Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông

Chia sẻ: Tran Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:181

0
604
lượt xem
376
download

Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập bài giảng này rèn luyện đầy đủ các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và dịch. Tập bài giảng cung cấp các khái niệm, các vấn đề và cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành viễn thông, tạo điều kiện cho sinh viên luyện những cấu trúc ngữ pháp. Phần thực hành ngôn ngữ gồm nhiều loại hình bài tập phù hợp giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc sử dụng các kiến thức viễn thông, các thuật ngữ đã tích luỹ được....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông

 1. THU T NG VI N THÔNG A-AH AA Abreviated Addressing ð nh ñ a ch vi t t t AA Absolute (access) address ð a ch truy nh p tuy t ñ i AALU Arithmetic and Logical Unit ðơn v s h c và logic AAMPS Advanced Mobile Phone System H th ng ñi n tho i di ñ ng tiên ti n AAR Automatic Alternate Routing ð nh tuy n thay th t ñ ng AARE A-associate-response ðáp ng liên k t A AARQ A-associate-request yêu c u liên k t A AAS Adaptive Antenna Anten ñáp ng AAS Automatic Addressing System H th ng ñ nh ñ a ch t ñ ng AAV Alternate Access Vendors Các hãng truy nh p thay th ABDS Adaptive break-in Differential Sensitivity (Series G) ð nh y chênh l ch ng t thích ng ABM Asynchronous Balanced Mode (HDLC) Ch ñ cân b ng không ñ ng b ABR Answer Bid Ratio (Series Q) H s l nh tr l i
 2. ABR Available Bit Rate (ATM) T c ñ bit kh d ng ABRT A-abort (Series X) Kh i d li u giao th c ng d ng a-abort AC Access Control (Token Ring, FDDI) ði u khi n truy nh p ACA PPU Alter Context Acknowledge PPDU PPDU báo nh n ng c nh thay th ACB Access Barred Signal (Series Q) Tín hi u ch n truy nh p ACC Austrian CCITT Committee y ban CCITT nư c áo ACC Automatic Congestion Control ði u khi n t c ngh n t ñ ng ACCH Associated Control Channel Kênh ñi u khi n g n li n ACD Automatic Call Distribution Phân b cu c g i t ñ ng ACE Automatic Cross-connection Equipment (also known as AXE) Thi t b k t n i chéo t ñ ng (còn g i là AXE) ACF Advanced Communications Function Ch c năng truy n thông cao c p ACITS Advisory Committee on Information Technology Standardisation (SOG-IT) y ban tư v n v tiêu chu n hóa công ngh thông tin ACK Acknowledge(ment) (Series Q,T) Báo nh n ACM Address Complete Message (Series Q) Tin báo ñ a ch hoàn ch nh ACPM Association Control Protocol Machine Cơ ch giao th c ñi u khi n k t h p ACPPU Alter Context PPDU (Series X) PPDU c a văn c nh bi n ñ i ACSE Association Control Service Element (Series T)
 3. Môi trư ng d ch v ñi u khi n k t h p ACTE Approvals Committee for Terminal Equipment H i ñ ng phê chu n thi t b ñ u cu i ACTOM Advisory Committee on Technical and Operational Matters (of Inmarsat) y ban tư v n v các v n ñ k thu t và khai thác ACTS Advisory Committee on Information Technology Standardisation (SOG-IT) y ban tư v n v tiêu chu n hóa công ngh thông tin ACU Acknowledgement Signal Unit (Series Q) Kh i tín hi u báo nh n ADC Address Complete Signal Charge (Series Q) Th c hi n ñ a ch hoàn ch nh ñ tính cư c ADC Analog-to-Digital Converter (Series P) B chuy n ñ i tương t s ADCCP Advanced Data Communications Control Procedures (ANSI) Các th t c ñi u khi n truy n s li u tiên ti n (ANSI) ADI Address Incomplete Signal (Series Q) Tín hi u ñ a ch không hoàn ch nh ADM Adaptive Delta Modulation ði u ch Delta thích ng ADM Assynchronous Disconnected Mode Ch ñ ng t k t n i ñ ng b ADMD Administration Management Domain (Series F, X) Mi n qu n lý hành chính ADN Address Complete Signal, No charge (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh không tính cư c ADP Answer Detection Pattern (Series V) Mô hình phát hi n ngư i tr l i ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation ði u xung mã (PCM) vi sai thích ng ADPFH Average of Daily Peak Full Hour (Series E) Trung bình c a gi cao ñi m hoàn toàn trong ngày ADPH Average Daily Peak Hour (Series E)
 4. Gi cao ñi m trung bình trong ngày ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line ðư ng dây thuê bao s không ñ i x ng ADU Antennuation Distortion Unit (Series P) ðơn v méo do sung hao ADX Address Complete Signal, Coin Box (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh, h p b ti n AE Application Entity (Series Q, X) Th c th ng d ng AE Associated Equipments (Series F) Các thi t b liên k t AECMA Association Européenne des Constructeurs de Matériel Aerospatial (European Association for the Construction of Aero-Space Equipment) Hi p h i châu Âu v thi t k thi t b hàng không vũ tr (ti ng Pháp) AEE Asociación Electrotécnica (Electrotechnical Association) Hi p h i k thu t ñi n t AEF Address Extension Facility (Series X) Phương ti n m r ng ñ a ch AEF Address Extension Field (Series I) Trư ng m r ng ñ a ch AENOR Asociación Espanõla de Normalization (Standard Association, Spain) Hi p h i tiêu chu n c a Tây Ban Nha AERM Alighnment Error Rate Monitor (Series Q) B giám sát h th ng s l i ñ ng ch nh AES Aircraft Earth Station (Series Q) Tr m m t ñ t hàng không AF Address field (Series I, X) Trư ng ñ a ch AFC Address-complete signal, Subscriber-Free Charge (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh thuê bao t do, có tính cư c AFI Authority and Format Identifier (Series I, Q, X) Ph n t nh n d ng th m quy n và khuôn d ng
 5. AFN Address-Complete Signal, Subscriber-Free, No Charge (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh thuê bao t do, không tính cư c AFNOR Association Francaice de Normalización (Standard Association, France) Hi p h i tiêu chu n c a Pháp AFUTT Association Francaiςe des Utilisateurs du Telesphone et des Télécommunications (French Telegraphs and Telephone Users’ Association) Hi p h i nh ng ngư i s d ng báo - tho i c a Pháp AFX Address-complete signal, Subscriber-free charge, Coin box (Series Q) Tín hi u ñ a ch hoàn ch nh, thuê bao t do, h p b ti n AGF Additional Global Functions (Series I) Các ch c năng toàn c u ph tr AHLF Additional Higher Layer Function (Series I) Ch c năng l p cao ph tr AI-AX Ai Action indicator (Series Q) B ch th hành vi AI Artificial Intelligence Trí tu nhân t o AIN Advanced Intelligent Network M ng thông minh cao c p AIS Alarm Indication Signal Tín hi u ch th c nh báo AITS Acknowledged Information Transfer Service (ITU - T) D ch v chuy n t i thông tin có báo nh n (ITU - T) AK Data Acknowledgement TPDU (Series X) TPDU báo nh n d li u AK TPDU Data Acknowledgement (Series X) Báo nh n d li u
 6. AL Local Acknowledgement Time (Series X) Th i gian báo nh n c c b ALE Approval Liaison Engineer (UK) K sư thông tin liên l c ñư c phê chu n (Anh) ALLF Additional Low Layer Function (Series I) Ch c năng l p th p ph tr ALP Abstract Local Primitive (Series X) Nguyên g c c c b tr u tư ng AM Amplitude Modulation ði u ch biên ñ , ñi u biên AMI Alternate Mark Inversion (Series O) ð o d u luân phiên AMPS Advanced Mobile Phone System H th ng ñi n tho i di ñ ng tiên ti n AMVFT Amplitude-modulated Voice-frequency Telegraph (Series R) ði n báo t n s tho i ñi u biên ANC Answer signal, Charge (Series Q) Tín hi u tr l i, có tính cư c ANI Automatic Number Identification (ISDN) Nh n d ng s g i t ñ ng ANN Answer Signal, No Charge (Series Q) Tín hi u tr l i, không tính cư c ANR Automatic Network Routing ð nh tuy n m ng t ñ ng ANSI American National Standards Institute Vi n tiêu chu n qu c gia Hoa Kỳ ANU Answer Signal, Unqualifield (Series Q) Tín hi u tr l i, vô ñi u ki n AOC Advice of Charge (Series I) Thi t b tính cư c AP Access Point (UPT) ði m truy nh p (UPT) AP Application Program Chương trình ng d ng
 7. APB Active Position Backward (Series T) Ngư c tr l i v trí tích c c APC Adaptive dictive Coding (Series E, Q) Mã hóa báo trư c thích ng APCI Application-Protocol-Control-Information (Series X) Thông tin ñi u khi n giao th c ng d ng APD Active Position Down (Series T, X) Phía dư i v trí tích c c APDU Application Protocol Data Unit Kh i d li u giao th c ng d ng APF Active Positon Forward (Series T) Phía trư c v trí tích c c APH Active Postion Home (Series T) Thư ng trú v trí tích c c APL Average Picture Level (Series N) M c nh trung bình APL Analogue Private Line ðư ng dây riêng analog APP Applications Portability Profile ð c trưng di chuy n ñư c c a các ng d ng APR Active Position Return (Series T, X) Quay v v trí tích c c APS Automatic Protection Switching Chuy n m ch b o v t ñ ng APT Telephony Applications System H th ng các chương trình ng d ng ñi n tho i APU Active Position Up (Series T) Phía trên v trí tích c c AR Remote Acknowledge Time (Series X) Th i gian báo nh n t xa ARA Access Registration Point (UPT) ði m ñăng ký truy nh p ARF Alternative routing from (Series E) ð nh tuy n thay th t
 8. ARM Asynchronous Response Mode (HDLC) Phương th c ñáp ng không ñ ng b , ch ñ tr l i không ñ ng b (HDLC) ARP PPDU Abnormal Release Provider PPDU (Series X) PPDU nhà cung ng gi i t a b t thư ng ARQ Automatic Repeat Request (Series T) Yêu c u l p l i t ñ ng ARQ Automatic Request Repetition L p l i yêu c u t ñ ng ARR Automatic Rerouting (Series E) Tái ñ nh tuy n t ñ ng ART Alternative Routing To (Series E) ð nh tuy n thay th t i... ART Autorité de Régulation des Télécommunications (French Approval Authority) Cơ quan quy n l c ñi u hành vi n thông Pháp ARU PPDU Abnormal Release User PPDU (Series X) PPDU ngư i dùng gi i tr b t thư ng AS Assessment Services Các d ch v ñ nh m c/các d ch v ñánh giá ASCII American Standard Code for Information Interchange Mã tiêu chu n M dùng ñ trao ñ i thông tin ASD Adverse State Detector (Series V) B phát hi n tr ng thái b t l i (ngư c) ASE Application-Service Element (Series Q) Môi trư ng d ch v ng d ng ASIC Application Specific Integrated Circuit M ch t h p có ng d ng ñ c bi t ASN.1 Abstract Syntax Notation One (Series Q, T, X) Chú gi i cú pháp tr u tư ng s 1 ASP Abstract Service Primitive (Series X) Nguyên g c d ch v tr u tư ng ASP Advanced Speech Processor B x lý ti ng nói tiên ti n
 9. ASP Assignment Source Point (Series Q) ði m ngu n phân ñ nh ASR Answer Seizure ratio (Series E) T l chi m phía tr l i ASVD Analogue Simultaneous Voice and Data Ti ng nói và s li u mô ph ng analog ATC Additional Trunk Capacity (Series E) Dung lư ng trung k b sung ATDM Asynchronous Time Division Multiplexing Ghép kênh chia th i gian không ñ ng b ATIC Time Assignment With Sample Interpolation (Series G) Gán th i gian v i n i suy m u ATM Asynchronous Transfer Mode Phương th c chuy n t i không ñ ng b ATME Automatic Transmission Measuring and Signalling Testing Equipment (Series M, Q) Thi t b th báo hi u và ño truy n d n báo hi u ATME Automatic Transmission Measuring Equipment (Series M) Thi t b ño th truy n d n t ñ ng ATRA Austrian Telecommunications Regulation Authority Cơ quan ñi u hành vi n thông c a áo ATS Air Traffic Services (Series Q) Các d ch v v n chuy n hàng không ATSC Australian Telecommunications Standardisation Committee y ban tiêu chu n hóa úc AU Access Unit (Series F, Q, T, X) Kh i truy nh p AU Administrative Unit (Series G) Kh i qu n lý hành chính AU PTR Administrative Unit Pointer (Series G) Kh i qu n lý hành chính AUC Authenticication Centre Trung tâm ch ng th c AUI Attachment Unit Interface Giao di n v i kh i g n s n
 10. AUP Aceptable Use Policy Chính sách s d ng ch p nh n ñư c AVA Attribute Value Assertion (Series X) G n giá tr thu c tính AVK Audio/Video Kernel Lõi âm thanh/Video AVL Automatic Vehicle Location ð nh v xe c t ñ ng AVM Audio Visual Management Qu n lý b ng nghe nhìn AWG American Wire Gause C dây tiêu chu n M , tiêu chu n dây d n M AXE Automatic Cross-Connection Equipment (also known as ACE) Thi t b k t n i chéo t ñ ng (còn ñư c g i là ACE) B B-CDMA Broaband Code Division Multiple Access ða truy nh p phân chia theo mã băng r ng, CDMA băng r ng B-ICI Broaband Intercarrier Interface (ATM) Giao di n gi a các nhà khai thác băng r ng B-ISDN Broadband ISDN ISDN băng r ng B-LE Broadband Loacal Exchange (B-ISDN) T ng ñài n i h t băng r ng (B-ISDN) B-TA Broadband Terminal Adapter (B-ISDN) B thích ng ñ u cu i băng r ng (B-ISDN) B-TE Broaband Terminal Equipment (B-ISDN) Thi t b ñ u cu i băng r ng (B-ISDN) BA Block Address (Series H) ð a ch kh i BA Balanced Asynchronous (HDLC) Không ñ ng b cân b ng (HDLC)
 11. BABT British Approvals Board for Telecommunications H i ñ ng phê chu n vi n thông Anh Qu c BAC Balanced Asynchronous Class (Series V) L p không ñ ng b cân b ng BAC Block Acknowledged Counter (Series Q) B ñ m ñư c báo nh n theo kh i BAC Buffer Address Counting Tính cư c ñ a ch ñ m BACE Basic Automatic Checkout Equipment Thi t b ki m tra t ñ ng cơ b n BACK Bus Acknowledge Báo nh n, theo Bus BACP Bandwidth Allocation Control Protocol (PPP, ISDN) Giao th c ñI u khi n phân ph i d i thông (PPP, ISDN) BACT Advisory Committee On Telecommunications For Small Businesses (UK) y ban tư v n v vi n thông cho các doanh nghi p nh (Anh Qu c) BAE Beacon Antenna Equipment Thi t b anten c a pha vô tuy n BAI Bus Address Incresement Inhibit C m tăng ñ a ch Bus BAIC Barring of All Incoming Calls Ch n t t c các cu c g i ñ n BAID Boolean Array Identifier B nh n d ng b ng Bool BAKOM Bundesamt fur Post und Telekommunikation (Federal Office for Communication - Switzerland) Văn phòng Bưu chính Vi n thông Th y S BAL Balance S cân b ng BAL Basic Assembler Language H p ng cơ s , ngôn ng Assembler cơ s
 12. BALUN Balancing Unit Kh i cân b ng BAM Basic Access Method Phương pháp truy nh p cơ b n BAN Bionics Adaptive Network M ng thích ng ph ng sinh h c BAOC Barring of All Outgoing Calls Ch n t t c các cu c g i ñ n BAP Bandwidth Allocation Protocol Giao th c phân ph i d i thông BAPT Bundesamt fur Post und Telekommunikation (Federal Office for Post and Telecommunication - Germany) Cơ quan Liên bang v Bưu chính và Vi n thông c a ð c BAR Buffer Address Register B ghi ñ a ch ñ m BAS Bit Rate Allocation Signal (Series G, H) Tín hi u gán theo t c ñ bit BASIC Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code Mã l nh theo ký hi u v n năng dùng cho ngư i m i l p trình BASN Block-Acknowledged Sequence Number (Series Q) S chu i ñư c báo nh n theo kh i BBA Bus-to-Bus Access Truy nh p gi a các Bus BBC Back-to-Back Connection K t n i lưng v i lưng (máy) BBC British Broadcasting Corporation T p ñoàn phát thanh truy n hình Anh BBC Broadband Bearer Capability Kh năng m ng băng r ng BBR Blocked By Reception Of The Bloking Signal (Series Q) B ch n do thu ñư c tín hi u ch n BBS Bloked By Sending The Blocking Signal (Series Q) B ch n do g i ñi tín hi u ch n
 13. BC Bearer Capability (Series Q, T, V) Kh năng m ng, dung lư ng m ng BC Buffer Control (Series H) ði u khi n b ñ m BCC Basic Connection Components (Series I) Các c u ki n k t n i cơ b n BCC Blocked-Completed Counter (Series Q) ð m các kh i hoàn ch nh BCCH Broadcast Control Channel Kênh ñi u khi n phát qu ng bá BCD Binary Coded Decimal (ATM) S th p phân mã hóa nh phân BCLB Broadband Connectionless Bearer Service (ATM) D ch v m ng phi liên k t băng r ng (trong ATM) BCOB Broadband Connection-Oriented Bearer Service (ATM) D ch v mang ñ nh hư ng n i k t băng r ng BCSN Bloked-Completed Sequence Number (Series Q) S chu i c a các kh i hoàn ch nh BCUG Bilateral Closed User Group (Series Q) Nhóm khách hàng khép kín song phương BCUGOA Bilateral Closed User Group With Outgoing Access (Series Q) Nhóm khách hàng khép kín song phương v i truy nh p g i ra BDT Telecommunication Development Beareau of the ITU Văn phòng phát tri n vi n thông c a ITU BER (T) Bit Error Rate (Test) H s l i kh i bít (trong ño th ) BHCA Busy Hour Call Attemps Các cu c g i th gi cao ñi m BHLF Basic High Layer Function Ch c năng l p cao cơ b n BHLI Broaband High Layer Information Thông tin l p cao băng r ng
 14. Bi Signalling 1D Assigned By Exchange B Báo hi u 1D do kênh B gán BIB Backward Indicator Bit (Series Q) Bít c a b ch th hư ng ngư c BIC Bearer Identification Code (Series X) Mã nh n d ng v t mang BIP Bit Interleaved Parity (Series G) Ngang b ng ch n l xen bít BIPT Belgian Institute for Posts and Telecommunications H c vi n Bưu chính Vi n thông c a B BISUP Broadband ISDN User’s Part Ph n ngư i s d ng ISDN băng r ng BLER(T) Block Error Rate (Test) H s l i kh i bít (ño th ) BMPT Bundesministerium fur Post und Telekommunikation (Federal Ministry for Posts and Telecommunications, Germany) B Bưu chính Vi n thông toàn liên bang (ð c) BNS Broadband Network Service D ch v m ng băng r ng BNT Groupe Belge des Normes de Télécommunications or Belgium Telecommunications Standards group Nhóm tiêu chu n hóa vi n thông c a B BOM Beginning of Message B t ñ u b n tin BORSCHT Battery feed Overvoltage Protection, Ringing Superision Hybrid and Testing Coding/Decoding BPDU Bridge Protocol Data Node (ATM) BPH Break Permitted Here (Series T) Cho phép ng t t i ñây BPP Bridge Port Pair (ATM) C p c ng c u BPSK Binary Phase-Shift Keying (Series Q)
 15. Khóa d ch pha nh phân BRC Background Revision Control (Series H) ði u khi n duy t l i n n BRI Basic Rate Interface (ISDN) Giao di n t c ñ cơ b n (ISDN) BRITE Basic Rate Interface Transmission Equipment Thi t b truy n d n c a giao di n t c ñ cơ b n BRLU Broadband Remote Line Unit Kh i ñư ng dây ñ u xa băng r ng BS Bearer Services D ch v mang BS Base Station Tr m g c BSC Base Station Controller B ñi u khi n tr m g c BSGL Branch System General Licence (UK) Gi y phép ph thông cho các h th ng cơ quan (Anh) BSI British Standards Institute Vi n tiêu chu n Anh Qu c BSI Bit Sequence Independence (Series H) Tính ñ c l p chu i bít BSIC Base Transceiver Station Identity Code Mã nh n d ng tr m thu phát g c BSM Backward Set-up Message (Series Q) Tin báo thi t l p hư ng ngh ch BSN Backward Sequence Number (Series Q) S chu i hư ng ngh ch BSNR Backward Sequence Number Received (Series Q) S chu i hư ng ngh ch ñư c thu BSNT Backward Sequence Number Of Next SU to be transmitted (Series Q) S chu i hư ng ngh ch c a SU k sau c n ñư c phát BSS Basic Synchronised Subset H th ng ph cơ b n ñư c ñ ng b hóa
 16. BSS Broadband Switching System H th ng chuy n m ch băng r ng BSS Base Station System H th ng tr m g c BSS Broadcasting-Satellite Service D ch v v tinh qu ng bá BSSMAP Base Station Systems Management Application Part Ph n ng d ng ñ qu n lý các h th ng tr m g c BSU Bearer Switchover Unit (Series R) Kh i chuy n giao v t mang BT Burst Tolerance (ATM) Dung sai b c phát, bùng n (ATM) BT Business Telecommunications (as used by ETSI) or British Telecom Vi n thông doanh nghi p (mà ETSI hay dùng) ho c Vi n thông Anh Qu c BT Bridge Taps (Series G) Các nhánh b c c u BTNR British Telecom Network Requirement Yêu c u m ng c a vi n thông Anh Qu c BTR British Telecom Requirement Yêu c u c a Vi n thông Anh BTS Base Transceiver Station Tr m thu phát g c BUC Background Update Control (Series H) ði u khi n vi c c p nh t n n BUS Broadcast and Unknown Server Server qu ng bá và không ñư c bi t BW Bandwidth D i thông, ñ r ng d i C-CD
 17. C Conditional/Consumer (Series T) ði u ki n/Tiêu th C/N Carrier To Noise Ratio H s sóng mang trên t p âm C/R Command/Response Bit (Series Q, V) Bít l nh/ðáp ng CA Cerification Authority (Series X) Th m quy n xác nh n CA Contractual Agreement (Series F, X) Th a thu n theo h p ñ ng CAA Civil Aviation Authority Cơ quan hàng không dân d ng CAAA Computer-Aided Automatic Assembly T ñ ng l p ñ t b ng máy tính CABS Carrier Access Billing System H th ng tính cư c truy nh p nhà khai thác CAC Connection Admission Control (ATM) ði u khi n nh p k t n i, cho k t n i (ATM) CACA Computer-Aided Circuit Analysis Phân tích m ch nh máy tính CAD Computer Aided Design Thi t k b ng máy tính CAD/CAM Computer/Aided Design/Computer-Aided Manufacture Thi t k b ng máy tính/S n xu t ñư c tr giúp c a máy tính CAE Computer-Aided Engineering Thi t k k thu t b ng máy tính CAI Common Air Interface Giao di n vô tuy n chung CAI Charge Advice Information (Series Q) Thông báo c a thi t b tính cư c CAM Call Accepted Message (Series X) Tin báo ch p nh n cu c g i CAMA Centralized Automatic Message Accounting Tin báo tính cư c t ñ ng t p trung hóa
 18. CAMEL Customised Applications for Mobile Network Enhanced Logic M ch logic cao c p c a nh ng ng d ng theo yêu c u khách hàng m ng di ñ ng CAN Cancel (Series T) H yb CANELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (European Electrotechnical Standards Commitee) y ban tiêu chu n hóa k thu t ñi n châu Âu CAP CAMEL Application Protocol Giao th c ng d ng CAMEL CAP Carrierless Amplitude/Phase Modulation ði u biên/Pha không có sóng mang CAPI Common ISDN API API c a m ng ISDN thông d ng CARS Community Antenna Relay Service D ch v chuy n ti p theo anten c ng ñ ng CAS Channel Associated Signalling Báo hi u ñi theo kênh CAS Cordless Access Service D ch v truy nh p không dây CASE Common Application Service Elements (Series T) Các môi trư ng d ch v ng d ng chung CATV Cable Television also Community Antennae Television Truy n hình cáp, còn g i là truy n hình anten c ng ñ ng CAU Controlled Access Unit (Token Ring) Thi t b truy nh p có ñi u khi n CAV Component Analog Video Video Analog h p thành CB Citizens Band Băng t n nghi p dư CB1-3 Clear-back Signal No.1-No-3 (Series Q) Tín hi u xóa sau No.1, No.3 CBA Changeback Acknowledgement Signal (Series Q) Tín hi u xóa ngư c
 19. CBD Changeback Declaration Signal (Series Q) Tín hi u khai báo ñ i ngư c CBDS Connectionless Broadband Data Service (ETSI) D ch v d li u băng r ng phi liên k t (ETSI) CBK Clear-Back Signal (Series Q) Tín hi u xóa ngư c CBNV Code Bit Number Variation (Series T) Bi n phân c a s bít mã CBO Continuous Bit Stream Oriented (Series I) ð nh hư ng lu ng bít liên t c CBR Constant Bit Rate (ATM) T c ñ bít không ñ i (ATM) CBS Common Base Station Tr m g c chung CBX Computerised Branch Exchange T ng ñài nhánh ñư c máy tính hóa CC Call Connected (Series X) Cu c g i ñư c k t n i CC Calling Channel (Series X) Kênh ch g i CC Call Control (Series Q) ði u khi n cu c g i CC Character Code (Series T) Mã ký CC Clearing Cause (Series T) Nguyên nhân xóa CC Connection Confirm (Series X) Phê chu n k t n i CC Continuity-Check (Series Q) Ki m tra tính liên t c CC Country Code (Series E, Q, X) Mã qu c gia, mã nư c CC Call Control Agent (Series Q) Nhân viên ñi u khi n cu c g i
 20. CC TPDU Connection Confirm TPDU (Series X) TPDU phê chu n k t n i CCA CANELEC Certification Agreement Th a thu n c p ch ng ch CANELEC CCA Character Content Architecture (Series T) Ki n trúc n i dung ký t CCBS Completion Of Calls to Busy Subscriber Hoàn t t th t c các cu c g i t i m t thuê bao b n CCC CANELEC Electronic Components Certification Ch ng ch các thi t b ñi n t CANELEC CCC Clear Channel Capability Kh năng c a kênh xóa CCCH Common Control Channel Kênh ñi u khi n chung CCF Call Control Function Ch c năng ñi u khi n cu c g i CCF Continuity-Failure Signal (Series Q) Tín hi u s c liên t c CCH Connections per Circuit per Hour S k t n i c a m t m ch trong m t gi CCH Continuity-Check Indicator (Series Q) Ph n t ch th ki m tra liên t c CCH Control Channel (Series Q) Kênh ñi u khi n CCI Continuity-Check Incoming (Series Q) Ki m tra liên t c ñi t i CCIR Comité Consultatif International des Radiocommunications (Consultative Committee on International Radiocommunications) International body y ban tư v n v thông tin vô tuy n qu c t (Cơ quan qu c t ) CCITT Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) International body y ban tư v n v ñi n báo ñi n tho i qu c t (Cơ quan qu c t )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản