intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực hành định giá cổ phiếu Phần 3

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

153
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luồng tiền ngoài hoạt động bao gồm: các CF thu từ việc ngừng hoạt động, thu chi bắt thường, luồng tiền đầu tư vào các chi nhánh không liên quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành định giá cổ phiếu Phần 3

 1. Ph−¬ng ph¸p chiÕt khÊu dßng tiÒn 4-35 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 2. Bµi tËp 4-36 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 3. §Þnh gi¸ cæ phiÕu theo luång tiÒn (DCF) • Ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ theo DCF dùa trªn nguyªn t¾c c¬ b¶n nhÊt lμ −íc tÝnh gi¸ trÞ tÊt c¶ c¸c luång thu nhËp tù do mμ tæ chøc ph¸t hμnh sÏ thu ®−îc trong t−¬ng lai vμ quy chóng vÒ gi¸ trÞ hiÖn t¹i b»ng c¸ch chiÕt khÊu c¸c luång thu nhËp nμy theo mét møc l·i suÊt chiÕt khÊu thÝch hîp. • XÐt trªn ph¹m vi toμn c«ng ty, luång tiÒn kh«ng ®−îc gi÷ l¹i ®Ó ®Çu t− gäi lμ luång tiÒn tù do sö dông: Luång tiÒn tù do sö dông = Doanh thu - Chi phÝ - §Çu t− Luång tiÒn tù do trª n mét cæ phiÕu P=∑ (1 + k ) t 4-37 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 4. Ph−¬ng ph¸p chiÕt khÊu luång tiÒn • Nguyªn lý: Gi¸ trÞ DN ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch hiÖn t¹i ho¸ c¸c luång tiÒn tù do mμ DN dù kiÕn thu ®−îc trong t−¬ng lai theo mét tû lÖ chiÕt khÊu t−¬ng øng víi møc ®é rñi ro mμ DN ph¶i g¸nh chÞu. • Luång tiÒn (CF) # Luång tiÒn tù do (FCF)? • CF: Ph¶n ¸nh dßng tiÒn (ra/vμo) cña DN • FCF: Luång tiÒn tù do thÓ hiÖn kh¶ n¨ng s½n cã ®Ó tr¶ cho c¸c nhμ ®Çu t− vμ chñ nî sau khi nh÷ng nhu cÇu ®Çu t− kinh doanh ®· ®−îc tho¶ m·n (Free and available). 4-38 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 5. Dßng tiÒn tù do (FCF) • FCFE: Lμ dßng tiÒn cßn l¹i sau khi trõ ®i c¸c kho¶n chi phÝ ho¹t ®éng, thanh to¸n l·i vay vμ thanh to¸n nî, cïng tÊt c¶ c¸c kho¶n chi tiªu vèn kh¸c. • FCFF: Lμ dßng tiÒn cßn l¹i sau khi trõ c¸c kho¶n chi phÝ ho¹t ®éng vμ thuÕ. FCFF còng ®−îc hiÓu lμ tæng c¸c dßng tiÒn mÆt ®èi víi tÊt c¶ c¸c nhμ ®Çu t− vμo DN bao gåm: cæ ®«ng, chñ nî vμ cæ ®«ng −u ®·i. 4-39 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 6. TÝnh FCFE (c«ng thøc chung) Doanh thu (Revenues ) - Chi phÝ ho¹t ®éng (Operating Expenses ) = EBITDA (Thu nhËp tr−íc thuÕ, l·i, khÊu hao) - KhÊu hao = EBIT - ThuÕ = Thu nhËp rßng (Net Income) + KhÊu hao (DA - Depreciation & Amotization ) = Dßng tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh - Chi tiªu vèn(Capital Expenditure ) - Thay ®æi vèn l−u ®éng ( Working capital change) = FCFE ( Free cashflows to Equity ). 4-40 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 7. ý nghÜa cña FCFE vµ FCFF • FCFE: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc cña 1 cæ phiÕu (M« h×nh FCFEDM) ∞ FCFE t P(E) = ∑ t =1 ( + k ) t 1 • FCFF: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc cña h·ng (M« h×nh DCF) ∞ FCFFt P(F) = ∑ t =1 ( + WACC) t 1 4-41 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 8. M« h×nh 1 giai ®o¹n • FCFE: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc cña 1 cæ phiÕu (M« h×nh FCFEDM) ∞ FCFE FCFE FCFE (1+ g) P(E)= ∑ t = 1 = 0 t =1 (1+ k) t k -g k -g • FCFF: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc cña h·ng (M« h×nh DCF) ∞ FCFFt FCFF0 (1 + g ) P(F) = ∑ = t =1 ( + WACC ) 1 t (WACC - g ) 4-42 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 9. M« h×nh 2 giai ®o¹n n FCFE t ⎡ FCFE n +1 1 ⎤ P(E) = ∑ +⎢ × n⎥ t =1 ( + k ) ⎣ (k - g ) (1 + k ) ⎦ t 1 n FCFFt ⎡ FCFFn +1 1 ⎤ P(F) = ∑ +⎢ × t =1 ( + WACC ) 1 t ⎣ (WACC - g ) (1 + WACC)n ⎥ ⎦ 4-43 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 10. VÝ dô: NSC 4-44 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 11. VÝ dô: HAP 4-45 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 12. C¸c b−íc trong m« h×nh DCF • B−íc 1: Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng DN trong qu¸ khø - TÝnh FCFF trong qu¸ khø ®Ó dù ®o¸n FCFF trong t−¬ng lai - FCFF kh«ng tÝnh c¸c luång tiÒn ngoμi ho¹t ®éng - Luång tiÒn ngoμi ho¹t ®éng bao gåm: c¸c CF thu tõ viÖc ngõng ho¹t ®éng, thu chi bÊt th−êng, luång tiÒn ®Çu t− vμo c¸c chi nh¸nh kh«ng liªn quan… - Dù ®o¸n xu h−íng, so s¸nh víi c¸c DN kh¸c cïng ngμnh - Ph©n tÝch t×nh h×nh tμi chÝnh DN (®Æc biÖt lμ kh¶ n¨ng thanh to¸n, c¸c tû lÖ sinh lêi…) 4-46 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 13. C¸c b−íc trong m« h×nh DCF • B−íc 2: ¦íc tÝnh t×nh h×nh ho¹t ®éng cña DN trong t−¬ng lai - C¸c chØ tiªu cÇn −íc tÝnh: møc t¨ng tr−ëng, tØ suÊt hoμn vèn ®Çu t−… 1. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña DN 2. Dù tÝnh tiÒm n¨ng cña DN trong t−¬ng lai 3. −íc tÝnh c¸c kho¶n môc liªn quan ®Õn tÝnh FCFF cña DN 4-47 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 14. C¸c b−íc trong m« h×nh DCF • B−íc 3: X¸c ®Þnh tû lÖ chiÕt khÊu WACC = ke(E/(E+D+PS))+kd(D/(E+D+PS))+kps(PS/(E+D+PS)) ke: chi phÝ vèn chñ së h÷u; E: Gi¸ trÞ thÞ tr−êng cña vèn CP kd : chi phÝ nî sau thuÕ; D: gi¸ trÞ thÞ tr−êng cña tæng sè Nî kps : chi phÝ cæ phiÕu −u ®·i; PS: Gi¸ trÞ thÞ tr−êng cña cæ phiÕu −u ®·i 4-48 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 15. §¸nh gi¸ chiÕn l−îc cña c«ng ty • SWOT • Ph©n tÝch ngμnh • C¸c cÊp ®é chiÕn l−îc cña DN • ChiÕn l−îc c¹nh tranh • C¸c gi¶ ®Þnh/kÞch b¶n 4-49 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 16. X¸c ®Þnh D, PS, E D vμ PS: TÝnh theo luång tiÒn tr¸i chñ nhËn ®−îc E: LÊy gi¸ cña cæ phiÕu cña DN t−¬ng ®−¬ng ®ang ®−îc giao dÞch trªn thÞ tr−êng. NÕu kh«ng cã, dïng ®Õn gi¸ trÞ sæ s¸ch vμ chÝnh s¸ch c¬ cÊu vèn môc tiªu cña DN ®Ó x¸c ®Þnh tû träng E/(E+D) 4-50 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 17. X¸c ®Þnh ke • M« h×nh CAPM ke = E(Ri) = Rf + βi [E(Rm) - Rf] VN hiÖn nay: Ke = L·i suÊt CP dμi h¹n (hoÆc l·i suÊt tiÕt kiÖm dμi h¹n) + % phô phÝ rñi ro thanh to¸n = Lîi suÊt phi rñi ro + % bï ®¾p rñi ro Trong ®ã: Lîi suÊt phi rñi ro = L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c 1 n¨m (3,6 th¸ng) % bï ®¾p rui ro: −íc l−îng trªn c¬ së β gi¶ ®Þnh • M« h×nh APM j=k ke = E(Ri) = Rf + ∑β (E[Rj]− R ) j=1 i f • Ph−¬ng ph¸p luång tiÒn chiÕt khÊu. • Ph−¬ng ph¸p lÊy l·i suÊt tr¸i phiÕu céng víi phÇn th−ëng rñi ro. 4-51 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 18. X¸c ®Þnh kd, kps Kd = L·i vay (1-T) K = D P PS P n 4-52 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 19. C¸c b−íc trong m« h×nh DCF • B−íc 4: −íc l−îng gi¸ trÞ liªn tôc Gi¸ trÞ hiÖn t¹i Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña cña luång tiÒn Gi¸ trÞ = luång tiÒn trong giai + sau giai ®o¹n ®o¹n dù ®o¸n cô thÓ dù ®o¸n cô thÓ 4-53 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 20. C¸c b−íc trong m« h×nh DCF • B−íc 5: TÝnh to¸n kÕt qu¶ vμ ph©n tÝch Gi¸ trÞ c«ng ty = Luång tiÒn thu nhËp tù do cña DN (FCFF) chiÕt khÊu theo chi phÝ vèn b×nh qu©n gia quyÒn (WACC) Gi¸ trÞ vèn cæ phÇn = Gi¸ trÞ c«ng ty – Gi¸ trÞ vèn vay nî Gi¸ trÞ vèn vay nî = Luång tiÒn thuéc vèn nî chiÕt khÊu theo l·i suÊt vay nî • Nh¾c l¹i c¸ch tÝnh FCFF? 4-54 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2