intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng hài lòng người bệnh đến khám chữa bệnh ngoại trú tại khoa Khám bệnh bệnh viện Phú Nhuận 6 tháng đầu năm 2020

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

12
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng hài lòng người bệnh đến khám chữa bệnh (KCB) ngoại trú tại khoa khám bệnh và xác định những thuận lợi, khó khăn trong trong cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại khoa khám bệnh của bệnh viện quận Phú Nhuận năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng hài lòng người bệnh đến khám chữa bệnh ngoại trú tại khoa Khám bệnh bệnh viện Phú Nhuận 6 tháng đầu năm 2020

 1. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | trình phoûng vaán. 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng Thực trạng hài lòng người bệnh đến khám chữa bệnh sau khi thu thaäp ñöôïc kieåm tra, laøm saïch, maõ hoaù vaø 2.3. Thieát keá nghieân cöùu: Moâ taû caét ngang nhaäp baèng phaàn meàm Epidata 3.1, xöû lyù thoáng keâ ngoại trú tại khoa Khám bệnh bệnh viện Phú Nhuận 6 baèng phaàn meàm Stata 11, thoáng keâ moâ taû vôùi tyû leä %, thoáng keâ suy luaän vôùi kieåm ñònh 2. 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu tháng đầu năm 2020 2.4.1. Côõ maãu 2.7. Ñaïo ñöùc nghieân cöùu: Nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa Lê Minh Söû duïnThi g coân,gHoàng 1 Đức thöùc tính Quyền côõ maã 2 , Tô u cho moä t tyûThị Thu Hà leä ñeå 3 phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân xaùc ñònh soá hoä gia ñình coù baø meï coù con döôùi 5 tuoåi: cöùu vaø ñoái töôïng nghieân cöùu. Thoâng tin ñöôïc hoaøn TÓM TẮT toaøn baûo maät vaø keát quaû chæ ñöôïc söû duïng cho muïc p 1 P ñích nghieân cöùu. Đặt vấn đề: Nghiên N Z 2cứux nhằm mô 2 tả thực trạng hài lòng người bệnh đến khám chữa bệnh (KCB) 1 px ngoại trú tại khoa khám bệnh và xác định những thuận3.lợi, 2 Keákhó t quaûkhăn trong trong cung cấp dịch vụ khám Vôùichữa bệnh Z = 1,96 (öùngngoại vôùi = trú tạip =khoa 0,05), khám= bệnh 0,37 [3], 0,14 của bệnh viện quận Phú Nhuận năm 2020. tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø Phương choái traûpháp: lôøi, cuoáiNghiên cứu cuøng côõ maã u laø mô tả gia 409 hoä cắtñình coù conkết hợp 3.1. ngang địnhKieá n thöùcvàcuûđịnh lượng a baø meï veà Nghiên tính. caùch chocứu treû định aên/ döôùi 5 tuoåi. lượng sử dụng số liệu thứ cấp về hài lòng của người buù ñuù bệnhng khi bò tieâ trong 2 uquý chaûđầu y năm 2020, và nghiên cứu2.4.2. định Caù tính phỏng ch choï n maãvấn u: sâu lãnh đạo bệnh viện, nhân viên tổ quản lý chất lượng bệnh viện và Choï người bệnh. Phân tích nđịnh lượng theo bộ tiêu chí đánh giá hài lòng người bệnh ngoại trú của Bộ n maã u nhieà u giai ñoaï Y tế,Giai và phân tích định tính theo chủ đề, làm rõ các kết quả định lượng. ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: Hoø Kếta quả: Bình-mieà Đa nphần Baéc,người Haø Tónh – Mieà dân đếnnKCB Trungngoại vaø Kieâtrú n tại Khoa Khám bệnh đều hài lòng về bệnh viện tỷ Giang- Mieàm Nam; lệ 90,63%, với điểm trung bình chung cho 5 tiêu chí đánh giá là 4,62. Điểm trung bình của nhóm Hình 1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ câuGiai hỏi ñoaï caonnhất 2: moãthuốc i tænh choï nhómn ngaã u nhieâ thái độ nứng 3 xaõxử, baonăng lực chuyên môn của nhân viên y tế và kết quả buù ñuùng khi bò tieâu chaûy phaân theo ñòa dö goàm xaõ noâng thoân, thaønh thò (thò traán/phöôøng) vaø khoù cung cấp dịch vụ. Điểm trung bình thấp nhất thuộc nhóm(n=409) cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ khaên (mieàn nuùi/haûi ñaûo): toång 9 xaõ; người bệnh. Tổng điểm trung bình giữa người bệnh sửNhaä dụng n xeùBHYT t: Gaàn và80%không baø meïsửcoùdụng kieán BHYT thöùc ñuùcóng sự veà Giai ñoaï n 3: moã chênh lệch không đáng kể. i xaõ choï n 46 hoä gia ñình coù caù c h cho treû aê n /buù khi bò tieâ u chaû y , tyû leä baø meï ôû con döôùi 5 tuoåi, choïn ngaãu nhieân hoä gia ñình ñaàu mieàn nuùi coù kieán thöùc ñuùng veà caùch cho treû buù/aên khi Khuyến tieâ nghị: u, sau ñoù Bệnh löïa choï n caùviện c hoäPhú Nhuận gia ñình tieápcần đầu theo, tư nâng theo cấp, bò tieâ sửa u chaû chữa y chieá vàleämở m tyû caorộngnhaátcơvôùsở vật chất, i 83,9%, sau hạ ñoù phöông tầng, nhằm phaùp cải laø “coå ng lieà thiện n coåntin niềm g”.và sự hài lòng của ngườiñeán mieà n nuùi vaø thaáp nhaát laø ôû noâng thoân vôùi 74,3%. bệnh. Baûng 1. Lyù do khoâng cho treû aên buù bình thöôøng khi bò Từ 2.5. khóa:Phöông phaùp,khám hài lòng, kyõ thuaä t thubệnh chữa thaäp soá lieäu trú, Bệnh viện Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh ngoại tieâu chaûy (n=409) Boä coâng cuï: Phieáu phoûng vaán ñöôïc xaây döïng vaø Thaønh Noâng Mieàn nuùi Toång chænh söûa sau khi coù thöû nghieäm taïi Thaïch Thaát, Haø Noäi. Noäi dung thò thoân Out-patient’s satisfaction at the Department of n % n % n % n % p Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu: Ñieàu tra vieân Ngöôøi khaùc khuyeân 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7 Examination phoû ofcoù con ng vaán tröïc tieáp caùc baø meï Phu döôùi 5Nhuan tuoåi. hospital in the first six Sôï treû beänh naëng 5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1 0,006 theâm months of Sai soá vaø khoá 2020 ng cheá sai soá: Sai soá do ngöôøi cung caáp thoâng tin boû soùt hoaëc coá tình sai thöïc teá, ñeå haïn Nhaän xeùt: Veà lyù do khoâng cho treû aên buù bình cheá sai soá, ñieàu tra vieân ñöôïc taäp huaán kyõ, coù kinh thöôøng khi bò tieâu chaûy, gaàn 10% ngöôøi ñöôïc phoûng Le Minh nghieä Thigiao m trong 1 , Hoang Duc tieáp. Sau khiQuyen keát thuùc, phoû 2 To nThi g vaáThu n, Ha 3 vaán cho raèng treû bò naëng theâm neáu tieáp tuïc cho aên/buù ñieàu tra vieân kieåm tra laïi phieáu ngay ñeå khoâng boû bình thöôøng, trong ñoù, ngöôøi daân ôû noâng thoân chieám SUMMARY soù t thoâng tin. Giaùm saùt vieân kieåm tra phieáu khi keát tyû leä cao nhaát vôùi 12,1%, gaáp gaàn 4 laàn so vôùi thaønh thuùc ñeå kòp thôøi phaùt hieän sai soá vaø boå sung kòp thôøi. thò. Coù 1,7% ngöôøi khoâng cho treû aên/buù bình thöôøng Introduction: The study aims to assess the of out-patient’ssatisfaction at the Department of do ngöôøi khaùc khuyeân. Söï khaùc bieät naøy coù yù nghóa Tạp chíTaï Y ptếchí Y teácộng, Công CoângSố coä56 ng,tháng 3.2017, Soá 43 09/2021 15
 2. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | mothers being Examination able in the to detect some Department severe signs of Phu of Examination, diarrhea Nhuananddistrict ARI wasHospital low. Only in6.6% of mothers the first six month recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of of 2020. mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ knowledge Method: about prevention Cross-sectional studyof applying diarrhea and mixARI in urban method. was betterdata Secondary thanof that of mothers patient’s in rural and satisfaction in the mountain regions. first six month of 2020. Qualitative study applied in-depth interviews with hospital leaders, hospital Keywords: quality Diarrhea, management acute team respiratory staff, infections, and patients. knowledge,data Quantitative underwas 5-year-old analysed child. and compared with the patient’s satisfaction standards of the Vietnamese Ministry of Health. Qualitative data was coded and interpreted by themes. Taùc giaû: Results: The majority of people who went to outpatient care at the Faculty of Examination were 1. Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi satisfied with Email:the hospital (90.63%, the mean score of service quality is 4.63). The highest mean thangtcyt@gmail.com score 2. belongs to the dimesion of Behavior, professional capacity of health workers and results of Cuïc phoøng choáng HIV/AIDS – Boä Y teá Email: longmoh@yahoo.com service provision. The lowest mean score belongs to the dimension of infrastructure, facilities and instrument. 3. The mean CNYTCC4 score naêm hoï between c 2015-2016, Vieäof service n ñaø quality o taïo Y hoï c döï phoøamong the ng vaø Y teá coânpatients using g coäng, tröôø ng Ñaïhealth insurance i hoïc Y Haø Noäi Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com and not using health insurance has a negligible difference. 4. Boä Y teá Recommendations: Phu Nhuan trantuananh2000@yahoo.com Email: dducthien@yahoo.com, Hospital needs to upgrade and expand the facilities and infrastructure in order to improve patient’s confidence and satisfaction. Keywords: satisfaction, outpatient care, Phu Nhuan Hospital, Ho Chi Minh City Tác giả: 1. Ñaët vaán ñeà naêm 2014. Töø ñoù coù theå ñöa ra moät soá khuyeán nghò 1 T ng ạ h c Y tế Công cộng, ộ phuø hôïp vaøo coâng taùc truyeàn thoâng phoøng choáng 2 Tieâ nhu chaûny vaøh nhieãhm khuaån, Th n hoâ nhhaáphố treû em nhcaùc beänh nhieãm khuaån cho treû em trong giai ñoaïn p caáp ôû Chí laø hai beänh coù tyû leä maéc vaø töû vong cao nhaát ôû nhöõng hieän nay. nöôùc ñangn Y phaùt ctrieåh nc. ÔÛ nöôù n tộcc ta,Th 80% nhtöûphố vong doChí tieâu nh, Th nh phố Chí nh chaûy xaûy ra ôû treû em döôùi 2 tuoåi, bình quaân 1 treû döôùi 2. Phöông phaùp nghieân cöùu 5 I. tuoå ĐẶT i moã i naêmĐỀ VẤN maéc töø 0,8-2,2 ñôït tieâu chaûy, öôùc ạt c nh th nh t n t ng t ng tính haøng naêm coù 1100 tröôøng hôïp töû vong [6], [5]. 2.1. Ñòa ñieåm vaø thôøi gian nghieân cöùu Veàh NKHH, hộ trung ng bình c ngmoãiphát naêm tmoätnñöùnh a treûcmaécc4-9 n công tác ch c c h ch nh n laà ngn, tyû leängtöû vong c ng do cNKHH , chieá c m áp1/3ng (30-35%) nh c so nNghieâcnt cöùu ñöôï n cnhthöïtcchieäncácvaøo naê nhm 2014n taïng i3 vôùi töû vong chung [1], [4]. Tyû leä maéc vaø töû vong cuûa tænh: Hoøa Bình, Haø Tónh vaø Kieân Giang, ñaïi dieän cho c n ng t ng công tác há ch nh h ng t h n n h ng c ng nh hai beänh naøy raát cao nhöng hoaøn toaøn coù theå haïn cheá 3 mieàn Baéc, Trung, Nam cuûa Vieät Nam. chng caùchc chuûcñoänhg phoø baè tạng traù nhnh taùcnnhaâạ ncgaâng c nnh nh y beä c th n ch t ng ch n cạnh vaø xöû lí kòp thôø ph h n th n phát t n i khi bò beä n h. Ñeå phoø n g choá n g 1beänh, t Ch t 2.2. Ñoá i töôï n g nghieâ n cöù , công tác t ch c, t n h th c h n h ạt u ngöôøi daân noùi chung vaø ngöôøi chaêm soùc treû noùi rieâng phaûing chn thöùc ñaàtếy tác coù kieá ñuû veàộng phoøngến beäh ngchc xöû nh vaø caù ộngCaùchbaø meïátcoùh con döôùng ing 5 tuoåi. nh c n lyù ngkhi treû bònhmaéc beä ngnh ñeåc giaûạ mhtyû leä maé ngc cvaø töûng vong. t ng c ạt c ết ph h p Chính vì lyù do ñoù , chuù n g toâ i thöï c hieä n nghieâ n cöù u : c các th c t n, g p nh n ác nh coù ccon Laø caù c baø meï nh c th ánh g á c h Tieâ u chuaå n löï a choï n : nhdöôù ngi “Kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi veà 5 tuoåi, coù tinh thaàn minh maãn, töï nguyeän, hôïp taùc traû phoøchng choáng tieâ nhu chaûny vaø nhieã ng nh m khuaåtế nc hoânghaácp pcaáp lôøinphoûngt vaá n ntạ. t n h các h ạt ộng c tính ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam”, vôùi t ến nh n ng c ch t ng nh n Ch t T ng nh ng n , ng nh tế t muïc tieâu moâ taû kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi Tieâu chuaån loaïi tröø: Tinh thaàn khoâng minh maãn 5 tuoåc i veà nh phoøncố g ng g choá t unchaûhy vaøthnhieã ng tieâ n cácn hoaëcngkhoânch c hm khuaå c th ánh g á nh g coù maët taïi hoä gia ñình trong thôøi gian t hoâ ch haátp ôû ng,treû em chính taïi moä ách t soác vuøng/mieà ng,n Vieäh t nNamc nghieâchí hácn cöùunhhoaë,c tkhoângng töï ,nguyeä ánhng, hôï á thông h p taùc trong quaù 14 16 Taïp chí Y teá Tạp Coâng coä tế Công ng, 3.2017, cộng, Soá 4309/2021 Số 56 tháng
 3. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | trình 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng ng phoû c ngngvaán. nh hách h ng c n th ết saunhkhing thuạthaä t p ñöôï tạ c kieå h m tra, hálaøm saïnh ch, maõnhhoaù vaø n hách 2.3. n nghieâ Thieát keá t n201 cöùu:,Moâ ánh g át ngang taû caé ch t ng nhaä h p baèhng nphaà n meàm Epidata 6 tháng n 3.1, 2020xöû lyù thoáng keâ baèng phaàn meàm Stata 11, thoáng keâ moâ taû vôùi tyû leä nh n h ng c ng nh c 2 thoá ácng keâ nhsuyộtluaäốn th n m ñònh h2. h n t ng 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu %, vôùi kieå t nh th ng n, t ng g công tác n ng c h ng c ng nh ánh g á hCôõ maãng 2.4.1. u c ng nh th Các ến2.7.háÑaïcho ñöùc nghieâ nh ngn cöù ạ u:t Nghieâ tạ nh cöùu ñöôï há c nh n ng ộ công c ánh g á th tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå nh nh n h h n 6 tháng n phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân nh c ộ Y tế 1 xaùc ñònh soá hoä gia ñình coù baø meï coù con döôùi 5 tuoåi: 2020 cöù u vaø ñoái töôïng nghieân cöùu. Thoâng tin ñöôïc hoaøn nh n h h nt c nh toaøn baûo maät vaø keát quaû chæ ñöôïc söû duïng cho muïc p 1 P ñích 2. ĐỐInghieâ n cöùu. VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯỢNG n t ến Nn, Z ng x t 2 2 n t ng t ng 1 px công tác g t 2 nh n ch các nh n 2.1.3.Địa Keát điểm quaû nghiên cứu: Bệnh viện Phú t ến t =n1,96 Vôùi Z tạ (öùTh ng vôùnh i =phố 0,05), p = Chí 0,37 [3], nh,= 0,14 Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø ố choáing traû lôøi,nh cuoánh i cuønn g côõến há409 hoä gia ng maãu laø ñình coùhconn 2.2.3.1. Kieágian Thời n thöùcthu cuûathập baø meïsốveàliệu: caùch tháng cho treû8aêntới / 1000 döôùi 5 tuoå t i. nh 2 nt ạc t n t c ng buù ñuùng khi bò tieâu chaûy tháng 9 năm 2020 g 2.4.2. thông Caùthch choï n n maã , cu: ng n T n 2.3. Đối tượng thu thập thông tin: Choï S nn maã h ut,nhieà h u giainñoaï c n ông c, ng nh nh ng á cá th c p tạ nh n th c c nh nh n h , n ố h ng Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: h n h át n 2020 1 0a Bình-mieà Hoø 000 ng n Baécg, áp 3 nh – Mieàn Trung Haø Tónh n T nvaø Kieâ nh,n Giang- Mieà t 50 ng nh há ng ạ t , g p, mnh Nam; Thạnh, n 1, n nh nh nh n c hông c h tế, ng Hình 1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ nGiai c ñoaïnn2:tích h ôn n 2 62 , g moãi tænh choïn ngaãu nhieân 3 xaõ bao 2 th buù g ñuùngh ng khinbòc tieâu chaûy phaân theo ñòa dö 0 mph goà xaõ ng noâng thoâ 1 n, thaøh nh thò (thò t ng ố nh nng) vaønkhoù traán/phöôø (n=409) khaê n (mieà h n 190 ng n nuù i /haû 2 i ñaûo): toång 9 xaõ; T ng ố g ng nh 100, ố t ng ngh n c nh tính nh ạ nh Nhaän xeùt: Gaàn 80% baø meï coù kieán thöùc ñuùng veà t ngñoaï Giai ố n 3:t moã hái xaõngchoïạn t46 hoä1000 gia ñình 1 00 coù n, cán ộ n ch t ng, cán ộ h caùch cho treû aên/buù khi bò tieâu chaûy, tyû leä baø meï ôû con tdöôù ng i ạ5 ttuoå/i,ng choïn ngaãuh nhieâ ngn20 hoä giat cñình p cñaàu/ hán nuùi coù kieá mieà nhnnh thöùcn ñuù ngngạveàt caùch cho treû buù/aên khi tieâu, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia ñình tieáp theo, theo bò tieâu chaûy chieám tyû leä cao nhaát vôùi 83,9%, sau ñoù ng 2 t 2020, nh n n h h n 2.3. Thiết phöông phaùp laø “coång lieàn coång”. ñeá n mieà n nuùkế: i vaøNghiên thaáp nhaácứu t laø ôûmô noântảg cắt thoânngang, kết vôùi 74,3%. t n th nh nh n h h n, t c th ộc hợp định lượng và định tính. Baûng 1. Lyù do khoâng cho treû aên buù bình thöôøng khi bò S Y 2.5.tếPhöông th nh phố phaùp, kyõChíthuaät thunh thaäpnh soá lieäun t 2.4. Cỡtieâmẫu u chaûvà y (n=409) phương pháp chọn mẫu: Boäánh coângg cuï á h: Phieáungphoû ngng vaán ñöôï nh ct xaâ201y döïnth g vaø Thaønh Noâng Mieàn nuùi Toång gh n c nhthò ngthoân ng á cá th chænh h ng söûa sau n khi T coù thöû h nghieä ngm ch taïi Thaï ngctạh Thaát,nhHaø Noäni. Noäi dung p c p h át h n % ng ng n % n nh%tạ n nh % n t 2,5 201 ến ,5 2019 2 T Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu: Ñieàu tra vieân Ngöôøi1khaùc khuyeân 21 n 0,7 2020 6 4,3 ,5 0 0 h6 1,7át th 2020, phoû ng vaánnh n p caùcnbaøhmeï coùh con tröïc tieá n döôùic5 tuoåit. n Sôï treû beä c nh naëngộ Y 5tế 13,6 h ế17 12,1 h 11 át8,5 ánh 33 g8,1á 0,006 th nh nh n h h n t ến th nh phố, theâm Sai soá vaø khoáng cheá sai soá: Sai soá do ngöôøi cung t 50 ng nh g 5 nộ ng n t c th ộc S Y tế , ch ng tô th c h n caáp thoâng tin boû soùt hoaëc coá tình sai thöïc teá, ñeå haïn Veà lyù do khoâ n g g Nhaä n xeù t : tính t ếp c n , nh ạchaêthông cho treû n buù bìnhtn ngh sain soá cheá c , ñieàn u tra vieâ t n hñöôïc nh ng n kyõ, ccoùt kinh taäp huaá ng thöôøng khi bò tieâu chaûy, gaàn 10% ngöôøi ñöôïc phoûng nghieä công mtáctrong t ch giaoc tieáhp. Sau átkhi h keát ng thuùcngphoûng vaánhn, vaánth chotraècng há treû bò ch naëng theânh , Cp tuïc chotaêch m neáu tieá n/buùt ñieàu tra vieân kieåm tra laïi phieáu ngay ñeå khoâng boû bìnhphthöôøng ng, ttrong n phñoù,cngöôøiCdaâ,nthá ôû noânộg thoângn chieám t t ng soù thoâtnnh g tin.h nhGiaùm saùt vieâ02 n kieåmc trat phieáu khi keát tyû leä cao nhaát vôùi 12,1%, gaáp gaàn 4 laàn so vôùi thaønh n ng c ch n ôn cán ộ tế ết thuùc ñeå kòp thôøi phaùt hieän sai soá vaø boå sung kòp thôøi. thò. Coù 1,7% ngöôøi khoâng cho treû aên/buù bình thöôøng 1 ôt h ng ng nh ến há ch cdo ng ngöôøc ipkhaùch c khuyeân. ,Söï khaù ếtc bieänt naøyph coù yùn nghóa t Tạp chíTaï Y ptếchí Y teácộng, Công CoângSố coä56 ng,tháng 3.2017, Soá 43 09/2021 15 1
 4. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | hmothers ng being able to ngdetect some severe signs of diarrhea ch nandôn ARIcán was ộ low. tế Only 6.6% ofếtmothers c ng recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of ghmothers n c recognized nh tínhsignsh ofngdyspnea n 1 (25.9 c pandch1.5% in mountainous region). Mothers’ nh %ạin urban nhknowledge aboutộprevention n, 2 cán ph ng of ndiarrhea ch tand ARI ng, in urban was better 2.6. Phân tíchthan that of mothers in rural and số liệu mountain regions. 2 cán ộ tế h há nh 5 nh nh n Số th th p, ph n tích ố ng ng Keywords: ạ t g Diarrhea, ph ng acute n respiratory ngh n c infections, n knowledge, ph n under 5-year-old child. c tính t ng, tính t ph n t ộc p n ng nh n, ph ng n th c ánh g các t h n nh nh n h h n th nh há Thông t n nh tính Số ngh n c nh ch Taùc giaû nh: ng ạ t Th g n ph ng n 0 tính c ng ph ng pháp h th ph 1.t/c ộcVieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi Email: thangtcyt@gmail.com ch ng gh các c ộc ph ng n c 2.5.2.Phương pháp thu thập thông tin Cuïc phoøng choáng HIV/AIDS – Boä Y teá nh ngh n c ánh ạ ng , Email: longmoh@yahoo.com Th th p ố át t th c p á ạch ph n ạ , h th t ng ch 3. CNYTCC4 naêm hoïc 2015-2016, Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi cá , thống , ố nc c nh n , t t t ng t ng h p t ích n Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com Thông t n th th p g Thông t n các nh h 4. Boä Y teá ết hEmail:átdducthien@yahoo.com, h ng ng nh 2 trantuananh2000@yahoo.com 2.7. Đạo đức nghiên cứu: n 2020 Th n th ng tt gh n c th c h n t ng h ôn h t n 1 ến 5, c ng c t ng t ng t h ến t p nh n c h c n thạc n ng c ng c nh n c t ng ạ h c Y tế Công cộng gh n c áp ng th t ph ng n 5 tạ nh n h h n Số nh ng cán ộ tế c nh n 5 nh nh n ng ạ thm 2014. c p cTöø ñoù coù nh theå ñöan ra moä n tgsoáá khuyeá ốcn nghò ng 1. Ñaët vaán ñeà naê t th c t ạng h ng ng nh ến há phuø hôï p vaø c ng c p th o coâ n g taù h c truyeà át n thoâ th c h n t ngc n g phoø n g choá ch Tieâu nh chaûng y vaøạ nhieã t mtạkhuaå h n hoâ há haáp caáp nh nh caùc beä ôû treû em nh nhieãm khuaån cho treû em trong giai ñoaïn laø hai beänh coù tyû leä maéc vaø töû vong cao nhaát ôû nhöõng hieän Sốnay. c p ph ng n /th n n n h h n Các c ộc ph nöôùc ñang phaùt trieån. ÔÛ nöôùc ta, 80% töû vong do tieâu ng n nh ố cán ộ tế ng nh th chaûycánxaûy raộôû treûnh em döôù n i 2 tuoå i , bình quaâ nh nh n ng ạ tn 1 treû döôù i 2. cn Phöông phaù p nghieâ n t ng h ôn h c t n ến t p cöù u 5 tuoåi moãi naêm maéc töø 0,8-2,2 ñôït tieâu chaûy, öôùc c th c h n t ng h ôn h t n ến t p 9/2020 g nhthôøi cán tính haøng naêm coù 1100 tröôøng hôïp töû vong [6], [5]. 2.1. Ñòa ñieåm vaø gian ộ nghieâtến cöùngu th Veành NKHH, n trung c hbình c moãni naê thạc m moät ñöùa treû n maéc 4-9 nh g th n/ph ng n th g c laàn,n,tyû leä töû ố vongt ng do NKHH chieá c n ph p ng m 1/3 (30-35%) so ng, Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm 2014 taïi 3 vôùi töû vong chung [1], [4]. Tyû leä maéc vaø töû vong cuûa nh n h ngh n c t n th ạ tænh: Hoøa Bình, Haø Tónh vaø Kieân Giang, ñaïi dieän cho c hai beänh naøy raát cao ch nhöngc hoaø ích h cn tcoùptheå haï n toaø ngh n 3ngh n cheá mieànnBaé c c, Trung, , hNamt cuû n a Vieät Nam. h các c ộc baè c ng caùchc chuû íchñoäph ng phoø ng ng ntraùnh taù nhc nhaân gaây beäcác nh ph ng n , t n c nh ng ng vaø xöû lí kòp thông t n 5 nộ thôø i khi bò beä ng h n h. Ñeå phoø ng ng n g choá n g beä nh t n h, 2.2. Ñoá i töôï n g nghieâ n cöù u ngöôøi daân noùi chung vaø ngöôøi chaêm soùc treû noùi rieâng th g c g ín phaûti coùhông kieánhthöùc ñaà ng,y ñuûhông h ng beä veà phoø ng,nht vaøng caùchnh,xöû Caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi. lyù h khi treû ng bò maé cth beä n h ñeå giaû m tyû ng nh t ng h ng nleä maé c vaø töû vong. 3.Kết quả Chính vì lyù do ñoù, chuùng toâi thöïc hieän nghieân cöùu: Tieâu chuaån löïa choïn: Laø caùc baø meï coù con döôùi c ộ Y tế1, các g thích c h các T ng 6 tháng n maã 2020, 02n, hôït pt taùch c “Kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi veà 5 tuoåi, coù tinh thaàn minh n, töï nguyeä c traû phoøngch choánghtieâu chaû ng ythvaø nhieã5 nhm khuaå nộn hoâ haá ngptính caáp lôøhi phoûnátg vaá h n. ng ng nh, nh n h tính ôû t ếp c n treû em ,taï i moä t soá vuø n g/mieà n nh ạch thông t n th t c Vieä t Nam”, vôù i muïc tieâu moâ taû kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi h Tieânu chuaå ghn loaïnhi ntröø: Tinh c thaà ết n khoânốg minh maã nhn 5 hátuoåi ch veà phoønnh g choáng, Ctieâu chaûyt ch t mphkhuaå vaø nhieã ngn hoaë nh cn khoâng ngạ coùt maë , t taïi hoä tgia ñình50trong ng thôøi gian nh hoâ t nhaáph p ôûctreû emC taï , ithá moät soáộ vuøngng/mieàn Vieä n ng t Nam c nghieâ ng ạ ntcöùu Thoaëng c khoâố ncg töï nguyeä 900 ng n, hôïpnh taùcth trong gquaù, 114 Taïp chí Y teá Tạp Coâng coä tế Công ng, 3.2017, cộng, Soá 4309/2021 Số 56 tháng
 5. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | trìnhnphoûn6g vaán52 . 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng n T t ng Bảng sau khi1: thuĐiểm hàiclòng thaäp ñöôï kieåmcủa người tra, laø bệnh m saïch, maõ hoaù vaø nh2.3. c Thieá ngt keá nghieâ nhn cöùu:2,5ng nh th Moâ taû caét ngang nhaäp baèng phaàn meàm Epidata 3.1, xöû lyù thoáng keâ baèng phaàn meàm Stata 11, thoáng keâ Tỷmoâ lệ taû hàivôùlòng i tyû leä g h át c h ng t t 19 t 2t Nội 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu %, thoáng keâ suydung luaän vôùi kieåm ñònh 2(n=900) . h ng c th nh 2.4.1. Côõ maãu 2.7. Ñaïo ñöùngcchnghieâ ng n cöùu: Nghieâ 90,62 n cöùu ñöôïc tieán haønhngdöôùi söï chaápngthuaän cuûa chính 9 ,2quyeàn ñòa Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân xaùc ñònh soá hoä gia ñình coù baø meï coù con döôùi 5 tuoåi: cöùu vaø Tñoái töôïng nghieâạn cöùu. Thoâng tin 100ñöôïc hoaøn toaøn baûo maät vaø keát quaû chæ ñöôïc söû duïng cho muïc p 1 P ñích nghieân cöùu. N Z2 x 2 1 px 2 3. Keát quaû Vôùi Z = 1,96 (öùng vôùi = 0,05), p = 0,37 [3], = 0,14 tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø choái traû lôøi, cuoái cuøng côõ maãu laø 409 hoä gia ñình coù con 3.1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ döôùi 5 tuoåi. buù ñuùng khi bò tieâu chaûy 2.4.2. Caùch choïn maãu: Choïn maãu nhieàu giai ñoaïn Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: Hoøa Bình-mieàn Baéc, Haø Tónh – Mieàn Trung vaø Kieân Giang- Mieàm Nam; Hình 1. Kieán thöùc cuûa baø meï veà caùch cho treû aên/ Giai ñoaïn 2: moãi tænh choïn ngaãu nhieân 3 xaõ bao buù ñuùng khi bò tieâu chaûy phaân theo ñòa dö goàm xaõ noâng thoân, thaønh thò (thò traán/phöôøng) vaø khoù Biểu đồ 2. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú quý I và quý II năm 2020 (n=409) khaên (mieàn nuùi/haûi ñaûo): toång 9 xaõ; Nhaän xeùt: Gaàn 80% baø meï coù kieán thöùc ñuùng veà ếtGiai ñoaï h n 3:átmoãh i xaõngchoï ngn 46 hoänhgiangñình t cnh 5cho ạ tcoù caù t treûchí aên/buùếtkhi bò tieâng u chaû2 ty, nh tyû leä baø meïh ôû con döôùi 5 tuoåi, choï n n ngaã 2020 u nhieâ ch nthhoä gia ñìnht ñaà ngu mieà ngn cnuùi coù ngkieán thöùnh c ñuùthng veà ốcaùcth cho ng treû buù/aêng n khi tieâu, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia ñình tieáp theo, theo bò tieâu chaûy chieám tyû leä cao nhaát vôùi 83,9%, sau ñoù nh c nh c h c nh t th ộc nh phöông phaùp laø “coång lieàn coång”. hông ng th h tế ñeán mieàn nuùi vaø thaáp nhaát laø ôû noâng thoân vôùi 74,3%. Thá ộ ng , n ng c ch n ôn c Baûng 1. Lyù do khoâng cho treû aên buù bình thöôøng khi bò nh 2.5. n Phöông n tế phaùpnh , kyõ thuaät thuếtthaäp soác lieä ngu c p tieâu chaûy (n=409) chBoä coâng cuï: Phieáu phoûng vaán ñöôïc xaây döïng vaø Thaønh Noâng Mieàn nuùi Toång chænh thò thoân t ngsöûa nh sau ckhi coùnhthöû nghieä c m htaïi Thaï th chp Thaá nh t,tHaø thNoä ộci. Noäi dung p n % n % n % n % nh C C t ch t ph ng t n ph c Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu: Ñieàu tra vieân Ngöôøi khaùc khuyeân 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7 phoûng ng vaán tröïnh c tieáp caùc 5 baø meï coù con döôùi 5 tuoåi. Sôï treû beänh naëng 5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1 0,006 theâm ng ng nh ng ạ t c ánh g á Sai soá vaø khoáng cheá sai soá: Sai soá do ngöôøi cung caáp thoâ t nng5tinnhboû soùct hoaëhc coá tình t ếnsaihthöï nhc ph teá, ñeå haïn n tích Nhaän xeùt: Veà lyù do khoâng cho treû aên buù bình cheá sai th soá, ñieà ố ut trangvieân nhñöôïnh c taänp huaá ng nạ kyõt , coùc kinh thöôøng khi bò tieâu chaûy, gaàn 10% ngöôøi ñöôïc phoûng nghieäm trong giao tieáp. Sau khi keát thuùc phoûng vaán, vaán cho raèng treû bò naëng theâm neáu tieáp tuïc cho aên/buù ñieàng u tra vieâhông n kieåm tra nglaïi th phieáu ngayh ñeå khoâ tế ng boû bình thöôøng, trong ñoù, ngöôøi daân ôû noâng thoân chieám soùt thoâng tin. Giaùm saùt vieân kieåm tra phieáu khi keát tyû leä cao nhaát vôùi 12,1%, gaáp gaàn 4 laàn so vôùi thaønh t ng nh h ng c ng nh thuùc ñeå kòp thôøi phaùt hieän sai soá vaø boå sung kòp thôøi. thò. Coù 1,7% ngöôøi khoâng cho treû aên/buù bình thöôøng há ng ạ t tạ nh n ạt ,6 do ngöôøi khaùc khuyeân. Söï khaùc bieät naøy coù yù nghóa Tạp chíTaï Y ptếchí Y teácộng, Công CoângSố coä56 ng,tháng 3.2017, Soá 43 09/2021 15 19
 6. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | mothers Bảng 2. Sựbeing able người hài lòng to detectbệnh sometheo severe đốisigns of diarrhea tượng and ARI có sử dụng was low. và không sửOnly dụng6.6% thẻ of mothers BHYT quý I recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of và quý II năm mothers 2020 signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ recognized knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and mountain Nhóm câu hỏi Đối tượngregions. người Sử dụng thẻ Đợt khảo Trung bệnh Diarrhea, acute Keywords: BHYT sát respiratory infections, A knowledge, B under C 5-year-old D child. E bình 56 65 5 5 52 C Taùc giaû: 9 91 5 00 9 2 g ạ t 1. Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôø5 ng00 Ñaïi hoïc Y 1 Haø Noäi 69 9 65 Email: thangtcyt@gmail.com hông 2. Cuïc phoøng choáng HIV/AIDS – Boä Y teá 0 0 0 91 56 Email: longmoh@yahoo.com ết3. CNYTCC4 ng 1 ch naêthm hoïhc 2015-2016, hết ng Vieän ñaønh o taïo Y hoïc döï phoø n ncg vaø Y teá coâ t chng coät ng, nh tröôøng Ñaï n i hoï 2 c62 Y Haø2Noäi c Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com h ng t ng nh t c h t ch t nh c c nh n t ến 4. Boä Y teá n ng t ếp Email: c n dducthien@yahoo.com, t í t ng t g n h c trantuananh2000@yahoo.com n hông c n ng c p nh n c nh ống , thá ộ, n ng c ch n Những thuận lợi và khó khăn của bệnh viện ôn c nh n n tế ết c ng c p trong nâng cao hài lòng của NB ch C h nh c h hông Công tác C t ng ạ t tạ h h tế hông h ng c t há nh nh n n h h n ch ế ch t nh n th p nh t S hác t h n 90 t ng t ng ố nh nh n ến há g 1.hÑaëtnh vaán ñeà hông áng T ng nh naêm 2014. Töø ñoù coù theå ñöa ra moät soá khuyeán nghò phuø hôïp tvaøotạcoângnh taùc truyeà n Số n thoângngphoønnhg choá nh nng c t ch t c c h 1 ph ng/ caùến c beähánh nhieãm khuaåt n cho Tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp ôû treû em ng treû ạ tem ctrongng tgiai ngñoaïnn laø nh hai chbeänh coù há tyû leäạch maéc vaø, thtöû áng vong cao át nhaát ôû nhöõhng hieän nay. nöôùc ñang phaùt trieån. ÔÛ nöôùc ta, 80% töû vong do tieâu các n ố thống t n 201 ến ín g áp ông 2 h ng ch c chaûy xaûy ra ôû treû em döôùi 2 tuoåi, bình quaân 1 treû döôùi n 2.2019 Phöông phaùp nghieân cöùu ghế ng ch ng nh 5 tuoåi moãi naêm maéc töø 0,8-2,2 ñôït tieâu chaûy, öôùc ng tốt, tính h ng haønchg naêcm coù ạt 1100 tröôøhng hôïp töû vong , h ạt[6], ộng [5]. Thuận 2.1. lợi Ñòa ñieåm vaø thôøi gian nghieân cöùu Veà NKHH, trung bình moãi naêm moät ñöùa treû maéc 4-9 th ngleä töû vong laàn, tyû n, dohNKHH ng chchieá c mcác 1/3ph ng t son (30-35%) nh n ạt c t ng các t Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm 2014 taïi 3 c gvôùi ptöûng vong chung nh[1], c t[4]. Tyû leä thmaéc vaøá töûnh vongt cuûa, h Hoø tænh: n angBình,t ếpHaø c nTónh, vaø Kieâ nhn Giang, ạch thông t nn cho ñaïi dieä , hai beä t nh nh, t n h naø y raá t cao nhöng , n c ống, hoaø n toaø 5 n coù theå haïn cheá c 3 mieà n thá ộ ng Baé c , Trung, Nam cuû , c ng c p ch a Vieä t Nam. tí baèng caùch chuû ñoäng phoøng traùnh taùc nhaân gaây beänh vaø xöû ng t thôøhi khi lí kòp hábò beännh, h. Ñeåchphoøế nch p, ng beäth g choá nh, c 2.2.nh n ng nghieâ Ñoái töôï t í tn cöù ngu t n n t ếp ngöôø th t,i daân noù 6 h i chung nh vaø ngöôø th inchaê t mn,soùc treû noùng i rieâtốt, ng c n ôn ạt ốc t c nh ạch phaûi coù kieán thöùc ñaày ñuû veà phoøng beänh vaø caùch xöû Caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi. ạch , ô t ng t ng h ôn lyù khi treû bò maéc beänh ñeå giaûm tyû leä maéc vaø töû vong. n nh thông t n c ng ạt ết h ng tốt nh Chínhn vình, lyù doạch, ñoù, chuùpng toâi thöï h c hieä hán nghieânh n cöùu: nTieâcu chuaå t ng n löïa choïn: cácLaø caùc ng g á,coù con baø meï ngdöôù chi “Kieán nthöù n cnh, cuûat caùt ct baø , phmeïngcoùng con döôù t ộ i 5ctuoåp ichveà 5 tuoån i, coù tinh ng thaàn minhthá maã ộ n, töï nguyeä ết n, hôïc pngtaùcctraûp phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caá1p, lôøi phoûng vaán. ng ôû treû nemTtaïi moä tính ng t soát vuønchíg/mieàt nn,Vieä cáct Nam”, t chívôùi ch c cán ộ tế, th ột nh nh n muï 2, c6 ,tieâu moâ taû kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi c th p nh t ng nh nh n Tieâng u chuaå ạ tn loaï , ngi tröø: Tinh nhthaàn khoâ c h ng ng minh nmaã cn 5 tuoåi veà phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoaëc khoâng coù maët taïi hoä gia ñình trong thôøihông gian á ông 1000 1 00 /ng t ng th , nh t t nh th g n ch c ng hoâ haáp ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam nghieân cöùu hoaëc khoâng töï nguyeän, hôïp taùc trong quaù 14 20 Taïp chí Y teá Tạp Coâng coä tế Công ng, 3.2017, cộng, Soá 4309/2021 Số 56 tháng
 7. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | trình phoûến ng vaá 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng h n. há nh YT ng nh Khókhi sau khăn thu thaäp ñöôïc kieåm tra, laøm saïch, maõ hoaù vaø c chThieátnkeá nghieâ 2.3. ng,n cöùnu:t Moâ ếp taû caé h t ngang ng n c nhaä T p nhbaèngn,phaàn meàmcEpidata t3.1,ch xöû t lyù cthoá Cngc keâ baèng phaàn meàm Stata 11, thoáng keâ moâ taû vôùi tyû leä th , t n t nh, th t c ng há , th nh t án 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu %,nthoángnkeâ c suy n chluaän cvôùi kieå S m ñònhn 2 2019, t . phí n g n nh nh ch ng t ng th g n ch n t ng hông áng ch ế c há2.4.1. , c Côõn maãng u ch há S 2.7. t chÑaïto ñöùchách nghieâhnng cöùuánh : Nghieâ g á nchcöùu ñöôïcc 2 tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa c th n nh nn t í t ng t , c Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân xaùgc ñònh soá , hoäphí gia ñình áccoù baø meït coùtạcon döôù h i 5 há tuoåi: nhu vaø ñoánh cöù nhngnnghieâ i töôï nh ng c u. Thoântg ch n cöù tin tñöôï c cn hoaø ch nt nh c ng ch ết “Khoa đã phối hợp tốt toaø h p, n baû thoếmaäph t vaøng keáốc t quaû ph chæ c ñöôïch c söûcông duïngtác cho muï Cc p 1 P ñích nghieân cöùu. với các khoa lâm N sàng Z 2 và x cận lâm 2 sàng và các t ch ng nh ố ng á 1 px 2 bộ phận khác đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ n 3.1000 Keát quaû 1 00 ng nh ng ạ t /ng khám Vôùi và Z = điều 1,96 (öùtrịng vôùcho i =người0,05), p bệnh. = 0,37 [3],Khoa ứng = 0,14 c t nh n h nh hông c h ôn tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø dụng choácông i traû lôøinghệ , cuoái cuøthông ng côõ maãtin, u laø bác 409 hoäsĩgiakêñình đơn kết coù con n, 3.1.hKieán thöù c cncuûphía baøtmeï veà c phcaùch cho treûngaêch n/ nối döôù đượci 5 tuoå vớii. cả khoa Dược, khoa Xét nghiệm buù ñuùng khi ng nh bò tieâu, gchaûy h , n h và quầy 2.4.2. thuCaùchviện choïnphí, maãuhệ : thống lấy số tự động ch n t ng h ôn n nh n g Choï tạo nrất maãnhiều u nhieàthuậnu giai ñoaïlợinvà giảm được thời gian nh ph ch n h h n t ng hông g n chờ của bệnh nhân, góp phần vào sự hài lòng th pt n h c há , ch Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: củaa Bình-mieà Hoø người bệnh. n BaécMỗi, Haø khu Tónhvực – Mieàkhám bệnh n Trung vaø công Kieân nh n c t h h nh n h t Giang- Mieà m Nam; khai qui trình khám cụ thể rõ ràng để người ch c há t ng g ạn t th c h n bệnh thuận lợi trong chọn lựa dịch vụ khám Hình h 1.áKieá , gn thöù n ccách cuûa baø meï C veà caùc19h cho treû aên/ Giai ñoaïn 2: moãi tænh choïn ngaãu nhieân 3 xaõ bao buù ñuùng khi bò tieâu chaûy phaân theo ñòa dö phù goà hợp. m xaõ noânQuầy g thoântiếp, thaønnhận đăng h thò (thò traánký khám /phöôø ng) và thu vaø khoù ột ố(n=409) nh nh n ch ết th ch khaê n (mieà n nuù i /haû i ñaû o ): toå phí riêng biệt, không gây ra ùn tắc và chờ lâun g 9 xaõ ; h Nhaäng n xeùt: Gaà cn 80% baøtmeï chcoùt kieá c n thöùcnhñuùng veà n choGiaibệnhñoaï nhân. n 3: Tại moãi các phòng xaõ choï n 46khám, hoä giathông ñình tincoù caùchnh cho treûn chaên/buù t hkhip, bò nh tieâunh chaûnyng, tyû leä baø ột meï t ngôû con của döôù bệnh i 5nhân tuoåi, chờ choïnkhám ngaãucũngnhieânhiện hoä gia lên ñình ñaàu rõ ràng, mieà ch g n nuù i coù kieá hông áp ng , các nh nhkhin n thöù c ñuù n g veà caù c h cho treû buù / aê n tieâu, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia ñình tieáp theo, theo bò tieâu chaûy chieám tyû leä cao nhaát vôùi 83,9%, sau ñoù cả những bệnh nhân đã được gọi mà chưa vào phöông phaùp laø “coång lieàn coång”. ñeánn tmieànph chp nhaánt laøh ôû noâhngnthoânnvôùcạnh nuùi vaø thaá i 74,3%., khám cũng được đưa lên để bệnh nhân biết Baûnh ng 1. Lyùn do khoâ ng nng ngchoctreûpaêcn buù ngbìnhg thöôøt nếngg khi bò n, được 2.5. đãPhöông đến lượt phaùmình p, kyõ thuaä hay tchưa thu thaäp soáSlieäu 2 h tieâuc chaûyh(n=409) c các công t nh g Boä coângnhcuï: Phieá ngu phoûnh ng vaáng n ñöôïc xaânh c ngthvaø y döï nc n S Thaønh Noâng Mieàn nuùi Toång chænh söû a sau khi coù thöû nghieä m taï i Thaï c h Thaát, Haø Noäi. Noäi dung thò thoân t th các thông t n c n th ết h ạt ộng p ố ố nng %ng n % nhn ến % nhá % ng c Phöông nh phaùn tạp thu t ng thaät pn soá lieä n tu: cÑieàu tranh vieânn ột i tkhaùng, thn ố1 0,7 ng6 nh4,3n 0 t0 ng6 h1,7 c n Ngöôø c khuyeâ phoûncácg vaáthông n tröïc tieá t np caùcích baø meï coùhcon döôùi ng c th 5 tuoå thi. c, hạn Sôï treûchế beänh naë06 ng ác5 3,6 , 0 17 12,1 11 ng 8,5 , 33 ột 8,1ng0,006 theâm các nh, chính ách c nh n c h ạt ph th c h n nh công c T nh n, Sai soá vaø khoáng cheá sai soá: Sai soá do ngöôøi cung caáộng p thoântế, g tin boû gsoùt hoaëc, tạ t ng coá tình sait thöï n c teán, tñeå chaïn Nhaä n các nh n n t ng h xeù t : Veà lyù do khoâ nôn g cho tíchtreûc aêc,n cố buùgbình ng cheánhsai soán, , ñieà ngu tra vieâ nhn cñöôïthc taäp thuaách n kyõhá , coù tkinh c thöôøng khi bò tieâu chaûy, gaàn 10% ngöôøi ñöôïc phoûng nghieäm trong giao tieáp. Sau khi keát thuùc phoûng vaán, ch ộng phố h p tốt các h vaán cho raèng treû bò naëng theâm neáu tieáp tuïc cho aên/buù ng t ếp, ñieà c ng u tra nhkieåph vieân n hlaïi phieá m tra nh ung ngaythông t n,nth ñeå khoâ g boû c bìnhc thöôøn ng, trong ng ñoù, ngöôø ch ti daânng ph ôû noâ ng cthoân chieá ng m soùt cthoâ c ng tin.nhGiaù t mngsaùt vieâ á tn kieå nh mến tra phieá há u khi keát tyû ột leä cao n ng c Tnhaá t vôù i 12,1%, gaá , n c n ph n ánh c nh p gaà n 4 laà n so vôù i thaø thuùc ñeå kòp thôøi phaùt hieän sai soá vaø boå sung kòp thôøi. thò. Coù 1,7% ngöôøi khoâng cho treû aên/buù bình thöôøng t tạ nh n do nh ngöôønhi khaù n c khuyeâ thá nộ. gSöï khaù t ếp c bieäng t naøy coù c yù nghóa nh n Tạp chíTaï Y ptếchí Y teácộng, Công CoângSố coä56 ng,tháng 3.2017, Soá 43 09/2021 15 21
 8. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | nmothers ch being t able ng ngto detect n nh nsomec severe signs of diarrhea t h and ng ARIcwas low. nh Onlyn 6.6%hof mothers Th c recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of T mothersthá recognized ộ signs c ng ofc dyspnea p ch (25.9 ch%ng in urban and 2, 1.5% h cin mountainous nh n t region). ng ng Mothers’ n ộ c ,knowledge c ng c nabout ột prevention ến ofthá diarrhea ộ c andnhARIn in urban 10 was better ,1 than S that ofcác mothersá incárural côngand ố, 9 ố mountain regions. n th t c h tế YT C t h ng ch ng ch h n h ộtKeywords: ến nh Diarrhea, nh n acute 5 respiratory ch ng infections, T ng knowledge, há ng 5-year-old under nh n child.t c, ộ 10 á t nh t ếp nh n ng nh tạ YT 9 ,6 n ch th nh n h các cô hông n n , ô c tc nc c h n c nh ng c th n áng nh Taù S c giaû:5 n ng c ch t ng nh n c ng nh th c 1. Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøhng Ñaïn inh n ipháp nh hoïc Y Haø Noä c th n h ng nh ạ Email: nhthangtcyt@gmail.com n nh n ạnh c ng nh T ng t nh , ánh g á ng2. ng Cuïnc phoø nhngnchoáncg HIV/AIDS – Boä c Y teá n t , h ng h n 2020 c ng ch th nh ng chEmail: t longmoh@yahoo.com ng n c n hạn chế, ch áp c th n tháng, nh n t t ng ng3. t CNYTCC4 ch n naêm hoï ngc 2015-2016, c th c Vieäh nnñaøcác o taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com ố c nh th c h n há ch nh t ng th th t ch n ôn c c th n, nh ng 4. Boä Y teá C 19 n ch Email: áp dducthien@yahoo.com, ng c nh c ngtrantuananh2000@yahoo.com c ng c c ng n ạt ộng c t ến ch t ng, h ánh các ố c nh tạ các nh n th c h n các g pháp c n th p c công hác, ng nh há th h t , nh ng c n ch , phát t n n tế th ng g p nh n n n t h nh ng S chính, ch h ết h ng ch t ng ch 9 t ng ngh n c nh tính, n 4.Bàn luận 1. Ñaë t vaán ñeà cnaêm n c2014. Töø phñoùn coùn theå n ñöat ếp nht soá ra moä n ngkhuyeán nghò nh phuø ến hôï p vaø o coâ th t c tạ n g taù c truyeà n thoâ n h g phoø n g tế T ng choá h Tieâ n ch ng, ết ánh g á ch u chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp ôû treû em t ng caùc beänh nhieãm khuaån cho treû em trong giai ñoaïn tạ hai beä laø nhnh coùn,tyû leä maéc vaø töû hvongng caot nhaá th ng nh ng t ôûnnhöõ hieän n, t ng ngh n c n , nay. hác t nöôù th c gñang n phaùht trieånát. ÔÛánh nöôùcgta, á 80% töûhvongng do tieâ c u g nh ng nh c th h tế chaûy xaûy ra ôû treû em döôùi 2 tuoåi, bình quaân 1 treû döôùi 2. Phöông phaùp nghieân cöùu ngtuoåi moãnh hông c th h tế hông áng 5 i naêmt cmaéct töøn0,8-2,2 90 , ñôït gtieâu chaûc y, töôùc tính chí hhaøng naê ngmch coù ng, 1100h tröôønng g hôïhp ntöû vongng [6], [5]. 2.1. ánh g ámhvaø thôø Ñòa ñieå ngi gian ch ng nghieâhántcöùung ng Veà NKHH, trung bình moãi naêm moät ñöùa treû maéc 4-9 t t c các t chí c ng nh t ng nh nh nh n nh ạ há t ếp n laàn, tyû leä töû vong do NKHH chieám 1/3 (30-35%) so Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm 2014 taïi 3 vôùết i töû vongn chungc [1], h n[4]. Tyû leäcác át t cuûca ch h töû vong maéc vaø tænh:ng Hoøa Bình,nHaø Tónh ch th vaø Kieân nh Giang,nñaïi dieä n n choc hai beä c nng h naøtạy raát cao nh nhöng n n hoaønhtoaønnh coù theå nhaïch n cheá 3 mieàn nBaéng nh c, Trung, c ch Nam t cuûang VieätháNam.ch nh, baèng caùch chuû ñoäng phoøng traùnh taùc nhaân gaây beänh c th n các th t c h nh chính ch ch vaø nh n tthôøến xöû lí kòp i khi bò n, beätnh. Ñeå nh phoø n,ntg choáhng beänng h, 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu ngöôøi daân noùni chung 2019 vaø ngöôø hông i chaêáng m soùc treû th npg ng , noùi rieâ nh c th h tế phaûi coù kieán thöùc ñaày ñuû veà phoøng beänh vaø caùch xöû Caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi. t nộ ng c t ch t, h ôn n T ng các t chí ánh g á tạ nh n h lyù khi treû bò maéc beänh ñeå giaûm tyû leä maéc vaø töû vong. nh vì nlyù do ñoù, chuùng toâi thöïc hieän nghieân cöùu: Chính h Tieân,u chuaå t nchí ánh löïa choï g ácaùcc baø meï coùt con n: Laø ch tdöôùi “Kieán thöùc cuûa caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi veà 5 tuoåi,ng ph coù ttinh n thaà ph ncminhng maãn, töï nguyeä nh c n, hôïp taùth c traû p S ết ánh g á c các ngh n c tạ phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp lôøi phoûng vaán. các ôû treû tính nh em taïn i moä hác, t soá ết n n Vieä vuøng/mieà c t hNam”, n í vôù,i nh t n c th g thích nh n muï t c tieâ h u moâ taû kieá n thöù ng ch ng tạ nh n c cuû a caù c baø meï coù h Tdöôùi con c cTieâu chuaåán loaï ch i ttröø Tinh hthaàn khoâ t : ng ngng minhnh nhmaãn 5 tuoåi veà phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån C n, thoaëc khoâ nh ng coù n maëát taïông i hoä gia ñình trong thôøi gian n tích ch hoâ haápC ôûntreû Them ctaïingmoätht soá gvuønng/mieà ch n ạt Vieät1,9 Nam, nghieân cöùu hoaëc khoâng töï nguyeän, hôïp taùc trong quaù 14 22 Taïp chí Y teá Tạp Coâng coä tế Công ng, 3.2017, cộng, Soá 4309/2021 Số 56 tháng
 9. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | trình 2.6. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu: Soá lieäu ñònh löôïng 000phoû2nch g vaánc. hố n ph ng, h nộ t , 5.Kết sau khiluận vàp ñöôï thu thaä khuyến c kieåmnghị tra, laøm saïch, maõ hoaù vaø ng 2.3.ạ t Thieát keá nnghieâ g n cöù, u: Moâng taû ccaét ngangt ch t nhaä Ch pt baèngngphaàn nh meàm Epidata n h 3.1,h xöûnlyùcthoánthg keân baèng phaàn meàm Stata 11, thoáng keâ moâ taû vôùi tyû leä ch áp ng nh c ch ng há ch áng t suy ng nh 2.4. Côõ maãu vaø caùch choïn maãu %, thoáng keâ luaänng vôùinkieåm ñònh T2. h ng nh ng ạ t t 1000 1 00 nh nh n/ng c nh nh n há ch nh ng ạ t ạt ng Côõ 2.4.1. nhmaã nhu n n c nh ng n p c 2.7.9 Ñaï , o ñöùct nghieâ ng nnhcöùhu: Nghieâ ng n nh cöùnh u ñöôï n 6c ng nh nh n c nh n t ến tieán haønh döôùi söï chaáp thuaän cuûa chính quyeàn ñòa tháng n 2020 ạt ,6 hông c Söû duïng coâng thöùc tính côõ maãu cho moät tyû leä ñeå phöông, laõnh ñaïo cô quan y teá treân ñòa baøn nghieân hxaùc cñònh t soá ếnhoä gia c ñình t coù baø meï , nh c döôùi 5 tuoå coù con ộngi: hácñoái töôï cöùu vaø t ngg nghieâ h n cöùng c ng tin u. Thoâ nh ñöôï nh cnhoaø nộn nh n g t hông g n nh n toaø t n baûngo maäạ t tvaø keá Tt quaû nhchæn,ñöôïcnhsöûnh duïnngch cho muï hc c n th ết nhN Zc 2 thx n 1h P ng c ng p ñích nghieân cöùu. 2 ng c t ch t tạ nh n n t 2 chí px c 1 nh t chí t ch t tích3. Keáá tnh quaû t ộ nh nh n ến há t ng Vôùith Z=ết1,96 (öùnnh g vôùi n= 0,05), p = 0,37 [3], = 0,14 á ông nh n tính ñöôïc N = 334. Döï phoøng khoaûng 20% ñoái töôïng töø ghchoáni traû c lôøi,ncuoái cuøhông ng côõ maãu laøánh 409 hoä giaết ñình coù con gh3.1.n Kieá c n thöù h c cuû ếna ngh baø meï veành caùch cho n c treû aên/n n ph các döôù ngh i 5 tuoå n ic. th c h n tạ n c ng t buù ñuùng khi bò tieâu chaûy ng ng nh ến nh n th th g n chí 2.4.2. ánh Caù g ách choï hácn 11,12 maãu:Các t chí ạch ng cách ng ch h n nh nh n th Choïôn maã t u ng nhieành u giainh ñoaïn T nh n, ố các g ph t n n / ng ph n t ánh á t ngh n c ốc tế, t chí g t ếp c áng, ng c nh nh n tạ c Giai ñoaïn 1: moãi mieàn choïn ngaãu nhieân 1 tænh: ch atBình-mieà Hoø ết t nngBaénhc, Haø Tónhcán– Mieàộ ntếTrung nh vaøácKieân, h ến ngh ộng c t ch t Giang- Mieà ngm Nam; nh n n t ếp n ng T ch nh n nh nc n t n h cGiai tính áp ng c nh n, h ng n Hình 1. Kieá h n th nh n thöù c cuû ána baø meï ộng c tạ aêcn/ veà caù c h cho treû 2 ñoaïn 2: moãi tænh choïn ngaãu nhieân 3 xaõ bao buù ñuùng khi bò tieâu chaûy phaân theo ñòa dö goàm xaõn noâth ngn,cthaønnh ng thoâ h thòn(thò traá n ncông /phöôøtác hộ ng) vaø khoù nh áp ng nh c há ch nh (n=409) khaênác (mieàn, nuù i /haû i ñaû tính n t nh c o ): toå n g 9 xaõ ; nh n, c ộ t Nhaä ngn th t ếp xeùt: Gaà t c cbaø meï n 80% th coùn các kieán thöùc ñuùngthá veà t n tGiaingñoaïhông n 3: moã c i xaõ ngchoïn 46c hoä gia ộ Yñìnhtế coù caùộchc choCtreûYT aên/buù ố khi bò tieâuhá chaûy, tyû leä h baø meïtếôû con döôùi 5 tuoåi, choïn ngaãu nhieân hoä gia ñình ñaàu mieàn nuùi coù kieán thöùc ñuùng veà caùch cho treû buù/aên khi tieâu, sau ñoù löïa choïn caùc hoä gia ñình tieáp theo, theo bò tieâu chaûy chieám tyû leä cao nhaát vôùi 83,9%, sau ñoù phöông TÀI phaùpTHAM LIỆU laø “coång KHẢO lieàn coång”. ñeá httpn mieà //n nuùi vaøgthaápgnhaát laø n/ôû noâng thoân vôùi 74,3%. 1 2.5.ộ Phöông Y tế phaùp, kyõh thuaätátthuh thaäp soá nglieäng th Baûnng g 1. Lyù/2020/01/ do khoâng cho treûc aên buù t nh h thöôø bình nh ngnh khit bò u nh ng ạ t C c há ch nh h tieâthungchaû01 y (n=409) n 2020/ Th nh phố Chí Boä coâng cuï: Phieáu phoûng vaán ñöôïc xaây döïng vaø nh 2020 t Thaøcnhp 16/6/2021 Noâng Mieàn nuùi Toång ộ Y tế http // c n/ p c nt nt/ chænh söûa sau khi coù thöû nghieäm taïi Thaïch Thaát, Haø Noäi. Noäi dung thò thoân p p /2016/11/ h 2 C 0 nh n n n %h nh% n n á% cán %h át Phöông C phaù p 2ng ng C6thu thaä p soá 0 lieä u :1 Ñieà u tra 9 n vieâ hNgöôøi khaù ngc khuyeâ ng n 1 nh 0,7 6 4,3 0 0 6n 1,72020 phoûng vaán tröïc tieáp caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi. 1 nh ng 1 1 Sôïátreû cá beänh naëngnh 5 8,1 0,006 n3,6 17n 12,1h 11 h8,5 n332020 theâm t Sai C soá vaø khoá 2016ng cheá p saip soá: Sai soá do ngöôøi cung 5 nh n n h h n T n caáp thoâng tin boû soùt hoaëc coá tình sai thöïc teá, ñeå haïn Nhaän xeùt: Veà lyù do khoâng cho treû aên buù bình 2cheá sai nhsoá, ñieà n u tran vieâhn ñöôï h c taänp huaá á ncákyõ, coù ết kinh ch tng khi thöôø ngbò tieâ nhu chaûny, gaàán 10% cá ngöôønhi ñöôïnc phoûnng hnghieä ạt mộng trong c giao nh tieáp. Saun 6khi keát thuùc nphoûn2020 tháng g vaán, vaáhn chohraènng 2020 treû bò naëng theâm neáu tieáp tuïc cho aên/buù ñieàu tra vieân kieåm tra laïi phieáu ngay ñeå khoâng boû bình thöôøng, trong ñoù, ngöôøi daân ôû noâng thoân chieám á cá nh n n h h n 2020 soùt thoâng tin. Giaùm saùt vieân kieåm tra phieáu khi keát 6 leä cao tyû ộ Ynhaátết vôùi 12,1%,h gaáp gaà átn h4 laàn songvôùing thaønh thuùC c ñeå c kòp thôøi phaùth Thống t hieä nhn sai phốsoá vaø Chí boå sung nh kòp thôøá i. thò.nh Coù 1,7% ng ạngöôø t i khoâC ng ccho treû háaên/buùchbình thöôønh ng do ngöôøi khaùc khuyeân. Söï khaùc bieät naøy coù yù nghóa cá t nh h nh nh tế hộ 01 2020 t ộ Y tế http // c n/ p c nt nt/ Tạp chíTaï Y ptếchí Y teácộng, Công CoângSố coä56 ng,tháng 3.2017, Soá 43 09/2021 15 2
 10. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | p mothers being able toh detect2some severe /2016/11/ C signs 0 of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of Cmothers2ng ng C6 recognized 0 dyspnea signs of 1 (25.99% in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ knowledge 1 about nprevention h n g of diarrhea 1 and ARI 1 in urban was better than that of mothers in rural and mountain regions. t C 2016 p p CKeywords: ng T Diarrhea, cộng acute S hrespiratory ng c infections, nh knowledge, under 5-year-old child. nh n ng ạ t tạ h há nh, nh n h T C n, T nh n 2020 Tạp chí Y hTaùccCộng giaû: ng 62 1 2021 1. Vieän ñaøo taïo Y hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi nh , thangtcyt@gmail.com Email: ng T, nh T n n , S 2. h ng c ng nh ng ạ t Cuïc phoøng choáng HIV/AIDS – Boä Y teá ch há Email: ch longmoh@yahoo.com nh tạ h há nh, nh n3. nCNYTCC4 Th cm naê n hoïc 2019 thống 2015-2016, Vieä n hoïc döï phoøng vaø Y teá coâng coäng, tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi n ñaøo taïo Y Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com h h c công ngh 2020 4. Boä Y teá 9 h T, dducthien@yahoo.com, Email: nh T, nh TT,trantuananh2000@yahoo.com n gh n c h ng c ng nh ng ạ t tạ nh n T ng ng n ộ 10 n 201 Tạp chí Y ch c ng 10 , 1 201 10 nh, , nh, S h ng ột 1. Ñaët vaán ñeà naêm 2014. Töø ñoù coù theå ñöa ra moät soá khuyeán nghò ố ế tố n n c ng nh t nộ phuø hôïp vaøo coâng taùc truyeàn thoâng phoøng choáng t Tieâu hchaûy vaø tạ hánhieãm khuaå ng n hoâ haápt caángp ôû treû ạ tem caùc beänh nhieãm khuaån cho treû em trong giai ñoaïn laø hai beänh coù tyû leä maéc vaø töû vong cao nhaát ôû nhöõng hieän nay. nöôùnh c ñangnphaùt trieå t n.c, ÔÛ n 2020 nöôùc ta, 80%Tạp chí do töû vong Y htieâuc chaûyphxaûyng, ra ôû treû 0 5em döôùi 2 152 , 2020 tuoåi, 160 bình quaân 1 treû döôùi 2. Phöông phaùp nghieân cöùu 5 tuoåi moãi naêm maéc töø 0,8-2,2 ñôït tieâu chaûy, öôùc 11 haønct tính c m ncoù 1100 tröôøng thôïnt g naê p töûS vong t ct [6], n[5]. 2.1. Ñòa ñieåm vaø thôøi gian nghieân cöùu VeàhNKHH, t trung tt bình n h moã i naêtm moä t p ñöù a treû maé t 2019c 4-9 laàn, tyû leä töû vong do NKHH chieám 1/3 (30-35%) so Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm 2014 taïi 3 t http // p ct c vôùi töû vong chung [1], [4]. Tyû leä maéc vaø töû vong cuûa c / tænh: Hoøa Bình, Haø Tónh vaø Kieân Giang, ñaïi dieän cho g/pnhtnaøyntraát cao hai beä t nhöngct nhoaønh toaøtn coù theå tt haïn ncheá 3 mieàn Baéc, Trung, Nam cuûa Vieät Nam. baè h n g caù t c h chuû p ñoä n g phoø t/ n g traù n h taù c nhaâ n gaây beänh vaø xöû lí kòp thôøi khi bò beänh. Ñeå phoøng choáng beänh, 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu ngöôø 12 i daân noù, i chung S , vaø S ngöôø, i chaêSm, soùc treû, noù S i rieânetg phaûi coù kieán thöùc ñaày ñuû veà phoøng beänh vaø caùch xöû Caùc baø meï coù con döôùi 5 tuoåi. al. t nt t ct n n p n n th lyù khi treû bò maéc beänh ñeå giaûm tyû leä maéc vaø töû vong. p vìnclyù do ñoù, ng Chính chuùng toâi thöïcnhieänn nghieâ t ntcöùu: Tieâu chuaån löïa choïn: Laø caùc baø meï coù con döôùi “Kieá c nhthöùpc tcuûa ncaùc baø meï t n coù conc döôùi 5 ct tuoåi nveà 5 tuoåi, coù tinh thaàn minh maãn, töï nguyeän, hôïp taùc traû phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp lôøi phoûng vaán. t BMC Health Serv Res 7, 161 200 tính ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam”, vôùi httpc tieâ muï //u moâ taûg/10 kieán11thöù6/1 c cuûa caù2 c696 baø meï coù 16con döôùi Tieâu chuaån loaïi tröø: Tinh thaàn khoâng minh maãn 5 tuoåi veà phoøng choáng tieâu chaûy vaø nhieãm khuaån hoaëc khoâng coù maët taïi hoä gia ñình trong thôøi gian hoâ haáp ôû treû em taïi moät soá vuøng/mieàn Vieät Nam nghieân cöùu hoaëc khoâng töï nguyeän, hôïp taùc trong quaù 214 Taïp chí Y teá Tạp Coâng coä tế Công ng, 3.2017, cộng, Soá 4309/2021 Số 56 tháng
 11. Hội Y tế Công cộng Việt Nam 503-504, E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84-24) 3736 6265 Fax: (84-24) 3736 6265 E-mail: vpha@vpha.org.vn Website: http://www.vpha.org.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2