Thuật ngữ Sinh học Anh - Việt

Chia sẻ: Ngo Van Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:374

0
579
lượt xem
347
download

Thuật ngữ Sinh học Anh - Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có thể bạn đã sử dụng được Tiếng Anh một cách trôi chảy và thuần thục và có thể bạn cảm thấy không còn gì để học thêm về môn ngoại ngữ này nữa. Nhưng cũng có thể bạn chưa biết đến một phần cũng rất thú vị của Tiếng Anh. Đó là các thành ngữ Tiếng Anh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ Sinh học Anh - Việt

 1. MAI §×NH Y£N, Vò V¡N Vô, L£ §×NH L¦¥NG ThuËt ng÷ sinh häc Anh - viÖt Hµ néi - 2006
 2. A A. flavus A. flavus AA - viÕt t¾t cña Arachidonic Acid aAI-1 aAI-1 ab initio gene prediction abambulacral thiÕu ch©n mót, thiÕu ch©n èng ABC viÕt t¾t cña Association of Biotechnology Companies ABC Transport Proteins protein vËn chuyÓn ABC ABC Transporters nh©n tè vËn chuyÓn ABC abdomen bông, phÇn bông abdominal limbs (c¸c) phÇn phô bông abdominal muscle c¬ bông abdominal pores (c¸c) lç bông abdominal reflex ph¶n x¹ bông abductor c¬ gi¹ng, c¬ duçi abiogenesis (sù) ph¸t sinh phi sinh häc abiotic (thuéc) phi sinh häc, kh«ng sèng abiotic stresses c¨ng th¼ng phi sinh häc ABO blood group substances (c¸c) chÊt nhãm m¸u ABO ABO blood group system hÖ thèng nhãm m¸u ABO abomasum d¹ mói khÕ aboral xa miÖng, ®èi miÖng abortifacient chÊt ph¸ thai abortion 1. (sù) sÈy thai, truþ thai 2. thui chét abrin abrin abscess (sù) ¸p xe abscisic acid axit abscisic abscission (sù) rông absolute configuration cÊu h×nh tuyÖt ®èi absolute refractory period thêi kú bÊt øng tuyÖt ®èi absolute threshold ng−ìng tuyÖt ®èi absorbance chÊt hÊp thô absorbed dose liÒu l−ìng hÊp thô absorption (sù) hÊp thu absorption spectrum phæ hÊp thô abundance ®é phong phó abyssal (thuéc) ®¸y biÓn s©u th¼m abyssal zone vïng n−íc s©u abyssopelagic (thuéc) vïng s©u ®¹i d−¬ng 2
 3. abzymes abzym Ac- CoA Ac- CoA Acanthocephala ngµnh Giun ®Çu mãc acanthozooid thÓ gai Acarina bé Ve bÐt acarophily thÝch ve rÖp acarophitisrn quan hÖ céng sinh ve-rÖp acaulescent (cã) th©n ng¾n acauline kh«ng th©n acaulose kh«ng th©n acceptor junction site ®iÓm liªn kÕt accept¬ accession thªm vµo, bæ sung accessorius 1. c¬ phô 2. d©y thÇn kinh phô accessory bud chåi phô accessory cell 1. tÕ bµo phô, tÕ bµo kÌm, trî bµo accessory chromosome nhiÔm s¾c thÓ phô accessory glands (c¸c) tuyÕn phô accessory hearts (c¸c) tim phô accessory nipple gai phô accessory pigments (c¸c) s¾c tè phô accessory pulsatory organs (c¸c) c¬ quan co bãp phô Accipitriformes bé Chim −ng acclimation (sù) thÝch nghi m«i tr−êng, thuÇn ho¸ ACC ACC ACC Synthase Synthaza ACC ACCase ACCaza acceptor control ®iÒu khiÓn b»ng accept¬ acclimatization khÝ hËu ho¸, thuÇn ho¸ ACE ACE ACE Inhibitors chÊt øc chÕ ACE Acephalous kh«ng ®Çu acclimatization. (sù) thuÇn ho¸ accommodation (sù) thÝch nghi, thÝch øng accretion (sù) båi thªm, sinh tr−ëng thªm acellular v« bµo, phi bµo, kh«ng tÕ bµo acentric kh«ng trung tiÕt, kh«ng t©m ®éng acentrous kh«ng th©n cét sèng adoral gÇn miÖng, bªn miÖng ADP viÕt t¾t cña Adenosine Diphosphate adrectal gÇn ruét th¼ng, bªn ruét th¼ng adrenal gÇn thËn, (thuéc) tuyÕn trªn thËn, tuyÕn th−îng thËn adrenal cortex vá tuyÕn trªn thËn, vá tuyÕn th−îng thËn 3
 4. adrenal gland tuyÕn th−îng thËn adrenal medulla tuû tuyÕn trªn thËn, tuû tuyÕn th−îng thËn adrenaline adrenalin adrenergic g©y tiÕt d¹ng adrenalin, gi¶i phãng d¹ng adrenalin adrenergic fibres sîi t¸c ®éng kiÓu adrenalin adrenocortical function chøc n¨ng vá trªn thËn adrenocorticotrophic hormone hormon vá trªn thËn adrenogenital syndrome héi chøng sinh dôc trªn thËn adrenoreceptor thô quan adrenalin adult period of development giai ®o¹n tr−ëng thµnh cña sù ph¸t triÓn adult stem cell tÕ bµo gèc tr−ëng thµnh adventitia 1. cÊu tróc phô, cÊu tróc bÊt ®Þnh 2. ¸o vá adventitious 1. (thuéc) ¸o vá 2. l¹c chç, bÊt ®Þnh adventive ngo¹i lai, mäc tù nhiªn advertisement (sù) qu¶ng c¸o, mêi gäi, b¸o hiÖu aedeagus thÓ giao cÊu, d−¬ng cô, d−¬ng hµnh aegithognathous (cã) hµm-vßm miÖng rêi aeration of soil (sù) tho¸ng khÝ cña ®Êt aerenchyma m« khÝ acervulate (cã) bã cuèng acervulus bã cuèng acetabular bone x−¬ng kh«ng èng acetabulum 1. miÖng gi¸c 2. lç ch©n 3. æ khíp 4. mói nhau acetic fermentation lªn men axetic acetolactate synthase synthase acetolactat acetyl carnitine acetyl carnitin acetyl CoA acetyl CoA acetyl co-enzyme a acetyl co-enzym a acetylation acetyl ho¸ acetylcholin acetycholin acetylcholinesterase acetylcholinesteraza acetyl-coa acetyl-coa acetyl-coa carboxylase acetyl-coa carboxylaza achaeriocarp qu¶ ®ãng achene qu¶ ®ãng Achilles tendon g©n Achilles achlorhydria (sù) thiÕu toan dÞch vÞ achondroplasia (chøng) lo¹n s¶n sôn achondroplastic (thuéc) (chøng) lo¹n s¶n sôn achroglobin globulin kh«ng mµu acicular 1. (cã) d¹ng gai 2. d¹ng gai aciculum l«ng cøng gèc 4
 5. acid axit acid-base balance c©n b»ng axit baz¬ acid deposition kÕt tña axit acid rain m−a axit acid soil complex phøc hîp ®Êt axit acid-base metabolism trao ®æi baz¬-axit acidic fibroblast growth factor (AFGF) nh©n tè sinh tr−ëng nguyªn bµo sîi axit acidosis (sù) nhiÔm axit, sinh axit acidyty ®é axit, tÝnh axit, ®é chua acinar cells tÕ bµo tuyÕn phÕ nang aciniform (cã) d¹ng chïm qu¶ acinostele bã m¹ch d¹ng chïm acne môn trøng c¸ acoelomate kh«ng khoang, thiÕu khoang acoelomate triploblastica ®éng vËt ba l¸ ph«i kh«ng thÓ khoang acoelomatous kh«ng khoang, thiÕu khoang acoelous kh«ng khoang ruét, thiÕu khoang ruét acontia d©y t¬ vÞ Ac-P Ac-P ACP (acyl carrier protein) protein mang acyl acquired behaviour tËp tÝnh thu ®−îc, tËp tÝnh m¾c ph¶i acquired character tÝnh tr¹ng tËp nhiÔm acquired immune deficiency syndrome (AIDS) héi chøng thiÓu n¨ng miÔn dÞch tËp nhiÔm (AIDS) acquired immunity miÔn dÞch tËp nhiÔm, miÔn dÞch thu ®−îc acquired immunodeficiency syndrome héi chøng thiÕu hôt miÔn dÞch tËp nhiÔm acquired mutation ®ét biÕn tËp nhiÔm acquired variation biÕn dÞ tËp nhiÔm acrania líp kh«ng sä Acrasiomycetes líp Acrasiomycetes, líp Mèc nhÇy tÕ bµo acriflavine acriflavin acrocarp thÓ qu¶ ngän acrocentric t©m ë ®Çu, t©m ë ngän, nhiÔm s¾c thÓ t©m ngän acrodont (cã) r¨ng ®Ønh acromegaly bÖnh to ®Çu ngãn acromial (thuéc) mám b¶ acromion mám b¶ acron vïng trªn miÖng acropetal h−íng ngän acropodium phÇn ngãn acrosomal (thuéc) thÓ ®Ønh 5
 6. acrosome thÓ ®Ønh acrosome reaction ph¶n øng thÓ ®Ønh acrotrophic dinh d−ìng ë cùc trªn acrylamide gel electrophoresis (phÐp) ®iÖn di trªn gel acrylamid ACTH hormon kÝch vá th−îng thËn, ACTH actinic radiations bøc x¹ quang ho¸ actinin actinin actinobiology sinh häc bøc x¹ actinoid (cã) d¹ng to¶ tia, (cã) d¹ng sao actinomorphic (cã) d¹ng to¶ tia, ®èi xøng to¶ tia Actinomycetales bé KhuÈn tia Actinopterygii phô líp C¸ v©y tia Actinozoa líp San h« acrylamide gel gel acrylamid ACTH viÕt t¾t cña AdrenoCorticoTropic Hormone (corticotropin) actin actin actinal (thuéc) tÊm to¶ tia action potential thÕ ho¹t ®éng action spectrum quang phæ ho¹t ®éng activated (®−îc) kÝch ho¹t, ®−îc ho¹t ho¸ activation (sù) ho¹t ho¸, kÝch ho¹t activation domain of transcription factor vïng ho¹t ho¸ cña c¸c yÕu tè phiªn m∙ activation effects of hormones hiÖu qu¶ t¸c ®éng cña hormon activation energy n¨ng l−îng ho¹t ho¸ activator 1. phÇn tö kÝch thÝch 2. chÊt kÝch thÝch activator (of enzyme) chÊt ho¹t ho¸ (enzym) activator (of gene) nh©n tè ho¹t ho¸ (gen) active chromatin chÊt nhiÔm s¾c ho¹t ®éng active site vÞ trÝ ho¹t ®éng, ®iÓm ho¹t ®éng active space kh«ng gian ho¹t ®éng active transport vËn chuyÓn tÝch cùc activity ho¹t ®é, ®é phãng x¹ Aculeata nhãm Cã vßi acuminate thu«n dµi, nhän mòi active transport vËn chuyÓn tÝch cùc, vËn chuyÓn chñ ®éng activity coefficient hÖ sè ho¹t tÝnh activity-based screening sµng läc dùa trªn ho¹t tÝnh acuminulate thu«n dµi, nhän mòi acupuncture sù ch©m cøu acurontm gene gen acuron acute 1. s¾c nhän 2. cÊp tÝnh 6
 7. acute anterior poliomyelitis viªm tuû x¸m sõng tr−íc cÊp tÝnh acute inflammatory recaction ph¶n øng viªm ¸c tÝnh acute phase substances (c¸c) chÊt giai ®o¹n cÊp acute transfection l©y truyÒn cÊp acylcarnitine transferase acylcarnitin transferaza acyl-CoA axyl - CoA acylic xÕp xo¾n Adam’s apple tr¸i t¸o Adam, tr¸i lé hÇu adambulacral bªn ch©n mót, c¹nh ch©n mót adaptation (sù) thÝch nghi adaptation of the eye (sù) thÝch nghi cña m¾t adaptive radiation ph¸t to¶ thÝch nghi adaptor hypothesis gi¶ thuyÕt thÝch øng adaxial h−íng trôc ADBF viÕt t¾t cña Azurophil-Derived Bactericidal Factor addict ng−êi nghiÖn, con nghiÖn Addison’s anaemia (bÖnh) thiÕu m¸u Addison Additive experiment thÝ nghiÖm bæ sung additive genetic variance ph−¬ng sai di truyÒn céng hîp adductor c¬ khÐp adeiphous (cã) bã chØ nhÞ adendritic kh«ng nh¸nh, kh«ng ®ät adenine adenin 6- Aminopurin adenitis viªm tuyÕn adenoid h¹ch adenopathy bÖnh h¹ch, bÖnh tuyÕn adenosine diphosphat ADP adenosine monophosphat AMP adenosine triphosphate adenosin triphotphat adenyl cyclase adenyl cyclaza adhesion (sù) dÝnh b¸m adhesion plaque tÊm dÝnh adhesive tuyÕn b¸m adipocyte tÕ bµo mì adipose tissue m« mì adaptation thÝch nghi, thÝch øng adaptive enzymes enzym thÝch øng adaptive mutation ®ét biÕn thÝch øng adaptor adaptor, adapt¬ additive genes (c¸c) gen céng hîp additive variance biÕn dÞ céng hîp adenilate cyclase cyclaza adenilat 7
 8. adenine adenin adenosine adenosin adenosine diphosphate (ADP) diphosphat adenosin adenosine monophosphate (AMP) monophosphat adenosin adenosine triphosphate (ATP) triphosphat adenosin adenovirus adenovirut adequate intake (ai) hÊp thu phï hîp adhesion molecule ph©n tö b¸m adhesion protein protein b¸m adipocytes tÕ bµo t¹o mì adipocytokines ph©n bµo mì adipokines adipokin (hormon do c¸c tÕ bµo adipoza tiÕt ra) adiponectin tuyÕn mì adipose bÐo, chøa mì, adipoza adipose triglyceride lipase lipaza triglycerid bÐo adjuvants chÊt bæ trî, phô gia, t¸ d−îc adlacrimal x−¬ng lÖ gi¶ ADME tests phÐp thö ADME ADME/Tox phÐp thö ADME/Tox (Absorption, Distribution, Metabolism, Elimination, and Toxicity, ®èi víi mét chÊt ®−a vµo c¬ thÓ) adnate dÝnh bªn, g¾n bªn adoptive cellular therapy phÐp trÞ liÖu b»ng tÕ bµo m−în adoptive immunization g©y miÔn dÞch b»ng tÕ bµo m−în ADP viÕt t¾t cña Adenosine DiPhosphate adrenocorticotropic hormone (corticotropin) hormon corticotropin aerobe sinh vËt −a khÝ aerobic −a khÝ, hiÕu khÝ aerobic metabolism trao ®æi −a khÝ, cÇn khÝ aerobic respiration h« hÊp −a khÝ aerobic training vËn chuyÓn hiÕu khÝ aestival (thuéc), mïa hÌ aestivation (sù) ngñ hÌ aetiology bÖnh c¨n afebrile hÕt c¬n sèt, kh«ng sèt affective behaviour tËp tÝnh xóc c¶m affective disorders (c¸c) rèi lo¹n xóc c¶m afferent ®−a tíi, mang tíi, h−íng t©m afferent arc cung mang afferent columns cét h−íng t©m afferent inhibition k×m h∙m h−íng t©m affinity ¸i lùc affinity chromatography s¾c khÝ ¸i lùc 8
 9. affinity constant h»ng sè ¸i lùc AFGF viÕt t¾t cña Acidic Fibroblast Growth Factor aflagellar kh«ng l«ng roi aflatoxins aflatoxin afterbirth bäc nhau sæ after-images ¶o ¶nh after-ripening chÝn tiÕp, chÝn thªm agamic v« ph«i, v« tÝnh affinity maturation chÝn ¸i lùc affinity tag thÎ ¸i lùc aflatoxin aflatoxin AFLP viÕt t¾t cña Amplified Fragment Length Polymorphism agamogenesis (sù) sinh s¶n v« tÝnh, sinh s¶n v« giao, sinh s¶n ®¬n tÝnh agamogony (sù) sinh s¶n ph©n c¾t, sinh s¶n v« tÝnh agamont thÓ ph©n c¾t, thÓ v« tÝnh agamospermy (sù) sinh s¶n b»ng h¹t v« tÝnh agar aga agaric nÊm mò Agaricales bé NÊm mò agarics bé NÊm mò agarose agarose, th¹ch tinh agarose gel electrophoresis (phÐp) ®iÖn di gel th¹ch tinh age-classes líp tuæi, trong c¸c m« h×nh khai th¸c age distribution ph©n bè (theo) tuæi age structure cÊu tróc tuæi ageing ho¸ giµ agenesis (sù) kh«ng ph¸t triÓn, kÐm ph¸t triÓn ageotropic kh«ng h−íng ®Êt agglutination 1. (sù) ng−ng kÕt 2. dÝnh kÕt agglutinin ng−ng kÕt tè, aglutinin aggregate fruit (d¹ng) qu¶ tô, qu¶ tô aggregate species loµi tËp hîp aggregated distributions ph©n bè quÇn tô aggregation (sù) quÇn tô, quÇn tËp aggregation-specific mARNs côm mARN ®Æc hiÖu aggregative response tr¶ lêi, ®¸p øng quÇn tô aggressive behaviour hµnh vi x©m chiÕm, tËp tÝnh x©m chiÕm aggressive mimicry nguþ trang tÊn c«ng aggression (sù) x©m chiÕm aging (sù) ho¸ giµ, giµ ®i aglossal kh«ng l−ìi aglosia (sù) thiÕu l−ìi bÈm sinh 9
 10. Agnatha nhãm Kh«ng hµm aglycon aglycon aglycone aglycone agnosia (sù) mÊt nhËn thøc agonistic behaviour tËp tÝnh th¸nh ®Êu agonists ®Êu thñ agoraphobia (chøng) sî kho¶ng trèng agraceutical n«ng d−îc agraphia (sù) mÊt kh¶ n¨ng viÕt agrestal mäc trªn ®Êt trång agriceuticals n«ng d−îc agriculture nghÒ n«ng, n«ng nghiÖp Agrobacterium tumefaciens Agrobacterium tumefaciens agroforestry n«ng l©m nghiÖp AIDS viÕt t¾t cña Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) air bladder bãng h¬i air chamber buång khÝ air layering chiÕt cµnh air monitor m¸y kiÓm tra kh«ng khÝ AI viÕt t¾t cña Adequate Intake air plant thùc vËt biÓu sinh air sinuses xoang khÝ air space kho¶ng khÝ air temperature nhiÖt ®é kh«ng khÝ airflow dßng khÝ akaryote tÕ bµo kh«ng nh©n, tÕ bµo thiÕu nh©n akene qu¶ ®ãng akinete bµo tö vá dµy Ala Ala ala spuria c¸nh t¹p alanine (ala) alanin alar (thuéc) c¸nh (x−¬ng) alar plate èng thÇn kinh d¹ng tÊm alary (thuéc) c¸nh (x−¬ng) alary muscles c¬ c¸nh alate 1. (cã) c¸nh 2. (cã) m«i réng 3. (cã) gai ba tia albinism b¹ch t¹ng albino thÓ b¹ch t¹ng albinotic (thuéc) thÓ b¹ch t¹ng albumen lßng tr¾ng trøng albumin albumin albuminous 1. (cã) ph«i nhò 2. (thuéc) lßng tr¾ng trøng 10
 11. albumin albumin albuminous cell tÕ bµo albumin alcohol r−îu alcoholic fermentation len men r−îu alcoholism (bÖnh) nghiÖn r−îu aldehyde aldehyt aldohexoses (c¸c) aldohexoza aldolase aldolaza aldose aldoza aldosterone aldosteron aldrin aldrin alecithal thiÕu no∙n hoµng, kh«ng lßng ®á aleurone h¹t aleuron alexin (chøng) mï ®äc algae t¶o algal beds t¶o b¸m ®¸y, søc s¶n suÊt s¬ cÊp vµ sinh khèi algology t¶o häc algorithm (bioinformatics) thuËt to¸n (trong Tin sinh häc) alicin alicin alien loµi nhËp néi, loµi l¹ alimentary canal èng (dinh d−ìng) tiªu ho¸ Alismatidae ph©n líp Tr¹ch t¶ alisphenoid x−¬ng c¸nh b−ím alien species loµi l¹, loµi nhËp néi, loµi ®−îc ®−a tõ bªn ngoµi vµo. alkaline hydrolysis thuû ph©n b»ng kiÒm alkaline phosphatase phosphataza kiÒm alkalinity ®é kiÒm alkaloid alkaloid alkylating drug thuèc alkyl ho¸ allantoic (thuéc) tói niÖu allantois tói niÖu Allee effect hiÖu øng Allee allele alen allelic (thuéc) alen allelic exclusion (sù) ®µo th¶i alen allelomorph alen, gen ®¼ng vÞ, gen t−¬ng øng allelopathy ¶nh h−ëng t−¬ng hç allen,s rule ®Þnh luËt Allee allergen dÞ nguyªn allergic (thuéc) dÞ øng allergic rhinitis viªm mòi dÞ øng allergies (airborne) dÞ øng (do kh«ng khÝ) 11
 12. allergies (foodborne) dÞ øng (do thøc ¨n) allicin allicin alopecia rông tãc, rông l«ng allogenic dÞ sinh allosteric enzymes enzym dÞ lËp thÓ allosteric protein protein dÞ lËp thÓ allosteric site vÞ trÝ dÞ lËp thÓ allosterism dÞ lËp thÓ allotetraploid thÓ dÞ tø béi, (thuéc) dÞ tø béi allotropous flower hoa −a mäi c«n trïng allotype alotyp allozymes alozym, dÞ enzym allergy dÞ øng alliaceous h¨ng say allo-antigeri kh¸ng nguyªn kh¸c alen cïng loµi allochthonous material vËt liÖu ngo¹i lai allogamy dÞ giao allogenic succession diÔn thÕ dÞ sinh allograft dÞ ghÐp allomeric ®ång h×nh dÞ ghÐp allometric growth (sù) sinh tr−ëng so le, t−¬ng quan sinh tr−ëng allometric relationships t−¬ng quan sinh tr−ëng allometry t−¬ng quan sinh tr−ëng allomone alomon, chÊt biÖt loµi allopatric kh¸c vïng ph©n bè allopatric speciation h×nh thµnh loµi kh¸c vïng ph©n bè allopolyploid thÓ dÞ ®a béi all-or-non law luËt tÊt c¶ hoÆc kh«ng allotypic monoclonal antibodies kh¸ng thÓ ®¬n dßng dÞ kiÓu allozyme allozym Aloe vera L. Aloe vera L. alpha amylase inhibitor chÊt øc chÕ amilaza alpha alpha diversity ®é ®a d¹ng alpha alpha galactosides galactosid alpha alpha helix chuçi xo¾n alpha alpha helix chuçi xo¾n alpha alpha interferon interferon alpha alpha linolenic (α-linolenic) acid axit linoleic alpha alpha-amylase alpha amylaza alpha-chaconine α-chaconin alpha-chain chuçi alpha alphafetoprotein alphafetoprotein, protein bµo thai alpha 12
 13. alpha-neurotoxin ®éc tè thÇn kinh alpha alpha-rhythm nhÞp alpha alpha-rumenic acid axit alpha-rumenic alpha-solanine alpha-solanin alpha-synuclein alpha-synuclein alpine (thuéc) nói cao alpine ecosystem (thuéc) hÖ sinh th¸i nói cao, søc s¶n xuÊt s¬ cÊp vµ sinh khèi alpine tundra tundra, nói cao ALS gene gen ALS alternate xen kÏ, so le, mäc c¸ch, lu©n phiªn, chuyÓn ®æi alternate host vËt chñ xen kÏ alternating cleavage ph©n c¾t xo¾n èc alternation of generations lu©n phiªn thÕ hÖ, xen kÏ thÕ hÖ alternative host vËt chñ chuyÓn ®æi alternative mRNA splicing t¸ch intron (tõ) mARN (theo c¸ch) chuyÓn ®æi alternative pathway of complement activation con ®−êng ho¹t ho¸ bæ thÓ chuyÓn ®æi alternative splicing t¸ch intron chuyÓn ®æi alternative stable states tr¹ng th¸i sen kÏ æn ®Þnh altitude ®é cao (tuyÖt ®èi), ®é cao trªn møc n−íc ven biÓn altitudinal zonation ph©n vïng theo ®é cao altrices chim non yÕu, kh«ng tù kiÕm måi, cÇn ch¨m sãc altruism (tÝnh) vÞ tha altruistic behavior tËp tÝnh tha måi alula thuú c¸nh, v¶y gèc c¸nh aluminium nh«m alu family hä Alu aluminum resistance kh¸ng nh«m aluminum tolerance chèng chÞu nh«m aluminum toxicity tÝnh ®éc cña nh«m alveolate (thuéc) lç tæ ong alveoli phÕ nang alveolus 1. hèc, hang, æ 2,phÕ nang 3. Lç ch©n r¨ng 4. X−¬ng r∙nh bao r¨ng 5. ®Çu èng tiÕt enzym alzheimer's disease bÖnh Alzheimer ambisexual l−ìng tÝnh amblyopia (chøng) gi¶m thÞ lùc ambosexual l−ìng tÝnh ambrosia nÊm ambrosia ambulacral groove r∙nh ch©n mót, luång ch©n mót ambulatory ®i ®−îc dïng ®Ó ®i 13
 14. amcrine cell tÕ bµo kh«ng sîi trôc alveolar (thuéc) lç tæ ong alveolar ducts èng phÕ nang alveolar gas equation c©n b»ng khÝ trong phÕ nang anal (thuéc) hËu m«n amber mutation ®ét biÕn amber ambergris long diªn h−¬ng, hæ ph¸ch x¸m ambient pressue ¸p suÊt m«i tr−êng ameiosis (sù) kh«ng gi¶m ph©n amelification (sù) t¹o men r¨ng amenorrhea (sù) mÊt kinh amenorrhoea mÊt kinh amensalism héi sinh amentia thiÓu n¨ng t©m thÇn amentiform (cã) d¹ng b«ng ®u«i sãc amentum b«ng ®u«i sãc ametabolic kh«ng biÕn th¸i american type culture collection (atcc) bé gièng chuÈn cña Mü ames test phÐp thö Ames amino acid axit amin amino acid profile d¹ng h×nh axit amin (nãi lªn chÊt l−îng protein t−¬ng øng) amino group nhãm amin aminoacid axit amin aminoacyl-trna aminoacyl-tARN aminocyclopropane carboxylic acid synthase synthaza axit carboxylic aminocyclopropan aminoglycosides aminoglycosid amitosis trùc ph©n amitotic division ph©n chia trùc ph©n ammonification (sù) amoniac ho¸ ammonium amonium, NH4 ammonization (sù) amoniac ho¸, t¹o amoniac amnesia (chøng) quªn, (chøng) mÊt trÝ nhí amniocentesis (thñ thuËt) chäc mµng èi amnion mµng èi, tói èi Amniota nhãm ®éng vËt cã mµng èi amniote (thuéc) ®éng vËt cã mµng èi amniotic cavity khoang èi amniotic ectoderm ngo¹i b× èi amniotic eggs trøng ®éng vËt cã mµng èi amniotic fluid dÞch èi amniotic folds (c¸c) nÕp mµng èi 14
 15. Amoebida bé Amip trÇn amoebocyte tÕ bµo d¹ng amÝp amoeboid (cã) d¹ng amÝp amoeboid movement vËn ®éng d¹ng amip amorphic genes gen kh«ng ®Þnh h×nh AMP viÕt t¾t cña Adenosine MonoPhosphate amphiaster thÓ hai sao, thÓ sao kÐp Amphibia líp L−ìng c− amphibians l−ìng c−, sèng nöa n−íc- nöa c¹n Amphibious võa ë c¹n, võa ë n−íc amphiblastic (thuéc) ph«i tói hai cùc amphibolic hai phÝa, hai h−íng amphibolic pathway con ®−êng hai h−íng amphicondylar hai låi cÇu chÈm amphicondylous hai låi cÇu chÈm amphicribal bundle bã ®ång t©m quanh gç amphidiploid thÓ dÞ béi kÐp amphimixis (sù) giao phèi h÷u tÝnh Amphineura líp Song kinh amphiont hîp tö amphipathic molecules (c¸c) ph©n tö l−ìng vïng (ph©n cùc vµ kh«ng ph©n cùc) amphiphilic molecules (c¸c) ph©n tö l−ìng tÝnh (−a n−íc vµ kþ n−íc) amphiphioic (thuéc) libe kÐp amphiplatyan dÑt hai mÆt amphipneustic hai kiÓu thë Amphipoda bé vá gi¸p ch©n bªn amphipodous hai kiÓu ch©n amphirhinal hai hèc mòi, hai lç mòi amphistomatal (cã) khÝ khæng ë hai mÆt amphistomatic (cã) gi¸c mót ë hai ®Çu amphistomous (cã) gi¸c mót ë hai ®Çu amphithecium vá ngoµi amphitrichous (cã) l«ng roi hai ®Çu amphitropous ®Ýnh ng−îc ampholines ampholin ampicillin ampixilin amplexicaul «m th©n amphoteric compound hîp chÊt l−ìng tÝnh ampicilline ampicillin amplexus (sù) câng ghÐp ®«i amplification (sù) nh©n béi, sao chÐp ra nhiÒu b¶n ampulla bãng, bäng, tói, nang 15
 16. ampullary (thuéc) bãng, bäng, tói, nang ampullary organ c¬ quan bãng b¬i, c¬ quan thuû tÜnh amyelinate kh«ng myelin amplicon amplicon (®¬n vÞ khuÕch ®¹i ADN) amplification khuÕch ®¹i, nh©n amplified fragment length polymorphism ®a h×nh chiÒu dµi c¸c ®o¹n khuÕch ®¹i amplimer amplime (®¬n vÞ khuÕch ®¹i ADN) amygdala 1. h¹ch h¹nh 2. amy®an amylase amylaza amylase inhibitors chÊt øc chÕ amylaza amyloid d¹ng tinh bét amyloid placques vÕt tinh bét amyloid precursor protein protein tiÒn chÊt tinh bét amylolytic (thuéc) ph©n gi¶i tinh bét, lµm tan tinh bét amylopectin amylopectin amylopectin amylpectin amylose amyloza amylum tinh bét anabiosis (tr¹ng th¸i) tiÒm sinh anabolic ®ång ho¸ anabolic pathway con ®−êng ®ång ho¸ anabolism ®ång ho¸ anabolism (hiÖn t−îng) ®ång ho¸ anabolite chÊt ®ång ho¸ anaerobe vi khuÈn yÕm khÝ anaerobe vi khuÈn kþ khÝ, vi sinh vËt kþ khÝ anaerobic yÕm khÝ anaerobic kþ khÝ, kþ oxy anaerobic respiration h« hÊp kþ khÝ anaerobic threshold trao ®æi chÊt kþ khÝ anaerobiosis ®êi sèng kþ khÝ anaesthesia mÊt c¶m gi¸c, tª anaesthetics sù g©y tª anagenesis (sù) tiÕn ho¸ loµi, t¸i sinh m«, tiÕn ho¸ tiÕn anaerobic decomposition (sù) ph©n huû yÕm khÝ anaerobic respiration h« hÊp kþ khÝ anal canal èng hËu m«n anal cerci phÇn phô hËu m«n anal character ®Æc ®iÓm giang m«n anal phase pha giang m«n, giai ®o¹n giang m«n anal spincter c¬ th¾t hËu m«n 16
 17. analog gene gen t−¬ng ®ång analogue t−¬ng ®ång analysis of development ph©n tÝch sù ph¸t triÓn analysis of variance ph©n tÝch ph−¬ng sai anamnesis 1. kÝ øc 2.tiÒn sö bÖnh anamnestic ®¸p øng nhí lÖch Anamniota nhãm ®éng vËt kh«ng mµng èi anal stage pha giang m«n, giai ®o¹n giang m«n analgesia mÊt c¶m gi¸c ®au analogous cïng chøc analogous organs c¬ quan t−¬ng ®−¬ng, c¬ quan t−¬ng tù analogy (tÝnh) cïng chøc analpierotic ph¶n øng bæ sung thªm anamniote kh«ng mµng èi anamniotic kh«ng mµng èi anamorph giai ®o¹n bÊt toµn, giai ®o¹n v« tÝnh anaphase pha sau anaphylactic shock sèc ph¶n vÖ anaphylatoxin ®éc tè ph¶n vÖ, anaphylatoxin anaphylaxis cho¸ng qu¸ mÉn anapIasia (sù) kh«ng ph©n ho¸ anapophysis mám ®èt sèng phô anapsid kh«ng hè th¸i d−¬ng Anapsida phô líp kh«ng hè th¸i d−¬ng anarthrous kh«ng khíp anatomy 1.(sù) kh«ng khíp 2. mæ x¸c anatropous (®Ýnh) ng−îc anaxial kh«ng ®èi xøng anchor cell tÕ bµo d¹ng mãc anchoveta industry c«ng nghÖ c¸ træng ë Pªru anchylosis (chøng) cøng khíp anconeal (thuéc) khuûu anconeus c¬ khuûu androconia v¶y c¸nh (con) ®ùc androcyte tÕ bµo ®ùc androdjoecious (cã) hoa ®ùc- hoa l−ìng tÝnh kh¸c gèc androecium bé nhÞ androgen androgen, kÝch tè ®ùc androgenesis (sù) sinh s¶n ®¬n tÝnh ®ùc androgynous l−ìng tÝnh andromonoecious (cã) hoa ®ùc l−ìng tÝnh cïng gèc androphore cuèng nhÞ 17
 18. androsporangium tói bµo tö ®ùc androspore bµo tö ®ùc anecdysis gian kú lét x¸c anemia (bÖnh) thiÕu m¸u anemochorous ph¸t t¸n nhê giã anemophily (tÝnh) thô phÊn nhê giã anemotaxis (tÝnh) thô phÊn nhê giã anencephalic (thuéc) tËt kh«ng n∙o anencephaly tËt kh«ng n∙o anergy (tÝnh) kh«ng dÞ øng, v« øng anesthesia mÊt c¶m gi¸c, tª aneuploid thÓ béi kh«ng chØnh aneurysm ph×nh m¹ch angioblast nguyªn bµo m¹ch angiogenesis ph¸t sinh (hÖ) m¹ch m¸u, ph¸t triÓn (hÖ) m¹ch m¸u angiogenesis sù h×nh thµnh m¹ch, sù ph¸t triÓn m¹ch angiogenesis factors nh©n tè ph¸t sinh m¹ch m¸u angiogenesis inhibitor chÊt øc chÕ ph¸t sinh hÖ m¹ch m¸u angiogenic factors nh©n tè h×nh thµnh m¹ch angiogenic growth factors (c¸c) nh©n tè sinh tr−ëng hÖ m¹ch m¸u angiogenin angiogenin angiography tim-m¹ch häc angiology m¹ch häc angiosperms nhãm thùc vËt h¹t kÝn angiostatin angiostatin angiotensin angiotensin angular divergence ®é ph©n kú gãc anima anim animal behavior tËp tÝnh ®éng vËt animal cap mò ®éng vËt animal cellulose men cellulosa ®éng vËt animal charcoal than ®éng vËt animal cognition nhËn thøc cña ®éng vËt animal electricity ®iÖn ®éng vËt animal field vïng ®éng vËt animal pole cùc ®éng vËt Animalia giíi ®éng vËt animism thuyÕt vËt linh animus anim anion anion, ion ©m anisocercal (cã) thuú v©y ®u«i kh«ng ®Òu anisogamete giao tö kh«ng ®Òu 18
 19. anisopleural bÊt ®èi xøng hai bªn anisotropy (tÝnh) bÊt ®¼ng h−íng, (tÝnh) kh«ng ®¼ng h−íng anisogamous bÊt ®¼ng giao ankylosis (chøng) cøng khíp anlage mÇm anneal (sù) g¾n, ghÐp anneal ñ, luyÖn annealing ghÐp (ADN) Annelida ngµnh Giun ®èt annual c©y mét n¨m annual growth ring vïng sinh tr−ëng annual quotas chØ sè cota n¨m annual ring vßng n¨m, vßng sinh tr−ëng annual species loµi hµng n¨m annular (thuéc) vßng, (cã) d¹ng vßng annulate (cã) vßng, (cã) ®èt annulus 1.vßng, vµnh 2.®èt khíp 3.vßng ®èt th©n 4.vßng t¬ anodontia (sù) kh«ng r¨ng anoestrus thêi kú ®×nh dôc anomaly (tÝnh) dÞ th−êng, (tÝnh) bÊt th−êng anomerist kh«ng ph©n ®èt râ rµng anonymous DNA marker chØ thÞ ADN ®ång nghÜa anorexia (chøng) ch¸n ¨n, (chøng) ¨n kh«ng ngon miÖng anorexia nervosa (chøng) biÕng ¨n tinh thÇn anosmia (sù) mÊt khøu gi¸c anoxaemia (sù) thiÕu oxy m« anoxemia (sù) thiÕu oxy m« anoxia (sù) thiÕu oxy m« anoxyblosis (sù) sèng thiÕu oxy m« Anseriformes bé Ngçng antagonism hiÖn t−îng ®èi kh¸ng antebrachium c¼ng tay, c¼ng chi antecubital tr−íc khuûu, tr−íc x−¬ng trô antenna r©u, anten antennae (c¸c) r©u, (c¸c) aten antennal (thuéc) r©u, anten antennal glands (c¸c) tuyÕn r©u antennary (thuéc) r©u, anten antennule r©u nhá, r©u I antepetalous tr−íc c¸nh trµng anteposition v trÝ bªn, v trÝ i anterior 1. phÝa tr−íc 2. phÇn tr−íc 3. ë bông 19
 20. anterior cardiac vein tÜnh m¹ch c¶nh anterior commissure in telecephalon khíp nèi tr−íc trong n∙o cïng anterograde amnesia (chøng) quªn vÒ sau anteroporterior axis trôc tr−íc sau antesepalous tr−íc l¸ ®µi anther bao phÊn anther culture nu«i cÊy bao phÊn antagonists (c¸c) sinh vËt ®èi kh¸ng anterior pituitary gland tuyÕn yªn phÝa tr−íc antheridial receptacle cuèng tói tinh, cuèng tói phÊn, cuèng tói tinh tö antherozoid tinh trïng anthesis 1. në hoa 2. thêi k× ra hoa anthocyanidins anthocyanidin anthocyanins anthocyanin anthocyanosides anthocyanosid anthogenesis (sù) sinh s¶n c« tÝnh cho hai giíi tÝnh anthophilous thÝch hoa, −a hoa, kiÕm ¨n ë hoa anthophore cuèng hoa Anthophyta 1. ngµnh thùc vËt cã hoa 2. ngµnh thùc vËt cã h¹t Anthozoa líp San h« anthracnose (bÖnh) than (thùc vËt) anthrax bÖnh than anthropogenic do ng−êi, nh©n t¹o anthropoid (cã) d¹ng ng−êi anthropomorph h×nh ng−êi anthropophyte c©y theo ng−êi, c©y gÇn ng−êi anti- auxun antiauxin, chÊt kh¸ng auxin antiangiogenesis chèng h×nh thµnh m¹ch antibiosis (sù) kh¸ng sinh antibiotic chÊt kh¸ng sinh, thuèc kh¸ng sinh antibiotic resistance (tÝnh) chÞu kh¸ng sinh, chèng kh¸ng sinh antibiotic resistance gene gen chèng kh¸ng sinh antibody kh¸ng thÓ antibody affinity chromatography s¾c ký ¸i lùc kh¸ng thÓ antibody arrays dµn kh¸ng thÓ antibody-laced nanotube membrane mµng èng nano rµng buéc kh¸ng thÓ antibody-mediated immune response ph¶n øng miÔn dÞch trung gian kh¸ng thÓ antical mÆt trªn anticoagulants chÊt chèng ®«ng tô anticoding strand sîi ®èi m∙ 20
Đồng bộ tài khoản