Thuật toán EGP và tính cách tính VAR

Chia sẻ: Thuan The Bui Jimmii | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:74

0
372
lượt xem
147
download

Thuật toán EGP và tính cách tính VAR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thuật toán EGP và tính cách tính VAR

 1. SFC SGH TMS TNA LS KI VONG 0.0771% 0.3409% 0.0368% 0.0363% DO DAO DONG 3.6226% 3.3319% 2.6646% 2.8500% V MA TRAN HPS LS_SFC LS_SGH LS_TMS LS_TNA LS_SFC 0 0 0 0 LS_SGH 0 0 0 0 LS_TMS 0 0 0 0 LS_TNA 0 0 0 0 LS_VTC 0 0 0 0 DANH MUC w1 w2 w3 w4 P1 20% 30% 20% 10% P2 30% 30% 20% 10% P3 35% 25% 20% 10% P4 25% 30% 30% 10% P5 35% 15% 10% 18% P6 20% 40% 25% 10% P7 30% 30% 15% 10% P8 20% 15% 10% 10% P9 20% 30% 30% 10% P10 20% 10% 20% 30% V-1 984.3 -123.07 -239.56 -286.33 -123.07 1079.55 -65.21 -259.17 -239.56 -65.21 1735.77 -362.68 -286.33 -259.17 -362.68 1706.62 -155.28 -182.9 -175.36 -261.55 A 2375.5 H 0.01 B 2.04 C 0.01 D 26.37 C*V-1[1] g 0.071 2.32 -0.056 5.78 0.421 11.48 0.300 6.9 0.265 4.07 h 0.05*h 0.05 A*V-1*r 6.005 0.3 526.14
 2. 285.392 14.27 8444.07 -52.587 -2.63 436.9 -86.004 -4.3 -1171.61 -152.806 -7.64 -3383.74 p1 p2 p3 g h 0.21000% 0.10000% 0.05000% 0.071 6.005 0.08325 0.07664 0.07364 -0.056 285.392 0.54304 0.22911 0.08642 0.421 -52.587 0.31068 0.36853 0.39482 0.300 -86.004 0.11935 0.21395 0.25696 0.265 -152.806 -0.05632 0.11176 0.18817 1.00000 1.00000 1.00000 MVP p1 p2 p3 PSAI 0.042% 0.056% 0.042% 0.043% DO DD 2.052% 2.365% 2.056% 2.080% LS 0.086% 0.21000% 0.10000% 0.05000% R(P) khi co rf rf 0.023% w1 20% w2 25% w3 15% w4 20% w5 10% w6 10% 20% 25% 15% sắp xếplai dmuc bien duyen khi co ts fi rr p5 ls 0.01000% do đao dong 2.175% ls 0.010% ĐƯ 0.900% 0.800% 0.700% 0.600% 0.500% LS 0.400% 0.300%
 3. ĐƯ 0.900% 0.800% 0.700% 0.600% 0.500% LS 0.400% T F 0.828% 0.023% 0.300% do dd 7.337% 0 0.200% r 0.828% 0.023% 0.100% 0.000% 0.000% 1.000% 2.000% 3.000 Dependent Variable: LS_SFC Method: Least Squares Date: 03/27/09 Time: 07:13 Sample(adjusted): 3/02/2006 2/29/2008 Included observations: 485 Excluded observations: 37 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic LS_VNINDEX 0.92 0.07 12.75 C 2.67E-05 0 0.02 R-squared 0.25 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.25 S.D. dependent var S.E. of regression 0.03 Akaike info criterion Sum squared resid 0.48 Schwarz criterion Log likelihood 991.26 F-statistic Durbin-Watson stat 1.89 Prob(F-statistic)
 4. Dependent Variable: LS_SGH Method: Least Squares Date: 03/27/09 Time: 22:17 Sample(adjusted): 3/03/2006 2/29/2008 Included observations: 474 Excluded observations: 47 after adjusting endpoints Convergence achieved after 8 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic LS_VNINDEX 0.53 0.07 7.72 C 0 0 1.35 AR(1) 0.33 0.04 7.51 R-squared 0.24 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.23 S.D. dependent var S.E. of regression 0.03 Akaike info criterion Sum squared resid 0.4 Schwarz criterion Log likelihood 1003.01 F-statistic Durbin-Watson stat 1.97 Prob(F-statistic) Inverted AR Roots 0.33 Dependent Variable: LS_TMS Method: Least Squares Date: 03/27/09 Time: 22:19 Sample(adjusted): 3/03/2006 2/29/2008 Included observations: 474 Excluded observations: 47 after adjusting endpoints Convergence achieved after 4 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic LS_VNINDEX 0.74 0.05 14.24 C 0 0 -0.29 AR(1) 0.1 0.05 2.26 R-squared 0.31 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.31 S.D. dependent var S.E. of regression 0.02 Akaike info criterion Sum squared resid 0.23 Schwarz criterion Log likelihood 1135.27 F-statistic Durbin-Watson stat 2.01 Prob(F-statistic) Inverted AR Roots 0.1
 5. Dependent Variable: LS_TNA Method: Least Squares Date: 03/27/09 Time: 22:19 Sample(adjusted): 3/03/2006 2/29/2008 Included observations: 474 Excluded observations: 47 after adjusting endpoints Convergence achieved after 8 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic LS_VNINDEX 0.53 0.06 8.58 C 0 0 -0.08 AR(1) 0.11 0.05 2.33 R-squared 0.16 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.15 S.D. dependent var S.E. of regression 0.03 Akaike info criterion Sum squared resid 0.32 Schwarz criterion Log likelihood 1055.16 F-statistic Durbin-Watson stat 2.02 Prob(F-statistic) Inverted AR Roots 0.11 Dependent Variable: LS_VTC Method: Least Squares Date: 03/27/09 Time: 22:20 Sample(adjusted): 3/03/2006 2/29/2008 Included observations: 474 Excluded observations: 47 after adjusting endpoints Convergence achieved after 10 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic LS_VNINDEX 0.42 0.07 5.85 C 0 0 -0.45 AR(1) 0.32 0.04 7.34 R-squared 0.19 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.18 S.D. dependent var S.E. of regression 0.03 Akaike info criterion
 6. Sum squared resid 0.45 Schwarz criterion Log likelihood 978.85 F-statistic Durbin-Watson stat 2.02 Prob(F-statistic) Inverted AR Roots 0.32 thuật toán EGP tai san r ngang beta psai nhieu sgh 0.3409% 0.53 0.086% sfc 0.0771% 0.92 0.069% tna 0.0363% 0.53 0.069% tms 0.0368% 0.74 0.049% vtc -0.0478% 0.42 0.095% 40 Series: LS_VNINDEX Sample 3/02/2006 2/29/2008 Observations 487 30 Mean 0.000771 Median 0.000000 Maximum 0.045013 20 Minimum -0.050010 Std. Dev. 0.019769 Skewness -0.034018 Kurtosis 2.848879 10 Jarque-Bera 0.557344 Probability 0.756788 0 -0.050 -0.025 0.000 0.025 mo hinh var voi ls ts VT N-1 r¯ σ CO FIEU VAR (1 NGÀY,5%) SFC 0.0771% 3.6226% -5.9773% SGH 0.3409% 3.3319% -5.4976% TMS 0.0368% 2.6646% -4.3966% TNA 0.0363% 2.8500% -4.7025% VTC -0.0478% 3.3979% -5.6065% mo hinh var voi danh muc
 7. σ² p r(p) 1 0.117% 0.050% 2 0.132% 0.050% 3 0.118% 0.051% 4 0.134% 0.047% 5 0.078% 0.053% 6 0.162% 0.049% 7 0.127% 0.051% 8 0.052% 0.056% 9 0.128% 0.046% 10 0.058% 0.046% ß w*ß η w^2*η p1 20% 0.53 10.6062% 0.086% 0.00342% 25% 0.92 22.9798% 0.069% 0.00429% 20% 0.53 10.6347% 0.069% 0.00275% 10% 0.74 7.4373% 0.049% 0.00049% 25% 0.42 10.6031% 0.095% 0.00592% 62.261% 0.017% p2 30% 15.909% 0.008% 30% 27.576% 0.006% 20% 10.635% 0.003% 10% 7.437% 0.000% 10% 4.241% 0.001% 65.798% 0.018% p3 35% 18.5609% 0.0105% 25% 22.9798% 0.0043% 20% 10.6347% 0.0027% 10% 7.4373% 0.0005% 10% 4.2412% 0.0009% 63.854% 0.019% p4 25% 13.2578% 0.005% 30% 27.5757% 0.006% 30% 15.9520% 0.006% 10% 7.4373% 0.000% 5% 2.1206% 0.000% 66.3434% 0.018% p5 35% 18.561% 0.010% 15% 13.788% 0.002%
 8. 10% 5.317% 0.001% 18% 13.387% 0.002% 22% 9.331% 0.005% 60.384% 0.019% he so sharp r(p) rf sharp σ(p) p1 0.1167% 1.7895% 0.0111% 5.9029% p2 0.1316% 1.8704% 6.4430% p3 0.1184% 1.8679% 5.7454% p4 0.1338% 1.8877% 6.5012% p5 0.0778% 1.8203% 3.6652% vnindex 0.0771% 1.9769% 3.3386% he so jensen rp¯ rp thuc te T
 9. VTC P1 -0.0478% w1 20% 3.3979% w2 25% w3 20% w4 10% w5 25% LS_VTC 0 0 0 0 0 w5 ls kv 25% 0.1167% 10% 0.1316% 10% 0.1184% 5% 0.1338% 22% 0.0778% 5% 0.1622% 15% 0.1274% 45% 0.0524% 10% 0.1276% 20% 0.0582% r ngang 0.0771% -155.28 0.3409% -182.9 0.0368% -175.36 0.0363% -261.55 -0.0478% 1091.48 B*V-1*r- 0.45 1.86 7.26 -1.48 0.38 11.11 -1.01 7.91 -2.91 6.98 B*V-1*[1] 0.04 367.76 158.38 0.24
 10. 917.46 7526.61 11.42 1823.79 -1386.88 -2.1 1096.56 -2268.17 -3.44 646.2 -4029.94 -6.11 MVP r 0.086% PSAI 0.042% p4 p5 p6 p7 0.18000% 0.01000% 0.11000% 0.03000% 0.08145 0.07124 0.07724 0.07244 0.45743 -0.02774 0.25765 0.02934 0.32646 0.41586 0.36327 0.40534 0.14515 0.29136 0.20535 0.27416 -0.01048 0.24929 0.09648 0.21873 1.00000 1.00000 1.00000 p4 p5 p6 p7 0.050% 0.047% 0.043% 0.045% 2.237% 2.175% 2.064% 2.119% 0.18000% 0.01000% 0.11000% 0.03000% phsai 0.0381% lskv 0.21964500% 20% 10% 10% p9 p7 p3 p10 0.01500% 0.030% 0.050% 0.06000% 2.159% 2.11941% 2.07996% 2.067% 0.015% 0.030% 0.050% 0.060% ĐƯỜNG CML Row 112
 11. ĐƯỜNG CML Row 112 00% 1.000% 2.000% 3.000% 4.000% 5.000% 6.000% 7.000% 8.000% ĐỘ DD hso beta dolech chuan nhieu dolechchuan cua ts Prob. ti le rr he thong trong tong rr 0 0.99 r ngang 0 0.04 -4.08 -4.06 162.48 0 ERB_sfc 0
 12. hso beta dolech chuan nhieu dolechchuan cua ts ti le rr he thong trong tong rr Prob. 0 r ngang 0.18 0 0 0.03 ERB_sgh -4.22 -4.19 72.94 0 hso beta dolech chuan nhieu dolechchuan cua ts Prob. ti le rr he thong trong tong rr 0 0.77 0.02 r ngang 0 0.03 -4.78 -4.75 ERB_tms 106.51 C_ 0
 13. hso beta dolech chuan nhieu dolechchuan cua ts ti le rr he thong trong tong rr Prob. r ngang 0 0.94 0.02 ERB_tna 0 0.03 -4.44 -4.41 44.13 0 hso beta dolech chuan nhieu dolechchuan cua ts ti le rr he thong trong tong rr Prob. 0 0.65 r ngang 0 0 0.03 -4.12 ERB_vtc
 14. -4.09 54.6 0 psai vnindex 0.039% rf 0.023% ERB ((rj-rf)/psai)*beta tu so beta^2/nhieu 0.01 197.0249% 197.0249% 328.68 0 72.4031% 269.4280% 1230.48 0 10.2888% 279.7168% 411.77 0 20.9381% 300.6549% 1129.54 0 -31.6988% 268.9561% 189.85 100 -1.65 VAR(1 NGAY,VT,5%,) -5.98 -5.5 -4.4 -4.7 -5.61
 15. var( 1 ngay,5%) var(1 ngay,vt,5%) var(1nam,5%) var(1nam,vt,5%) -0.000822 -0.082163 -1.558941 -155.894091 -0.000824 -0.082370 -1.562854 -156.285422 -0.000847 -0.084732 -1.607685 -160.768520 -0.000780 -0.077971 -1.479391 -147.939097 -0.000881 -0.088111 -1.671781 -167.178098 -0.000812 -0.081216 -1.540963 -154.096312 -0.000841 -0.084138 -1.596407 -159.640702 -0.000931 -0.093050 -1.765502 -176.550152 -0.000752 -0.075158 -1.426013 -142.601330 -0.000763 -0.076265 -1.447020 -144.701999 σ²(I) σ² σ 0.0391% 0.03202% 0.02 0.0350% 0.02 0.0349% 0.02 0.0356% 0.02 0.0331% 0.02
 16. 2.5643% deu thuc thi tot 3.1044% 2.4069% 3.1626% 0.3266%
 17. P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 30% 35% 25% 35% 20% 30% 20% 30% 25% 30% 15% 40% 30% 15% 20% 20% 30% 10% 25% 15% 10% 10% 10% 10% 18% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 22% 5% 15% 45% 5 PSAI DODAODONG 0 2.2315% 0 2.2343% 0 2.2661% 0 2.1738% 0 2.3109% 0 2.2186% 0 2.2582% 0 2.3747% 0 2.1342% 0 2.1499% 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 18. p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 0.22000% 0.01500% 0.06000% 0.22000% 0.24000% 0.30000% 0.07000% 0.08385 0.07154 0.07424 0.08385 0.08505 0.09 0.07 0.57158 -0.01347 0.11496 0.57158 0.62866 0.8 0.14 0.30542 0.41323 0.38956 0.30542 0.29491 0.26 0.38 0.11075 0.28706 0.24836 0.11075 0.09355 0.04 0.24 -0.07160 0.24165 0.17289 -0.07160 -0.10216 -0.19 0.16 1.00000 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 0.058% 0.047% 0.043% 0.058% 0.063% 0.083% 0.042% 2.414% 2.159% 2.067% 2.414% 2.519% 2.887% 2.057% 0.22000% 0.01500% 0.06000% 0.22000% 0.24000% 0.30000% 0.07000% p14 mvp p2 p6 p15 p16 p4 0.07000% 0.086% 0.10000% 0.11000% 0.13000% 0.15000% 0.18000% 2.057% 2.052% 2.056% 2.064% 2.094% 2.140% 2.237% 0.070% 0.086% 0.100% 0.110% 0.130% 0.150% 0.180%
 19. 0.92 0.03 psai 0.099% la rr fi he thong 0.04 psai 0.132% la tong rr cua cphieu 0.033% rr he thong ong trong tong rr 25.172% 0.0771%
 20. 0.53 0.03 psai 0.086% la rr fi he thong 0.03 psai 0.112% la tong rr cua cphieu 0.026% rr he thong ong trong tong rr 23.649% 0.3409% 0.01 0.74 0.02 psai 0.049% la rr fi he thong 0.03 psai 0.071% la tong rr cua cphieu 0.022% rr he thong ong trong tong rr 31.142% 0.0368% 0
Đồng bộ tài khoản