intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp huyện người dân tộc thiểu số miền núi Hà Giang

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

30
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày 1 số năng lực cơ bản của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp huyện người dân tộc thiểu số miền núi Hà Giang: Năng lực nắm bắt và cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương và nhiệm vụ công tác, năng lực quản lí nhà nước và quản lí kinh tế - xã hội, năng lực ra quyết định, lựa chọn phương án tối ưu, năng lực vận động quần chúng tổ chức thực hiện, năng lực kiểm tra việc tổ chức thực hiện, năng lực xử lí các tình huống lãnh đạo - quản lí và năng lực sơ - tổng kết việc tổ chức thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp huyện người dân tộc thiểu số miền núi Hà Giang

THÛÅC TRAÅNG NÙNG LÛÅC TÖÍ<br /> AÄNH<br /> CHÛÁC<br /> ÀAÅO<br /> TH<br /> QUAÃN LÑ CÊËP HUYÏÅN NGÛÚÂI DÊN TÖ<br /> NGUYÏÎN HOAÂNG HÛNG*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 01/04/2017; ngaây sûãa chûäa: 10/04/2017; ngaây duyïåt àùng: 18/04/2017.<br /> Abstract:<br /> The article presents current status of organizational competence of leaders and managers in ethnic minority districts i<br /> province of Ha Giang. This competence is mentioned in terms of ability to capture and implement policies of the Party and Nation<br /> practices and tasks; ability of state management and socio-economic management; ability to make decisions and choose the optim<br /> mass mobilization for organization and policy implementation; ability to check the organization and implementation; ability to ha<br /> management situations; ability to summarize the organization and implementation.<br /> Keywords<br /> : Organisational competence, ethnic minority district, mountainous province.<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> huyïån saát vúái yïu cêìu thûåc tïë cú súã vaâ nhiïåm vuå caách maång<br /> Sinh thúâi, Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä daåy<br /> : “Vö luêån viïåc trong thúâi kò múái.<br /> gò àïìu do con ngûúâi laâm ra, tûâ nhoã àïën to, tûâ gêìn àïën xa<br /> Baãn thên caác àöìng chñ caán böå LÀ, QL cêëp huyïån laâ<br /> àïìu thïë caã. Muöën lêåp laâng kiïíu mêîu, àöåi kiïíu mêîu..., thòngûúâi DTTS cuäng coi àêy laâ möåt phêím chêët, NL <br /> rêët cêìn thiïët<br /> trûúác hïët phaãi àaâo taåo ra nhûäng ngûúâi kiïíu mêîu àïí laâm(chiïëm túái62,75%) vaâ cêìn thiïët (35,29%). Nhû vêåy, nùæm<br /> caán böå cho laâng àoá, àöåi àoá”<br />  [1; tr 281]. Quan àiïím naây<br /> bùæt vaâ cuå thïí hoáa àûúâng löëi, chuã trûúng cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác<br /> caâng coá yá nghôa thûåc tiïîn to lúán khi àêët nûúác àang bûúácvaâo thûåc tiïîn àõa phûúng laâ möåt yïu cêìu quan troång vaâ cêëp<br /> vaâo thúâi kò phaát triïín múái vúái nhûäng cú höåi vaâ thaách thûác<br /> baách, nhêët laâ tûâ àiïìu kiïån vaâ yïu cêìu àùåc thuâ cuãa cêëp huyïån<br /> múái. Tuy nhiïn, thûåc traång nùng lûåc (NL) töí chûác thûåc tiïîn miïìn nuái tónh Haâ Giang vaâ thûåc traång chêët lûúång àöåi nguä<br /> cuãa àöåi nguä caán böå laänh àaåo, quaãn lñ (LÀ, QL) cêëp huyïån<br /> nhû àaä phên tñch trïn. Vïì thûåc traång NL nùæm bùæt vaâ cuå thïí<br /> nhêët laåi laâ ngûúâi dên töåc thiïíu söë (DTTS) miïìn nuái Haâ<br /> hoáa cuãa àöåi nguä caán böå LÀ, QL, qua àiïìu tra cho thêëy:<br />  Phêìn<br /> Giang khoá cho pheáp vêån duång töët nhêët nhûäng cú höåi àang lúán àaä thïí hiïån khaã nùng nùæm bùæt, cuå thïí hoáa möåt caách saáng<br /> àïën, thêåm chñ, nguy cú khoá vûúåt qua nhûäng thaách thûác, taåo àûúâng löëi, chuã trûúng, quyïët àõnh cuãa cêëp trïn. Hoå cöë<br /> keáo daâi sûå tuåt hêåu. Do vêåy, viïåc nghiïn cûáu vïì thûåc traång<br /> gùæng tòm toâi, phên tñch chuã trûúng cuãa cêëp trïn vaâ tònh hònh<br /> NL töí chûác thûåc tiïîn cuãa àöåi nguä caán böå LÀ, QL laâ ngûúâi<br /> thûåc tiïîn àïí triïín khai cöng viïåc,  song vêîn coá trïn 1/3 thuå<br /> DTTS àïí tûâ àoá tòm ra giaãi phaáp thñch húåp laâ àiïìu hïët sûácàöång chúâ sûå giaãi thñch, hûúáng dêîn cuãa cêëp trïn. Chêët lûúång<br /> quan troång.<br /> cöng taác giaáo duåc tû tûúãng chñnh trõ, phöí biïën quaán triïåt, hoåc<br /> 2. Thûåc traång NL töí chûác thûåc tiïîn cuãa àöåi nguä caán têåp vaâ triïín khai thûåc hiïån caác chuã trûúng, nghõ quyïët cuãa<br /> böå LÀ, QL cêëp huyïån ngûúâi DTTS miïìn nuái Haâ Giang Àaãng, chñnh saách, phaáp luêåt cuãa Nhaâ nûúác àaä coá sûå àöíi múái,<br /> 2.1. NL nùæm bùæt vaâ cuå thïí hoáa àûúâng löëi, chñnh nhûng chuyïín biïën coân chêåm. NL LÀ, sûác chiïën àêëu cuãa<br /> saách cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác vaâo thûåc tiïîn àõa phûúng<br /> möåt söë töí chûác Àaãng vaâ àaãng viïn coân haån chïë; trong sinh<br /> vaâ nhiïåm vuå cöng taác:<br /> hoaåt coá cêëp uãy vaâ chi böå chûa thûúâng xuyïn chuá troång àïën<br /> - Nêng cao NL töí chûác thûåc tiïîn cuãa caán böå LÀ, QL cêëp cöng taác giaáo duåc tû tûúãng chñnh trõ; tûå phï bònh vaâ phï<br /> huyïån laâ ngûúâi DTTS tuên theo quy luêåt khaách quan, tûâ bònh coân biïíu hiïån nïí nang, neá traánh, ngaåi va chaåm.<br /> nhûäng vêën àïì naãy sinh trong quaá trònh hoaåt àöång chñnh trõ Nhòn chung, viïåc nùæm bùæt vaâ cuå thïí hoáa àûúâng löëi, chuã<br /> xaä höåi, hoaåt àöång thûåc tiïîn úã cú súã, nhûäng vêën àïì naãy sinh<br /> trûúng cuãa caán böå LÀ, QL cêëp huyïån laâ <br /> ngûúâi DTTS miïìn<br /> trong QL, àiïìu haânh... ; tûâ àoá nêng cao NL töí chûác thûåc tiïîn nuái tónh Haâ Giang vêîn úã giai àoaån nhêån thûác thuå àöång, thiïëu<br /> cuãa caán böå LÀ, QL giai àoaån hiïån nay. Vai troâ cuãa caác chuãsaáng taåo. Cöng taác xêy dûång Àaãng vaâ hoaåt àöång cuãa Mùåt<br /> thïí trong quaá trònh nêng cao àûúåc thïí hiïån úã khaã nùng trêån Töí quöëc, àoaân thïí chñnh trõ - xaä höåi coá mùåt coân haån chïë.<br /> chuyïín hoáa nhêån thûác, vêån duång quy luêåt khaách quan vaâo töí Cöng taác tuyïn truyïìn àûúâng löëi, chuã trûúng cuãa Àaãng,<br /> chûác thûåc tiïîn àaåt kïët quaã cao. Trong nhûäng nùm qua, chñnh saách, phaáp luêåt cuãa Nhaâ nûúác coân chûa phong phuá,<br /> Àaãng böå tónh vaâ Àaãng böå trûåc thuöåc tónh luön quan têm àïënsinh àöång, coá luác, coá núi chûa hiïåu quaã, nhêët laâ nhûäng vêën<br /> võ trñ, vai troâ, yá nghôa cuãa viïåc nêng cao chêët lûúång hoaåtàïì liïn quan àïën àêët àai, cöng taác giaãi phoáng mùåt bùçng,<br /> àöång thûåc tiïîn cuãa caán böå LÀ, QL cêëp huyïån laâ ngûúâi DTTS,khai thaác khoaáng saãn vaâ baão vïå rûâng. Viïåc thûåc hiïån hoåc têåp<br /> quan têm àïën viïåc àaâo taåo, böìi dûúäng NL LÀ vaâ àiïìu haânh<br /> cuãa chñnh quyïìn cêëp huyïån; caác ban, ngaânh, àoaân thïí cêëp * Àaãng uãy khöëi caác doanh nghiïåp tónh Haâ Giang<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418 17<br /> <br /> vaâ laâm theo têëm gûúng àaåo àûác Höì Chñ Minh úã möåt söë núiàoá giuáp hoå khöng ngûâng nêng cao trònh àöå chuyïn mön<br /> vêîn coân coá biïíu hiïån hònh thûác, kïët quaã “laâm theo” coân ñt vaâ<br /> nghiïåp vuå, luön theo kõp sûå phaát triïín cuãa àêët nûúác vaâ xaä höåi,<br /> mang tñnh phong traâo, chûa nhêån thûác àêìy àuã àêy vûâa laâ am hiïíu tònh hònh kinh tïë, chñnh trõ trong nûúác vaâ thïë giúái, vïì<br /> nhiïåm vuå thûúâng xuyïn, vûâa laâ nhiïåm vuå cú baãn lêu daâi.vai troâ cuãa quaá trònh höåi nhêåp.<br /> - Cöng taác phaát triïín caác töí chûác cú súã àaãng vaâ àaãng<br /> Viïåc khùæc phuåc khuyïët àiïím sau kiïím àiïím theo tinh thêìn<br /> Nghõ quyïët Trung ûúng 4 vïì xêy dûång Àaãng úã möåt söë töí viïn theo àuáng àõnh hûúáng, baão àaãm chêët lûúång gùæn vúái böìi<br /> chûác cú súã àaãng chuyïín biïën coân chêåm. NL LÀ, sûác chiïën dûúäng phaát triïín àaãng viïn. Nhûäng söë liïåu trïn àêy laâ cú súã<br /> àêëu cuãa töí chûác àaãng, àaãng viïn tuy coá tiïën böå song coá luác,quan troång àïí khùèng àõnh NL thûåc tiïîn cuãa caán böå LÀ, QL<br /> coá núi chûa àaåt yïu cêìu. Viïåc àaánh giaá, phên loaåi töí chûác trong quaá trònh QL nhaâ nûúác, QL xaä höåi tûâng bûúác àûúåc<br /> àaãng vaâ àaãng viïn úã möåt söë àaãng uãy cú súã chûa saát, chêëtnêng cao.<br /> - Bïn caånh mùåt tñch cûåc, cöng taác àaâo taåo, böìi dûúäng<br /> lûúång, hiïåu quaã cöng taác giaám saát chûa cao, coá núi coân luáng<br /> cêåp nhêåt caác kiïën thûác múái cuãa caán böå LÀ, QL cêëp huyïån noái<br /> tuáng. Phûúng thûác vêån àöång, têåp húåp xêy dûång khöëi àoaân<br /> kïët toaân dên cuãa Mùåt trêån Töí quöëc vêîn chûa theo kõp nhûäng chung vaâ ngûúâi DTTS noái riïng vêîn coân nhûäng haån chïë<br /> yïu cêìu múái, coá núi coân mang tñnh hònh thûác; giaám saát, nhêët àõnh:<br /> + Viïåc vêån duång, cuå thïí hoáa vaâ töí chûác thûåc hiïån caác chuã<br /> phaãn biïån xaä höåi cuãa Mùåt trêån Töí quöëc coân haån chïë.<br /> trûúng, àûúâng löëi cuãa Àaãng, chñnh saách phaáp luêåt cuãa Nhaâ<br /> 2.2. Nùng lûåc QL nhaâ nûúác vaâ QL KT-XH:<br /> - Trong thúâi gian qua, caán böå LÀ, QL àaä vaâ àang tûâng nûúác vaâ cuãa cêëp uãy cêëp huyïån coân haån chïë. Cöng taác chó<br /> bûúác àöíi múái nöåi dung, phûúng phaáp, caách thûác trong töí àaåo, àiïìu haânh, QL nhaâ nûúác trïn möåt söë lônh vûåc, coá luác<br /> chûác thûåc hiïån chûác traách, nhiïåm vuå àûúåc giao, vïì kô nùng coân luáng tuáng , chûa sêu saát, thiïëu kiïn quyïët dêîn àïën sûå<br /> phöëi húåp giûäa caác ngaânh, caác cêëp coá thúâi àiïím chûa àöìng<br /> QL vaâ nghïå thuêåt LÀ, chó àaåo, nhêët laâ NL QL nhaâ nûúác noái<br /> chung, NL àiïìu haânh LÀ, QL KT-XH noái riïng. Àêy laâ yïëu töë böå, hiïåu quaã chûa cao.<br /> cú baãn, cöët loäi cho hoå hoaân thaânh nhiïåm vuå trong taác cöng + Chêåm àöíi múái vïì muåc tiïu, sûå laåc hêåu vïì nöåi dung,<br /> phûúng phaáp, hònh thûác àaâo taåo, böìi dûúäng chûa baám saát<br /> taác àiïìu haânh chñnh quyïìn taåi àõa phûúng.<br /> - Caác nhiïåm vuå xêy dûång chñnh quyïìn cú súã, dûåa trïn vúái thûåc tiïîn hoaåt àöång cuãa LÀ, QL cêëp huyïån laâ ngûúâi<br /> mûác àöå lônh höåi vaâ hiïíu biïët toaân diïån, chuyïn sêu vïì cöng DTTS, do àoá àaä aãnh hûúãng khöng töët àïën NL thûåc tiïîn<br /> taác xêy dûång àaãng, úã àõa phûúng, phong caách, kô nùng cuãa hoå.<br /> + Tñnh khoa hoåc, hiïån àaåi, cêåp nhêåt trong möåt söë chûúng<br /> trong tiïëp nhêån xûã lñ thöng tin, tònh huöëng coá vêën àïì vïì<br /> trònh, nöåi dung coân chûa theo kõp vúái sûå biïën àöíi cuãa àúâi<br /> cöng taác tû tûúãng, cöng taác àiïìu haânh KT-XH, cöng taác töí<br /> söëng hiïån thûåc. Caác baâi hoåc kinh nghiïåm trong LÀ, QL úã cêëp<br /> chûác; cöng taác dên vêån vaâ caác cöng taác khaác. Hoå àaä àûúåc<br /> huyïån chêåm àûúåc töíng kïët vaâ ñt àûúåc vêån duång vaâo quaá<br /> trang bõ tri thûác khaá toaân diïån, nhêët laâ hïå thöëng tri thûác<br /> trònh àaâo taåo so vúái trûúác àêy.<br /> chuyïn ngaânh vaâ trònh àöå lñ luêån chñnh trõ trong cöng taác<br /> + Cöng taác QL vaâ chêët lûúång GD - ÀT coân möåt söë bêët<br /> xêy dûång Àaãng vaâ chñnh quyïìn cêëp huyïån. Hoå àaä àûúåc<br /> cêåp; cöng taác xaä höåi hoáa giaáo duåc chûa maånh; kïë hoaåch xêy<br /> tuyïín c hoån, böìi dûúäng kiïën thûác chuyïn mön nghiïåp vuå<br /> dûång trûúâng chuêín quöëc gia coá thúâi àiïím chûa quan têm<br /> chuyïn ngaânh, cöng taác  xêy dûång àaãng, cöng taác chñnh<br /> chó àaåo.<br /> quyïìn úã bêåc trung hoåc, àaåi hoåc. Àiïìu àoá àaä thuác àêíy quaá<br /> + Haån chïë trong hoaåt àöång àaâo taåo, böìi dûúäng têët yïëu<br /> trònh töí chûác thûåc hiïån töët nhiïåm vuå àûúåc giao, laâ tiïìn àïìdêîn àïën sûå phaát triïín cuãa caác yïëu töë cêëu thaânh NL töí chûác<br /> vûäng chùæc nêng cao NL töí chûác thûåc tiïîn cuãa baãn thên. thûåc tiïîn cuãa ngûúâi LÀ, QL cêëp huyïån ngûúâi DTTS coân<br /> Hònh thûác böìi dûúäng phong phuá, àa daång, biïån phaáp thiïët thiïëu biïån chûáng, thiïëu sûå cên àöëi...<br /> thûåc, saát, àuáng. Do vêåy, caán böå LÀ, QL cêëp huyïån àaä töí + Möåt söë caán böå LÀ, QL thiïëu kiïën thûác chuyïn sêu vïì<br /> chûác thûåc hiïån töët moåi nhiïåm vuå àûúåc giao, coá baãn lônh<br /> cöng taác xêy dûång àaãng vaâ xêy dûång chñnh quyïìn, kô nùng<br /> chñnh trõ vûäng vaâng, tñch cûåc xêy dûång chûúng trònh haânh LÀ, QL dêîn túái chûa quaán triïåt hïët têìm quan troång cuãa cöng<br /> àöång vaâ kïë hoaåch triïín khai thûåc hiïån cöng taác laänh<br />  àaåo viïåc àûúåc àaãm nhiïåm, maâ trûåc tiïëp laâ ngûúâi àûáng àêìu vaâ<br /> chó àaåo úã cú quan, àõa phûúng àuáng àöëi tûúång, muåc tiïu, chuã trò cöng taác töí chûác thûåc hiïån caác hoaåt àöång cöng taác<br /> yïu cêìu cuãa nhên dên taåi àõa phûúng.<br /> chñnh trõ, QL nhaâ nûúác, QL xaä höåi dêîn àïën NL thûåc tiïîn bõ<br /> - Àöëi vúái caác böå LÀ, QL cêëp huyïån laâ ngûúâi DTTS hiïån<br /> haån chïë.<br /> nay, hoå khöng chó dûâng laåi úã viïåc töí chûác thûåc hiïån nhiïåm vuå - Àiïìu kiïån vêåt chêët, phûúng tiïån àaãm baão cho cöng taác<br /> theo chûác traách, maâ coân coá khaã nùng laâm chuã moåi hoaåt<br /> LÀ, chó àaåo coân thiïëu àöìng böå, chûa taåo àiïìu kiïån töët nhêët<br /> àöång vïì töí chûác thûåc tiïîn, khi chuã trò vïì àiïìu haânh phaát triïínàïí LÀ, QL phaát huy hïët NL töí chûác thûåc tiïîn cuãa mònh.<br /> Nhûäng yïëu töë trïn àaä laâm aãnh hûúãng khöng nhoã àïën NL<br /> KT-XH, chó àaåo cêëp cú súã <br /> (xaä, phûúâng, thõ trêën, thön baãn,<br /> töí chûác thûåc tiïîn cuãa caán böå LÀ, QL laâ ngûúâi DTTS úã H<br /> aâ<br /> caác ban, ngaânh, phoâng chûác nùng cuâng cêëp vaâ cêëp cú súã)<br /> thûåc hiïån töët chûác traách nhiïåm vuå cuãa m<br /> ònh. Àöìng thúâi <br /> qua Giang hiïån nay.<br /> <br /> 18<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> 2.3. NL ra quyïët àõnh, lûåa choån phûúng aán töëi ûu.<br /> chuáng cuãa àöåi nguä caán böå noái chung, caán böå LÀ, QL cêëp<br /> Caán böå chuã chöët, LÀ, QL cêëp huyïån laâ ngûúâi DTTS, nhûänghuyïån laâ ngûúâi DTTS caác huyïån miïìn nuái noái riïng khöng<br /> ngûúâi àoáng vai troâ quan troång nhêët vaâ àöìng thúâi chõu traáchngûâng àûúåc nêng lïn trong nhûäng nùm qua. Tûâ àoá, cöång<br /> nhiïåm chñnh trûúác nhûäng quyïët àõnh LÀ, QL trïn àõa baân vúái àiïìu kiïån coân rêët nhiïìu khoá khùn, àöìng baâo caác dên töåc<br /> huyïån. Khi àaä nùæm bùæt àûúåc àûúâng löëi chuã trûúng cuãa Àaãng<br /> miïìn nuái Haâ Giang vêîn khöng ngûâng àûúåc cuãng cöë khöëi àaåi<br /> vaâ Nhaâ nûúác, nhûäng quyïët àõnh vaâ kïë hoaåch cuãa cêëp trïn,àoaân kïët, tuyïåt àöëi trung thaânh, kiïn trò àêëu tranh baão vïå<br /> caán böå LÀ, QL laâ nhûäng ngûúâi cuå thïí hoáa phuâ húåp vúái thûåc<br /> biïn giúái, chuã quyïìn àêët nûúác, kiïn quyïët chöëng caác êm<br /> tiïîn qua caác quyïët àõnh, phûúng aán töëi ûu cuãa cêëp mònh; khi mûu phaá hoaåi sûå nghiïåp caách maång, àöìng thúâi àaåt nhiïìu<br /> thûåc tiïîn naãy sinh caác tònh huöëng, caán böå LÀ, QL laâ nhûängthaânh tñch trong phaát triïín KT-XH. Àöìng thúâi, so vúái yïu cêìu<br /> ngûúâi ra quyïët àõnh giaãi quyïët phuâ húåp vúái àûúâng löëi chuã<br /> nhiïåm vuå ngaây caâng cao, cùn cûá vaâo yïu cêìu cuãa thûåc tiïîn<br /> trûúng cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác. Nhû vêåy, àïí coá <br /> quyïët àõnh thò NL vêån àöång quêìn chuáng àöåi nguä caán böå LÀ, QL cêëp<br /> àuáng, kõp thúâi, töëi ûu, phaát huy taác duång<br /> , àoâi hoãi caán böå LÀ, huyïån laâ ngûúâi DTTS úã huyïån miïìn nuái, biïn giúái Haâ Giang<br /> QL phaãi àöìng thúâi nùæm vûäng àûúâng löëi, chuã trûúng cuãa cêëp<br /> vêîn coân yïëu keám trïn möåt söë mùåt vaâ cêìn tiïëp tuåc hoaân thiïån<br /> trïn, tûúâng têån thûåc tiïîn cú súã, ngoaâi ra coân phaãi coá tñnhàûúåc tùng cûúâng trong thúâi gian túái. Qua khaão saát möåt böå<br /> quyïët àoaán, daám chõu traách nhiïåm, saáng taåo<br />  vaâ coá phûúng phêån caán böå dên vêån coân thiïëu kinh nghiïåm trong cöng taác<br /> phaáp ra quyïët àõnh khoa hoåc...<br /> dên vêån, chûa tñch cûåc nghiïn cûáu hoåc têåp nêng cao kiïën<br /> Caán böå LÀ, QL cêëp huyïån laâ ngûúâi DTTS caác huyïånthûác chuyïn mön, nghiïåp vuå, trong cöng taác tham mûu coân<br /> miïìn nuái Haâ Giang àaä coá àöång cú àuáng khi lûåa choån caáchaån chïë, thiïëu kõp thúâi. Biïn chïë caán böå Dên vêån, Mùåt trêån<br /> phûúng aán ra quyïët àõnh: 94,12% cùn cûá vaâo “ sûå öín àõnh Töí quöëc, caác töí chûác chñnh trõ - xaä höåi ñt, kinh phñ phuåc vuå<br /> vaâ phaát triïín cuãa àõa phûúng, àún võ mònh àïí ra quyïët cho hoaåt àöång, cú súã vêåt chêët coân thiïëu so vúái cöng viïåc<br /> àõnh”; chó coá 9,8%coá cùn cûá vaâo “<br /> triïín voång phaát triïín cuãa àûúåc giao.<br /> baãn thên” vaâ3,92% cùn cûá vaâo “lúåi ñch àoá mang laåi cho<br /> 2.5. NL kiïím tra viïåc töí chûác thûåc hiïån. Kiïím tra,<br /> mònh maâ lûåa choån phûúng aán ra quyïët àõnh<br /> ”. Bïn caånh àoá, töí chûác thûåc hiïån laâ böå phêån khöng thïí taách rúâi trong quy<br /> chêët lûúång cöng taác tuyïn truyïìn, phöí biïën giaáo duåc phaáp trònh LÀ, QL. Kiïím tra viïåc töí chûác thûåc hiïån khöng chó coá<br /> luêåt; thanh tra, tiïëp cöng dên; giaãi quyïët àún thû khiïëu naåi, yá nghôa nêng cao hiïåu quaã, tiïën àöå töí chûác thûåc hiïån, maâ<br /> töë caáo vaâ hoaåt àöång cuãa caác cú quan töë tuång coá viïåc coân haån<br /> coân laâ möåt kïnh phaãn höìi vïì tñnh àuáng àùæn cuãa quyïët àõnh,<br /> chïë (tiïën àöå àiïìu tra, xûã lñ möåt söë vuå viïåc, vuå aán coân chêåm;<br /> baão àaãm cho quyïët àõnh àûúåc thûåc hiïån nghiïm tuác trong<br /> giaãi quyïët möåt söë àún thû keáo daâi, chûa dûát àiïím; thi haânh thûåc tiïîn vaâ àïí caán böå kõp thúâi coá sûå àiïìu chónh vaâ kiïím<br /> aán coân gùåp nhiïìu khoá khùn).<br /> nghiïåm caác quyïët àõnh, biïån phaáp uöën nùæn quaá trònh töí<br /> Khi nïu vêën àïì:  “Àöìng chñ coá daám chõu traách nhiïåm ra chûác thûåc hiïån.<br /> möåt quyïët àõnh LÀ - QL vïì möåt vêën àïì maâ baãn thên chûa<br /> Àaánh giaá thûåc traång NL kiïím tra cuãa caán böå LÀ, QL<br /> biïët gò vïì noá hay khöng?”, àaä coá 86,28% söë ngûúâi àûúåc hoãi cêëp huyïån laâ ngûúâi DTTS cêëp huyïån miïìn nuái Haâ Giang,<br /> cho rùçng têët caã coân phuå thuöåc vaâo tñnh chêët cuãa vêën àïì cêìn<br /> caác àöìng chñ LÀ, QL cêëp tónh cho rùçng45,5% úã mûác khaá,<br /> quyïët àõnh; 5,9% nïu àiïìu chûa biïët khöng laâm hoå quan<br /> 45,5% úã mûác trung bònh, 9,1%  yïëu, khöng coá xuêët sùæc<br /> .<br /> têm; 1,96% daám chõu traách nhiïåm ra quyïët àõnh vò àoá laâ Nhû vêåy, àaåi àa söë múái úã mûác àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu cöng<br /> vêën àïì múái, hêëp dêîn. Khi tûå nhêån vïì NL àûa ra caác giaãiviïåc, coân gêìn 10% chûa àaåt yïu cêìu àïì ra: àaåo àûác, tinh<br /> phaáp, quyïët àõnh cuãa baãn thên, 82,35% cho rùçng hoå àûa ra thêìn traách nhiïåm cöng vuå chûa cao, chûa thêåt chuã àöång<br /> àûúåc nhûäng giaãi phaáp hiïån thûåc nhêët trong cöng taác, söë coânvaâ phöëi húåp chùåt cheä àïí àïì ra caác giaãi phaáp, kïë hoaåch saát<br /> laåi cho rùçng hoå àûa ra àûúåc caác giaãi phaáp töëi ûu nhêët. húåp vúái tònh hònh thûåc tiïîn, coân trong chúâ yã laåi sûå chó àaåo<br /> Tuy nhiïn, hiïåu lûåc, hiïåu quaã àiïìu haânh coân coá núi chûa tûâ cêëp trïn. Trònh àöå chuyïn mön, NL, kinh nghiïåm cöng<br /> thûåc sûå quyïët liïåt, caá biïåt coân coá trûúâng húåp neá traánh, àuân<br /> taác vaâ yá thûác traách nhiïåm cuãa möåt böå phêån caán böå phêån<br /> àêíy traách nhiïåm, buöng loãng QL. Trònh àöå, NL, kinh nghiïåm caán böå LÀ, QL vaâ cöng chûác chûa àûúåc àaáp ûáng àûúåc<br /> cuãa möåt böå phêån caán böå LÀ, QL chûa àaáp ûáng àûúåc yïuyïu cêìu, nhiïåm vuå.<br /> cêìu nhiïåm vuå, coân thuå àöång trong giaãi quyïët cöng viïåc.<br /> Cöng taác thanh tra, kiïím tra, kïët luêån vaâ xûã lñ vi phaåm coá<br /> 2.4. NL vêån àöång quêìn chuáng töí chûác thûåc hiïån . núi, coá viïåc chûa kiïn quyïët, kõp thúâi; khùæc phuåc sau kïët luêån<br /> Trong hïå thöëng NL LÀ, QL cuãa àöåi nguä caán böå, nhêët laâ àöåi<br /> thanh tra, kiïím tra coân chêåm; thûåc hiïån caãi caách haânh chñnh<br /> nguä caán böå, LÀ laâ ngûúâi DTTS thò NL vêån àöång quêìn chuáng<br /> chûa àöìng böå, do thiïëu trang thiïët bõ cú súã vêåt chêët phuåc vuå<br /> coá võ trñ rêët quan troång, búãi nhiïåm vuå caách maång chó coá thïí<br /> cöng taác. Àêy laâ vêën àïì cêìn quan têm vaâ àùåt vai troâ quan<br /> giaânh àûúåc thùæng lúåi thöng qua phong traâo quêìn chuáng. troång trong nhûäng nùm túái àöëi vúái cöng taác quy hoaåch, àaâo<br /> Àûúâng löëi, chuã trûúng chó trúã thaânh hiïån thûåc khi töí chûác töët<br /> taåo, böìi dûúäng vaâ chñnh saách àaäi ngöå vúái caán böå noái chung vaâ<br /> quêìn chuáng thûåc hiïån. Nhòn chung, NL vêån àöång quêìn caán böå LÀ, QL laâ ngûúâi DTTD phuå traách UÃy ban kiïím tra<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418 19<br /> <br /> cêëp huyïån noái riïng. Cöng taác kiïím tra, giaám saát viïåc thûåc àöång quêìn chuáng töí chûác thûåc hiïån, baám saát cú súã àïí kiïím<br /> hiïån caác chuã trûúng, nghõ quyïët, chêëp haânh Àiïìu lïå Àaãng úãtra àön àöëc quaá trònh töí chûác thûåc hiïån; coá nhûäng kinh<br /> möåt söë töí chûác cú súã Àaãng chûa àûúåc thûúâng xuyïn, chûa nghiïåm, yá kiïën àoáng goáp vúái cêëp trïn thöng qua viïåc sú àûúåc quan têm thûåc hiïån theo quy àõnh cuãa hïå thöëng chñnh töíng kïët phong traâo trïn àõa baân, àùåc biïåt laâ nhûäng kinh<br /> trõ coá cú quan, àún võ vaâ caán böå, àaãng viïn chûa coi troång nghiïåm trïn lônh vûåc an ninh - quöëc phoâng.<br /> thûåc hiïån thûúâng xuyïn.<br /> Coá thïí khùèng àõnh, àêy laâ nhûäng mùåt maånh cuãa caán böå<br /> 2.6. NL xûã lñ caác tònh huöëng LÀ, QL. Caán böå LÀ, LÀ, QL cêëp huyïån laâ ngûúâi DTTS úã caác huyïån miïìn nuái Haâ<br /> QL cêëp huyïån laâ ngûúâi DTTS àaä phaát huy khaã nùng phaát Giang so vúái caác àõa baân khaác.<br /> hiïån, giaãi quyïët àûúåc nhûäng vêën àïì thuöåc vïì nhiïåm vuå, Vïì haån chïë: mùåc duâ àaä nùæm bùæt khaá töët chuã trûúng,<br /> chûác traách àûúåc giao. Hoå àaä thûúâng xuyïn quan têm vaâ àûúâng löëi cuãa cêëp trïn, song viïåc cuå thïí hoáa àûúâng löëi,<br /> trûåc tiïëp àïën hoaåt àöång chuã trò vïì chñnh trõ vaâ hoaåt àöång<br /> chñnh saách vaâo tònh hònh thûåc tiïîn àõa phûúng vaâ caác chûúng<br /> QL àiïìu haânh chñnh quyïìn, quan têm àïën têm lñ, lñ tûúãng,<br /> trònh haânh àöång cuå thïí trong LÀ, àiïìu haânh cuãa àöåi nguä caán<br /> lêåp trûúâng quan àiïím cuãa caán böå àaãng viïn dûúái quyïìn; böå LÀ, QL cêëp huyïån laâ ngûúâi DTTS úã caác huyïån miïìn nuái<br /> kõp thúâi giaãi quyïët vêën àïì àûúåc naãy sinh trong hoåc têåp, reânHaâ Giang coân nhiïìu haån chïë. Cuå thïí viïåc àûa chuã trûúng,<br /> luyïån taåi cú quan, àõa phûúng, àöìng thúâi chuã àöång phaát chñnh saách cuãa cêëp trïn àïën vúái thûåc tïë phong traâo coân<br /> huy nghïå thuêåt dêîn dùæt, löi cuöën caán böå àaãng viïn, cöng chung chung, hiïåu quaã chûa cao. NL xûã lñ tònh huöëng LÀ,<br /> nhên viïn chûác tham gia tñch cûåc vaâo caác hoaåt àöång, caác QL úã möåt söë caán böå LÀ, QL coân chêåm, hiïåu quaã thêëp. Möåt<br /> tònh huöëng cuãa cú quan, àõa phûúng, do àoá àaä haån chïë söë caán böå chuã chöët thiïëu quyïët àoaán, nhêët laâ àöëi vúái nhûäng<br /> àûúåc nhûäng caãn trúã lúán àöëi vúái cöng viïåc cuãa hoå àûúåc giao<br /> viïåc àöåt xuêët, cêëp baách, coân thuå àöång trong LÀ, QL. Tinh<br /> úã cú quan, àõa phûúng; coá tñnh quyïët àoaán, saáng taåo trong thêìn daám chõu traách nhiïåm chûa àaáp ûáng àuáng võ trñ LÀ,<br /> giaãi quyïët caác tònh huöëng QL, LÀ. Tuy nhiïn, bïn caånh àoá QL . Viïåc kiïím tra, sú - töíng kïët quaá trònh thûåc hiïån chûa<br /> coân töìn taåi haån chïë laâ khaã nùng giaãi quyïët nhûäng mêuàûúåc quan têm àuáng mûác, àïí nhiïìu vuå viïåc keáo daâi do àöåi<br /> thuêîn, yïëu keám naãy sinh theo chûác traách, nhiïåm vuå cuãa nguä caán böå haån chïë NL, chuyïn mön.<br /> caán böå LÀ, QL cêëp huyïån laâ ngûúâi DTTS.<br /> * * *<br /> Nhû vêåy, vïì cú baãn àa söë caán böå LÀ, QL cêëp huyïån laâ Thûåc traång chêët lûúång caán böå LÀ, QL noái chung, caán böå<br /> ngûúâi DTTS miïìn nuái caác huyïån Haâ Giang thïí hiïån àûúåc LÀ, QL cêëp huyïån laâ ngûúâi DTTS trïn tûâng lônh vûåc cöng<br /> NL xûã lñ tònh huöëng LÀ, QL. Àiïìu naây cuäng àaä àûúåc cêëp<br /> taác noái riïng nhû àaä phên tñch úã trïn taác àöång maånh vaâ coá<br /> tónh nhêån xeát tûúng àöëi töët. Nhúâ vêåy, trong nhûäng nùmphêìn àûúåc thïí hiïån trong tûâng khña caånh töí chûác thûåc tiïîn.<br /> qua úã miïìn nuái Haâ Giang caác <br /> “àiïím noáng” khöng diïîn ra,<br /> NL töí chûác thûåc tiïîn cuãa caán böå LÀ, QL ngûúâi DTST úã Haâ<br /> àaä àûúåc dêåp tùæt tûâ khi múái manh nha, song khöng àïí laåi Giang hiïån nay àûúåc xem xeát, àaánh giaá theo nguyïn tùæc<br /> hêåu quaã nghiïm troång nhû möåt söë vuâng khaác trong caã khaách quan, toaân diïån, lõch sûã, cuå thïí, phaát triïín gùæn vúái<br /> nûúác, mùåc duâ núi àêy vöën tiïìm êín nhiïìu nguy cú naãy chûác nùng, nhiïåm vuå cuãa hoå úã cú quan, àõa phûúng, gùæn vúái<br /> sinh “àiïím noáng” vïì tön giaáo, xêm phaåm biïn giúái traái pheáp, tûâng lônh vûåc cöng taác noái riïng nhû àaä phên tñch úã trïn taác<br /> caác hoaåt àöång chöëng phaá quanh biïn giúái. Bïn caånh àoá, àöång maånh vaâ coá phêìn àûúåc thïí hiïån trong tûâng khña caånh<br /> vêîn coá möåt söë caán böå coá biïíu hiïån haån chïë trong xûã lñ caác<br /> töí chûác thûåc tiïîn úã nhûäng mùåt nhêët àõnh. Nghiïn cûáu roä vïì<br /> tònh huöëng LÀ, QL: àïí cöng viïåc töìn àoång, luáng tuáng trong thûåc traång, phaát hiïån ra nguyïn nhên seä laâ nhûäng cùn cûá<br /> xûã lñ tònh huöëng, hoùåc phaãi gaác laåi cöng viïåc sau möåt thúâi<br /> xaác àaáng àïí àûa ra nhûäng giaãi phaáp hûäu hiïåu. <br /> <br /> gian; hoaåt àöång theo möåt caách thûác quen thuöåc úã caác tònh<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> huöëng khaác nhau; thiïëu tñnh quyïët àoaán, kiïn quyïët khi<br /> [1] Höì Chñ Minh toaân têåp<br /> (têåp 5, 2010). NXB Chñnh<br /> tònh huöëng cêëp baách naãy sinh.<br /> trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> 2.7. NL sú kïët, töíng kïët viïåc töí chûác thûåc hiïån. Sú [2] Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam (1997). <br /> Nghõ quyïët Trung<br /> kïët, töíng kïët viïåc chó àaåo thûåc hiïån laâ möåt khêu cöng viïåcûúng 3, Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng khoáa VIII.<br /> quan troång trong quy trònh LÀ QL vaâ laâ möåt NL rêët cêìn thiïëtNXB Chñnh trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> [3] Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam (2004). <br /> Vùn kiïån höåi<br /> àöëi vúái caán böå, àùåc biïåt laâ caán böå LÀ. Thöng qua nhûäng khaão<br /> . IX<br /> saát àiïìu tra coá thïí àaánh giaá àûúåc NL sú - töíng kïët viïåc töí nghõ lêìn thûá IX Ban Chêëp haânh Trung ûúng khoáa<br /> chûác cuãa caán böå cêëp huyïån laâ ngûúâi DTTS úã Haâ Giang. NXB Chñnh trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> Taâi liïåu<br /> Vïì ûu àiïím : caán böå QL, LÀ cêëp huyïån laâ ngûúâi DTTS [4] Hoåc viïån Haânh chñnh Quöëc gia (2002). <br /> böìi dûúäng caán böå chñnh quyïìn cêëp xaä vïì quaãn lñ nhaâ<br /> caác huyïån miïìn nuái luön tin tûúãng vaâo àûúâng löëi, chuã trûúng nûúác. NXB Vùn hoáa - Thöng tin.<br /> cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác. Hoå coá khaã nùng nùæm bùæt àûúâng löëi<br /> [5] Höì Quang Ngoåc (2000). <br /> Goáp phêìn xêy dûång vaâ<br /> chñnh saách cuãa cêëp trïn, baám saát thûåc tiïîn àïí trïn cú súã àoá phaát triïín àöåi nguä caán böå cöng chûác thuöåc nhaâ nûúác<br /> ra caác quyïët àõnh LÀ, QL, töí chûác thûåc hiïån. Hoå coá NL vêånhiïån nay. NXB Chñnh trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> <br /> 20<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2