Thủ thuật Registry 5

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
25
download

Thủ thuật Registry 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi bạn dùng một hình ảnh làm Wallpaper trang trí cho Desktop, chúng sẽ được hiển thị dưới 1 trong 3 dạng sau: 1 Center tức chính giữa màn hình, Tiled tức kiểu lợp ngói - có thể dùng hình ban đầu phủ kín toàn màn hình bằng nhiều bản của hình đó, Stretched - tức kiểu trải đều hình ra khắp màn hình theo tỷ lệ. Hướng dẫn này giúp bạn chỉ định đường dẫn của file muốn làm Wallpaper và kiểu hiển thị của nó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ thuật Registry 5

  1. donkysoft 22-01-2008, 12:19 AM Những thủ thuật tối ưu giao diện của Windows. Hiển thị tiêu đề Icon trên nhiều dòng. (mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Admin istrator.KINGHOANG\Desktop\Tailieu\ThuthuatRegistr y.chm::/Appearance01.htm) Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới một giá trị kiểu STRING với tên "IconTitleWrap" nếu nó chưa có và sửa dữ liệu cho nó thành 1 để hiển thị tên Icon trên nhiều dòng. Minh họa trong Registry Editor Name Type Datahttp://forum.tretoday.net/mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Setting s\Admini strator.KINGHOANG\Desktop\Tailieu\ThuthuatRegistry .chm::/images/reg_sz.gif(Default) REG_SZ (not set value)http://forum.tretoday.net/mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settin gs\Admini strator.KINGHOANG\Desktop\Tailieu\ThuthuatRegistry .chm::/images/reg_sz.gifIconTitleWrapREG_SZ1My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop\ WindowMetrics User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop\ WindowMetrics Name: IconTitleWrap Type: REG_SZ Value: 1 = Hiển thị trên tên Icon trên nhiều dòng, 0 = Hiển thị Icon trên một dòng. Chuyển đổi chế độ dùng Start Menu. (mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Admin istrator.KINGHOANG\Desktop\Tailieu\ThuthuatRegistr y.chm::/Appearance02.htm) Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, sửa khoá tên "IntelliMenus" thành "YES" nếu muốn hiện menu toàn bộ hệ thống, "NO" nếu muốn dùng menu cá nhân. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data(Default) REG_SZ (not set value)IntelliMenusREG_SZNOMy Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced Name: IntelliMenus Type: REG_SZ Value: Yes - dùng Start Menu tổng hợp, No - dùng Start Menu cá nhân. Chỉ định Wallpaper và cách hiển thị nó. (mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Admin istrator.KINGHOANG\Desktop\Tailieu\ThuthuatRegistr y.chm::/Appearance08.htm)
  2. Khi bạn dùng một hình ảnh làm Wallpaper trang trí cho Desktop, chúng sẽ được hiển thị dưới 1 trong 3 dạng sau: 1 Center tức chính giữa màn hình, Tiled tức kiểu lợp ngói - có thể dùng hình ban đầu phủ kín toàn màn hình bằng nhiều bản của hình đó, Stretched - tức kiểu trải đều hình ra khắp màn hình theo tỷ lệ. Hướng dẫn này giúp bạn chỉ định đường dẫn của file muốn làm Wallpaper và kiểu hiển thị của nó. Mở Registry Editor, tìm đến khóa chỉ ra bên dưới. Sửa giá trị "Wallpaper"với dữ liệu của nó là đường dẫn của tập tin hình ảnh mà bạn muốn dùng làm hình nền. Sửa giá trị "WallpaperStyle"vớidữ liệu của nó là 1, 2 hoặc 3 để thể hiện kiểu trình bày hình trên Desktop theo ý bạn như giải thích ở trên. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data(Default) REG_SZ (not set value)WallpaperREG_SZC:\Windows\Web\WallPaper\Hano i.bmpWallpaperStyleREG_SZ2My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System Name: Wallpaper, WallpaperStyle Type: REG_SZ. Thay đổi kích thước của hình thu nhỏ Thumbnail (mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Admin istrator.KINGHOANG\Desktop\Tailieu\ThuthuatRegistr y.chm::/Appearance03.htm). Khi bạn chọn chế độ thu nhỏ Thumbnail các tập tin và thư mục đều thu nhỏ cùng một kích thước hoàn toàn bằng nhau. Kích thước này được lưu giữ trong Registry. Hướng dẫn này giúp bạn thay đổi chúng. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor. Giá trị "ThumbnailQuality" thể hiện chất lượng của hình thu nhỏ so với hình thật. Mặc định là 90%, bạn có thể sửa chúng lại trong phạm vi cho phép từ 50% - 100%. Giá trị "ThumbnailSize" thể hiện số pixel của hình thu nhỏ, tất cả các Thumbnail đều là hình. Mặc định là hình vuông 96 pixel. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data(Default) REG_SZ (not set value)ThumbnailQualityREG_DWORD0x0000005a (90)ThumbnailSizeREG_DWORD0x00000060 (96)My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer Name: ThumbnailSize, ThumbnailQuality Type: REG_DWORD Value: Số pixel cho Thumbnail, Số % chất lượng cho ThumbnailQuality Tăng tốc cho Start Menu. (mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Admin
  3. istrator.KINGHOANG\Desktop\Tailieu\ThuthuatRegistr y.chm::/Appearance04.htm) Mặc định khi ta di chuyển chuột trên Start Menu nếu có menu con mà bạn không click vào nó thì phải đợi gần nữa giây sau nó mới hiện ra các menu con đó. Hướng dẫn này giúp bạn tăng tốc menu. Chỉ cần di chuyển chuột đến đâu là menu con sổ ra ngay tới đó. Tỉm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, sửa dữ liệu cho giá trị "MenuShowDelay" thành 0 là menu con sẽ bung ra nhanh nhất. Và thành "999" để sau 1 giây hoặc phải click vào mũi tên thì menu con mới hiện ra. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data(Default) REG_SZ (not set value)MenuShowDelayREG_SZ0My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop Name: MenuShowDelay Type: REG_SZ Value: 0-999 - số mili giây đợi menu con xuất hiện Thay đổi vị trí hiển thị của Wallpaper. (mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Admin istrator.KINGHOANG\Desktop\Tailieu\ThuthuatRegistr y.chm::/Appearance05.htm) Mặc định Windows không cho phép bạn chọn lựa vị trí cho các Wallpaper. Hướng dẫn này giúp bạn điều khiển Windows hiển thị Wallpaper tại bất kỳ nơi đâu bạn muốn. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới 2 giá trị kiểu String nếu nó chưa có với tên là "Wallpaperoriginx", "Wallpaperoriginy" . Gán dữ liệu cho "Wallpaperoriginx" là vị trí toạ độ ngang, "Wallpaperoriginy" là vị trí toạ độ dọc cho wallpaper. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data(Default) REG_SZ (not set value)WallpaperoriginxREG_SZ200WallpaperoriginyREG _SZ100My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop Name: Wallpaperoriginx, Wallpaperoriginy Type: REG_SZ Value: Số pixel chỉ toạ độ Thay đổi kiểu sổ menu Context. (mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Admin istrator.KINGHOANG\Desktop\Tailieu\ThuthuatRegistr y.chm::/Appearance06.htm) Khi chúng ta nhấn chuột phải trên tất cả các Icon, hay bất kỳ đâu thì Windows đều sổ menu Context. Nếu chú ý kỹ bạn sẽ thấy menu luôn , luôn sổ bên phải so với vị trí của con trỏ chuột. Với hướng dẫn này bạn có thể chuyển menu sổ sang bên trái.
  4. Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới, tạo mới một giá trị tên "MenuDropAlignment" nếu chưa có và sửa dữ liệu cho nó thành "0" để menu sổ bên trái, "1" để sổ bên phải. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data(Default) REG_SZ (not set value)MenuDropAlignmentREG_SZ1My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop Name: MenuDropAlignment Type: REG_SZ Value: 0 - sổ bên trái, 1 - sổ bên phải Tắt ToolTips ở các nút Maximum, Minimum, Restore, Close trên các cửa sổ. (mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\Admin istrator.KINGHOANG\Desktop\Tailieu\ThuthuatRegistr y.chm::/Appearance07.htm) Khi di chuyển chuột đến các nút Mininum, Maxinum, Restore, Close Windows sẽ tự động hiện một dòng hướng dẫn (ToolTips) cho biết tác dụng của nút đó. Đối với người biết sử dụng máy tính như chúng ta thì tắt nó đi để tiết kiệm năng lượng cho máy, đỡ nhức mắt. Tỉm đến khoá được chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị mới với tên "MinMaxClose" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là 0 để tắt dòng hướng dẫn dư thừa đó đi. Minh họa trong Registry Editor Name Type Data(Default) REG_SZ (not set value)MinMaxCloseREG_SZ0My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop Name: MinMaxClose Type: REG_SZ Value: 0 - ẩn, 1 - hiện
Đồng bộ tài khoản