intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng chơi game trực tuyến (game online) của học sinh tại 3 trường trung học cơ sở ở Hà Nội năm 2009

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

93
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GameOnline (GO) là loại hình giải trí khá phổ biến của giới trẻ nhưng có nhiều tác động tiêu cực tới đời sống xã hội. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về hiểu biết, thái độ, và hành vi chơi GO của HS 03 trường trung học cơ sở tại Hà Nội. Thiết kế mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi tự điền, mẫu nghiên cứu gồm 980 HS khối 7, 8 và 9 (47,4% nam). Kết quả: 69,5% HS đạt hiểu biết chung về GO gồm giờ chơi/ngày, ảnh hưởng tích cực khi chơi hợp lý; ảnh hưởng khi chơi quá mức và các quy định khi chơi. Đa số HS chơi để giải trí, hoặc do GO hấp dẫn, để kết bạn, hoặc để có những cảm giác không có trong đời thực, hoặc để kiếm tiền. 81,5% HS đã từng chơi GO, trong đó có 23,2% chơi quá mức. Địa điểm chơi chủ yếu là ở nhà (70,3%) vào buổi tối hoặc khuya. Có 64% HS chưa nhận được lời khuyên ngừng chơi GO, nhưng 82% HS cho biết sẽ tham gia hoạt động ngoại khóa thay vì chơi GO hay 69,4% sẽ cố gắng tiếp thu khi nhận được lời khuyên về chơi GO. Rõ ràng, tỷ lệ chơi GO ở học sinh là khá cao và cần thiết phải tìm hiểu các yếu tố dẫn đến hành vi chơi GO của HS và các biện pháp làm giảm những tác động không mong muốn của GO.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng chơi game trực tuyến (game online) của học sinh tại 3 trường trung học cơ sở ở Hà Nội năm 2009

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Thöïc traïng chôi game tröïc tuyeán<br /> (game online) cuûa hoïc sinh taïi 3 tröôøng<br /> trung hoïc cô sôû ôû Haø Noäi naêm 2009<br /> Nguyeãn Hoaøng Giang (*), Ñoã Traø My(**),<br /> Löông Minh Taân (***), Leâ Thò Kim AÙnh(****)<br /> <br /> GameOnline (GO) laø loaïi hình giaûi trí phoå bieán cuûa giôùi treû nhöng coù nhieàu taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi ñôøi<br /> soáng xaõ hoäi. Baøi baùo trình baøy keát quaû nghieân cöùu veà hieåu bieát, thaùi ñoä, vaø haønh vi chôi GO cuûa HS<br /> 03 tröôøng trung hoïc cô sôû taïi Haø Noäi. Thieát keá moâ taû caét ngang söû duïng boä caâu hoûi töï ñieàn, maãu<br /> nghieân cöùu goàm 980 HS khoái 7, 8 vaø 9 (47,4% nam). Keát quaû: 69,5% HS ñaït hieåu bieát chung veà GO,<br /> goàm giôø chôi/ngaøy, aûnh höôûng tích cöïc khi chôi hôïp lyù; aûnh höôûng khi chôi quaù möùc vaø caùc quy ñònh<br /> khi chôi. Ña soá HS chôi ñeå giaûi trí, hoaëc do GO haáp daãn, ñeå keát baïn, hoaëc ñeå coù nhöõng caûm giaùc<br /> khoâng coù trong ñôøi thöïc, hoaëc ñeå kieám tieàn. 81,5% HS ñaõ töøng chôi GO, trong ñoù coù 23,2% chôi quaù<br /> möùc. Ñòa ñieåm chôi chuû yeáu laø ôû nhaø (70,3%) vaøo buoåi toái hoaëc khuya. Coù 64% HS chöa nhaän ñöôïc<br /> lôøi khuyeân ngöøng chôi GO, nhöng 82% HS cho bieát seõ tham gia hoaït ñoäng ngoaïi khoùa thay vì chôi<br /> GO hay 69,4% seõ coá gaéng tieáp thu khi nhaän ñöôïc lôøi khuyeân veà chôi GO. Roõ raøng, tyû leä chôi GO ôû<br /> HS laø khaù cao vaø caàn thieát phaûi tìm hieåu caùc yeáu toá daãn ñeán haønh vi chôi GO cuûa HS vaø caùc bieän<br /> phaùp laøm giaûm nhöõng taùc ñoäng khoâng mong muoán cuûa GO.<br /> Töø khoùa: GameOnline; chôi Game quaù möùc; hieåu bieát, thaùi ñoä, haønh vi, hoïc sinh phoå thoâng.<br /> <br /> Gameonline situational assessment among<br /> secondary school students in Ha Noi, 2009<br /> Nguyen Hoang Giang(*), Do Tra My(**),<br /> Luong Minh Tan(***), Le Thi Kim Anh(****)<br /> <br /> Background: Gameonline (GO) is a popular kind of entertainment for adolescents but it also brings<br /> negative impacts to social life. This study is aimed to characterize knowledge, attitudes and behavior<br /> of GO players who are students of three secondary schools in Ha Noi. Design: A cross-sectional<br /> descriptive study of 980 students at the 7th, 8th and 9th grade (47.4% of male students aged 12 -14<br /> years) with a self-administered questionnaire. Findings: 69.5% of students had general knowledge<br /> of GO, including playing duration/day, pros and cons, and rules for GO players. Most of students<br /> played GO for relaxation, making more friends, having virtual feelings, or making money… 81.5% of<br /> students have ever played GO, of whom 23,2% were found to have over-playing. GO was mainly<br /> played at home, in the evening or late at night. While 64% of students did not receive any advice of<br /> stopping GO from family members or friends, 82% of students thought of joining extra-curricular<br /> activities (if any) instead of GO and 69.4% of students showed their intention of changing behavior<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2011, Soá 20 (20)<br /> <br /> 17<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> on GO upon receiving relevant advice. Conclusion: Prevalence of GO playing is quite high among<br /> secondary school students. It is important to identify factors related to their GO playing behavior<br /> and develop practical solutions for limiting disadvantages of GO.<br /> Key words: GameOnline, knowledge, attitude, behavior, secondary school.<br /> <br /> Taùc giaû<br /> (*)<br /> <br /> CN. Nguyeãn Hoaøng Giang - Nghieân cöùu vieân Khoa nghieân cöùu Y teá coäng coäng, Vieän chieán löôïc vaø chính saùch<br /> Y teá, Boä Y teá.<br /> <br /> (**)<br /> <br /> CN. Ñoã Traø My - Nghieân cöùu vieân Khoa nghieân cöùu Kinh teá y teá, Vieän chieán löôïc vaø chính saùch y teá, Boä Y teá.<br /> <br /> (***)<br /> <br /> CN. Löông Minh Taân - Caùn boä Trung taâm Soáng vaø Hoïc taäp vì Moâi tröôøng vaø Coäng ñoàng.<br /> <br /> (****)<br /> <br /> Ths. Leâ Thò Kim AÙnh - Giaûng vieân Boä moân Dòch teã - Thoáng keâ, Tröôøng Ñaïi hoïc Y teá Coâng coäng<br /> <br /> 1. Ñaët vaán ñeà<br /> GameOnline (GO) ñöôïc xem laø moät trong<br /> nhöõng ngaønh coâng nghieäp giaûi trí phaùt trieån nhaát theá<br /> giôùi hieän nay. Ñaây laø loaïi hình giaûi trí loâi cuoán giôùi<br /> treû vôùi nhieàu tính naêng haáp daãn, ña daïng. Tuy nhieân,<br /> GO cuõng mang ñeán khoâng ít taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi<br /> ñôøi soáng xaõ hoäi. ÔÛ nhieàu nöôùc chaâu AÙ, nghieän<br /> Internet vaø GO ñang trôû thaønh moät trong nhöõng vaán<br /> ñeà y teá coâng coäng noåi coäm. Taïi Haøn Quoác, naêm<br /> 2006, Chính phuû ñaõ öôùc tính khoaûng 210.000 treû em<br /> (2,1% ñoä tuoåi 6-19) caàn ñöôïc ñieàu trò nghieän GO vaø<br /> internet [10]. Cuõng taïi Haøn Quoác, khoaûng 80% treû<br /> caàn ñöôïc ñieàu trò baèng caùc lieäu phaùp taâm lyù vaø 20 24% caàn ñöôïc ñieàu trò taïi beänh vieän [6]. Taïi Trung<br /> Quoác, khoaûng 10 trieäu treû (13,7% giôùi treû) ñöôïc<br /> chuaån ñoaùn laø nghieän GO [15].<br /> Taïi Vieät Nam, tyû leä ngöôøi duøng Internet naêm<br /> 2005 laø 10,7%, ñeán naêm 2006 tyû leä naøy laø 17,5%<br /> [2]. Theo thoáng keâ cuûa Trung taâm Internet Vieät<br /> Nam, coù khoaûng 25% daân soá duøng Internet vaøo naêm<br /> 2009 vaø ñeán 2010 laø 28% [1]. Ñieàu tra quoác gia veà<br /> Vò thaønh nieân (VTN) vaø thanh nieân Vieät Nam naêm<br /> 2003 cho thaáy khoaûng 17,3% VTN vaø thanh nieân<br /> (14-25 tuoåi) ñaõ töøng söû duïng Internet. Moät ñieàu<br /> ñaùng löu yù laø thanh thieáu nieân söû duïng Internet laøm<br /> phöông tieän giaûi trí nhö taùn gaãu hoaëc chôi caùc loaïi<br /> game (61,4%) nhieàu hôn laø ñeå tìm kieám thoâng tin<br /> hay phuïc vuï cho muïc ñích hoïc taäp [3]. Caùc coâng<br /> trình nghieân cöùu veà Internet, GO vaø nhöõng vaán ñeà<br /> söùc khoûe lieân quan coøn khaù haïn cheá taïi Vieät Nam,<br /> <br /> 18<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 7.2011, Soá 20 (20)<br /> <br /> thöïc traïng vaø aûnh höôûng cuûa GO vaãn chöa ñöôïc nhìn<br /> nhaän cuï theå. Vì vaäy, nghieân cöùu (NC) "Tìm hieåu<br /> thöïc traïng chôi GO vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng tôùi tình<br /> traïng chôi GO quaù möùc cuûa hoïc sinh (HS) moät soá<br /> tröôøng trung hoïc cô sôû (THCS) taïi Haø Noäi naêm<br /> 2009" - ñaõ ñöôïc tieán haønh.<br /> Nghieân cöùu nhaèm moâ taû hieåu bieát, thaùi ñoä vaø<br /> haønh vi ñoái vôùi vaán ñeà chôi GO vaø moät soá yeáu toá lieân<br /> quan ñeán tình traïng chôi GO quaù möùc cuûa hoïc sinh<br /> (HS) trung hoïc cô sôû taïi Haø Noäi naêm 2009. Vôùi 4<br /> muïc tieâu cuï theå (i) moâ taû hieåu bieát chung veà chôi<br /> GO; (ii) moâ taû thaùi ñoä veà vieäc chôi GO; (iii) moâ taû<br /> haønh vi chôi GO; (iv) xaùc ñònh tæ leä chôi GO quaù<br /> möùc vaø moät soá yeáu toá lieân quan cuûa HS trung hoïc<br /> cô sôû taïi Haø Noäi.<br /> <br /> 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> Nghieân cöùu söû duïng thieát keá caét ngang phaân tích<br /> treân ñoái töôïng HS khoái lôùp 7, 8, 9 (töông öùng ñoä tuoåi<br /> 12-15) taïi 3 tröôøng THCS Leâ Ngoïc Haân (Quaän Hai<br /> Baø Tröng), Giaûng Voõ (Quaän Ba Ñình) vaø Taân Mai<br /> (Quaän Hoaøng Mai), Haø Noäi. Côõ maãu ñöôïc tính theo<br /> coâng thöùc öôùc löôïng tyû leä vôùi heä soá thieát keá ñöôïc<br /> choïn laø 2 vaø döï kieán 10% ñoái töôïng khoâng tham gia,<br /> côõ maãu toaøn boä laø 1050 HS, trong ñoù tröôøng THCS<br /> Giaûng Voõ laø 627 HS, THCS Leâ Ngoïc Haân laø 259<br /> HS, vaø THCS Taân Mai laø 165 HS.<br /> Coâng cuï nghieân cöùu laø boä caâu hoûi phaùt vaán töï<br /> ñieàn ñaõ ñöôïc thieát keá saün. Boä caâu hoûi naøy ñöôïc tham<br /> khaûo töø caùc nghieân cöùu tröôùc ñaây vaø xaây döïng döïa<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> theo caùc chæ soá töông öùng vôùi muïc tieâu cuï theå ñaõ ñeà<br /> ra cuûa nghieân cöùu [5][8][10][17]. Boä caâu hoûi goàm<br /> ba phaàn chính:<br /> Phaàn 1: Nhoùm caâu hoûi veà haønh vi chôi GO:<br /> Nhoùm caùc caâu hoûi veà haønh vi chôi game cuûa caùc em<br /> HS ñaõ töøng chôi GO trong voøng moät thaùng gaàn nhaát<br /> bao goàm nhöõng thoâng tin chính nhö tieàn söû chôi<br /> game, ñòa ñieåm chôi, möùc ñoä chôi… Nhöõng caâu hoûi<br /> naøy seõ giuùp nghieân cöùu ñöa ra thöïc traïng chôi GO<br /> cuõng nhö tình traïng chôi "GO quaù möùc" ôû HS THCS.<br /> Döïa vaøo thôøi gian chôi GO moät ngaøy, nhöõng HS<br /> chôi tôùi treân 3 giôø moät ngaøy seõ ñöôïc xaùc ñònh laø chôi<br /> GO tôùi quaù möùc.<br /> <br /> Keát quaû ñaùnh giaù hieåu bieát cuûa hoïc sinh veà chôi<br /> GO cho thaáy coù 69,5% HS coù hieåu bieát ñaït veà GO.<br /> Trong ñoù, hieåu bieát veà giôø chôi GO hôïp lyù moãi ngaøy<br /> Baûng 1. Ñaëc ñieåm ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> <br /> Phaàn 2: Nhoùm caâu hoûi veà hieåu bieát vaø thaùi ñoä<br /> cuûa HS ñoái vôùi GO: Phaàn caâu hoûi veà hieåu bieát veà<br /> GO seõ thu thaäp nhöõng thoâng tin cô baûn lieân quan<br /> ñeán hieåu bieát chung cuûa HS veà GO theo caùc nhoùm<br /> thoâng tin nhö: quy ñònh chôi GO, aûnh höôûng cuûa<br /> chôi GO, chôi GO quaù möùc… Ñaây laø nhöõng kieán thöùc<br /> ñôn giaûn, ñöôïc thieát keá phuø hôïp vôùi ñoái töôïng laø HS<br /> THCS trong nghieân cöùu.<br /> Phaàn 3: Nhoùm caâu hoûi veà caùc yeáu toá lieân quan<br /> ñeán tình traïng chôi GO quaù möùc ôû HS: Nhoùm caùc<br /> caâu hoûi ñöôïc thieát keá ñeå tìm hieåu caùc yeáu toá lieân<br /> quan ñeán tình traïng chôi GO quaù möùc cuûa caùc em<br /> HS nhö: Yeáu toá gia ñình: caùc moái quan heä gia ñình,<br /> söï quan taâm trong gia ñình, söï quaûn lyù cuûa cha meï<br /> ñoái vôùi vieäc chôi GO; yeáu toá baïn beø, thaày coâ: caùc<br /> moái quan heä, söï quan taâm chia seû; möùc ñoä tham gia<br /> caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa…<br /> Ñoái töôïng tham gia nghieân cöùu laø HS THCS<br /> (
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2