intTypePromotion=3

Thuốc điều trị và vacxin sử dụng trong thú y part 10

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
87
lượt xem
29
download

Thuốc điều trị và vacxin sử dụng trong thú y part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua việc phối hợp tiêm như trên, tuy đàn lợn có mệt trong các đợt tiêm, nhưng không gây ra các phản ứng nặng, vẫn tạo được miễn dịch chống các bệnh truyền nhiễm cho đàn lợn. c) Các đợt tiêm bình thường Mỗi năm hai lần, các đia phương tổ chức tiêm phối hợp 3 loại Vacxin: Vacxin dịch tả lợn, Vacxin đóng dấu lợn và Vacxin tụ huyết trùng lợn. Như vậy, tiết kiệm được sức lao động và chi phí cho các đợt tiêm mà vẫn đảm bảo kết quả tốt....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuốc điều trị và vacxin sử dụng trong thú y part 10

 1. b) Khi cã dÞch ®e do¹: - Lîn 15 - 20 ngµy tuæi tiªm phã th−¬ng hµn. - §Õn 30 ngµy tuæi, tiªm Vacxin dÞch t¶ lîn, Vacxin tô huyÕt trïng vµ Vacxin ®ãng dÊu lîn. - §Õn 70 ngµy tuæi tiªm l¹i Vacxin phã th−¬ng hµn vµ Vacxin tô huyÕt trïng lîn. Qua viÖc phèi hîp tiªm nh− trªn, tuy ®µn lîn cã mÖt trong c¸c ®ît tiªm, nh−ng kh«ng g©y ra c¸c ph¶n øng nÆng, vÉn t¹o ®−îc miÔn dÞch chèng c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm cho ®µn lîn. c) C¸c ®ît tiªm b×nh th−êng Mçi n¨m hai lÇn, c¸c ®ia ph−¬ng tæ chøc tiªm phèi hîp 3 lo¹i Vacxin: Vacxin dÞch t¶ lîn, Vacxin ®ãng dÊu lîn vµ Vacxin tô huyÕt trïng lîn. Nh− vËy, tiÕt kiÖm ®−îc søc lao ®éng vµ chi phÝ cho c¸c ®ît tiªm mµ vÉn ®¶m b¶o kÕt qu¶ tèt. 163
 2. Chu¬ng 11 VACXIN DïNG CHO CHã 1. Vacxin phßng bÖnh D¹i v« ho¹t. §Æc ®iÓm - Vacxin chÕ t¹o tõ n·o bª ®· nu«i cÊy Virut d¹i c−êng ®éc giÕt chÕt b»ng Formol, lµ mét huyÔn dÞch tr¾ng ®ôc. - Vacxin Ýt g©y ra c¸c ph¶n øng phô víi chã. - Sau khi sö dông Vacxin tõ 2 - 3 tuÇn, chã cã miÔn dÞch víi Virut d¹i vµ miÔn dÞch kÐo dµi 6 - 9 th¸ng. Sö dông - Vacxin ®−îc sö dông tiªm phßng bÖnh d¹i cho chã tõ 2 th¸ng tuæi trë lªn trong tr¹ng th¸i khoÎ m¹nh. - Tiªm Vacxin vµo d−íi da chã (trong ®ïi). - Tr−íc khi dïng l¾c ®Òu lä thuèc, kiÓm tra vÒ vËt lý (kh«ng cã nÊm mèc, kh«ng thay ®æi mµu s¾c). - Chã con 2 th¸ng tuæi dïng lÇn ®Çu, 6 th¸ng sau tiªm bæ sung lÇn 2, vµ sau ®ã cø mét n¨m tiªm l¹i mét lÇn. LiÒu tiªm Mçi chã tiªm 2 ml. B¶o qu¶n - Vacxin gi÷ n¬i r©m m¸t tõ +40C ®Õn 100C b¶o qu¶n ®−îc 6 th¸ng. - Kh«ng ®Ó Vacxin ë l¹nh ©m, kh«ng ®Ó n¬i nãng Èm. Tr×nh bµy - Vacxin ®ãng: lä mét liÒu 2 ml, lä hai liÒu 4 ml N¬i s¶n xuÊt: XÝ nghiÖp thuèc thó y Trung ¦¬ng (Phïng). 2. Vacxin phßng bÖnh D¹i nh− îc ®éc (LEP. Flury) §Æc ®iÓm - Vacxin ®−îc chÕ t¹o tõ chñng Virut d¹i nh−îc ®éc LEP.Flury cña Hungary, nu«i cÊy trªn ph«i trøng gµ, sö dông gÇn nh− nguyªn thÓ dÞch hót tõ ph«i trøng, cã mµu ®á hång hoÆc dá n©u. - Vacxin cã thÓ g©y c¸c ph¶n øng phô cho chã, ®Æc biÖt lµ chã 3 - 4 th¸ng, thÓ hiÖn: run rÈy, thë gÊp, ch¶y r·i, liÖt ch©n sau (n¬i tiªm). - Vacxin t¹o miÔn dÞch cho chã kÐo dµi 12 th¸ng. 164
 3. Sö dông - Vacxin dïng ®Ó tiªm phßng bÖnh d¹i cho chã khoÎ m¹nh tõ 3 th¸ng tuæi trë lªn. - Chã tõ 3 th¸ng tuæi tiªm lÇn ®Çu, sau 2 th¸ng tiªm lÇn 2, sau ®ã cø mçi n¨m tiªm nh¾c l¹i 1 lÇn. - Dông cô, èng tiªm kh«ng ®−îc röa b»ng thuèc s¸t trïng, ph¶i luéc hoÆc hÊp −ít ®Ó nguéi míi dïng. - Tiªm vµo b¾p thÞt ®ïi cho ehã. LiÒu tiªm - Mçi chã 3 th¸ng tuæi tiªm 2 ml. - Mçi chã 4 th¸ng trë lªn tiªm 3 ml. B¶o qu¶n - Gi÷ Vacxin trong l¹nh ©m: tõ 00C b¶o qu¶n ®−îc 2 th¸ng (d¹ng t−¬i). - Tr¸nh ®Ó ra ¸nh n¾ng mÆt trêi. - Lä thuèc ®· dïng chØ cã thêi h¹n sö ®ông 01 ngµy. Tr×nh bµy - Lä ®ãng 3 ml cã 1 liÒu - Lä ®ãng 30 ml cã 10 liÒu. N¬i s¶n xuÊt: XÝ nghiÖp thuèc thó y Trung ¦¬ng (Phïng); Trung t©m nghiªn cøu bÖnh d¹i vµ bÖnh ®éng vËt nhiÖt ®íi (61 Tr−êng Chinh). 3. Vacxin phßng bÖnh D¹i nh− îc ®éc (LEP. Flury) §Æc ®iÓm - ChÝnh lµ Vacxin d¹i nh−îc ®éc chÕ b»ng chñng Virut LEP. Flury nu«i cÊy trªn ph«i trøng gµ, nh−ng ®−îc sö dông ë d¹ng lµm ®«ng kh«. - Mçi liÒu chøa 103,8 LD50 Virut. Sö dông - Gièng nh− sö dông Vacxin nh−îc ®éc LEP. Flury d¹ng t−¬i (nguyªn thÓ). - ChØ kh¸c: Khi dïng pha mçi liÒu ®«ng kh« víi 3ml n−íc cÊt v« trïng, l¾c kü cho tan, råi còng tiªm s©u ngay b¾p thÞt ®ïi cho chã. Thuèc pha xong ph¶i dïng ngay. B¶o qu¶n - §Ó trong nhiÖt ®é +40C ®Õn 100C cã thÓ b¶o qu¶n ®−îc 4 - 6 th¸ng - Kh«ng ®−îc ®Ó trong l¹nh ©m, kh«ng ®Ó d−íi ¸nh s¸ng mÆt trêi. Tr×nh bµy - Lä 1 liÒu. N¬i s¶n xuÊt: Trung t©m thó y Nam bé (T.P. Hå ChÝ Minh). 165
 4. 4. Vacxin phßng D¹i Rabisin §Æc ®iÓm - Vacxin chÕ tõ Virut d¹i c−êng ®éc nu«i cÊy trªn m«i tr−êng tÕ bµo, ®· giÕt chÕt b»ng ho¸ chÊt, cã mµu tr¾ng h¬i ®ôc. §©y lµ lo¹i Vacxin nhËp tõ h·ng Rh«n - Pulenc. - Vacxin an toµn kh«ng g©y ph¶n øng côc bé vµ toµn th©n - Vacxin t¹o miÔn dÞch m¹nh, æn ®Þnh cho chã, kÐo dµi trong 3 n¨m. Sö dông - Vacxin dïng tiªm phßng bÖnh d¹i cho chã khoÎ m¹nh tõ 2 th¸ng tuæi trë lªn. - Vacxin ®−îc tiªm d−íi da trong ®ïi víi liÒu 1 ml. B¶o qu¶n - Gi÷ Vacxin trong nhiÖt ®é +40C ®Õn 100C cã thÓ b¶o qu¶n 12 th¸ng. - Kh«ng ®Ó Vacxin trang l¹nh ©m. Tr×nh bµy - Mçi lä ®ãng 1 liÒu. - N¬i s¶n xuÊt: NhËp tõ h·ng Rh«n - Pulenc (Ph¸p) tõ n¨m 1993, ®−îc dïng cho chã c¶nh c¸c thµnh phè, ch−a dïng réng v× ®¾t, (Mçi liÒu 16.000 ®). 5. Vacxin phßng 4 bÖnh cho chã §Æc ®iÓm - Vacxin hçn hîp 4 lo¹i Vacxin ®Ò phßng 4 bÖnh cho chã, bao gåm 3 lo¹i Vacxin Virut nh−îc ®éc phßng bÖnh Carª (bÖnh sµi sèt), bÖnh viªm gan do Virut vµ bÖnh viªm ruét do Virut Parv«. Vµ mét lo¹i Vacxin chÕt phßng Leptospirisis chÕ tõ 2 chñng xo¾n trïng: Lepspira icterohaemorhagiae vµ L. Callicola. - Vacxin nhËp tõ h·ng Rh«n - Pulenc (Ph¸p) cã tªn lµ Vacxin Tetradog vµ nhËp tõ h·ng Intervet (Hµ Lan) cã tªn lµ Nobivac; tÝnh n¨ng 2 lo¹i Vacxin trªn hoµn toµn gièng nhau. - Vacxin tá ra an toµn cao, rÊt Ýt g©y ph¶n øng. - Sau kh× tiªm cho chã miÔn dÞch víi 4 bÖnh kÓ trªn kÐo dµi 12 th¸ng. - Mçi liÒu Vacxin gåm 2 lä: 1 lä chøa 3 chñng Virut nh−îc ®éc ®· ®«ng kh«: Carª, Parvo vµ viªm gan vµ 1 lä chøa dung dÞch Vacxin chÕt Lepospirosis. Khi tiªm sÏ hµo 2 lä víi nhau råi tiªm ngay. Sö dông - Dïng tiªm phßng 4 bÖnh cho chã khoÎ m¹nh tõ 2 th¸ng tuæi trë lªn, cã thÓ tiªm cho chã tõ 6 tuÇn tuæi. - Vacxin ®−îc tiªm vµo d−íi da trong ®ïi. - Chã con 2 th¸ng ®−îc tiªm lÇn ®Çu, sau 4 tuÇn tiªm lÇn thø 2, sau ®ã cø mçi n¨m tiªm mét lÇn; ®¶m b¶o miÔn dÞch tèt. 166
 5. LiÒu tiªm Hai lä pha víi nhau lµ 1 liÒu gåm 2 ml tiªm cho 1 con chã. B¶o qu¶n - Vacxin gi÷ trong +40C ®Õn 120C b¶o qu¶n ®−îc 12 th¸ng. - Kh«ng ®−îc ®Ó trong l¹nh ©m, kh«ng ®Ó ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu vµo. Tr×nh bµy - Hép 10 liÒu gåm 10 hép nhá, cã èng tiªm s½n. - Hép 100 liÒu, kh«ng cã èng tiªm; nh−ng mçi liÒu gåm 2 lä nhá, khi tiªm sÏ pha lÉn. N¬i s¶n xuÊt: nhËp tõ h·ng Rh«n - Pulenc (Ph¸p) vµ h·ng Intervet (Hµ Lan) tõ n¨m 1992, ®−îc tiªm cho chã c¶nh c¸c thµnh phè. 6. Vacxin phßng bÖnh Carª nh− îc ®éc (®«ng kh«) §Æc ®iÓm - Vacxin ®−îc chÕ tõ chñng virut carª nh−îc ®éc nu«i cÊy trªn ph«i trøng gµ, cã thÓ dïng ë d¹ng t−¬i hoÆc ®«ng kh«. - Vacxin Ýt g©y ph¶n øng phô vµ toµn th©n. - Sau khi tiªm 2 tuÇn, chã cã miÔn dÞch vµ miÔn dÞch kÐo dµi trong 12 th¸ng. - Vacxin th−êng ®−îc dïng lµ d¹ng ®«ng kh«. Sö dông - Vacxin ®−îc dïng cho chã khoÎ m¹nh ë løa tuæi tõ 2 th¸ng trë lªn - Chã 2 th¸ng tuæi tiªm lÇn ®Çu; sau 4 tuÇn tiªm nh¾c l¹i lÇn 2, sau ®ã cø 12 th¸ng tiªm 1 lÇn. - Tiªm vµo d−íi da trong ®ïi chã. LiÒu dïng - Mçi liÒu pha víi 1 ml n−íc cÊt vµ trïng tiªm cho B¶o qu¶n - Gi÷ trong ®iÒu kiÖn +40C ®Õn 80C b¶o qu¶n ®−îc 6 th¸ng - Kh«ng ®Ó trong l¹nh ©m, tr¸nh ¸nh s¸ng mÆt trêi. - Pha xong thuèc ph¶i dïng ngay. Tr×nh bµy - §ãng 1 liÒu, pha víi 2 ml n−íc cÊt khi dïng. - N¬i s¶n xuÊt: xÝ nghiÖp thuèc thó y Trung −¬ng (Phïng), Trung t©m Thó y Nam bé. 167
 6. Ch−¬ng 12 VACXIN DïNG CHO GIA CÇM C¸C PH−¬NG PH¸P DïNG V¸cXIN cho gia cÇm Mçi Vacxin cã mét hay nhiÒu ph−¬ng ph¸p sö dông, hoÆc cho tõng con, hoÆc cïng lóc cho c¶ ®µn. Khi sö dông cho tõng con th× hiÖu qu¶ tèt h¬n v× liÒu Vacxin chÝnh x¸c ®¶m b¶o miÔn dÞch ®ång ®Òu. Nh−ng l¹i cã nh−îc ®iÓm. Tèn c«ng søc, thêi gian, g©y nhiÒu ¶nh h−ëng ®Õn gia cÇm. ë c¸c ®µn gia cÇm lín th× ph−¬ng ph¸p c¸ thÓ kh«ng lîi b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p dïng c¶ ®µn. ë ViÖt Nam, c¸c Vacxin dïng phßng bÖnh Newcastle (Niucatxon), chñ yÕu lµ nh÷ng Vacxin sèng chÕ b»ng mét trong 2 lo¹i chñng sau ®©y. - C¸c chñng rÊt yÕu (Lentogen) gåm cã chñng F. Lasota. - C¸c chñng yÕu võa (Mesogen) gåm cã chñng M (Muktesvar hay hÖ I). 1. Ph− ¬ng ph¸p miÔn dÞch cho tõng con Tiªm d−íi da hoÆc b¾p thÞt: - Ph−¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i Vacxin sèng hoÆc chÕt cã chÊt hÊp phô (keo phÌn, nhò dÇu...) lo¹i Vacxin sèng lµm b»ng c¸c chñng yÕu võa (Mesogen). C¸c Vacxin cã chÊt hÊp phô chØ nªn tiªm d−íi da, kh«ng tiªm vµo b¾p thÞt. - Nªn tiªm d−íi da cho gµ dß, thÞt, gia cÇm xuÊt khÈu, ®Æc biÖt ®èi víi Vacxin cã chÊt hÊp phô. Nªn tiªm vµo c¬ øc cho gµ m¸i t¬, vÞt. Nªn tiªm vµo c¬ ®ïi cho gia cÇm non. - Ph−¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ng−êi th¹o tay nghÒ ®Ó b¾t vµ tiªm ®µn gµ khoÎ m¹nh ®Ó Ýt g©y ¶nh h−ëng Nhá m¾t, nhá mòi, nhóng má: - ¸p dông cho c¸c Vacxin sèng lµm b»ng c¸c chñng rÊt yÕu (Lentogen) nh− Lasota: C¸c ph−¬ng ph¸p nµy cho miÔn dÞch tèt, ®Òu vµ dµi, nhÊt lµ nhá vµo m¾t. Vacxin t¹o ra mét hµng rµo b¶o vÖ ngay ë phÇn trªn bé m¸y h« hÊp. - C¶ 3 c¸ch ®Òu nh»m ®−a Vacxin vµo phÇn trªn ®−êng h« hÊp, khi nhá m¾t th× Vacxin sÏ theo èng lÖ vµo mòi, khi nhóng má ngËp th× Vacxin còng vµo mòi. Chñng d−íi da, x¸t d−íi da: - ¸p dông cho Vacxin yÕu, x¸c ®Þnh ®Ëu gµ. - Dïng ngßi bót hoÆc kim ®· khö trïng ®Ó nguéi, nhóng vµo vacxin ®· pha vµ trÝch thñng da mÆt trong c¸nh. ChÝch 2 chç cho Vacxin ch¶y vµo da ë chç chÝch. 168
 7. - Còng cã thÓ khÝa 2 ®−êng chÐo nhau ë phÝa trªn mÆt ngoµi ®ïi hoÆc vÆt ®é chôc c¸i l«ng ë mÆt ngoµi ®ïi, b«i Vacxin lªn hoÆc lÊy bµn ch¶i v« trïng x¸t Vacxin lªn c¸c lç ch©n l«ng. 2. Ph− ¬ng ph¸p miÔn dÞch cho c¶ ®µn Cho uèng - Dïng cho c¸c lo¹i Vacxin sèng lµm b»ng c¸c chñng rÊt yÕu, ®Æc biÖt cho Vacxin Lasota. Ph−¬ng ph¸p cho uèng lµ ph−¬ng ph¸p thuËn lîi nhÊt, Ýt tèn c«ng, ®ì h¹i gµ, an toµn cho gµ nh−ng g©y miÔn dÞch kÐm vµ kh«ng ®ång ®Òu v× l−îng thuèc vµo trong c¬ thÓ kh«ng ®Òu nhau. - Khi cho uèng ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: + C¶ ®µn ph¶i nhÞn uèng n−íc 3 - 4 giê tr−íc khi cho uèng Vacxin. + Vacxin chØ pha ngay tr−íc khi dïng vµ tÝnh l−îng pha ®Ó gµ uèng hÕt tr−íc 2, 3 giê (tuú theo nhiÖt ®é khéng khÝ ¸nh s¸ng mÆt trêi). + N−íc uèng ®Ó pha ph¶i lµ n−íc thuÇn khiÕt, kh«ng cã clo c¸c thuèc tiÖt trïng, kh«ng cã kim lo¹i nÆng, lµ n−íc giÕng trong, n−íc suèi trong, n−íc m−a. Ph¶i pha thÕ nµo ®Ó ®ñ l−îng uèng cho c¸c løa tuæi. Møc Vacxin trong m¸ng ph¶i ngËp mòi khi uèng. + M¸ng uèng ph¶i röa s¹ch b»ng n−íc, kh«ng ®−îc dïng c¸c thuèc s¸t trïng ®Ó röa. Nªn dïng m¸ng b»ng chÊt dÎo, kh«ng nªn dïng m¸ng kim khÝ. Ph¶i cã ®ñ m¸ng ®Ó gµ uèng tù do, tho¶i m¸i vµ uèng cïng mét lóc. + Cho uèng Vacxin vµo s¸ng sím, khi trêi cßn m¸t. M¸ng ®ùug Vacxin ph¶i ®Ó chç r©m m¸t. Phun Vacxin - Dïng c¸c lo¹i Vacxin chÕ b»ng c¸c chñng rÊt yÕu. Dïng mét m¸y phun t¹o ra nh÷ng giät Vacxin nhá cã ®−êng kÝnh 5 - 20 µm vµ phun - phÝa trªn gµ c¸ch gµ kho¶ng 1m. C¸ch nµy rÊt thuËn lîi v× dÔ dïng cho gµ nhèt trong chuång tÇng hoÆc chuång ®Î, Ýt tèn c«ng b¾t gµ ®ì h¹i gµ, miÔn dich xuÊt hiÖn sím h¬n ®é mét ngµy so víi c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c... Nh÷ng ph−¬ng ph¸p nµy ®ßi hái cã m¸y phun thÝch hîp, cã nhµ ®Ó thÓ ®ãng kÝn, ph−¬ng ph¸p nµy còng dÔ g©y ra ph¶n øng h« hÊp, nhÊt lµ khi ®µn gµ ®· cã s½n bÖnh h« hÊp m·n tÝnh. - CÇn chó ý lµ ®é Èm vµ nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn miÔn dÞch. NÕu c¸c giät Vacxin kh« nhanh d−íi 5 phót (®é Èm thÊp, k«ng khÝ nãng) th× ®é Èm cao, kh«ng khi m¸t) th× miÔn dÞch tèt h¬n. - L−îng n−íc cÇn thiÕt ®Ó pha Vacxin (trang sau) 169
 8. Ph−¬ng ph¸p miÔn dÞch Sè gµ Tuæi gµ 0-4 tuÇn 5-10 tuÇn 10 tuÇn trë lªn Nhá m¾t hay mòi 100 2,5ml 2,5ml 2,5ml 1000 25,0ml 25,0ml 25,0ml Nhóng má 100 25ml 50 ml 100 ml 1000 250ml 500 ml 1 lÝt Uèng n−íc 100 1 lÝt 2 lÝt 4 lÝt 1000 10 lÝt 20 lÝt 40 lÝt Phun 100 50 ml 100 ml 200 ml 100 500 ml 1 lÝt 2 lÝt VACXIN NIUCATXON §¤NG KH¤ CHñNG F (hÖ 2) 1. §Æc ®iÓm - Vacxin sèng lµm b»ng chñng F rÊt yÕu, nu«i trªn ph«i trøng. Chñng F kh«ng g©y ph¶n øng, ngay c¶ ë gµ con míi në. Nh−ng nã cho søc miÔn dÞch yÕu vµ kh«ng bÒn. Mçi liÒu cã Ýt nhÊt 107 ELD50 Virut. - §Ó dÔ b¶o qu¶n, Vacxin ®−îc pha thªm chÊt bæ trî vµ ®«ng kh«. - Thêi gian miÔn dÞch: 1 th¸ng. 2. Sö dông - Vacxin nµy dïng cho gµ 1 ngµy tuæi trë lªn, ®Ó nhá mòi hoÆc nhá m¾t nh−ng nhá m¾t tèt h¬n, tuy r»ng mÊt thªm th× giê so víi nhá mòi. Cã n¬i dïng ®Ó tiªm d−íi da. - Tr−íc khi dïng pha lo·ng Vacxin b»ng n−íc sinh lý hoÆc n−íc cÊt v« trïng ®· ®Ó l¹nh. Hót thuèc pha b»ng èng hót hoÆc èng nhá giät vµo mçi m¾t hoÆc mçi lç mòi mét giät. Nh− vËy mçi gµ nhá 2 giät. Khi nhá m¾t th× cho giät Vacxin vµo khoÐ m¾t trong, ®îi giät thuèc tiªu ®i míi nghiªng ®Çu cho mét giät n÷a vµo m¾t bªn kia. NÕu nhá mòi th× lÊy ngãn tay tr¸i bÞt mét lç mòi vµ nhá tiÕp nh− vËy víi lç mòi bªn kia. - ChØ pha Vacxin ngay tr−íc khi dïng. 3. LiÒu dïng N−íc ®Ó pha Vacxin ph¶i ®Ó l¹nh. Dông cô ®Ó pha vµ ®Ó hót thuèc, tr−íc vµ sau khi dïng xong kh«ng ®−îc röa b»ng thuèc s¸t trïng mµ chØ ®−îc rña b»ng n−íc th−êng råi ®un s«i 15 phót ®Ó nguéi hoÆc ®Ó l¹nh ®em dïng. Vacxin ®· pha ph¶i gi÷ trong l¹nh vµ ph¶i dïng hÕt trong 2 giê. 170
 9. Mçi ml Vacxin ®· pha cã thÓ dïng cho 10 gµ (10 liÒu) khi nhá mçi con 2 giät. Nh− vËy tuú theo sè liÒu dïng trong lä mµ pha víi l−îng n−íc b»ng 1/10 sè liÒu. ThÝ dô lä 100 liÒu th× pha 100/10 - 10 ml n−íc. B¶o qu¶n: Vacxin ph¶i gi÷ ë +40C hoÆc trong n−íc ®¸, ë chç r©m m¸t, kh«ng cã mÆt trêi chiÕu th¼ng vµo. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, Vacxin cã thÓ gi÷ ®−îc 1 n¨m. NÕu gi÷ ë nhiÖt ®é th−êng th× thêi gian b¶o qu¶n rót ng¾n nhiÒu. Tr×nh bµy Lä 100 liÒu. N¬i s¶n xuÊt: Trung t©m thó y Nam bé (T.P. Hå ChÝ Minh) VACXiN §¤NG KH¤ NiUCATXON CHñNG LAXOTA 1. §Æc ®iÓm - Vacxin nµy lµ mét Vacxin sèng lµm b»ng chñng rÊt yÕu Laxato. Nã ®−îc pha thªm chÊt bæ trî vµ ®«ng kh«. Mçi liÒu cã Ýt ngÊt 106,5 ELD50 Virut. - Chñng Laxota tuy thuéc chñng rÊt yÕu nh−ng cã ®éc lùc cao h¬n chñng F, v× vËy nhiÒu t¸c gi¶ khuyªn chØ nªn dïng nã sau khi gµ ®· ®−îc miÔn dÞch víi Vacxin F. tuy nhiªn còng cã nhiÒu ng−êi sö dông nã ngay tõ lÇn miÔn dÞch thø nhÊt cho gµ. - Vacxinnµy cã thÓ g©y ra nh÷ng ph¶n øng h« hÊp vµ chØ nªn dïng ë nh÷ng ®µn gµ kh«ng cã bÖnh h« hÊp m·n tÝnh (bÖnh Mycoplasma) - ë gµ ®Î, nã Ýt lµm gi¶m ®Î trøng. - Vacxin nµy g©y miÔn dÞch m¹nh vµ bÒn h¬n Vacxin F, nh−ng nã kh«ng m¹nh vµ bÒn b»ng c¸c Vacxin yÕu võa (chñng Mesogen). Nã chØ b¶o hé trong 2 - 4 th¸ng tuú theo tuæi vµ søc khoÎ cña ®µn gµ. 2. Sö dông vµ liÒu dïng Trong hoµn c¶nh hiÖn nay cña ta, Vacxin Laxota cã thÓ nhá m¾t mòi, hoÆc cho uèng, ë c¸c n−íc kh¸c cßn dïng ®Ó phun: §Ó nhá m¾t, dïng n−íc sinh lý hoÆc n−íc cÊt v« trïng pha 2,5ml vµo lä chøa 2,5ml Vacxin ®«ng kh«. L¾c kü råi dïng dông cô nhá giät vµo mçi m¾t mét giät. C¸c dông cô dïng ®Ó lÊy n−íc pha, dïng ®Ó nhá Vacxin cho gµ kh«ng ®−îc röa b»ng thuèc s¸t trïng mµ chØ röa b»ng n−íc l· xong ®un s«i trong 15 phót, ®Ó nguéi míi dïng. Tèt nhÊt lµ n−íc pha vµ dông cô ®Ó pha ®em ®Ó trong l¹nh tr−íc khi dïng. §Ó cho uèng, còng pha b»ng n−íc sinh lý hay n−íc cÊt v« trïng. Còng cã thÓ dïng n−íc giÕng trong, n−íc m−a v« trïng. Mçi lä Vacxin pha thµnh 1.000 liÒu. L−îng n−íc uèng thay ®æi tuú theo tuæi gµ: - Gµ d−íi 20 ngµy tuæi: tÝnh mçi con uèng 5ml. - Gµ 20 - 45 ngµy tuæi: tÝnh mçi con uèng 7,5 ml. - Gµ trªn 45 ngµy tuæi: tÝnh mçi con uèng 15 - 30 ml. Cã n¬i dïng èng tiªm hót thuèc ®· pha vµ b¬m liÒu nh− trªn vµo häng cho gµ. - Cã thÓ dïng Vacxin mét lÇn cho gµ dß thÞt kÓ tõ 7 ngµy tuæi, dïng nh¾c l¹i cho gµ m¸i t¬ 1 th¸ng tr−íc khi ®Î vµ cø sau 2 - 3 th¸ng ph¶i dïng nh¾c l¹i. 171
 10. 3. B¶o qu¶n - B¶o qu¶n ë trong n−íc ®¸ hoÆc +40C ®Õn 100C cã thÓ gi÷ ®−îc 1 n¨m - NÕu gi÷ ®−îc ë nhiÖt ®é th−êng th× thêi gian rót ng¾n nhiÒu. - ChØ pha Vacxin ngay tr−íc khi dïng Vacxin ®· pha råi ph¶i gi÷ trong l¹nh, vµ ph¶i dïng hÕt trong 2 giê. 4. Tr×nh bµy Lä 1.000 liÒu, sè liÖu cã thÓ thay ®æi theo yªu cÇu. Lä cã 1.00 liÒu N¬i s¶n xuÊt: xÝ nghiÖp thuèc thó y Trung −¬ng (Phïng), Trung t©m Thó y Nam bé. VacxIN NiUCATXON §¤NG KH¤ CHñNG MUKTESWAR (HÖ 1 hay chñng M) 1. §Æc ®iÓm - Vacxin nµy lµ mét Vacxin sèng lµm b»ng chñng yÕu võa Mukteswar (Mesogen). §Ó dÔ b¶o qu¶n, Vacxin ®uîc ®«ng kh«. Mçi liÒu chøa Ýt nhÊt 105 ELD50 Virut. - Chñng Mukteswar g©y miÔn dÞch bÒn, nh−ng nã cã thÓ g©y bÖnh ë gµ d−íi 2 th¸ng tuæi. V× vËy nã chØ cã thÓ sö dông cho gµ trªn 2 th¸ng tuæi, khoÎ m¹nh. ë gµ cã bÖnh h« hÊp m·n tÝnh (CRD), tiªm Vacxin nµy cã thÓ g©y ph¶n øng, lµm trçi dËy bÖnh CRD vµ søc miÔn dÞch do Vacxin sÏ yÕu hoÆc kh«ng cã. Trong tr−êng hîp nh− vËy tèt nhÊt lµ dïng mét sè kh¸ng sinh nh− tylan, cho gµ ®é mét tuÇn tr−íc khi dïng Vacxin - Ngoµi ra khi tiªm cho gµ mÑ ®ang nu«i con, gµ mÑ cã thÓ bµi Virut nµy ra ngoµi, g©y miÔn nhiÔm vµo gµ con vµ gµ con cã thÓ chÕt. §èi víi gµ s¾p ®Î hay ®ang ®Î trøng, Vacxin cã thÓ gi¶m ®Î trøng. - Thêi gian miÔn dÞch cã thÓ suèt ®êi con gµ. 2. Sö dông - Vacxin cã thÓ dïng ®Ó tiªm hoÆc chñng. §Ó tiªm, dïng nuíc cÊt hoÆc n−íc sinh lý v« trïng pha lo·ng Vacxin thµnh 1/1000 vµ tiªm 1 ml vµo d−íi da ë mÆt sau cæ hoÆc ë mÆt trong ®ïi hoÆc tiªm b¾p vµo c¬ øc. §Ó chñng, dïng n−íc nh− trªn pha thµnh 1/20 lÊy kim m¸y may hoÆc ngßi bót ®· ®un s«i ®Ó nguéi, nhóng vµo Vacxin vµ chÝch vµo d−íi da máng trong c¸nh, ë xa m¹ch m¸u. Khi rót kim hoÆc ngßi bót ra, chç chÝch pb¶i h¬i phång lªn v× giät thuèc n»m l¹i ë ®ã. Nhóng kim vµ ngßi thø nhÊt ®é 1cm. C¸c dông cô dïng ®Ó tiªm chñng ph¶i ®un s«i ®Ó nguéi, kh«ng ®−îc xö lý b»ng thuèc s¸t trïng. Chç chñng kh«ng s¸t trïng b»ng cån. 3. B¶o qu¶n Vacxin ph¶i gi÷ +40C ®Õn +100C hoÆc trong n−íc ®¸. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, cã thÓ gi÷ ®−îc 1 n¨m kÓ tõ ngµy chÕ. Vacxin ®· pha còng ph¶i gi÷ trong l¹nh vµ ph¶i dïng hÕt trong 2 giê. 172
 11. 4. Tr×nh bµy lä 1.000 liÒu, 500 liÒu. N¬i s¶n xuÊt: XÝ nghiÖp thuèc thó y Trung −¬ng (Phïng); Trung t©m thó y Nam bé - (T.P. Hå ChÝ Minh) C¸C CH− ¬NG TR×NH CHñNG PHèI HîP c¸c vAcxiN NIUCATxoN Qua nh÷ng ®iÒu ®· tr×nh bµy ë trªn, víi 3 lo¹i Vacxin mµ chóng ta hiÖn cã, kh«ng thÓ g©y miÔn dÞch khÐp kÝn cho c¸c ®µn gµ nÕu dïng riªng tõng lo¹i Vacxin. ë trªn thÕ giíi còng cã t×nh h×nh nh− vËy, cÇn phèi hîp viªc sö dông c¸c lo¹i Vacxin víi nhau theo nh÷ng ch−¬ng tr×nh cã thÓ b¶o ®¶m ®¹t ®−îc, søc miÔn dÞch m¹nh, t−¬ng ®èi ®ång ®Òu vµ t−¬ng ®èi khÐp kÝn. C¸c ch−¬ng tr×nh ®ã thay ®æi tuú lo¹i gµ (gµ dß thÞt, gµ ®Î, gµ hËu bÞ...) tuú ph−¬ng thøc ch¨n nu«i (nu«i tÇng, nu«i th¶..,), tuú t×nh h×nh dÞch (kh«ng cã dÞch, bÞ dÞch ®e do¹, cã dÞch...), tuú hoµn c¶nh cña mçi tr¹i, mçi ®Þa ph−¬ng. ë ta ch−a cã nh÷ng ch−¬ng tr×nh nh− vËy, nªn sau ®©y xin nªu mét sè ý kiÕn chung gióp x©y dùng ch−¬ng tr×nh vµ thö nghiÖm cho tõng tr¹i, tõng vïng. 1. §èi víi gµ con: Nªn dïng Vacxin lÇn ®Çu ë 1 tuÇn tuæi nÕu kh«ng cã dÞch ®e do¹. NÕu cã dÞch ®e do¹, ph¶i dïng Vacxin sím h¬n, nh−ng sau 4 tuÇn ph¶i dïng l¹i lÇn thø hai. Vacxin nªn dïng lµ Vacxin F nhá m¾t hoÆc nhá mòi lÇn ®Çu còng nh− lÇn thø hai. Còng cã thÓ dïng Vacxin Laxota nhá m¾t hay cho uèng thay cho Vacxin F, nh−ng tèt nhÊt lµ dïng Vacxin F vµo lÇn thø nhÊt vµ Laxota vµo lÇn thø 2. 2. §èi víi gµ thÞt. V× chØ nu«i cã 2 th¸ng, nªn kh«ng cÇn g©y miÔn dÞch dµi. Khi kh«ng cã dÞch dïng vacxin F vµo lóc 1 vµ 4 tuÇn tuæi, hoÆc dïng Laxota lóc 1 tuÇn tuæi. Khi cã dÞch ®e do¹, dïng Vacxin F sím h¬n trong lÇn ®Çu, sau ®ã 3 tuÇn dïng Vacxin Laxota. 3. §èi víi gµ hËu bÞ: Cho ®Õn 2 th¸ng tuæi thùc hiÖn nh− ®· nãi trªn, víi Vacxin F lóc gµ ®−îc 1 tuÇn tuæi, råi 3 - 4 tuÇn sau dïng Vacxin Laxota nÕu kh«ng cã dÞch ®e do¹. NÕu cã dÞch ®e do¹, dïng Vacxin F sím h¬n ®Õn 7 ngµy tuæi, sau 3 - 4 tuÇn dïng Vacxin Laxota. Khi gµ ®¹t 7-8 tuÇn tuæi dïng Vacxin M. 4. §èi víi gµ gièng: Sau khi gµ ®¹t 8-10 tuÇn tuæi tiªm Vacxin M. Sau ®ã cø 4-6 th¸ng tiªm l¹i Vacxin nµy. 5. §èi víi gµ ®Î: 1 th¸ng tr−íc khi ®Î dïng Vacxin Lax«ta nhá m¾t hoÆc cho uèng. Sau ®ã cø 6 th¸ng nh¾c l¹i 1 lÇn. Cßn cã thÓ dïng víi Vacxin v« ho¹t cho c¸c løa tuæi gµ. 6. Mét sè yÕu lµm gi¶m søc miÔn dÞch cña Vacxin Newcastle. Ngoµi nh÷ng yÕu tè thuéc vÒ chÊt l−îng cña Vacxin cßn cã nh÷ng yÕu tè kh¸c cã thÓ lµm gi¶m hoÆc øc chÕ h¼n t¸c dông cña Vacxin. §ã lµ: - Gµ cã bÖnh h« hÊp m·n tÝnh (CRD). - Gµ cã bÖnh Gumboro. - Gµ cã bÖnh Marek. - Gµ cã bÖnh viªm phÕ qu¶n truyÒn nhiÔm (IB) - Gµ bÞ ngé ®éc cÊp tÝnh hay m·n tÝnh víi ®éc tè aflatoxin. 173
 12. - Gµ tiªm Vacxin cïng tÈy giun s¸n, cÇu trïng. Hai c«ng viÖc ®ã cÇn thùc hiÖn c¸ch nhau Ýt ra mét tuÇn. VACXIN §ËU Gµ §¤NG KH¤ (Tr¸i gµ) 1. §Æc ®iÓm - Vacxin sèng lµm b»ng Virut Weybrige nu«i trªn mµng ph«i trøng vµ ®−îc ®«ng kh«. Mçi ml Vacxin cã Ýt nhÊt 106 EID50 Virut. - V× chñng Virut nµy cã nguån gèc tõ gµ nªn Vacxin cho miÔn dÞch tèt ë gµ. - MiÔn dÞch ®−îc suèt ®êi gµ. 2. Sö dông Vacxin cã thÓ sö dông theo mét trong 3 c¸ch sau ®©y: 1/ KhÝa da: Ph−¬ng ph¸p nµy th−êng dïng cho gµ con. LÊy mòi dao cïn, khÝa mÆt trong ®ïi vµi ®−êng c¾t chÐo nhau råi b«i thuèc pha lo·ng lªn c¸c vÕt khÝa ®ã. VÕt khÝa kh«ng ®−îc lµm ch¶y m¸u. 2/ X¸t ch©n l«ng: ë nh÷ng gµ ®· cã l«ng ë mÆt ngoµi ®ïi vµo kho¶ng 4 tuÇn tuæi trë lªn, vÆt mét sè l«ng kho¶ng 15 c¸i, lÊy mét bµn ch¶i ®¸nh r¨ng cña ng−êi nhóng vµo thuèc ®· pha x¸t lªn c¸c lç ch©n l«ng. 3/ ChÝch da c¸nh: LÊy mét ngßi bót nhän hoÆc mét kim m¸y may ®· ®un s«i ®Ó nguéi, nhóng vµo thuèc ®· pha, chÝch vµo d−íi da máng mÆt trong c¸nh, ë chç xa m¹ch m¸u. Lóc rót ra, chç chÝch ph¶i h¬i phång mét tÝ. Xong l¹i nhóng thuèc chÝch nèt thø hai c¸ch nèt thø nhÊt ®é 1cm. Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p nµy cho gµ 1 ngµy tuæi trë lªn. Trong c¶ 3 ph−¬ng ph¸p, sau 5-7 ngµy ph¶i quan s¸t chç khÝa da, lç ch©n l«ng hoÆc nèt chÝch. ë nh÷ng chç ®ã ph¶i næi lªn nh÷ng nèt tr¾ng, nhá, nhÊt lµ ë lç ch©n l«ng. NÕu kh«ng cã g× c¶ th× ph¶i lµm l¹i ë c¸nh hoÆc ®ïi bªn kia. ë c¸c chuång vïng ch−a bao giê cã bÖnh, nªn dïng Vacxin cho gµ tõ 2 ®Õn 3 th¸ng tuæi. NÕu vïng ®· cã bÖnh hoÆc bÞ bÖnh ®e däa, cã thÓ, dïng tõ 2 tuÇn tuæi. Nªn dïng vµo c¸c th¸ng 2-3, tøc lµ tr−íc mïa bÖnh (ë c¸c vïng phÝa B¾c). 3. LiÒu dïng Víi lä 100 liÒu pha 1ml nuíc, víi lä 200 liÒu, pha 2ml n−íc N−íc pha lµ n−íc sinh lý, hoÆc n−íc cÊt v« trïng. C¸c dông cô dïng ®Ó chïng, ®Ó x¸t thuèc, kh«ng ®−îc xö lý b»ng thuèc s¸t trïng 4. B¶o qu¶n B¶o qu¶n ë +40C ®Õn +100C hoÆc trong n−íc ®¸ ®−îc 1 n¨m, kh«ng nªn gi÷ l¹nh ®«ng. Vacxin ®· pha vÉn ph¶i gi÷ trong l¹nh vµ còng chØ gi÷ ®−îc 2 giê. Tr×nh bµy: Lä 200 liÒu - lä 100 liÒu. N¬i s¶n xuÊt: Trung t©m thó y Nam bé (T.P Hå ChÝ Minh) 174
 13. VACXIN DÞCH T¶ VÞT §¤NG KH¤ 1. §Æc ®iÓm - Vacxin Virut sèng chÕ víi chöng Virut nu«i trªn ph«i trøng vµ ®«ng kh« - Vacxin dïng phßng bÖnh dÞch t¶ vÞt cho vÞt khoÎ m¹nh. Nã g©y miÔn dÞch 5-7 ngµy sau khi tiªm b¾p thÞt øc. Thêi gian mÞÔn dÞch ®−îc 3 th¸ng ë ngan (vÞt xiªm), 5 th¸ng ë vÞt vµ ngçng. 2. Sö dông - Dïng n−íc sinh lý v« trïng ®Ó pha Vacxin. Cã 2 c¸ch sö dông vacxin: tiªm vµ nhá mòi. Tiªm d−íi da ë phÝa sau cæ hoÆc tiªm b¾p thÞt øc. Cßn nhá th× nhá vµo lç mòi. - C¸c dông cô dïng tiªm hoÆc nhá mòi kh«ng ®−îc röa b»ng thuèc s¸t trïng mµ chØ luéc b»ng n−íc s«i råi ®Ó nguéi tr−íc khi dïng. - ë vïng kh«ng cã dÞch, cã thÓ dïng ®−îc cho vÞt 3 tuÇn tuæi, råi ®Õn 7 tuÇn tuæi chÝch l¹i ®èi víi vÞt thÞt. §èi víi vÞt gièng, chÝch l¹i tr−íc khi ®Î trøng. - ë vïng cã dÞch th× cã thÓ dïng Vacxin khi vÞt míi në, sau ®ã 3-4 tuÇn nªn chÝch l¹i. - Tr¸nh tiªm cho vÞt ®Î vµo vô thay l«ng. 3. LiÒu dïng - §Ó tiªm, mçi lä Vacxin 1000 liÒu pha 1000ml n−íc sinh lý. - VÞt, ngan, ngçng, d−íi 60 ngµy tuæi th× tiªm mçi con 0,5ml; vÞt, ngan, ngçng trªn 60 ngµy tuæi th× tiªm 1ml - §Ó nhá mòi cho vÞt con míi në th× lÊy Vacxin pha nh− trªn, nhá vµo lç mòi 1 giät. Khi vÞt ®−îc 2 th¸ng tuæi th× tiªm Vacxin víi liÒu 0,5 d−íi da. 4. B¶o qu¶n - Gi÷ ë +40C ®Õn +100C hay trong n−íc ®¸. Trong ®iÒu kiÖn ®ã cã thÓ gi÷ ®−îc tíi h¹n ghi trªn nh·n (1 n¨m). - Khi Vacxin ®· pha vÉn ph¶i gi÷ trong l¹nh vµ còng chØ ®−îc dïng trong ph¹m vi 2 giê. Tr×nh bµy: lä 1000 liÒu. N¬i s¶n xuÊt: XÝ nghiÖp thuèc thó y TW (Phïng), Trung t©m thó y Nam bé (T. P Hå ChÝ Minh). VACXIN Tô HUYÕT TRïNG GIA CÇM NHò HO¸ 1. §Æc ®iÓm - Vacxin chÕ b»ng c¸c chñng tô huyÕt trïng ®· ph©n lËp ë gia cÇm, cã tÝnh t−¬ng ®ång kh¸ng nguyªn víi chñng g©y bÖnh. - ChÊt phô trong Vacxin lµ chÊt nhò dÇu cã t¸c dông t¨ng c−êng vµ kÐo dµi miÔn dÞch. Mçi ml Vacxin cã 10 tû vi khuÈn. - Vacxin cã mµu tr¾ng nh− s÷a, nh−ng ®Æc h¬n, Nã dïng phßng bÖnh cho gµ, vÞt, ngan, ngçng. 175
 14. 2. Sö dông - Vacxin dïng ®Ó tiªm phßng bÖnh tô huyÕt trïng cho nh÷ng gia cÇm khoÎ m¹nh. Nªn tiªm mét th¸ng tr−íc mïa bÖnh. - Vacxin tiªm d−íi da ë phÝa sau ãt v× ë chç ®ã cã nhiÒu m« liªn kÕt d−íi da, t¹i chç tiªm sÏ tån t¹i mét côc u nhá cña chÊt Vacxin. - Tr−íc khi hót thuèc ra, cÇn l¾c kü lä thuèc ®Ó trén ®Òu chÊt nhò víi canh khuÈn. NÕu thuèc ®· ®Ó l¹nh, nªn lÊy ra ®Ó vµi giê bªn ngoµi cho bít l¹nh ®Ó dÔ hót thuèc ra. Nªn dïng kim tiªm sè 18 vµ 20 ®Ó dÔ tiªm. - Vacxin cã thÓ g©y ra mét sè ph¶n øng ë mét sè gia cÇm: kho¶ng 2-4 giê sau khi tiªm, gia cÇm ñ rò, bá ¨n, t×nh tr¹ng kÐo dµi trong vµi ngµy råi gia cÇm trë l¹i b×nh th−êng. - Vacxin tiªm dÔ bÞ nung mñ, thao t¸c ph¶i thËt v« trïng. Kh«ng ®−îc tiªm b¾p thÞt. 3. LiÒu tiªm Vacxin dïng tiªm cho gia cÇm tõ 25 ngµy tuæi trë lªn. Tõ 2 ngµy tuæi ®Õn 2 th¸ng tuæi, tiªm 0,5ml. Trªn 2 th¸ng tiªm 1ml. Tõ thÓ träng 2kg trë lªn tiªm 15-2ml. 4. B¶o qu¶n Vacxin gi÷ ë +40C hoÆc trong n−íc ®¸ ®−îc 9 th¸ng. Nh÷ng lä ®ang dïng dë dang ph¶i dïng hÕt trong ngµy. Kh«ng ®−îc ®Ó Vacxin trong l¹nh ®«ng. 5. Tr×nh bµy Lä 100ml. Sè liÒu cã thÓ thay ®æi theo yªu cÇu. N¬i s¶n xuÊt: XÝ nghiÖp thuèc thó y TW (Phïng) vACXIN PHßNG BÖNH GUMBORO 1. §Æc ®iÓm - Vacxin ®−îc chÕ tõ chñng Virót nh−îc ®éc Gumboro, nu«i cÊy trªn m«i tr−êng tÕ bµo hoÆc ph«i trøng, dïng d¹ng t−¬i hay ®«ng kh«. - Vacxin an toµn kh«ng g©y ph¶n øng cho gµ. - Vacxin t¹o miÔn dÞch cho gµ kÐo dµi 8-10 th¸ng. 2. Sö ®ông - Vacxin dïng ®Ó phßng bÖnh Gumboro cho gµ khoÎ m¹nh tõ 1 tuÇn tuæi ®Õn tr−ëng thµnh. - Pha Vacxin víi n−íc cÊt tiªm d−íi da cho gµ hoÆc cho uèng, nhám¾t - LÇn ®Çu dïng cho gµ mét tuÇn tuæi, sau 3-4 tuÇn dïng lÇn thø hai. Khi gµ ®· tr−ëng thµnh mçi n¨m sö dông Vacxin mét lÇn. 3. LiÒu tiªm Pha Vacxin mçi liÒu víi 0,2ml vµ tiªm d−íi da cho gµ. 4. B¶o qu¶n - Gi÷ Vacxin ë nhiÖt ®é +40C ®Õn 100C b¶o qu¶n ®−îc 9 - 12 th¸ng - Kh«ng ®Ó Vacxin ë l¹nh ©m 176
 15. - Tr¸nh ¸nh s¸ng mÆt trêi vµ nãng Èm. 5. Tr×nh bµy - Lä Vacxin 200 liÒu. - Lä Vacxin 100 liÒu. N¬i s¶n xuÊt: - Trung t©m thó y Nam bé (Thµnh phè Hå ChÝ Minh) - NhËp tõ h·ng Rh«n-MÐrieux (Ph¸p) VACXIN NIUCATX¬N CHÞU NHIÖT 1. §Æc ®iÓm - Vacxin ®−îc chÕ t¹o tõ chñng Virut nh−îc ®éc V4 cña óc, cÊy qua ph«i trøng hoÆc m«i tr−êng tÕ bµo. - Virut nh−îc ®éc nµy cã thÓ chÞu nhiÖt ë ®iÒu kiÖn th−êng kÐo dµi 30-60 ngµy. - Vacxin t¹o ®−îc miÔn dÞch cho gµ víi hiÖu gi¸ b¶o hé 60-70%, miÔn dÞch kÐo dµi 4-6 th¸ng. 2. Sö dông - Dïng phßng bÖnh Niucatx¬n cho gµ tõ mét tuÇn tuæi trë lªn. - Pha Vacxin cho gµ uèng, nhá m¾t hoÆc trén víi thøc ¨n cho gµ ®Òu t¹o ®−îc miÔn dÞch. - Gµ 1 tuÇn tuæi cã thÓ sö dông Vacxin lÇn ®Çu, sau 3 tuÇn sö dông lÇn 2, sau ®ã cø 6 th¸ng dïng l¹i mét lÇn. 3. LiÒu dïng Tuú theo yªu cÇu nhá m¾t, cho uèng mµ pha Vacxin víi l−îng n−íc cÊt kh¸c nhau. Mçi liÒu Vacxin cã 106,5EID50 Virut. 4. B¶o qu¶n - Gi÷ nhÞªt ®é th−êng b¶o qu¶n Vacxin ®−îc 2 th¸ng. - Kh«ng ®Ó ë nhiÖt ®é ©m, tr¸nh ¸nh s¸ng mÆt trêi. - Vacxin pha xong dïng ngay trong ngµy. 5. Tr×nh bµy - Lä cã 20 liÒu - Lä cã 50 liÒu - Lä cã 100 liÒu N¬i s¶n xuÊt: Trung t©m nghiªn cøu bÖnh d¹i vµ bÖnh ®éng vËt nhiÖt ®íi. S¶n xuÊt cho thö nghiÖm. 177

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản