intTypePromotion=4

Thực trạng mắc tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ ở người trưởng thành tại 2 xã của huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
30
lượt xem
1
download

Thực trạng mắc tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ ở người trưởng thành tại 2 xã của huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại xã An Lão và Đồn Xá - huyện Bình Lục - Hà Nam từ tháng 6 - 8/2013 nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ ở người trưởng thành. 1009 người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên được lựa chọn theo phương pháp lấy mẫu cổng liền cổng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng mắc tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ ở người trưởng thành tại 2 xã của huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

<br /> <br />  !"#$%& '()#)<br /> *+,-,+&./0123<br /> 456789&2<br /> <br /> .E>IBJ=%K=H<br /> .<br /> :;?@?AB C;DE6F?@;.E6F?@G<br /> H<br /> L<br /> =<br /> <br /> <br /> 2MNOPQRSTUVW5 XNYW2UZT4Q[\]P^2MNOPQRSTUVW56_4`T<br /> 4QUT]PWa[bcdeWfdPQgPQdSThijPkilm_RnPoZ U[\pPqrPUksW 6_4gbdtdUZPQu 7v <br /> 9<br /> PUwbbsWdT][hZWxyPUdz{pd|PQU[\}dZ~m_b`d€\}[d€PQ[\W‚PQNOTdMN‚PQdU_PUƒ<br /> <br /> „PQNOT<br /> dMN‚PQdU_PUdt7d[…TdM‚{]PxNYW{†gWUVPdU‡l~UNPQ~UZ~{ˆ\b‰[W…PQ{TŠPW…PQƒ6[\}dZ~xNYWxl<br /> ‹wPQU[\}dZ~Œ}d†x`PQdU‡l~UNPQ~UZ~WU[Pƒ3ZW\}[d€PQ[\WdMlPQ{€T€PQxNYW~UŽPQmPdU‡l<br /> ‹`W[UŽTƒ}d‘[eWUldUˆ\’2z{pd|PQU[\}dZ~‚PQNOTdMN‚PQdU_PUdM]P7d[…T{_ “”“WglUP‚Pgb<br /> 8 7“9”<br /> lm•T‚P–8 “u”<br /> ƒ2|PQU[\}dZ~x`—WUT}bdz{pu“„”“x`——{_˜“<br /> ”m_x`———{_ “˜”ƒ5}[d€PQ[\<br /> WW™gd|PQU[\}dZ~{_Pgb8š›œ“9˜“„˜”3—’“<br />  “79<br /> “d[…T“dUtgWP ‹l~Ur8š›œ “9“„˜”3—’<br /> “  “ <br /> m_UžddU[€W{Z8š›œ““„˜”3—’“<br /> 9 “„<br /> ƒ<br /> Ÿ ?¡¢£K=>?IBL¤¥¦E=>;§H¤:;¨=>¤?G=?E4©=?6ª«EBLI¤¬=>IB«<<br /> <br /> <br /> ­®¯%°®±<br /> <br /> ²³´µ¶·¸¹º»¶¼½¶¾¿¶ÀÁ»¶Âô·¶½·Ä¶Âź´¶»ÆÇ´¶<br /> »·º¶µÅÈÅɶ²·Ê˶²Ä¶Ì·Í̶ζ»º¶²·º¶µÅÈÅ϶ж¾ÍѶ<br /> »¸ÄŶÒÓ¶ÌͶÔÕ¶´µÖ×ŶÌضٶ´µÖ×Ŷ»³´µ¶·¸¹º»¶¼½Ï¶<br /> ж»¸ÄŶÚÓ¶ÌͶ۶´µÖ×ŶÌضÀÁ»¶´µÖ×Ŷ»³´µ¶·¸¹º»¶<br /> ¼½¶Ü¿¶ÙÝÒ¶Þ߶´µÖ×ŶжàÁ¶»¸ÄŶáÓ¶Âⶻ³´µ¶·¸¹º»¶<br /> ¼½¶ãÙäɶ<br /> ²åŶæÅû¶çÑÀ϶Âô·¶»³´µ¶·¸¹º»¶¼½¶Ìض踶<br /> ·ÖÈ´µ¶»³´µ¶¾Ç´¶Æé¶ÆûɶêѸ¶·ë´¶ÒÕ¶´³À϶»ì¶<br /> ´³À¶Ùíáնິ¶Ùííí϶»î¶¾Ã¶»³´µ¶·¸¹º»¶¼½¶»ì¶Ô¶ï¶<br /> Òð¶¾Ç´¶àº´¶ÙáÏÕÓð¶ñ»³´µ¶µò½¶á¶ï¶ó¶¾ô´õ¶ãÔäɶ<br /> çµ·ÅÇ´¶Ì͸¶ÌöѶ÷Ñ˶²·â¶Îº´¶²·Ñ´·Ï¶çµ¸¹ø´¶<br /> ÷ù´µ¶ú·û´Ï¶ü³´µ¶²¸ò´¶ü延ñÔÕÕáõ¶Ì·Ë¶»·ò¹¶»î¶<br /> ¾Ã¶»³´µ¶·¸¹º»¶¼½¶Ð¶´µÖ×Ŷ»ì¶ÔÓ¶»¸ÄŶ»Æж¾Ç´¶»åŶ<br /> »ý´·¶üþ̶ÿþ̶¾¿¶ÙÛÏÓð¶ãÒäɶ<br /> ²³´µ¶·¸¹º»¶¼½¶À¿¶½·ô´¶¾È´¶0·ù´µ¶»1À¶»·ò¹¶<br /> ´µ¸¹Ç´¶´·2´¶ñ0·Ë3´µ¶íÓðõ¶àÑ´µ¶»Æж»·¿´·¶<br /> <br /> ÀßŶàʶ45Ѷ»Ë¿´¶»·6¶´·2´¶¾ËåŶÂÐŶ´·Å7¸¶Âź´¶<br /> Ì·Í´µ¶´µ¸¹¶·Å6À¶ÌöѶ´Ø¶àº´¶»8´·¶Àå´µ¶´µÖ×Ŷ<br /> Âô·¶´·Ö9¶ç·<br /> ŶÀ¼¸¶Ì붻ÅÀ϶àÁ»¶ ¸ ¶´<br /> Ë϶޸¹¶<br /> »ÅÀ϶޸¹¶»·´¶Àå´¶æÅÃ̶è¼Ì¶àâ´·¶Ì¼Ì¶¹º¸¶»ß¶<br /> ´µ¸¹¶Ìë¶4´¶àº´¶»³´µ¶·¸¹º»¶¼½¶´µ¸¹Ç´¶½·¼»¶<br /> µØ½¶½·ô´¶Æò»¶ ¸Ñ´¶»Æ5´µ¶»ÆË´µ¶Ìù´µ¶»¼Ì¶½·´µ¶<br /> Âô·¶Ü¿¶µÅ3À¶»î¶¾Ã¶»³´µ¶·¸¹º»¶¼½¶Ü¿¶´·´µ¶<br /> Âź´¶Ì·Í´µ¶ÌöѶ»³´µ¶·¸¹º»¶¼½É<br /> ÷·´µ¶»ùŶ´µ·ÅÇ´¶Ì͸¶´¿¹¶´·À¶À̶»ÅǸ9¶<br /> ¼Ì¶àâ´·¶»î¶¾Ã¶»³´µ¶·¸¹º»¶¼½¶Ü¿¶ÀÁ»¶Þ߶¹º¸¶»ß¶<br /> ´µ¸¹¶Ìë¶Ð¶´µÖ×Ŷ»ÆÖ䵶»·¿´·¶»åŶè<br /> ¶´¶ÿ<br /> ˶<br /> Ü¿¶è<br /> ¶ü<br /> ´¶¼Ï¶·¸¹Ã´¶1´·¶ÿÌ϶»ý´·¶¿¶çÑÀɶ<br /> <br /> ­®),%&,*$<br /> <br /> D­®¬H¤;=><br /> ï¶çµÖ×Ŷ»ÆÖ䵶»·¿´·¶»ì¶Ù󶻸ÄŶ»Æж¾Ç´¶<br /> »åŶè<br /> ¶´¶ÿ<br /> ˶ܿ¶ü<br /> ´¶¼Ï¶·¸¹Ã´¶1´·¶ÿÌ϶»ý´·¶<br /> ¿¶çÑÀÉ<br /> RygWU-{T]PUp’2MNPQ2Uy2U[.XNPQ“q`bcP/aW<br /> ﶲ·×ŶµÅÑ´¶´µ·ÅÇ´¶Ì͸9¶²ì¶»·¼´µ¶á¶àº´¶<br /> ŒUl0bcTdMNOPQ /aWŒUl0PQUŠPQUTp~“dMNOPQRSTUVW »·¼´µ¶ó¶´³À¶ÔÕÙÒÉ<br /> 5XNYW2UZT4Q[\]P<br /> 1bgT{’dU[\2[lPQ\2dP3QbgT{ƒWlb<br /> .­?;¦?¥¦<br /> 4Q_\PU4P’9v<br /> v <br /> <br /> 4Q_\xNYWWUˆ~dU[4P’ uv<br /> uv <br /> <br /> !"#$%#&'!"(&)*+,Àù¶»3¶Ìþ»¶´µÑ´µÉ¶<br /> <br /> 234356<br /> 7789<br />   <br /> 9<br /> <br /> <br /> <br /> !"#!$%&!'(!)*+,-.!)*/)!0*1-!$%&! E~63o{j38gk63oj693sd;939V37Cj3E…693ox3E‰j3<br /> [9G~673;@673;Š[3Th3EC|@38gj38Š83;‹367GfC38Œ3<br /> 234567389:;38?@A3<br /> L38@ŽC38ge3`k63;ij39V37Cj3E…693E3;3>8338FC3<br /> 3<br /> 3333333333J33O3 3y3[KL323[P3<br /> 33<br /> 33<br /> 33<br /> 33<br /> 33<br /> 33<br /> 33<br /> 33<br /> KL2MNOP<br /> 89fC3ECD>3EC|@38gjI3^Cc[38†;3`ŠX3;d;39V38Cc[3<br /> y<br /> 3<br /> o<br /> q<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3 63\3<br /> 89qx389qx3[9G~673[9d[3;Ž673`C|63;Ž673;9x3<br /> oO3<br /> 3<br /> Ec63t9C3Ei3;=3>?@I3‘c83’@‹3;9v67385C3EC|@38gj3<br /> 236A34=3>?@38BC389CD@3EF83EGH;I3<br /> EGH;3LppR3;d389D3;ij3;d;39V37Cj3E…69I3<br /> 23JKL2MNOPA3LQRS3TUC3EV38C63;WX3RYZI3<br /> “!"/0!0*”!•–—&!-.*–—-!0˜&!<br /> 23[3\3O]QOZA3^_3`a38b6739@Xc83d[3e367GfC3<br /> 234d;38956738C63;9@67A38@ŽCQ37CUCQ3„™šI3<br /> 8gGe67389h693;ij3679Ck63;:@38gGU;3lmn3I33333<br /> 23^_3`a38b6739@Xc83d[3Th3[9›63EV38b673<br /> 23o3\3pQpYI3<br /> 23oq3\3OA3ra3sB389Cc83tc3KoqsC763quuq;8PQ3 9@Xc83d[I3<br /> ;9v67385C3;9w639a3sB389Cc83tc3\3OI33<br /> 23ƒd;3E‰693>BC3`Ck63’@j637Cœj38@ŽCQ37CUCQ3<br /> ^9qx3;567389:;38gk633;9v67385C38V83yzQ3TWX3O3yz3`h3LpppI3^9{;38c3 !!ž–—&!0*&Ÿ-! /-*!.–/!<br /> ;9v67385C3EC|@38gj3EGH;3LppR3;d389DI3<br /> ¡3d6937Cd3;9¢3sB3t9BC3;~389D3K„xoX3™jss3<br /> 233}9G~673[9d[3;9w63>?@A33<br /> 49w63;9i3E‡C3yzQ3;9w639V37Cj3 K>P3lY£3SnQ3[9›63`xFC3„™š389qx3^Ž3;9:;3¤38c3<br /> E…693Eˆ@38Ck6389qx3[9G~673[9d[367?@369Ck63 ^9c37CUC3KOppSPI3<br /> 333]YQpp323]RQRRA3¥¦x3[9…3EV33šš3<br /> §3OYA389Œj3;›63<br /> ]pQpp323]mQRRA3¥¦x3[9…3EV3š3<br /> LQYp323OmQRRA3¥…69389Gf673<br /> OYQpp323ORQRRA38C|63¥¦x3[9…3<br /> ¨3LQYA389Cc@36b673`GH6738gGf673oC©63<br /> ¡3d6937Cd38…6938gF6738b6739@Xc83d[3o{j389qx3;ij3[9›63`xFC3;ij3^Ž3;9:;3¤38c3^9c37CUCNšªr3<br /> 6b>3Opp]A3GH;37wC3`h38b6739@Xc83d[3t9C39@Xc83d[38›>389@3§3Lmp>>r739x;NTh39@Xc83d[38›>3<br /> 8gG~673§3Rp3>>r73lOnI3<br /> ¡3}9›63`xFC3EV38b6739@Xc83d[3lOn3<br /> ²³´µ¶·¸¹¹º»<br /> «¬­®¯°±<br /> ¬¹µ«²<br /> ¬¹µ¼½¾­º<br /> ^b6739@Xc83d[3EV3š3K69¿P<br /> Lmp3À3LYR<br /> Rp323RR<br /> ^b6739@Xc83d[3EV3šš3K8g@673¥…69P<br /> LSp3À3LÁR<br /> Lpp323LpR<br /> ^b6739@Xc83d[3EV3ššš3K667P<br /> §3Lp<br /> §3LLp<br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> ¡3rv8389@B;3`dA3Â7GfC3EGH;3;xC3`h3;39v83 @B673gGH@3¥Cj36c@367GfC3E3;3sÄ3o†673gGH@3<br /> 89@B;3`dN89@B;3`hx3`h367GfC3;39v8389@B;3`dN`hx3 ¥Cj38gx673]p367hX3’@jI3<br /> ¡349c3EV3b6369C|@3>@BCA3`h367GfC3b63>63<br /> 8gx673]p367hX3’@jI3<br /> ¡3ÃB673gGH@3¥CjA3EGH;3;xC3`h367GfC3;33 9~63;d;389h693TCk63t9d;38gx6737Cj3E…693<br /> 122<br /> <br /> 345467889<br /> <br /> 12<br /> <br /> !"#$%&'()*$&+!,-&!*.&$"/0&.1.2.(3-&<br /> 456&!70&8$&.5&$%"#-&9!:0&9!;$%&0&<br /> ?&&@A&!(B&!(&!B+&!;$%&-$C&<br /> D&EF$&$G$%C&HI&JK$%&0F$&LMEN&OP&0!Q$!&<br /> ':0&RST9%=>&&<br /> D&E!-U(&0V6C&O6&0!-U(&0V6&O7$%&WX$%&<br /> !"/0&%Y&0Z&OP&0!-V&0!Q$!&':0&/-&..>&&<br /> D&[6&!()\&:+C&HI&JK$%&.:)&!()\&:+&]&<br /> OP$%&^_`^aS&.6Jbc&dM_&?&eTTT=>&[3-&<br /> "f$%&O"f0&O6&!()\&:+&g&c&@\&i(,&O"f0&%!-&!b6&Oj$&4k&..d%>&L3&<br /> O6&!()\&:+&0lV&O3-&"f$%&Hm&O"f0&Q$!&c5&9\&<br /> i(,&n($%&Wo$!&0lV&g&c&a\(&9\&i(,&<br /> !()\&:+&%-pV&g&c<br /> yŽ‘’†„“ƒ”ƒ”‰•ƒ†’‹<br /> D&E:0&0:&$!F$&!V.&%-V&$%!-*$&07(&!65$&<br /> 65$&]&$%()q$&45&O"f0&W-\&n–&.K0&-*(&<br /> $%!-*$&07(&45&0:0&!;$%&-$&O"f0&HI&JK$%&<br /> Oh$%&.K0&OQ0!&$%!-*$&07(>&<br /> D&—(:&no$!&0F$&O6S&O,.&W,6&()q&O3-&V$&<br /> 65$&0!6&O3-&"f$%>&<br /> <br /> y˜™š›<br /> <br /> œyŽ†‘‰žŸ†‹ƒ”† ¡‘ˆ‰„¢£ƒ”ƒ”‰•ƒ†’‹<br /> ¤¥ƒ”œyŽ¦†‘‰žŸ†‹ƒ”† ¡‘ˆ‰„¢§ƒ”ƒ”‰•ƒ†’‹<br /> Ž†‘‰žŸ¨<br /> <br /> ®-/-¨<br /> <br /> ²(³-¨<br /> <br /> ¶_·&n($%&Wo$!¨<br /> d()\&:+&F.&!(&n($%&Wo$!¨<br /> d()\&:+&F.&n"j$%&n($%&Wo$!¨<br /> <br /> aV.¨<br /> ap¨<br /> T¯&?&g±¨<br /> tR&?&t±¨<br /> ´R&?&´±¨<br /> °R&?&°±¨<br /> ŒR&?&Œ±¨<br /> eR&?&e±¨<br /> µ&¯R¨<br /> <br /> ƒ©œªª«¬¨<br /> tT¯¨<br /> Œ±T¨<br /> ±e¨<br /> T°¯¨<br /> gR´¨<br /> get¨<br /> T´t¨<br /> ¯e¨<br /> ´e¨<br /> »&¸&L¹&º&gRS¯&&¸&gSŒt¨<br /> &&»<br /> &&&¸&L¹&º&TgŒS°R&¸&T±S°t¨<br /> »&&¸&L¹&º&eŒStR&¸&tRS¯±¨<br /> <br /> ­¨<br /> tTS°¨<br /> Œ¯S°¨<br /> ±SŒ¨<br /> T°Se¨<br /> gRSg¨<br /> geST¨<br /> T´Sg¨<br /> ¯SŒ¨<br /> ´Se¨<br /> <br /> @\&i(,&¼&W,$%&T&0!6&!w)&O3-&"f$%&$%!-*$&07(&0!l&)\(&c5&$pS0!-\.&Œ¯S°½>&u!F$&W3&!b6&<br /> OP&(³-&"j$%&O3-&O¾$%&OU(S&0V6&$!w&¼&$!Z.&°R&?&°±&&geST½=S&-\+&O\$&c5&OP&(³-&´R&?&´±&0!-\.&<br /> <br /> 234356<br /> 7789<br />   <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> !"#"$%&'($)&'%$*$+,+$)&-.$/012$3!$%452$67$%89)$:!$%452;$$<br /> ?$@AB$%84)C$DE)&$F7$!"G$$H$"I3"$&4JK%$,($%L.$%&4$%84)C$DE)&$F7$M I"N!$H$MO"N3"$&4JK%$,($<br /> %L.$%80P)C$%84)C$DE)&$F7$:I"3!$H$3!"GO;$<br /> QRSTUVWXYZV[YZS\]^V_`UabYZcdeVWcfYZVSgYSVXeQhiUabS\]jYklYSmnU<br /> koYZQRpqjrgstUuvV[YZS\]^V_`UabYZcdeVWcfYZVSgYSVXeQhi<br /> UabS\]jYklYSmnUVSwx`SyYqxXeUabz{|}Y[sQ~~<br /> lYSSlYSs€UV[YZS\]^V_`<br /> †V[YZS\]^V_`<br /> $$‹Œ.$)$Ž$3MG<br /> $Š212<br /> $$‹$$)$Ž$IOM<br /> •”)C$&4J9%$,($%?2$–Œ<br /> $‘’“2$%”)C$&4JK%$,(<br /> •”)C$&4JK%$,($%?2$%&2—4<br /> •”)C$&4JK%$,($%?2$–Œ$67$%?2$%&2—4<br /> •”)C$&4JK%$,($–™$B<br /> $˜™$%”)C$&4JK%$,(<br /> •”)C$&4JK%$,($–™$BB<br /> •”)C$&4JK%$,($–™$BBB<br /> <br /> Y‚~~ƒ„<br /> Q‡ˆ<br /> O!<br /> MNI<br /> M<br /> M 3<br /> OG<br /> M:M<br /> N!<br /> N<br /> <br /> …<br /> Q‡‰‡<br /> G"3<br /> "I<br /> M"O<br /> M "<br /> O":<br /> MI"O<br /> N"!<br /> "N<br /> <br /> šK%$›4œ$Dœ)C$$+&’$%&'J$%$Fž$%”)C$&4JK%$,($+ŸŒ$)C0 2$%80*)C$%&7)&$%“2$$¡¢$F7$£"£#"$%8’)C$<br /> –-$%$Fž$%”)C$&4JK%$,($*$)Œ.$C212$+&2K.$G"3#"$*$)$C212$+&2K.$ "I#;$•$Fž$%”)C$&4JK%$,($%?2$–Œ$<br /> +&2K.$%$Fž$+Œ’$)&'%$M"O#"$%2K($–-$F7$%”)C$&4JK%$,($%?2$%&2—4$M "#;$•$Fž$)C0 2$%80*)C$%&7)&$<br /> %”)C$+œ$&4JK%$,($%?2$–Œ$67$%?2$%&2—4$+&=$+-$O":#;$•”)C$&4JK%$,(–™$B$+&2K.$%$Fž$+Œ’$)&'%$MI"O#;$$<br /> R¤vV¥¦]^\V¦qe§Y¨\bYV©eV[YZS\]^V_`UabYZcdeVWcfYZVSgYSVXeQhiUabS\]jY<br /> klYSmnU<br /> koYZRme§Y¨\bYZeªbZe©e‰US«¥¦k¤r©eV[YZS\]^V_`<br /> [YZS\]^V_` {¬ƒ­…„<br /> ^\V¦qe§Y¨\bY<br /> Y …<br /> ‹Œ.<br /> O! G"3 M"3N$M"!M$®$M"G3<br /> Š212<br /> ‹<br /> MNI "I<br /> š&°)C$%&±Œ$+L)"$D²’$(&E@AB$³$N$ M 3"3<br /> •E)&$%8“)C )$Ž$ON!<br /> "£3$M"£ $®$£"!<br /> /2)&$/0¯)C •&±Œ$+L)"$D²’$(&E$@AB$´$N$<br /> N £ "£<br /> )$Ž$NO<br /> 123<br /> <br /> 45657899<br /> <br /> 12<br /> <br /> <br />  !"#$!%$&'!()*'!+$,*!+$-$!.-$!/0!%1!/2'+!3)45/!678!'*"!9!'+)4!9:!;4!'+PQ$!/3R*!9S'8!;T=!73U!9!'+)4!9:!;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2