intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuốc trị bệnh tim mạch: Phần 1

Chia sẻ: ViJoy ViJoy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:479

9
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Thuốc tim mạch": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các thuốc điều trị tim mạch; Nguyên tắc điều trị suy tim; Glucosid trợ tim; Thuốc giãn mạch; Các thuốc điều trị rối loạn nhịp tim; Các thuốc điều trị suy vành; Các thuốc điều trị tăng huyết áp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuốc trị bệnh tim mạch: Phần 1

 1. ’HAM TU DUONG THUOC H I N. = / \ / \ C c =0 = \ / i I NH NHA XUAT BAN Y HOC . t .
 2. L N NOI BAU Câc bênh tim mach dang là moi de doa ngày càng lôn dôi vcôi sûc khôe cua nhân dân trong câc niiôc phât triên và dang plhât triên, câc bien chûng và hâu quâ cua loai bênh này là ngguyên nhân tû vong và tàn phe hàng dâu d ngUdi lôn tuoi trrong nhiêu vùng trên thê" giâi. Tô chûc Y tê The giâi tfâc tinh mtôi näm cô khoâng 17 triêu ngUdi trên khàp hành tinh này chiêt vi câc bênh tim mach. Ô nüôc ta, tân suât cüa loai bênh nàiy trUâc dây râ't thàp song tù vài thâp kÿ gàn dây dà tàng nhianh và thUc sü dang là moi quan tâm cua nhiêu thày thuôc vài toàn xâ hôi. Khoâng vài chuc näm nay, trên cd sâ nhüng tien bô kÿ thiuât môi, ngUdi ta dà cô nhüng hiêu biêt sâu säe hön vê ngguyên nhân, cô chê sinh bênh trong câc bênh tim mach và dà tirm ra câc bien phâp dieu tri và dü phông bênh cô hiêu liic hdln. Hàng loat thuÔC tim mach mâi dà ra ddi nhii câc thuô'c ûc chtê’ men chuyên, câc chat chen thu thê AT, cua angiotensin II, mçpt sô" thuôc tiêu fibrin môi ... bên canh câc thuôc kinh diên mài mot sô' lcin vân côn cô tâc dung tôt hoàc râ't tôt, thâm chi chuia cô thuôc mâi nào thay thê dUçfc nhu nitroglycerin, câc thiuô'c ldi tiéu ..., câc thuôc dô dà làm phong phû thêm kho tàng thiuoc tim mach. NgUdi ta cüng dà hiêu sâu hdn câc tinh chat ducdc dông cüa thuôc, biet dUdc rô hdn và chinh xâc hdn, thâm chii phâi thav dôi cà quan niçm v p rci e h e tn c d ô n g c ù a t ù n g thuiôc, tîm dUçfc thêm nhiêu tâc dung môi quan trong cùa mot sô' tthuôc. Sau khi xuâ't hiên trên thi trüdng, câc thuôc dà diiçfc 3
 3. GS.TS. PHAM TIT Dl/ÖNG THUÒC TIM MACH (Tái bân lân thú 6) NHÀ XUÄT BÀN Y HQC HÀ NQI - 2014
 4. sù dung và nhiëu nghiên cûu lón trên thè giói da trung tâm, ngâu nhiên, mù dôi, cô placebo tù vài chuc nâm nay dâ dUdc tien hành dê xâc dinh già tri cua moi loai thuoc. Tài lieu này düçfc biên soan (in làn dàu vào nàm 1984 và dâ tâi bân 4 làn) nhàm giói thiêu câc thuôic hiên dang dùng trong câc bênh tim mach vói nhüng hiêu biet hiên nay vê cd chê tâc dông, câc tinh châ't diïçfc dông và dtfdc ly, câc tâc dung phu, câch dùng môi th û thuoc, mot sô’ nghiên cûu cô liên quan dânh giâ hiêu hic cüa thuoc. Dê viêc dùng thuôic diidc hdp lÿ, tài lieu cüng trin h bày nhüng hiêu biet cho dêri nay cô liên quan den tùng loai bênh, nhüng nguyên tàc chinh trong viêc dieu tri và dùng thuôic. Trong quâ trin h biên soan, do vân con cô nhüng han chê vê ttf lieu, cuôn sâch khô trâ n h khôi thiê'u sót, chüng tôi mong düdc sü tham gia ÿ kiê'n cüa câc ban doc. Tâc già 4
 5. Chirdng I CÂC THUOC DIEU TRj SUY TIM Suy tim là mot hôi chûng lâm sàng phûc tap xây ra do bat kÿ roi loan câu truc hay chûc nâng nào cüa tim làm ton hai dên khâ nâng cua th à t nhân mâu và/hoàc tông mâu. Trên lâm sàng, ngUdi ta phân biêt 2 thê suy tim: - Suy tim tâm thu là thë suy tim dUçJc mô ta tù ra t lâu, xây ra do suy giâm chûc nâng co bôp cd tim làm cho tim m ât khâ nâng cung cap m âu theo nhu câu cüa cd the, lue dàu khi gang sûc, roi sau dô câ lüc nghî ngdi. - Suy tim tâm triiang diidc phât hiên tù thâp kÿ 80 cüa the kÿ trtfôc, xây ra do roi loan roi loan quâ trin h thii giân th a t và/hoàc giâm dô dàn hôi cüa th à t làm kéo dài thdi gian nhân mâu tù nhï dô vë thâ't, bênh nhân cô triêu chûng lâm sàng cüa suy tim nhiing chûc nâng co bôp cüa th à t vân côn giü dtfdc bînh thUdng. Suy tim tâm trUdng thUdng xây ra râ't sôm tù khi cô thay dôi vë câu trüc cd tim nhu phi dai th àt, xd seo d cd tim ... làm tàng dô cûng cua thàt, hay gâp trong câc bênh thiêü mâu eue bô cd tim , tàn g huyê't âp, dâi thâo dUdng ... Vë lâu dài, suy tim tâm th u sê xây ra cùng vâi suy tim tâm trUdng.. Suy tim là diën bien cuôi cùng cùa nhiëu bênh tim mach nhu câc bênh van tim màc phâi, câc bênh tim bàm sinh, bênh cd tim nguyên phât, bênh thiêù mâu cd tim, bênh tàng huyët âp T fï lâ u , a u y tim v â n là m o t c h û n g b ô n h k h ô
 6. the giói cho tháy trong nhüng thâp kÿ qua, tû vong do các bênh thiêü màu cd tim và tai bien mach nâo dà giâm dáng kê trong khi tû vong do suy tim vân ngày càng tän g mot cách dáng ngai. Cô mot sô” lÿ do giâi thich tinh tran g này: nhiêu bênh là nguyên nhân gây suy tim n h ü các bênh cd tim ... chiia düdc giâi quyêt cd bân nên suy tim vân ton tai, mot scf bênh tim mach nhü nhoi mâu cd tim, tâng huyêt âp, thâp tim ... tuy düdc không chê hoâc xû tri tôt, các bênh nhân qua düdc các ddt bênh câp tinh nhüng sau dô vân gây ra suy tim, dieu tri suy tim vân con khó khân màc dâu hiên nay dà có th é p h ât hiên bênh sóm hdn và trong dieu tri dà cô nhiëu loai thuoc môi cô hiêu lüc hdn, cuoi cùng là do tuôi tho cùa ngüôi dân ngày càng tàng, các biên dôi mô hoc cüa tim và mach máu ô ngüdi già cüng là nguyên nhân gây nên suy tim. Nhiêu tài lieu cho thây 6 nàm sau triêu chûng dàu tiên cua suy tim, không con quâ 35% sô' bênh nhân song sôt và mot nûa sô” bênh n h ân suy tim bi dôt tû. Trong nhüng thâp kÿ gàn dây, trên cd sâ nhüng tien bô kÿ th u â t môi, nhüng hiêu biêt sâu sâc hdn vê siêu câ'u trúc, chuyên hôa và diên the hoat dông cüa_tê bào cd tim, vê sinh lÿ cûa sü co cd, vê cd chê" sinh bênh trong suy tim dà giúp ich ra t nhiêu cho viêc chän doân và diéu tri hôi chûng này. Sinh lÿ bênh 1. Trong suy tim tâm thu: Các nghiên cûu cho dën nay dê'u khâng dinh ton thüdng tru n g tâm trong suy tim tâm th u là suy giâm chûc nâng co bop cua cd tim nên suy tim tâm thu da düdc coi là tran g th ái bênh lÿ trong dô roi loan chûc nâng co bop làm cho tim m ât khâ nâng cung câ'p máu theo nhu càu cüa cd thé, lúe dâu khi gâng sûc, roi sau dô câ lûc nghî ngdi. Sü b â t câp dô düdc thé hiên trên lâm sàng bàng tin h tran g giâm cung lüdng tim chiù trách nhiêm vê các dâu hiêu cua giâm tüói m áu cho các mô và các te 6
 7. bào cua câc cd quan và bâng tinh trang tâng âp lüc phia trên th â t chiù trâch nhiêm vë câc dâ'u hiêu cua suy tim xung huyët trong hê tiêu tuân hoàn (vói tim trâi) hoâc hê dai tuân hoàn (vói tim phâi). Tim dUdc coi nhii mot câi bdm nhân mâu tù hê tînh mach và tông mâu di qua dông mach. Chûc nâng huyêt dông diidc thë hiên bàng cung liiçtng tim (hay chi sô' tim, tînh bâng lit/ phüt/m 2 cd thë), phu thuôc vào 4 yëu tôT: - Tiên gành thê hiên bâng thê tich hoâc âp lüc mâu cô trong th â t cuoi thi tâm triïdng. Tiên gânh phu thuôc vào ltfdng mâu tînh mach dô vë và dô giân cüa thât. - Hâu gành là lüc cân mà cd tim gap phâi khi co bop tông mâu, dûng hàng dâu là sûc cân ngoai vi. - Sûc co bôp cua cô tim. - Tân sô tim. Sürc co bôp cd tim Tien gânh CUNG Ll/ONG TIM Hâu gânh Tan sô tim Suy tu ân hoàn së xây ra khi cô roi loan câc yëu tô" 1, 2, 4 mâc dù cd tim co bop con tôt; suy tim tâm thu së xây ra khi yëu tô" 3 bi suy yêü, sûc co bôp cd tim giàm, cô thë cô kèm theo suy tu â n hoàn hoâc không. Chûc nâng co bôp cd tim cô cd sd giâi phâu là câc ddn vi co co trong te' bào co tim; tô'c dô co cd phu thuôc vao mUc nang lUdng duçfc phông thich nhd hoat tînh ATP-ase trong myosin; lue tói da dat diiçlc trong thì co ed dong thè tich phu thuôc vào 7
 8. Vach z Vach z Sieu cau true te bao cd tim Troponin Tropomyosin -/ Sdi mong Myosin 3 ' (actin) \ | I Troponin Myosin U rw^^-Tropomyosin ----- Sdi day Actin — - Dau hinh cau cua myosin actin-myosin ) Cac protein co cd va qua trinh co gian ceic sdi co tim a. Khi gian co b. Khi co cd Hinh 1.1. Sidu cau true t£ bao cd tim 8
 9. SIÉU CÀU TRÙC TÉ' BÀO CO TIM Càc td cd chiém phàn lón té bào cd tim, difdc sap xép theo chiéu true lón cùa té bào và di/ói kinh hién vi quang hoc thay càc bàng sàm (A) và càc bàng sàng (I) nói tiép nhau, giura càc bàng sàng là vach Z. Don vi cau trùc và chóc nàng cd bàn cùa sdi cd là sarcomere di/dc giòi han trong 2 vach Z, có kich thi/óc 2,08 - 2,15 nm khi giàn ra và 1,85 - 1,95 nm khi co lai. Càc td cd bao góm 2 loai sdi: - Càc sdi dày tao nèn bàng xàm A, dUdc cau trùc bòi càc phàn tir myosin. Myosin là mót protein to có trong li/dng phàn tir 500.000 dalton, khóng dói ximg, sap xép song song theo true dài cùa sdi dày, có càc dau hình cau di/dc bo tri ò 2 bén sdi dày. Càc dau hình cau này có khà nàng lièn két vói actin cùa sdi móng và khi có màt Ca** thì có hoat tinh APTase de thuy phàn ATP. - Càc sdi móng tao nèn bàng sàng I, di/dc cau trùc bòi càc phàn tùr actin là mót protein có trong li/dng phàn tir 46.000 dalton difdc gan càc protein diéu hoà: tropomyosin và troponin. Có 3 loai troponin: troponin C de gan vói Ca", troponin I d i ùc chè mói lièn két giura actin và myosin, troponin T de gan phifc hdp troponin vói tropomyosin. Càc sdi mòng tri/dt vào càc sdi dày làm sarcomere co lai, hièn ti/dng này là cd sò cùa vièc co càc sdi cd tim. Tàng hay giàm so li/dng càc sarcomere trong cd tim déu ành hi/óng dén sito co bop cùa cd tim. 9
 10. SINH LY CO GIÄN CÄC SOI CO TIM Kich thich Ian tôi màng té bào cd tim làm cho tinh tham cüa màng bi thay doi, ion Na* tC/ ngoài o at vào trong té bào tao nên sông khùf cifc trên diên thé hoat dông té bào; sau giai doan khùf cifc là giai doan tâi eut; à dau giai doan này, càc kénh calci phu thuôc diên thé VOC (Voltage Operated Channels) dude mô dé dt/a ion Ca” tCr ngoài vào trong té bào. Càc nghiên cifu cho thäy liidng Ca** vào này vân chi/a dü nên càc kênh calci à li/âi cd tifdng cüng dà dtfdc mô tiép dé phông thich Ca“ du trûf làm cho nong dô Ca** trong té bào tir 10‘7M täng lên 10'5M; cd ché cüa viêc mô kênh cùa li/öi cd ti/dng v in chi/a hoàn toàn rô, cô lë do tàc dông tri/c tiép cüa dông calci tir ngoài vào. Vâi nong dô 10'5M, quà trinh co cd dà diên ra ngay lâp tire: Ca** bàm vào troponin C làm thay déi eau trüc không gian cüa phirc hdp troponin-tropomyosin, hâu quâ là làm bôc lô actin, tao dieu kiên cho dâu hinh eau cüa myosin liên két difdc vôi actin; khi xày ra liên két này, cüng di/ôi ành hi/àng cüa Ca**, ATPase cüa myosin di/dc hoat hoà và thüy phân ATP (do càc ty lap the cung cap) phông thich nâng li/dng can thiét cho càc sdi actin triidt vào càc sdi myosin và làm co càc sarcomere. Ngay sau co cd là quà trinh giän cd: bdm Ca** phu thuôc ATPase cüa li/ôi cd tirdng thu hoi Ca** à phife hç>p troponin-tropomyosin làm giàm nong dô Ca** và làm cho cd bj giân, bdm Ca** phu thuôc ATPase và hê thong trao ddi Na*/Ca** à màng té bào di/a Ca** trong bào tifdng ra ngoài té bào dé phuc hoi tinh trang calci nhtf trifôc khi co cd. 10
 11. so liidng cac diem tiep xuc actin-myosin theo ddn vi cd tim va liidng ion Ca++ t6i cac diem tiep xuc nay, ion Ca++ gan vdi troponin lam thay doi cau true cua he troponin-tropomyosin va tao dieu kien cho actin tiep xuc trUc tiep myosin de gay co cd. Khi xay ra suy tim tam thu, cung liidng tim lap titc bi giam. Trong giai doan dau, mot loat cac cd che thich tiing da can thiep de co gang duy tri cung ltfdng tim luc binh thUdng cung nhii khi gang svic: a. Tai tim: - Gian th a t lam cho cac sdi cd tim bi keo dai ra, theo dinh luat F rank - Starling se lam tang site co bop cd tim. - Tang cUdng tinh giao cam: noradrenalin tif dau tan cung than kinh giao cam hau hach diidc phong thich lam tang tan so" tim, tang site co bop cd tim. - Sau do la phi dai that: tang diidng kinh te bao, tang so’ liidng ty lap the, tang cac ddn vi co cO m6i. b. Ngoai tim: - He than kinh giao cam dtfdc hoat hoa lam cho adrenalin tvi tuy thiidng than dUdc tiet ra gay co mach ngoai vi. - He renin-angiotensin-aldosteron dUdc hoat hoa lam hinh thanh angiotensin II la mot chat gay co mach rait manh, chat nay lai kich thich vo thvfdng than tiet aldosteron lam tang tai h ip thu nUdc va natri. - Vung diidi doi - yen difdc hoat hoa tiet ra arginin-vaso- pressin cung gay co mach ngoai vi va lam t&ng tai h ip thu niidc b th&n. - Cac te bao noi mac thanh mach tiet ra cac chat co mach nhii endothelin-1 va cac yeu to' co mach co nguon go'c noi mac EDCF. 11
 12. Hê thông câc chat làm giàn mach vói bradykinin, câc prostaglandin PGI2 và PGE2, câc peptid thâi n atri ANP và BNP, yêü tô giân mach tù nôi mac EDRF/NO ... diidc huy dông song không du tâc dung ngân cân tâc dông hê thông câc chât gây co mach. Câc co che thich ûng dâ cô' gàng diia cung lifçJng tim trô lai mûc bình thuông. Nêü câc cd che này bi viidt qua, lâp tûc suy tim trô nên m at bù và së xây ra: - Tàng thê tich và âp lüc cuôï thi tâm triidng cûa th a t và phia trên that. - Giâm thê tich tông mâu và cung ltfçfng tim vói nhiêu hâu quâ phûc tap. Câc nguyên nhân gây suy tim tâm thu: 1. Ton thiidng nguyên p h ât cüa câc th àn h phàn co cd: bênh cd tim thiêü mâu, bênh cd tim nguyên p h ât ... 2. Thü phât sau tàng gânh kéo dài: - Tàng gânh tâm thu: bênh tàn g huyêt âp, hep van dông mach chu doï vói suy tim trâi; tà n g âp dông mach phôi trüôc mao mach nguyên p h ât hay th û p h ât sau tâc mach phoi hay bênh phôi - phê quân m an tinh dôi vói suy tim phâi. - Tàng gânh tâm triidng (hay tàng gânh thê tich): bênh hd van dông mach chü, hô van hai lâ dôi vói suy tim trâi; hô van ba lâ, thông liên nhï, thông liên th a t dôi vói suy tim phâi. 3. Giâm dô giân tâm triidng nhii trong co th à t m àng ngoài tim, bênh hep khit van hai lâ, mot sô" bênh làm giâm dô dàn hôi cùa thâ't nhu bênh nhiëm th iê t huyêt tô", bênh thoâi hôa dang tinh bpt: mâu không vé buông tim dii0c dày dû, sûc co bop cd tim së giâm. 12
 13. 2. Trong suy tim tàm triiúng : Các nghién cúu cho thay d nhüng trüdng hdp này, cd tim dà có nhüng th ay doi ve cáu trúc nhií phì dai th a t (bénh tàng huyét áp có các mó xd rái rác hoác có seo (bénh thieu máu cuc bó cd tim, khi bi nhoi máu cd tim ...) hoác có các te báo bi thay doi ve cau trúc (bénh cd tim nguyén phát, bénh cd tim do dái tháo düdng ...), các thay doi này dà làm giàm khà nàng giàn thà’t và/hoàc làm giàm dò dàn hoi cua th á t dè nhàn máu tù nhì do ve th á t d in den kéo dài thdi gian nhàn máu trong thì tám trüdng cua chu chuyèn tim, tuy lúe này chúc nàng co bop cua th a t vàn con bình thüdng. Roi loan thì tàm trüdng gáy nèn tình tran g ú máu và tàng áp lüc d nhì roi d he tiéu tuàn hoàn. Suy tim tàm trüdng lúe dáu là ddn thuán, ve sau có cùng vói suy tim tàm thu khi bénh chinh tien trièn xau di. CÁC NGUYÉN TÀC OIÈU TRj SUY TIM Muc tièu diéu tri suy tim là làm giàm càc trièu chúng, làm cho suy tim tien trien chàm lai, các bien chúng nàng it xuat hièn, cài thièn khà nàng gàng site cùng chat lUOng song cua bénh nhàn và cuoi cùng là làm giàm so la n và o vièn, giàm ty le tù vong, kéo dài dài song cho bénh nhàn. Các nguyèn tàc diéu tri suy tim nhü sau: 1. Vói suy tim tàm thu - Xù tri phàu th u à t hoàc làm càc can thièp tim mach qua da doi vói bénh tim barn sinh hoàc khi thà'y có chüóng ngai cd giói n hü các bénh có ton thüdng van tim, vièm màng ngoài tim co th á t nong dòng mach vành và dàt già dó (stent) hay làm oàii noi ohù - vành trong b£nh mach vành ... d$ng t.hrli diéu trj tot các bénh chinh gáy suy tim nhü bénh mach vành, bénh tàng huyè't áp, bénh dái tháo düdng, chúng cüdng giáp... 13
 14. - Dung cac thuoc lam tang stfc co bop cd tim: glucosid trd tim cho den nay van la thuoc co gia tri, mot so thuoc mdi diidc nghien cilu nhii dopamin, dobutamin, am rinon, milrinon .... - Dung cac thuoc lam giam tien ganh va hau ganh de cai thien cac dieu kien hoat dong cua tim va lam tang tac dung cua glucosid trd tim: . Cac thuoc ldi tieu lam giam liidng mau liiu hanh, bdt liidng mau trd ve tim (giam tien ganh). . Cac thuoc gian mach lam giam liidng mau trcl ve tim (giam tien ganh) va/hoac lam giam site can ngoai vi (giam hau ganh); cac thuoc nay da lam thay doi tien liidng cua nhieu the suy tim nang trd vdi cac thuoc kinh dien. Sau thuyet ve i2phii de giai thich suy tim dan den viec dung thuoic ldi tieu va thuoc trd tim, thuyet ve roi loan huyet dong tii d lu thap ky 70 diia den viec svi dung them cac thuoc gian mach thi thuyet ve roi loan than kinh - noi tie't - cytokin tC( nhutng nam 80 dan diidc hinh thanh, ben canh cac thuoc can thiep vao he renin-angiotensin-aldosteron nhii cac chat tic che men chuyen va cac chat chen thu the AT, cua angiotensin II, ngiidi ta da sii dung them cac thuoc tac dong vao he th in kinh giao cam nhii cac chat vie che thu the giao cam P ddn th u an hoac Oic che' ca cac thu the giao cam p va a vao dieu tri va dang tham do hieu lUc cac chat £(c che renin, cac chat doi khang endothelin, cac chat ilc che men endopeptidase trung tinh, cac chat kich thich cac peptid thai n atri ANP va BNP, cac chat doi khang cytokin, cac chat can thiep vao chuyen hoa te bao nhii trim etazidin ... - C) giai doan cuoi cua suy tim, khi dieu tri noi khoa khong co ket qua, mot so bien phap can thiep ngoai khoa cung dUdc de xuat nhii tao nhip tim khi co roi loan tinh dong bo trong hoat dong cua tim hoSc gh6p tim. 14
 15. 2. Vói suy tim tàm triídng - Dièu trj càc bènh chính gáy suy tim tàm triídng nhii bènh thieu màu cd tim, bènh tàng huyet àp, bènh dài thào diiòng ... dé làm giàm tình trang xd hóa cd tim, han che tiè'n trién cua phì dai t h a t ... - Diéu tri chùng suy tim tám triídng : . Làm giàm àp liic trong he tiéu tuan hoàn: có chi dinh dùng thuoic Idi tièu và càc nitrat. - Duy tri khà nàng co bop cua nhl: dùng thuoic phuc hoi nhip xoang khi có rung nhì, diéu chinh nhip tim nèù quà nhanh. Càc chà't ùc chè thu thè giao càm p, càc chà't ùc chè calci nhu verapam il có thè có Idi ich. - Càc thuoic dùng trong suy tim tàm triídng : - Thuoic Idi tiéu: làm giàm ú ntfóc trong nhl và trong tiéu tuan hoàn. Can chú y nè'u thài nièu quà nhiéu, cd thè bi mat niióc thì cung liídng tim sé giàm. . Càc qhat ùc che men chuyén hoàc càc chà’t chen thu thè AT, cua angiotensin II cài thién quà trình thii giàn thà't trài, ve làu dài làm giàm tien trién cua phì dai và xd hóa cd tim. - Càc chat ùc che th u thè giao càm p: làm giàm tàn so tim nèn làm kéo dài thì tàm triídng. . Digitalis: do làm tàng nong dò Ca++ ò thì tàm triídng, digitalis có thè làm giàm quà trình thii giàn cua thà't trài và làm cho rói loan chùc nàng tàm triídng càng xau di. Khóng chi dinh digitalis trù khi có rung nhl man tình hoàc phù phoi cap tình lièn quan dén cà suy tim tàm triídng và tàm thu. - Càc thuoic trd tim mói: càc thuoic này tàng ciiòng chùc nàng cùa liiói cd tiidng, thùc dày quà trình thii giàn nhanh hdn va tron ven hdn; tuy nhién, ngay cà khi dùng trong diéu tri ngàn ngày, càc thuoic này dèu làm tàng nhu càu oxy cùa cd tim 15
 16. nén có thé gáy thieu m áu cd tim, táng tan scj tim vá gáy rói loan nhip tim. Vi váy, can cán nhác khi phái dúng nhóm thuóc náy. * Khi bát dáu diéu tri suy tim, cán hiióng dán cho bénh n h án vá gia dinh ho nhüng kien thúc cán th ie t ve suy tim vá cán bénh chính gáy nén, dién bié’n triíóc m át vá láu dái cüa suy tim , các bien pháp diéu tri cu thé ké cá viéc thay doi loi sóng, các thuóc cán düng vá cách dúng moi thuóc, các tác dung phu, ttídng tác cüa các thuóc, các dáu hieu cüa nhiém dóc thuoc, các bien pháp dü phóng dé han ché tien trién xáu cua suy tim. Bénh nhán phái tü biet bénh cüa m inh, cúng tham gia diéu tri vói tháy thuóíc thi viéc diéu tri mói có hiéu quá. CÁC THUÓC TRO TIM Các thuóc trd tim diídc dinh nghla lá các thuóíc lám táng nóng do Ca++ trong các té báo cd tim dé lám táng súc co bóp cd tim. Báng 1.1. Các thuóc tro tim Thuóc tro tim Co ché Glucosid tro tim Úc ché bom Na7K* phu thuóc ATPase. Các amin giao cám vá các Kích thích thu thé p lám táng AMPc. chá't tifong tií Các chát ítc ché men Úc ché thoái giáng AMPc. phosphodiesterase 16
 17. Ngoài càc glucosid trd tim kinh dièn, ngiiói ta dà tìm ra mòt sci thuóc trd tim mói nhii càc chat kich thich thu thè giao càm p (dopamin, dobutamin ..) và càc chàt ùc chè’ men phosphodiesterase (amrinon, milrinon càc thuó’c này tàc dòng làm tàng Ca++ trong tè' bào thóng qua vai trò cùa AMP vòng (AMPc). Hièu lue cùa càc thuòc trd tim mói dà thày rò trong suy tim càp tinh song vàn chiia diidc khàng dinh trong dièu trj suy tim man tinh. GLUCOSID TROTINI Càch dày 3500 nàm, ngUdi Ai càp dà dùng scille vói tinh chàt Idi tièu. Sydenham tù th è ky XVII, William W ithering cuòi thè’ ky XVIII (1785) dà phàt hièn nhùng Idi ich cùa digitalis khi dièu tri chùng phù (hay gap trong suy tim): bèn canh tàc dung Idi tièu, W ithering có nhàn xét “digitalis làm cho chuyén dòng cùa tim m anh hdn mà chiia tùng thày vài càc thuoc khàc". Bouillaud d thè ky XIX nhàn manh dén tàc dung làm chàm và dièu hòa nhip tim cùa digitalis. Nativelle nàm 1867 dà tìm ra hoat chàt két tinh cùa digitalis. Dàu th è ky XX, C attell và Gold dà chùng minh trèn cd nhù tim mèo in vitro, tàc dung cùa uabain làm sdi cd tim tàng co bop. Nàm 1953, Schatzm ann chùng minh digitalis ùc chè stì di chuyèn cùa N a+ và K+ qua màng hóng càu. Nàm 1957, Skou tìm ra men ATPase cùa bdm Na+/K+ ò màng tè bào. Nàm 1961, Braunw ald chùng minh digitalis làm tim tàng co bop trèn ngiiòi khòng bi suy tim . Nàm 1964, Repke và cs còng bò" men ATPase cùa bdm N a7K + là thu thè cùa digitalis. Tinh chàt ly hóa Càc glucosid trd tim có chu yèù trong càc dudc lièu: - Difdng dia hoàng (Digitalis), góm càc loai: D. purpurea, D. lanata, D. ferruginea, D. ciliata ... 17
 18. DIGITALIS LANATA 4 4 4 Lanatosid A Lanatosid B Lanatosid C (-1 glucose) (-1 acetyl) (-1 acetyl) (-1 glucose) (-1 acetyl) 4 4 4 4 4 acetyl- desacetyl- desacetyl- acetyl- desacetyl- digitoxin lanatosid A lanatosid B digoxin lanatosid C 4 4 4 4 4 Digitoxin Gitoxin Digoxin 4 4 4 Digitoxigenin Gitoxigenin Digoxigenin t t Digitoxin Gitoxin t t Purpurea glucosid A Purpurea glucosid B T t DIGITALIS PURPUREA
 19. STROPHANTUS SCILLA I i 1 G.Strophantosid (1) K.Strophantosid (2> Scillaren A i i . i G. Strophantin K. Strophantin Proscillaridin A hay uabain 1 i i G. Strophantidin K. Strophantidin Scillaridin A hay uabaigenin (I ) Slrophantosid grains (2) Strophantosid kombé - S trophantus, gôm câc loai: S. kombe, S. gratus, S. hispidus, S. divaricatus ... - H ành bien (Scilla m aritim a L.). - Truc dào (Nerium oleander L.) - Thông thiên (Thevetia neriifolia Juss) - M uguet (Convallaria maj&lis L.) - Adonis (Adonis vernalis L.). T i t câ câc dtfdc lieu này dêu chûa glucosid mà khi thüy phân glucosid së cho: - P hân aglycon hay genin, cô tâc dung chu yêü trên tim. - P hân dtfdng (glucose, ramnose, galactose..) không hoàc it cô tâc dung trên tim nhtfng làm tâng tâc dung cùa phân genin. Câc glucosid trd tim dëu cô eau truc hôa hoc gân giong nhau: tâ't cà câc genin dêu cô câ'u trüc cua nhân steroid hay 10, 13-dimethyl cyclopentanopehydrophenantren mang môt von g lacton 5 canh (nêu là digitalis hay strophantus), hoäc 6 canh (neu là scilla), vöng lacton này không bäo hoà; phân khâc nhau 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2