Thủ tục về Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
37
lượt xem
2
download

Thủ tục về Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Văn hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục về Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

  1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Thông tin Lĩnh vực thống kê:Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Bản quyền tác giả - Văn học nghệ thuật, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:47 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận Thông tư số quyền tác giả, quyền liên 1. 29/2009/TT-BTC quan ng... I/ Đăng ký quyền tác giả
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung l2 loại hình tác 100.000đồng/Giấy 2. phẩm viết); chứng nhận - Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; - Tác phẩm báo chí; - Tác phẩm âm nhạc; - Tác phẩm nhiếp ảnh. - Tác phẩm kiến trúc; - Bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, 300.000đồng/Giấy 3. bản vẽ liên quan đến địa chứng nhận hình, công trình khoa học. - Tác phẩm tạo hình 400.000đồng/Giấy 4. - Tác phẩm mỹ thuật ứng chứng nhận dụng.
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định -Tác phẩm điện ảnh; 500.000đồng/Giấy 5. - Tác phẩm sân khấu được chứng nhận định hình trên băng, đĩa. - Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các 600.000đồng/Giấy 6. chương trình chạy trên máy chứng nhận tính. Cuộc biểu diễn được định hình trên: -Bản ghi âm: 200.000đồng/ Giấy chứng nhận 7. II/ Đăng ký quyền liên quan -Bản ghi hình: 300.000đồng/ Giấy chứng nhận -Chương trình phát sóng: 500.000đồng/ Giấychứng nhận 8. Bản ghi âm 200.000đồng/ Giấy
  4. Tên phí Mức phí Văn bản qui định chứng nhận Bản Ghi hình 9. 300.000đồng/ Giấy chứng nhận Chương trình phát sóng 10. 500.000đồng/ Giấy chứng nhận Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch An Giang. 2. Cán bộ phụ trách nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ ra
  5. Tên bước Mô tả bước phiếu hẹn ngày trả kết quả; Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và Trả kết 3. quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch An Giang. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ khai đăng ký quyền liên quan (theo mẫu). - Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, 2. cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn. 3. - Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình
  6. Thành phần hồ sơ đối tượng đăng ký quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật có trách nhiệm lưu giữ một bản và giao lại một bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký sau khi cấp Giấy chứng nhận. 4. - Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền; - Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền 5. đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa; 6. - Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả; - Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên 7. quan thuộc sở hữu chung. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đăng ký quyền liên quan (theo Quyết định số 88/2006/QĐ- 1. mẫu). BVHT...
  7. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Ghi rõ người nộp tờ khai là chủ sở hữu quyền liên Quyết định số 1. quan, hoặc người thừa kế, hoặc người được uỷ 88/2006/QĐ-BVHT... quyền. Ghi tên của cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm, ghi Quyết định số 2. hình, chương trình, phát sóng đăng ký. 88/2006/QĐ-BVHT... Ghi rõ quyền của người biểu diễn hoặc quyền của Quyết định số 3. nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình hoặc quyền của tổ 88/2006/QĐ-BVHT... chức phát sóng. Nếu công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm công bố; Quyết định số 4. nếu chưa công bố thì ghi “chưa công bố”. 88/2006/QĐ-BVHT... Quyết định số 5. Tóm tắc nội dung chính của tác chương trình 88/2006/QĐ-BVHT...
  8. Nội dung Văn bản qui định Thông tin về người biểu diễn hoặc nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình hoặc tổ chức phát sóng (tên gọi Quyết định số 6. chính thức, tên người biểu diễn, tên gọi tắt (nếu có), 88/2006/QĐ-BVHT... địa chỉ, điện thoại, email…) Ghi rõ thông tin về chủ sở hữu, các đồng chủ sở hữu Quyết định số 7. (tên gọi chính thức, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện 88/2006/QĐ-BVHT... thoại, email…) Quyết định số 8. Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu. 88/2006/QĐ-BVHT...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản