Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students: Phụ lục 17 UCP 600

Chia sẻ: Trần Lê Hải Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

1
367
lượt xem
182
download

Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students: Phụ lục 17 UCP 600

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau 3 năm nghiên cứu, soạn thảo và chỉnh lý, ngày 25/10/2006 Phòng thương mại quốc tế ICC đã thông qua bản quy tắc và thực hành về tín dụng chứng từ - UCP 600 - thay thế cho UCP 500 (1993) và có hiệu lực từ ngày 01/07/2007.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students: Phụ lục 17 UCP 600

 1. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students Phuï luïc 17 UCP 600 Sau 3 naêm nghieân cöùu, soïan thaûo vaø chænh lyù, ngaøy 25/10/2006 Phoøng thöông maïi quoác teá ICC ñaõ thoâng qua Baûn Quy Taéc vaø thöïc haønh veà tín duïng chöùng töø - UCP 600- thay theá cho UCP 500 (1993) vaø coù hieäu löïc töø ngaøy 01/07/2007. Noäi dung UCP 600 nhö sau: Ñieàu 1: Phaïm vi söû duïng UCP Quy taéc thöïc haønh vaø thoáng nhaát tín duïng chöùng töø, baûn söûa ñoåi 2007, soá xuaát baûn 600 cuûa phoøng thöông maïi quoác teá laø nhöõng ñieàu luaät aùp duïng cho taát caû caùc tín duïng chöùng töø (keå caû Thö tín duïng döï phoøng trong chöøng möïc baûn quy taéc coù theå aùp duïng ñöôïc) khi noäi dung cuûa Thö tín duïng ghi roõ raèng noù tuaân theo baûn quy taéc naøy. Baûn quy taéc raøng buoäc taát caû caùc beân tröø khi Thö tín duïng quy ñònh khaùc hay loaïi tröø bôùt. Ñieàu 2: Caùc ñònh nghóa Vì muïc ñích cuûa nhöõng ñieàu khoaûn trong baûn quy taéc naøy:  Ngaân haøng thoâng baùo laø ngaân haøng thoâng baùo Thö tín duïng theo yeâu caàu cuûa ngaân haøng phaùt haønh.  Ngöôøi xin môû Thö tín duïng laø ngöôøi yeâu caàu phaùt haønh Thö tín duïng.  Ngaøy laøm vieäc cuûa ngaân haøng laø ngaøy maø ngaân haøng thöôøng môû cöûa laøm vieäc taïi moät nôi maø haønh ñoäng tuaân thuû theo baûn quy taéc ñöôïc thöïc hieän.  Vieäc xuaát trình chöùng töø hôïp leä laø vieäc xuaát trình chöùng töø phuø hôïp theo caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa Thö tín duïng, nhöõng quy ñònh aùp duïng cho baûn quy taéc naøy vaø taäp quaùn ngaân haøng theo tieâu chuaån quoác teá (ISBP).  Söï xaùc nhaän nghóa laø moät cam keát chaéc chaén cuûa ngaân haøng boå sung vaøo xaùc nhaän cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh seõ thanh toaùn (ñuùng haïn) hay chieát khaáu Boä chöùng töø hôïp leä.  Ngaân haøng xaùc nhaän laø ngaân haøng theâm vaøo söï xaùc nhaän cuûa noù cho moät Thö tín duïng theo yeâu caàu hoaëc uûy quyeàn cuûa ngaân haøng phaùt haønh.  Thö tín duïng laø baát cöù söï thoûa thuaän naøo, duø ñöôïc goïi hay moâ taû nhö theá naøo thì noù cuõng khoâng huûy ngang vaø vì vaäy taïo thaønh cam keát chaéc chaén cuûa ngaân haøng phaùt haønh veà vieäc thanh toaùn cho Boä chöùng töø hôïp leä.  Thanh toaùn (ñuùng haïn) nghóa laø: - Traû ngay neáu Thö tín duïng coù giaù trò traû ngay. Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 1
 2. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students - Cam keát traû sau vaø traû tieàn ñuùng ngaøy ñeán haïn thanh toaùn neáu Thö tín duïng coù giaù trò traû sau. - Chaáp nhaän hoái phieáu do ngöôøi thuï höôûng kyù phaùt vaø traû tieàn vaøo ngaøy ñaùo haïn neáu Thö tín duïng coù giaù trò chaáp nhaän.  Ngaân haøng phaùt haønh laø ngaân haøng phaùt haønh ra Thö tín duïng theo yeâu caàu cuûa ngöôøi xin môû Thö tín duïng hay phaùt haønh Thö tín duïng nhaân danh chính noù.  Chieát khaáu nghóa laø vieäc mua laïi hoái phieáu cuûa ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh (Hoái phieáu naøy kyù phaùt cho moät ngaân haøng khaùc maø khoâng phaûi laø ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh) vaø (hoaëc) mua laïi Boä chöùng töø hôïp leä baèng caùch thanh toaùn tröôùc hay chaáp nhaän thanh toaùn tröôùc cho ngöôøi thuï höôûng tröôùc hoaëc vaøo ngaøy ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh phaûi thanh toaùn, ngaøy naøy phaûi laø ngaøy laøm vieäc cuûa ngaân haøng.  Ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh laø ngaân haøng maø Thö tín duïng coù giaù trò taïi noù hoaëc laø baát cöù ngaân haøng naøo trong tröôøng hôïp Thö tín duïng coù giaù trò taïi moät ngaân haøng baát kyø.  Vieäc xuaát trình chöùng töø laø vieäc chuyeån chöùng töø theo Thö tín duïng ñeán ngaân haøng phaùt haønh hay ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh.  Ngöôøi xuaát trình chöùng töø laø ngöôøi thuï höôûng, ngaân haøng hay moät beân khaùc maø thöïc hieän vieäc xuaát trình chöùng töø. Ñieàu 3: Giaûi thích Vì muïc ñích cuûa baûn quy taéc:  Choã coù theå aùp duïng, töø soá ít bao haøm caû yù soá nhieàu vaø töø soá nhieàu bao haøm caû yù soá ít.  Moät Thö tín duïng khoâng huûy ngang ngay caû khi noù khoâng ghi roõ ñieàu naøy.  Moät chöùng töø coù theå ñöôïc kyù baèng chöõ kyù tay, chöõ kyù baèng maùy fax, chöõ kyù ñuïc loã, con daáu, kyù hieäu hay baát cöù phöông phaùp chöùng thöïc baèng ñieän töû hay maùy moùc naøo.  Yeâu caàu chöùng töø ñöôïc hôïp phaùp hoùa, thò thöïc, xaùc nhaän hay nhöõng töø töông töï seõ ñöôïc thoûa maõn baèng baát cöù chöõ kyù, kyù hieäu con daáu hay nhaõn hieäu naøo treân chöùng töø maø ñaùp öùng yeâu caàu ñoù. Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 2
 3. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students  Caùc chi nhaùnh cuûa moät ngaân haøng ôû nhöõng nöôùc khaùc nhau ñöôïc coi laø nhöõng ngaân haøng ñoäc laäp.  Nhöõng töø nhö “haïng nhaát”, “noåi tieáng”, “coù phaåm chaát”, “ñoäc laäp’, “chính thöùc”, “coù thaåm quyeàn” hay “noäi haït” ñöôïc söû duïng ñeå moâ taû veà ngöôøi phaùt haønh chöùng töø ngoaïi tröø ngöôøi thuï höôûng.  Tröø khi ñöôïc yeâu caàu söû duïng trong Thö tín duïng, caùc töø nhö “nhanh choùng”, “ngay laäp töùc” hay “caøng sôùm caøng toát” seõ bò boû qua.  Thaønh ngöõ “vaøo” hay “vaøo khoaûng” hay töø “töông töï” seõ ñöôïc giaûi thích laø moät söï kieän xaûy ra trong khoaûng thôøi gian 5 ngaøy lòch tröôùc cho ñeán 5 ngaøy sau ngaøy xaùc ñònh cuï theå, keå caû ngaøy baét ñaàu vaø ngaøy keát thuùc.  Nhöõng töø “ñeán”, “cho ñeán”, “töø” vaø “giöõa” khi ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh moät khoaûng thôøi gian thì noù bao goàm caû ngaøy hay nhöõng ngaøy ñöôïc ñeà caäp vaø töø “tröôùc’, “sau” thì tröø ngaøy ñöôïc ñeà caäp ra.  Nhöõng töø “töø” vaø “sau khi” khi ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh ngaøy ñaùo haïn thì loaïi tröø ngaøy ñöôïc ñeà caäp ra.  Nhöõng töø “nöûa ñaàu” vaø “nöûa cuoái” cuûa moät thaùng seõ ñöôïc hieåu töông öùng laø töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 15 vaø ngaøy 16 ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa thaùng bao goàm caû ngaøy ñaàu vaø ngaøy cuoái.  Nhöõng töø “ñaàu”, “giöõa”, “cuoái” cuûa moät thaùng seõ ñöôïc hieåu töông öùng töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 10, töø ngaøy 11 ñeán ngaøy 20 vaø töø ngaøy 21 ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa thaùng, tính caû ngaøy ñaàu vaø ngaøy cuoái. Ñieàu 4: Thö tín duïng vaø hôïp ñoàng a) Moät Thö tín duïng veà baûn chaát laø nhöõng giao dòch ñoäc laäp vôùi hôïp ñoàng thöông maïi hay caùc hôïp ñoàng khaùc maø coù theå laø cô sôû cho Thö tín duïng. Ngaân haøng khoâng coù raøng buoäc gì vôùi hôïp ñoàng nhö vaäy, ngay caû khi trong Thö tín duïng coù daãn chieáu ñeán nhöõng hôïp ñoàng naøy. Vì theá, cam keát cuûa ngaân haøng veà vieäc thanh toaùn, chieát khaáu hay thöïc thi baát cöù nghóa vuï naøo cuûa Thö tín duïng khoâng phuï thuoäc vaøo söï khieáu naïi hoaëc bieän hoä cuûa ngöôøi môû phaùt sinh töø moái quan heä cuûa ngöôøi môû vôùi ngaân haøng phaùt haønh hoaëc vôùi ngöôøi höôûng. Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 3
 4. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo, ngöôøi höôûng khoâng ñöôïc lôïi duïng quan heä giöõa caùc ngaân haøng hay giöõa ngöôøi môû vôùi ngaân haøng phaùt haønh. b) Moät ngaân haøng phaùt haønh khoâng khuyeán khích baát kyø coá gaéng naøo cuûa ngöôøi môû ñeå ñöa nhöõng baûn hôïp ñoàng tieàm aån, hoùa ñôn taïm vaø nhöõng caùi töông töï nhö vaäy vaøo Thö tín duïng nhö moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi. Ñieàu 5: Chöùng töø vaø haøng hoùa, dòch vuï hay caùc giao dòch khaùc ngaân haøng chæ giao dòch baèng chöùng töø chöù khoâng phaûi haøng hoùa, dòch vuï hay giao dòch khaùc maø chöùng töø ñoù coù theå lieân quan. Ñieàu 6: Coù giaù trò thanh toaùn, ngaøy vaø nôi heát haïn hieäu löïc cho vieäc xuaát trình: a. Moät Thö tín duïng phaûi qui ñònh laø noù coù giaù trò taïi ngaân haøng naøo hoaëc taïi baát kyø ngaân haøng naøo hay khoâng. Moät Thö tín duïng coù giaù trò taïi moät ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh thì cuõng coù giaù trò taïi ngaân haøng phaùt haønh. b. Moät Thö tín duïng phaûi qui ñònh noù coù giaù trò thanh toaùn baèng traû ngay, traû sau, chaáp nhaän hay chieát khaáu. c. Moät Thö tín duïng khoâng ñöôïc phaùt haønh laø coù giaù trò thanh toaùn baèng hoái phieáu kyù phaùt cho ngöôøi môû. d. Moät Thö tín duïng phaûi qui ñònh ngaøy heát haïn ñeå xuaát trình chöùng töø. Ngaøy heát haïn hieäu löïc cho thanh toaùn hay chieát khaáu seõ ñöôïc coi laø ngaøy heát haïn ñeå xuaát trình chöùng töø. Nôi cuûa ngaân haøng maø Thö tín duïng coù giaù trò taïi ngaân haøng ñoù laø nôi xuaát trình chöùng töø. Tröôøng hôïp xuaát trình chöùng töø theo Thö tín duïng coù giaù trò taïi baát kyø ngaân haøng naøo thì nôi cuûa baát kyø ngaân haøng naøo cuõng laø nôi xuaát trình. e. Tröø qui ñònh taïi ñieàu 29(a), vieäc xuaát trình chöùng töø bôûi ngöôøi thuï höôûng hoaëc nhaân danh ngöôøi thuï höôûng phaûi ñöôïc thöïc hieän tröôùc hoaëc vaøo ngaøy heát haïn. Ñieàu 7: Cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh a) Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 4
 5. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students b) Qui ñònh raèng caùc chöùng töø theo qui ñònh ñöôïc xuaát trình tôùi ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh hay ngöôøi phaùt haønh vaø chuùng hôïp leä thì ngaân haøng phaùt haønh phaûi thanh toaùn ñuùng haïn neáu Thö tín duïng coù giaù trò baèng: - Traû ngay, traû sau hoaëc chaáp nhaän taïi ngöôøi phaùt haønh; - Traû ngay taïi ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh vaø ngaân haøng naøy khoâng thanh toaùn; - Traû sau taïi ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh vaø ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh ñoù khoâng cam keát traû sau hoaëc cam keát traû sau nhöng khoâng traû vaøo ngaøy ñaùo haïn; - Chieát khaáu taïi moät ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh vaø ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh ñoù khoâng chieát khaáu. c) Moät ngaân haøng phaùt haønh bò raøng buoäc khoâng huûy ngang veà vieäc thanh toaùn keå töø khi noù phaùt haønh Thö tín duïng. d) Moät ngaân haøng phaùt haønh cam keát hoaøn traû cho ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh maø ngaân haøng naøy ñaõ thöïc hieän vieäc thanh toaùn hay chieát khaáu cho Boä chöùng töø hôïp leä ñaõ chuyeån chöùng töø cho ngaân haøng phaùt haønh. Vieäc hoaøn traû cho soá tieàn cuûa Boä chöùng töø hôïp leä theo Thö tín duïng maø coù giaù trò baèng chaáp nhaän hay traû sau thì seõ thöïc hieän vaøo ngaøy ñaùo haïn cho duø ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh coù traû tröôùc hay mua vaøo tröôùc ngaøy ñaùo haïn hay khoâng. Cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh veà vieäc hoaøn traû cho moät ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh thì ñoäc laäp vôùi cam keát cuûa ngaân haøng vôùi ngöôøi thuï höôûng. Ñieàu 8: Cam keát cuûa ngaân haøng xaùc nhaän a. Mieãn laø chöùng töø qui ñònh ñöôïc xuaát trình tôùi ngaân haøng xaùc nhaän hay baát cöù ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh naøo klhaùc vaø chuùng hôïp leä thì ngaân haøng xaùc nhaän phaûi:  Thanh toaùn ñuùng haïn neáu Thö tín duïng coù giaù trò thanh toaùn baèng caùch: - Traû ngay, traû sau hoaëc traû sau hay chaáp nhaän taïi ngaân haøng xaùc nhaän; - Traû ngay taïi moät ngaân haøng chæ ñònh khaùc vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng traû; - Traû sau taïi moät ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh vaø ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh ñoù khoâng cam keát traû sau hoaëc cam keát traû sau nhöng khoâng traû vaøo ngaøy ñaùo haïn; Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 5
 6. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students - Chaáp nhaän taïi moät ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh khaùc vaø ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh ñoù khoâng chaáp nhaän hoái phieáu kyù phaùt cho hoï hoaëc chaáp nhaän hoái phieáu nhöng khoâng thanh toaùn vaøo ngaøy ñeán haïn.  Chieát khaáu mieãn truy ñoøi neáu Thö tín duïng coù giaù trò chieát khaáu taïi ngaân haøng xaùc nhaän. b. Moät ngaân haøng xaùc nhaän bò raøng buoäc khoâng huûy ngang vôùI vieäc thanh toaùn hoaëc chieát khaáu keå töø khi noù theâm xaùc nhaän cuûa noù cho Thö tín duïng.. c. Ngaân haøng xaùc nhaän cam keát hoaøn traû laïi cho moät ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh khaùc maø ñaõ thanh toaùn hay chieát khaáu Boä chöùng töø hôïp leä vaø ñaõ chuyeån chöùng töø ñeán cho ngaân haøng xaùc nhaän. Vieäc hoaøn traû cho soá tieàn cuûa Boä chöùng töø hôïp leä xuaát trình theo Thö tín duïng coù giaù trò baèng chaáp nhaän hay traû sau ñöôïc thöïc hieän vaøo ngaøy ñeán haïn cho duø ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh coù traû tieàn tröôùc hay mua vaøo tröôùc ngaøy ñaùo haïn hay khoâng. Cam keát cuûa ngaân haøng xaùc nhaän veà vieäc hoaøn traû cho moät ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh khaùc ñoäc laäp vôùi cam keát cuûa ngaân haøng xaùc nhaän vôùi ngöôøi thuï höôûng. d. Neáu moät ngaân haøng ñöôïc ngaân haøng phaùt haønh uûy quyeàn hay yeâu caàu xaùc nhaän moät Thö tín duïng nhöng noù chöa saün saøng ñeå laøm nhö vaäy thì noù phaûi thoâng baùo khoâng chaäm treã cho ngöôøi phaùt haønh vaø coù theå thoâng baùo Thö tín duïng maø khoâng xaùc nhaän. Ñieàu 9: Thoâng baùo Thö tín duïng vaø tu chænh a. Moät Thö tín duïng vaø baát cöù tu chænh naøo coù theå ñöôïc thoâng baùo qua moät ngaân haøng thoâng baùo. Moät ngaân haøng thoâng baùo maø khoâng phaûi laø ngaân haøng xaùc nhaän thoâng baùo Thö tín duïng vaø tu chænh maø khoâng coù nghóa vuï thanh toaùn hoaëc chieát khaáu. b. Thoâng qua vieäc thoâng baùo Thö tín duïng hay söûa ñoåi, ngaân haøng thoâng baùo cho thaáy raèng noù ñaõ xaùc nhaän ñöôïc tính chaân thaät beà ngoaøi cuûa Thö tín duïng hay tu chænh ñoù vaø thoâng baùo ñoù phaûn aùnh chính xaùc caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa Thö tín duïng hay tu chænh maø noù nhaän ñöôïc. c. Moät ngaân haøng thoâng baùo coù theå söû duïng dòch vuï cuûa moät ngaân haøng khaùc (“ngaân haøng thoâng baùo thöù 2”) ñeå thoâng baùo Thö tín duïng vaø baát kyø tu chænh naøo ñeán ngöôøi thuï höôûng. Thoâng qua vieäc thoâng baùo Thö tín duïng hay tu chænh naøo, ngaân haøng thoâng baùo thöù 2 cho thaáy raèng noù ñaõ xaùc ñònh ñöôïc tính chaân thaät beà ngoaøi cuûa thoâng baùo maø Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 6
 7. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students noù nhaän ñöôïc vaø thoâng baùo ñoù phaûn aùnh chính xaùc caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa Thö tín duïng hay tu chænh maø noù nhaän ñöôïc. d. Moät ngaân haøng söû duïng dòch vuï cuûa moät ngaân haøng thoâng baùo hay ngaân haøng thoâng baùo thöù 2 ñeå thoâng baùo moät Thö tín duïng thì cuõng phaûi söû duïng dòch vuï cuûa cuøng moät ngaân haøng ñoù ñeå thoâng baùo baát kyø Thö tín duïng naøo tieáp theo. e. Neáu moät ngaân haøng ñöôïc yeâu caàu thoâng baùo moät Thö tín duïng hay tu chænh nhöng noù khoâng laøm vaäy thì noù phaûi thoâng baùo khoâng chaäm treã cho ngaân haøng maø taïi ñoù noù nhaän ñöôïc Thö tín duïng, tieâu chuaån hay thoâng baùo. f. Neáu moät ngaân haøng ñöôïc yeâu caàu thoâng baùo Thö tín duïng hay tu chænh nhöng khoâng theå xaùc minh ñöôïc tính chaân thaät beà ngoaøi cuûa Thö tín duïng, tu chænh hay thoâng baùo thì noù phaûi baùo laïi khoâng chaäm treã cho ngaân haøng maø taïi ñoù noù nhaän ñöôïc chæ thò. Neáu ngaân haøng thoâng baùo hay ngaân haøng thoâng baùo thöù 2 ñoù quyeát ñònh thoâng baùo Thö tín duïng hay tu chænh, noù phaûi baùo cho ngöôøi thuï höôûng hay ngaân haøng thoâng baùo thöù 2 raèng noù khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc tính chaân thaät beà ngoaøi cuûa Thö tín duïng, tu chænh hay thoâng baùo ñoù. Ñieàu 10: Tu chænh Thö tín duïng a. Tröø khi coù qui ñònh khaùc vôùi ñieàu khoaûn 38, moät Thö tín duïng khoâng theå ñöôïc tu chænh hay huûy boû maø khoâng coù söï ñoàng yù cuûa ngaân haøng phaùt haønh, ngaân haøng xaùc nhaän (neáu coù) vaø ngöôøi thuï höôûng. b. Ngaân haøng phaùt haønh bò raøng buoäc khoâng huûy ngang bôûi moät tu chænh keå töø khi noù phaùt haønh tu chænh ñoù. Ngaân haøng xaùc nhaän coù theå xaùc nhaän cho moät tu chænh vaø noù bò raøng buoäc khoâng huûy ngang keå töø khi noù xaùc nhaän tu chænh ñoù. Tuy nhieân ngaân haøng xaùc nhaän cuõng coù theå quyeát ñònh thoâng baùo moät tu chænh maø khoâng xaùc nhaän noù vaø neáu nhö vaäy noù phaûi thoâng baùo khoâng chaäm treã cho ngöôøi phaùt haønh vaø ngöôøi thuï höôûng treân thoâng baùo cuûa mình. c. Caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa Thö tín duïng goác (hay moät Thö tín duïng bao goàm caùc tieâu chuaån chænh ñöôïc chaáp nhaän tröôùc ñoù) seõ giöõ nguyeân hieäu löïc vôùi ngöôøi thuï höôûng cho ñeán khi ngöôøi thuï höôûng thoâng baùo cho ngaân haøng thoâng baùo veà vieäc chaáp nhaän tu chænh. Neáu ngöôøI thuï höôûng khoâng laøm nhö vaäy, vieäc xuaát trình chöùng töø phuø hôïp theo Thö tín duïng vaø baát cöù tu chænh naøo chöa ñöôïc chaáp nhaän seõ ñöôïc coi laø thoâng baùo Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 7
 8. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students chaáp nhaän cuûa ngöôøi höôûng vôùi nhöõng tu chænh ñoù, keå töø luùc ñoù Thö tín duïng ñöôïc tu chænh. d. Ngaân haøng thoâng baùo tu chænh seõ thoâng baùo cho ngaân haøng maø noù nhaän ñöôïc tu chænh veà thoâng baùo chaáp nhaän hay töø choái tu chænh. e. Khoâng cho pheùp vieäc chaáp nhaän töøng phaàn cuûa tu chænh vaø seõ bò coi laø thoâng baùo töø choái tu chænh. f. Moät qui ñònh trong tu chænh raèng tu chænh seõ coù hieäu löïc tröø khi bò ngöôøi thuï höôûng töø choái trong moät thôøi gian nhaát ñònh seõ bò boû qua. Ñieàu 11: Thö tín duïng vaø tu chænh ñöôïc chuyeån baèng ñieän vaø sô baùo a. Moät böùc ñieän xaùc thöïc cuûa Thö tín duïng hay tu chænh ñöôïc coi laø baûn Thö tín duïng hay tu chænh coù hieäu löïc vaø baát kyø thö xaùc nhaän naøo ñöôïc gôûi tieáp theo seõ bò boû qua. Neáu trong böùc ñieän coù ghi “chi tieát gôûi sau” (hay nhöõng töø coù nghóa töông töï) hoaëc ghi raèng thö xaùc nhaän laø baûn Thö tín duïng hay tu chænh coù hieäu löïc. Sau ñoù ngaân haøng phaûi phaùt haønh Thö tín duïng hay tu chænh coù hieäu löïc khoâng ñöôïc chaäm treã vôùi caùc ñieàu khoaûn khoâng maâu thuaãn vôùi böùc ñieän. b. Moät thoâng baùo sô boä veà vieäc phaùt haønh Thö tín duïng hay tu chænh (thoâng baùo sô boä) seõ chæ ñöôïc gôûi ñi neáu ngaân haøng phaùt haønh saün saøng phaùt haønh Thö tín duïng hay tu chænh coù hieäu löïc. c. Ngaân haøng phaùt haønh maø ñaõ gôûi sô baùo bò raøng buoäc khoâng huyû ngang veà vieäc phaùy haønh thö tín duïng hay tu chænh coù hieäu löïc maø khoâng ñöôïc chaäm treã, vôùi caùc ñieàu khoaûn khoâng maâu thuaãn vôùi thoâng baùo sô boä. Ñieàu 12: Söï chæ ñònh a. Tröø khi ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh laø ngaân haøng xaùc nhaän, vieäc uyû quyeàn thanh toaùn hay chieát khaáu khoâng baét buoäc ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh ñoù phaûi thanh toaùn hoaëc chieát khaáu, tröø khi ñöôïc ngaân haøng chæ ñònh ñoù thoaû thuaän roõ raøng vaø coù lieân laïc vôùi ngöôøi thuï höôûng. b. Thoâng qua vieäc chæ ñònh moät ngaân haøng chaáp nhaän hoái phieáu hay cam keát traû sau, ngaân haøng phaùt haønh uyû quyeàn cho ngaân haøng chæ ñònh ñoù traû tröôùc hay mua laïi hoái phieáu ñaõ ñöôïc chaáp nhaän hoaëc cam keát traû sau. Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 8
 9. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students c. Vieäc tíeâp nhaän hay kieåm tra vaø chuyeån chöùng töø cuûa ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh maø ngaân haøng naøy khoâng phaûi laø ngaân haøng xaùc nhaän thì khoâng baét buoäc ngaân haøng chæ ñònh ñoù phaûi thanh toaùn hoaëc chieát khaáu. Ñieàu 13: Thoaû thuaän hoaøn traû lieân ngaân haøng a. Neáu moät thö tín duïng quy ñònh vieäc hoaøn traû ñöôïc thöïc hieän taïi moät Ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh (“Ngaân haøng ñoøi tieàn”) ñoøi tieàn moät beân khaùc (“Ngaân haøng traû tieàn”) thì thö tín duïng phaûi quy ñònh raèng vieäc hoaøn traû coù tuaân theo luaät hoaøn traû lieân ngaân haøng cuûa ICC hay khoâng, coù hieäu löïc töø ngaøy phaùt haønh thö tín duïng. b. Neáu thö tín duïng khoâng neâu laø vieäc hoaøn traû tuaân theo luaät hoaøn traû lieân ngaân haøng cuûa ICC thì aùp duïng nhöõng ñieàu sau:  Ngaân haøng phaùt haønh phaûi quy ñònh moät ngaân haøng traû tieàn vôùi uyû quyeàn traû tieàn phuû hôïp vôùi quy ñònh trong thö tín duïng. Uyû quyeàn traû tieàn seõ khoâng theo moät ngaøy heát hieäu löïc.  Ngaân haøng ñoøi tieàn khoâng caàn cung caáp cho ngaân haøng traû tieàn söï xaùc nhaän chöùng töø phuø hôïp caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa thö tín duïng.  Phí cuûa ngaân haøng traû tieàn do ngaân haøng phaùt haønh chòu. Tuy nhieân, neáu phí naøy do ngöôøi höôûng chòu thì ngaân haøng phaùt haønh phaûi coù traùch nhieäm neâu roõ ñieàu naøy trong uyû quyeàn traû tieàn. Neáu phí cuûa ngaân haøng traû tieàn do ngöôøi höôûng chòu, noù seõ ñöôïc tröø vaøo tieàn haøng khi vieäc thanh toaùn ñöôïc thöïc hieän. Neáu khoâng coù söï hoaøn traû tieàn naøo, phí cuûa ngaân haøng traû tieàn vaãn baét buoäc do ngaân haøng phaùt haønh traû. c. Moät ngaân haøng phaùt haønh khoâng ñöôïc mieãn tröø baát cöù traùch nhieäm naøo trong vieäc thanh toaùn neáu nhö vieäc hoaøn traû khoâng ñöôïc ngaân haøng traû tieàn trong yeâu caàu ñaàu tieân. Ñieàu 14: Tieâu chuaån kieåm tra chöùng töø a. Moät ngaân haøng chæ ñònh haønh ñoäng theo söï chæ ñònh, moät ngaân haøng xaùc nhaän neáu coù, vaø ngaân haøng phaùt haønh phaûi kieåm tra vieäc xuaát trình chöùng töø, treân sô baûn chæ döïa vaøo chöùng töø ñeå xaùc ñònh treân beà maët chöùng töø xuaát trình coù hôïp leä hay khoâng. b. Moät ngaân haøng chæ ñònh haønh ñoäng theo söï chæ ñònh, moät ngaân haøng xaùc nhaän neáu coù vaø ngaân haøng phaùt haønh seõ laàn löôït coù toái ña 5 ngaøy laøm vieäc cuûa ngaân haøng sau ngaøy xuaát Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 9
 10. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students trình chöùng töø ñeå xaùc ñònh chöùng töø coù hôïp leä hay khoâng. Thôøi haïn naøy khoâng ñöôïc ruùt ngaén, neáu khoâng thì chòu aûnh höôûng bôûi söï kieän xaûy vaøo ngaøy hoaëc sau ngaøy heát haïn hieäu löïc xuaát trình chöùng töø hay ngaøy cuoái cuøng xuaát trình chöùng töø. c. Chöùng töø xuaát trình bao goàm moät hay nhieàu vaân ñôn goác maø tuaân theo caùc ñieàu khoaûn 19,20,21,22,23,24 hoaëc 25 thì phaûi ñöôïc laäp bôûi hoaëc nhaân danh ngöôøi thuï höôûng khoâng treã hôn 21 ngaøy sau ngaøy giao haøng nhö moâ taû trong baûn quy taéc, nhöng khoâng ñöôïc treã hôn ngaøy heát haïn hieäu löïc cuûa thö tín duïng. d. Noäi dung cuûa chöùng töø khi ñoïc trong ngöõ caûnh cuûa thö tín duïng thì baûn thaân chöùng töø vaø taäp quaùn ngaân haøng theo tieâu chuaån quoác teá khoâng caàn phaûi ñoàng nhaát (gioáng heät) nhöng khoâng ñöôïc maâu thuaãn vôùi quy ñònh cuûa thö tín duïng vaø nhöõng chöùng töø khaùc ñöôïc quy ñònh xuaát trình chung vôùi noù. e. Nhöõng chöùng töø khoâng phaûi laø hoaù ñôn thöông maïi, phaàn moâ taû haøng hoaù, dòch vuï hay nhöõng giao dòch khaùc coù theå neâu chung chung nhöng khoâng ñöôïc maâu thuaãn vôùi moâ taû trong thö tín duïng. f. Neáu moät thö tín duïng yeâu caàu xuaát trình moät chöùng töø maø khoâng phaûi laø vaän ñôn, chöùng töø baûo hieåm hay hoaù ñôn thöông maïi maø khoâng quy ñònh chöùng töø ñoù do ai caáp hay khoâng quy ñònh veà noäi dung cuûa noù, Ngaân haøng seõ chaáp nhaän chöùng töø xuaát trình neáu noäi dung cuûa noù theå hieän ñaày ñuû chöùc naêng (tính chaát) cuûa loaïi chöùng töø ñöôïc yeâu caàu xuaát trình vaø maët khaùc, noäi dung cuûa noù cuõng phaûi tuaân theo quy ñònh cuûa ñieàu 14d. g. Moät chöùng töø ñöôïc xuaát trình nhöng thö tín duïng khoâng yeâu caàu thì seõ bò boû qua vaø coù theå ñöïôc göûi traû laïi ngöôøi xuaát trình. h. Neáu moät thö tín duïng ghi moät ñieàu kieän maø khoâng quy ñònh chöùng töø phaûi theå hieän laø phuø hôïp vôùi quy ñònh ñoù thì ngaân haøng seõ xem nhö ñieàu kieän ñoù khoâng coù vaø seõ boû qua noù. i. Moät chöùng töø coù theå ñöôïc ghi ngaøy tröôùc ngaøy phaùt haønh thö tín duïng nhöng khoâng ñöôïc ghi ngaøy treã hôn ngaøy xuaát trình chöùng töø. j. Khi ñòa chæ cuûa ngöôøi höôûng vaø ngöôøi xin môû thö tín duïng ñöôïc neâu treân nhöõng chöùng töø quy ñònh phaûi xuaát trình thì noù khoâng caàn phaûi gioáng nhö trong thö tín duïng hay nhöõng chöùng töø khaùc xuaát trình chung vôùi noù, nhöng phaûi thuoäc cuøng moät ñaát nöôùc töông öùng nhö ñòa chæ ñeà caäp trong thö tín duïng. Nhöõng chi tieát lieân heä (nhö: soá fax, ñieän thoaïi, email vaø nhöõng loaïi töông töï nhö vaäy) ñöôïc neâu nhö moät phaàn ñòa chæ cuûa Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 10
 11. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students ngöôøi thuï höôûng, ngöôøi xin môû thö tín duïng seõ bò boû qua. Tuy nhieân, khi ñòa chæ vaø chi tieát lieân laïc cuûa ngöôøi xin môû thö tín duïng ñöôïc neâu leân trong muïc ngöôøi nhaän haøng hay ngöôøi ñöôïc thoâng baùo cuûa vaän ñôn tuaân theo ñieàu 19, 20, 21, 22, 23, 24 hay 25 thì nhöõng ñòa chæ vaø chi tieát ñoù phaûi ñöôïc neâu gioáng nhö trong thö tín duïng quy ñònh. k. Ngöôøi xuaát khaåu hay ngöôøi göûi haøng neâu trong baát cöù chöùng töø naøo khoâng nhaát thieát phaûi laø ngöôøi thuï höôûng trong thö tín duïng. l. Moät vaän ñôn coù theå ñöôïc caáp bôûi baát cöù beân naøo maø khoâng phaûi laø haõng taøu, chuû haøng, thuyeàn tröôûng hay ngöôøi thueâ taøu mieãn laø vaän ñôn ñoù ñaùp öùng caùc quy ñònh ôû ñieàu khoaûn 19, 20, 21, 22, 23 hay 24 cuûa baûn quy taéc naøy. Ñieàu 15: Chöùng töø xuaát trình hôïp leä a. Khi ngaân haøng phaùt haønh xaùc ñònh chöùng töø xuaát trình hôïp leä thì noù buoäc phaûi thanh toaùn. b. Khi ngaân haøng xaùc nhaän xaùc nhaän chöùng töø xuaát trình hôïp leä thì noù buoäc phaûi thanh toaùn hoaëc chieát khaáu vaø chuyeån boä chöùng töø veà ngaân haøng phaùt haønh. c. Khi ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh xaùc ñònh chöùng töø xuaát trình hôïp leä vaø ñoàng yù thanh toaùn hoaëc chieát khaáu thì noù phaûi chuyeån giao boä chöùng töø veà ngaân haøng xaùc nhaän hay ngaân haøng phaùt haønh. Ñieàu 16: Chöùng töø baát hôïp leä a. Khi moät ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh haønh ñoäng theo chæ thò hoaëc ngaân haøng xaùc nhaän neáu coù, hoaëc ngaân haøng phaùt haønh xaùc ñònh chöùng töø xuaát trình coù baát hôïp leä thì coù theå töø choái thanh toaùn hoaëc chieát khaáu. b. Khi ngaân haøng phaùt haønh xaùc ñònh chöùng töø xuaát trình baát hôïp leä thì ngaân haøng coù theå theo caùch thöùc rieâng cuûa mình, tieáp xuùc vôùi ngöôøi môû ñeå chaáp nhaän baát hôïp leä. Tuy nhieân ñieàu naøy khoâng keùo daøi hôn thôøi haïn neâu trng ñieàu 14b. c. Khi moät ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh haønh ñoäng theo chæ thò, ngaân haøng xaùc nhaän neáu coù, hoaëc ngaân haøng phaùt haønh quyeát ñònh töø choái thanh toaùn hoaëc chieát khaáu thì noù phaûi thoâng baùo veà vieäc töø choái ñoù cho ngöôøi xuaát trình. Thoâng baùo phaûi neâu raèng: i. Ngaân haøng töø choái thanh toaùn hay chieáy khaáu boä chöùng töø vaø Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 11
 12. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students ii. Neâu ra töøng ñieåm baát hôïp leä maø theo ñoù ngaân haøng tö choái thanh toaùn hoaëc chieát khaáu vaø iii. a) Ngaân haøng ñang giöõ chöùng töø chôø chæ thò cuûa ngöôøi xuaát trình hoaëc; b) Ngaân haøng phaùt haønh seõ giöõ chöùng töø cho ñeán khi nhaän ñöôïc chaáp nhaän baát hôïp leä cuûa ngöôøi xin môû, hoaëc ñeán khi nhaän ñöôïc chæ thò cuûa ngöôøi xuaát trình tröôùc luùc ngöôøi môû ñoàng yù chaáp nhaân baát hôïp leä hoaëc; c) Ngaân haøng seõ göûi traû boä chöùng töø hoaëc; d) Ngaân haøng haønh ñoäng theo chæ thò maø noù nhaän ñöôïc tröôùc ñoù töø ngöôøi xuaát trình. d. Thoâng baùo ñöôïc yeâu caàu ôû ñìeàu 16c phaûi ñöôïc chuyeån baèng ñieän, hoaëc neáu khoâng theå chuyeån baèng ñieän thì phaûi baèng nhöõng phöông tieän nhanh choùng khaùc khoâng treã hôn ngaøy laøm vieäc thöù 15 cuûa ngaân haøng sau ngaøy xuaát trình chöùng töø. e. Moät ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh, haønh ñoäng theo söï chæ ñònh, ngaân haøng xaùc nhaän neáu coù hay ngaân haøng phaùt haønh sau khi ñöa ra thoâng baùo nhö yeâu caàu cuûa ñieàu 16c(iii)(a) hay (b) thì göûi traû chöùng töø cho ngöôøi xuaát trình baát cöù luùc naøo. f. Neáu ngaân haøng phaùt haønh hay ngaân haøng xaùc nhaän khoâng haønh ñoäng theo quy ñònh cuûa ñieàu khoaûn naøy thì seõ maát quyeàn khieáu naïi veà boä chöùng töø xuaát trình khoâng hôïp leä. g. Khi moät ngaân haøng phaùt haønh töø choái thanh toaùn hay moät ngaân haøng xaùc nhaän töø choái thanh toaùn hoaëc chieát khaáu vaø ñöa ra thoâng baùo veà vieäc töø choái thanh toaùn hay chieát khaáu ñoù theo ñuùng quy ñònh cuûa ñieàu khoaûn naøy thì seõ coù quyeàn ñoøi laïi tieàn cuøng vôùi laõi suaát cho baát baát cöù vieäc hoaøn traû naøo ñaõ ñöôïc thöïc hieän. Ñieàu 17: Chöùng töø goác vaø baûn sao a. Ít nhaát moät baûn goác cuûa moãi loaïi chöùng töø ñöôïc quy ñònh trong thö tín duïng phaûi ñöôïc xuaát trình. b. Baát cöù chöùng töø naøo treân beà maët coù chöõ kyù goác, kyù hieäu, con daáu hay nhaõn hieäu cuûa ngöôøi phaùt haønh chöùng töø thì seõ ñöôïc ngaân haøng coi laø baûn goác tröø khi baûn thaân chöùng töø chæ ra noù khoâng phaûi laø baûn goác. c. Tröø khi chöùng töø theå hieän khaùc ñi, ngaân haøng cuõng seõ chaáp nhaän moät chöùng töø laø baûn goác neáu noù theå hieän: i. Ñöôïc vieát, ñaùnh maùy, ñoùng daáu bôûi chính baûn thaân ngöôøi phaùt haønh hoaëc; Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 12
 13. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students ii. Theå hieän treân beà maët ñöôïc soaïn thaûo baèng caùc duïng cuï vaên phoøng hoaëc; iii. Ghi roõ laø baûn goác tröø khi vieäc ghi chuù naøy khoâng aùp duïng ñuùng cho chöùng töø xuaát trình. d. Neáu thö tín duïng yeâu caàu xuaát trình chöùng töø baûn sao thì vieäc xuaát trình baûn goác hay baûn sao ñeàu ñöôïc chaáp nhaän. e. Neáu thö tín duïng yeâu caàu xuaát trình chöùng töø nhieàu baûn baèng caùch söû duïng nhöõng quy ñònh nhö: “laøm thaønh 2 baûn”, “gaáp 2 laàn”, “2 baûn” vaø nhöõng töø töông töï seõ ñöôïc thoaû maõn baèng vieäc xuaát trình ít nhaát moät baûn goác, caùc baûn coøn laïi laø baûn sao tröø khi baûn thaân chöùng töø theå hieän khaùc. Ñieàu 18: Hoaù ñôn thöông maïi a. Moät hoaù ñôn thöông maïi i. Phaûi theå hieän do ngöôøi thuï höôûng phaùt haønh (tröø tröôøng hôïp quy ñònh taïi ñieàu 38); ii. Phaûi ñöôïc laäp cho ngöôøi môû thö tín duïng (tröø tröôøng hôïp neâu trong ñieàu 38g); iii. Phaûi ñöôïc laäp truøng vôùi ñôn vò tieàn teä neâu trong thö tín duïng vaø; iv. Khoâng caàn phaûi kyù. b. Moät ngaân haøng chæ ñònh haønh ñoäng theo söï chæ ñònh, ngaân haøng xaùc nhaän neáu coù hoaëc ngaân haøng phaùt haønh coù theå chaáp nhaän moät hoaù ñôn thöông maïi ñöôïc phaùt haønh coù soá tieàn vöôït quaù soá tieàn thö tín duïng cho pheùp vaø quyeát ñònh cuûa ngaân haøng naøy seõ raøng buoäc taát caû caùc beân mieãn laø ngaân haøng ñoù khoâng thanh toaùn hay chieát khaáu cho soá tieàn vöôït quaù thö tín duïng cho pheùp. c. Vieäc moâ taû haøng hoaù, dòch vuï hay caùc giao dòch khaùc trong hoaù ñôn thöông maïi phaûi phuø hôïp vôùi moâ taû haøng hoaù trong thö tín duïng. Ñieàu 19: Chöùng töø vaän taûi a. Moät chöùng töø vaän taûi goàm ít nhaát hai phöông thöùc vaän taûi khaùc nhau (vaän taûi ña phöông thöùc) duø ñöôïc goïi theá naøo phaûi theå hieän: i. Chæ ra teân cuûa ngöôøi chuyeân chôû vaø ñöôïc kyù bôûi: - Ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù ñích danh thay maët ngöôøi chuyeân chôû hoaëc; - Thuyeàn tröôûng hoaëc ñaïi lyù ñích danh thay maët cho thuyeàn tröôûng. Baát kyø chöõ kyù naøo cuûa ngöôøi chuyeân chôû, thuyeàn tröôûng hay ñaïi lyù cuõng phaûi ñöôïc Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 13
 14. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students chöùng thöïc laø cuûa ngöôøi chuyeân chôû, thuyeàn tröôûng hay ñaïi lyù. Baát cöù chöõ kyù naøo cuûa ñaïi lyù cuõng phaûi chæ roõ laø kyù nhaân danh ngöôøi chuyeân chôû hay nhaân danh thuyeàn tröôûng. ii. Chæ ra raèng haøng hoaù ñaõ ñöôïc göûi ñi, nhaän ñeå ñöôïc göûi ñi hoaëc ñöôïc boác leân taøu taïi ôi quy ñònh trong thö tín duïng, baèng caùch: - In saün treân chöùng töø vaän taûi hay; - Moät con daáu ghi chuù ngaøy haøng hoaù ñöôïc göûi ñi, ñöôïc nhaän ñeà göûi hoaëc ñöôïc boác leân taøu. Ngaøy phaùt haønh vaän ñôn seõ ñöôïc coi laø ngaøy göûi haøng ñi, ngaøy nhaän haøng ñeå göûi hay ngaøy boác haøng leân taøu vaø laø ngaøy giao haøng. Tuy nhieân, neáu chöùng töø vaän taûi coù theå hieän baèng con daáu hay ghi chuù treân vaän ñôn veà ngaøy göûi haøng ñi, ngaøy nhaän haøng ñeå göûi hay ngaøy boác haøng leân taøu thì ngaøy naøy seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. iii. Ghi roõ nôi göûi haøng ñi, nôi nhaän haøng ñeå göûi hoaëc nôi giao haøng vaø nôi ñeán cuoái cuøng theo quy ñònh cuûa thö tín duïng, ngay caû khi - Chöùng töø vaän taûi theå hieän nôi göûi haøng, nôi nhaän haøng ñeå göûi hay nôi giao haøng hay nôùi ñeán cuoái cuøng khaùc hoaëc; - Chöùng töø vaän taûi ghi chöõ “döï ñònh” hay moät töø töông töï noùi veà con taøu, caûng boác haøng vaø caûng dôõ haøng. iv. Laø baûn chính duy nhaát hoaëc neáu ñöôïc phaùt haønh nhieàu hôn moät baûn goác thì troïn boä phaûi ghi roõ treân chöùng töø vaän taûi. v. Goàm caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa vieäc chuyeân chôû hoaëc daãn chieáu ñeán nguoàn khaùc coù caùc ñieàu kieän vaø ñieàn khoaûn cuûa vieäc chuyeân chôû (vaän ñôn ruùt goïn hoaëc vaän ñôn traéng löng). Noäi dung cuûa nhöõng ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn naøy seõ khoâng ñöôïc kieåm tra. b. Trong phaïm vi cuûa baûn quy taéc naøy, chuyeån taûi nghóa laø dôõ haøng töø moät phöông tieän vaän chuyeån vaø boác haøng leân moät phöông tieän vaän chuyeån khaùc (baát keå coù cuøng phöông thöùc vaän chuyeån hay khoâng) trong suoát quaù trình vaän chuyeån töø nôi göûi haøng, nôi naähn haøng ñeå göûi hay nôi giao haøng ñeàn nôi ñích cuoái cuøng quy ñònh trong thö tín duïng. c. Moät chöùng töø vaän taûi coù theå ghi haøng hoaù hoaëc coù theå ñöôïc chuyeån taûi mieãn laø toaøn boä quaù trình chuyeân chôû chæ söû duïng moät vaän ñôn. Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 14
 15. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students Moät chöùng töø vaän taûi coù ghi vieäc chuyeån taûi seõ hoaëc coù theå xaûy ra ñöôïc chaáp nhaän thaäm chí khi thö tín duïng caám chuyeån taûi. Ñieàu 20: Vaän ñôn ñöôøng bieån a. Moät vaän ñôn ñöôøng bieån duø ñöôïc goïi theá naøo phaûi theå hieän: i. Chæ ra teân cuûa ngöôøi chuyeân chôû vaø ñöôïc kyù bôûi: - Ngöôøi chuyeân chôû hay ñaïi lyù ñích danh nhaân danh ngöôøi chuyeân chôû hay - Thuyeàn tröôûng hay ñaïi lyù ñích danh nhaân danh thuyeàn tröôûng. Baát kyø chöõ kyù naøo cuûa ngöôøi chuyeân chôû, thuyeàn tröôûng hay ñaïi lyù phaûi ñöôïc chöùng thöïc laø cuûa ngöôøi chuyeân chôû, thuyeàn tröôûng hay ñaïi lyù. Baát cöù chöõ kyù naøo cuûa ñaïi lyù cuõng phaûi chæ roõ laø kyù nhaân danh ngöôøi chuyeân chôû hay nhaân danh thuyeàn tröôûng. ii. Ghi roõ haøng ñaõ ñöôïc boác leân moät con taøu ñích danh taïi caûng quy ñònh trong thö tín duïng baèng caùch: - In saün treân vaän ñôn - Moät ghi chuù boác haøng leân taøu coù theå hieän ngaøy maø haøng ñöôïc boác leân taøu. Ngaøy phaùt haønh vaän ñôn ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng tröø khi vaän ñôn coù theå hieän ghi chuù boác haøng leân taøu maø coù ghi ngaøy giao haøng, trong tröôøng hôïp ñoù, ngaøy ghi treân ghi chuù boác haøng ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. Neáu vaän ñôn ñöôøng bieån coù ghi “taøu döï ñònh” hoaëc töø töông töï lieân quan ñeán teân taøu thì yeâu caàu phaûi coù ghi chuù veà ngaøy giao haøng vaø teân con taøu maø haøng hoaù thaät söï boác leân. iii. Ghi roõ vieäc giao haøng töø caûng boác haøng ñeán caûng dôõ haøng nh7 quy ñònh cuûa thö tín duïng. Neáu vaän ñôn ñöôøng bieån khoâng ghi caûng boác haøng theo quy ñònh cuûa thö tín duïng nhö laø moät caûng boác hoaëc noù ghi töø “döï ñònh” hay nhöõng töø töông töï lieân quan ñeán caûng boác haøng thì phaûi coù ghi chuù boác haøng leân taøu maø coù ghi roõ caûng boác haøng nhö quy ñònh trong thö tín duïng, ngaøy giao haøng vaø teân taøu. Ñieàu naøy aùp duïng ngay caû khi vieäc boác haøng leân taøu hay giao haøng leân con taøu ñích danh ñöôïc in saün treân vaän ñôn. iv. Laø baûn chính duy nhaát hoaëc neáu ñöôïc phaùt haønh nhieàu hôn moät baûn goác thì troïn boä phaûi ghi roõ treân vaän ñôn. Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 15
 16. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students v. Chöùa caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa vieäc chuyeân chôû hoaëc daãn chieáu ñeán nguoàn khaùc coù caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa vieäc chuyeân chôû (vaän ñôn ruùt goïn hay vaän ñôn traéng löng). Noäi dung cuûa nhöõng ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn naøy seõ khoâng ñöôïc kieåm tra. vi. Khoâng ñöôïc theå hieän laø tuaân theo hôïp ñoàng thueâ taøu. b. Trong phaïm vi cuûa baûn quy taéc naøy, chuyeån taûi nghóa dôõ haøng töø con taøu naøy vaø vaø boác haøng leân moät con taøu trong suoát haønh trình chuyeân chôû töø caûng boác haøng ñeán caûng dôõ haøng nhö quy ñònh trong thö tín duïng. c. Vaän ñôn coù theå ghi haøng hoaù seõ hoaëc coù theå ñöôïc chuyeån taûi mieãn laø toaøn boä quaù trình chuyeân chôû chæ söû duïng moät vaän ñôn. Moät vaän ñôn coù ghi vieäc chuyeån taûi seõ hoaëc coù theå xaûy ra ñöôïc chaáp nhaän thaäm chí khi thö tín duïng caám chuyeån taûi, neáu haøng hoaù ñöôïc chôû trong container, mooùc, saølan nhö vaän ñôn theå hieän. d. Ñieàu khoaûn quy ñònh ngöôøi chuyeân chôû coù quyeàn baûo löu haønh ñoäng chuyeån taûi coù theå seõ bò boû qua. Ñieàu 21: Vaän ñôn ñöôøng bieån khoâng löu thoâng (khoâng chuyeån nhöôïng) a. Moät vaän ñôn ñöôøng bieån khoâng chuyeån nhöôïng, duø ñöôïc goïi theá naøo, phaûi theå hieän: i. Chæ ra teân cuûa ngöôøi chuyeân chôû vaø ñöôïc kyù bôûi : - Ngöôøi chuyeân chôû hay ñaïi lyù ñích danh nhaân danh ngöôøi chuyeân chôû. - Thuyeàn tröôûng hay ñaïi lyù ñích danh nhaân danh thuyeàn tröôûng. Baát kyø chöõ kyù naøo cuûa ngöôøi chuyeân chôû, thuyeàn tröôûng hay ñaïi lyù phaûi ñöôïc chöùng thöïc laø cuûa ngöôøi chuyeân chôû, thuyeàn tröôûng hay ñaïi lyù. Baát cöù chöõ kyù naøo cuûa ñaïi lyù cuõng phaûi chæ roõ laø kyù nhaân danh cuûa ngöôøi chuyeân chôû hay nhaân danh thuyeàn tröôûng. ii. Ghi roõ haøng ñaõ ñöôïc boác leân moät con taøu ñích danh taïi caûng quy ñònh trong thö tín duïng baèng caùch: - In saün treân vaän ñôn. - Moät ghi chuù boác haøng leân taøu coù theå hieän ngaøy maø haøng ñöôïc boác leân taøu. Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 16
 17. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students Ngaøy phaùt haønh vaän ñôn ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng tröø khi vaän ñôn coù theå hieän ghi chuù boác haøng leân taøu maø coù ghi ngaøy giao haøng, trong tröôøng hôïp ñoù, ngaøy ghi treân ghi chuù boác haøng ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. Neáu vaän ñôn ñöôøng bieån coù ghi “taøu döï ñònh” hoaëc töø töông töï lieân quan ñeán teân taøu thì yeâu caàu phaûi coù ghi chuù veà ngaøy giao haøng vaø teân con taøu maø haøng hoaù thaät söï boác leân. iii. Ghi roõ vieäc giao haøng töø caûng boác haøng ñeán caûng dôõ haøng nhö quy ñònh cuûa thö tín duïng. Neáu vaän ñôn ñöôøng bieån khoâng ghi roõ caûng boác haøng theo quy ñònh cuûa thö tín duïng nhö laø moät caûng boác haøng hoaëc laø noù coù ghi töø “döï ñònh” hay nhöõng töø töông töï lieân quan ñeán caûng boác haøng thì phaûi coù ghi chuù boác haøng leân taøu maø coù ghi roõ caûng boác haøng nhö quy ñònh trong thö tín duïng, ngaøy giao haøng vaø teân taøu. Ñieàu naøy aùp duïng ngay caû khi vieäc boác haøng leân taøu hay giao haøng leân con taøu ñích danh ñöôïc in saün treân vaän ñôn. iv. Laø baûn chính duy nhaát hoaëc neáu ñöôïc phaùt haønh nhieàu hôn moät baûn goác thì troïn boä phaûi ghi roõ treân vaän ñôn. v. Chöùa caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa vieäc chuyeân chôû hoaëc daãn chieáu ñeán nguoàn khaùc coù caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa vieäc chuyeân chôû (vaän ñôn ruùt goïn hay vaän ñôn traéng löng). Noäi dung cuûa nhöõng ñieàu kieän hoaëc ñieàu khoaûn naøy seõ khoâng ñöôïc kieåm tra. vi. Khoâng ñöôïc theå hieän laø tuaân theo hôïp ñoàng thueâ taøu. b. Trong phaïm vi cuûa baûn quy taéc naøy, chuyeån taûi nghóa laø dôõ haøng töø con taøu naøy vaø boác haøng leân moät con taøu khaùc trong suoát quaù trình chuyeân chôû töø caûng boác haøng ñeán caûng dôõ haøng nhö quy ñònh trong thö tín duïng. c. Vaän ñôn coù theå ghi haøng hoaù seõ coù theå ñöôïc chuyeån taûi mieãn laø toaøn boä quaù trình vaän chuyeån chæ söû duïng moät vaän ñôn. Moät vaän ñôn coù ghi vieäc chuyeån taûi seõ hoaëc coù theå xaûy ra ñöôïc chaáp nhaän ngay caû khi thö tín duïng caám chuyeån taûi, neáu haøng hoaù ñöôïc chôû trong container, nöôùc, saølan nhö vaän ñôn theå hieän. Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 17
 18. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students Ñieàu 22: Vaän ñôn theo hôïp ñoàng thueâ taøu a. Moät vaän ñôn duø ñöôïc goïi theá naøo maø noäi dung theå hieän laø phuï thuoäc vaøo hôïp ñoàng thueâ taøu (vaän ñôn theo hôïp ñoàng thueâ taøu) phaûi theå hieän: i. Ñöôïc kyù bôûi: - Thuyeàn tröôûng hay ñaïi lyù ñích danh thay maët thuyeàn tröôûng hoaëc - Chuû taøu hay ñaïi lyù ñích danh tahy maët chuû taøu - Ngöôøi thueâ taøu hay ñaïi lyù ñích danh thay maët ngöôøi thueâ taøu. Baát kyø chöõ kyù naøo cuûa thuyeàn tröôûng, chuû taøu, ngöôøi thueâ taøu hay ñaïi lyù phaûi chöùng thöïc laø cuûa thuyeàn tröôûng, chuû taøu, ngöôøi thueâ taøu hay ñaïi lyù. Baát cöù chöõ kyù naøo cuûa ñaïi lyù phaûi ghi roõ laø ñaïi lyù kyù nhaân danh thuyeàn tröôûng, chuû taøu hay ngöôøi thueâ taøu. Moät ñaïi lyù kyù nhaân danh thuyeàn tröôûng, chuû taøu hay ngöôøi thueâ taøu phaûi ghi roõ taân cuûa thuyeàn tröôûng, chuû taøu hay ngöôøi thueâ taøu. ii. Ghi roõ haøng hoaù ñöôïc boác leân moät con taøu ñích danh taïi caûng boác haøng ñöôïc quy ñònh trong thö tín duïng baèng caùch: - In saün treân vaän ñôn. - Ghi chuù boác haøng leân taøu coù theå hieän ngaøy maø haøng hoaù ñöôïc boác leân taøu. Ngaøy phaùt haønh vaän ñôn theo hôïp ñoàng thueâ taøu seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng tröø khi vaän ñôn theo hôïp ñoàng thueâ taøu theå hieän ghi chuù boác haøng leân taøu maø coù ghi ngaøy giao haøng, trong tröôøng hôïp naøy, ngaøy ghi chuù boác haøng ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. iii. Ghi roõ vieäc chôû haøng töø caûng boác haøng ñeán caûng dôõ ñöôïc quy ñònh trong thö tín duïng. Caûng dôõ haøng cuõng coù theå ñöôïc neâu ra laø moät loaït caûng hay khu vöïc ñòa lyù nhö quy ñònh trong thö tín duïng. iv. Laø baûn chính duy nhaát hoaëc neáu ñöôïc phaùt haønh nhieàu hôn moät baûn goác thì troïn boä phaûi ghi roõ treân vaän ñôn theo hôïp ñoàng thueâ taøu. b. Ngaân haøng seõ khoâng kieåm tra hôïp ñoàng thueâ taøu ngay caû khi noù ñöôïc yeâu caàu xuaát trình theo quy ñònh cuûa thö tín duïng. Ñieàu 23: Chöùng töø vaän taûi haøng khoâng (vaän ñôn haøng khoâng) a. Moät chöùng töø vaän taûi haøng khoâng duø ñöôïc goïi theá naøo, phaûi theå hieän: Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 18
 19. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students i. Teân cuûa ngöôøi chuyeân chôû vaø ñöôïc kyù bôûi: - Ngöôøi chuyeân chôû hoaëc - Moät ñaïi lyù ñích danh thay maët ngöøôu chuyeân chôû. Baát kyø chöõ kyù naøo cuûa ngöôøi chuyeân chôû, hay ñaïi lyù phaûi ñöôïc xaùc nhaän laø cuûa ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù. ii. Ghi roõ haøng hoaù ñöôïc nhaän ñeå chuyeân chôû vaø iii. Ghi roõ ngaøy phaùt haønh. Ngaøy naøy seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng, tröø khi vaän ñôn haøng khoâng coù noäi dung ghi chuù veà ngaøy thöïc teá giao haøng, trong tröôøng hôïp ñoù, ngaøy neâu treân ghi chuù seõ ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. Baát cöù thoâng tin naøo treân vaän ñôn haøng khoâng maø lieân quan tôùi soá vaø ngaøy cuûa chuyeán bay seõ khoâng ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. iv. Ghi roõ treân saân bay khoûi haønh vaø saân bay ñeán ñöôïc quy ñònh trong thö tín duïng. v. Theå hieän laø baûn chính daønh cho ngöôøi göûi haøng, chuû haøng ngay caû khi thö tín duïng quy ñònh xuaát trình toaøn boä baûn chính. vi. Coù chöùa caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa vieäc chuyeân chôû hay daãn chieáu ñeán nguoàn khaùc coù caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa vieäc chuyeân chôû. Noäi dung cuûa nhöõng ñieàu kieän hoaëc ñieàu khoaûn chuyeân chôû seõ khoâng ñöôïc kieåm tra. b. Trong phaïm vi cuûa ñieáu khoaûn naøy, chuyeån taûi nghóa laø dôõ haøng töø maùy bay naøy vaø boác haøng sang moät maùy bay khaùc trong quaù trình chuyeân chôû töø saân bay khoûi haønh ñeán saân bay ñích ñöôïc quy ñònh trong thö tín duïng. c. Moät vaän ñôn haøng khoâng coù theå ghi haøng hoaù seõ hoaëc coù theå ñöôïc chuyeån taûi, mieãn laø toaøn boä quaù trình vaän chuyeån chæ söû duïng moät vaän ñôn haøng khoâng. Vaän ñôn haøng khoâng theå hieän vieäc chuyeån taûi seõ hoaëc coù theå xaûy ra ñöôïc chaáp nhaän ngay caû khi thö tín duïng caám chuyeån taûi. Ñieàu 24: Chöùng töø vaän taûi ñöôøng boä, ñöôøng saét, ñöôøng soâng a. Moät chöùng töø vaän taûi ñöôøng boä, ñöôøng saét, ñöôøng soâng duø ñöôïc goïi theá naøo, phaûi theå hieän: i. Ghi roõ teân cuûa ngöôøi chuyeân chôû vaø: - Ñöôïc kyù bôûi ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ñaïi lyù ñích danh thay maët cho ngöôøi chuyeân chôû hoaëc Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 19
 20. Thư viện điện tử Khoa Ngân hàng – Library of Banking students - Theå hieän vieäc nhaän haøng baèng chöõ kyù, con daáu hay ghi chuù bôûi ngöôøi chuyeân chôû hay ñaïi lyù ñích danh thay maët cho ngöôøi chuyeân chôû. Baát cöù chöõ kyù, con daáu hay ghi chuù naøo veà vieäc nhaän haøng cuûa ngöôøi chuyeân chôû hay ñaïi lyù phaûi ñöôïc xaùc ñònh laø cuûa ngöôøi chuyeân chôû hay ñaïi lyù. Baát cöù chöõ kyù, con daáu hay ghi chuù nhaän haøng naøo cuûa ñaïi lyù cuõng phaûi ghæ roõ ñaïi lyù kyù hay thay maët ngöôøi chuyeân chôû kyù. Neáu moät chöùng töø vaän taûi ñöôøng saét khoâng xaùc ñònh ngöôøi chuyeân chôû thì baát cöù chöõ kyù hay con daáu naøo cuûa coâng ty ñöôøng saét seõ ñöôïc chaáp nhaän khi noù coù baéng chöùng laø chöùng töø ñöïôc kyù bôûi ngöôøi chuyeân chôû. ii. Ghi roõ ngaøy giao haøng hay ngaøy nhaän haøng ñeå vaän chuyeån göûi ñi taïi nôi quy ñònh trong thö tín duïng. tröø khi chöùng töø vaän taûi coù ñoùng daáu ngaøy nhaän, khi ngaøy nhaän hay ngaøy giao haøng, neáu khoâng thì ngaøy phaùt haønh chöùng töø vaän taûi ñöôïc coi laø ngaøy giao haøng. iii. Ghi roõ nôi giao haøng vaø nôi ñeán nhö quy ñònh trong thö tín duïng. b. Moät chöùng töø vaän taûi ñöôøng boä phaûi theå hieän noù laø baûn goác daønh cho ngöôøi göûi haøng, chuû haøng hay khoâng coù ghi chuù chöùng töø chuaån bò cho ai. Chöùng töø vaän taûi ñöôøng saét ghi “duplicate” seõ ñöôïc chaáp nhaän nhö moät baûn chính. Moät chöùng töø vaän taûi ñöôøng soâng hay ñöôøng saét seõ ñöôïc chaáp nhaän laø baûn goác duø noù coù ñoùng daáu “original” hay khoâng. c. Treân chöùng töø vaän taûi khoâng coù ghi roõ soá baûn chính ñöôïc caáp thì soá baûn xuaát trình ñöôïc coi laø troïn boä. d. Trong phaïm vi cuûa baûn quy taéc, chuyeån taûi nghóa dôõ haøng töø phöông tieän vaän taûi naøy vaø boác haøng leân treân moät phöông tieän vaän taûi khaùc cuøng phöông thöùc vaän chuyeån trong suoát quaù trình chuyeân chôû töø nôi giao haøng, göûi haøng ñi hay noi chuyeân chôû ñeán nôi ñích quy ñònh nhö trong thö tín duïng. e. Moät chöùng töø vaän taûi ñöôøng boä, ñöôøng saét, ñöôøng soâng coù theå ghi haøng seõ hay coù theå ñöôïc chuyeån taûi mieãn laø toaøn boä quaù trình chuyeân chôû chæ söû duïng cuøng moät vaän ñôn. Moät chöùng töø vaän taûi ñöôøng boä, ñöôøng saét, ñöôøng soâng coù ghi raèng vieäc chuyeån taûi seõ hay coù theå xaûy ra ñöôïc chaáp nhaän thaäm chí khi thö tín duïng caám chuyeån taûi. Ñieàu 25: bieân lai phaùt chuyeån nhanh, bieân lai böu ñieän hay giaáy chöùng nhaän göûi böu ñieän. Diễn đàn LoBs – http://diendan.lobs-ueh.net Page 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản