Thương mại Việt Nam sau gần 5 năm Việt Nam gia nhập WTO - Những vấn đề đặt ra

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
35
lượt xem
4
download

Thương mại Việt Nam sau gần 5 năm Việt Nam gia nhập WTO - Những vấn đề đặt ra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gia nhập WTO là một bước phát triển mới trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Cùng với việc gia nhập WTO, những cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế đã và đang tác động đến nhiều mặt của sự phát triển kinh tế xã hội nước ta, trong đó có sự phát triển của thương mại nội địa và hoạt động xuất nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thương mại Việt Nam sau gần 5 năm Việt Nam gia nhập WTO - Những vấn đề đặt ra

  1. THUOfNG MAI VIET NAM SAU GAN 5 NAM VIET NAM GIA N H A P WTO - NH0NG VAN DE DAT RA Vu Huy Hoang* Gia nhap WTO la mot bi/dc phat trien mdi trong qua trinh doi mdi va hoi nhap kinh te quoc te cua Viet Nam. Cung vdi viec gia nhap WTO, nhJng ca hoi va thach thiic cCia hoi nhap kinh te da va dang tac dong den nhieu mSt cua si/phat trien kinh te xa hoi nUdc ta, trong do co set phat trien cua thUang mai noi dia va hoat dong xuat nhap khau. 1. Ve xui't nhap khau NhCtng ket qui dat difgc: Trong g i n 5 nam qua, nhieu cP hdi c u n g f i h a thach thQc tQ hpi nhap kinh td' ndi chung vd viec gia nhap WTO ndi rieng da xuat hidn vd tdn tai dan xen ldn nhau, tac dpng manh me len hoat dpng xuat nhap khau. ThQc tidn trong nhQng nam qua cho thd'y ta dd Le khai m^c Hpi chp thiipng mai Vi^t - Lao 2011, tan dyng kha tdt nhQng td chijfc tai thu 66 Vieng Ch5n, Lao, ngSy 01/12/2011 CP hpi do tien trinh hpi Anh: TL nhdp kinh te qudc te vd vide gia nhap WTO 2010, kim nggch xud't 2007-2011 vdo khodng mang Igi, the hidn thdng khau dat 72,19 ty USD, 20,3%. Kim nggch xud't qua kd't qua dang khfch tang 26,4% so vdi ndm khau tdng d i n hdng ndm Id cua hoat dpng xud't 2009; nhdp sidu khoang dQa nadc ta vdo nhdm cdc nhap khau. 12,6 ty USD bing 17.47% nadc xud't khau hdng d i u Thi3 nhat, kim nggch tdng kim nggch xud't khau the gidi vd ggo, ed phd, xua't khau lidn tyc tang cua cd nadc, thd'p hon so hgt tidu, hgt didu, cao su. trQdng, hdng nam ludn vdi myc tidu 20% Chfnh Thii hai, thj trddng ddng gdp khoang 70% phu dd ra. DQ kid'n, kim xud't khau daoc md rdng, GDP cua ca nddc, giai nggch xud't khau ndm hdng hda xud't khau ciia quydt vide lam cho hang 2011 dgt 96 ty USD, tdng Viet Nam dd vPPn tdi h l u tridu lao ddng. Nam 33% so vdi ndm 2010, cao hd't cdc thj tradng trdn thd hdn nhidu so vdi kd' hogch gidi, nhidu san pham dd Uy vien Ban Chap hanh Trung Udng dd ra. Tdc dp tang trQdng cd chd dQng vd kha ndng Dang, Bp tnidng B6 Cong ThtfOng. blnh qudn giai dogn canh tranh trdn nhieu thi T12 TAP CHi THONG TIN DOI NGOAI SO ML 33
  2. • KINH T£' DOI NGOAI trQdng cd ydu c l u cao ve n i m trong t i m kiem sodt Viet Nam Id thdnh vidn chat iQpng nha EU, Nhdt dapc. Trong dd, ty trpng ciia WTO. Bdn, Hoa Ky... nhdp k h i u nhdm hdng Tuy nhidn, bdn cgnh Thuf ba, CP cd'u hdng nguydn nhidn phu li^u nhQng thdnh tfch ddng hda xud't k h i u bade d i u phyc vu sdn xud't d mQc ghi nhdn, hogt ddng xud't cd sQ chuydn djch tfch cao, ty trpng nhdm hdng nhdp khiu v i n cdn nhQng cQc theo hadng tdng d i n tidu dung giam d i n , Id tdn tai, hgn chd, the hidn d ty trpng nhdm hdng cdng kd't qua cua sQ phdt tridn nhQng mdt sau: nghidp chd bid'n tQ 60% ciia sdn xud't trong nQdc MQt /d, CP cdfu hdng ndm 2007 Idn 68% ndm dd bade d i u ddp Qng nhu hda xuat k h i u cdn nhieu 2011, giam nhanh nhdm c l u tidu thy trong nQdc, bat hpp ly. Da sd cdc mdt hdng nhidn lieu khodng thay the d i n nhdp k h i u . hdng ndng sdn, khodng san tQ 19,5% xudng cdn NhQng thdnh tQu trdn san xua't k h i u chii iQc ciia 11,7%, ty trpng nhdm ddy cua xud't nhdp khiu Viet Nam dQpe xuaft khau hdng ndng sdn, thiiy sdn Viet Nam giai dogn vQa dadi dgng thd hodc sd giQ d mQc khodng 20%. qua cd dQdc Id nhd vdo sQ che, cho gid trj gia tdng Thd'fu', thd chd kinh td nd iQc, c6 ging ciia cpng thd'p. Nhieu ngdnh hdng vd mdi trQdng kinh doanh ddng doanh nghidp, cdc xuat khau ehu iQc vdn trong nQdc dapc cai thidn Hidp hdi ngdnh hdng, sQ cdn mang ndng tfnh gia ve nhidu mat theo hadng quan tdm, chf dgo sdt sao, cdng vd cdn phy thupc md rpng tp do hda thdPng kjp thdi eua Chfnh phu vdo nguydn lieu nhdp mgi vd d i u ta, phu hpp dd'i vdi cdng tdc xud't nhdp khau. Qud trinh chuyen vdi cdc cam kd't cua nadc khiu. Ngay trQdc vd sau djch CP cau mat hdng ta vdi WTO cung nhd khi Viet Nam trd thdnh theo hadng cdng nghidp cdc cam kd't da phaPng thdnh vidn ciia WTO, hod v i n didn ra chdm, vd song phapng khac, Chfnh phu dd kjp thdi sQa chu ydu vdn Id chuyen tgo dieu kidn thudn Ipi ddi vd ban hdnh mdi nhieu djch theo chidu rpng md cho hoat dpng xud't nhdp van ban phdp ly n h i m ndi chaa di vdo chieu sdu. khau ciia doanh nghidp ludt hda cdc cam kd't gia Hai la, xud't khau tdng vd tang kha ndng thu hut nhdp, tgo didu kidn cho tradng nhanh nhang d i u ta, gdp p h i n tgo ra cdc doanh nghidp cung chaa ben vQng, dd bj tdn ngudn lac quan trpng de nha cdc CO quan quan ly thapng trade bien ddng md rpng quy md san xud't nhd nade thQc hidn theo tQ bdn ngodi nhQ gid ca vd gia tdng khdi lapng dung cam kd't. Phdn Qng thj tradng the gidi, sQ hdng hda ddp Qng nhu chfnh sdch cua Chfnh phii xud't hien rdo can thQdng c l u trong nQdc vd phyc ngdy mdt linh hogt hon, mgi mdi, vide dp dung vy cho xud't khau. bit kjp ydu c l u ciia tinh cdc bidn phdp phdng vd Thut nSm, nhdp khau hinh. Vide thQc thi cdc thaong mai ciia cac nadc ddp Qng dapc nhu e l u chfnh sdch, bidn phdp kjp nhdp khau. Trong khi dd, tdng tradng kinh td' cao thdi, cd sQ phd'i hdp ddng ndng IQC dQ bdo, nhdn hdng ndm, khdng xay ra bd giup Viet Nam tan dung bid't cdc ehfnh sdch, tinh trgng thid'u hdng, dQdc cdc CO hpi td't ciia hpi nhQng thay ddi trdn thj gdy sdt gid, gdp p h i n nhdp vd gidm thid'u cdc rui tradng the' gidi cdn hgn ndng cao ddi sd'ng vdt ro, tdc ddng xd'u. Ngodi ra, che, kha nang thfeh chd't, tinh t h i n ciia nhdn cung phdi kd dd'n tdc ddng Qng vdi bdi canh mdi vd dan. Nhdp khau tang cua cdc IAJ ddi ve md rdng Qng phd vdi cdc rdo can qua cdc nam nhdng ty thj tradng vd quan he blnh thQPng mgi cua doanh Id nhdp sieu dd giam, ding vdi ede dd'i tdc khi nghidp cdn yeu. ./ K- T12 34 TAP CHI THONG TIN DOI NGOAI SO ^
  3. KINH TE Ddl NGOAI • Ba la, thj tradng nddc vd'n dd cdn tdn t a i , khac cdc hidp d i n h md cQa ngodi md rdng nhanh phyc khd khan, tan d y n g thj tradng, thuan Ipi hod nhdng eP cd'u thj tradng tdt cdc thdi cP thudn Ipi, thaong m a i ; chu ddng vdn cdn nhieu bd't c a p ; khai thdc tdt mpi ngudn bdm sdt didn bid'n thi kha ndng chu ddng n i m iQc, hadng tdi muc tieu tradng, gid cd thd'gidi vd b i t nhQng cP hdi thudn tang tradng xud't khau trong nadc, kjp thdi phdt Ipi vd tan d y n g triet d d mpt cdch ben vQng, giam hidn vd de xud't cdc gidi cdc hidp d j n h thQPng d i n nhdp sidu. phdp thdo gd khd k h d n , mai song phaong, da thuc day san xud't kinh Xdc djnh rd nhQng phapng vd khu vpc de doanh vd xud't khau. nhidm vy trpng tdm ndy, t h a m nhdp vd khai thdc Bp Cdng ThQPng xdy Nghien cQu dd xud't cdc thj tradng xud't khau dQng Kd hoach vd gidi cdc chinh sdch Qu dai ddc cdn nhieu han chd'. Ca phdp dieu hdnh xud't bidt d d khuydn khfch d i u xud't khau vd nhdp khau nhdp khau trong thdi ta phdt tridn san xud't cdc ddu phy thudc vdo mdt gian tdi, trong d d , tap mat hdng xud't khau cd so' thj tradng vd do dd dd trung vao cdc d j n h hQdng gid trj gia tdng cao, cdc chju tdc ddng mgnh tQ chu yd'u sau: mat hdng cd hdm Iddng nhQng bid'n ddng ciia cdc chd' bid'n sdu, chu trpng Mot la, hodn thidn the thj trQdng ndy. ndng cao chd't lapng, gid chd' xud't nhdp khau theo Bon la, cdng nghidp trj gia tang cho san pham cP chd' thi trQdng, theo hd tro c h d m phdt t r i e n , xud't khau nham chuyen thdng Id qud'c td', phu ty Id nhdp khau nguydn d j c h CP cd'u hdng hda hop vdi cdc cam kd't song phy lieu cdn Idn ndn xud't khau, da dgng hda phQPng vd da phPPng ciia thadng gap bat loi mdi san pham xud't khau. Viet Nam; tgo mdi trPdng khi gid ca thd' gidi bien phdp ly thdng thodng Phdt tridn manh me dpng tang, Idm tang chi dd day mgnh xud't khau, thaong mgi didn tQ, day phf san xud't trong nddc, kiem soat nhdp khau, hgn nhanh cdc hogt ddng giam kha nang cgnh c h d nhap khau hang kem thuan Ipi hda thdPng m a i , tranh ciia hdng hda. chat lapng, hdng gid, bao rd soat vd logi bd cdc thii vd quyen Ipi vd sQc khde tyc hdnh chfnh khdng G i a i phap cho thdi cua ngQdi tidu dung. c i n thid't, tgo thudn Ipi gian t d i cho hogt dpng xud't khau Hogt dpng xuat nhdp Hai la, xac djnh day cua doanh nghidp. khau trong giai dogn tdi manh xua't khau Id nhidm vy trpng tam ciia todn De xud't vdi Ngdn cd nhieu cP hpi thudn Ipi ngdnh, vQa thid't thQc hdng Nhd nddc Vidt Nam de tang trddng, nhdng gdp p h i n kiem chd' Igm cd CP chd' phdn bd tfn cung phai ddi mat vdi phdt, dn d j n h kinh td' vT d y n g theo dd du tidn ITnh khdng ft khd khan vd md, vQa Id giai phdp hQu vQc san xud't, kinh doanh thach thQc, ddc bidt Id hidu, ben vQng de kiem hdng xud't khau; de xud't trong bdi canh t i n h hinh che nhdp sidu. CO chd', chfnh sdch ve tfn the' gidi cd nhieu bid'n d y n g , Idi sud't de tgo dieu dpng phQc tgp vd khd Cdc nhdm giai phdp kidn thudn Ipi vd tid'p ladng, nhQng rui ro ddi chu yd'u de day mgnh can vd'n cho cdc doanh vdi tid'n trinh phyc hdi xud't khau Id: nghidp vd hd ndng d d n , kinh t d ' t h d gidi cdn t i e m Phdt trien thj trQdng, Qu tidn cd'p tfn d y n g vd an khd Idn. day mgnh cdng tdc xuc dam bdo cung Qng du VI vdy, can nhanh tid'n thaong m g i , tid'p vd'n cho ngQdi ndng ddn chdng gidi quye't nhQng tyc dam phdn, ky kd't va cac doanh nghidp thu TAP CHi THONG TIN DOI NGOAI SO ^^ 35 2011
  4. • KINH T£ D6'| NGOAI ^ ^hr hu hdp, mua nguydn lieu vd sdn dung m.i trong nddc dd dang d
  5. KINH TE DOI NGOAI • chd't, gdp p h i n kidm sodt Cash & Carry (DQc), tdng 2 3 , 5 % so vdi cung nhdp khau, giam dan Bourbon (Phdp), Parkson ky ndm trade. H d n g hda nhdp sidu dd'i vdi nhdm (Malaysia), Lotte (Hdn ddPc cung Qng tQPng ddi hang tidu dung khdng Qudc)... vdi ngudn iQc tdi day d i i , ddp Qng nhu cau thid't yd'u, nhdm hang c i n chinh manh, ky ndng vd sdn xud't vd tidu dung ciia hgn c h d nhap khau. cdng nghd quan ly cao, nhdn d d n . Trong nhQng Gia nhdp W T O vQa md dd vd dang tidp tyc md thdi d i e m khd k h a n , khi rdng pham vi hogt ddng xud't khau sut g i a m (nam ra nhQng cP hpi Idn, vQa cua minh vdi cdc md 2009 kim ngach xud't ddt ra nhQng thdeh thQc hinh phan phd'i hidn dgi khau hdng hod giam khdng nhd dd'i vdi hogt tgo sQc ep canh tranh... 9 , 7 % so vdi ndm 2008) ddng xud't nhdp khau cua Viet N a m . Co hdi cho xud't Cdc diem yd'u cua thi thj trQdng trong nQdc khau ngdy cang dQpe md doanh nghidp nQdc ta dd trd thdnh mdt chd dQa rpng vd de khai thdc ddi ngdy cdng bdc Id rd, dd tin cay cho tidu thy hdng hdi phai cd sQ chung sQc Id quy md nhd, thid'u vdn; hda Viet N a m . nd IQC cua Chfnh phii, cdng nghd sdn xud't kinh Bdn cgnh sQ phdt trien cdc Bp, nganh vd cdng doanh nhln chung Igc hau; mgng iQdi phdn phd'i ddng doanh nghidp, cd kha ndng qudn trj doanh truydn thd'ng, mpt so' sQ c h u i n bj tfch cQc, cd nghidp cdn yd'u kem; sQ doanh nghidp trong nddc bidn phdp chu dpng dd'i lidn kd't vd hdp tdc Idng dd td chQc kinh doanh phd hidu qua vdi cdc leo... TrQdc sa cgnh tranh theo hinh thQc " c h u d i " khd khan thdeh thQc, mgnh me ciia hdng hda nha Lien hidp H p p tdc d d giam thieu nhQng bd't vd doanh nghidp nddc xd Thapng mai thdnh ldi, day mgnh xud't khau, ngodi, cac doanh nghidp phd' Ho Chf M i n h vdi 52 nang cao hidu qua xud't nddc ta dd gap nhieu khd sieu thj Co.op Mart; Tdng khau, kiem sodt nhdp khan, bat Ipi. Cdng ty Thaong mai khau vd giam d i n nhdp Mac du vdy, trade Hd Ndi (Hapro) cd 01 sidu, gdp phan dQa nen nhQng thach thQc d d , Trung tdm thdPng m a i , kinh te nadc ta bade vdo thdi gian vQa qua da cd 21 Sidu thj Hapromart, giai dogn phdt tridn m d i , nhQng tfn hidu lac quan 20 cQa hdng tidn fch nhanh vd ben vQng. tren thj trQdng trong Hapromart, 99 cQa hdng nddc. Tdng mQc bdn le chuydn doanh thdi trang, 2. Ve thj triTdng trong hdng hod vd doanh thu kim khf didn mdy, thpc nvidc d j c h vu tidu dung theo p h a m , 1 3 cQa hdng, q u I y gid thQc td' tdng trQdng hdng Haprofood; He Sau khi gia nhdp WTO, deu qua cdc n d m . N a m thd'ng sidu thj VINATEX thj trQdng trong nddc bj 2007 dgt 726,1 nghln (VINATEX MART) thudc tdc ddng manh do thud ty ddng, tdng 2 3 , 3 % Tap dodn Ddt may Viet nhdp khau phai cat giam so vdi nam trade; ndm Nam Id chudi sidu thj tQ mQc trung blnh 1 7 , 4 % 2008 dgt 968,1 nghln tdng hpp trong dd ngdnh
  6. • KINH T£'D6| NGOAI sQ dung phadng thQc chdn nudi; sdn xud't con chuyen bie'n tfch cQc: nhQdng quydn thddng gid'ng; chdn nudi thQPng tfnh dd'n cudi ndm 2011. mgi de md rdng mgng p h i m ; thu mua, gid't md, ed nQdc dd cd 395 doanh ladi bdn hdng, khai thdc chd bie'n; phdn phd'i san nghidp vd 180 hdp tdc vd kd't hdp ngudn iQc cua pham dd'n tay ngadi tieu xd qudn ly chd Idm cho nhieu doanh nghidp nhd dung n h i m ddm bdo vide td chQc kinh doanh trd thdnh he thdng cd qui an todn thQc p h i m , an khai thdc vd quan ly chd md Idn vd cd trinh dd td todn djch b^nh, ndng tdt hdn, giam gdnh ndng chQc cao dang ngdy mdt cao ndng sud't giQa Tdng vd sd bien chd' ddnh cho phdt tridn. Cdng ty Thadng mgi quan ly chp tai cdc dia Sdi Gdn (Satra) vd Tdng phapng. Mdt so' doanh nghidp Cdng ty Cdng nghiep dd thid't lap dQdc he Ha t i n g thadng mgi ThQc p h i m Ddng Nai thd'ng phdn phd'i mang hidn dai phdt trien (Dofico) cung vdi 2 ddn tinh chuyen nghiep cao, nhanh. Den cudi ndm vi thdnh vidn Id Cdng dn djnh, g i n kd't chat che 2 0 1 1 , ca nadc cd 615 ty TNHH Vidt Nam Ky giQa cdc khdu trdn cd sidu thj tgi 57 tfnh; cd nghd Sue sdn (Vissan) sd phdn chia thi trQdng 102 Trung tdm thdPng vd Cdng ty Cd p h i n Viet theo khu vdc dja ly, cd mai tgi 35 tinh. Ngodi Phdp (Proconco). cdc kho hdng bdn budn, ra, cdn hdng nghln cQa cdc trung tdm logistics He thd'ng kd't cd'u hg hdng chuyen doanh vd Idm nhiem vy ddt hdng, t i n g thQPng mai dQpe cQa hdng tidn ldi phdn phdn logi, bao gdi, chd' Cling cd'. TQ khi cd Nghj bd' rdng k h i p ca nddc. bid'n vd cung Qng hdng djnh 02/2003/ND-CP Bdn cgnh sQ ra ddi ciia hod cho mgng iQdi bdn dd'n cudi nam 2 0 1 1 , so' nhieu sidu thj, trung tdm le, kem theo cdc chdPng iQdng chp xay mdi hodc thQPng mgi mdi, mot sd trinh cham sdc khdeh cai tgo ndng cd'p tid'p tyc sidu thj xdy dQng nhQng hdng, tid'p t h j , phdt trien tang vdi sQ da dgng ve ndm trade ddPc cai tao, thaong hidu... cho todn logi hinh vd cd'p dp chp. md rpng mat b i n g kinh he thd'ng cua doanh Ca nQdc da xdy mdi dddc doanh, ndng cap, hidn nghidp. Dien hinh Id 1.876 chp vd cai tgo, dai hda trang thid't bj. Cdng ty Co p h i n Tap ndng cd'p ddpc 3.007 chp, ndng tdng so' chp Ca nddc dd cd 16 dodn Phu Thdi vdi gan Idn khoang 8.729 chp, Trung tdm hpi chp trien 200.000 dai ly cdc cd'p trong dd chp ndng thdn Idm tgi 14 tfnh, vdi tdng bao gdm cdc nhd phdn chidm khoang 78%. Sd' didn tfch Id 815.667 m^ phd'i phu, cdc dgi ly bdn chp hogt ddng cd hidu Hdng ndm, nhieu hdi sf, cQa hdng trpng diem, cdc sieu thj, cdc dgi ly qua chid'm khoang 97%, chp tdng hpp mang tam bdn le vd hdng ngdn gdp p h i n khdng nho vdo qud'c gia vd cdc cudc khdeh hdng trQc tid'p... vide phyc vy san xud't vd hdi chp chuyen ngdnh ddi sd'ng sinh hogt ciia dapc td chQc vdi npi Bdn cgnh dd, cdc ddn, nhd't Id d dja bdn dung hogt dpng phong chudi lien ket cung Qng ndng thdn, mien nui. phu, thu hut dapc nhieu vat tQ ndng nghidp - Mpt sd chp d i u mdi qui doanh nghiep trong vd chdn nudi - tidu thy md ldn bade d i u hogt ngodi nddc tham gia cung dang tQng bade ddng hieu qua, dien hinh de trdng bay, gidi thieu dddc hinh thdnh. Dien Id 03 chp d i u mdi ndng hang hda, djch vu dd'n hinh Id sQ hdp tdc tQ san, thuy san ciia thdnh bgn hang va ngddi tieu thu mua, so che ndng phd Hd Chf M i n h . Md dung, gdp phan thue day san; san xua't thQc dn hinh td chQc quan ly chp phat trien thQdng mai... ... T12 38 TAP CHI THONG TIN DOI NGOAI SO ^
  7. KINH TE DOI NGOAI • Cd dQdc nhQng thdnh xua't ndng nghiep phdt dd'n sQc mua trong dan tQu ndu trdn, trQdc hd't Id trien; dap Qng du, ki.p giam, san pham sdn xud't nhd sQ nd iQc phan dd'u thdi nhu c l u san xud't, ra tidu thu chdm. Tdng cua cdc doanh nghiep tidu dung d dja bdn ndng mQc bdn le hdng hod va trong dieu kien cgnh thdn, trdn cd sd dd gdp doanh thu djch vu tidu tranh ngdy cdng gay g i t . phan chuyen djch cd dung, nd'u loai trQ yd'u Ben canh dd, Id sQ hd ca'u kinh te ndng thdn, td tdng gid, ndm 2008 trp kjp thdi ciia Dang xda ddi giam ngheo, tao chf tdng 6,5%; mQdi mpt vd Nha nddc. Ngay sau tien de dd chii ddng hdi thdng ndm 201 1 chf tdng khi Viet Nam trd thdnh nhdp kinh te thQPng 4,1%. SQ phdt trien cdc thdnh vien WTO, ngdy mai qudc td thdnh cdng doanh nghidp thQPng 15 thdng 2 nam 2007, d dja bdn ndng thdn. mai chaa mgnh md, sd Thii tadng Chfnh phu dd Dac bidt, ngdy 31 thdng lapng cdc doanh nghidp ban hdnh Quye't djnh so' 7 ndm 2009, Bd Chfnh 27/2007/QD-TTg phd tri da ban hdnh Thdng thaong mgi Idn chda duydt De an phdt trien bdo Kd't ludn sd 264-TB/ nhieu, chu yd'u v i n Id thdPng mai trong nPdc T U ve td chQc cupc vdn cdc doanh nghidp thaong dd'n nam 2010 vd djnh ddng "NgQdi Viet Nam mgi nhd, so' vd'n ft, thid'u hadng dd'n nam 2020. TQ du tidn dung hdng Viet kinh nghidm vd ndng dd dd'n nay, thQPng mai Nam" nham phdt huy sud't thd'p. Ndng Ipc canh trong nadc dd phdt trien manh me Idng ydu nddc, tranh vd didu kidn de vdi nhidu hinh thQc kinh y chf tQ iQc, tQ CQdng, tQ hpp tdc hidu qua vdi cdc doanh, gdp phan cai tdn ddn tdc, xdy dQng tap dodn phdn phd'i nddc thidn cP ca'u thi trQdng van hda tieu dung ciia ngodi cua doanh nghidp theo hadng da dang, van ngQdi Viet Nam vd san Viet Nam cdn nhidu hgn minh, hidn dai, phyc vy xud't ra nhidu hdng Viet che'. He thd'ng lien kd't td't hOn nhu cau san xud't Nam cd chat Iddng, sQc cung Qng vat tQ ndng vd tidu dung ciia dan cd. canh tranh cao, ddp Qng nghidp-tieu thy ndng sdn Ngdy 06 thdng 01 nam nhu cau tidu dung trong chaa ben vQng, chQa lan 2010, Thu tadng Chfnh nQdc vd xua't khau... Cdc tda. Ha t i n g thaong mai phu da ban hdnh Quye't chfnh sach dd dd tao hidn dgi cdn ft, he thd'ng djnh sd 23/QD-TTg CP sd cho sQ phdt trien chp chaa dapc kidn cd' phd duydt De an "Phdt manh me cua thj trQdng hda cdn nhidu... trien thdPng mai ndng trong nddc. thdn giai dogn 2010 - Trade nhQng khd Tuy nhidn, do dp md 2015 vd djnh hadng den khan, thdeh thQc dd, cua ndn kinh td' Viet nam 2020" nham muc c i n tid'p tuc kidn tri cdc Nam rd't Idn ndn nhieu tidu phat trien thdPng giai phdp ddng bd, ddc loai hdng hda phy thudc mai ndng thdn ngdy vdo nhdp khau, chju tdc bidt Id thQc hien tdt Dd cdng vQng manh, theo ddng manh khi cd sQ dn "Phdt trien thQPng hadng van minh, hidn bidn dpng cua gid the mgi ndng thdn giai dgi vdi sQ tham gia ciia gidi. Trong thdi gian qua, dogn 2010 - 2015 vd cac thdnh phan kinh te ben canh nhQng nguydn djnh hadng dd'n ndm vd sQ da dang cua cdc nhdn chu quan, cd 2020" vd Cudc van dpng loai hinh tp chQc phdn nguydn nhan khdeh quan "Ngddi Viet Nam du tien phdi, cdc hogt dpng djch Id gid the gidi tang cao, dung hdng Viet Nam", vu vd phQPng thQc kinh Idm cho gia ca hdng hod tao tidn dd cho sa phdt doanh; gdp phan^ djnh trong nddc cd nhQng thdi trien ciia thj tradng trong hadng vd thuc day san diem cung tang cao, ddn nadc trong thdi ky mdi.a T12 TAP CHl THONG TIN DOI NGOAI SO tint 39

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản