intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khoa học hiện nay

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
41
lượt xem
6
download

Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khoa học hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính hợp lý sự phân công công việc, mức độ phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ khoa học, đánh giá của đội ngũ cán bộ về việc thực hiện cơ chế chính sách trong các cơ quan hiện nay là những nội dung chính trong bài viết "Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khoa học hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khoa học hiện nay

 1. Xã hội học, số 4(112), 2010 45 THùC TR¹NG Sö DôNG NGUåN NH¢N LùC KHOA HäC HIÖN NAY Hoµng Thu H­¬ng * NguyÔn ThÞ Kim Nhung ** 1. Giíi thiÖu Nguån nh©n lùc trong c¸c ngµnh khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ãng vai trß quan träng trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn toµn diÖn ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc trong giai ®o¹n ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ. Nguån nh©n lùc, theo GS Ph¹m Minh H¹c trong “Nghiªn cøu con ng­êi vµ nguån nh©n lùc ®i vµo c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸” (2001) lµ “tæng thÓ c¸c tiÒm n¨ng lao ®éng cña mét n­íc hay mét ®Þa ph­¬ng, tøc lµ nguån lùc lao ®éng ®­îc chuÈn bÞ (ë c¸c møc ®é kh¸c nhau) s½n sµng tham gia mét c«ng viÖc lao ®éng nµo ®ã, tøc lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng cã kü n¨ng (hay kh¶ n¨ng nãi chung) b»ng con ®­êng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu chuyÓn ®æi c¬ cÊu lao ®éng, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸”. ViÖc sö dông nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp hiÖn nay lµ mét dÊu hái lín ®èi víi c¸c nhµ nghiªn cøu, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ nhµ qu¶n lý. Sö dông nguån nh©n lùc sao cho hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ lµm viÖc hay sù ph¸t triÓn c¬ cÊu ngµnh nghÒ lµ mèi quan t©m lín cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Sö dông nguån nh©n lùc kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò riªng cña tõng ®¬n vÞ hay cña nhµ qu¶n lý mµ ®· trë thµnh vÊn ®Ò chung cña toµn x· héi, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam hiÖn nay. Nãi ®Õn sö dông nguån nh©n lùc, kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi c¸c yÕu tè xuÊt ph¸t tõ nhµ l·nh ®¹o, qu¶n lý hay trùc tiÕp tõ ®éi ngò trÝ thøc, liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng trong c¬ quan nh­: ph©n c«ng c«ng viÖc, ph¸t huy n¨ng lùc hay thùc hiÖn c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch. Sö dông nguån nh©n lùc hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi m«i tr­êng lµm viÖc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®éi ngò nguån nh©n lùc ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc lµm viÖc cña m×nh. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng chÊt l­îng nguån nh©n lùc ®­îc ®Ò cËp nhiÒu lµ hÖ thèng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch sö dông nguån nh©n lùc t¹i c¸c c¬ quan hiÖn nay. Trong bµi viÕt nµy, chóng t«i sÏ t×m hiÓu thùc tr¹ng sö dông nguån nh©n lùc khoa häc t¹i c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp hiÖn nay; thÓ hiÖn th«ng qua c¸c chØ b¸o: (1) lµ sù ph©n c«ng c«ng viÖc trong c¸c c¬ quan, (2) lµ møc ®é ph¸t huy n¨ng lùc lµm viÖc cña ®éi ngò trÝ thøc; (3) lµ viÖc thùc hiÖn c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hiÖn nay ë c¸c c¬ quan d­íi ®¸nh gi¸ cña ®éi ngò nguån nh©n lùc trong lÜnh vùc khoa häc. Bµi viÕt sö dông kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña ®Ò tµi KX.03.22/06 - 10 “X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc trong thÕ kû XXI” (2009 - 2010) kh¶o s¸t nhãm ®èi t­îng c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng trë * TS, §¹i häc KHXH & NV Hµ Néi. ** CN, §¹i häc KHXH & NV Hµ Néi. Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn
 2. 46 Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khoa học hiện nay lªn ®ang c«ng t¸c trong c¸c lÜnh vùc khoa häc, gi¸o dôc, qu©n sù, ngo¹i giao, kinh tÕ, v¨n hãa, nghÖ thuËt, trong ®ã tËp trung chÝnh vµo 2 lÜnh vùc lµ khoa häc vµ nghÖ thuËt t¹i 4 ®Þa bµn: Hµ Néi, Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, B×nh D­¬ng víi tæng sè phiÕu hái lµ 1.156. 2. TÝnh hîp lý cña sù ph©n c«ng c«ng viÖc Sö dông nguån nh©n lùc hîp lý vµ hiÖu qu¶ lu«n lµ mét bµi to¸n khã ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý. GÇn ®©y, trªn c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng cã ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò l·ng phÝ chÊt x¸m trong c¸c c¬ quan c«ng quyÒn, bëi viÖc sö dông ®éi ngò c¸n bé ch­a hîp lý. Nhãm nghiªn cøu tiÕn hµnh kh¶o s¸t ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh hîp lý cña sù ph©n c«ng c«ng viÖc cña nhãm c¸n bé hiÖn nay. KÕt qu¶ thu ®­îc nh­ sau: BiÓu ®å 1: §¸nh gi¸ cña ®éi ngò CBKH vÒ møc ®é hîp lý cña sù ph©n c«ng c«ng viÖc (tû lÖ%) 3.2 0.8 4.9 40.9 49.1 Rất hợp lý Hợp lý Tạm được Bất hợp lý Rất bất hợp lý PhÇn lín ng­êi ®­îc hái ®Òu ®¸nh gi¸ møc ®é hîp lý cña sù ph©n c«ng c«ng viÖc hiÖn t¹i ë møc “hîp lý” vµ “t¹m ®­îc”. Tû lÖ bÊt hîp lý chØ chiÕm tû lÖ nhá trong tæng sè mÉu ®iÒu tra. Bªn c¹nh ®ã, sè liÖu vÒ ®¸nh gi¸ cña c¸c c¸n bé ë nh÷ng ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau vÉn cßn nhiÒu ®é chªnh, cô thÓ nh­ kÕt qu¶ mµ nghiªn cøu nµy ®· chØ ra th× tû lÖ nh÷ng ng­êi cho r»ng ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý vµ t¹m ®­îc ë Hµ Néi cao nhÊt (46,4%), tiÕp ®Õn lµ thµnh phè Hå ChÝ Minh (35,8%) vµ B×nh D­¬ng, §µ N½ng (17,8%). C¸c ý kiÕn cña c¸n bé ®­îc kh¶o s¸t cho r»ng tÝnh hîp lý cña sù ph©n c«ng c«ng viÖc trong c¬ quan cña hä ®­îc thÓ hiÖn qua sù ph©n c«ng c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc vµ phÈm chÊt cña c¸ nh©n. “Sù ph©n c«ng c«ng viÖc ë c¬ quan t«i hiÖn t¹i rÊt hîp lý. V× lµ c«ng ty t­ nh©n nªn mçi ng­êi cã mét vÞ trÝ phï hîp víi n¨ng lùc cña b¶n th©n hä. §iÒu nµy gióp cho c«ng ty ph¸t triÓn vµ còng gióp cho mçi c¸ nh©n ph¸t huy thÕ m¹nh cña b¶n th©n hä” Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn
 3. Hoàng Thu Hương & Nguyễn Thị Kim Nhung 47 (PV N÷, sinh 1976, §¹i häc). Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng ý kiÕn cho r»ng sù ph©n c«ng c«ng viÖc hiÖn t¹i lµ hîp lý, vÉn cßn nh÷ng ý kiÕn cho r»ng sù ph©n c«ng c«ng viÖc ch­a hîp lý vµ phÇn nhiÒu nguyªn nh©n b¾t nguån tõ ng­êi l·nh ®¹o. “Do l·nh ®¹o ch­a c«ng t©m nªn viÖc nh×n nhËn ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña tõng khoa, tõng c¸ nh©n ch­a ®óng cho nªn sù ph©n c«ng c«ng viÖc nhiÒu khi kh«ng c¨n cø vµo n¨ng lùc c¸n bé mµ dùa trªn c¶m nhËn yªu ghÐt cña l·nh ®¹o víi tõng c¸ nh©n” (PV N÷, sinh 1982, Th¹c sÜ). “§iÓm bÊt hîp lý lµ mét sè c¸n bé cã chøc cã quyÒn th©u tãm quyÒn lùc ®· t¹o nªn nh÷ng ekÝp lµm viÖc mµ nh÷ng ng­êi kh«ng cïng quan ®iÓm sÏ kh«ng ®­îc ph©n c«ng nh÷ng c«ng viÖc lÏ ra lµ hä lµm tèt h¬n” (PV N÷, sinh 1978, §¹i häc). Nh×n chung nhãm c¸n bé khoa häc ®¸nh gi¸ sù ph©n c«ng c«ng viÖc hiÖn nay lµ kh¸ hîp lý. Tuy nhiªn, møc ®é ®¸nh gi¸ ë c¸c ®Þa ph­¬ng lµ kh¸c nhau. Trong ®ã, møc ®é hîp lý cña sù ph©n c«ng c«ng viÖc ë c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi vµ Hå ChÝ Minh vÉn cao h¬n c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c trong c¶ n­íc. 3. Møc ®é ph¸t huy n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé khoa häc Trong bèi c¶nh thÕ giíi ®ang chuyÓn sang nÒn kinh tÕ tri thøc, viÖc sö dông hiÖu qu¶ tri thøc phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi lµ yªu cÇu tÊt yÕu ®èi víi c¸c quèc gia. §Ó khai th¸c ®­îc tiÒm n¨ng trÝ tuÖ cña con ng­êi, bªn c¹nh yÕu tè nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i s¾p xÕp, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý trong c¬ quan m×nh qu¶n lý, cßn yÕu tè xuÊt ph¸t tõ chÝnh néi lùc chñ quan cña nhãm c¸n bé, ®ã lµ møc ®é ph¸t huy n¨ng lùc c«ng t¸c. C©u hái ®Æt ra lµ tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ sù ph©n c«ng c«ng viÖc lµ hîp lý t¹i c¬ quan, ®éi ngò trÝ tuÖ ®· thùc sù ph¸t huy n¨ng lùc lµm viÖc ë vÞ trÝ c«ng t¸c hay ch­a? KÕt qu¶ tõ cuéc ®iÒu tra nghiªn cøu kh¶o s¸t cña ®Ò tµi cho thÊy râ ®éi ngò c¸n bé hiÖn nay ®· ph¸t huy t­¬ng ®èi n¨ng lùc lµm viÖc cña b¶n th©n (40,5%) trong khi ®ã cã 21,7% sè c¸n bé nhËn thÊy ®· ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc lµm viÖc cña m×nh. Nh­ vËy, viÖc sö dông vµ ph©n c«ng c«ng viÖc t¹i c¸c c¬ quan cho tõng c¸ nh©n c¸n bé lµ ®iÒu v« cïng quan träng, ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn viÖc ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña ®éi ngò. MÆc dï vÒ c¬ b¶n, ®éi ngò c¸n bé hiÖn nay ®· ph¸t huy ®­îc nhiÒu n¨ng lùc cña m×nh cïng víi sù ph¸t triÓn vµ tiÕn bé, ®Çu t­ nhiÒu h¬n c¸c trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt lµm viÖc nh­ng kÕt qu¶ khiªm tèn cña ®éi ngò c¸n bé cho r»ng b¶n th©n ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc lµm viÖc ®· cho thÊy sù ph©n c«ng c«ng viÖc vµ sö dông nguån nh©n lùc hiÖn nay trªn thùc tÕ ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. Bªn c¹nh yÕu tè ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý, trªn thùc tÕ cßn nhiÒu yÕu tè kh¸c ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ph¸t huy n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé khoa häc vµ nghÖ thuËt. Cô thÓ, bao gåm c¸c yÕu tè nh­ sau: Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn
 4. 48 Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khoa học hiện nay B¶ng 1: Nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc lµm viÖc ë nhãm c¸n bé KH TÇn sè TÇn suÊt ChÕ ®é khen th­ëng hîp lý 264 30,48% C¬ së vËt chÊt tèt 380 43,88% Tù chñ trong c«ng viÖc 373 43,07% Cã nhµ qu¶n lý giái 413 47,69% Cã ®éi ngò céng t¸c tèt 309 35,68% B×nh ®¼ng giíi 41 4,73% Ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý 351 40,53% ChÕ ®é l­¬ng ®¶m b¶o cuéc sèng 452 52,19% Qua b¶ng sè liÖu nµy, chóng ta nhËn thÊy yÕu tè cÇn cã “chÕ ®é l­¬ng ®¶m b¶o cuéc sèng” chiÕm vÞ trÝ cao nhÊt trong tæng c¸c mong muèn ®­îc ®­a ra. Thu nhËp lu«n lµ vÊn ®Ò cña mäi ng­êi, mäi ngµnh nghÒ. Cuéc sèng ngµy cµng ph¸t triÓn, x· héi ph¸t triÓn, kÐo theo ®ã lµ sù leo thang gi¸ c¶ cña rÊt nhiÒu c¸c s¶n phÈm, c¸c ®å tiªu dïng…; cïng víi ®ã, nhu cÇu cña con ng­êi còng ngµy cµng cao h¬n tr­íc. Do vËy, ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu cña b¶n th©n vµ nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng tiªu dïng, ng­êi tiªu dïng cµng cÇn ®Õn mét sù ®¶m b¶o tèt h¬n cho b¶n th©n vµ gia ®×nh. Lóc nµy, vÊn ®Ò tµi chÝnh lµ mèi quan t©m vµ ®Çu t­ mong ®¹t ®­îc sè l­îng tèi ®a trong c«ng viÖc cña mçi ng­êi §Ó ph¸t huy tèt nhÊt n¨ng lùc cña m×nh, ng­êi c¸n bé cÇn cã ng­êi qu¶n lý giái vµ c¬ së vËt chÊt n¬i lµm viÖc tèt. ThËt vËy, bªn c¹nh nhu cÇu vÒ tiÒn l­¬ng, viÖc cã mét ng­êi qu¶n lý giái còng lµ mét yÕu tè quan träng gióp ®éi ngò c¸n bé cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy tèt n¨ng lùc cña m×nh. Ng­êi qu¶n lý giái ph¶i biÕt dïng ng­êi, ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý ®èi víi tõng c¸ nh©n, tõng vÞ trÝ cô thÓ, lµ ng­êi biÕt ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é thu hót nh©n tµi, t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho c¸n bé trong c¬ quan ph¸t huy n¨ng lùc cña m×nh. Tuy nhiªn, mét thùc tÕ hiÖn nay lµ nhiÒu khi ng­êi qu¶n lý l¹i ®­îc ®iÒu ®éng tõ nh÷ng ng­êi lµm chuyªn m«n, v× thÕ, nh÷ng kiÕn thøc vÒ qu¶n lý vµ c¸ch thøc qu¶n lý sao cho hiÖu qu¶ th× kh«ng ph¶i ai còng hiÓu, còng biÕt vµ vËn dông. ViÖc n©ng cao n¨ng lùc cho ®éi ngò qu¶n lý còng lµ mét vÊn ®Ò cÇn quan t©m vµ nghiªn cøu lµm râ, ®Ó tõ ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ lµ ®ßn bÈy cho sù ph¸t triÓn, ph¸t huy n¨ng lùc trÝ tuÖ cña ®éi ngò trÝ thøc t¹i tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp nhµ n­íc. 4. §¸nh gi¸ cña ®éi ngò c¸n bé vÒ viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch trong c¸c c¬ quan hiÖn nay Sö dông nguån nh©n lùc sao cho hiÖu qu¶ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo vÊn ®Ò c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hiÖn nay. Bµn vÒ vÊn ®Ò nµy, kh«ng Ýt c¸c nhµ nghiªn cøu, häc gi¶ ®· ®­a ra nh÷ng ®iÓm khuyÕt cña c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ viÖc triÓn khai c¬ chÕ chÝnh s¸ch ë c¸c c¬ quan hiÖn nay. KÕt qu¶ kh¶o s¸t b¶ng 2 cho thÊy râ thùc tr¹ng cña viÖc triÓn khai Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn
 5. Hoàng Thu Hương & Nguyễn Thị Kim Nhung 49 c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ë c¸c c¬ quan khoa häc vµ nghÖ thuËt th«ng qua ®¸nh gi¸ cña ®éi ngò c¸n bé. B¶ng 2: Møc ®é ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch ë khèi khoa häc Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ N1 §é lÖch chuÈn 4 khuyÕt thiÕu 2 trung b×nh 3 TuyÓn dông c¸n bé 836 72 3.48 0.94 Båi d­ìng c¸n bé 850 58 3.51 0.96 §Ò b¹t c¸n bé 821 87 3.34 0.92 Khen th­ëng 836 72 3.38 1.01 Kû luËt 813 95 3.37 1.05 TiÒn l­¬ng 828 80 3.33 1.01 Phô cÊp 808 100 3.10 1.04 B×nh ®¼ng giíi 798 110 4.02 0.96 CS cho ho¹t ®éng chuyªn m«n 753 155 3.27 1.12 §èi víi lÜnh vùc khoa häc, chÝnh s¸ch ®­îc thùc hiÖn tèt nhÊt t¹i c¬ quan lµ chÝnh s¸ch vÒ b×nh ®¼ng giíi (®iÓm trung b×nh lµ 4,02), båi d­ìng c¸n bé (®iÓm trung b×nh lµ 3,51), tuyÓn dông c¸n bé (®iÓm trung b×nh lµ 3,48), thùc hiÖn kÐm hiÖu qu¶ lµ chÕ ®é phô cÊp (®iÓm trung b×nh lµ 3,10), chÝnh s¸ch cho ho¹t ®éng chuyªn m«n vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ (®iÓm trung b×nh lµ 3,27). C¸c sè liÖu thèng kª cho thÊy viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch nãi trªn ë khèi c¬ quan vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®¸nh gi¸ cao chÝnh s¸ch vÒ b×nh ®¼ng giíi. Trong khi ®ã, c¸c chÝnh s¸ch dµnh cho ho¹t ®éng chuyªn m«n vµ phô cÊp ®­îc ®¸nh gi¸ lµ thùc hiÖn kÐm h¬n so víi viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kh¸c. HiÖn nay, ng©n s¸ch dµnh cho ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ hµng n¨m chiÕm 2% tæng ng©n s¸ch quèc gia, song sù ®Çu t­ nµy vÉn bÞ nhãm c¸n bé khoa häc ®¸nh gi¸ ch­a cao. Ph¶i ch¨ng do xung quanh viÖc sö dông kinh phÝ cho ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò ®¸ng bµn, ®Æc biÖt nh÷ng ng­êi lµm khoa häc ch­a cã ®­îc quyÒn chñ ®éng vÒ kinh phÝ trong viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n. §Ó t×m hiÓu sù ¶nh h­ëng cña viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ë c¬ quan ®Õn sù ph¸t huy n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé vµ dù ®Þnh chuyÓn ®æi n¬i lµm viÖc, chóng t«i tiÕn hµnh ph©n tÝch t­¬ng quan Correlate, thu ®­îc kÕt qu¶: viÖc chuyÓn ®æi n¬i lµm viÖc cã mèi quan hÖ nghÞch chiÒu víi c¸c chÝnh s¸ch tuyÓn dông c¸n bé, båi d­ìng c¸n bé, khen th­ëng, tiÒn l­¬ng, phô cÊp, chÝnh s¸ch cho ho¹t ®éng chuyªn m«n. Trong khi ®ã, c¸c yÕu tè chÝnh s¸ch còng ¶nh h­ëng ®Õn møc ®é ph¸t huy n¨ng lùc b¶n th©n cña mçi c¸n bé ë hai lÜnh vùc khoa häc vµ nghÖ thuËt. 1 Tæng ®¬n vÞ mÉu ®iÒu tra 2 Sè l­îng ng­êi kh«ng tr¶ lêi c©u hái trong tæng mÉu ®iÒu tra 3 Trung b×nh tæng ®iÓm ®¸nh gi¸ cña mÉu ®iÒu tra, theo thang 5 ®iÓm vµ thang 10 ®iÓm 4 Kho¶ng biÕn thiªn cña gi¸ trÞ trung b×nh Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn
 6. 50 Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khoa học hiện nay B¶ng 3: Mèi t­¬ng quan gi÷a dù ®Þnh chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp vµ hiÖu qu¶ ph¸t huy n¨ng lùc lµm viÖc víi tõng chÝnh s¸ch t¹i c¬ quan Dù ®Þnh chuyÓn ®æi Ph¸t huy n¨ng lùc nghÒ nghiÖp lµm viÖc TuyÓn dông c¸n bé HÖ sè Pearson 1 - 0,156** - 0,246** Møc ý nghÜa2 0,000 0,000 N 820 817 Båi d­ìng c¸n bé HÖ sè Pearson - 0,161** - 0,221** Møc ý nghÜa 0,000 0,000 N 833 831 §Ò b¹t c¸n bé HÖ sè Pearson - 0,122** - 0,257** Møc ý nghÜa 0,000 0,000 N 804 804 Khen th­ëng HÖ sè Pearson - 0,176** - 0,318** Møc ý nghÜa 0,000 0,000 N 819 818 Kû luËt HÖ sè Pearson - 0,129** - 0,236** Møc ý nghÜa 0,000 0,000 N 799 796 TiÒn l­¬ng HÖ sè Pearson - 0,080 * - 0,291** Møc ý nghÜa 0,023 0,000 N 811 809 Phô cÊp HÖ sè Pearson - 0,086 * - 0,271** Møc ý nghÜa 0,015 0,000 N 792 789 B×nh ®¼ng giíi HÖ sè Pearson - 0,127** - 0,165** Møc ý nghÜa 0,000 0,000 N 782 781 ChÝnh s¸ch cho ho¹t HÖ sè Pearson - 0,117** - 0,215** ®éng KH,CN Møc ý nghÜa 0,001 0,000 N 738 738 ** KiÓm ®Þnh cã ý nghÜa thèng kª ë møc p
 7. Hoàng Thu Hương & Nguyễn Thị Kim Nhung 51 KÕt qu¶ nµy cho thÊy, d­íi sù ®¸nh gi¸ vÒ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña c¬ quan, thùc hiÖn cµng kÐm hiÖu qu¶ bao nhiªu th× dù ®Þnh chuyÓn ®æi n¬i lµm viÖc cña c¸n bé së t¹i cµng nhiÒu bÊy nhiªu. §iÒu nµy hoµn toµn dÔ hiÓu, trong tr­êng hîp c¬ quan lµm viÖc kh«ng cã nh÷ng chÝnh s¸ch tèt, thu hót nh©n tµi th× viÖc ch¶y m¸u chÊt x¸m hay di chuyÓn ®Õn mét n¬i lµm viÖc míi, n¬i mµ hä c¶m thÊy ®¸p øng ®­îc nhu cÇu lµm viÖc tèt h¬n dÔ dµng x¶y ra. KÕt qu¶ nµy ®· cho thÊy, yÕu tè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch kh¸ quan träng trong viÖc gi÷ nh©n tµi, nh÷ng c¸n bé nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc ë l¹i g¾n bã cïng ®¬n vÞ. B¶ng sè liÖu trªn còng cung cÊp cho chóng ta thÊy mèi t­¬ng quan gi÷a chÝnh s¸ch n¬i lµm viÖc vµ viÖc ph¸t huy n¨ng lùc lµm viÖc cña c¸ nh©n. Mèi quan hÖ nghÞch chiÒu gi÷a viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch n¬i lµm viÖc vµ ph¸t huy n¨ng lùc lµm viÖc ph¶n ¸nh mét thùc tÕ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé bÞ chi phèi bëi nhiÒu lý do, trong ®ã, m«i tr­êng lµm viÖc vµ viÖc thi hµnh c¸c chÝnh s¸ch t¹i c¬ quan së t¹i lµ mét trong nh÷ng yÕu tè mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Tãm l¹i, c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ ®éi ngò c¸n bé lu«n cã nhiÒu t¸c ®éng ®Õn viÖc ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ. Khi c¸c chÝnh s¸ch kh«ng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶ th× møc ®é ph¸t huy n¨ng lùc b¶n th©n cña mçi c¸n bé sÏ suy gi¶m. Thªm vµo ®ã, khi c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch kh«ng ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng mét ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt vµ cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o cuéc sèng, th× dßng ch¶y chÊt x¸m sÏ tÊt yÕu xuÊt hiÖn. 5. KÕt luËn Nh×n chung, viÖc sö dông nguån nh©n lùc hiÖn nay tuy ®· cã nh÷ng biÕn chuyÓn vµ sù ph©n c«ng c«ng viÖc ®· hîp lý h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho ®éi ngò trÝ thøc trong lÜnh vùc khoa häc ph¸t huy t­¬ng ®èi n¨ng lùc lµm viÖc cña m×nh nh­ng trªn thùc tÕ, râ rµng viÖc sö dông nµy ch­a ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a. §iÒu nµy ®­îc chØ râ trong kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña ®Ò tµi r»ng cã mét sè l­îng khiªm tèn c¸n bé tù ®¸nh gi¸ lµ m×nh cã thÓ ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña m×nh. Sù ®¸nh gi¸ cña c¸c c¸n bé gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng lµ kh¸c nhau cho thÊy sù kh¸c biÖt trong viÖc sö dông nguån nh©n lùc khoa häc vµ nghÖ thuËt ë tõng ®Þa ph­¬ng. Tuy nhiªn, nguån nh©n lùc t¹i hai thµnh phè Hµ Néi vµ Hå ChÝ Minh vÉn ®­îc xem lµ sö dông ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n th«ng qua tÝnh hîp lý cña sù ph©n c«ng c«ng viÖc ®­îc ®éi ngò c¸n bé ë hai thµnh phè nµy ®¸nh gi¸ cao h¬n c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c. ViÖt Nam lµ quèc gia cã lùc l­îng lao ®éng dåi dµo, §¶ng vµ Nhµ n­íc hiÖn nay ®ang tËp trung vµo ®µo t¹o nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao; v× thÕ, trong t­¬ng lai mét ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn nguån nh©n lùc cña ViÖt Nam lµ ®«ng ®¶o; tuy vËy, lµm thÕ nµo ®Ó ®­a ®éi ngò ®ã vµo c«ng viÖc vµ thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt l¹i kh«ng lµ ®iÒu ®¬n gi¶n, cÇn sù chung søc cña toµn x· héi. Bªn c¹nh ®ã, sö dông nguån nh©n lùc cã thùc sù hiÖu qu¶ hay kh«ng ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch t¹i c¬ quan cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc vµ ph¸t huy n¨ng lùc lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé. ChÝnh s¸ch ®­îc thùc hiÖn tèt nhÊt trong lÜnh vùc khoa häc chÝnh s¸ch b×nh ®¼ng giíi. Cßn vÊn ®Ò vÒ phô cÊp hay nh÷ng chÝnh s¸ch dµnh cho Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn
 8. 52 Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khoa học hiện nay ho¹t ®éng chuyªn m«n vÉn bÞ ®¸nh gi¸ lµ thùc hiÖn kÐm. §iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn møc ®é ph¸t huy n¨ng lùc cña ®éi ngò trÝ thøc. KÕt qu¶ tÊt yÕu sÏ lµ sù ch¶y m¸u chÊt x¸m vµ di chuyÓn n¬i lµm viÖc cña ®éi ngò nµy ®Õn nh÷ng c«ng viÖc tèt h¬n vµ ®¶m b¶o cuéc sèng ®Çy ®ñ h¬n. Râ rµng, nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y kh«ng xa l¹ víi mçi chóng ta. Tuy nhiªn, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu mµ cÇn sù thay ®æi ®ång bé vµ phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ vµ tæ chøc. Sö dông nguån nh©n lùc sao cho hiÖu qu¶ cÇn nhiÒu yÕu tè, trong ®ã yÕu tè l·nh ®¹o qu¶n lý ®ãng vai trß kh¸ quan träng. V× thÕ, ®Ó sö dông thu hót nguån nh©n lùc nh»m ph¸t huy tèi ®a nguån lùc trÝ tuÖ, phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Êt n­íc héi nhËp quèc tÕ cÇn rÊt nhiÒu mét c¬ chÕ, chÝnh s¸ch râ rµng, tËp trung t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ vÊn ®Ò l­¬ng bæng, phóc lîi vµ khen th­ëng cho ®éi ngò c¸n bé; ®ång thêi cã vai trß kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã chÝnh lµ viÖc ®­a ra bé c¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸ c¸n bé trong tõng lÜnh vùc; hç trî nhµ qu¶n lý sÏ cã c¸i nh×n toµn diÖn vÒ ®éi ngò c¸n bé cña m×nh; tõ ®ã, cã sù ®iÒu chØnh vµ s¾p xÕp c«ng viÖc hîp lý víi n¨ng lùc cña ®éi ngò trÝ thøc ®Ó ®éi ngò nµy ®ãng gãp vµ cèng hiÕn tèt nhÊt cho sù ph¸t triÓn ®¬n vÞ c«ng t¸c nãi riªng vµ c¶ n­íc nãi chung. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Ph¹m TÊt Dong (2001), §Þnh h­íng ph¸t triÓn ®éi ngò trÝ thøc ViÖt Nam trong c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa. NXB ChÝnh trÞ Quèc gia. 2. Ph¹m Thµnh NghÞ, Vò Hoµng Ng©n (chñ biªn) (2004), Qu¶n lý nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam - Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn. NXB Khoa häc X· héi, Hµ Néi. 3. Ph¹m Thµnh NghÞ (Chñ biªn) (2006), N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nguån nh©n lùc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, NXB Khoa häc X· héi, Hµ Néi. 4. Ph¹m Minh H¹c (2001) Nghiªn cøu con ng­êi vµ nguån nh©n lùc ®i vµo c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 5. Bïi ThÞ Ngäc Lan (2002) Nguån lùc trÝ tuÖ trong sù nghiÖp ®æi míi ë ViÖt Nam, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. 6. TrÇn V¨n Tïng (2005) §µo t¹o, båi d­ìng vµ sö dông nguån nh©n lùc tµi n¨ng, NXB ThÕ giíi, Hµ Néi. Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản