH = &? * E EF A• A 78 ( Q &E HJ EP *1! O *l A L A % 9 34" *J ' *) ! Neich_IT chúc m i ng i vui v n th c không c a riêng ai. ng ng n ng i khi chia s .
Đồng bộ tài khoản