Thủ tục Lùi thời điểm trả nợ

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Thủ tục Lùi thời điểm trả nợ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ\Trường hợp khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Lùi thời điểm trả nợ

  1. Thủ tục Lui thơi điêm trả nơ, điêu chinh mưc trả nơ tưng kỳ ̀ ̉ ̀ ̉ han, điêu chinh kỳ han trả nơ\Trương hơp khách hàng là Doanh ̣ ̀ ̉ ̣ nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu. Nơi tiếp nhận hồ sơ: 1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh Tên đơn vị: NHPT 2. Thông qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Thơi gian tiếp nhận: Tư thư 2 đến thư 7 (Sáng: tư 7h30 đến 11h00, Chiều: tư 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: Sau thơi hạn 10 ngày làm việc kể tư ngày đến hạn trả nơ, chủ đầu tư có văn bản đề nghị điều chỉnh thơi gian trả nơ. 2. Kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng. 3. Lập tơ trình điều chỉnh kỳ hạn trả nơ. 4. NHPT sẽ xem xét đồng ý hay không đồng ý điều chỉnh kỳ hạn trả nơ. Nếu đồng ý, NHPT phối hơp với chủ đầu tư lập văn bản điều chỉnh Hơp đồng tín dụng (HĐTD) xác định rõ thơi điểm trả nơ gốc sau khi đã đươc điều chỉnh kỳ hạn trả nơ.. Nếu không đồng ý điều chỉnh kỳ hạn trả nơ NHPTcó văn bản gửi Khách hàng và nêu rõ lý do không đồng ý. Cách thưc thực hiện: 1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT 2. Thông qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ: 1. Văn bản đề nghị Lùi thơi điểm trả nơ, điều chỉnh mưc trả nơ tưng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nơ của CĐT. (Bản sao) 2. Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất. (Bản sao) 3. Biên bản xác định giá trị Doanh nghiệp kèm chi tiếp công nơ thực tế phải trả tại thơi điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan có chưc năng. (Bản sao) 4. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bản sao) 5. Phương án trả nơ sau khi đươc điều chỉnh kỳ hạn trả nơ. ( Bản sao)
  2. Số lương bộ hồ sơ: 01 bộ Thơi hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể tư khi NHPT nhận đủ hồ sơ. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: 1. Tổng giám đốc NHPT điều chỉnh thơi hạn trả nơ, kỳ hạn trả nơ và mưc trả nơ trong mỗi kỳ hạn, tổng thơi gian gia hạn nơ không vươt quá 1/3 thơi hạn cho vay đã ký trong hơp đồng tín dụng đầu tiên và tổng thơi hạn vay vốn không vươt thơi hạn vay vốn tối đa theo quy định. 2. Khách hàng có quan hệ với NHPT gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng Căn cư pháp lý: 1. Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 về Tín dụng đầu tư phát triển và Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 2. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 về sửa đổi Nghị định số 151/ NĐ-CP ngày 20/12/2006. 3. Thông tư số 105/2007/TT-BTC ngày 30/8/2007 hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ NĐ 151/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT và TDXK của NN. 5. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009. 6. Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 của Hội đồng Quản lý NHPT Việt Nam kèm theo Quy chế cho vay vốn TD ĐT. 7. Quyết định số 17/QĐ-HĐQL ngày 17/03/2008 của Hội đồng Quản lý NHPT Việt Nam kèm theo Quy chế XLRR vốn TDĐT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản