intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

159
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đi sâu nghiên cứu thực trạng và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh cho SV Trường Đại học An Giang (ĐHAG) hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay

An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 18 (6), 95 – 109<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG<br /> VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG HIỆN NAY<br /> Trần Khánh Mai1<br /> 1<br /> <br /> Trường Đại học An Giang<br /> <br /> Thông tin chung:<br /> Ngày nhận bài: 16/10/2017<br /> Ngày nhận kết quả bình duyệt:<br /> 27/11/2017<br /> Ngày chấp nhận đăng: 12/2017<br /> Title:<br /> The reality and solutions in<br /> enhancing the quality of<br /> National Defense and Security<br /> Education for students at An<br /> Giang university at present<br /> Keywords:<br /> Realities, solutions, the quality<br /> of National Defense and<br /> Security Education, students,<br /> An Giang university<br /> Từ khóa:<br /> Thực trạng, giải pháp,<br /> chất lượng Giáo dục quốc<br /> phòng và an ninh, sinh<br /> viên, Trường Đại học An<br /> Giang<br /> <br /> ABSTRACT<br /> National defense and security education is a regular strategic duty of the<br /> Communist Party, Vietnamese people, and the whole political system. Together<br /> with implementing the objectives, directions, responsibilities, requirements in<br /> renovating the education and training according to the Resolution of the<br /> Assembly 12 (2016), enhancing the teaching quality of National Defense and<br /> Security Education for students at An Giang university is currently essential. In<br /> order to evaluate of the reality of teaching and find out the solutions in<br /> education quality enhancement, the survey was conducted from staff and<br /> lecturers of National Defense and Security Education Department, and students<br /> at An Giang University. The finding show that there are still existing<br /> shortcomings in learning activities and the course assessment which are<br /> necessary to be adjusted, and then to find out suitable solutions to contribute to<br /> the quality in teaching and learning this course at the university.<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Giáo dục quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ có tính chiến lược, thường xuyên,<br /> lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị.<br /> Đồng thời việc quán triệt, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đổi mới<br /> toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết tại Đại hội XII (2016) của<br /> Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và trong việc nâng cao chất lượng giảng<br /> dạy giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Trường Đại học An<br /> Giang nói riêng hiện nay là cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn. Để đánh giá đúng<br /> thực trạng dạy học, từ đó tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tác<br /> giả tổng hợp kết quả qua khảo sát bằng bảng hỏi của cán bộ quản lý, giảng viên<br /> bộ môn Giáo dục Quốc phòng, sinh viên ở nhà trường. Từ đó, tác giả nhận thấy<br /> rằng thực trạng còn biểu hiện một số mặt tồn tại, khiếm khuyết nhất định trong<br /> tổ chức hoạt động dạy học, đánh giá chất lượng môn học cần được tác động<br /> điều chỉnh kịp thời, đề xuất các giải pháp và kiến nghị phù hợp nhằm nâng cao<br /> chất lượng giảng dạy, học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong nhà<br /> trường hiện nay.<br /> <br /> 95<br /> <br /> An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 18 (6), 95 – 109<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN)<br /> được Đảng và nhà nước ta xác định là một nội<br /> dung của nền giáo dục quốc gia, là nội dung cơ<br /> bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, có<br /> ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con<br /> người mới xã hội chủ nghĩa (XHCN).<br /> GDQP&AN góp phần thực hiện thắng lợi hai<br /> nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là<br /> xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững<br /> chắc Tổ quốc XHCN.<br /> Với nhà trường, trong giai đoạn cách mạng hiện<br /> nay nhiệm vụ GDQP&AN là làm sao cho thế hệ<br /> trẻ sinh viên (SV) nhận thức được giá trị nền độc<br /> lập, tự do, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ ông<br /> cha để bảo vệ đất nước. Xuất phát từ quan điểm<br /> của Đảng, việc phổ cập và tăng cường<br /> GDQP&AN là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà<br /> nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức<br /> thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương<br /> đến địa phương bằng các hình thức phù hợp với<br /> từng đối tượng, kết hợp giáo dục thường xuyên<br /> với giáo dục tập trung có trọng tâm, trọng điểm,<br /> chú trọng giáo dục lòng yêu nước, yêu chế độ<br /> XHCN, lịch sử truyền thống của Đảng và dân<br /> tộc, ý thức sống và làm việc theo pháp luật, trong<br /> đó xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN<br /> là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân (Bộ<br /> Giáo dục và Đào tạo, 2010, tr. 14). Với ý nghĩa<br /> đó, GDQP&AN trong giai đoạn hiện nay không<br /> chỉ đơn thuần là môn học về kỹ thuật quân sự mà<br /> là một hệ thống kiến thức tổng hợp về quốc<br /> phòng, an ninh, trang bị cho người học những<br /> kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất phục vụ sự<br /> nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung và góp phần<br /> giáo dục về ý thức, trách nhiệm qua đó hình<br /> thành phẩm chất, đạo đức người lao động, người<br /> chiến sĩ trong tương lai của thế hệ trẻ đang học<br /> tập trong nhà trường.<br /> Trước tình hình thực tế hiện nay, ở cấp độ địa<br /> phương nói chung và trường ta nói riêng cũng<br /> chưa có công trình, đề tài nào nghiên cứu chuyên<br /> sâu về lĩnh vực GDQP&AN. Vì vậy, với nhiệm<br /> <br /> vụ chính trị môn học GDQP&AN đặt ra trước<br /> mắt cũng như lâu dài, việc nghiên cứu thực trạng<br /> và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy<br /> GDQP&AN cho SV Trường Đại học An Giang<br /> (ĐHAG) hiện nay, là vấn đề cần thiết có ý nghĩa<br /> thực tiễn.<br /> 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC<br /> QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO<br /> SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN<br /> GIANG HIỆN NAY<br /> Trường Đại học An Giang đã thành lập Bộ môn<br /> Giáo dục Quốc phòng (BM GDQP) trực thuộc từ<br /> tháng 10/2000 có nhiệm vụ giảng dạy theo<br /> chương trình và quy định tổ chức giảng dạy và<br /> đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN<br /> hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ<br /> GDĐT). Trường ĐHAG được chính thức công<br /> nhận là Đơn vị chủ quản (Bộ GDĐT, 2011), tự<br /> tiến hành tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả<br /> môn học và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho SV<br /> bắt đầu từ năm học 2011 trở đi. Do vậy, BM<br /> GDQP có nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình<br /> được quy định tại Thông tư số 31/2012/TTBGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ<br /> GDĐT về việc ban hành Chương trình<br /> GDQP&AN trình độ đại học, cao đẳng và văn<br /> bản hướng dẫn số 6353/BGDĐT-GDQP ngày<br /> 26/9/2012; Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT<br /> ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về<br /> việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh<br /> giá kết quả học tập môn học GDQP&AN (Bộ<br /> GDĐT, 2007; 2012).<br /> Để tìm hiểu thực trạng dạy học môn GDQP&AN<br /> tại Trường ĐHAG, tác giả đã tiến hành nghiên<br /> cứu 300 SV khóa đại học 14, 15 và cao đẳng 39<br /> trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 và 30 cán bộ<br /> (CB) quản lý và giảng viên (GV) thuộc khoa,<br /> phòng liên quan và BM GDQP.<br /> Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng<br /> phối hợp nhiều phương pháp khác nhau như<br /> phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi, phương<br /> pháp quan sát. Kết quả khảo sát được sử dụng<br /> 96<br /> <br /> An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 18 (6), 95 – 109<br /> <br /> phương pháp thống kê toán học để xử lý đánh giá<br /> phân tích.<br /> <br /> Hiện nay, tất cả GV đều đã qua bồi dưỡng nghiệp<br /> vụ sư phạm giảng dạy đại học và giảng dạy<br /> GDQP&AN. Có 6 GV nguyên là sĩ quan chuyên<br /> nghiệp quân đội, công an; 8 sĩ quan Dự bị động<br /> viên (đều đã qua đào tạo ở trường quân đội, công<br /> an; 2 sĩ quan pháo binh, 1 sĩ quan lục quân và 1<br /> Đại học An ninh Nhân dân), về học vị có 9 GV<br /> thạc sỹ, 6 cử nhân. Đảng viên 13/15 người<br /> (86,7%) (Bảng 1).<br /> <br /> 2.1 Về đội ngũ giảng viên và hoạt động tổ<br /> chức giáo dục quốc phòng và an ninh<br /> Từ khi thành lập BM GDQP trực thuộc Ban giám<br /> hiệu (BGH) từ ngày 12/10/2000. Với đội ngũ GV<br /> cơ hữu chỉ có 3 người và 2 GV kiêm nhiệm, đến<br /> nay về đội ngũ GV GDQP&AN đã có 14 người<br /> (và 1 GV kiêm nhiệm).<br /> <br /> Bảng 1. Số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Trường Đại học An Giang<br /> <br /> GV<br /> <br /> SL<br /> <br /> Thạc<br /> sĩ<br /> <br /> Cơ hữu<br /> <br /> 14<br /> <br /> 08<br /> <br /> Thỉnh giảng<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> TC<br /> <br /> 15<br /> <br /> 9<br /> <br /> Cử<br /> nhân<br /> <br /> 6<br /> <br /> Lý luận<br /> CT<br /> <br /> Quân đội<br /> <br /> Sĩ<br /> quan<br /> <br /> GV<br /> <br /> Chuyên<br /> viên<br /> chính<br /> <br /> Công<br /> an<br /> <br /> Sĩ quan<br /> Chuyên<br /> nghiệp<br /> <br /> Sĩ<br /> quan<br /> Dự bị<br /> <br /> TC<br /> <br /> CC<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> chính<br /> <br /> 1<br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> Như vậy, so với đối tượng là GV khác, GV<br /> GDQP&AN của trường hầu hết đều là sĩ quan<br /> (chuyên nghiệp và dự bị) quân đội, công an, có trình<br /> độ chuyên môn khá (Thạc sỹ: 9/15 GV); thâm niên<br /> giảng dạy GDQP&AN ít nhất 1 năm đến 17 năm; về<br /> độ tuổi từ 20 đến < 50 có 10 GV và 5 GV có tuổi<br /> trên 50; về trình độ chính trị có 4 GV trình độ trung<br /> cấp, 2 GV cao cấp và số lượng đảng viên hiện nay<br /> có 13/15 GV và 2 GV được công nhận “GV dạy<br /> giỏi” môn học GDQP&AN cấp quốc gia… nên có<br /> nhiều lợi thế hơn trong công tác giảng dạy môn học<br /> này.<br /> <br /> Thực tế qua kết quả điều tra khảo sát cho thấy, đa số<br /> các ý kiến (96,7% của CB, GV và 93,3% của SV)<br /> nhận xét ở mức độ 1, 2 (rất tốt và tốt); tuy nhiên<br /> cũng còn 3,3% ý kiến của CB, GV và 6,7 %, của SV<br /> nhận xét ở mức độ 3, 4 (trung bình, yếu) đối với đội<br /> ngũ GV trên các giá trị chung được đánh giá và cần<br /> có thời gian, biện pháp điều chỉnh phù hợp trong thời<br /> gian tới (Biểu đồ 1). Do đó, trong thời gian tới, nhà<br /> trường cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây<br /> dựng đội ngũ GV (như: nâng cao năng lực chuyên<br /> môn, phương pháp giảng dạy, phẩm chất đạo đức lối<br /> sống).<br /> <br /> Biểu đồ 1. Mức độ nhận xét chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục Quốc phòng và An ninh<br /> <br /> 97<br /> <br /> An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 18 (6), 95 – 109<br /> (cụ thể trên cả 3 tiêu chí)<br /> <br /> Về ý kiến tổng hợp đánh giá của người học (từ<br /> Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng) đối với<br /> đội ngũ GV trong năm học 2015 - 2016 cho thấy,<br /> 100% GV đạt loại xuất sắc (GV được đánh giá ở 12<br /> tiêu chí); mức độ điểm trung bình của GV thấp nhất<br /> là 4,15 điểm; GV có điểm cao nhất là: 42,64 (xếp<br /> hạng cấp Khoa của GV có chỉ số thấp nhất là 26, cao<br /> nhất là 42). Đây cũng là cơ sở để xem xét mức độ<br /> tương tác chất lượng, phương pháp giảng dạy, kiến<br /> thức chuyên môn, đạo đức tác phong của người thầy<br /> <br /> với kết quả học tập, rèn luyện của SV trong môn học<br /> GDQP&AN ở Trường ĐHAG.<br /> Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số đội ngũ CB, GV,<br /> SV đã nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác<br /> GDQP&AN trước tình hình hiện nay, qua đó nâng<br /> cao được ý thức, tinh thần thái độ và trách nhiệm<br /> trong tổ chức thực hiện giáo dục. Kết quả khảo sát<br /> bằng bảng hỏi (trưng cầu ý kiến) của CB GV và SV<br /> về sự cần thiết và mục tiêu của công tác GDQP&AN<br /> cho SV Trường ĐHAG như sau (Biểu đồ 2).<br /> <br /> Biểu đồ 2. Kết quả khảo sát đánh giá sự cần thiết và mục tiêu đào tạo<br /> của công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên<br /> <br /> Tuy vậy, trong điều kiện số lượng SV khá lớn,<br /> các yếu tố bảo đảm cho GDQP&AN của nhà<br /> trường cũng có hạn chế nhất định nên cũng gặp<br /> không ít khó khăn trong công tác tổ chức giáo<br /> dục. Nhìn chung lực lượng GV ở BM còn thiếu<br /> và chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chuẩn hóa<br /> của Bộ GDĐT. Cơ sở vật chất mặc dù được củng<br /> cố, bảo quản, sửa chữa nhưng vẫn còn thiếu<br /> (không được trang bị mới) so với quy định và<br /> chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo đảm cho<br /> GDQP&AN, nhất là trong điều kiện số lượng SV<br /> đông, quản lý và học tập tập trung trong một thời<br /> gian ngắn (học hè) ở nội dung kĩ chiến thuật quân<br /> sự (HP-3).<br /> Mặt khác trong quá trình giảng – dạy, vai trò<br /> trách nhiệm của các GV đối với hoạt động giáo<br /> dục đôi lúc chưa được thể hiện và phát huy đầy<br /> đủ. Chưa thực hiện sâu sát, thường xuyên các<br /> nội dung quản lý, như quản lý, về chương<br /> trình, nội dung, phương pháp dạy học (PPDH);<br /> <br /> quản lý người dạy, người học, cơ sở vật<br /> chất,… Mối quan hệ, sự hiểu biết giữa người<br /> dạy và người học trong quá trình giáo dục còn<br /> hạn chế. Các hoạt động kiểm tra, đánh giá nắm<br /> thông tin ngược để điều chỉnh quá trình giáo<br /> dục chưa được thực hiện thường xuyên. Việc<br /> gắn nội dung giáo dục với thực tiễn hoạt động<br /> nghề nghiệp của SV chưa được chú trọng đúng<br /> mức.<br /> Dự báo trong thời gian tới, lượng SV sẽ có khả<br /> năng tăng hơn, yêu cầu chất lượng GDQP&AN<br /> cũng cao hơn; công tác GDQP&AN đòi hỏi phải<br /> chuẩn hóa để đáp ứng với sự nghiệp bảo vệ Tổ<br /> quốc. Thực tế đó đòi hỏi, nhà trường cần phải<br /> tiếp tục phát huy cao nhất mọi nguồn lực cho<br /> việc thực hiện tốt hoạt động GDQP&AN (Bảng<br /> 2).<br /> <br /> 98<br /> <br /> An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 18 (6), 95 – 109<br /> Bảng 2. Dự báo lưu lượng tuyển sinh các hệ đào tạo đến năm 2020 (không kể trình độ trên đại học)<br /> <br /> Năm học<br /> TT<br /> <br /> Hệ đào tạo<br /> 2017 - 2018<br /> <br /> 2018 - 2019<br /> <br /> 2019 - 2020<br /> <br /> 1.500<br /> <br /> 2.000<br /> <br /> 2.500<br /> <br /> 700<br /> <br /> 900<br /> <br /> 2.700<br /> <br /> 3.400<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đại học chính quy<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đại học ngoài chính quy (LK)<br /> <br /> 400<br /> <br /> 3<br /> <br /> Cao đẳng<br /> <br /> 600<br /> <br /> +<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> Mặt khác, từ thực trạng giảng dạy môn học<br /> GDQP&AN, trong thời gian tới số lượng SV có khả<br /> năng tiếp tục tăng lên (Bảng 2), việc giảng dạy vượt<br /> giờ (> 200 tiết/năm/GV) đều đặn như những năm<br /> qua của GV GDQP&AN, tất yếu sẽ còn phải tiếp<br /> tục, từ đó phần nào cũng làm ảnh hưởng nhất định<br /> đến chất lượng giáo dục, trật tự nội vụ kỉ cương, nề<br /> nếp của SV cũng như sức khỏe của GV. Thời gian<br /> tới cần bổ sung lượng GV GDQP&AN ít nhất 4<br /> người, đòi hỏi phải có biện pháp linh hoạt mới có thể<br /> đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GDQP&AN<br /> trong nhà trường cả về trước mắt và lâu dài.<br /> 2.2 Về giáo dục quốc phòng và an ninh<br /> - Về chương trình, nội dung giáo dục: nhà trường<br /> đang thực hiện giảng dạy theo chương trình được<br /> quy định tại Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT<br /> ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc<br /> ban hành Chương trình GDQP&AN trình độ đại<br /> học, cao đẳng và văn bản hướng dẫn số<br /> 6353/BGDĐT-GDQP ngày 26/9/2012; Thông tư<br /> số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ<br /> trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định tổ<br /> <br /> 2.500<br /> <br /> chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn<br /> học GDQP&AN, đồng thời đảm bảo yêu cầu đào<br /> tạo theo niên chế tín chỉ, chuẩn đầu ra, đề cương<br /> chi tiết môn học (theo CDIO/2016) đã được Hiệu<br /> trưởng Trường ĐHAG phê duyệt.<br /> Khảo sát ý kiến của CB, GV và SV về sự phù<br /> hợp kết cấu nội dung, thời lượng của chương<br /> trình GDQP&AN cho SV của Trường hiện nay,<br /> bên cạnh đa số ý kiến đánh giá (% bình quân/3<br /> học phần) về tính phù hợp vẫn còn một số lượng<br /> nhất định (SV: 83; CB, GV: 01; chiếm tỉ lệ<br /> 10,33%) cho rằng, chưa hoặc ít phù hợp (lý do là<br /> cần tập trung thời gian cho một số bài quan trọng<br /> trong phần lý thuyết (HP:1,2) sao cho không bị<br /> trùng lặp với các môn học lịch sử, pháp luật.<br /> Riêng học phần quân sự (HP3) có một số ý kiến<br /> nêu ra là: cần giảm thời gian ở một số nội dung<br /> như: thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn;<br /> chiến thuật… và nếu để kết cấu thời gian, nội<br /> dung ở các bài học như hiện tại thì sẽ phù hợp<br /> hơn trong đào tạo chuyên ngành GDQP&AN)…<br /> (Bảng 3).<br /> <br /> Bảng 3. Về sự phù hợp của nội dung, chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên<br /> <br /> Kết quả đánh giá về sự phù hợp của nội<br /> dung, chương trình<br /> TT<br /> <br /> Mô tả học phần/Mức độ đánh giá<br /> SL<br /> <br /> CB, GV<br /> (%)<br /> <br /> SL<br /> <br /> SV (%)<br /> <br /> I<br /> <br /> Học phần I: Đường lối quân sự của Đảng<br /> <br /> 1<br /> <br /> Rất phù hợp<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10,00<br /> <br /> 130<br /> <br /> 43,33<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phù hợp<br /> <br /> 27<br /> <br /> 90,00<br /> <br /> 145<br /> <br /> 48,33<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ít phù hợp<br /> <br /> 0<br /> <br /> //<br /> <br /> 21<br /> <br /> 7,00<br /> <br /> 4<br /> <br /> Không phù hợp<br /> <br /> 0<br /> <br /> //<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1,33<br /> <br /> 99<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2