Thực hành định giá cổ phiếu Phần 4

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
191
lượt xem
121
download

Thực hành định giá cổ phiếu Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hạn chế của phương pháp PB: Giá trị của tài sản vô hình không được ghi nhận, điều chỉnh số liệu kế toán và sử dụng các phương pháp kế toán có thể được thực hiện, vấn đề lạm phát

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành định giá cổ phiếu Phần 4

 1. C¸c ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ kh¸c 4-63 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 2. P/B (Gi¸/Gi¸ trÞ sæ s¸ch) • P/B = (Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu)/ (Giá trị kế toán của vốn chủ sở hữu) = Giá thị trường của một cổ phiếu / Giá trị kế toán của một cổ phiếu) • Tỷ số P/B được điều chỉnh = (ROE-g)/(k-g) 4-64 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 3. P/B (Gi¸/Gi¸ trÞ sæ s¸ch) • Sö dông khi EPS ©m, lóc ®ã viÖc sö dông hÖ sè P/E kh«ng cßn ý nghÜa • Gi¸ trÞ sæ s¸ch th−êng æn ®Þnh h¬n EPS nªn khi cã sù ®ét biÕn vÒ EPS cÇn sö dông P/B • Sö dông phï hîp víi c¸c DN ngμnh dÞch vô, cã c¸c tμi s¶n cã tÝnh thanh kho¶n cao (®èi víi DN nμy gi¸ trÞ sæ s¸ch t−¬ng ®èi s¸t víi gi¸ trÞ thÞ tr−êng) • Sö dông ®èi víi DN kh«ng thÓ duy tr× sù t¨ng tr−ëng 4-65 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 4. H¹n chÕ cña ph−¬ng ph¸p P/B • Giá trị của tài sản vô hình không được ghi nhận • Điều chỉnh số liệu kế toán và sử dụng các phương pháp kế toán có thể được thực hiện • Vấn đề lạm phát 4-66 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 5. P/S (Gi¸/Doanh thu) • P/S = Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản = Giá trị thị trường của một cổ phiếu / Doanh thu của một cổ phiếu P0 (E 0 / S 0 ) × (1 − b ) × (1 + g ) = S0 k−g 4-67 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 6. P/S (Gi¸/Doanh thu) • Sö dông khi EPS ©m • Sö dông khi EPS t¨ng hoÆc gi¶m 1 c¸ch ®ét biÕn • Sö dông phï hîp khi ®Þnh gi¸ c¸c chøng kho¸n ë trong giai ®o¹n b·o hoμ, biÕn ®éng m¹nh hoÆc thu nhËp cña c«ng ty b»ng kh«ng • L−u ý: • P/S kh«ng ph¶n ¸nh sù kh¸c biÖt vÒ cÊu tróc chi phÝ gi÷a c¸c c«ng ty • Doanh thu dÔ bÞ bãp mÐo 4-68 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 7. P/CF (Gi¸/Dßng tiÒn) • P/CF CF = Lợi nhuận sau thuế + khấu hao P/CF = Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu / dòng tiền = giá trị thị trường của cổ phiếu / dòng tiền của một cổ phiếu • P/CFO CFO điều chỉnh = CFO + [(tiền lãi vay thuần * (1-thuế suất)} • P/FCFE • P/EBITDA 4-69 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 8. §Þnh gi¸ c¸c DN ®Æc biÖt 4-70 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 9. §Þnh gi¸ c¸c DN ®Æc biÖt • Doanh nghiÖp cã thu nhËp ©m • Doanh nghiÖp míi thμnh lËp vμ ho¹t ®éng • Doanh nghiÖp t− nh©n • Doanh nghiÖp dÞch vô 4-71 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 10. X©y dùng vµ sö dông c¸c m« h×nh ®Þnh gi¸ cæ phiÕu 4-72 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 11. C¸c m« h×nh • TÝnh doanh lîi, rñi ro vμ hÖ sè Bªta • TÝnh WACC • DDM 2 vμ 3 giai ®o¹n • FCFE, FCFF (Xem trong file Excel) 4-73 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 12. Thùc hµnh ®Þnh gi¸ cæ phiÕu 4-74 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 13. §Þnh gi¸ AGF 4-75 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 14. AGF 2002 2003 2004 2005 2006 TB Tỷ suất 1,33 13,21 27,30 20,56 65,48 23,84 sinh lợi 4-76 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 15. VÝ dô: §Þnh gi¸ AGF • Giả thiết đặt ra, nhà đầu tư mua và giữ các CP trong 3 năm từ đầu năm 2007 đến năm cuối năm 2009 , k=20%. Mức tăng trưởng thu nhập chung cho các Cty ngành thuỷ sản năm đầu vào WTO là g1= 20%, các năm sau khi đã ổn định là g2= 14%. • Số liệu của năm 2005 và 2006 đưa ra tham khảo mức DIV, EPS và sự tăng trưởng của những chỉ số này. Với thu nhập trên, mỗi CP thường ước tính cho năm 2009 là EPS=12.424 đ, nếu chấp nhận mức PE=17 (mức trung bình dễ chấp nhận so với mặt bằng chung của thị trường hện tại) thì giá ước tính là P2009=211.206 đ. Với mức PE=15, ta có P2009= 186.358 đ. • Với công thức tính toán trên, ta có giá hiện tại của AGF với với PE=17 là 149.268đ/cp, với PE=15 là 132.013đ/cp. 4-77 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 16. Định giá STB • Sè cæ phiÕu ®ang l−u hμnh: 442,955,516 • EPS: 1450 ®ång • ROE: 16,76% • Bªta: 0.74 • P/E = 40.34 4-78 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
 17. Th¶o luËn 4-79 NguyÔn §øc HiÓn, MBA © Bé m«n TTCK, Khoa NH-TC
Đồng bộ tài khoản