Thủ tục cải tiến thường xuyên

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
161
lượt xem
65
download

Thủ tục cải tiến thường xuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng ngày càng tốt hơn theo yêu cầu của khách hàng theo chính sách chất lượng của công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục cải tiến thường xuyên

  1. THUÛ TUÏC CAÛI TIEÁN THÖÔØNG XUYEÂN 1. Muïc ñích: Ñaûm baûo Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ngaøy caøng toát hôn theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø theo chính saùch chaát löôïng cuûa Coâng ty. 2. Phaïm vi: AÙp duïng cho caùc hoaït ñoäng cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ söû duïng trong Thuû tuïc naøy phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ISO 9001:2000. 3.2 Caùc töø vieát taét: Ban Toång Giaùm Ñoác : BTGÑ - Ñaïi dieän laõnh ñaïo : ÑDLÑ -
  2. 4. Noäi dung: Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu Xaùc ñònh ñoái töôïng caûi tieán Nhaân vieân Thu thaäp thoâng tin Tröôûng Boä phaän Xaùc ñònh noäi dung caàn caûi tieán Phieáu ñeà xuaát caûi tieán Tröôûng Boä phaän caáp treân, Ñaïi dieän laõnh ñaïo ÑDLÑ xem xeùt, pheâ duyeät Nhaân vieân Thöïc hieän noäi dung caàn caûi tieán Tröôûng Boä phaän Kieåm tra vieäc thöïc hieän Phieáu Car Tröôûng Boä phaän Baùo caùo keát quaû Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô 1. Cam keát caûi tieán thöôøng xuyeân: Coâng ty cam keát thöôøng xuyeân naâng cao tính hieäu löïc cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng thoâng qua vieäc söû duïng chính saùch chaát löôïng, keát quaû ñaùnh giaù, muïc tieâu chaát löôïng, vieäc phaân tích döõ lieäu, haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa vaø söï xem xeùt cuûa laõnh ñaïo.
  3. 2. Giaûi thích qui trình: a> Xaùc ñònh ñoái töôïng caûi tieán: Söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng. - Hieäu quaû cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. - Naêng löïc cuûa caùc quùa trình. - Chaát löôïng saûn phaåm bao goàm caùc dòch vuï keøm theo. - b> Thu thaäp thoâng tin: Chính saùch chaát löôïng. - Muïc tieâu chaát löôïng. - Keát quaû ñaùnh giaù Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. - Vieäc phaân tích döï lieäu (veà söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng, söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm, xu - höôùng caùc quaù trình, xu höôùng cuûa saûn phaåm, giaùm saùt nhaø cung öùng, xu höôùng thò tröôøng, ñoái thuû caïnh tranh. Haøn hñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa - Caùc cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo. - c> Xaùc ñònh noäi dung caàn caûi tieán: Phaïm vi caûi tieán. - Hình thöùc thöïc hieän. - Söï hoã trôï cuûa laõnh ñaïo. - Phaïm vi caùc Boä phaän tham gia. - Thôøi gian thöïc hieän. - d> Xem xeùt, pheâ duyeät noäi dung vaø thöïc hieän haønh ñoäng caûi tieán Tröôûng Boä phaän tieán haønh laäp Phieáu ñeà xuaát caûi tieán vaø chuyeån cho laõnh ñaïo caáp treân - duyeät noäi dung. Phieáu yeâu caàu caûi tieán sau khi ñöôïc pheâ duyeät ñöôïc chuyeån laïi cho Tröôûng Boä phaän ñoù - ñeå trieån khai cho nhaân vieân cuûa mình thöïc hieän keøm theo keá hoaïch cuï theå. e> Kieåm tra vieäc thöïc hieän: Tröôûng Boä phaän coù traùch nhieäm thöôøng xuyeân kieåm tra vieäc thöïc hieän cuûa nhaân vieân - tröïc thuoäc. Noäi dung kieåm tra bao goàm: veà thôøi gian, trình töï, khoái löôïng coâng vieäc, chaát löôïng coâng - vieäc theo phieáu yeâu caàu caûi tieán. f> Baùo caùo keát quaû:
  4. Tröôûng Boä phaän coù traùch nhieäm baùo caùo keát quaû thöïc hieän haønh ñoäng caûi tieán theo keá - hoaïch cho laõnh ñaïo caáp treân. Tröôøng hôïp vieäc caûi tieán khoâng thöïc hieän ñöôïc hoaëc gaëïp caûn trôû thì Tröôûng Boä phaän laäp - Phieáu Car theo Thuû tuïc khaéc phuïc phoøng ngöøa. Löu yù: Haøng naêm ñònh kyø vaøo thaùng 04 vaø thaùng 10 (tröø tröôøng hôïp ñoät xuaát) ÑDLÑ toå chöùc cuoäc hoïp xem xeùt vaán ñeà caûi tieán. Caùc noäi dung trong cuoäc hoïp vaø phaàn thöïc hieän tieáp theo ñöôïc thöïc hieän nhö phaàn thuyeát minh treân ñaây. 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay chaát löôïng 6. Phuï luïc: Phieáu ñeà xuaát caûi tieán maõ soá: 0114
Đồng bộ tài khoản