intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng sử dụng nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh, kiến thức, thái độ và thực hành vệ sinh môi trường của phụ nữ (15- 49 tuổi) có con dưới 5 tuổi tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

97
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng sử dụng nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tại 4 xã thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của phụ nữ 15- 49 tuổi có con dưới 5 tuổi về sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; và phân tích nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe của cán bộ y tế qua phản hồi của đối tượng nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng sử dụng nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh, kiến thức, thái độ và thực hành vệ sinh môi trường của phụ nữ (15- 49 tuổi) có con dưới 5 tuổi tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Thöïc traïng söû duïng nguoàn nöôùc vaø nhaø tieâu<br /> hôïp veä sinh, kieán thöùc, thaùi ñoä vaø thöïc haønh<br /> veä sinh moâi tröôøng cuûa phuï nöõ (15-49 tuoåi)<br /> coù con döôùi 5 tuoåi taïi huyeän Voõ Nhai,<br /> tænh Thaùi Nguyeân<br /> Haïc Vaên Vinh (*), Ñaøm Khaûi Hoaøn (**), Ñaøo Vaên Duõng(***)<br /> <br /> Nghieân cöùu naøy nhaèm moâ taû thöïc traïng söû duïng nguoàn nöôùc vaø nhaø tieâu hôïp veä sinh taïi 4 xaõ thuoäc<br /> huyeän Voõ Nhai, tænh Thaùi Nguyeân; ñaùnh giaù kieán thöùc, thaùi ñoä vaø thöïc haønh cuûa phuï nöõ 15-49 tuoåi<br /> coù con döôùi 5 tuoåi veà söû duïng nöôùc saïch vaø nhaø tieâu hôp veä sinh; vaø phaân tích noäi dung truyeàn thoâng<br /> giaùo duïc söùc khoeû cuûa caùn boä y teá qua phaûn hoài cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu.<br /> Nghieân cöùu moâ taû caét ngang, ñaõ phoûng vaán 542 phuï nöõ 15-49 tuoåi coù con döôùi 5 tuoåi, taïi 4 xaõ: Traøng<br /> Xaù, Lieân Minh, Daân tieán, Phöông Giao, trong hai thaùng 7-8/2005. Tyû leä hoä ngheøo cao (40,8%), tyû leä<br /> hoä coù nhaø taïm khaù cao (34,3%), nhaø kieân coá (18,1%), tyû leä hoä coù phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng<br /> ñang ñöôïc söû duïng (57,4%. Tyû leä hoä gia ñình coù nöôùc saïch laø 41,1 %. Tyû leä hoä nhaø tieâu hôïp veä sinh<br /> laø 19,0%, tyû leä hoä khoâng coù nhaø tieâu 33,0%; 2) Kieán thöùc veà nhaø tieâu hôïp veä sinh: Tyû leä laø 37,6% phuï<br /> nöõ traû lôøi ñuùng nhaø tieâu hai ngaên, caùc tieâu chí khaùc xa nhaø, xa nguoàn nöôùc treân 10 m chæ coù 19,8%<br /> traû lôøi ñuùng, tyû leä khoâng bieát hoaëc khoâng traû lôøi laø 23,6%. Thaùi ñoä cuûa ñoái töông nghieân cöùu ñoàng<br /> yù veà vai troø cuûa vieäc söû duïng nöôùc saïch coù theå phoøng ñöôïc beänh: ñöôøng tieâu hoaù laø 50%, maét hoät laø<br /> 61,1%, gheû, lôû, haéc laøo laø 40,9%. Tyû leä ñoái töôïng nghieân cöùu ñoàng yù veà vieäc söû duïng nhaø tieâu hôïp veä<br /> sinh coù theå phoøng ñöôïc nguoàn nöôùc bò nhieãm baån (57,6%), phoøng ñöôïc beänh ñöôøng tieâu hoaù (17,8%).<br /> Veà thöïc haønh cuûa ñoái töôïng söû duïng nguoàn nöôùc saïch laø 45,6%; 3)Noäi dung truyeàn thoâng giaùo duïc<br /> söùc khoeû chuû yeáu laø: daân soá keá hoaïch hoaù gia ñình chung ôû 4 xaõ laø 45,6%, tieâm chuûng 40,4%, caùc<br /> noäi dung veà chaêm soùc thai ngheùn laø 21,1% vaø veä sinh moâi tröôøng laø 6,1%.<br /> Toùm laïi caàn caûi thieän moâi tröôøng nöôùc saïch vaø nhaø tieâu naâng cao nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân veà veä<br /> sinh moâi tröôøng.<br /> Töø khoùa: Nguoàn nöôùc, nhaø tieâu hôïp veä sinh, veä sinh moâi tröôøng.<br /> <br /> Actual use of water sources and sanitary<br /> latrines and knowledge, attitudes and practices<br /> on environment hygiene of women in the age<br /> group 15-49 with children under five in<br /> Vo Nhai district, Thai Nguyen province<br /> Hac Van Vinh (*), Dam Khai Hoan (**), Dao Van Dung (***)<br /> 54<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> The study objectives are to describe the actual use of water sources and sanitary latrines in four<br /> communes in the Vo Nhai district, Thai Nguyen province;to assess knowledge, attitudes and practices<br /> of women in the age 15-49 and with children under 5 years about using clean water and hygienic<br /> latrines; and to analyze content of health communication and education of health personnel through<br /> the feedback of interviewees.<br /> The descriptive cross-sectional study, interviewed 542 women at the age 15-49 with children under<br /> 5 years old, in four communes of Trang Xa, Lieân Minh, Dan Tien, Phuong Giao, time: July and<br /> August, year 2005. Findings are as follows:<br /> 1) High poverty rate (40.8%), high percentage of temporary households (34.3%), solid houses<br /> (18.1%), households with mass media sets used (57.4%). The percentage of households using clean<br /> water is 41.1%, households with hygienic latrines 19.0%, households without latrines 33.0 %; 2)<br /> Knowledge of sanitary latrines: Only 37.6% of women correctly answered about two compartment<br /> latrines,and 19,8% about other criteria away from home, like more than 10 meters away from water<br /> sources. The percentage did not know or did not answer is 23.6%. Percentage of interviewees agreed<br /> about the usefulness of clean water in the prevention of disease is low: gastrointestinal tract (50%),<br /> trachoma (61.1%), scabies - exzema (40.9%) . The percentage of interviewees who agreed on the use<br /> of sanitary latrine could be contaminated water sources (57.6%), gastrointestinal disease prevention<br /> (17.8%). Practice of using clean water sources is 45.6%; 3) Content of communication and education<br /> are mainly health: population and family planning in both the fourth joint cooperative (45.6%),<br /> immunization (40.4%), content of pregnancy care (21.1%)and environment sanitation (only 6.1%).<br /> In brief, it is necessary to improve the user of hygienic latrines and clean water, as well as people<br /> awareness about water supply and environment sanitation.<br /> Key words: Water sources, sanitary latrines, environment sanitation.<br /> Taùc giaû<br /> (*)<br /> <br /> Ths. Haïc Vaên Vinh: Phoù tröôûng phoøng Quaûn lyù khoa hoïc - Quan heä quoác teá - Tröôøng Ñaïi hoïc Y - Döôïc<br /> Thaùi Nguyeân. Ñieän thoaïi: 0912235226. E.mail: vinhyktn@yahoo.com.vn<br /> <br /> (**)<br /> <br /> PGS.TS. Ñaøm Khaûi Hoaøn: Phoù Tröôûng khoa Y teá coâng coäng - Tröôøng Ñaïi hoïc Y - Döôïc Thaùi Nguyeân.<br /> Ñieän thoaïi: 0915047409. E.mail: hoandkytcc@yahoo.com<br /> <br /> (***)<br /> <br /> PGS. TS. Ñaøo Vaên Duõng: Vuï tröôûng Vuï caùc vaán ñeà xaõ hoäi - Ban khoa giaùo trung öông.<br /> Ñieän thoaïi: 0988702187<br /> <br /> 1. Ñaët vaán ñeà<br /> Theo baùo caùo cuûa Toå chöùc Y teá Theá Giôùi (2005),<br /> treân toaøn theá giôùi öôùc tính coù khoaûng 1,1 tyû ngöôøi<br /> ñaõ khoâng theå tieáp caän vôùi nöôùc saïch chieám 17% daân<br /> soá toaøn caàu, coù tôùi 2/3 trong soá naøy thuoäc veà chaâu<br /> AÙ. Coù khoaûng 2,6 tyû ngöôøi khoâng coù khaû naêng tieáp<br /> caän vôùi ñieàu kieän veä sinh ñaït yeâu caàu, trong ñoù gaàn<br /> 1.5 tyû ngöôøi naøy soáng ôû Trung Quoác vaø AÁn Ñoä. ÔÛ<br /> tieåu vuøng Sahara, chaâu Phi, tyû leä bao phuû coâng trình<br /> veä sinh chæ ñaït 36% [5].<br /> <br /> ÔÛ Vieät Nam, theo keát quaû ñieàu tra y teá quoác gia<br /> 2001-2002 cho thaáy: Khu vöïc noâng thoân tyû leä hoä coù<br /> nguoàn nöôùc saïch 28,1%, tyû leä khoâng coù hoá xí 16,2%,<br /> tyû leä coù hoá xí hôïp veä sinh chæ ñaït 27%, trong khi ñoù<br /> khu vöïc thaønh thò tyû leä naøy ñaït 75% [1]. Keát quaû<br /> ñieàu tra cuûa Boä y teá -UNICEF (2006) cho thaáy: 75%<br /> gia ñình noâng thoân coù nhaø tieâu, nhöng chæ coù 18%<br /> ñaït tieâu chuaån veä sinh, coù 20,6 % hoä gia ñình uû phaân<br /> ñuû 6 thaùng tröôùc khi ñem boùn cho caây troàng [2].<br /> Thöïc haønh veà haønh vi söû duïng nguoàn nöôùc vaø<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)<br /> <br /> 55<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> nhaø tieâu hôïp veä sinh coøn nhieàu baát caäp ôû khu vöïc<br /> mieàn nuùi. Tyû leä söû duïng nöôùc uoáng chöa ñun soâi<br /> (71,1%), tyû leä röûa tay baèng xaø phoøng tröôùc khi aên<br /> raát thaáp (0,2 %), chæ coù 29,4 % hoä gia ñình coù ñuû<br /> khaên maët rieâng, tyû leä hoä coù xöû lyù xaùc nhö ñoå raùc vaøo<br /> chuoàng gia suùc(48,8%), choân raùc (31,1%), ñoát raùc<br /> (26,9%), tyû leä hoä coù uû phaân ñuû treân 6 thaùng thaáp<br /> (4,1%) [3]. Voõ Nhai laø huyeän vuøng cao duy nhaát cuûa<br /> tænh Thaùi Nguyeân, chöa coù nghieân cöùu naøo veà vaán<br /> ñeà naøy. Tìm hieåu thöïc traïng nguoàn nöôùc vaø hoá xí<br /> hôïp veä sinh taïi huyeän Voõ Nhai laø caàn thieát ñeå coù cô<br /> sôû cho caùc giaûi phaùp can thieäp phuø hôïp, hôn nöõa,<br /> chuùng toâi tieán haønh ñeà taøi nghieân cöùu "Thöïc traïng<br /> söû duïng nguoàn nöôùc vaø nhaø tieâu hôïp veä sinh, kieán<br /> thöùc, thaùi ñoä vaø thöïc haønh cuûa phuï nöõ (15 -49 tuoåi)<br /> veà veä sinh moâi tröôøng taïi huyeän Voõ Nhai, tænh Thaùi<br /> Nguyeân'', vôùi caùc muïc tieâu nhö sau laø: Moâ taû thöïc<br /> traïng söû duïng nguoàn nöôùc vaø nhaø tieâu hôïp sinh taïi<br /> 4 xaõ thuoäc huyeän Voõ Nhai, tænh Thaùi Nguyeân, ñaùnh<br /> giaù kieán thöùc, thaùi ñoä vaø thöïc haønh veà veä sinh moâi<br /> tröôøng cuûa phuï nöõ (15-49) taïi 4 xaõ huyeän Voõ Nhai,<br /> tænh Thaùi Nguyeân vaø phaân tích thöïc traïng noäi dung<br /> truyeàn thoâng giaùo duïc söùc khoeû cuûa caùn boä y teá qua<br /> phaûn hoài cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu.<br /> <br /> 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> 2. 1. Ñoái töôïng - Phuï nöõ (15-49 tuoåi) coù<br /> con
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=97

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2