intTypePromotion=1

Thực trạng tự học của sinh viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế theo phương thức đào tạo tín chỉ

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
69
lượt xem
3
download

Thực trạng tự học của sinh viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế theo phương thức đào tạo tín chỉ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tự học của sinh viên có vai trò vô cùng quan trọng đối với quá trình đào tạo ở trường đại học. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng tự học của sinh viên Khoa Địa lí, Trường Đại học sư phạm – Đại học Huế theo phương thức đào tạo tín chỉ trên các khía cạnh khác nhau để thấy những vấn đề tồn tại, hạn chế. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự học cho sinh viên khoa Địa lí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng tự học của sinh viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế theo phương thức đào tạo tín chỉ

THỰC TRẠNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ<br /> NGUYỄN THỊ HIỂN<br /> Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế<br /> Tóm tắt: Tự học của sinh viên có vai trò vô cùng quan trọng đối với quá<br /> trình đào tạo ở trường đại học. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng tự<br /> học của sinh viên Khoa Địa lí, Trường Đại học sư phạm – Đại học Huế theo<br /> phương thức đào tạo tín chỉ trên các khía cạnh khác nhau để thấy những vấn<br /> đề tồn tại, hạn chế. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất<br /> lượng tự học cho sinh viên khoa Địa lí.<br /> Từ khóa: tự ho ̣c, khoa Điạ lí, Đa ̣i ho ̣c Sư pha ̣m, Đa ̣i ho ̣c Huế , tín chỉ<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Tự học là một vấn đề được các nhà giáo dục trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu<br /> từ lâu. Theo Nguyễn Cảnh Toàn “Tự học là tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng các<br /> năng lực trí tuệ và có khi cả cơ bắp cùng với các phẩm chất của mình, rồi cả động cơ,<br /> tình cảm, cả nhân sinh quan, thế giới quan để chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu biết mới nào<br /> đó của nhân loại, biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình” [3,tr59-60]... Có thể hiểu<br /> rằng: tự học là hoạt động của bản thân người học tự chiếm lĩnh các kiến thức, kỹ năng,<br /> kỹ xảo một cách tự giác, chủ động, tự lực và tích cực.<br /> Trong thời đại kinh tế tri thức và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cùng<br /> với xu hướng quốc tế hóa, việc tự học đối với mỗi cá nhân có vai trò vô cùng quan trọng<br /> và trở thành xu thế tất yếu trong xã hội phát triển. Tự học được xem là “chìa khóa vàng”<br /> giúp con người không ngừng nâng cao hiểu biết, cập nhật tri thức nghề nghiệp, phát huy<br /> năng lực của bản thân trong lao động và sáng tạo [2]. Đối với sinh viên, tự học đã trở<br /> thành nhân tố thiết yếu trong quá trình đào tạo và tự đào tạo.<br /> Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế là một cơ sở đào tạo giáo viên có chất lượng cho<br /> các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Để phù hợp với xu thế giáo dục của thời đại và<br /> yêu cầu đổi mới giáo dục, từ năm 2008 Trường ĐHSP Huế chuyển đổi từ phương thức<br /> đào tạo niên chế sang tín chỉ - một hình thức đào tạo tiên tiến của giáo dục đại học trên<br /> thế giới. Thực tế 5 năm chuyển sang hình thức đào tạo tín chỉ cho thấy, bên cạnh những<br /> thành tích khả quan đạt được nhiều sinh viên của Trường ĐHSP Huế nói chung và khoa<br /> Địa lí nói riêng vẫn còn bộc lộ những nhược điểm và hạn chế nhất định trong hoạt động<br /> tự học làm giảm chất lượng và hiệu quả quá trình đào tạo.<br /> Để phản ánh khách quan thực trạng tự học của SV Khoa Địa lí theo phương thức đào<br /> tạo tín chỉ nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng tự học của sinh<br /> viên, chúng tôi đã tiến hành điều tra khảo sát trên 277 SV khoa Địa lí trong năm học<br /> 2014-2015. Những sinh viên được khảo sát bao gồm: 67 SV năm 1, 70 SV năm 2, 70<br /> Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế<br /> ISSN 1859-1612, Số 02(38)/2016: tr. 34-42<br /> <br /> THỰC TRẠNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA ĐIA<br /> ̣ LÍ ...<br /> <br /> 35<br /> <br /> sinh viên năm 3, 70 SV năm 4. Các SV được điều tra được lựa chọn ngẫu nhiên theo các<br /> nhóm học, có sự đồng đều về lứa tuổi, đặc điểm tâm sinh lí và trình độ nhận thức [4].<br /> Công cụ được chúng tôi sử dụng điều tra là bảng hỏi với 23 câu hỏi liên quan các yếu tố<br /> khác nhau trong quá trình tự học của SV như: mục đích, động cơ, thời gian, kĩ năng,<br /> hiệu quả, địa điểm, phương pháp....ở các mức độ khác nhau (chủ yếu là 4 mức độ) để<br /> phản ánh một cách đầy đủ các khía cạnh khác nhau trong hoạt động tự học của sinh viên<br /> Khoa Địa lí. Sau khi tiến hành điều tra, chúng tôi tập hợp các phiếu và tiến hành xử lí<br /> kết quả bằng phương pháp thống kê toán học dựa trên các công thức toán trong phần<br /> mềm Microsoft Excel 2010.<br /> 2. THỰC TRẠNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA ĐỊA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC<br /> SƯ PHẠM HUẾ THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ<br /> 2.1. Nhận thức về mục đích, động cơ tự học của sinh viên khoa Địa lí<br /> Trong số 277 sinh viên được điều tra, có đến 270 SV (chiếm 97,47%) cho rằng tự học ở<br /> trường Đại học là rất cần thiết và cần thiết đối với sinh viên. Chỉ có một số ít (7 SV<br /> chiếm 2,53 %) cho rằng tự học là không cần thiết. Tuy đa số SV đều nhận thức được<br /> tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tự học ở trường Đại học song mục đích và động<br /> cơ tự học của các em lại có sự khác nhau.<br /> Bảng 1. Mục đích và động cơ tự học của sinh viên Khoa Địa lí<br /> Mục đích tự học của sinh viên<br /> 1. Hoàn thiện tri thức và phát triển nhân cách<br /> 2. Mở rộng vốn hiểu biết<br /> 3. Đạt kết quả cao trong học tập<br /> 4. Tự học để đáp ứng yêu cầu công việc sau này<br /> 5. Tự học chỉ đáp ứng kì thi kết thúc học<br /> 6. Tự học để đối phó với yêu cầu của giáo viên<br /> <br /> Tổng<br /> số<br /> 277<br /> 277<br /> 277<br /> 277<br /> 277<br /> 277<br /> <br /> Đồng ý<br /> SL<br /> %<br /> 273 98,56<br /> 273 98,56<br /> 251 90,61<br /> 240 86,64<br /> 88 31,77<br /> 51 18,41<br /> <br /> Không đồng ý<br /> SL<br /> %<br /> 2<br /> 0,72<br /> 3<br /> 1,08<br /> 20<br /> 7,22<br /> 32<br /> 11,55<br /> 178 64,26<br /> 217 78,34<br /> <br /> Bảng tổng hợp số liệu trên cho thấy: Hầu hết SV tự học với động cơ tích cực là mong<br /> muốn hoàn thiện tri thức và phát triển nhân cách, mở rộng vốn hiểu biết. Bên cạnh đó, để<br /> đạt kết quả cao trong học tập và đáp ứng công việc sau này cũng là mục đích chính để<br /> thúc đẩy SV tự học. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận sinh viên tự học một cách thụ động<br /> với những lý do đối phó như: chỉ để đáp ứng kì thi kết thức học phần (88 SV- 31,77%)<br /> hay là để đối phó với yêu cầu của giảng viên (51SV-18,41%)... Ngoài ra theo ý kiến của<br /> một số SV, mục đích tự học của các em còn bao gồm: rèn luyện tính tự giác, ý thức<br /> trong học tập và công việc, hình thành thói quen tốt, có ích cho cuộc sống bản thân.<br /> Củng cố chắc kiến thức, rèn luyện kĩ năng sống để giáo dục bản thân.<br /> 2.2. Thời gian tự học của sinh viên<br /> Trong số những SV Khoa Địa lí được điều tra, nhiều em đã phát huy tính tự giác trong<br /> học tập khi tự học mỗi ngày (133 SV chiếm 48,01%) hay tự học theo thời gian biểu và<br /> kế hoạch đã định sẵn (139 SV - 50,18%). Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều sinh viên thụ<br /> <br /> NGUYỄN THI ̣ HIỂN<br /> <br /> 36<br /> <br /> động trong học tập. Cụ thể: nhiều SV chỉ học theo những yêu cầu của giảng viên như ra<br /> bài tập, câu hỏi, tiểu luận... (97SV-35,02%). Có đến 130 SV (chiếm 46,93%) chỉ học<br /> khi chuẩn bị thi hay kiểm tra và 134 SV (chiếm 48,38%) cho biết chỉ học lúc rảnh rỗi.<br /> Thời gian tự học của sinh viên có sự khác nhau rất lớn, đặc biệt trong thời gian ôn thi và<br /> ngoài thời gian ôn thi.<br /> Thời gian tự học của sinh viên Khoa Địa Lí<br /> <br /> Số SV<br /> 200<br /> <br /> 177<br /> <br /> 180<br /> 160<br /> 140<br /> <br /> 130<br /> <br /> 120<br /> 100<br /> 80<br /> <br /> 59<br /> <br /> 40<br /> 20<br /> <br /> 59<br /> <br /> 49<br /> <br /> 60<br /> <br /> 28<br /> <br /> 19<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> >5h/ngày<br /> <br /> 3-5h/ngày<br /> <br /> 1-3h/ngày<br /> <br /> Trong TG ôn thi<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2