intTypePromotion=1

Thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị để làm tốt hơn nhiệm vụ đảng viên

Chia sẻ: Nangthothubon_vn20 Nangthothubon_vn20 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
23
lượt xem
0
download

Thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị để làm tốt hơn nhiệm vụ đảng viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định 76 của Bộ Chính trị ngày 15-6-2000 “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (QĐ-76) là một chủ trương quan trọng, giúp các cấp uỷ đảng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý đảng viên, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đa số đảng viên đang công tác thấy rõ trách nhiệm về giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị để làm tốt hơn nhiệm vụ đảng viên

  1. Thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị để làm tốt hơn nhiệm vụ đảng viên Trần Nguyễn Quy định 76 của Bộ Chính trị ngày 15-6-2000 “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (QĐ-76) là một chủ trương quan trọng, giúp các cấp uỷ đảng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý đảng viên, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đa số đảng viên đang công tác thấy rõ trách nhiệm về giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nhiều cấp uỷ đảng nơi đảng viên công tác và nơi đảng viên cư trú đã nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, nội dung Quy định, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cấp uỷ thực hiện và coi trọng việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. QĐ-76 có ý nghĩa chính trị trước mắt và lâu dài, góp phần giáo dục, nâng cao chất lượng và quản lý tốt đội ngũ đảng viên đang công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của Đảng. 59 đảng bộ trực thuộc Trung ương báo cáo có 95,3% đảng viên được giới thiệu về liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú. Trong đó, có 40 đảng bộ đã giới thiệu trên 95% đảng viên; các đảng bộ tỉnh Thái Bình, Tuyên Quang, Gia Lai, Đắc Nông, Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương và Khối cơ quan Kinh tế Trung ương giới thiệu trên 99%. Hầu hết các chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú tiếp nhận, bố trí sinh hoạt và có đánh giá, nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú của đảng viên được giới thiệu, trong đó số được đánh giá xếp loại tốt đạt 62,75%; chưa tốt là 0,97% so với tổng số đảng viên đã tiếp nhận. Thực hiện QĐ-76 đã tạo điều kiện cho đảng viên gần gũi nhân dân, khắc phục những biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của dân nơi cư trú, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ người đảng viên; góp phần củng cố mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân. Đa số đảng viên đang công tác nhận thức được nội dung, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác xã hội, quy ước của thôn, xóm, buôn, bản, làng, tổ dân cư nơi cư trú.
  2. Đảng viên được cấp ủy nơi cư trú cung cấp thông tin về tình hình khu dân cư, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ địa phương và nhân dân nơi cư trú, giúp đảng viên nắm được thực tiễn ở cơ sở, những khó khăn, thuận lợi, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm cơ sở để đảng viên đóng góp thiết thực vào hoạt động của chi bộ, đảng bộ nơi cư trú; tăng cường mối quan hệ, giúp nhau làm tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người trong lĩnh vực công tác. Thực hiện QĐ-76 góp phần nâng cao trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nghĩa vụ công dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên. Nhiều cấp uỷ bổ sung, hoàn thiện thủ tục giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú, điều chỉnh hình thức tổ chức, phương thức quản lý, bố trí thời gian sinh hoạt, từng bước đổi mới nội dung và chất lượng sinh hoạt định kỳ của đảng viên. Phần lớn cấp uỷ đảng nơi đảng viên công tác và nơi đảng viên cư trú lập sổ theo dõi, phân công cấp ủy viên phụ trách và tăng cường trao đổi nắm tình hình đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên đang công tác. Kết quả thực hiện QĐ-76 là một trong những cơ sở để tổ chức đảng đánh giá chất lượng đảng viên sát hơn, làm căn cứ xét khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, hương ước của làng, tổ dân cư; góp ý với cấp ủy đảng cơ sở nơi cư trú về xây dựng tổ chức đảng, công việc chung của địa phương và thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú với chi bộ, đảng uỷ cơ sở nơi công tác là những nội dung quan trọng trong việc tự phê bình, đánh giá tư cách, kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên hằng năm. Nhiều đảng viên đã chủ động xin ý kiến nhận xét của chi uỷ nơi cư trú để bổ sung vào nội dung kiểm điểm của mình trước chi bộ nơi đang công tác. Nội dung nhận xét của chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú về đảng viên đang công tác có tác dụng thiết thực trong việc nhận xét đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm; làm cơ sở cho việc xét khen thưởng, kỷ luật, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ của nhiều cấp uỷ - nơi đảng viên đang công tác. Kết quả giới thiệu và tiếp nhận đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú tuy đạt nhiều kết quả nhưng vẫn chưa đồng đều trong các tổ chức đảng. Gần 5% đảng viên thuộc diện giới thiệu nhưng chưa được giới thiệu về chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú và trên
  3. 33% đảng bộ chưa có nhận xét đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Hình thức tổ chức, nội dung sinh hoạt và sự phối hợp giữa cấp uỷ nơi đảng viên công tác với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân của một số cấp uỷ chưa đáp ứng yêu cầu. Phần lớn đảng viên giới thiệu về được cấp uỷ nơi cư trú tổ chức sinh hoạt riêng theo địa bàn dân cư. Tuy nhiên, còn một số thành phố, quận, thị xã, đảng viên được giới thiệu về có số lượng đông nhưng chưa được chia theo chi bộ trên địa bàn dân cư để tiện sinh hoạt. Nhiều chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt theo quy định và tổ chức cho đảng viên sinh hoạt hai kỳ trong năm. Song, vẫn còn không ít chi bộ nội dung sinh hoạt chưa đi vào những trọng tâm về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vấn đề nổi lên trên địa bàn dân cư; về nhận xét đánh giá đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân và vận động gia đình xây dựng gia đình văn hoá; có nơi còn yêu cầu đảng viên “giữ mối liên hệ” bàn chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ nơi cư trú...; tổ chức cho đảng viên sinh hoạt chưa theo định kỳ, thường tổ chức vào các ngày lễ, tết hoặc kết hợp việc quyên góp các quỹ tại địa phương; có nơi tổ chức cho đảng viên sinh hoạt mỗi năm một lần. Theo báo cáo của 59 đảng bộ, còn khoảng 15-20% tổng số đảng viên được giới thiệu chưa sinh hoạt đầy đủ theo quy định, có nơi số đảng viên vắng mặt không có lý do tới 30% trong tổng số đảng viên vắng mặt, làm hạn chế chất lượng sinh hoạt. Không ít cấp uỷ theo dõi việc giới thiệu và tiếp nhận đảng viên chưa chặt chẽ; nhận xét, đánh giá, kiểm tra đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú chưa thường xuyên, nền nếp, chưa trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của cấp uỷ, trong sinh hoạt chi bộ nơi đảng viên công tác. Nguyên nhân là do một số cấp uỷ, nhất là cấp uỷ cơ sở và một bộ phận đảng viên chưa nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung QĐ-76 của Bộ Chính trị; chưa chủ động đề ra biện pháp chỉ đạo thực hiện cụ thể; coi nhẹ việc kiểm tra, đôn đốc, chậm sơ kết rút kinh nghiệm. Còn một bộ phận cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên công tác và nơi đảng viên cư trú chưa triển khai tốt việc phối hợp thực hiện, nhất là việc quản lý, kiểm tra và đánh giá đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú. Số lượng đảng viên thuộc diện giới thiệu theo QĐ-76 gần 1 triệu, lại tập trung ở thành phố, thị xã, khu công nghiệp lớn nên những đảng bộ phường, thị trấn, xã tiếp nhận đảng viên về quá đông, có nơi trên 500 đảng viên, gặp khó khăn khi tổ chức thực hiện Quy định.
  4. Qua thực hiện QĐ-76 bước đầu rút ra một số kinh nghiệm:Một là, các cấp uỷ đảng phải coi trọng việc tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung QĐ-76, chủ động đề ra biện pháp, kế hoạch chỉ đạo thực hiện Quy định tới các tổ chức đảng và đảng viên để nhận thức đúng và tự giác thực hiện. Hai là, quy định hình thức tổ chức, thời gian sinh hoạt phù hợp, thường xuyên đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng viên đang công tác theo QĐ-76; xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp uỷ nơi đảng viên công tác với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, đánh giá đảng viên có ý nghĩa quyết định đến chất lượng thực hiện QĐ-76. Ba là, các cấp uỷ đảng phải thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp uỷ trực thuộc; coi trọng việc sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương nơi làm tốt, uốn nắn nơi làm chưa tốt, bảo đảm thực hiện nền nếp Quy định.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2