intTypePromotion=3

Thực hành hàn khí - Tập 2 - Bài 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
81
lượt xem
26
download

Thực hành hàn khí - Tập 2 - Bài 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình " Thực hành hàn hồ quang " Tập 2 nghiên cứu một cách rất hiệu quả về công nghệ hàn khí trong lĩnh vực gia công kim loại tấm cho cả giáo viên dạy nghề và học viên - Bài 3 Hàn đứng mối góc hàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành hàn khí - Tập 2 - Bài 3

  1. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp II BμI 3: hμn ®øng mèi hμn gãc Môc ®Ých: H×nh thµnh kü n¨ng hµn mèi hµn gãc ë vÞ trÝ ®øng. VËt liÖu: - KhÝ axªtylen. - KhÝ « xy. - ThÐp tÊm (3 x 30 x 150) mm: 1tÊm, (3 x 60 x 150) mm: 1 tÊm. - Que hµn phô φ 2,0 . Dông cô vµ thiÕt bÞ: - Bé dông cô hµn. - Bé b¶o hé lao ®éng. - Bé thiÕt bÞ hµn. 15 http://www.ebook.edu.vn
  2. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp II 1.C«ng t¸c chuÈn bÞ. - ChuÈn bÞ c¸c thiÕt bÞ, dông cô t−¬ng tù nh− trong bµi sö dông, b¶o d−ìng thiÕt bÞ vµ dông cô hµn khÝ (tËp I). - C¾t ph«i vµ n¾n ph¼ng. - Lµm s¹ch c¹nh hµn vµ bÒ mÆt hai tÊm ph«i. 2. Hµn ®Ýnh. - §Æt ph«i lªn ®å g¸, kÑp chÆt (hoÆc lÊy thÐp gãc lµm chuÈn dïng k×m chÕt kÑp chÆt). - Më van khÝ vµ ®iÒu chØnh ¸p suÊt khÝ «xi ë møc 2,0 kg/cm2 vµ khÝ acªtylen ë møc 0,25 kg/cm2. - Måi löa vµ ®iÒu chØnh ®Ó ®−îc ngän löa trung tÝnh. - §Ýnh hai ®iÓm ch¾c ch¾n ë hai ®Çu. - Th¸o ph«i, n¾n söa vµ hiÖu chØnh gãc. 16 http://www.ebook.edu.vn
  3. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp II 3. T− thÕ hµn. - L¾p vËt hµn lªn ®å g¸ ë vÞ trÝ th¼ng ®øng. - §Ó c¸c èng dÉn khÝ ë bªn c¹nh sao cho khi di chuyÓn má hµn kh«ng bÞ v−íng vµ ¶nh h−ëng. - CÇm má hµn sao cho phÇn th©n má hµn lµ th¼ng ®øng. 4. TiÕn hµnh hµn. - Sö sdông bÐp hµn sè 70 hoÆc 100. - Måi löa vµ ®iÒu chØnh ®Ó ®−îc ngän löa trung tÝnh. - §iÒu chØnh sao cho gãc ®é cña nh©n ngän löa (má hµn) t¹o víi h−íng ng−îc h−íng hµn mét gãc kho¶ng 750 ®ång thêi t¹o víi bÒ mÆt cña kim lo¹i ë hai bªn ®−êng hµn mét gãc nh− nhau vµ que hµn phô t¹o víi h−íng hµn mét gãc kho¶ng 450. - VÞ trÝ chÜa cña ngän löa hµn vµo gi÷a khe cña mèi ghÐp hµn. 17 http://www.ebook.edu.vn
  4. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp II - Trong qu¸ tr×nh hµn quan s¸t sù nãng ch¶y ®Òu cña c¶ hai c¹nh hµn vµ bÓ hµn, tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tèc ®é hµn hîp lý. NÕu thÊy cã hiÖn t−îng bÞ qu¸ nhiÖt ph¶i tiÕn hµnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt nh»m gi¶m l−îng nhiÖt cung cÊp vµo bÓ hµn tr¸nh hiÖn t−îng ch¶y xÖ hoÆc ch¸y thñng. 5. Lµm s¹ch vµ kiÓm tra. + Lµm s¹ch toµn bé ®−êng hµn vµ vËt hµn. + TiÕn hµn kiÓm tra c¸c yÕu tè sau: - H×nh d¹ng v¶y hµn. - Sù ®ång ®Òu cña chiÒu réng mèi hµn vµ hai c¹nh hµn. - KhuyÕt c¹nh vµ ch¶y xÖ. - Rç. 18 http://www.ebook.edu.vn
  5. Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ – tËp II phiÕu ®¸nh gi¸ Hä tªn S¶n phÈm sè §¸nh gi¸ Ngµy thùc hiÖn Thêi gian thùc hiÖn Néi dung ®¸nh gi¸ YÕu tè ®¸nh gi¸ M· ®¸nh gi¸ §iÓm Sù ®ång ®Òu chiÒu réng mèi hµn Sù ®ång ®Òu cña hai c¹nh hµn Sù ®ång ®Òu h×nh d¹ng bªn ngoµi §iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi mèi hµn Mèi Bªn ngoµi mèi KhuyÕt c¹nh hµn hµn Ch¶y xÖ Rç Sù sai lÖch vÒ chiÒu réng mèi hµn Mèi hµn th¼ng vµ ®óng vÞ trÝ Lµm s¹ch mèi Sù b¾n tãe kim lo¹i Lµm hµn vµ bÒ mÆt s¹ch Lµm s¹ch vËt hµn Thêi Thêi gian thùc gian hiÖn Tæng ®iÓm §iÓm Tæng sè ®iÓm/sè yÕu tè ®¸nh gi¸ = / = §iÓm Kho¶ng ®iÓm 100 ~ 75 74 ~ 50 49 ~ 25 D−íi 24 M· ®¸nh gi¸ A B C D 19 http://www.ebook.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản