Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuật đấu trí Châu Á: Phần 2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

14
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Thuật đấu trí Châu Á, gồm các phần còn lại có nội dung về: những kẻ sống sót, những kỳ vọng lớn, trò chơi kết thúc, những nước cờ chiến thắng, cọp giấy hay sư tử đang say ngủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật đấu trí Châu Á: Phần 2

 1. 257 PHAN BON NHUrue rE SONG SOT t Ndn vin h6a Tridu Ti6n ld mQt str hda trdn cua 6nh hrr6ng Trung Hoa cd, sfc manh Nhat Bdn vd ldng khdt khao bin s6c dAn tQc. Bi ket gifra hai qudc gia h)ng manh, Tridu Ti6n tidp tuc tdn tai nhd 1o-ng quydt tarn vd y c]hi thudn khldt. Ngdy nay Tri6u Ti6n d5 thrJc srJ ld chinh minh khi trd thdnh mQt ttt'u thrj ldn trOn tljdng qu6'c td.
 2. NHUNG xE sdNc sor Nhilng k!'vgng l6n Cudi cilng da drroc tu do sau bdn mrJoi nim dtrdi 6ch chidm d6ng tdn bao cria Nh{t B6n, vdo cudi chidn tranh thd gi6i ldn thf hai, ngudi Tri6u Ti6n mong chd ddn hic c6 thd bdt tay vDro viQc tdi thidt quo huong bi tdn ph6 cria minh. Tuy nhi6n, ho kh6m phd ra rhng theo mot quydt dinh bi mat gi|ra c6c thd ltlc phuong TAy 6 Yalta, Tridu Ti6n d5 bi chia c5t thenh hai khu vrrc 6nh hudng gdn gidng nhu Drlc va., thQt vQy, c6 chdu Au d6 bi chia cdt, Theo dd nghi cria M!, vi tuydn thf 38 tr8 thenh gidi tuydn gif,a midn B6c chiu stt chi phdi cria XO Vidt vd midn Nam, md sau tl6 sE drtoc c6c qudc gia dAn chri ph,iong Tay irng hQ v6 mdt chinh tri. cfrng nhrr d chau Au, b(rc mdn sdt chdng ngang bdn d6o Tridu Ti6n. Ndm 1942, My didu khidn c6c cuQc tdng tuydn cr? d Tridu Ti6n dd bdt ddu tidn trinh dQc ldp vd thdng nhdt. Tuy v{y, cdc quan chfic HOi d6ng Li6n Hop qudc kh6ng tlrroc ph6p vdo midn Bdc vd ciic cuQc tuydn crl ctia nrldc Tridu Ti6n cQng hba chi dugc td chfic d midn Nam. Chd d0 cdng s6n do Kim Il-sung l6nh dao, ndm quydn d mi6n Bdc. N6m 1950, dUgc cung cdp vu khi vd khuydn khich bdi xo vidt, Bdc Tridu Ti6n phdt dQng mQt cuQc xAm lrroc midn Nam. Trong vbng mdt thdng, gAn nhtr czi nrrdc Tridu Ti6n d6u thu6c quydn kidrn so6t crja ho. Li6n HiQp Qu6'c
 3. NHTJNG ri vgxc LoN | 259 gfii mQt luc luong thuQc sd chi huy cria Tudng Douglas MacArthur ddn d6nh dudi nhtrng k6 xAm lrroc. QuAn dQi Li6n HiOp Qudc thdnh cdng cho ddn khi quAn clQi Trung Qudc cQng sAn tham gia chidn tranh vd gAy ra tinh trang bd t6c. Sau ba nam chidn tranh 6c liQt, th6a thudn ngrlng b6n mQt ldn nffa tl6t ranh gidi quAn srJ tai vi tuydn thf 38, noi md ngdy nay ranh gidi ndy v6n cbn tdn tai. Trong thAp ni6n sau chidn tranh Tridu Ti6n, nddc cOng hda Tridu TiOn vAn d trong tinh trang bdt dn vd rdi loan, dud'i su de doa tdn cdng li6n mi6n cfia midn Bdc. Thdng Ndm ndm 1961, Trrdng Park Chung-hee 10n cdm quy6n trong mOt cudc tl6o chinh qudn stl khdng dd m6u. Chd d0 crla Park da gi'.ip qudc gia ndy dn dinh ddn mfc Tridu Ti6n cudi cilng dd c6 thd bdt ilAu cudc tdi thidt kinh td cria minh. . I ndN coN RbNG Hdn Qu6'c, Dei Loan, Hong Kong vd Singapore dudc goi ld "bdn con r6ng". Ho id nhrfng thO' Itrc kinh td vrla thfic gidc 6 chAu A. Ngdy nay, Hdn Qu6'c ld nddc d6n ddu trong s6'd6 vd chi tlfing h?ng nhi sau Nhat Bdn vdi tu crich cudng qudc kinh td chAu A. O,: tham vgng cria Hdn Qu6'c ld cu6-i cing sd vddt qua NhAt dd trd thdnh cudng qu6'c cdng nghiQp d6n ildu chdu A, muc ti6u trddc mdt la girl vrlng vi tri mdt trong mudi qu6'c gia tidn bd nhdt v6 ky thuAt tr6n thd gidi trudc khi th6' ki ndy kdt thdc. Trong cuOc chay clua cOng nghiQp h6a vd gidnh thi phdn tr6n thi tnrdng qudc td, Hdn Qudc b6t dAu mddi nim sau Ddi Loan vd mddi lim ndm sau k6 thil cfr cria minh, Nhat BAn. Nhung trong ba thqp ni6n li6n tuc, tdng srin Irrgng qudc dan tinh theo ddu ngudi cfra Hdn Qudc dd tu 75 dola vot ldn 3.800 d61a. MQt vdi ydu to da g6p phdn vdo stt ph6t tridn thAn kj' ndy. Ddu ti6n la quydt dinh c6 chrl tdm cria chinh quydn vd viQc loai tril nghdo d6i kh6ng chAm tr6. Sr-r thinh vugng duoc xem ld vfr khi hiQu qud nhdt dd chdng iai srJ bAnh trddng cfia chri nghia cqng sdn.
 4. 260 | NuUr'tc re soNc sor r li^( I TONG CONG TY HAN QUOC I Di sao chdng nfra, chinh quydn cria Park Chung-hee ln mQt chd d0 dQc tdi qu6n su. N6 c6 quydn can thi6p vio cdng viQc cfra gi6i doanh nghiOp vA cdng nghiQp Hdn Qudc nhi6u hon mQt chinh quydn dAn chfi thuAn triy c6 thd c6. Bdi nhfng ydu td co b6n ndy, m6t mdi trrong quan mAt thidt gifra khu vrJc td nhAn vd nhd nrJdc d6 phdt tridn 6 Hdn Qudc. Gi6'i doanh nhAn chAu A thrrdng xem todn b0 ndn cOng nghiQp Hdn Qudc ld mQt thtrc thd khdng ld don nhdt. Ho hdi hudc vi n6 nhrl ld Tdng cdng ty Hdn Qudc. Tdng c0ng ty Hdn Qudc d4t ra cdc muc tiOu kinh td cira qudc gia rdi san beng con dudng thrJc hiQn nhfrng muc ti6u ndy. N6 kdt hop nhfrng ioi the cria mOt n6n kinh td tap trung vdi srJ hiQu qui cia mAu dich tu do vi loi nhuAn. Ngrtdi Nhat cung c6 mdt mdi li6n hQ tr.Iong tu gifra chinh quydn vd ndn cdng nghi6p, nhrlng n6 bi thric ddy td b6n trong, tU khA ning det ldi ich c6 nhAn hodc doanh nghiQp td nhAn drrdi nhu cAu cfia todn thd qudc den. d Hdn Qudc, moi lien hQ ndy Id do chinh quy6n 6p ddt. BEi mdi quan hO mat thidt ndy gifra chfnh quydn vd ndn c6ng nghi6p, Hdn Qu0'c trrong ddi dO ding thay ddi cdc r-fr-r tiOn kinh td nhim drip lai nhirng di6u kiQn thay ddi bt't thudng trOn thi trtidng thd gidi cfrng nhrl d chinh Hdn Qudc. Kd hoach c6ng nghiOp h6a Hdn Qudc ban tlAu duoc xAy drlng xoay quanh nhfrng ngdnh cOng nghiQp cdn nhidu nhan cdng ch&ng h?n nhtr ngdnh d6t. Khi n6 d6 tr,& nOn rO rdng trong nhfrng ndm tlAu 1970 le Hdn Qudc dang mdt dAn loi thd canh tranh trong nhfng ngdnh cong nghiQp cdn nhidu nhAn cdng, mfri nhon dd chuydn sang c6c ngdnh cdng nghiOp nAng vd cdng nghiQp cOng ngh6 cao: th6p, miiy m6c h?ng n4ng, d6ng tdu, diQn trt vd h6a loc dAu. BEi kinh td Hdn Qudc dd ph6t tridn theo clng nhfrng dudng ldi vd'i ndn kinh td NhAt Bdn, bi chi phdi bdi mQt vdi tap dodn khdng ld. n6 kh6ng c6 duoc stt phan chia cira cdi binh ding hon nhrr dd xiy ra d Ddi Loan vd Hong Kong, nhitng noi c6 n6n kinh td chri ydu li dAu tti mao hidm. Kh0ng cd mQt
 5. NH1NG ri, vguc row | 261 tdng ldp trung luu r6ng ldn d Han eudc. phan ldn ngudi Han eu6.c qud nghbo, khOng thd tiou thu ddng kd luong hdng h6a do Hdn eu6'c siin xudt. Bdi srJ thidu hut m6t thi t.rdng ti6u thu n6i dia vd do ngudn tu b6n n6i clia khdng dfi, k6'hoach cOng nghiOp h6a Hdn eudc, til hic mdi b6t ddu, ld hudng vd xudt khdu. chinh nhd giao thdong vdi phuong Tdy md Hdn eudc il6 tim cdch tich lfry duoc tu b6n dd tidp tuc c6ng cudc cOng nghi6p h6a crla minh. vi le d6, ndn kinh td Hdn eu6'c bi tdc dOng sdu sdc lai nnrlng aoi h6i cira Hoa Kj. v6 vi6c trr chinh lai su mdt cen blng mau dich hay ddi mat vdi srJ trr)ng phat kinh td. Nam 1989, chi sd tdng tru8ng kinh td d Hdn Qudc dA gidm trl hai con sd xudng c6n 6Vc. r L I THoI QUAN LIEU THAM NHONG N6n kinh td HAn eudc cung ddi mdt vdi nhrrng vdn dd khdc nfra. Tham nhfrng lan trdn trong b6 m6y nhd nrJdc quan li6u. Mudn ldm dn d Hdn Qudc, can phdi hdi lo dring ngrrdi. Didu nay hodn toan ld srr that. T6 quan li6u li6n quan ddn vi6c kinh doanh c6 thd hoEc khOng ddng kd hodc hodn todn ldn rit. Ndu m6t doanh nhan phuong Tay thdy c6ng vioc cria mirrh da bi ket crlng do th6i quan li6u, rdt c6 thd bdi Ong ta khOng chi cho dring ngudi, hodc ld 6ng ta da kh6ng chi dii cho ho. MQt gidm ddc didu hdnh cria m6t c6ng ty c6ng ngh6 cao da qudc gia dA bio tOi "d nhfrng nudc khric , bdt co khi nao chring tdi thay thd cric nhd ph6n phd'i dia phtrong bbng ngudi cira chring toi, viQc kinh doanh khdi sdc ngay. Nhung cho ddn nay, tOi van lrrdng lrr kh6ng bidt c6 n6n ldm nhu vay d Hdn Qudc. cdc nhd phan ph6'i Hdn eudc cria chring toi bidt ngrrdi dd chi tidn ein chdng toi thi khOng, vi thd chring t6i ph6i gitr ho lui.,, r |Il,,sU' BAr 0N cHiNH rRr. xA --;- ? Hor Thring Ndm ndm 1989, m6t qu6 bom lfia ph6t nd trong vin phdng cfra 0y ban Mau dich Ndng nghiQp Hoa Kj' 6 Seour. D6 rd vu gdn aav ,rrrdt trong mot loat nhrlng hdnh d6ng khring b6'vd c6c cuQc bidu tinh qud khich chdng
 6. 262 | unowc xt sdr,tc sor chinh quydn Tridu Ti6n cOng Hda vd chdng ngrJdi M! - nhfrng ngtidi bi phe dan t6c chri nghra vd ciinh t6 xem li ddng minh cfra chfnh quyd, nay trong vi6c duy tri mdt Tridu TiOn bi chia cdt. Nhidu cong ty phtrong Tay ngan ngai kh6ng mu6'n arau ttr ddi han vdi quy m0 dring kd d Hdn eu6'c bdi ddc didm bdt dn chinh tri cira n6. Trong trudng hop cfia Ddi Loan vd rrung eudc luc dia, srr chia cdt it ra cung ld kdt qud cfra mdt cuQc xung dOt noi bQ cfia ngudi rrung eudc. Ngudi rirau Ti6n mOt sdng no thrlc day thdy ring ngrrdi Mf vd ngudi Nga da quydt dinh rdng sE c6 hai nrrdc Tri6u Ti6n; m6i phia c6 mot Ngudi rri6u Ti6n gh6t cay gh6t ddng stt chia cdt ndy, vd tinh trang "ua.. bdt dn .frirrf, tri s6 tdn tai cho ddn khi dtioc hop nhdt lai thdnh mOt qu6.c gia. Ndu viQc hop nhdt khdng thd di6n ra m6t cdch hda binh, n6 chdc chdn s6 phdi ddn blng con drrdng quAn sd. Hai si6u cudng de tlr dua minh vdo bay rap vd gitr chdt Tridu Ti6n d girra ho. X6 vidt fing hd quan su cho Bdc Tri6u Tion cdn Mf giu m6t luc t,irrg quAn srr khdng ld d Hnn eudc. Mdc dil cric ddu hi€u g,a" ddy cho thdy cd hai bon ddu s5n sing nit lui, khdng b6n ndo mudn thrJc hi6n trd6c brii e ring phfa kia s6 brrdc vdo khodng trdng quydn luc duoc tao ra bdi sLr rrit lui cria minh. Nhung c6 16 thd b6 tdc dang ddn c6 l6i thortt. vdo ngdy 4 bh6ng silu ndm 1990, Tdng th6'ng Hdn eu6rc Roh rae woo dd thrrc hi6n m6t chuydn bay dOt xudt vd bi mQt ddn san Francisco dd eap gd Tdng trrdrrg Li6n xd Mikhail Gorbachev vdo cudi chuydn vidng thdm M! cira Gorbachev. Ciic cu6c thdo ludn cfra ho chi mdi ld thnm dd nhrrng c:inh cfra cho nhtrng cu6c th6o ludn tidp theo di r6ng m&. r It^Do THI HoA Edn mQt mirc dd gay io ngai, ngddi ddn Hdn eudc da bi do thi h6a. sriu tron mrrdi ngtrdi Hdn eudc sdng 6 thdnh thi. Mot phan trr sd d6 sdng d seoul. chinh phri dang n6 luc ddy liri ldn s6ng di ctr tr) nOng th6n l6n thdnh thi bhng crich xay dtrng lai ciic trung tam hoat ddng kinh td khdp nddc, nhung cho ddn nay hi6u qu6 cria kd hoach ctia ho van chua thdy. Theo drr
 7. NHTJNG ri vQxc roN | 263 bdo tnrdc khi thd kf ndy kdt thric tiim tr6n mrrdi ngrrdi Hdn Qudc s6 sdng 6 dd thi ldn. . I l,lcuor rRrbu rrEN B6n d6o Tridu Ti6n drroc crJ tni bdi ldp ldp ngrrdi Siberia, Mdng Cd vd MEn chdu di crl, nhirng ngudi dA kdt hdn vdi crJ ddn bdn dia. Trong thd ki thfr mddi mQt tnldc COng Nguy6n, ngrldi Hdn 6 Trung Qudc cirng bdt dAu di crr ddn brin tldo ndy. Ngddi Tridu Ti6n hop nhdt til sd hda trdn nhi6u ndn vdn h6a kh6c biQt dy. Vdo giai doan ctia nhltng di dAn ngudi H6n itAu ti6n, dAn cd b6n d6o Tridu Ti6n theo Saman girio, mQt tin ngrrdng cho rbng kh6ng chi c6 con ngudi md ddng vAt, cdy cdi, nhfng v$t thd v0 tri vd gi6c vd cdc sftc manh ttr nhi6n nhrr gi6 vd mUa cfrng c6 linh hdn. MQt chi ph6i cfra dao ndy vAn cbn tdn tai
 8. 264 | truoNc xn sdtrc sor Tri6u Ti6n cdn Trung Quoc hon cri ngudi rrung Qudc. Ho v6n gin girr nhrlng phong tuc vd ldi tu duy truy6n thdng vdn dd bi chinh ngrrdi rrung Qu6'c til b6. GAn day, khi xem mQt bQ phim Hdn Qudc, toi da bi dn ttlgng manh trddc chidu sau vd bd rQng cria nhdng n6t trtong ddng vd v[n h6a girra Tridu Ti6n vd rrung Qudc. chuyQn phim ldy bo'i canh rridu Ti6n thdi cd. Kidn trrrc, trang phuc, thuphdp, nghQ thuat,tdt cd ddu kh6ng thd phdn biQt duoc vdi nhrlng gi thuQc Trung Hoa vdo thdi dai d6. Toi nhri thd dang xem mQt bQ phim Trung Qudc ngoai tril su khdc biQt vd ngOn ngfr vd trang phuc cDng kidu t6c ddc biQt cria phu nfr Tridu TiOn. Ngudi rridu Ti6n tld du nhap moi n6t vdn h6a Trung eudc, bao g6m cd vi6c chon nhrlng cdi t6n c6 vE Trung Qudc. Tidng Hoa ld ng6n ngfr vidt chinh thfic cria Tridu Ti6n cho ddn c:ich nay m6t thd ki. cfrng nhu 6 Nhat Bdn, d Tri6u Ti6n ddn t4n hOm nay m6t ngddi kh6ng thd duoc xem la hoan hdo hodc c6 hoc thrlc ndu khdng th6ng thao ngh6 thuat thu ph6p cira Trung Qu6'c. HQ thdng giai cdp truydn thdng cria Hdn eu6'c rdt gidng vdi hQ thdng cfia Trung Qudc. N6 bao gdm b6'n tdng ld'p. Tdng ldp hoc gih E vi tri cao nhdt gdm moi cdng chfrc, quan chfic, vd nhring ngrrdi c6 chfc vu trong qudn ddi. Tdng ldp chuyon vi6n tidp sau v6 tdm quan trong. Ndng dan vd tho thir cong ld cdc thdnh vi6n thudc tdng ldp thrl ba. TAng ld'p thdp nhdt gdm nhfrirg ngddi idm viQc tay chan hodc nhfrng cdng vi6c chdn ldm tay bin: ngddi phuc vu, ngudi girip vui trong ctic 16 h6i, vi du thd. con dudng duy nhdt dd thdng tidn trong xd hdi trlng tdn tai trong hQ thdng giai cdp Trung Qudc khdng tdn tai 6 Tridu Tion. Ky thi ctd tltroc nhan nhfrng c6ng vi6c quan trong chi drroc md cho nhrrng ngddi sinh ra thu6c tdng ldp hoc gi6. MQt ngudi rri6u Ti6n thuOc tAng ldp thdp kh6ng thd nang minh l6n bhng thdnh tfch hoc tAp. HQ thdng giai cdp cfia Tridu Ti6n hdu nhrr bidn mdt dlrdi rich chidm d6ng cfia Nhdt BAn vdo dAu nhiing ndm 1990. Ngudi NhAt ddi xfi ta.n bao vdi moi ngudi rridu Ti0n, kh6ng ddm xia gi ddn dfa vi xd hQi. MQt vat l6i thdi vao
 9. NH'uNG ri vgNc row | 265 nrla sau thd ki hai muoi, hQ thdng giai cdp di khOng tU t6i lQp sau gi6i ph6ng viro cudi chidn tranh thd gidi lAn thfi hai. . I Auu HrJdNc cta ono xndNc I Dir dao Phat le qudc giSo trong nhidu thd ki, qua nhidu tri6u dai d TriOu Tien cd vd hi6n vAn c6 nhidu tin dd & tlAy, Khdng gi6,o, ch v6 mbt t6n giSo iAn tridt hoc vd tr{t trr xi hQi, d6ng mQt vai trd quan trong hon trong srr phdt tridn cla cdc gi6 trr Tridu Ti6n. Gia dinh ld don vi co b6n cria xd hQi Tri6u Ti6n, vh, thsm chi cbn nhidu hon thd d Trung Qudc, c6c m6i quan hQ gia dinh dttoc x6c dinh theo cdc nguy6n tdc ctia Khdng gido. T16 con Tri6u Ti6n duoc nudi day theo m6t chudn muc khdt khe. Srr phuc tDng phdi ld tuyQt ddi vd khOng th6c mdc. Ddn roi nghi6m khdc vd thudng xuy6n ld chuyOn binh thrldng. T16 con ld tdi sdn thudn tfy cria cha me vd khdng c6 quy6n co bdn nho. Chfnh tr) hat mdm cria srr ddng tinh vd phuc tilng ay md nhffng quy tdc khric crla Khdng gido drroc hinh thdnh. Nhtrng d(ra tr6 ddoc rdn nghiOm khdc bdi cha me, chring ldn l6n dd thay cha me chring d kh6p noi. Ch(rng phqc tirng lSnh clao, chdng, vd sd m6nh cria minh. Chdng c6 gi Id thuQc vd bdn chdt Tri6u Ti6n hay thAm chi chAu A vd su nhrin nhrrdng, coi trong uy quydn, bdn ph4n lhm con hay thuydt dinh mQnh. Nhlrng ngudi phtrong TAy duoc nudi day theo cing nhfng nguy6n tdc dy se thd hiQn nhltng phdm chdt gidng nhu vdy. TuAn theo cdc gid tri cr-ia Khdng gi6o, nhiing cd nhAn c6 hoc drloc trong nd trong xd hQi Tri6u Ti6n. Chdt hiong cria hQ thdng giiio duc duoc rtu ti6n hdng ddu ddi vdi ngudi Tri6u Ti6n. Gia dinh kh6ng ngdt cho bon tr6 biet tAm quan trong crla hoc vdn. . I AruH nudruc c0a uuAr sAN d rnrbu rrEN I Til thd ki thf mrldi sdu, ngudi Nhat d6 xem Tri6u Ti6n ld bdn dap cho cuQc xdm ltroc vd chinh phuc Trung Qu6'c. Sau khi Toyotomi Hideyoshi thdng nhdt Nhat Bdn, 6ng ta ngay lAp tfrc hrrdng sfc manh cfia minh sang
 10. 266 | NHcNGxzsdNcsor tdn cdng nhA Minh' Mr)a xuAn ndm 7592, Hideyoshi xAm lloc Tridu Ti6n nhrr ld giai doan ddu ti6n trong kd hoach cira Ong ta. Ngudi Nhet tdn phri Tridu Ti6n. chidn tranh gdy ra nan d6i; nan d6i gay dich bQnh. Hodng dd nha Minh dd ddp lai rdi cau xin ctra ngudi rridu iic.r, nhfrng ngddi ld chu hdu vd thuOc quydn bdo hQ cfia 6ng. Ong ad quAn crlu vi6n vd.o chidn ddu bon canh ngudi rridu Ti6n. cuQc xung d6t cdn dai d6ng cho ddn khi Hideyoshi chdt vd"o ndm 1b98. vdo dau thd ki nay, Nhat thdn tinh Tridu Ti6n vd cai tri qudc gia ndy mot c:ich tdn bao trong gdn ntra thd ki. srr thdng tri cria Nhat aa tdt trr,:c cr)ng vd'i thdt bai crla nrldc ndy trong chidn tranh thdgidi lAn thrl hai. Do bi ngugc dai trong qud khf, hau hdt ngrrdi rridu Ti6n cho ddn ngdy nay van xem ngudi NhAt ld k6 tfr thn crja ho. TOi da c6 mrt tai m6t cuOc hop kinh doanh gitra mdt doanh nhan Mf vd mot phrii dodn Hdn eudc. TrrJdc d6 ngrrdi My da kinh doanh 6 chau A, ,rrr*g chi vdi ngudi Nhat. Rdt mudn t6 ra ld mdt ngrrdi khOng c6 thdnh kidn vd ngur6'ng md vdn h6a chdu A, ngtrdi My ldi dung moi co h6i dd kd chuyon vd nhltng trdi nghi6m cria dng ta tai Nhat va ca ngoi ngrrdi Nhat. cudi cDng, trudng phdi dod,n Hdn eudc khdng thd ndo chiu ndi didu ao n,.ra. orrf t,rc gian brio "chring t6i coi khinh bon Nhat! Erlng c6 nhdc ddn chring r.,rutl Khong gidng ngudi Ddi Loan, nhrrng ngrrdi kh.ng bi ddi xfi tAn bao drrdi thdi h-o bi Nhet chidm d6ng, hdu hdt ngrrdi rri6u Ti6n trr chdi ttr,:r-Ja" bdt crt loi ich nao c6 drroc tr} trdi nghi6m ctia ho vdi ngddi Nhat. Dring hon, ho c6 khuvnh hr-rdng day di day lai v6 str b6c l6t tan niAn cfra Nhat BIn ddi vdi rri6u Ti6n. I{
 11. NHUNG rci vqNc LoN | 267 Tuy nhi6n, nhltng 6nh hr:dng cria Nh4t trong thdi gian chidm d6ng thQt sd c6 cl6ng g6p cho qu6 trinh c0ng nghiOp h6a sau ndy cria Tridu Ti6n. Gi6'ng nhu ngrrdi Edi Loan, ngrrdi Tridu Ti6n cluoc loi nhd tidp c{n vdi quy tdc ldm viQc cria ngrrdi Nhet, cho di n6 duoc 6p dat cho ho mOt cdch tdn bao. Dil phdm chdt cria hdng h6a do Tridu Ti6n s6n xudt kh6ng ddp frng duoc c6c ti6u chudn cfia NhQt B6n, n6 tdt hon hin nhffng s6n phdm ludm thu6m cfia Trung Qudc dai luc. Sau thdi gian sdng dudi srr thdng tri crja ngudi Nhat cdu todn, ngrrdi Tri6u Ti6n, cring nhu ngrrdi Ddi Loan, phdt tridn cdc ti6u chi trrong tu v6 vi6c chdp nhAn s6n phdm. d qry md qudc gia, Tri6u Ti6n thric tldy srr phdt tridn crta cdc tAp dodn ldn vd manh theo mO hinh Nh4t Brin. Tuy nhi6n, hO th6'ng hoc hdnh thi cr? gay go vd srJ dr?ng dLing theo tAp qudn ddi vdr cdc vdn dd nhAn quydn trong hQ th6'ng phdp luQt thi chdc chdn xudt ph6t tU m0 hinh Trung Hoa cd. Di hidm ngrldi ndo trong nhfrng ngLfdi l6n tudi d Tridu Ti6n thila nhAn srl rinh hudng crla Nhat Bin dA nhdo n5'n c6 nhAn hg, s{ 6nh hudng nAy ld hodn todn 16 rdng. N6 se ld ngoai l0 ndu khOng ching nhr-t vAy. Vi6c gi6o duc chinh thirc cria thd hC ndy duoc thrrc hi6n hodn todn bbng tieng Nhat. Lich srl vd vdn chrtong dLruc day khdng ph6i ld crja Tri6u Tien md la cria Nhat B6n. Sau khi tot nghiOp trung hoc, hoc sinh Tridu Ti6n tlrroc khuyen khich ddn thdm nudc NhAt. Bdng c6ch ndy, nhfrng ngudi Nhat di chinh phuc hy vong tao duoc mdi li6n kdt girla nhrlng k6 bi tri vd mAu qu6'c. Lrnh vrlc md ngddi Tri6u Ti6n gidng ngudi Nhat nhdt d6 1d vi6c quin ly c6c hoat dQng kinh doanh vd thuong m?i hiQn dai. Vi6c kinh doanh & TriAu Ti6n, nhdt Id vd phAn giao dich vdi cOng ddng qudc t5, ia mQt hiQn ttrong hodn todn thuOc vd tnd kj' hai mddi. That tinh cd, d6 ld giai doan Tridu Ti6n dang bi Nhat thdng tri. Ngtidi Tridu Ti6n vd ngudi Nhat hoc c6c phrrong phdp kinh doanh cria phtlong TAy cirng m6t l(rc vA. md ph6ng gidng nhau. Nhfrng thdnh vi6n cria thd hC cudi cDng cluoc nudi day theo nguydn tdc Nhat, md nhidu ngudi trong sd d6 gilt nhfrng vi trf quan trong trong kinh td vd chinh tri ngdy nay, c6 xu hudng hdnh xfi gidng ngudi Nhet trong nhidu tinh hudng. Di6u ndy rdt dC thdy d phong cdch dA.m phdn trAm ldng cria
 12. 268 | xnoNc rfr s6ttc sor ho, trriingugc hin vdi phong cdch n6i nhidu vd cdi md hon cfra thd hQ tr6 Tridu Ti6n. MQt c6ch vO thrlc, nhfrng ngt/di Tridu Ti6n ldn tudi t6n trong c6c ph6p t6c vd giri tri cria x5 hoi Nhat B6n, nhfrng chudn mdc mDr ho d5 gid,o duc. 'ilrroc MQt bidu hiQn kh6c d6ng kinh ngac hon vd 6nh hudng crja Nhat BAn ld khuynh hudng bdt ddu h6t vang nhfing bdi quAn ca Nh{t cria thd hQ I6n tudi ndy, khi nJou d5 chiy trin vd tinh thdn bdt ddu dAng cao. Bdt kd nhr-rng cdm xirc lfc tinh t6o ndo md ho c6 thd c6 vd ngtrdi NhAt h$m nay, d6 la nhilng bdi hdt thdi thanh xudn cfia ho. C6 16 ld do 6nh hudng cria Nhat md vai trb cira ngudi phu nfr trong gia dinh vd trong x6 hoi d5 kh6ng thay ddi 6 Tridu Ti6n trong nhfrng thap ki qua nhrr 6 nhfrng noi kh6c 6 chAu A. tri6u TiOn vd Nhat v6n ld nhfrng xd hQi do tldn 6ng thdng tri. Ndu drioc dd tlf do phSt tridn, Tri6u Ti6n c6 thd da phdt tridn kh6c rdi. Mdi ddn ndm 1895, Tridu Ti6n cdn tluoc cai tri bdi mOt phu nlr, Nfr hodng Min. Bd Id mOt chi huy manh m6, ngudi tla quydt chdng lai tham vong dd qudc cria Nhat tr6n bdn tl6o nd.y. cudi cung be de bi ngrrdi Nhat s6t hai dd don tlrrdng cho viQc th6n tinh Tridu Ti6n. r I unrJuc riNH cAcH pnd srfN d NcUdr rnftu rItN I Tinh c6ch cria ngudi Tridu Ti6n rdt gidng vdi ngudi Trung Qudc. Ngudi Tridu Ti6n gidng ngddi midn Bdc Trung Qudc th6ng thdn vd cdi md hon id ngrrdi Nhat kin ddo vd ki6m ldi. Gidng ngddi Trung Qu6'c, ho thich srJ cdi md cria ngrldi My. Khi m6t ngudi Tridu Ti6n thich mQt ngrldi kh6c, anh ta hidm khi kidm che viQc bidu l0 cdm x(c cfra minh. Mdt kh6c, khi mQt ngddi Tri6u Ti6n c6m thdy cim gh6t ngtldi kh6c, d6 nhQn ra nhfrng c6m xric nhu v4y d ho hon ld 6 ngudi Nhat. Khi ph6i ddi dien vdi mQt lua chon gitra lgi ich cfra tap thd vd loi ich ctia ri0ng minh, hAu hdt ngudi Tridu Ti6n, cflng nhu phAn ldn ngudi Trung Qudc, s6 quydt dinh theo hudng c6 loi cho b6n thAn. Ngudi Nhet, tr6i lai, thudng s6 hy sinh b6n th6n cho loi ich eria tQp thd. Va cflng gidng ngrrdi
 13. NHTJNG ni vQNc roN | 269 Trung Qu6'c, ngrrdi Tridu Tion it th{n trong hon ngddi Nhat trong viec gifr ldi. Ho cam thdy rhng tinh hinh thay ddi c6 thd ldm bidn ddi bdn phan thdc hi6n nhfrng ldi cam kdt cfia minh. d phuong TAy, nhitng phdm chdt ndy thloc li6n h0 vdi nhirng vdn dd dao thfc. Didu quan trong 1d ph6i lufln nhd rhng ddi vdi ngudi Tridu Ti6n nhfrng vdn dd ndy chi ld c6c kh6c bi6t vdn h6a; dao ditc ching c6 vai trd gi trong d6. chi can mot chuydn l6i xe ngSn trong gid cao didm E seoul 1d nhdn ra ngay cilc 16i xe Tri6u Ti6n vd l6i xe Trung Qudc ld ban ddng mon. Ho trJ c16t ra cdc IuAt 16 giao thdng cia chinh minh ngay trong khi tlang chay xe' Thoat ti6n, tidng h6m phanh ken k6t vd tidng cdi inh di c6 v6 hodn todn h6n loan nhrlng thrrc td ld dbng xe cQ ltru thdng khd tdt. Cbn c6ch ndo kh6c md h-tong giao thdng sdu ldn xe c6 thd thu xdp vdi mQt con drrdng bdn ldn xe ngoai trd sr,I ttf"dng tdc s6ng tao vd nhiQt tinh cira tdt ca moi ngddi tham gia giao thdng? d tridu Ti6n, cung nhrl d Trung Qudc vd Edi Loan, iu4t giao th6ng chi drroc hoc dd thi ldy bdng 16i. Ngay khi idy tluoc m6nh bhng, ho phii qu6n hdt ndu mudn ddn drroc noi ndo cl6. Ngrrdi Tridu Ti6n rdt gio'ng c6 ngrrdi Nhat lAn ngtrdi Trung Qudc trong viQc tr6ng chd mOt m6n gi cl6 nho nh6 drroc cho th6m trong moi vu mua sdm md hg tidn hdnh. Nhrrng ho nhdn ra rhng viQc tang kdm ndy kh6ng ph6i ld mQt thOng le ddi vdi ngrrdi phr-rong TAy, non thrldng ho chi lh.m nhu vay v6i ngrrdi chau A. c6ch ddy khdng lau, tOi mua s6m trong mQt crla hiQu qudn do do ngLrdi Tri6u Ti6n lim chri d Los Angeles. Sau khi tinh tidn mua hdng cria tdi, khodng hon hai trdm ildla, chti crla hi6u cdn th4n cho bidt rhng ong khdng ldy ti6n chidc cdp t6c gid mrrdi hai dd cria toi. La ngrldi Tridu Ti6n, ong dy cho rbng moi ngudi chdu A ddu chd doi 6ng ting th6m mQt m6n gi d6. Tdi da qud quen vdi viqc mua s6m trong c6c crla hiQu phrrong Tdy tnrdc d6 ddn n6i hanh dQng d6 tham chi cbn kh6ng xudt hien trong tAm trf tOi dn chi thoring qua' Ngrrdi Tridu Ti6n ld nhfrng ngrtdi hdt sfc hidu thdng, nhdt ld v6i nhfrng dAn tQc chAu A kh6c, nhUng m6t srl dua tranh nhrr v+y thrrdng khdng dtigc bOc l0 trddc c6i nhin cira phdong Tdy. Srr ghen ti, chuyQn ngdi tO ddi mrich,
 14. r 270 | wuuNcxis6ucsor vd chi trich thudng drroc dDng dd ngdm phri hoai nhfrng n6 lrrc cira ngudi khdc, d6i khi ngay c6 vdi nhfrng ngudi ban thAn. Gidng nhu ngudi Nh4t vd ngudi Trung Qudc, ngr/di Tridu Ti6n cung suy nghi theo kidu ai ld ngudi tr6n, ai le k6 dtrdi. Hinh thfic giao tidp x5. hOi giiia hai ngddi drroc quy dinh bdi dia vi tlrong fng giira ho. Nhrr moi ddn tQc chAu A, ngudi Tridu TiOn rdt Io ldng vd vi6c gitr thd di6n vd mdt thd diQn. Ngrrdi Tridu Ti6n lo l5ng. D6 ld mdt cdch sdng cria ho. Ngrrdi Tridu Ti6n khOng tin rbng moi vdn dd trr n6 s6 tidn tridn tdt dep; chfng ph6i cluoc lo tldn. Quan clidm ndy ld co sd cfia nhu cAu vach chidn luoc vA tinh toiin cho moi tinh hudng trong cuQc sdng cfra ho thay vi tdi tldu hay tdi cl6. Theo mdt cAu tuc ngfr cfra Tri6u Ti6n "Ndu ban mudn bidt bdn chdt cfra mOt ngrrdi, hdy quan s6t anh ta ddnh cd vdy, choi bdi hoic udng rdgu." Ngudi Tri6u Ti6n, gi6'ng nhrl moi dAn tQc chAu A khiic, 1d nhrlng nhd nghiOn cfiu vd bin chdt con ngr/di. Khi quan srit nhling chi tidt trAn tuc nhdt cria cudc sdng thLidng ngey, ho nit ra kdt luAn vd bdn chdt cria nhfrng ngudi md ho quan sdt. Ho tin rhng khi mOt ngddi choi cd vAy, mQt trb choi chidn thu4t quAn su truydn th6'ng cria NhQt, anh ta se dd lO ndng luc tri tud cfrng nhrl chi6u sAu tAm hdn minh. MQt ngrldi say rddu s6 dd 16 bdn chdt thAt cira minh. MQt ngudi choi bdi cfrng s6 Ad 10 nfrldu clidu vd tinh cdch cfra minh. r I lvcrldr ArrEN cHAu A Kh6ng nghi ngd gi, tldc didm khidn ngddi Tri6u Ti6n kh6c hin ngrrdi Trung Qudc, ngudi Nhat vd ciic dAn tdc chdu A kh6c ld tinh da cdm crja hq. Hq d6i khi dtrgc goi ld ngtldi Ailen crja chdu A. Hq d6 ndi n6ng md cung d6 gi6ng hba y vay. Hq ld nhfrng ngrrdi chdu A duy nhft mA ban thr/dng thAy nhfrng gigt nrrdc mdt noi cdng cdng hay nhrlng cfi chi thuong y6u chdn clOng ngrrdi. Ho trdn dAy nhiQt huydt, hay ghen ti, bud'ng binh, vd hay cudi, d6i khi cbn thd hign tdt ce nhfrng d4c didm ndy trong mdt khodng thdi gian vdi phrit.
 15. NH(JNG ri vewc LON | 271 Ngudi Tridu Ti6n ham vui. Ho thich kidu hdi hinh thd. Phim hbi cria Tridu Ti6n rdt gidng vd'i phim hdi crla Marx Brothers. Ho cfrng hba ddng. Ngrrdi Tri6u Ti6n ndi tidng vd chuyQn udng ruou vd vd tfiu lttong cfra ho. MQt doanh nhAn Tri6u TiOn dd mi6u t6 vdi t6i cdch anh ta vd cldng str ding thdi gian vdo cdc budi tdi cria hg. "Sau bfra tdi chfing tOi sO ili td qu6n bar ndy sang qu6n bar kh6c. Li6n tuc. Nhung chring tdi kh6ng bi nghiQn rddu nhd nhitng ngrrdi d My." Tdi h6i anh ta "Ho thinh thodng mdi udng hay m6i ngdy?" Anh ta trA ldi "Nghy ndo chring tOi cfrng thd cd ... nhung md, chring tdi khdng hd nghiQn rdgu." Ddn 6ng Tri6u Ti6n rdt c6m tinh khi drra ra quydt dinh trong kinh doanh. Ndu b4n cham dring soi dAy tinh c6m, ngtldi Tridu Ti0n c6 quydn ra quyet dinh se cl6p lai m6t cdch thiQn cAm chi vi bdc ddng. Mdt khdc, nglrdi Tri6u Ti6n, khOng gidng ngrrdi Nhat, sE khOng lich srr khi ban ldm anh ta tfic giQn. Con giQn cfra ngrrdi Tridu Ti6n c6 thd v0 cing kinh khiing. MQt nhd budn si mat hdng da ngrrdi Y mQt ldn cdu tidt de n6i vdi toi "TOi khdng bidt phdi idm gi vdi nhd phAn phdi ngudi Tridu Ti6n cfra t6i. TOi khOng bidt n6n gidt anh ta hay n6n trJ siit cho rdi." Vd mdt lich stt, Tri6u Ti6n lu6n chiu srJ cle doa phia b6n ndy bdi nguy cd bi s6p nhap veo vudng qudc Trung Qudc khdng ld vd phia b6n kia bdi chrj nghla quAn phi6t Nhat. Kdt qud ld, ngudi Tridu Ti6n quydt liQt gin giu y thfc vd bdn sdc dAn tOc. Tridu Ti6n hdu nhu lfc ndo cfrng c6 chidn tranh t{ vQ, chdng lai nhfrng cuQc ctidp ph:i cria nhrlng nddc l:ing gi6ng. Bdt chdp didu ndy - hay cfrng c6 thd bdi didu ndy - ngrrdi Tridu Ti6n, vd bd,n chdt, y6u hda binh. Khi bu6c ph6i chiSn ddu, ngrldi Tridu Ti6n ld nhfrng chidn binh can ddm vd ddng so. Nhfrng ngudi linh Tridu Ti6n tham chidn d ViCt Nam vdi td cdch ld d6ng minh cfia Mi c6 tidng ld nhrlng chidn binh thi6n chidn. Tinh uong nganh cfia ngrrdi Tridu Ti6n ld nguyOn nhAn gAy sirng sdt cho nhfrng ai ph6i ldm 5n vdi ho, nhung n6 t6 ra ld mQt ddc didm hfru ich. Tham chf sau gAn ndm muoi nim dtidi su thdng tri cria Nhet, ngrldi NhAt chua bao gid c6 thd x6a tan tluoc ldng odn hAn Am i kh6 ddi thay cira ngr-rdi
 16. 272 | wnrtNc xi sdwa s6r Tridu Ti6n. vdy md, sau cDng kho6ng thdi gian cai tri Ddi Loan, ngudi Nhat da c6 tidn bQ d6ng kd trong vi6c thay ddi quan didm cfia ngtrdi Ddi Loan. Hdi tdi cbn tr6 6 Dai Loan, t6i thrrdng nghe ngrrdi Dei Loan b6n xrl nhan x6t cuoc sdng dd tdt hon h6n thd ndo dudi su cai tri cria ngrrdi Nhat so vdi su cai tri cfra ngudi rrung eudc dan t6c chir nghia. MQt ngrrdi rridu Ti6n d6m cd gan drla ra mdt nhan dinh d noi c6ng cdng nhu vay dr) vdo thdi nay thi cfrng hdu nhrr chdc chSn s6 cAn duoc chdm s6c y td khdn cdp.
 17. 273 ^ PHAN NAM TRO CHdI aa KET THUC I
 18. 274 | rno cuor rcrir rnuc 16 Nhfrng nddc cd chidn thdng r I nnu erNG (rvHArv riuH) I cdc gia tri vdn h6a crja Nhat BAn, Tridu Ti6n vd rrung eudc chiu 6nh hudng sau sdc khdi niom Ren Qing cfia Khdng gido. Khrii ni6m ndy duoc thd hi6n bhng ba Hdn ttr gidng nhau trong ngOn ngfr cira c6 ba qudc gia vd cd nghta den la "tinh c6m cira con ngddi". N6 n6i rhng ydu td con ngudi khong bao gid non bi gat b6 kh6i mdi quan h6 gifra con ngrrdi vdi nhau, reng srr thdu hidu vd mQt sd cho - nhan ddy c6m th6ng s6 chi phdi mdi quan hO crja con ngddi. Di nguydn tdc Ren Qing la m6t su cho - nhan v0 vu loi vd than mat gifra con ngddi, tron thrrc td, sd sdch duoc ghi ch6p rdt ky chng. dn huO vd no ndn dtroc can nhdc cdn thdn va b6n d6'i chidu dn - nd gifra ngudi va ngrrdi dddc bidt rdt fi nhu thd ch6ng duoc ghi vdo mQt quydn sd c6i. Trong th,rc t6, cdch ddy vdi ndm, tdi dd tinh cd bidt mQt trddng hgp md ngudi ta that sd di ghi vdo mdt quydn sd cdi. d mQt ngdi ldng nh6 d NhAt B6n, dan ldng tap hqp lai nhu ho dd trlng ldm trJ bao ddi nay trong mQt hoat ddng c6ng ddng dd lop lai mrii nhd tranh cria mOt gia dinh no. Trddc khi c6ng viQc bdt dAu, mQt thanh ni6n mang ra quydn sd md gia tQc anh ta d6 gin gifr nhidu ddi. N6 drroc goi ld The Debts of Ren QlnS Nhtng m6n no nhdn tinh). Cudi thd ki thri mudi chin, dng cd cfra anh ta de ghi lai mQt m6n no vdi gia dinh
 19. NH1NG Nuoc co cnfiu ruAuc | 275 hdm nay se chloc lop lai mdi nhd. Gia dinh d6 de girip gia dinh anh ta hai ngdy cdng lao dQng vd mQt hu nJou sak6. Ngtrdi thanh ni6n tuy6n bd anh ta s6 trd hai ngdy lao ddng bhng crich girip lop mdi nhd, nhung sE ghi nd hu rudu sak6. Nhling m6n nd nhAn tinh thtrdng khdng duoc vidt ra, hodc drroc thanh todn cirng nhdc vA chinh x6c nhu trong trddng hop ndy, nhung chfng thddng duoc ghi nhd' ddn tilng chi tidt nh6 vA budc ph6i thuc hiQn bdi cim gi6c sdu thim v6 tqi l6i vd su xdu hd crja nhtrng ngrrdi khOng thd d6p tldn nhfrng m6n nd nhAn tinh. Ngudi phuong TAy n6n hidu rhng khi chdp nhAn th6a thuAn theo t{p qudn ilia phuong le b6 ngb rdt nhidu tlidu khodn, anh ta ch6ng hd ph6 mdc cho may rrii. ThAt ra, ndu kh6o 16o, anh ta c6 thd khidn cho nhrlng ddi tdc ngddi chdu A mang dn anh, ctidu nAy s6 khidn ho thAn tinh chdp thudn cdc didu khodn hdo ph6ng hon li vdi b6n hop ddng kidu phrrong TAy citng nhdc vd chi tidt. Ren Qing thLrdng dudc xem nhrr co hQi dd kh6o 16o ldi k6o ddi thfi trong ddm phdn thirong mai. NghQ thuAt ld tao ra mdt m6n nd bhng mdt hdnh cldng khOne gey ton k6m bao nhi6u cho ban vd rdi kh6o 16o tldi cluuc trd vdo m6t thdi didm md ddi thrl cria ban chi c6 thd trd lai n6 vdi mot srJ nhrlong b0 c6 gid tri hon. Phrtong ph6p ndy cldi h6i su tinh td nhrrng mdt ngddi phtrong TAy mAn cAm hodn todn c6 thd thuc hi6n tluoc. . I l,tH0l.tc NrJdc cd nmwc Chdng ta da th6o luAn vd nhfrng tlrdng cldng vd khric biQt gilta ngrrdi chdu A vd ngrrdi phuong Tay tron binh di6n trrong ddi rOng. Tuy vdy, cdu h6i cdn lai la didu nay girip ich gi cho ngrrdi cdn dp dung kidn thrlc ndy vdo nhirng mdi ttrong tdc cd nhdn, chfnh tri hay kinh doanh cria anh ta vdi ngtrdi chau A, d chau A nay 6 phrrong Tay. c6 mdt sd didu d6c biQt mQt ngudi phrrong Tdy cA.n ph6i bidt tld cong vi6c crla anh ta hay c6 ta d ch6u A dtroc su6n s6 hon. Chrlng khOng thd duoc suy ra tr} c6c nguyon tdc. Chring lA c6c chi tidt ph6i drroc hoc, hodc bing cdch pham sai lAm ngd ngdn rdi srla chrfa sau khi
 20. 276 | :rr'o cHor xfrr rnuc gAy thiQt hai, hodc nhd drroc brio trtrdc. Nhfrng chi tidt ndy trdi dai tU nhfrng didu don gi6n vd ph6p tdc tr6n bdn [n cho ddn nghQ thuQt tdng qui tinh td sao cho lich thiQp vd hiQu qu6. Kh6ng c6 trAt t{ hgp if ndo trong viQc th6o IuAn chfng. Nhrng didu dudi dAy ddn trl kinh nghidm cira tdi trong cOng viQc tao didu kiQn thu{n loi cho viQc truydn thOng tin girla cdc doanh nhAn vd ciic chinh tri gia phrrong Tdy vd chAu A, vd nhfrng chuydn hidu nhdm hay kh6 khin md tdi thr/dng thdy. r t^ I NHAN HOA CONG VIEC I Bdi s6n lbng thira nhAn c6m xdc li mOt phAn cria cdng vi6c, doanh nhdn chAu A thrrdng dO bi t6c dQng hon ld doanh nhAn phrrong Tdy. Ndu ban cldn gap mQt doanh nhdn chAu A dd trinh bdy vd mdt vdn dd ri6ng trJ ndo cl6 c6 thd gdy 6nh hudng ddn kh6 ndng thuc hiQn cdc trddn nhi6m cfia ban trong hop tldng, khd n5ng anh ta l6ng nghe didu tt6 mdt crich tft t6 s6 l6n hon nhi6u so vdi ngrrdi ctdng nghiQp phuong TAy cfia minh. Girla nhfrng ngtrdi chAu A v6i nhau, mQt bin hop ddng vidt kh0ng c6 tinh bdt di bdt dich nhrl trong gidi doanh nhAn phuong TAy, nhdt ld gifra c6c bOn vdn cOng nh4n mdi quan h0 Ren Qing. Thudng n6 khdng hon gi mQt bdn ghi nhd vd bdn phan vd tr6ch nhiQm cfia m6i b6n. Ndu c6 vdn dd nAy sinh, c6c bdn thrrdng ngdi xudng truc tiSp gi6i quydt thay vi nghidn ng6m bdn hop ddng dd tim gi6i ph6p. Girla ho vdi nhau, ngrJdi chAu A thich m6t th6a thu{n md hd bdi n6 ddnh rdt nhi6u khoing trdng cho vi6c cli6u chinh sau ndy ndu moi vi6c khdng di6n tidn tdt dep. Ngudi chdu A hidu rhng sd md hd c0' tinh ndy ld didu vdn khOng dugc hidu hay chdp nh4n trong gidi doanh nhAn phuong TAy vd khi ldm 5n vdi phuong TAy ho da tu thich nghi vdi nhu cdu vd nhfrng th6a thuan chi tidt ve cq thd. Di vAy, ho xem vi6c bdt buQc ph6i ch(r tdm ddn tilng chi tidt cira phrrong Tdy ld n6 luc ianh lilng, nh6n tdm vi vd co bdn ld vO ich khi loai b6 ydu td con ngrrdi trong c6c giao dich thuong mai. MQt ngddi phuong TAy khdn ngoan s6 ldm tdt ce nhirng gi c6 thd dd xua tan cdm gi6c rbng dAu 6c cfia anh ta dang hodn toan bi chia c6t v1i trrli tim khi ph6i gi6i quydt cdc vdn dd kinh doanh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2