intTypePromotion=3

Thuật toán phân lớp Bayes và vấn đề xác định ngưỡng phân lớp trong máy tìm kiếm.

Chia sẻ: Bút Màu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
58
lượt xem
9
download

Thuật toán phân lớp Bayes và vấn đề xác định ngưỡng phân lớp trong máy tìm kiếm.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuật toán phân lớp Bayes và vấn đề xác định ngưỡng phân lớp trong máy tìm kiếm. Từ vựng này dùng với nghĩa ban đầu là Người lái tàu, tay lái, thuyền trưởng, phi công, thống đốc hay chính phủ. Nó được sử dụng cho nhiều chủ đề quan trọng và ngày một chuyên biệt hóa dưới các khái niệm mới như hệ thích nghi, hệ phức tạp, lý thuyết hệ phức tạp, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ năng động, lý thuyết thông tin, tổ chức học, lý thuyết hệ thống toán học, vận trù học, mô phỏng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật toán phân lớp Bayes và vấn đề xác định ngưỡng phân lớp trong máy tìm kiếm.

  1. Líp Vi tÝnh ThÓ thao Ph¸p luËt Søc khoÎ V¨n hãa X· héi Tæng TËp HuÊn luyÖn 261 108 57 69 157 150 802 KiÓm tra 30 138 193 196 115 148 920 Tæng sè 391 246 250 265 272 298 1722 P Vi tÝnh ThÓ thao Ph¸p luËt Søc kháe V¨n hãa X· héi R Vi tÝnh 130 ThÓ thao 85 53 Ph¸p luËt 193 0 Søc kháe 195 0 1 V¨n hãa 3 112 X· héi 148 0 0 P1 =(130/754 + 53/53 +0+0+112/113+0)/6=0,36 R1=(130/130+ 53/138+0/193+0/196+112/115+0/148)/6=0,39
  2. P Vi tÝnh ThÓ thao 1 Søc kháe V¨n hãa X· héi R Vi tÝnh 130 ThÓ thao 11 126 1 Ph¸p luËt 37 126 3 27 Søc kháe 12 103 77 4 V¨n hãa 115 X· héi 3 145 P2 =(130/190+126/126+126/126+103/103+115/199+145/176)/6=0,85 R2=(130/130+126/138+126/203+103/196+115/115+145/148)/6=0,84
  3. Líp Vi tÝnh ThÓ thao Ph¸p luËt Søc khoÎ V¨n hãa X· héi Tæng TËp HuÊn luyÖn 261 108 57 69 157 150 802 KiÓm tra 352 500 173 409 500 500 2434 Tæng sè 613 608 230 478 657 650 3236 P Vi tÝnh ThÓ thao Ph¸p luËt Søc kháe V¨n hãa X· héi R Vi tÝnh 252 12 88 ThÓ thao 191 219 90 Ph¸p luËt 173 Søc kháe 14 210 85 V¨n hãa 100 146 94 160 X· héi 130 100 60 210 P3 =(252/443 + 219/475 +0/100+210/364+146/146+210/806)/6=0,48 R3=(252/352 + 219/500 +0/173+210/409+146/500+210/500)/6=0,40 P Vi tÝnh ThÓ thao Ph¸p luËt Søc kháe V¨n hãa X· héi R Vi tÝnh 263 21 68 ThÓ thao 182 218 30 70 Ph¸p luËt 86 87 Søc kháe 22 293 94 V¨n hãa 112 227 82 79 X· héi 83 60 4 353 P4 =(263/445 + 218/456 +86/144+293/379+227/257+353/751)/6=0,63 R4=(263/352 + 218/500 +86/174+293/409+227/500+353/500)/6=0,59

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản