Thực hành kỹ năng máy tính

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
202
lượt xem
97
download

Thực hành kỹ năng máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của giáo trình thực hành này là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Internet và cách thiết kế một trang Web tĩnh bằng FrontPage để tạo nền tảng cho sinh viên có thể học về lập trình Web trong các môn học sau này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp một số bài tập thực hành để sinh viên hiểu thêm về các tính năng nâng cao của MS Word, MS Excel mà thời lượng của môn học “Tin học cơ sở” chưa đủ để truyền tải hết. Trong phần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành kỹ năng máy tính

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT KHOA TOAÙN - TIN HOÏC PHAÏM QUANG HUY THÖÏC HAØNH KYÕ NAÊNG MAÙY TÍNH (Baøi Giaûng Toùm Taét) -- Löu haønh noäi boä -- Ñaø Laït 2008
 2. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH KỸ NĂNG MÁY TÍNH LỜI MỞ ĐẦU Mục tiêu chính của giáo trình thực hành này là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Internet và cách thiết kế một trang Web tĩnh bằng FrontPage để tạo nền tảng cho sinh viên có thể học về lập trình Web trong các môn học sau này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp một số bài tập thực hành để sinh viên hiểu thêm về các tính năng nâng cao của MS Word, MS Excel mà thời lượng của môn học “Tin học cơ sở” chưa đủ để truyền tải hết. Trong phần đầu, chúng tôi trình bày các kiến thức cơ bản về Internet và MS Pront Page. Trong phần còn lại, chúng tôi đưa ra các bài tập về MS Word, MS Excel, Internet và Front Page để sinh viên thực hành. Yêu cầu của giáo trình là sinh viên đã sử dụng tương đối thành thạo các tiện ích đã trình bày trong môn học “Tin học cơ sở” như MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, nhất là các thao tác định dạng.
 3. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 MỤC LỤC Phần I: GIỚI THIỆU VỀ INTERNET...................................................................................... 5 I.1. Giới thiệu Internet........................................................................................................... 5 I.1.1. Các dạng thông tin trên Internet .............................................................................. 5 I.1.2. Các dịch vụ trên Internet ......................................................................................... 5 I.1.3. Nghi thức truyền tin của Internet............................................................................. 5 I.1.4. Trình duyệt web....................................................................................................... 6 I.1.5. Các thành phần cơ bản của một trình duyệt web..................................................... 7 I.1.6. Các nút trên thanh công cụ ...................................................................................... 7 I.1.7. Lưu dữ liệu từ trang web xuống máy tính ............................................................... 7 I.2. Sử dụng Email ................................................................................................................ 8 I.2.1. Đăng ký một địa chỉ mail trên Yahoo Mail ............................................................. 9 I.2.2. Đăng nhập vào hộp thư .......................................................................................... 13 I.2.3. Giao diện của hộp thư ............................................................................................ 15 I.2.4. Soạn thảo thư và gửi đi.......................................................................................... 16 I.3. Sử dụng công cụ tìm kiếm............................................................................................ 17 Hiện nay trên Internet có một số website hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin rất hiệu quả. Ví dụ:17 I.3.1. Các mẹo tìm kiếm.................................................................................................. 17 I.3.2. Ví dụ, tìm kiếm thông tin về ô nhiễm nguồn nước với Google............................. 18 Phần II: MICROSOFT FRONTPAGE ................................................................................... 21 II.1. Giới thiệu MS Frontpage 2003.................................................................................... 21 II.1.1. Khởi động và thoát khỏi FrontPage ..................................................................... 22 II.1.2. Màn hình làm việc của FrontPage........................................................................ 23 II.1.3. Mở một Web site đã có ........................................................................................ 23 II.1.4. Đóng Web site...................................................................................................... 23 II.1.5. Lưu trang Web ..................................................................................................... 23 II.1.6. Xem nội dung của một trang web ........................................................................ 24 II.1.7. Xem danh sách các folder và các tập tin trong web site ...................................... 24 II.1.8. Xem các báo cáo về Web ..................................................................................... 24 II.1.9. Xem cấu trúc phân cấp của Web site dưới dạng cây............................................ 24 II.1.10. Xem sơ đồ liên kết của Web site........................................................................ 24 II.1.11. Xem các công việc cần làm để hoàn thành Web site ......................................... 25 II.1.12. Xem trước trang Web trong chế độ xem Page .................................................. 25 II.2. Tạo một web site ......................................................................................................... 26 II.2.1. Tạo một Web site rỗng ........................................................................................ 26 II.2.2. Thêm một trang Web vào Web site...................................................................... 26 II.2.3. Tạo trang chủ........................................................................................................ 27 II.2.4. Xóa trang web trong Web site.............................................................................. 27 II.2.5. Đưa một trang web đã có vào Web site ............................................................... 27 II.2.6. Tổ chức phân cấp các trang Web trong Web site................................................. 27 II.2.7. Lưu trang Web ..................................................................................................... 28 II.3. Định dạng web site...................................................................................................... 29 II.3.1. Nhập dữ liệu ......................................................................................................... 29 II.3.2. Định dạng màu nền, kẻ khung cho đoạn văn bản................................................. 29 II.3.3. Định dạng hoa thị (bullets), đánh số thứ tự (numberings) ................................... 29 2
 4. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 II.3.4. Sử dụng theme...................................................................................................... 30 II.3.5. Sửa đổi theme....................................................................................................... 30 II.3.6. Đặt tiêu đề cho trang web..................................................................................... 31 II.3.7. Đặt hình nền hoặc màu nền cho trang web .......................................................... 31 II.4. Chèn dữ liệu vào trang web......................................................................................... 32 II.4.1. Chèn một tập tin vào trang web. .......................................................................... 32 II.4.2. Chèn Word Ard, Autoshape, TextBox, Rectangle, Oval.... ................................. 32 II.4.3. Chèn một hình ảnh vào trang web........................................................................ 32 II.4.4. Định dạng hình ảnh .............................................................................................. 32 II.4.5. Chèn âm thanh nền vào trang web ....................................................................... 33 II.4.6. Thêm video vào trang web ................................................................................... 33 II.5. Bảng biểu..................................................................................................................... 34 II.5.1. Chèn bảng............................................................................................................. 34 II.5.2. Định dạng bảng .................................................................................................... 34 II.5.3. Trộn ô ................................................................................................................... 35 II.5.4. Tách ô................................................................................................................... 35 II.5.5. Định dạng ô .......................................................................................................... 35 II.5.6. Ví dụ:.................................................................................................................... 36 II.6. Tạo liên kết.................................................................................................................. 40 II.6.1. Thực hiện các bước sau để tạo liên kết: ............................................................... 40 II.6.2. Liên kết đến một trang Web trong Web hiện hành .............................................. 40 II.6.3. Tạo liên kết bằng cách kéo và thả ........................................................................ 41 II.6.4. Liên kết đến một trang Web trên Internet ............................................................ 41 II.6.5. Tạo bookmark ...................................................................................................... 41 II.6.6. Liên kết với bookmark trên cùng trang web ........................................................ 41 II.6.7. Liên kết tới một bookmark trong một trang web khác......................................... 41 II.6.8. Xóa một bookmark............................................................................................... 42 II.6.9. Tạo các liên kết dạng bản đồ ảnh ......................................................................... 42 II.6.10. Thay đổi, xoá liên kết......................................................................................... 43 II.7. Web Component và hiệu ứng...................................................................................... 44 II.7.1. Chèn tiêu đề trang (Page Banner) vào đầu một trang Web.................................. 44 II.7.2. Chèn Marquee ...................................................................................................... 44 II.7.3. Dùng Plug-In để chèn âm thanh, film và các dạng file khác ............................... 44 II.7.4. Link Bars (Navigation Bars, thanh di chuyển)..................................................... 45 II.8. Form ............................................................................................................................ 48 II.8.1. Các kiểu đối tượng (form field) trên form ........................................................... 48 II.8.2. Tạo Form trong FrontPage ................................................................................... 49 II.8.3. Thêm Text Box vào Form ................................................................................... 49 II.8.4. Thêm Text Area vào Form .................................................................................. 50 II.8.5. Thêm Check Box vào Form. ............................................................................... 51 II.8.6. Thêm Option Button vào Form. .......................................................................... 51 II.8.7. Thêm Drop-Down Box vào Form. ...................................................................... 51 II.8.8. Xoá trường của Form ........................................................................................... 52 II.9. Frame (Khung) ............................................................................................................ 53 II.9.1. Tạo trang sử sụng khung ...................................................................................... 54 II.9.2. Gắn các trang web với các khung ........................................................................ 54 3
 5. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 II.9.3. Tạo các liên kết trong khung nội dung................................................................. 55 II.9.4. Ví dụ:.................................................................................................................... 55 II.10. Xuất bản web site lên Internet................................................................................... 59 II.10.1. Đăng ký domain miễn phí. ................................................................................. 59 II.10.2. Đưa Web site lên domain (Up Load) ................................................................. 63 Phần III: BÀI TẬP THỰC HÀNH ...................................................................................... 69 III.1. Bài thực hành MS Word (4 tiết) ................................................................................ 69 III.1.1. Bài thực hành MS Word 1 .................................................................................. 69 III.1.2. Bài thực hành MS Word 2 .................................................................................. 70 III.1.3. Bài thực hành MS Word 3: ................................................................................. 71 III.2. Bài thực hành MS Excel (6 tiết) ................................................................................ 72 III.2.1. Bài thực hành Excel 1:........................................................................................ 72 III.2.2. Bài thực hành Excel 2:........................................................................................ 74 III.2.3. Bài thực hành Excel 3:........................................................................................ 75 III.3. Bài thực hành Internet................................................................................................ 76 III.3.1. Duyệt World Wide Web. .................................................................................... 76 III.3.2. Sử dụng thư điện tử và groups. ........................................................................... 76 III.3.3. Tìm kiếm thông tin.............................................................................................. 76 III.4. Bài thực hành MS FrontPage..................................................................................... 77 III.4.1. Bài thực hành MS FrontPage số 1 ...................................................................... 77 III.4.2. Bài thực hành MS FrontPage số 2 ...................................................................... 85 III.4.3. Bài thực hành MS FrontPage số 3 ...................................................................... 87 III.4.4. Trang Dia Diem.htm ........................................................................................... 88 III.4.5. Trang Dat Phong.htm.......................................................................................... 89 III.4.6. Trang Giai Tri.htm .............................................................................................. 90 III.4.7. Trang Am Thuc.htm............................................................................................ 91 III.4.8. Trang Trong Thanh Pho.htm............................................................................... 92 III.4.9. Trang Lich Su Va Con Nguoi.htm...................................................................... 93 4
 6. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 Phần I: GIỚI THIỆU VỀ INTERNET I.1. Giới thiệu Internet Internet là mạng nối kết hàng trăm mạng trên thế giới, liên kết các trường đại học, học viện nghiện cứu, chính phủ, các doanh nghiệp thương mại, các tổ chức và các cá nhân khác nhau. Mục đích chính của Internet là để trao đổi, chia sẻ thông tin. Tài nguyên chủ yếu trên Internet là thông tin phục vụ các nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí, thương mại...Nếu được quyền truy cập, người sử dụng Internet có thể tìm mọi thứ trên đó. I.1.1. Các dạng thông tin trên Internet • Dạng văn bản. • Dạng hình ảnh. • Dạng phim ảnh, âm thanh. • Dạng chương trình (phần mềm). • … I.1.2. Các dịch vụ trên Internet • Điện thư (e-mail). • Diễn đàn (forum). • Hội thoại mạng (chating). • Điện thoại Internet (Internet phone). • Hội nghị từ xa (TeleConference). • Chữa bệnh từ xa. • Giáo dục từ xa. • Thương mại điện tử, ... I.1.3. Nghi thức truyền tin của Internet Nghi thức truyền thông trọng tâm của Internet được gọi là TCP-IP. TCP được công bố như một chuẩn mở, không lệ thuộc bất cứ công ty nào. TCP cho phép truyền thông liên mạng qua hầu hết các máy tính và loại mạng mà không phục thuộc vào bất cứ hệ điều hành nào. 5
 7. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 I.1.4. Trình duyệt web Để sử dụng và khai thác Internet, người dùng cần sử dụng các trình duyệt web như Internet Explorer, Nestcape,…).. Trình duyệt web cho phép người sử dụng lấy thông tin từ các máy phụ vụ web. Ví dụ, dùng trình duyệt Internet Explorer để duyệt website trường Đại học Đà Lạt. 6
 8. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 I.1.5. Các thành phần cơ bản của một trình duyệt web Thanh thực đơn Địa chỉ của trang Web đang truy xuất. Có thể gõ trực tiếp địa chỉ của trang Web muốn duyệt vào đây Thanh công cụ I.1.6. Các nút trên thanh công cụ • Back: Di chuyển tới trang trước. • Forward: Di chuyển tới trang kế. • Stop: Dừng hành động đang thực hiện. • Refresh: Làm cho trình duyệt lấy và trình bày lại trang web. • Home: Trang bắt đầu của trình duyệt. • Search: Công cụ tìm kiếm thông tin trên trang Web. • Favorites: Lưu trữ những website ưa chuộng. • History: Lưu trữ tất cả các trang web đã từng truy xuất. I.1.7. Lưu dữ liệu từ trang web xuống máy tính • Lưu trang Web: File Save As. • Lưu hình ảnh trên trang: Nhấp phải chuột trên hình cần lưu chọn Save Picture As. 7
 9. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 • Lưu hình nền trên trang: Nhấp phải chuột trên bất kỳ vị trí nào trên trang (Không chứa ảnh và liên kết) chọn Save Background As. • Nội dung của một trang hay hình thông qua liên kết: Nhấp phải chuột trên liên kết chọn Save Target As. • Đánh dấu những trang ưa thích: Favorites Add to Favorites … • Hành động tải thông tin trên mạng xuống máy tính (nối mạng) của người sử dụng được gọi là download. I.2. Sử dụng Email Để phân biệt được các thành viên khác nhau đang sử dụng dịch vụ mail, hai địa chỉ mail (mail address) sẽ không được trùng tên với nhau. Mỗi địa chỉ mail được cấp thường có một mật khẩu để truy xuất. Sau đây là một số địa chỉ mai miễn phí: • Yahoo! Mail: http://www.mail.yahoo.com • Hotmail: http://www.hotmail.com • GMail: http://www.gmail.google.com • … Ví dụ: một người mở một hộp thư tên là thuhang trong hệ thống mail yahoo là thuhang@yahoo.com 8
 10. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 I.2.1. Đăng ký một địa chỉ mail trên Yahoo Mail Chọn Sign Up Now (Sign Me Up) để đăng ký 9
 11. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 • Chọn loại hộp thư Hộp mail phải trả tiền Hộp mail miễn phí • Nhập các thông tin về hộp mail cần đăng ký: First Name, Last Name: Tên, Họ. Gender: Giới tính. Yahoo! ID: Tên hộp mail. Password: Mật khẩu. Security question, Your Answer: Câu hỏi và trả lời để đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu. Birthday: ngày, tháng, năm sinh. Zip/Postal Code: Mã quốc gia. Industry: Lĩnh vực công việc. Title: Công việc. Specialization: Chuyên ngành. 10
 12. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 Nhập các chữ “X?” vào vào ô Enter the code shown . … 11
 13. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 • Chọn nút I Agree để kết thúc quá trình đăng ký. • Đăng ký tài khoản thành công. 12
 14. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 I.2.2. Đăng nhập vào hộp thư Nhập tên của hộp thư vào ô Yahoo ID. Nhập password của hộp thư vào ô Password. Kíck Sign In 13
 15. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 14
 16. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 I.2.3. Giao diện của hộp thư • Inbox: Chứa tất cả các thư nhận được (từ nơi khác gởi tới). • Draft: Thư đã soạn thảo nhưng chưa gởi. • Sent: Chứa lại bản sao những thư đã được gửi đi. • Trash (deleted): thư bị xoá. Kích vào Inbox để đọc các thư do người khác gửi tới. 15
 17. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 Khi xem thư, có thể chọn Reply để trả lời. I.2.4. Soạn thảo thư và gửi đi. • Chọn Compose. To: Địa chỉ email của người nhận. 16
 18. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 Subject: Chủ đề thư. Cc, Bcc: Địa chỉ những người khác muốn gửi đồng thời. Gửi kèm file. • Chọn Attachments. Chọn file cần gởi kèm….. • Sau khi soạn thảo thư xong nhấn nút Send để gửi thư đi. I.3. Sử dụng công cụ tìm kiếm Hiện nay trên Internet có một số website hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin rất hiệu quả. Ví dụ: • http://www.altavista.com • http://www.google.com • http://www.yahoo.com Để thực hiện tìm kiếm, ta phải nhập từ khóa cần tìm. Kết quả thường là một danh sách các trang Web. Nếu bạn đã thấy liên kết tới trang có nội dung mong muốn thì có thể nhấp chuột vào liên kết để duyệt tới trang. I.3.1. Các mẹo tìm kiếm • Dùng các toán tự luận lý: AND, OR, NOT. • Dùng dấu (+) và dấu (-) để biểu diễn ý bao hàm hay loại trừ khi tìm kiếm. VD: +anorexia -bulimia 17
 19. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 • Dùng dấu ngoặc kép “ ” cho các cụm từ để bảo đảm phải tìm thấy chính xác cụm từ đó. • Dùng chữ thường để tìm cho cả chữ thường lẫn chữ hoa. I.3.2. Ví dụ, tìm kiếm thông tin về ô nhiễm nguồn nước với Google Kết quả: 18
 20. Bài giảng Thực Hành Kỹ Năng Máy Tính Phạm Quang Huy – 6/2008 Kết quả tìm kiếm có thể được trình bày ở nhiều trang. Khi đó có thể chọn “Tìm nội trong kết quả” để lọc bớt kết quả. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản