intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chia sẻ: ViNaruto2711 ViNaruto2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

55
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua các HTX nhà nước và chính quyền địa phương dễ dàng hơn trong công tác tập huấn, tuyên truyền và hỗ trợ về giống, hỗ trợ vay vốn,... nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao thu nhập cho người lao động. Do vậy, phát triển mô hình HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang được coi là động lực cho sự phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đỗ Thị Hồng Hạnh<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 188(12/3): 27 - 32<br /> <br /> THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH<br /> CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN<br /> Đỗ Thị Hồng Hạnh*<br /> Trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Tỉnh Bắc Kạn là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông<br /> nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Sản xuất công nghiệp và dịch vụ còn kém phát triển. Trong lĩnh<br /> vực nông nghiệp, các hình thức tổ chức kinh tế chủ yếu vẫn là hình thức hộ nông dân nhỏ lẻ, do vậy<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra manh mún, kém hiệu quả. Những năm qua, cùng với quá<br /> trình hội nhập kinh tế, UBND tỉnh đã có những quan tâm khuyến khích phát triển mô hình HTX<br /> trên địa bàn. Đặc biệt là hình thức HTX trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm liên kết các hộ nông dân<br /> nhỏ lẻ lại với nhau, tạo nên sức mạnh tập thể trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thông qua HTX<br /> các hộ dân có thể hỗ trợ nhau về các yếu tố đầu vào cho sản xuất, tìm kiếm thị trường; Thông qua<br /> các HTX nhà nước và chính quyền địa phương dễ dàng hơn trong công tác tập huấn, tuyên truyền<br /> và hỗ trợ về giống, hỗ trợ vay vốn,... nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và<br /> nâng cao thu nhập cho người lao động. Do vậy, phát triển mô hình HTX nông nghiệp trên địa bàn<br /> tỉnh đang được coi là động lực cho sự phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh.<br /> Từ khóa: Hợp tác xã nông nghiệp; Hợp tác xã; Phát triển hợp tác xã nông nghiệp; Kết quả hoạt động<br /> sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp<br /> <br /> MỞ ĐẦU*<br /> Trong những năm qua, kinh tế hợp tác nói<br /> chung, HTX nông nghiệp (HTXNN) nói riêng<br /> đã có bước phát triển cả về số lượng, chất<br /> lượng, quy mô và hình thức hoạt động ngày<br /> càng đa dạng, phong phú. Theo Liên minh<br /> HTX Việt Nam, đến nay cả nước hiện có hơn<br /> 10.500 HTX nông nghiệp và số lượng thành<br /> lập mới mỗi năm đều tăng cao. Các HTX<br /> nông nghiệp đã góp phần không nhỏ vào<br /> chuyển dịch kinh tế, tạo công ăn việc làm,<br /> tăng thu nhập cho người nông dân, ổn định<br /> kinh tế xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các HTX<br /> nông nghiệp hiện nay mới chỉ cung cấp được<br /> các dịch vụ đầu vào cơ bản cho hoạt động sản<br /> xuất nông nghiệp, chỉ có 9% HTX cung cấp<br /> được dịch vụ đầu ra, hơn 90% HTX không<br /> tham gia vào hoạt động liên kết tiêu thụ nông<br /> sản và kết nối nông dân với doanh nghiệp.<br /> Tỉnh Bắc Kạn là tỉnh miền núi thuộc vùng<br /> Đông Bắc Việt Nam. Nền kinh tế phụ thuộc<br /> chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, lâm<br /> nghiệp và thủy sản, với hình thức tổ chức sản<br /> xuất chủ yếu vẫn là hộ nông dân nhỏ lẻ, do<br /> vậy hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra<br /> *<br /> <br /> Tel: 0989 537468, Email: dohanhkt.sfl@tnu.edu.vn<br /> <br /> manh mún, kém hiệu quả. Những năm gần<br /> đây, UBND tỉnh đã có chủ trương quan tâm<br /> khuyến khích phát triển mô hình HTX nông<br /> nghiệp trên địa bàn, nhằm liên kết các hộ nông<br /> dân nhỏ lẻ lại với nhau,... nhằm tạo nên sức<br /> mạnh tập thể trong sản xuất và tiêu thụ sản<br /> phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất<br /> kinh doanh cho các HTX nông nghiệp, cải thiện<br /> thu nhập cho người lao động [5].<br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Phương pháp thu thập thông tin<br /> Số liệu thứ cấp được thu thập từ các thông tin<br /> công bố chính thức của các cơ quan Nhà<br /> nước, các nghiên cứu cá nhân, tổ chức về tình<br /> hình hoạt động của các HTX, trên website,<br /> sách, tạp chí, các tài liệu đã công bố tại tỉnh Bắc<br /> Kạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,<br /> Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc<br /> Kạn, Cục Thống kê tỉnh và UBND các huyện,<br /> thành phố và các báo cáo liên quan khác.<br /> Phương pháp xử lý thông tin<br /> Các dữ liệu thu thập được tiến hành hệ thống<br /> hóa, chọn lọc để tính toán các chỉ tiêu phù<br /> hợp cho việc phân tích đề tài bằng cách thiết<br /> lập các bảng thống kê, sơ đồ, đồ thị thống kê,<br /> phân tổ thống kê.<br /> 27<br /> <br /> Đỗ Thị Hồng Hạnh<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Phương pháp phân tích thông tin<br /> Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê<br /> mô tả, phương pháp phân tích, phương pháp<br /> so sánh để phân tích, đánh giá các thông tin<br /> trong nghiên cứu.<br /> KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN<br /> Số lượng và lĩnh vực hoạt động các<br /> HTXNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> Số lượng HTXNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> Trong những năm gần đây số lượng HTXNN<br /> luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số HTX<br /> toàn tỉnh, HTX công nghiệp, tiểu thủ công<br /> nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số<br /> HTX của tỉnh, HTX thương mại dịch vụ số<br /> lượng rất thấp. Trong 3 nẳm, từ năm 2014 đến<br /> năm 2016 số lượng HTX của tỉnh Bắc Kạn sụt<br /> giảm đáng kể. Nguyên nhân, phần nhiều khó<br /> khăn về tài chính của các HTX, chất lượng đội<br /> ngũ cán bộ trong các HTX còn thấp,…<br /> Lĩnh vực hoạt động của các HTXNN trên địa<br /> bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> Đối với tỉnh Bắc Kạn, các HTX hoạt động<br /> chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp,<br /> HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chỉ<br /> <br /> 188(12/3): 27 - 32<br /> <br /> chiếm một phần nhỏ trong tổng số HTX của<br /> tỉnh, HTX thương mại dịch vụ số lượng rất<br /> thấp. Số lượng HTXNN trên địa bàn tỉnh Bắc<br /> Kạn trong 3 năm gần đây (2014-2016) giảm<br /> đáng kể, do một số HTX hoạt động không<br /> hiệu quả, thị trường đầu ra khó khăn, nhỏ lẻ,<br /> chủ yếu tiêu thụ tại các chợ, các cửa hàng,<br /> siêu thị của tỉnh, .… (xem bảng 2).<br /> Tình hình cấp đăng ký kinh doanh và con<br /> dấu của các HTXNN trên địa bàn tỉnh<br /> Bắc Kạn<br /> Đăng ký kinh doanh và con dấu thể hiện tư<br /> cách pháp nhân đối với một tổ chức kinh tế<br /> HTX là vô cùng quan trọng, nó quyết định<br /> hoạt động của HTX, bảo đảm cho hoạt động<br /> của HTX về pháp lý. Trong những năm vừa<br /> qua, tình hình cấp giấy phép kinh doanh và<br /> con dấu cho các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc<br /> Kạn được thực hiện khá nghiêm túc, hầu hết<br /> các các ngành nghề kinh doanh của các<br /> HTXNN đã được cấp giấy phép kinh doanh<br /> và đa phần các HTX này đều có con dấu của<br /> mình. Tính đến năm 2016, 100% các HTXNN<br /> trên địa bàn tỉnh đã tiến hành đăng ký kinh<br /> doanh và có con dấu riêng (xem bảng 3).<br /> <br /> Bảng 1. Số lượng HTX tỉnh Bắc Kạn trong 3 năm 2014 -2016<br /> ĐVT: HTX<br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> Phân loại HTX theo lĩnh vực<br /> Nông lâm nghiệp<br /> Công nghiệp – TTCN<br /> Xây dựng – DVLXD<br /> Giao thông vận tải<br /> Thương mại, dịch vụ<br /> Lĩnh vực khác<br /> Tổng cộng<br /> <br /> Năm 2014<br /> 116<br /> 40<br /> 30<br /> 4<br /> 13<br /> 18<br /> 221<br /> <br /> Năm 2015<br /> 113<br /> 38<br /> 27<br /> 4<br /> 12<br /> 18<br /> 212<br /> <br /> Năm 2016<br /> 51<br /> 5<br /> 5<br /> 4<br /> 4<br /> 69<br /> <br /> Nguồn: Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn [1],[2],[3]<br /> Bảng 2. Số lượng HTXNN phân theo lĩnh vực hoạt động<br /> ĐVT: HTX<br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> Phân loại HTX NN theo lĩnh vực<br /> Chăn nuôi<br /> Chế biến nông, lâm sản<br /> Nông nghiệp, dich vụ nông nghiệp<br /> Tổng cộng<br /> <br /> Năm 2014<br /> 17<br /> 53<br /> 46<br /> 116<br /> <br /> Năm 2015<br /> 12<br /> 33<br /> 68<br /> 113<br /> <br /> Năm 2016<br /> 0<br /> 20<br /> 31<br /> 51<br /> <br /> Nguồn: Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn [1],[2],[3]<br /> <br /> 28<br /> <br /> Đỗ Thị Hồng Hạnh<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 188(12/3): 27 - 32<br /> <br /> Bảng 3. Tình hình cấp ĐKKD và con dấu tại các HTXNN tỉnh Bắc Kạn<br /> Năm 2014<br /> Năm 2015<br /> Năm 2016<br /> Địa bàn<br /> Chưa đủ<br /> Chưa có<br /> Chưa đủ<br /> Chưa có<br /> Chưa đủ<br /> Chưa có<br /> ĐKKD<br /> con dấu<br /> ĐKKD<br /> con dấu<br /> ĐKKD<br /> con dấu<br /> TP Bắc Kạn<br /> 1<br /> 0<br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> Huyện Chợ Đồn<br /> 2<br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> Huyện Chợ Mới<br /> 2<br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> Huyện Ngân Sơn<br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> Huyện Ba Bể<br /> 1<br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> Huyện Na Rỳ<br /> 2<br /> 2<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> Huyện Pác Nặm<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> Huyện Bạch Thông<br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> Huyện Chợ Đồn<br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> Nguồn: Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn [1],[2],[3]<br /> Bảng 4. Tình hình tài sản hiện có của HTXNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> ĐVT: Triệu đồng<br /> Chỉ tiêu<br /> Năm 2014<br /> Năm 2015<br /> Năm 2016<br /> Đất đai, nhà xưởng<br /> 3.878<br /> 3.700,8<br /> 1.049,3<br /> Máy móc thiết bị<br /> 2.729,6<br /> 2.639,4<br /> 1.929,4<br /> Xe ô tô<br /> 7.927,8<br /> 5.908<br /> 5.758<br /> Tài sản khác<br /> 929.<br /> 790,7<br /> 644,1<br /> Tổng tài sản<br /> 15.464,5<br /> 13.039<br /> 9.380,9<br /> Nguồn: Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn [1],[2],[3]<br /> Bảng 5. Vốn hoạt động của các HTXNN phân theo lĩnh vực<br /> ĐVT: Triệu đồng<br /> Chỉ tiêu<br /> Năm 2014<br /> Năm 2015<br /> Năm 2016<br /> Chăn nuôi<br /> 10.272,5<br /> 8.817,9<br /> Chế biến nông, lâm sản<br /> 11.827,2<br /> 9.872,2<br /> 9.578<br /> Nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp<br /> 10.282,7<br /> 9.615,9<br /> 9.689<br /> Tổng cộng<br /> 32.382,5<br /> 28.306,1<br /> 19.267<br /> Nguồn: Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn [1],[2],[3]<br /> <br /> Kết quả hoạt động kinh doanh của các<br /> HTXNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> Tình hình tài sản của các HTXNN trên địa<br /> bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> Đặc trưng của các HTXNN tỉnh Bắc Kạn là<br /> phần lớn các HTX nông nghiệp và dịch vụ<br /> nông nghiệp nên giá trị tài sản của các HTX<br /> không lớn, chủ yếu là các tư liệu sản xuất nhỏ<br /> phục vụ cho hoạt động sản xuất của HTX. Tài<br /> sản có giá trị của HTX là phương tiện vận tải<br /> được sử dụng để chuyên chở sản phẩm nông<br /> nghiệp của HTX mang đi bán, đối với các<br /> HTX chế biến nông lâm sản thì giá trị tài sản<br /> cố định có giá trị còn có các máy móc thiết bị<br /> sử dụng cho hoạt động sản xuất chế biến<br /> (xem bảng 4).<br /> Nguồn vốn hoạt động của các HTXNN trên<br /> địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> Nguồn vốn hoạt động của các HTXNN trên<br /> địa bàn tỉnh Bắc Kạn chủ yếu được huy động<br /> từ các thành viên tham gia HTX góp vốn<br /> <br /> (khoảng 66%), vốn được vay từ các tổ chức<br /> tín dụng (khoảng 30%), số vốn được hỗ trợ từ<br /> các tổ chức chính phủ và tổ chức phi chính<br /> phủ (khoảng 4%) [3]. Theo số liệu thống kê<br /> từ Liên minh HTX tỉnh Bắc kạn, tổng nguồn<br /> vốn của các HTXNN trên địa bàn tỉnh Bắc<br /> Kạn trong 3 năm 2014 - 2016 có sự biến động<br /> đáng kể, chủ yếu là các HTX chăn nuôi, do<br /> làm ăn thua lỗ phải đóng cửa (xem bảng 05)<br /> Chi phí sản xuất kinh doanh của HTXNN trên<br /> địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> Chi phí sản xuất kinh doanh của HTXNN chủ<br /> yếu gồm các chi phí về giống, chi phí phân<br /> bón, chi phí khấu hao về ruộng, đất, chi phí<br /> nhân công (đổi công và lấy công làm lãi),....<br /> Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh Bắc<br /> Kạn (bảng 6), chi phí trong các HTXNN<br /> thuộc lĩnh vực chế biến nông, lâm sản chiếm<br /> tỷ trọng cao, tiếp đến là lĩnh vực trồng trọt,<br /> lĩnh vực chăn nuôi có chi phí thấp nhất.<br /> 29<br /> <br /> Đỗ Thị Hồng Hạnh<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 188(12/3): 27 - 32<br /> <br /> Bảng 6. Chi phí hoạt động của các HTXNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> ĐVT:Triệu đồng<br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> Chăn nuôi<br /> Chế biến nông, lâm sản<br /> Nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp<br /> Tổng cộng<br /> <br /> Năm 2014<br /> Năm 2015<br /> Năm 2016<br /> 3.800<br /> 3.403<br /> 0<br /> 12.219<br /> 13.494<br /> 11.037<br /> 6.780<br /> 7.121<br /> 6.549<br /> 22.799<br /> 24.018<br /> 17.586<br /> Nguồn: Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn [1],[2],[3]<br /> <br /> Doanh thu sản xuất kinh doanh của HTXNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> Bảng 7. Doanh thu của HTXNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> Lĩnh vực hoạt động của HTXNN<br /> Chăn nuôi<br /> Chế biến nông, lâm sản<br /> Nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp<br /> Tổng cộng<br /> <br /> Năm<br /> 2014<br /> 3.228<br /> 13.029<br /> 7.150<br /> 23.407<br /> <br /> Qua bảng 7 ta thấy, doanh thu của các<br /> HTXNN giảm đáng kể trong 3 năm tổng<br /> doanh thu của các HTX giảm bình quân<br /> 10,03%. Nguyên nhân do số lượng HTXNN<br /> giảm khá mạnh, ngoài ra các HTXNN và dịch<br /> vụ vẫn dựa chủ yếu vào thời vụ, được mùa thì<br /> mất giá, được giá thì mất mùa; đối với HTX<br /> chế biến nông lâm sản thì cạnh tranh gay gắt<br /> trong nội bộ ngành, thiếu nguồn nguyên liệu<br /> do không cạnh tranh được với các doanh<br /> nghiệp, các cơ sở sản xuất lớn; một số sản<br /> phẩm ngành chăn nuôi bán cho thương lái để<br /> xuất khẩu cho Trung Quốc nên giá cả phụ<br /> thuộc vào Trung Quốc và thương lái, dẫn đến<br /> biến động giá cả rất lớn, điều này ảnh hưởng<br /> rất nhiều đến doanh thu của các đơn vị HTX<br /> trên địa bàn. Thêm vào đó, tình hình dịch<br /> bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức<br /> tạp, nhiều hộ dân thiệt hại nhiều trong quá<br /> trình sản xuất, do vậy cũng ảnh hưởng rất<br /> nhiều đến doanh thu của các HTX.<br /> Lợi nhuận sản xuất kinh doanh của HTXNN<br /> trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> Với việc áp dụng luật hợp tác xã mới, nhiều<br /> HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> làm ăn thua lỗ đã xin giải thể, chuyển đổi<br /> phương thức làm ăn, các thành viên cũng giải<br /> tán, một số thành viên xin tham gia các HTX<br /> khác để tiếp tục sản xuất kinh doanh, nâng<br /> cao thu nhập cho bản thân và gia đình.<br /> 30<br /> <br /> ĐVT: Triệu đồng<br /> So sánh (%)<br /> Năm<br /> Năm<br /> 2015<br /> 2016<br /> 15/14<br /> 16/15<br /> BQ<br /> 2.983<br /> 0<br /> 92,41<br /> 14.272<br /> 11.632<br /> 109,54<br /> 81,50<br /> 95,52<br /> 7.483<br /> 6.734<br /> 104,66<br /> 89,99<br /> 97,33<br /> 24.738 18.366<br /> 105,69<br /> 74,24<br /> 89,97<br /> Nguồn: Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn [1],[2],[3]<br /> <br /> Đối với các HTX chăn nuôi trong những năm<br /> 2014 và 2015 liên tục làm ăn thua lỗ bởi một<br /> số nguyên nhân như sau: trong những năm<br /> này chăn nuôi liên tục gặp các bệnh số lượng<br /> chết nhiều như: bệnh long mồm lở móng,<br /> bệnh tai xanh ở lợn, bệnh cúm ở gà... đây là<br /> những bệnh khó chữa, gia súc gia cầm mắc<br /> bệnh chết nhanh, HTX chăn nuôi lợn chủ yếu<br /> bán cho thương lái sau đó xuất khẩu sang<br /> Trung Quốc (thị trường phụ thuộc hoàn toàn<br /> vào Trung Quốc). Do đó, khi Trung Quốc<br /> không nhập khẩu lợn làm cho các HTX chăn<br /> nuôi lợn phá sản không có thị trường để tiêu<br /> thụ. Vì vậy, nhiều HTX đã bị thua lỗ rất nặng,<br /> dẫn đến phá sản giải thể, thêm vào đó là công<br /> tác quản lý, sử dụng khoa học chưa thật sự<br /> hiệu quả, năng suất chăn nuôi thấp dẫn đến<br /> lợi nhuận thấp.<br /> Các hợp tác xã chế biến nông, lâm sản với<br /> vùng nguyên liệu rộng lớn, giá chi phí đầu<br /> vào thấp và chi phí nhân công thấp nên làm<br /> ăn kinh doanh có lãi nhiều. Một số HTX trong<br /> lĩnh vực này cũng làm ăn thua lỗ và xin giải<br /> thể chủ yếu là các doanh nghiệp vướng mắc<br /> nhiều vào thị trường đầu ra, các sản phẩm<br /> không đáp ứng được yêu cầu của đối tác và<br /> thị trường như: HTX ván dăm chưa đạt về độ<br /> dẻo dai, độ ẩm, HTX gỗ ép chưa đạt về độ<br /> mịn... nên giá thành của các sản phẩm của các<br /> HTX chế biến lâm sản thường không cao.<br /> <br /> Đỗ Thị Hồng Hạnh<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 188(12/3): 27 - 32<br /> <br /> Bảng 8. Lợi nhuận của các HTXNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> Lĩnh vực hoạt động<br /> của HTXNN<br /> Chăn nuôi<br /> Chế biến nông, lâm sản<br /> Nông nghiệp, dich vụ<br /> nông nghiệp<br /> Tổng<br /> <br /> Năm<br /> 2014<br /> -572<br /> 810<br /> <br /> Năm<br /> 2015<br /> -420<br /> 778<br /> <br /> 370<br /> <br /> 362<br /> <br /> 1.180<br /> <br /> 1.140<br /> <br /> HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp<br /> chủ yếu vẫn làm ăn có lãi, một số HTX làm<br /> ăn thua lỗ bởi một số nguyên nhân như: nhập<br /> một số chủng loại thuốc thu y và thuốc bảo vệ<br /> thực vật quá đắt, thông qua nhiều trung gian,<br /> mặt hàng không đa dạng và không cập nhật<br /> những sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của<br /> thị trường. Một điểm đáng quan tâm đó là<br /> khách hàng các HTX này là nông dân, những<br /> người có thu nhập thấp và chịu ảnh hưởng rất<br /> nhiều bởi thiên tai và dịch bệnh nên tỷ lệ nợ<br /> xấu rất nhiều. Các HTX trong lĩnh vực này<br /> muốn làm ăn được thì thường xuyên cho bà<br /> con nợ đến cuối vụ trả, nhiều hộ đã không<br /> làm đúng theo cam kết và tỷ lệ nợ đọng vốn<br /> trong dân rất nhiều bởi vậy một số HTX thua<br /> lỗ trong nhiều năm nên cũng xin giải thể<br /> Các giải pháp nâng cao nhằm nâng cao kết<br /> quả sản xuất kinh doanh của các HTX<br /> nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn<br /> Mở rộng quy mô sản xuất cho các HTX nông nghiệp<br /> Cần khuyến khích mở rộng quy mô sản xuất<br /> của HTXNN thông qua những giải pháp cụ<br /> thể sau: Hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho các<br /> HTXNN; Huy động nguồn vốn phi chính phủ;<br /> Kêu gọi nâng cao góp vốn từ các thành viên;<br /> Thực hiện các dự án ưu đãi của nhà nước<br /> Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô sản xuất<br /> phải gắn với việc đầu tư công nghệ về giống,<br /> công nghệ về phân bón, công nghệ sản xuất,<br /> công nghệ chế biến,... sẽ nâng cao hiệu quả<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh cho HTXNN,<br /> đồng thời nâng cao thu nhập cho các thành<br /> viên tham gia HTX. Đây chính là điều kiện<br /> tiêu quyết để các thành viên gắn bó với<br /> HTXNN.<br /> Nâng cao năng lực quản lý của Hội đồng<br /> quản trị hợp tác xã<br /> <br /> Năm 2016<br /> 0<br /> 595<br /> <br /> 15/14<br /> 73,0<br /> 96,0<br /> <br /> 185<br /> <br /> 97,8<br /> <br /> Đơn vị: Triệu đồng<br /> So sánh (%)<br /> 16/15<br /> BQ<br /> 76,4<br /> 86,2<br /> 51,1<br /> <br /> 74,4<br /> <br /> 780<br /> 96,6<br /> 68,4<br /> 82,5<br /> Nguồn: Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn [1],[2],[3]<br /> <br /> + Nâng cao trình độ quản lý của Hội đồng<br /> quản trị HTX thông qua các lớp tập huấn, các<br /> khóa học đào tạo ngắn hạn do Liên minh<br /> HTX phối hợp với các cơ quan tổ chức như<br /> Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát<br /> triển nông thôn…<br /> + Mở các lớp nâng cao trình độ khoa học<br /> công nghệ.<br /> + Liên minh hợp tác xã đóng vai trò quan<br /> trọng trong việc vận động, khuyến khích, giúp<br /> đỡ Hội đồng quản trị của các HTXNN trong<br /> mọi vướng mắc liên quan đến pháp luật về<br /> thuế, pháp luật về kế toán, về quản trị,... giúp<br /> các HTXNN tiếp cận dần với việc quản lý<br /> hiện đại theo cơ chế thị trường hiện nay.<br /> Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các<br /> thành viên hợp tác xã<br /> + Tuyên truyền vận động các thành viên tham<br /> gia các hoạt động của HTX, tham gia các<br /> cuộc họp thường niên của HTX để biết được<br /> mục tiêu, phương hướng cũng như cách thức<br /> sản xuất kinh doanh của HTX.<br /> + Nâng cao sự đoàn kết giữa các thành viên<br /> trong HTX thông qua các hoạt động chung<br /> của HTX, cùng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác và thi<br /> đua giữa các nhóm trong HTX …<br /> + Thường xuyên tổ chức các hoạt động chung<br /> + Ban quản trị HTX cần kết hợp với các Sở,<br /> ban, ngành mở các lớp tập huấn hướng dẫn<br /> sản xuất, hướng dẫn làm ăn.<br /> Ứng dụng khoa học công nghệ cho sản xuất<br /> tại các HTXNN<br /> Muốn nâng cao năng suất, chất lượng sản<br /> phẩm nông nghiệp của các HTXNN, các HTX<br /> này cần phải ứng dụng công nghệ về giống,<br /> 31<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2